Iı§E! - İncesu

Transkript

Iı§E! - İncesu
T,c.
lNcEsıJ I«YMA«-AMLIĞı
ilçğ Miıli Eğilii MüldOnüği,
Kullanllm§ Defi Kftıpbü,, Deftğ !9
Aİk Kağı Toplama Fnliyğlğri,
Mi]üDihr-üĞüNE
igi
ı Milli Eğilim Bıkmllğı Yaylmlar Daiİ6iBaşkannğ,nn l l/ol/2o08 fuih ve 660/0133 sayıl,
(cenğl]ie Numar6, j 2003/02)
ll.em
l Ceıelinde(
liı.l,n deneh
l-^ \e
or"ötf.lm
-le okJllü-mlzdı aü.
oU
y'f1
o\Ul'al.nda dğ,min sofD dglenci*,nL,e kulIdl]an de,
di oulun.n tag ırunle,inin 3s, otini,M $P,f nda
aeo!ı,enorilme,i ama..v-o İ Mi I Lqi|i, Vuo nrğhce oe rlenen Jh,m9 Dkv,,F giire \,
saianhs,m,2.n 2o0sl .;\i, cmelge;.k.l doe l|U._nda o.rmlan'Lull,n,ldD Ders Ki,plan,
Deftfi;.Al|kll,F.ü.nioDıın,6mhJonu"naalKAJtr,lıhlV.lan.',l0o0ö/'04ltrih,el!6!
\.Jlh omy oTeği."orul hn;li, ", \'amals ve loplatr, . e,\9i oku|.4m d:/enkjeceei lurnık on,e(e,
aalhr"-, dogo.n,Und, iIe,ıem'e,, )aol-'"
o,1i,.,;lJ.lellm,;*,.kjkDla1.;d,llaglğ,,oplJmame-.e/|otul]ad20rb,hını0l4lJhine
Bilsilelinni le vLımlz elind. sonde-ilen
;dar lgdim eıneıei. @;lin ederk;n dafufuk bil ş;kiıde oümıdn lorbaİam§ ve ığz, bağlıın§ ve ünnm§
olanl lğslim eheüe;i. lijm okülladfiı; konu ürrinde gğrekli hasg§iyğli gösteme]eri, allk kağt tğdim
aına ooıaııu.- ı.pıana meİkezi okll müdiirlük]ğrin€ en geç 20 İl-i,ın !0l4 tarihino lGdar
NludM]Ugumii- 3öndğılmesi hUsu\unda: gereğ,nl ncaedenm.
EKLER:
DAöITIM:
Tim oktrlveKı n M0dünoktrine
fu
gAlılD
Iı§E!
İd r](3r)İo l1a dçıd 9
lNcEsU KA\'N{AI(AMLlĞl
llçe MiIli Eğilin Müdlünüğü
Kullanllm§ Dğ6 KiopIaı. Dene.
Atk Keğt Toplama Fmliyelle.i.
vo
KAYıtr{x-{MLtr( MAI(AMINA
iıgi
I
Mi]liEğitim Bakını,ğı Yayjmtar Dangsi Başkanllğln ll/0lD0ü]3ıarihve660/0l33saylll}az§ü
umdaİ : 20 0 3/02)
(Gene]İe N
, ofuotul \r orJoArc.n o\Ul;n,da og:"nin soretr ogJe ,"e," / r
gel don'j Um
.ulan,lındeEiiıaoh.\eoeie,l.,,eo.Ul'J,,dad,ld.[moabul-,m.jİ urunle,ili
,
ldDimınoa oettrleıdi, -e.i \e 9 rndJn e]dr edile.ğl gehleri1 og,.ncllsnni es m eid, k inde
l_'-] ma( u/e'E olJl'3, , 7"dae,., :J. ni oa.1.1lgioğ tıJni B h,nlğlm, Fej.lee,iene ,u U'mLJ ,
lmu
senelinoet .hot
Ü]kenizde k yna* is.9fını önlgmeye ytrdscü olmat Ve öğencilğrinize atk malDmeyi
değerlğndimo anIay§,;,n kazandlnlma anaclyla.2ol3,2o],1 eğitim,öğrgtim y ı sonu iiib i}le llçemiz
']o0la.r'la.,J{,n.n. .l vil', fg,.n \,ü,dü,|,i;un* beLiüle,ğd
-e;-mf -(Ul'm,im6 Ljrı . nnk,i
-rl,,nsbl.,mheBd;5eackkrTğ..\eB9.snl8,m,rln]oo82.J}.IUme.Bl.debe]nlkİlc..,.],
i.i:. edi,, e.. ,,in ,5,ğ,d. ıJl ı. lo]ıdL görev unvıDl ilo göre\ tfrkri y,7llı p€^".elden
:Ku o;lms D(^ Kilıplın, Dencr le Atl
lln 1opl,mı KomnJonu" ou/U,,I,a-ı
^lğ etli lisledekj t plmo nrğkezj okullallmüzda
kullanllmüş iağİ ürihhriniD Müdü.lüEüml]zce belirlğncn
toplanndina. buraüan]a toplanan kİ]lanıljı§ k§ğ( uİunlerinin t6lim.l1ıoİı* bğlinilon lomisyonlanindO
]ı Üııl ığıi- vıaiııiiğiıiıcc saış| yapllm firmayı teslim edilmesi Miidü.lüğümu4e uygm görülmektedir,
Makamlnızca da uyguı
eadldü!ülakdiıi9 oldnannüzaarzede.im.
ü,t6,
R
GöREVi/
ilçğ Mitli EEiiim Müdiirlüğıj
Aıaıürk llkokuüu Müdürıüğu
Alfetsi§mail Ş.hbP ofuokulu Mi]4
Mu*ıfa Öz]«n Aıd,Lnesi Müdürloğ0
Çok Prcgm,nlı Lise Müdü uğü
llçe Milli Eğitim Müdüİliiğü
Jlçc Mil]i Eğiiin Müdurlüğü
ffill
gfiralı
Iffiı
DĞlTlM_öĞR3TiM YILI KiTAP ToPLASMA MERKEZi !E BU
MI]RREZLER! KiTAl GETfRxcEK o(ULLARIN LisTE§l
2013-20ı4
r<iTAP
ToPLAMA MER(Ezi oKUL
KITAP cETiREcEx oKI]LLAR
KzlöEı_?dıaklr llk
onaokulu
Tetnik !e Endüslri Meslek Lisesi
Abtif k ilkögrelim okütlu
v€
Bekil Yr8m_Yaşr Çilsal Addolu
Ayfdhma
Şanbu ltkötsetin okulu
fucaoğtm Çddat llkokutu
Ayfe. isnai] Şanbz ofiekuIu
Şhl. YusufÖzmo ilkve on&l,ulu
Tanürini D_D. ctrmoş ilk veofuokdLu
süksül Şht. Ali Krvfuç ilk ve onaokulu
saralcık ilk ve onotulu
ö;şehir ilk ve oltaokutu
cdiDçe ilkok n
Mustafa Özkm Amdolu Lissi
v.s. Ça]<naİoğlü onaokulu
3
(rmJ$afapaa ilkokülu
79106ü2ğ"
ili
l6nİln
gİnln
E§ı§
tadoiOa!Oı,T
(|ç
Hdrs)
sMr
.4
,
lulah,ia"LA}i\
nIi'Eği!nlMüdürü
aAKAN1,1ĞIMlZ YAYIML.{R DAiRl]si DAŞK,\NL!Ğ]NIN l]/0t/2008 ],^ltiH vE t]|t
§^Yl1.1 l(l}-NFl (:F Nl]MARAsl : 2008/92) tAzIsIND.\ B!]LiRTiLİN ltUsl,|sLAR
DoĞRrrLiUsUNDA R.\YsDRi iL GENELjNDEKi TüN,ü o(ULL,\|ııMIZDA 20İ3,20t,ı
iTiBARiYLD "xULLANlLı]llŞ DDRS KiTAI]LARI.
Iia;il,iNl,öĞRDTiM YlLl soNU
,]oPL.\\lA
F.\\Ll\l ll- it l. itcitl Y\PlL\cAı. iŞ \ L
lJLtlLR \L Al1r\ rlALIl
jŞI-DI,ILER
\, ll ( l. \til tilclll\l
iŞLİ\lLER:
]) ]ltc
NJjl]j
Eğiıin
\li'lli
J)
lRi\lil
l AR^l
l\D \\
l \PlLqa \N15vl
i\,lii.]iillüğündc gdicr]i L]ir şube ]nudüıfurijn başkanlıalndl L.nris),on
2) (İ]l.nı]m§ dels kilxPI,1.
])
Rl i hl
defter !e kağn]aın
brikliilnr€si içiİ rele i
.a_\,1d. (opla]n]
oğreİcileınnizden tanraııe.8ijnüllüliik csa!ıa day.]l olar.k kul]aİı]nrş kilaP. dene] re
a!k kij_irı ürünlciinin ıoplnımrası işini olganize.dcrck gdrçekleşlrmek.
okıl idatlerinin konüyu önen§cnesi İc ilgi göscnne§i içnr gerck]i nolilas),o. lr
ko.1ü]n]ıs,onu sailahak. ToDlİıan kıtııDıınt dors kilıDlırl. d€lıtr ve ahı
r]iğnln.İı forhıl]nİıık lrn,nüoılı.ı ,üİlcn9 i§inin ıolıt biİ §cli]d9r!n!]!DillrErj
ic u!!Un !.rlerğ istillcnnesi isini unnrnık. 1l(ıuaı,lDN dtr! kitaDları. acfıerre
inİlüiinlır].lo.hılınni$konusund.otullıİlnn !...kliurarnıııvaDDılr.
olüİlla.mızd! ıoPlanan İuuannın,ş Jc( knapl6, dcncr ve allk kraılailn, ö.celen
bc!irlcnen 1optaDa nBrkezi okul]aü 20 }taziraD 20]4
6) K.n! i]. i]gili ilçesindekj o\,| \e i
Piderilnlesini sa!laman.
n,-.,
^,"e.l,
blihi.e
kr,,,o.,
kadar
ı€slin edilDesi.j
, ,|,,\ ,l
'1.1l
.o
kiğ
ürüİlcİnri hğhaDgi bil o]umsızlıjğa meldan veliİıelc.lk
aerecede (r!İg,n{abotaj Inslzhk vb.] İrnhalıZa edi]e|ek ge.€kli enniIet lcdbnlerjj]i11
okulda ıoplanaı
aık ki]gı ıes]jn €den.kullaa. lcs]nİ ,dk]cı kığı
nikl.ın rbedelini ileili okul]a]ln ok!],aile bnliei hesabına aklarn.k.
ok!ll,r,D,dı loDlanaı lrütlıİ,lıDs d..s knıbl. derior te ıı,k knğİbİ ı k!m!oİı
litklcnn€si iciı peı.kti DersoD.r konrstndı ledbir aİnak.
8) Kullan]l § des kiıa]]laı, dencr
')
A,
ve
lil IlANlLMlsDLRsllilAPl \Rl,DTl llR\fA,llKk\(,l'] tonl \\l
\tfRr,uroKLL^ltlrl RLi'ci'\ı \ \.\ı\( \Ğllşvü iiı r\4l LR,
l)
])
\
ok!llardan 1.ib,lınn§ olaiak gcle. kul]xnılnlş des knaplaİ,
lGnvond ko1.1 ükleDe !ınılaDilc.ck §tkildc ulgün rerlcrc
Kullaınnn§ d.6 Lilıp]a.. defi.r le lllk kağnlüü tesl!İ
1ikıanalın lv.kla§]k kiloPİam (na9k] tüİakla 1eslin alnak.
ok!ld. 1oplana. knl]ını]ıılş dcrl lnıpla]l, defieİ r,e alıli kag{!anı he]hı,gi hjl
oıı ]$nt!. mc,vdan lcriljİe]ecck lekildc ()aİlrn saboıİ,btrJ',k ı'b,) mulr'azx
.di]erek re.ekli crnıi!e1 1cdhnlenni aİ.ık.
iŞ
]) Koıu Lakkındı §ılf!. şubc.ğr.hcnlerinjn
!E işL[NLERI
bi]gilendni]nrcsiiçnreelekli
işIc
işLemleri
2) slnlf \er. şube öğEhreİleri ıaralı.dan kcndjleri.c t.njn cdiic. ku]]an]lm§ dc6
kilaplan. delier re abk ka_ğılan oluhİ Urguı bi] böliinriırdc loJtRAlANNlls
laziYetc nepolannasn] salloİak,
]) Tolrlanaİ k!l]anlLDr§d.6 kna]rlan. deier\e aı]k kdğn]ail tonllmamclkc7jİc e.tiiİn.si
ccrek.ı okllhınnz. i]çe illillj !ğnin Müdürlü_iü.ce lrelnleıen loploına nrelkezi o]a.
okıllara hnınıkl, ıes]nn eınrek
,1) oİn]dı ioFlanm ktlhİn.!ş dc§ kitap]an. !]eig] le iİL keğİlar Den!İgi bn
olunİuz]uğa nrerdaİ veri]nre!,ecet ş.kildc (laneln{xbolııhtr zlıt Vb ) nruhalaza
edilerel _{erekli cüniteı (e.]billerini alnali.
5) 20l.|_20l5 Eğilim öğreıim yı],nda da .k!ıulacak v. kİll.nllabi]ir d!runda .]nn ners
],ilat]an ijc öğrc.l.n k la!u7 kiıalrhİ seçi]erel okll ktlllülhanelei/knıp]jk]anna
lü.nü]acak. b! kilap].r, kilabınl karbcden vera benzeri neaenlerle kiılbl olnralan
öğ].Dcilcle, ö!tLnen k,la!uz knaDlan §c ycni öğrclnn yll]İda 1])in. xlxnlj l,h
İeden!e,lo ),.ni B.Lco iiğre(orenle.e \ eiilebile.eklir
DJ
dilR] l\|F\l fRiyi7 r \fuAFt\DA\
\ APll A.
A( i) l
l.
isl t \ll l
R:
sjnlnarda dc$le,i]1 uyeun 7a an!üında kAğı üelnni için yapılaİ çal§nr:la]n]
açınl.ması. ijlkemizİr oınan kayİaklannrn yeler!ıu olü]uiu.Dn anlat1.1.9, 1üunlır
da\rinmın,n ö.enrinın açlklinnr,§ !e ,tklrln deiencidrjlncsinijı faydalall üZenİde
]] l'!]lo]hn]§ kağlı üün]erinjtr rısgel. .leğil. düzeıli
])
01ar+k snıJ]ara 8clrri]mesi]ln
gö.üIlülük
esanna gdre ku]l.tdık]ın de]ier.
saalannası için öğrencilenİden tanamen
kilaılc diccr atk ke$ üjii etiiill poşeller içeisi.ağ ıenjf ıİnak.
(.nl hakk].da ccrckli hassasireliı göneihıesi. ıoplanacak Üblr. dergı d€rier vb iljk
kağ,1 ürünlerinır saİl]p dcğenendijlnesinden elde edjle.cl gelirlernr tine oku]lann
ihlj],acnlda kullann6.İ üz.İc oknl_aile lriIliklğrj hesapl!nn. akraıhOağln! ijğ!otileE
gcıniLcn knxp. deltel. ülelei !b alrl kağ ürüİleri.j. oku]
İrijdürlüğününbehleycccği 10|lana alanlnaıes]inedil esj işini yaPmak
r) Ö!rcncjlel ıdatıdm
Bilal Y]L\,1^Z
]l Mi]li
Lğıirİ NliidOjil
Tc
]\rll-li EĞlİM B"AxANllÖı
Y.yİİl.r D;n6i ı.ştaıhğl
snyl
Konu
: B.O§io.\'D B]o.24 04 0o 660/
] KullanninlÇıles kıaP]aıj detıel ve
aiil koğ]tl.an 10plaınmısı
(II
Llj Eğiü
0]38
1].01,2008
n
Ü.ftısiz|D*s Kıarr] Tdİini P.ojesi ka!9D]nda 2oo],2o0.1 eğili]n i]ğr.l] ü :-1l,ndiD
nibmn i]köğretni,, öğrğıcjlern]h, 2006_2007 eğni]n-tjireijnı _vlljıd.n n]bil!ı dt o(.ilğr.ııİ
öğEncikrnnn dğrs kjhpl.rü ücrclsiz oloük vcri]ncİtedir,
llkğEdn ]vğ of.6ğElin
oku]lanüida okuldin baz de§ısfir kna]]l.]l ijğ]llinl
giindğril
h.ljnne
ğtıedn, B! }iıaD]adaD, kullaİllolş. oklüul j. si]]!j
lrocloın0İı eeieği:hkün
|o. .c rlogElrhn ü]e"ş,l.,i. ög,. ıcik..n \,.|,. d111 d4F,Fl,
kllltİı]ml! kağddnn toD]ıDıj"k gsri dnnn§nmnıiih s.ğ..n[s ys ekonoİlilo kı/ın.ü,,]ünan
j. .l.. l;|,eğ,.,'
U.
sazLii 1aIeıler
eğhlettodi,,
"-1.1l,",. ,,
.-ü,U.-u,,.. F\,..,,..l.,..
kayükl.i! n ülilİ 9cjimİ bn şerilde lul]ınüllnı§ \. öğt .i1.1ij|i/!]c ç.V,.
bnirci \€ dİyırııİğ]nn] o]ulufuljnd, aiaii}laj kul].nl] nş de* kil.pl.n, JJGnğ le.tl
Ü]kemiz
kağtlı,ın toilnnmıst
B,
vğ ekonöDriV.
ki2.nn na9
Planlannnşlı,,
!d,".
l, Pröjenin.yeılınnM]. bar].ndrğ 200] ],llİ]dıİ iıihaEn. lrs]nn D.thJ j]/i]!. Dli]li
eğil İ] ,niidin lngri depoja,nda bunı]aı de]s knipliİıdan,2!03 2009 eğiijm öğrcli,İ )l]tr]d.
okllulma si..sj ;eED .decek ne6 kil.plxn h ı.spiıi yaP,larl[, 200s 2009 eğnni 6ğleln.
ylıındı a.iİn.c.k dğs kn.bı ihıı,.cnd. değenendir.leye aİnac.kır,
1,
kul]anrlnnş dğrs lilapl;t.n1, öğEnci ça]§ a ltilaPlalll
knap v. dğtenğn o].aıl id..e]eriütğ hör y1l Eızndd ı!l
,. ddicn.h]
sodüı. k.d.,
.lı İaı
2008_2009 eğniİ}6ğdi,n .ulündn dı okü10]...k ve k!llnnılıbjli.
ktl)nrl ilo ö&oınen İn.vuz nhdful s.çile!el.kul kiiIiiphıİ.lery'kii.pıklın
n!ln n.j:
ko.ıl.c.L1l B!
kitplal kiftblnı k.yb.d.n lcy0 lıDzdj İed.ılel]e krlOb] ol]n.!"ı dildrcü]ü.. ağrıiFd h]ıa,
kikP]ın ıc yğlii öğIe!n] ,llrİd. ıxJ-jn. aıanri \.b. renolelLe ]eDı e.j.] ağ]trncn..
\r
o|l.c<6l..
daddc olınk d.ğcncndiilmck üzcr. (oplan.n kiıxp, (lcIi.r Vğ .tk ki!ılıl OkU
dalclcri t.ran.dın eİ eeç Ie.,ıuz .P so.una k.nal i7i]qe ıill] .ğ ı] ı nrüninli](].üir]!
tutn.[]ı 1edim.dilecckıil
3.
H.n
I
YlY
MuR.i 3Es 45i!!L4i
İİılflrİ.Tl
wIm
İİrİ:Erlz
ıb.
ülş.İ1'
T.c,
lr.tll-lİ EĞlilM aA]iüNLlĞ]
Yay,mlaİbancsj BaşkmI]g
sarl
:B.1]s.O,YDB.0l4.o4,Öo,66o/
.
Konu l Kullanılm§ di$ knapİOi d.f*l ve
aı* k!ğı[email protected] top]dii]§i
nilli .ğiiim mndü!]tıtl;lii]d. titlp, doftğ vD ağk k6ğtlınn ıcsLin alıMasDda
bu alfuaya v. g4imere s.bfbDeı !.n]be)ere- rıOılOoL i, le:l ane.jd
,Jdü.lı6nüs.üldlbfu;.ly.rhğil,/i(ed!m:dOJ)Jd,i,..,/tLben ,dUJıL1l,rl3,, "g,".
ğl l.
h,'
4. ly
ing
ilç-c
komisyon oıuşıuiilac* ve kdoiiio.n !u işvg işlğfi]ede yelki].ndnileccktiı
5. lllilçe oilli eğilin nüd1]ltül9_iinü]c ıollaim kıap, dğneİ ve al]k
.o\üasl :Ullce mill egilm mtdülulrr dlpoldfda ofuıuir,
.'a
k!İr!k
iıe
r6i,ı
prcgml diği]Fn d96lrjlapleı dnkjoisyoüile* ham Dadceol ü İıılocohr. ToP]arM kik!.
dener ıc sıtk kaİltld ilç€ Dil]i eğtiin Eiidnrlük]erine sairlabi]@ği ğibi büıün ]lç.]clül!
üoplanr kağdan, sallşı,'il rj]l],eğjan hj.ldü]tjİlğince d e ,apn abi l.ğel.tn. llde.dilen g.ln;
okıllaİü i]rtiyaçhii ilg ln],ndi diirirjnu i.lenii olr ötsencilc.in ihiiyoçlan n kar§nfumasıd.
lullaı,lmo* ızerğ risıifu cnilcn kağıt oİİtan alrl.da hd b; oliılh okıl Ai]c Ri.liği hc§.l]lnn
!!
ç5l§mdğn so.uc!,,hcr yn Ağuslos arı jç.İisinde il bazındl ıck İa!"or
l;it. Ylqfolal DjEsi Baskfu hgja 1l uh.ııuİ.
oıüiülma süİği §oni o.q öğetim pEsEbı doğ\eı !c liullmlftlş d.* kniP]ın,
öğenci çaışns kitiplrl. öğtı..en klÜlu tı!p]dı ilğ'deliel ve aİ-k k6ğüdmn 1ophDn6,
ıeslitn 3]ıfunas, §aürlrra$ vc getinnin [email protected] akEnfosl .iş !c i§]on]ği]li,, ) .
g inlm*inden ilİl9e nnu .adnı İtüdüleli birinci dğecede soonnu ohca ddr
6, tsuHln
B
ilsi lerinizi ve g.letinj önem b n.a ededm,
oç.
fu Hi§yin Ç!l ](
NtiIIiEğiliİı Baİd!]
D^ĞI l]]\l
.
,],
":l,'-,-
r$Er,ln
piğr|ir]
[I{trı]l
iNcEsU iLçE MlLLi EĞiTlM MüDüRLüĞü
,. ,. ,.. ,. ... .. ,. ,. ,. ,.,.. ,. .. .,..... .. .. .oKULu MüDüRLÜĞÜ
.
2o13-2o ü4
KULLANttMlŞ KAĞIT ToPLAMA
Y[r YL soNU,FsllM
lulA\AĞl
rAAL YEnA_IX KAcll
EĞlTiM ÖĞRETiM
TE§LiM EDiLEN MALZEMENIN
ToRBA_çiJvAL
ADl,Di
ToPLAM AGIRLIK
MiKTARI (Kg]
Ma]zene teslim eden okul Aile Bnliği Hesabının bulrduğu borla şubesi ve adresi:
Btrl.g
Pe.aoNltrdq...
,.,,l.....Da|4
..,,/,,.../201,1
TE§L1M EDEN
NoT:
Bı Tu{anal ] nüsha oLrak düze]nğ[email protected]
Bir sued tnalrcme €sLim edilen okulda. bi, sreıi teslim alm okutda, ti,
toplma
düzenlediği ffanaİh bnlike r€sni
merkezi okutu müdünüğii ıdaflndo kendi okulM ai1
yızı ile il çe MiI li E ğidm Müdüilüğüne teslin edile. ekli r
ffi
%Rlıl
Eıffil
srıi
ise

Benzer belgeler