Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi Bahar 2015

Transkript

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi Bahar 2015
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
Çeviri
:
FOLKLORDA İNTERNET Mİ, İNTERNET FOLKLORU MU?*
(Çağdaş Folkloristik ve Sanal Gerçeklik)
M. D. ALEKSEYEVSKİY
(Çev.: Atilla Bağcı**)
İnternet-folkloru teriminde “internet” ve “folklor” kelime birleşimi
normal insan için paradoks oluşturmaktadır. Bu nasıl olabilir? “Folklor”
kelimesi bizde arkaik, kadimlik, gelenek, eski kültür, eskinin korunması ile
alakalıdır. “İnternet” kelimesi ise tam tersi, şuurumuzda çağdaşlık,
yenilenme, ileri teknoloji, şehir yaşamı, yeninin kurulmasıyla
bağlantılıdır. İnternet, folklor eserlerinde tanımlanmış olabilir mi?
Folklor, internette tam yaşamla yaşayabilir mi? Folklorun bılinalar1,
masallar, koşmalar, halk şarkıları olduğuna alışkın sokaktaki adam, bu
sorulara mutlaka olumsuz cevap verecektir ve kendince de haklıdır.
Geleneksel köy kültürü, şimdi internet ile hiçbir kesişme noktası
olmamasına rağmen vardır ve gelişmektedir.
İnternette bılinalar, koşmalar ve halk hikâyelerini bulmanın
mümkün olduğu kastedilmektedir. Ancak bütün bunlar, kitaplardan veya
folklor arşivlerinden ağa düşmüş olan “folklor eserleri”dir. Bu halk
kültürünün yaşayan geleneği değil, onun yansımasıdır. Köylü ninelerin
birbirlerine büyü metinlerini elektronik posta ile göndermeleri veya
video-konferans sistemiyle koşmalar icra edecekleri de ihtimal
dâhilindedir, ama henüz bu seviyeye ulaşılamamıştır.
Son iki asırda yerli/ulusal bilimde aktif olmuş eğitim ve çağdaş
şehir folkloru, internete oldukça yakın durmaktadır. Günümüzde şehir
*
(Kongreden Kongreye, İkinci Rusya Fokloristik Kongresi, Materyaller Kitabı,
Moskova-2010, Sayfa. 151-168)
**
Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktora Öğrencisi/AnkaraTÜRKİYE
199
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
sakinlerinin çoğunluğu internet kullanıcısı ve şehir folkloru geleneğinin
taşıyıcıları oldukları aşikârdır. Fakat bu folklor internete giriyor mu?
Orada ne şekilde var oluyor? Onu internet-folkloru diye adlandırmak
mümkün mü? Cevaplardan daha fazla soruların ortaya çıktığı açıktır.
Şimdilik folkloristler probleme hangi yönden yaklaşım
sergileyeceklerini tartışıyorlar, daha girişken/açıkgöz insanlar ise çoktan
internet-folklorundan para kazanmaya başlamışlardı. Next Media Group
holding bünyesine dahil olan yenilikçi marketing/pazarlama acentesi
Promo İnteractive 2007 yazında Netlor. Antologiya setevovo folklora
(http://www.netlore.ru) internet projesine girmiş, sitenin kurucuları
“arama ve toplama, sistematikleştirme ve detaylandırma, ağ bellekleri,
virüsleri, internet-folklorunu muhafaza etme ve popülerleştirmeyi” amaç
edinmişlerdi. 2007 yılı sonunda sayfadaki materyallere göre Pyatnitso.
Antologiya folklora Runeta (Cuma. Runet folklor Antolojisi) (Pyatnitso
2007) kitap “internet-folkloru hakkında ilk kitap” olarak ağda etkin
şekilde reklamı yapılmıştır. Bir yıl sonra aynı ekip kitabın devamını
hazırlar: Ura, Ponedelnik. Praktiçeskoye Rukovodstvo po Vıjivaniyu vı Ofis
(Urra, Pazartesi. Ofiste Pratik Canlı Kalabilme Yöntemi) (Ura 2008), aynı
şekilde bu da geniş bir okur kitlesine ulaştı.
A.S.Kargin ve A.V.Kostin İnternet ve Folklor (2009) kitabının
önsözünde “Pyatnitso” kitabını değerlendirerek şunları yazmıştır:
“İnternet-folklorunun manasını kavramaya adanmış Rubrik’in makalesi,
2006 yılında yayımlanmış olan Birinci Folkloristik Kongresi raporlar
kitabının III. cildine girmiştir, folklora yaklaşan ağsal yaratıcılık
problematiği alanında izci olarak görülmeye imkân vermektedir” (Kargin,
Kostina 2009: 9). Gerçekten de Rusya’da2 internet-folklorunun
öğrenilmesi ve bilimsel olarak manasının kavranması için önemli bir
teşvik yaptığını kabul etmemek mümkün değil. Rus devlet folklor
merkezi organizasyonun faaliyeti başladı: 2007 Kasım ayında “Folk-artnet: Yaratıcılığın Yeni Ufukları. Gelenekten Sanallığa” konferansı yapıldı,
daha sonra bu konu hakkındaki seçilmiş makaleler Traditsionnaya
Kultura (Geleneksel Kültür) bilimsel almanağında yayımlandı (2007,
No.3) ve bilimsel makaleler iki kitap olarak yayımlandı: “Folk-art-net:
Yaratıcılığın Yeni Ufukları” (2007), “İnternet ve Folklor” (2009).
200
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
Ancak mesele şu ki, Netlore projesinin kurucuları internetfolklorunun bilimsel açıdan öğrenilmesiyle uğraşmıyorlardı, onların
amacı, interneti ticari amaçlar için kullanmaktır. 2008 yılı Nisan ayında
“Pyatnitso” kitabının redaktörü Aleksandr Gagin İnternet ve Busines
konferansına “İnternet-Folklor – Virüs, Reklam Düşüncesi Kaynakları”
konusunda bir raporla katıldı. Raporu, sanal ağda pahalı değil ama etkili
reklamların
yürütülmesi
için
internet-folklorunun
yaygınlığı
mekanizmasının nasıl kullanılacağı hakkında idi. Netlore projesi yapımcısı
Timofey Bokarev onun perspektifini şöyle önerdi: “Biz sanal folklor
konusunu sadece popülerleştirme değil, onu ticari “raylara” oturtmak
niyetindeyiz. İnternet-folklorunda temel projelerin geniş kitleler ve
reklam vericilerin arayışında ilgi çekici yapacağından eminiz.”3
İnternet-folklorunun kullanımında para kazanan reklamcıların
“rüşvet almalarına” hiddetlenmenin manası yoktur. Bu onların işidir ve
işlerini de profesyonelce yaptıklarını söylemek gerekir: onların kitapları,
yüksek değerine rağmen ofis çalışanları tarafından aktif olarak satın
alınmaktadır. Önemli bir başka nokta da Netlore projesinin başarısı,
internet-folklorunun soyutlama değil, gerçek olduğunu göstermektedir.
O sadece mevcut olmakla kalmıyor, öylesine popülerliğe sahiptir ki, onu
ticari olarak kullanmak mümkündür.
Profesyonel halkbilimciler buna ne cevap verebilirler? Şimdilik
onların girişken/açıkgözlü tüccarlardan geri kaldıklarını belirtmek gerek.
İnternet-folkloru ile sistemli şekilde çalışan yerli araştırmacılarımız henüz
çok azdır, bu nedenle halkbilimciler arasında folklorun internette var
olamayacağını kabul eden şüpheciler çoktur. Neticede çoğu yazar
meslektaşlarının dirençlerine galebe çalarak, bütün güçlerini internetfolklorunun var olduğunu ispat etmeye, aynı şekilde onun genel
özelliklerini tasvir etmeye yönelttiler4 (Rukomoynikova 2004, 2006,
2007; Rozin 2007; Kargin, Kostina 2007a; Kargin, Kostina 2007b;
Tihomirov 2008).
Ağlardaki folklorla ilgili folkloristik camianın ataleti sadece
Rusya’ya has bir özellik değildir. İnternet-folklorunun bilimsel olarak
araştırılması süreci birçok ülkede devam etmektedir (bu alanda lider
ülkeler – ABD, Brezilya, Estonya, Litvanya, Fransa, Macaristan), ancak
burada “internet-folkloru” hakkında çok sayıda çalışmalar (bazen – bu
201
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
kültür olgusuna olması gereken ilgiyi göstermeyen meslektaş-bilim
adamlarına şikâyetlerle, aynı şekilde “onun daha yoğun araştırılması”
çağrısıyla) tasvir edici raporlar ortaya çıkmaktadır (Kozma 1995; Biebuyck
2000; Valoviç 2000; Brinkerhoff 2003); Krikščiūnas 2004; Arroyo
Redondo 2006; Kravczyk-Waasilewska 2006; Marques de Melo 2006;
Blank 2007; Sava 2009).
Bu çalışmalardan çoğu bu konuya dair ince mülahazalar ve kıymetli
değerlendirmeler içermektedir, ancak şu önemli anı da tespit etmemek
olmaz: bu eserlerin yazarları fiili olarak birbirlerine gönderme
yapmıyorlar, devamlı olarak aynı fikri tekrar ediyorlar, yani tekrar tekrar
“Amerika’yı keşfediyorlar”. Örneğin, genel internet kullanıcıları yazılı ve
sözlü iletişimin elementlerini kendilerinde topladıklarını kabul ediyor,
ortaya konulanlar yerli ve yabancı onlarca makalede5 tekrarlanıyor,
böylece öncüllerine hiç atıf da bulunulmuyor.
Açıkça görülüyor ki, çoğu araştırmacılar internet-folklorunun bir
araştırma konusu olmadığı şeklindeki klişenin esaretinden
kurtulamamaktadırlar. Onların aklına, bu konuyla bu güne kadar
çalışanlar olduğu gelmiyor ve kendilerini “öncüller” olarak sunuyorlar.
Ancak gözlere bakmak lazım – internet-folkloru alanında “öncüller” devri
daha 90’lı yılların sonlarında kapanmıştır. Günümüze kadar “İnternet ve
Folklor” konusu hakkında farklı ülkelerin bilim adamlarınca muazzam
miktarda makale, onlarca monografi6 ve birkaç düzine bilimsel kitap
yazılmıştır.7 Şimdi internet-folkloru üzerine “temiz bir sayfadan” yazmak
pek haklı olmuştur. “Genel internet folkloru” hakkında düşüncelerden
hareketle ve deneyime haiz düşünceyle onun farklı formalarına yönelik
kati analize ait düşünceler umut verici görünüyor. O zaman internet
folkloru hakkındaki halkbilimcilerin tartışmaları kendi kendine
kaybolacaktır.
Şunu da belirtmek gerekir ki, bu konu hakkında bazen karşıt ve
tutarsız olan çalışmaları meslektaşların faaliyetiyle yukarıda zikredilen
kötü tanışıklıkla kısmen açıklamak mümkün. Farklı terminolojik ihtilaflar
bir göstergedir: bu güne kadar internette folklor formları araştırmacıları
arasında, özellikle, onların öğrendiklerini karşılayacak bir terim
bulunmamaktadır. Rus bilimsel geleneğinde internet-folkloru daha
yaygındır (Kargin, Kostina 2009; Lanskaya 2009; Alekseyevskiy 2009;
202
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
Vlasova 2009; Suslova 2009) ve ağ folkloru (Raçenko 2007; Rozin 2007;
Frolova 2007a; Metalnikova 2009; Petrova 2009; Calilova 2009), şu
terimler de kullanılmaktadır: sanal folklor (Rukomoynikova 2004;
Lutovinova 2009) ve internetlor (Neklüdov 2003). Yurtdışındaki popüler
terimler ise internet fokloru ve netlore, computerlore (Beatty 1976),
computer folklore (Brunvad 2000), virtual folklore (Valovic 2000),
cyberlore (Biebuyck 2000; Brinkerhoff 2003), e-Folklore (KrawczykWasilyevska 2006), digital folklore (Miller 2008). Bu mesele üzerinde
detaylıca duracağız.
İnternet Folkloru Nedir?
İnternet-folklor düşüncesi kendisi paradokstur; bir taraftan,
araştırmacıların ilgisini çekmekte, tahayyülü tahrik etmekte, diğer
taraftan onları çıkmaz sokağa sokmaktadır, zira bizzat araştırma konusu
fevkalade hayali bir çerçeveye sahiptir. Diğer bir ifadeyle, çoğu
halkbilimcisi internet-folklorunun var olduğundan emin ve onu
öğrenmek istiyor, ancak sarih düşünce şu, peki, “genelde olmayan bu şey
nedir?” Bazı araştırmacılar, internet-folkloru hakkında derinlemesine
makaleler yazmak niyetindeler ve felsefe doktoru T.İ.Suslova’nın8 son
çalışması buna örnektir (Savçenko, Suslova 2008; Suslova 200).
Eğer “genel internet folkloru” hakkında zayıf ve saçma teoriler
çıkarma çabalarını bir kenara bırakırsak, o zaman bu olayı dört temel
stratejiye ayırmak mümkün.
Birinci yaklaşıma göre internet-folkloru, internette yer alan
geleneksel folklor janrlarının ürünleridir, kaide olarak yeni bilgisayar
teknolojileri anlatılmaktadır: hacker hikayeleri, JJ koşmaları, sistem
yöneticileri hakkında atasözleri, vd. (Rukomoynikova 2004, 2007;
Bıstrova 2009; Metalnikova 2009; Çikalova 2009). İnternet-folklorunun
şöyle sarih bir yorumu daha vardır: folklor kültüründen geleneksel form
alıntılanmakta ve internet-kültürü sanki onu yeni içerikle
doldurmaktadır. Böyle bir yorum çağdaş folkloristikte metodolojik
gayeye uygun düşmektedir, buna uygun olarak da ilk sırada - geleneksel
ile çağdaş folklor formlarının genetik bağı bulunmaktadır. Bu tabloya
göre araştırmacıların esas vazifesi geleneksel kültür için karakteristik
olan unsurların çağdaş materyallerde araştırmaktadır: araştırmacı, eğer
203
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
onlar yeni ortamda ciddi değişimler yapmıyorlarsa “gelenek” hakkında,
eğer değişimler varsa o zaman “yenilikler” hakkında konuşabilir.
Böyle bir yaklaşım hiç şüphesiz, çağdaş şehir kültüründen ziyade
geleneksel köylü kültürüyle çalışmaya daha çok alışmış halkbilimciler için
daha uygundur. Kendisi için yeni materyalde “tanıdık çizgiler” bularak, o,
kendisini rahat hisseder, üstelik genetik süreklilik tezi “tasvir edici”
olmayıp, “analitik” makale yazmasına yardımcı olacaktır. Ancak
gerçekten böyle bir metodolojik model, açıklayıcı potansiyele sahip
midir? Materyalle olan yakın aşinalık bu konuda şüpheler doğuruyor.
Örneğin, T.V.Bıstrova, internette (Kolobka ve bilgisayar, Yatırımcı
hakkında, Rastamanovlar hakkında, birinci sınıflar hakkında vd.) masalları
analiz ederek, “bu yeni folklorun henüz tam bir ölçüde kendi sınırlarıyla
tespit edilemediği, ancak geleneksel masalların hatlarının büyük kısmının
muhafaza olunarak yeni bir yaygınlığa ulaştığı, hatta azami şekilde
klişeleştiği ve asrileşmiş olduğu” sonucuna varmıştır (Bıstrova 2009: 170).
Bu durumda sürdürülebilir gelenek ve “geleneksel masal çizgiler”nin
muhafaza edilmesi hakkında konuşmak mümkün olabilir mi, bu çok
keskin bir durumdur?
İlk olarak, T.V.Bıstrova’nın incelediği oldukça fazla sayıdaki
internet-masalları, folklora değil, edebi masallara (örneğin, içinde
yüzdüğü gölün mazotla kaplı olduğu için böyle sakat olan Çirkin Ördek
hakkındaki ekolojik “masal”) göndermeler vardır. İkinci olarak, folklor
kökenli masallar, internette, “canlı folklor eserlerine” değil, resimli çocuk
kitaplarından yeni versiyon yazarlarına aşina olan “çağdaşlığa”
dönüşmektedirler. Nihayet, her şeyden önce internette, sadece
“yeniçağın masalları”ndan ziyade, klasik masal süjelerinin mizahi
“değişiklik”lerinin var olduğunun altını çizmemek mümkün değil. Bu
bağlamda, “çağdaş alanda masalların varlığı gibi internet” hakkında değil,
“internet ağlarındaki masal parodileri” hakkında yazmak daha doğru
olabilir, aynen A.A.Çikalova’nın yaptığı gibi (Çikalova 2009).
Aslında benzer türlerin çoğunluğu (örneğin, sistem yöneticileri
hakkında koşmalar veya heackerlar hakkında bılinalar) folklor geleneğiyle
dolaylı ilişkiye sahiptirler. Genellikle bu yazar parodileri ve edebi
stilizasyonları, yeni metnin yapım enstrümanlarından sadece biri olarak
204
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
belirli düzeyde başarılıdırlar. Diyelim ki, koşma janrı gündelik yaşamında
koşma söylemeyen çağdaş şehir gençliği için daha az bilinir bir türdür.
Ancak bu janra ait eserlerle tanıştıktan sonra, o belki, parodi oluşturmak
için koşma türünü kullanacak, bu durumda yeni içeriğiyle “folklor”
formaları tezatlığı sayesinde komik efektler oluşacaktır.9 Belirtmek
gerekir ki, benzer tarzdaki metinlerin çoğunluğu “bir defalık” eser olarak
yaygın şekilde internette yer almıyor: yazar metni oluşturuyor, onun ağa
yerleştiriyor, ziyaretçiler sayfada onu okuyorlar, gülüyorlar, ancak çok
nadir hallerde onu göndermeye başlıyorlar.
İnternet-folklorunu incelemeye ikinci yaklaşım, folklor ve
“bilgisayar kullanıcılarının” (veb-tasarımcıları, sistem yöneticileri,
programcılar vd.), profesyonel toplumun geleneği, bilgisayar ve
internetle bağlantılı faaliyetin bir ilgi nesnesi olarak ortaya çıkışını
kapsamaktadır (Şumov 2003; Voytsitska 2005; Frolova 2007b). Benzer
yaklaşım kabul edilebilir olarak görülür, ancak oldukça dardır. Hiç
şüphesiz, “bilgisayarcılarda”, diğer çoğu profesyonel toplumlarda olduğu
gibi, kendi jargonu, kendi gelenekleri, kendi “folkloru” vardır, ancak
interneti sadece onlar kullanmıyorlar. Ağdaki tüm diğer kullanıcıları
reddetmek, internet folklorunu yayıcılar ve taşıyıcıları haklı çıkabilirler.
Çağdaş kültür olayı olarak internet folklorunun sınırlarını
belirlemeye olan üçüncü yaklaşımı değiştiren araştırmacılar, internette
bulunması mümkün olan şehir folkloruna ait her türlü metinleri ona ait
sayarlar (Verner 2003; Borodin 2007, 2008; Krasikov 2009; Samodelova
2009). Bu mantıkta, internette yer alan bütün anekdotları -sözlü formda
olsun ya da olmasın- internet folkloru olarak kabul etmek gerekir.
Böyle bir yaklaşımın yeterliliği açıktır: folklorun olduğu yerde
internetin de olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu arada, materyalin daha
dikkatli analizinde araştırma nesnesinin belirlenmesinin basitliği ve
açıklığı o kadar da sarih değildir. İnternet folklorunun anılan nitelemesini
destekleyen halkbilimcilerin karşı karşıya geldikleri metot problemlerini
aynı anekdot örneklerinde incelemek uygun olacaktır.
Örneğin, çok meşhur Çeburaşka ve Krokodil Gena adlı çocuk
anekdotu metnini ele alalım. Polis, Gena’yı durudur: “Gena, Çeburaşka
ile bisiklette gitmektedir. Çeburaşka, direksiyonda oturmaktadır.
205
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
Karşılaştıkları polis onları durdurur ve “Bunu direksiyondan indir/çıkar
(burada direksiyondan ifadesi Rusça olarak “sı rulya” şeklindedir).
Çeburaşka “Ben srul değilim, Çeburaşka’yım” diye gücenik olarak cevap
verir (Snimite etovo sı rulya: Bunu direksiyondan çıkar/indir; Srul’dan
bunu indir/çıkar – şeklinde anlaşılır; Hacivat’ın söylediklerini yanlış
anlayan Karagöz gibi –ç.n.)” Bu makalenin yazarı aktif olarak bu konunun
1980’li yıllarında onlarında sözlü formda aktif olarak var olduğunu
hatırlatıyor, yani bu anekdot kendi kökenine göre internet ve internet
kültürüyle hiçbir ilişkiye sahip değildir. Aynı zamanda yazar tarafından
2009 yılı Kasım ayında “Ben srul değil, Çaburaşka’yım” (Ya ne sırul, a
Çeburaşka) anahtar cümlesiyle Yandeks’te yapılan aramada bu
anekdotun farklı varyantlarında binden fazla internet sonucuyla
karşılaşılmıştır. Bu sadece anekdotların yazı dizisiyle olan siteler değil,
internet-günlükleri (bloglar), tanıdık siteleri, sosyal ağlar, farklı tür
forumlardır. İsteği girdikten sonra arama motorunun verdiği kaynaklar
arasında A.S.Arhipova’nın “Rolevıye Strukturı Detskih Anekdotov” (Çocuk
anekdotlarının rol yapısı) adlı bilimsel makalenin internet-versiyonu da
görülmektedir, aranan anekdot araştırma materyallerinden biridir. Bu
şekilde, “srul” hakkındaki anekdotun internet ortamında çok geniş bir
dolaşıma sahip olduğu belirtilebilir. Ancak bu koşullar, onu internetfolkloruna dâhil etmek için yeterli midir?
Bu soruya cevap vermek sanıldığından daha zordur. Bizim bakış
açımıza göre, bu durumda internet ortamında anekdotun var olması
ikinci sözlü varlığa dâhildir. Gelenek taşıyıcılarının çoğunluğu bu
anekdotun çocukluğunda internet yardımı olmadan, şimdi ise bahse
konu metnin ağa yerleştirilerek yayıldığını öğrendiler; onlar daha sonra
derleme faaliyetinde “kendi kendine kayıt” diye adlandırılmaktadır.
“Srul” anekdotu için sözlü var oluş, hareket noktası ve tabii şeklidir, kâğıt
üzerindeki kayıt veya internetteki yerleştirme onun ikinci var oluşudur.
Kültürün paralel katmanından bir örnek verelim: A.S.Puşkin’in şiiri “Sizi
sevdim” (Ya vas lubil) aynı şekilde çok sayıda siteye yerleştirilmekte,
bloglara konulmakta ve elektronik posta ile gönderilmektedir, ancak bu
eser ağ edebiyatı eseri, Puşkin de internet-şairi olmamıştır. Bu durumda
spesifik internet-folkloru hakkında değil, internetteki “mutad” şehir
206
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
folklorunun varlığı hakkında konuşmak daha adilane olur (Alekseyev
2009).
Nihayet, internet-folklorunun varlığında internet-iletişiminin
üstünlük rolü hakkındaki tasavvurun temelindeki unsurun sınırlarını
belirleyen dördüncü yaklaşım. Daha basit söyleyişle, öncelikle ağda var
olan ve yaygınlaşan folklor formları internet-folkloru olarak
bilinmektedirler (Radçenko 2006; Frolova 2007a; Lutovinova 2007;
Vlasova 2009; Lanskaya 2009; Lutovinova 2009). Öyle görünüyor ki,
internet-folklorunu belirlemenin bu tür prensipleri bu olayın daha yüksek
düzeydeki spesifikliğini yansıtmaktadır (altını çizelim, dünya bilimi
internet-folkloru anlayışına daha yakın), ancak bu durumda onun
çerçevesinin de fevkalade sınırsız olduğunu söylememek olmaz.
Yukarıda yazılan bütün metodik yaklaşımlar, şu veya bu dereceye
kadar, klasik folkloristler tarafından işlenmiş daimi janr sınıflamasına
dayanmaktadır. Bilinen janrlar (masallar, koşmalar, anekdotlar vd.)
araştırmacıya “folklorik” bir işarettir, ona “geleneksel folklor janrlarının
modifikasyonu” hakkında bilgi aktararak kendisine güven vermektedirler
(bkz., örneğin Metalnikova 2009). Eğer tetkik etme, internet-kültürünün
geleneksel formlarını dönüştürüyorsa, o zaman araştırmacılarda böyle
“ipuçları” olamamaktadır. Örneğin, kitlesel okuyucuya hazırlanmış
(Pyatnitso. Antologiya Folklora Runeta) kitapta internet-folklorunun esas
formları arasında fotoshoplar diye ayrılmaktadır (Pyatnitso 2007).
Fotoshop – daha komik yapmak amacıyla bir tasviri grafik
tasarımda rakamsal çalışmanın sonucudur (popüler editör Adobe
Photoshop’a isim göndermesi yapılmaktadır). Kural olarak, forumda veya
tematik ortamda katılımcılardan biri orijinal bir tasvir yerleştiriyor ve
arzu eden herkesin buna shop yapabileceği belirtiliyor, ondan sonra ilgili
kullanıcılar tarafından benzer resimlerden komik “değişiklikler” yapılmış
bir miktar fotoshop ortaya çıkartılmakta/ yerleştirilmektedir.
Geleneksel kültürde az ya da çok yeterli analog fotoshop bulmak
mümkün görülmemekte, bundan dolayı Rusya’da bu güne kadar
internet-kültürüne ait bu parlak fenomen hakkında ciddi hiçbir
folkloristik veya antropolojik araştırmanın olmamasında şaşırtıcı bir
nokta yoktur.10 Eğer geleneksel folklorda analoglar yok ise acaba o
207
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
zaman genel fotoshop fikri internet folkloruna ait kabul edilebilir mi?
Belki, olabilir. Mesele şu ki, fotoshop ağda teşekkül ettiği ve dolaştığı
yasalara göre oluşmakta ve yayılmaktadır; internet-folkloru formu
geleneksel kültüre (örneğin, internet-anekdotları ve bilinen çağdaş bir
olaya hakkındaki şakalar) daha yakındır. Böyle bir internet-folklorunun
oluşma ve yayılma mekanizması D.A.Radçenko’nun çalışmalarında çok iyi
tasvir edilmişlerdir (Radçenko 2006, 2007, 2009).
Gördüğümüz gibi internet-folkloru ağ kültürünün bir parçası olarak
geleneksel folklordan farklılık göstermektedir ve onun öğrenilmesinde de
oldukça fazla metodolojik problemler ortaya çıkmaktadır. Araştırmacı
için sadece yeni ve alışık olunmayan formların konusunun sınırlarını da
tayin etmenin zorluğunu eklemek gerekiyor. Örneğin, “olağan” internetanekdotunu açıkça ayırmak oldukça karmaşıktır. Yukarıda vurgulandığı
üzere olağan “sözel” anekdot internette olabilir, ama bu onun için ikinci
var oluş ortamıdır.
Ancak ağda pratik olarak anlatılamayacak tarzda anekdotlara
rastlamak mümkün. Dilbilimci O.V.Frolova bu konuda şöyle yazmaktadır:
“İnternet, işitsel değil görsel algılama olarak kabul edilen sanal anekdotu
şekillendirmektedir, yani anekdot anlatılan ve dinlenen değil, yazılan ve
okunandır. <…> Sanal görsel ağ anekdotu ayırıcı işaretlerle tanınabilir:
onların geleneksel sözlü formda çıkışları mümkün değildir; onların
anlatımları sözlü metnin yoğun yüklenmesi nedeniyle güçtür; sözlü
icradaki komik etkiyi metin ile kaybediyor” (Frolova 2007a: 31).
Benzer anekdotların tasvir edilen hususiyetleri, onların güvenli
şekilde internet-folkloruna ait kabul edilmesine imkân vermektedir;
benzer metinler için internete yer almasının ilk olduğu açıktır. Aynı
zamanda sanal ağda ilk defa ortaya çıkan anekdotların da sarih şekilde
var oluşları ve geniş bir yaygınlığa sahip oldukları görülmekte; ancak
O.V.Frolova görsel özgeliğin onlar için karakteristik olmadığını
yazmaktadır. Form bakımında onlar normal “sözel” anekdotların kayıt
metinlerden farklı değildir, ancak ortaya çıkış ve var oluşu bakımdan
onları internet folkloruna dâhil etmek gerekir. Bu durumda internette
“olağan” anekdotlar ile spesifik “ağ anekdotları” arasındaki sınırın
tamamen belirgin olmadığı açıktır.
208
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
Biz internet-folklorunun tespitine yönelik olan temel araştırma
yaklaşımlarını tasvir ettik ve konunun fevkalade verimli olduğunu
belirledik. Bütün bu süreçte biz, çoğu araştırmacıların yaptığı gibi
senkronizm/eşzamanlılıkta bahse konu olguyu inceledik. Bu arada genel
internet-kültürü ve internet-folkloru önemli dinamiklere de sahiptirler
(bu alandaki bilimsel çalışmalar hızla eskiyen eğilimlere sahiptir), onları
da tespit etmek gereklidir. Bu şekilde internet-folklorunun
araştırılmasına bakış açısında geniş bir perspektif oluşmaktadır.
İnternet-Folkloru ve Onun Taşıyıcıları
Kitlesel şuurda internet (bazı bilimsel çalışmalarda) her şeyin ve
herkesin olduğu global şekilsiz bir yaygınlık olarak görülmektedir. Bu
arada internet, kullanıcısız var olamaz: bu sadece bir kabuktur, onun
kullanılması, insansız ve yaşamsız komünikasyon ve enformasyon
ortamıdır. Gerektiği gibi internetin kurucuları, taşıyıcıları ve müşterileri
olan ağ kullanıcılarına dikkat göstermeden internet-folklorunu kendi
başına inceleme düşüncesi yoktur.11
Rusya’da internet takipçisinin sosyolojik araştırması düzenli olarak
uzun yıllardır yürütülmektedir. O araştırmaların verilerine göre Rus
kullanıcısının ortalama istatistiği suretinin değiştiği düşüncesini ortaya
koymak mümkün. Bu dinamiği “Toplumsal Düşünce Fonu” 2002-2009
yıllarına
ait
araştırmaları
materyallerinde
inceleyelim
(http://www.fom.ru).
2002 yılı sonbaharında Rusya’nın yetişkin nüfusunun % 8’i altı ayda
bir kere internet kullanmış, bütün kullanıcıların %20’inden fazlası tek bir
şehir – Moskova’da yaşayanlardan oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarının
ilave verileri, o dönemin ortalama kullanıcılarının örnek portresini
oluşturmaya imkân vermektedir: erkekler (% 61) 18 – 34 yaş arası
kullanıcılar (% 68), yüksek eğitim veya orta düzey mesleki eğitimi almış
(% 69), ortalamanın oldukça üzerinde gelire sahip olup büyük şehirde
yaşamaktadır.
2009 sonbaharına doğru durum fevkalade değişmiştir. Şimdi altı
aydı bir kez internete giren Rusların oranı % 32 civarına yükselmiş,
bölgelerde de kullanıcı sayıları bariz şekilde yükselmiştir: kullanıcıların %
75’inden fazlasını küçük ve orta büyüklükteki şehir halkı oluşturmaktadır,
209
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
aynı şekilde köy halkı da dâhil olmuştur. Şimdi aktif olarak kadınlar ( %
49), erkeler (% 51), 35 yaş üstü kullanıcılar (% 40) interneti
kullanmaktadır. Ancak önceki gibi kullanıcı kitlesini yüksek eğitim veya
orta düzey uzmanlık eğitimi almış, ortalamanın üstünde gelire sahip kitle
oluşturmaktadır (% 76).
Verilere ilk bakışta genel göstergelerin çok büyüdüğü görülüyor;
2009 yılı sonuna göre Rusya nüfusunun üçte birinin nadiren de olsa
internet kullandığını kabul etmek gerekir, o zamanda nüfusun % 68’inin
teknolojik gelişmenin bu cephesinden uzak olduğu görülmektedir.
Günümüze kadar internetin aktif ana kullanıcısını yüksek eğitim görmüş
ve iyi gelire sahip şehirli genç kesim oluşturmuştur. Onlar internetfolklorunun esas taşıyıcıları idiler ve halen de öyledirler.12
İnternetin kullanıcısının büyüdüğünü görüyoruz, ama burada
nitelik ilişkisi o kadar güçlü değişmemektedir. Ancak sadece internet
kullanıcısı insanların profillerini çıkarmak değil, onların orada neler
yaptığını da vurgulamak önemlidir. Bu bağlamda yapılan diyakronik
analiz radikal değişiklikleri göstermektedir.
İnternet dünyası gelişiminde devrim 2000’li yıllarında ortasında
cereyan etmiştir. Web kaynaklarının kuruluşuna olan yeni yaklaşım Web
2.0 adını almıştır. Bu terim 2005 yılında yayımlanan Tim O’Reyli’nin
“Web 2.0 nedir?” makalesinden sonra popüler olmuştur (makale için
bkz. O’Reilly 2007).
Web 2.0’nin ana prensibi internet-kaynakları içeriğinin redakte
edilmesi ve kurulmasında kullanıcıları olaya çekmeyi kapsamaktadır.
Kullanıcıların suskun ziyaretçi (en iyi ihtimalle o foruma veya ziyaret
sayfasına kendi değerlendirmesini bırakabilir) rolünü oynadığı siteleri
programcılar önceden kurmuşlardır, o durumda programcıların önünde,
kullanıcıların kendilerinin kuracakları veya kendilerine ilginç gelen
içerikleri yerleştirebilecekleri sayfa-platformları kurmak ana görev
olacaktır.
Web 2.0 dönemi kaynaklarının klasik numuneleri klasik blogları
oluşturdular (internet-günlükleri): programcılar, onlar için platform
kuruyorlar ancak günlüklerin idaresiyle sıradan kullanıcılar
ilgilenmektedir. Rusya’da 2000’li yılların ikinci yarısında toplumsal
210
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
yaşama büyük etki gösteren blog-servis LiveJournal.com (Jivoy Jurnal
veya JJ daha yaygın) Rusya’da fevkalade popülerlik kazandı (Metalnikova
2007; Gornıy 2009). Rus internet kullanıcısının çoğunluğu sosyal ağlara
(en popülerleri - Odnoklasniki.ru ve VKontakte.ru), aynı şekilde
kullanıcılara internete fotoğraf, ses ve video-materyalleri (ana kaynak –
videohosting YouTube) yerleştirme imkanı veren farklı medya-servislere
yöneldiler. Bütün bunlar Web 2.0 döneminin kaynaklarıdır.
Bu devrimin neticesi olarak Web 2.0, normal kullanıcıların
internet-aktivistleri formunu ciddi şekilde değiştirdi. Önceden kullanıcılar
esas olarak teknik uzmanların dar bir grubu tarafından oluşturulmuş
içeriğin pasif müşterileri idi, şimdi ise özel olarak hazırlanmış internetplatformları içeriğini doldurarak kendileri hakkında daha çok bildirimde
bulunma imkânları ortaya çıkmıştır.
Bunun internet-folkloruyla nasıl bir ilişkisi var? Doğrudan. Dar bir
uzman-bilgisayarcılar çevresi uzun süre internet-içeriğinin esas
kurucuları olmuştur; özellikle 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yıllarında
başlarında. İnternette onların oldukça fazla profesyonel folklor ve sözde
folklor yaratmaları (DOS atasözleri, hacker koşmaları vd.) ortaya
çıkmıştır. Özellikle onlar arasında internet-folklorunun erken formları
doğmuştur.
Web 2.0 kaynaklarının ağda ortaya çıkması ve popülerlik
kazanmasından sonra normal internet kullanıcılarının geniş bir kitlesi söz
hakkı elde etti, ama durum fazla değişmedi. Önceki internet-elitinin biraz
geri çekilmesi gerekti, ağ suretini normal kullanıcılar belirlemeye
başladılar (“çayniki”, bilgisayarcıların terminolojisine göre). “Çayniki
gidiyor: Runet sureti değişiyor” bu süreç hakkında İngiliz Kültür bilimcisi
Anna Boulz’un makalesi böyle adlanmaktadır (Boulz 2009). “Çayniki”
beraberlerinde internete kendi folklorunu, ortalama internet
kullanıcısının sınırlı yaşamı olan çağdaş şehir folklorunu getirmişler.
2000’li yılların ikinci yarısında “olağan” şehir folklorunun internette var
olan metinlerinin sayısı hızla artmıştır; her şeye rağmen, bu süreçte
blogların popülerliği anahtar rol oynamıştır. İnternet-folkloru
değişmektedir, o daha az “gizemli” ve kitlesel hale gelmekte, hatta
internet-ortamı sınırlarının arkasına, gerçek dünyaya geçmekte, bu
efsanevi Medved tarafından yapılmış ve cereyan etmiştir (Murayeva,
211
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
Muhayeva 2007; Schmidt 2008; Burkhart, Schmidt 2008; Burkhart,
Schmidt 2009).
Biz, araştırmacılar için çok önemli olan internet-folklorunu ve
internette folkloru ayırt etmenin çok önemli olduğunu göstermeye
çalıştık. İnternet, birincisi için var oluşunun ilk ortamıdır, ikinci için –
ikincil ortam. İnternet-folklorunun öğrenilmesi metodolojik planda
oldukça karmaşıktır, çünkü onun şekilleri halkbilimciler tarafından çok iyi
şekilde öğrenilmiş geleneksel folklordan keskince ayrılmaktadır. Aynı
zamanda bu alanda bir dizi perspektif gelişmeler mevcuttur,
folkloristik’in bu yöneliminin perspektifleri tamamen gökkuşağı gibi
renkli görünmektedir.
İnternetteki normal şehir folklorunun varlığının öğrenilmesi
metodu henüz çalışılmış değildir, ancak belirtmek gerekir ki, çoğu
halkbilimci kendi derleme faaliyetlerinde interneti kullanmaya alışmıştır.
Örneğin, ağdan alınmış metnin analizi için kullanılan anekdotlara göre
bunları çağdaş çalışma olarak adlandırmak zor. Ancak çalışmada
internetten folklor materyalleri derlemek ve kullanmak hemen her
zaman karmaşa ve sistemsizlik getirmektedir. Çağdaş halkbilimcilerin
önündeki aktüel vazifelerden biri, bu yetersizliklerin giderilmesi, derleme
için metodolojik temeller kurma, internette şehir folkloru kompleksinin
metinselliği ve sistemleştirmek olmalıdır.
NOTLAR
1
Bılina: Destan, kahramanlar hakkında Rus halk şarkısı (Ç.N.)
Adil olmak için belirtmek gerekir ki, gerçekten bu alanda önceki çalışmalar
tasvir edilen olaylardan 10 yıl öncesinde çıkmıştır. Konu İsrailli araştırmacılar
H.Bar-İtshak ve L.Fialkova’nın “Folklor i komputer: kı postanevke problemı”
adlı küçük makale hakkındadır ki, bu makale Rusça olarak İnternette folklor
hakkındaki ilk çalışmadır (Bar-İtshak, Fialkova 1996). Bu konu üzerine İngilizce
bilimsel çalışmalar daha erken ortaya çıktı: 1990 yılında Jhon Dorst’un
anekdotlarla elektronik postalar (Dorst 1990), makalesi çıktı, bir yıl sonra Brus
L. Meyson’un “Ağ Folkloru Formu Olarak Suratlar” makalesi yayımlandı
(Mason 1991). Ancak bu sınır değildir, bilgisayar folkloru hakkında makaleler
daha internetin doğuşuna kadar Amerika’da çıkmıştır (Beatty 1976; Fox 1983).
3
http://www.promo.ru/2373
2
212
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
4
Ukraynalı kültür bilicisi G.Y.Krasnokutskiy’nin “İnternette gülümseme – folklor
değil, fakelore, NET” olduğunu ispatladığı makalesi de aynı istikamettedir
(Krasnokutskiy 2003).
5
Ulusal bilimde bu konu detaylı olarak O.V.Lutovinova ve A.A.Pançenko’nun
çalışmalarında açıklanmıştır (Lutovinova 2008; Pançenko 2009).
6
Bu problem üzerinde monografiler arasında internetteki şehir efsaneleri
hakkındaki kitaplar önemli yere sahiptir (Wiebe 2003; Donovan 2004; Heyd
2008).
7
Bu makaleyi hazırlamak için yazar İnternetteki folklor üzerine Rusça olarak
50’den, 250’den fazla yabancı dillerdeki bilimsel çalışma tespit etmiştir.
Bibliyografya
için
bakınız:
http://mdalekseevsky.narod.rus/bibliointernet.html. Bibliyografyaya ilave olarak şu adrese bakmak mümkün:
[email protected].
8
T.İ.Suslova’nın materyali ile aşinalık derecesi, onun internet-folklorunun janr
sınıflandırması problemini hal ettiğini değerlendirmek mümkün olabilir:
“İnternet-folklor bugün muhtelif janr-sitilistik yönelim ve akımlarla
tanımlanmıştır: esse, günlükler, davetiye kitabından mektup janrı” (Suslova
2009: 292). Yeri gelmişken, nesnenin bilinmemesi yazarı “konsept”
açıklamalar ve değerlendirmeler yapmasına engel olmamaktadır: “İnternetkültürü folklor şekillerinde çağdaşlığın parlak alt-kültürlerinden biri olarak
sunulmakta, aslına bakılırsa çağdaş kültürün sunulan bütün varyantlarını
kendisinde sentezliyor ve daha büyük ilgi uyandırıyor” (Suslova 2009: 289).
İnternet-kültür özellikle kimin daha çok ilgisini çekiyor, bu okuyucu için de
çözülecek şekilde durmaktadır.
9
İlave komik efekt oluşturan “Traktörcü Fedya”nın “programcılara” söylenen
geleneksel koşmasını değiştiren benzer metnin karakteristik örneğine bkz.
Hayalle tanışmak
Programcı Fedya ile,
Sadece o fark etmiyor
Benim multimedyamı.
(http://www.hackzona.ru/hz.php?name=News&file=article&sid=7138)
10
Bu arada internet-folkloru üzerine bu tarzda yapılmış yabancı çalışma hemen
hemen hiç yoktur. Amerikalı araştırmacı Rassel Frenk’in (Frank 2003; Frank
2004) iki makalesi ve Hollandalı halkbilimci Teo Meder’in (Meder 2008)
makalesi istisna.
11
Bu istikamette yapılmış az sayıdaki Rus çalışmalarından biri O.V.Frolova’ya
aittir (Frolova 2009).
213
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
12
İnternet-folkloru özellikle ofis çalışanları arasında popüler ki, bu türü onlar
oluşturuyor, okuyorlar ve internet eserlerini iş yerinde “zaman öldürmek” için
gönderi yapıyorlar.
KAYNAKLAR
Alekseyevskiy 2009 – M.D.Alekseyev. “Şto Mne Vodka Vı Letniy Znoy…”
Problemı Tekstologii Folklora Vı İnternet // İnternet İ Folklor: Sb. St.
Moskova, 2009, S.71-89.
Arroyo Rudenko 2006 – Arroyo Redondo S. Magia Y Supersticion En La Era De
İnternet // Culturas Populares. Revista Electronica 2006. No. 2
(Elektronnıy
Resurs.
URL:
http://Www.Culturaspopulares.Org/Textos2/Articulos/Arroyo.Pdf).
Bar-İtshak, Flakova 1996 – Bar-İtshak H., Fialkova L. Folklor İ Komputer: Kı
Postanovek Problemı // Yazık İ Kultura. Çetvertaya Mejdunarodnaya
Konferentsiya. Materialı. Kiyev, 1996. S. 143-152.
Beatty 1976 – Beatty R.D. Compuerlore. The Bit Bucket // New York Foklore.
1976. V. 2. No.3-4. P. 223-224.
Bıstrova 2009 – Bıstrova K.V. İnternet Kak Sovremennıy Areal Bıtovaniya Skazki
// Filologiya İ Çelova. 2009. No. 1. S. 166-171.
Biebuyck 2000 – Biebuyck B. Du Folklore Au Cyberlore: Parols Electoniques,
Avez-Vous Donsu Ne Ame? // Cahiers De Litterature Orale 2000. No. 47.
P.43-94.
Blank 2007 – Blank T.J. Examining The Transmmission Of Urban Legendt:
Making The Case For Folklore Fieldwork On The İnternet // Folklore
Forum. 2007. V.37. No.1 P. 15-26.
Borodin 2007 – Borodin P.A. Folklor Vı İnternte İ Vne Yevo: Popıtka
Sopostavleniya // Folk-Art-Net: Novıye Gorizontı Tvorçestva. Ot Traditsii
– Kı Virtualnosti. Moskova, 2007, S. 27-42.
Borodin 2008 – Borodin P.A. Kı Voprosu O Sobiratelskoy Strategii: Yişö Raz Ob
Anekdotah Vı İnternete // Slavyanskaya Traditsiionnaya Kultura İ
Sovremennnıy Mir. Vıp. 11. Liçnost Vı Folklore: İsponitel, Master,
Sobireatel, İssledovate. Moskova 2008. S. 284-295.
Boulz 2009 – Boulz A. Çayniki İdut: Menyayuşiysya Oblik Runeta ///
Control+Shift. Publiçnoye İ Liçnoye Vı Russkom İnternte. Moskova 2009.
S.29-44.
Brinkerhorff 2003 – Brinkerhoff S. “Cyberlore” And Other Electonic Horrors:
Folklore İn An Age Of New İnventions // Brinkerhoff S. Contemporary
Folklore. Broomall, 2003. P. 55-64.
214
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
Brunvand 2000 – Brunvand E. The Heroic Hacker. Legends Of The Computer Age
// Bruvand J.H. The Trusth Never Stands İn The Way Of A Good Story.
Urbana 2000. P. 170-198.
Burkhart, Schmidt 2008 – Burkhart D., Schmidt H. Grube Vom Baren. Die
Russische İnternet-Folklore Als Narrativer Nahrstoff Der Literatur //
Arcadi – İnternational Journal For Literary Studies. 2008. V. 43. Issue 2. P.
408-432.
Calilova 2009 – Calilova N.A. Virtualno-Folklornıye Formı Prezentatsii
İdentiçnosti Vı İnternete // İnternet İ Folklor: Sb. St.Moskova 2009. S.294
– 301.
Çikalova 2009 – Çikalova A.A. Parodii Na Skazku Vı Seti İnternet // İnternet İ
Folklor: Sb. St. Moskova 2009. S. 146-157.
Donovan 2004 – Donovan P. No Way Of Knowing: Crime, Urban Legendt And
The İnternet. New York, 2004.
Dorst 1990 – Dorst J. Tags And Burners, Cysles And Networks: Folklore İn The
Telecronic Age // Fox W.S. Compurerized Creation And Diffusion Of
Folkloric Materials // Folklore Forum. 1983. V. 16. P. 5-20.
Frank 2003 – Frank R. “Worth A Thousand Words”: The Photografhic Urban
Legend And The İllustrated Urban Legend // Comtemporary Legend. New
Series. 2003. V. 6. P. 119-145.
Frank 2004 – Frank R. When The Going Gets Tough, The Tough Go
Photoshopping: September 11 And The Newslore Of Vengeance And
Victimization // New Media & Society. 2004. V. 6. No. 5. P. 633-658.
Frolova 2007a – Frolova O.Y. Bizualnaya Spetsifika Setevovo Anekdota //
Traditsionnaya Kultura. 2007. No. 3. S. 30-36.
Frolova 2007b – Frolova O.Y. Korporativnıy İ Nekorporativnıy Anekdot // FolkArt-Net: Novıye Gorizontı Tvorçestva. Ot Traditsii – Kı Virtualnosti.
Moskova 2007. S. 43-53.
Frolova 2009 – Frolova O.Y. Anekdot Kak Otrajeniye İnteresov Polzovatelya //
İnternet İ Folklor: Sb. St. Moskova 2009. S. 117-130.
Gornıy 2009 – Gornıy Y. Russkiy Livejournal: Vliyaniye Kulturnoy İdentiçnosti Na
Razvitiye Virtuaalnovo Soobşestva // Control+Shift. Publiçnoye İ Liçnoye
Vı Russkom İnternete. Moskova 2009. S. 103-124.
Heyd 2008 – Heyd T. Email Hoaxes: Form, Funtion, Genre Ecology. Amsterdam,
2008.
http://Dialnet.Unirioja.Es/Servlet/Dcart?İnfo=Link&Codigo=1997858&Orden)68
122).
215
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
http://Www.Philosophy.Ua/Ua/Lib/Regular/Doha/?Doc:İnt=116#_Tos14535192
5).
Kargin, Kostina 2007a – Kargin A.S., Kostina A.V. İnternet İ Folklor – Tehnologiya
İ Traditsiya // Traditsionnaya Kultura. 2007. No.3, S. 5-15.
Kargin, Kostina 2007b – Kargin A.S., Kostina A.V. Kı Vaprosu Ob İssledovanii
İnternet-Tvorçestva // Folk-Art-Net: Novıye Gorizontı Tvorçestva. Ot
Traditsii – Kı Virtualnosti. Moskova 2007. S. 9-26.
Kargin, Kostina 2009 – Kargin A.S., Kostina A.V. Nauçnoye Osmısleniye İnternetFolklora: Aktualnıye Prolemı İ Opıt İssledovaniya // İnternet İ Folklor: Sb.
St. Moskova 2009. S. 5-18.
Krasikov 2009 – Krasikov M.M. İnternet Kak Patra (Studençeskaya Epigrafik Avı
Seti) // İnternet İ Folklor: Sb. St. Moskova 2009. S. 170-179.
Krasnokutskiy 2003 – Krasnokutskiy G.Y. Smehonet, İli Smeha Net (Kı
Postanovke Voprosa O Vozmojnostyah İnterneta Kak Sredı Obitaniya
Smehovoy
Kulturı) // DOKSA. No. 3. 2003: Gnoseologiçni İ
Antropoloogiçni Vimiri Smihu. Odesa 2003. (Elektronnıy Resurs. URL:
Krawczyk-Wasilewska 2006 - Krawczyk-Wasilewska V. E-Folklore İn The Age Of
Glovalization // Fabula. 2006. V. 47. No.3/4. P. 248-254.
Kriksciunas 2004 – Kriksciunas P. İnterneto Folkloras: Rusis Ar Sklaidos Budas? //
Folkore Studies (Tautosakos Darbai). 2004. Issue XX. P.20-27.
Lanskaya 2009 – Lanskaya Y.S. Amerikanskiye “Bogus Warnings” (“Lojnıye
Preduprejdeniya Ob Opasnosti”) İ Rossiyskiye “Pisma Nexhastya” //
İnternet İ Folklor: Sb.St. Moskova 2009. S.158-169.
Lutovinova 2007 – Lutovinova O.V. Anekdot Vı Smehovom Mire İnterneta//
Elektronnıy Vestnik Sentra Perepodgotovki İ Povışeniya Kvalifikatsii Po
Filologii İ Lingvostranovedenyu. 2007. Vıp. 4. (Elektronnıy Resurs.
URL:Http://Analiculturolog.Ru/İndex.Php?Module=Subjectes&Func=Vie
wpage&Pageid=324).
Lutovinova 2008 – Lutovinova O.V. İnternet Kak Novaya “Ustno-Pismennaya”
Sistema Kommunikatsii // İzvestiya Rossiyskovo Gosudarstvennobo
Pedagogiçeskovo Universiteta İm. A.İ.Gertsena. 2008. No. 11 (71):
Obşestvennıye İ Gumanitarnıye Nauki (Filosoviya, Yazıkoznaniye,
Literaturovedeniye, Kulturologiya, Ekonomika, Pravo, İstoriya,
Sostsilogiya, Peodagogika, Psihologiya). S.58-65.
Lutovinova 2009 – Lutovinova O.V. Bayka Vı Vitualnom Folklore // Russkiy Yazık
Za Rubejom. 2009. No.2. S.77-82.
Marques De Melo 2006 – Marques De Melo J. Folkcomunicaçao Na Era Digital //
Razon U Palabra. 2006. No. 49. (Elektronnıye Resurs. URL:
216
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
Mason 1991 – Mason B.L. “Smileys” And “Sad Faces”. A Little Bit Of Net Lore //
Dear Mr. Thoms. 1991. No. 20. P. 20-35.
Meder 2008 – Meder T. Photoshop-Lore And The Growing Perception Of
Division Between “Us” And “Them” İn Tehe Netherlands //
Minderheriten Und Mehrheiten İn Der Erzahlkultur. Bautzen, 2008. S.
259-277.
Metalnikova 2007 – Metalnikova V.V. Bayka Ob Atstskom Bayane
(Traditsionnıye Folklornıye Janrı İ İh Modifikatsii Vı İnternete) // İnternet
İ Folklor: Sb.St. Moskova 2009. S.106-116.
Metalnikova 2007 – Metalnikova V.V. Jizn Vı “Jivon Jurnale” İnterneta // FolkArt-Net: Novıye Gorizontı Tvorçestva. Ot Traditsii – Kı Virtualnosti.
Moskova 2007. S.90-98.
Miller 2008 – Miller K. Grove Street Grimm: Grand Theft Auto And Digital
Folklore // Journal Of American Folklore. 2008. V. 121. No. 481. P. 255285.
Muravyevaa, Muhayeva 2007 – Muravyeva N.G., Muhayeva İ.Y. “Preved
Medved”: Ot Subkultunovo Slenga Kı “Norme” Yazıka? // Folk-Art-Net:
Novıye Gorizontı Tvorçestva. Ot Traditsii – Kı Virtualnosti. Moskova 2007.
S.76-82.
Nekludov 2003 – Neklodov S.Y. Folklor Sovremennovo Goroda // Sovremennıy
Gorodskoy Folklor. Moskova 2003. S.5-24.
O’Reilly 2007 – O’Reilly T. What İs Web 2.0: Desing Patterns And Bussiness
Models Fort He Next Generation Of Software//Communications &
Strategies.
2007.No.1
(Elektronnıy
Resurs.
URL:
http://Ssrn.Com/Absract=1008839).
Pançenko 2009 – Pançenko A.A. İnternet İ Folkloristika // Aktualnıye Problemı
Sovremennoy Folkloristiki İ İzuçeniya Klassiçeskovo Naslediya Russkoy
Literaturı: Sb. Nauç. St. Pamyati Proffessora Y.A.Kostuhina. Spb., 2009.
S.104-122.
Petrova 2009 – Petrova A.A. Yazık İ Tekst Setevovo Folklora: Sleng, Anekdot İ
Çastuşka // İnternet İ Folklor: Sb. St. Moskova 2009. S. 218-234.
Pyatnitso 2007 – Patnitso. Antologiya Folklora Runeta. Moskova 2007.
Radçenko 2006 – Radçenko D.A. Sovremennıy Kinematografiçeskiy Anekdot Vı
Usloviyah Setevoy Kommunikatsii // Pervıy Vserossiyskiy Kongress
Folkloritov. Sbornik Dokladov. Moskova 2006. T. 3. S.307-317.
Radçenko 2007 – Radçenko D.A. Setevoy Folklor Kak Sposob Osmısleniya
Aktualnoy Realnosti // Folk-Art-Net: Novıye Gorizontı Tvorçestva. Ot
Traditsii – Kı Virtualnosti. Moskova 2007. S. 63-75.
217
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
Radçenko 2009 – Radçenko D.A. Konstruirovaniye “İstoriçeskovo” Vı Protsesse
Setevoy Kommunikatsii // İnternet İ Folklor: Sb. St. Moskova 2009. S.235244.
Rozin 2007 – Rozin V.M. Fenomen Setevovo Folklora // Traditsionnaya Kultura.
2007. No. 3. S.15-22.
Rukomoynikova 2004 – Rukomoynikova V.P. “Virtualnıy” Folklor: Za İ Protiv.
Yoşkar-Ola, 2004.
Rukomoynikova 2006 – Rukomoynikova V.P. Samodeyatelnoye Tvorçestvo
Polzovateley Seti İnternet Kak Yavleniye Postfolklora // Pervıy
Vserossiyskiy Kongress Folkloristov: Sb. Dokladov. T. 3. Moskova 2006. S.
289-297.
Rukomoynikova 2007 – Rukomoynikova V.P. İnternet Kak Sreda Suşestvovaniya
Folklora // Folk-Art-Net: Novıye Gorizontı Tvorçestva. Ot Traditsii – Kı
Virtualnosti. Moskova 2007. S. 54-62.
Sava 2009 – Sava E. Element D’ethnologie Contemporaine. Le Folklore Sur
l’Internet // Studia Universitatis Babes-Bolyai- Philologia. 2009. No.2. P.
47-64.
Savçenko, Suslova 2008 – Savçenko A.V., Suslova T.İ. FilosofskoAntropologiçeskiye
Osnovaniya
İnternet-Folklora
Kak
Formı
Kommunikatsii // Credeo New. 2008. No.4.
Schmidt 2008 - Schmidt H. Virtual Vova Und Prasiden Medved. Kunst, Literatur
Und Plitik İm Russischen İnternet // Transit. Europaische Revue. 2008.
Bd. 35. S. 175-193.
Suslova 2009 – Suslova T.İ. İnternet-Folklor Kak Forma Mejkulturnoy
Kommunikatsii // Definitsii Kulturuı. Vıp. 8. Tomsk, 2009. S. 286-297.
Şumov 2003 – Şumov K.A. Professionalnıy Mif Programmistov // Sovremennıy
Gorodskoy Folklor. Moskova 2003. S. 128-164.
Tihomirov 2008 – Tihomirov S.A. Kı Voprosu O Stanovlenii Setevovo Sposoba
Bıtovaniya Gorodkovo Folklora // Voprosı Kulturologii. 2008. No. 10. S.
63-65.
Ura 2008 – Ura, Poendelnik! Praktiçeskoye Rukovodstvo Po Vıjivaniyu Vı Ofise.
Moskova 2008.
Valovic 2008 – Valovix T.S. Virtual Folklore: Breaking The News About The
İnternet // Digital Mythologies: The Hidden Complexities Of The İnternet.
New Brunswick, NJ, 2000. P. 4-10.
Verner 2003 – Verner D. “Anekdotı İz Rossi” İ Folklor İnternetovskoy Epohi //
Russkiy
Jurnal.
2003.
17
İyulya.
(Elektronnıy
Resurs.
URL:http://Old.Russ.Ru/Netcult/20030617_Verner.Html).
218
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
Bahar 2015 - 1 (1)
Vladova 2009 – Vlasova G.İ. İnternet-Pozdravleniya Kak Janr Postfolklora //
İnternet İ Folklor. Sb. St. Moskova 2009. S.302-308.
Voysitska 2005 – Voystsistka M.O. Hakerska Subkultura U Prostori Mifu.
Narodjennya Novovo Kulturnovo Geroya Suçasnosti // Magisterium:
Sbornik Kauçnıh Trudov. Vip. 19. Kulturologiya. Kiiv, 2005. S.61-68.
Wiebe 2003 – Wiebe K. This İs Not A Hoax: Urban Legends On The İnternet.
Baltimore, 2003.
219

Benzer belgeler