Güvenlik Bilgi Formu

Transkript

Güvenlik Bilgi Formu
1.
2.
3.
4
5
EMTHANE 75 WG - GÜVENLİK BİLGİ FORMU
MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
Firma
M/s. Sabero Organics Gujarat Limited,
A –302, Phoenix House , 3 rd floor,
462, Senapati Bapat Marg, Worli (East),
Mumbai – 400 013. INDIA
Tel. No : 91 – 22 – 24960978, 24960979
Fax No: 91 – 22 – 24953727.
BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
Bileşenler
Konsantrasyon (% w/w)
CAS No
Mancozeb
75
[8018 –01 –7]
Diğer ürünler ve yardımcı maddeler
25
TEHLİKELERİN TANITIMI
Maruziyet yolları
Solunum
Göz taması
Cilt teması
Soluma
Solunması burun, boğaz ve ciğerlerde tahrişe sebep olabilir.
Göz ile teması
Maddeyle direkt temas orta derecede tahrişe sebep olabilir.
Cilt ile teması
Uzun sureli veya tekrarlayan cilt temasında hafif deri tahrişi-cilt hassasiyeti görülebilir.
Gecikmeli etkileri
Mancozeb 600 OS tavsiye edildiği şekilde kullanıldığı sürece beklenmez.
Hayvanlarda normal kullanım ve üretim maruziyet değerlerinin üzerinde verildiğinde Karaciğer veya
tiroid etkileri, doğum kusurları ve nörotoksitite gibi toksik etkiler, görülmüştür.
Aşırı maruziyet durumunda görülebilir.
İLK YARDIM TEDBİRLERİ
Cilt teması
Bulaşık giysileri derhal çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su
ve sabun ile yıkayın semptomlar oluşursa veya tekrarlarsa tıbbi
yardım alın.
Göz teması
Gözleri bol su veya tuzlu su solüsyonu ile yıkayın ve tıbbi yardım
alın.
Yutma
Eğer kişi ayık ve solunum sıkıntıda değilse IPECAC sonrası 1–2
bardak su verilerek kusturmaya çalışılır. Kusma sonrasında 30–
50 gr aktif karbon ve 250 mg/kg Sodyum veya magnezyum sülfat
ile sindirim sistemi temizlenir.
YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ
Uygun yangın söndürücüler
Kuru kimyasal, CO2, Halon, su spreyi veya standart köpük.
Uygun olamayan söndürücüler
Bilinmiyor
Yangınla mücadele
Mümkünse kapları yangın alanından çekiniz. Maksimum
mesafeden müdahale ediniz. Zehirli dumanları solumayın.
Yangın çevresine uygun tipte söndürücü kullanın. Sadece akışı
durdurulabilirse söndürün dökülmüş materyali basınçlı suyla
etrafa dağıtmayın. Yangın suyunu bertaraf etmek üzere toplayın.
1
6
7
8
KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER
Kişisel önlemler
Cilt, göz ve kıyafetlere bulaşmasından kaçının.
Çevresel önlemler
Toprak, kanalizasyon ve su kaynaklarına bulaştırmayınız.
Temizleme metodu
Kum veya uygun bir absorban ile toplayın ve bertaraf edin.
ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
Elleçleme
Cilt ile temasını engellemek için uygun (dayanımlı) kıyafet,
eldiven, kapalı ayakkabı.Gözle temasını engellemek için flash
korumalı ve toz a dayanımlı gözlük
Depolama
Orijinal ambalajında doğru etiketlenmiş şekilde ağzı sıkıca kapalı
olarak, iyi havalanan, serin ve kuru bir yerde kilit altında
çocukların ulaşamayacağı yerde hayvanlar, yem ve gıdalardan
uzakta muhafaza ediniz. Uyumsuz materyallerden,nem ve alev
kaynaklarından uzak tutunuz
MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
Teknik koruma ölçütleri
Yok
Maruziyet standartları
9
10
11
Bu ürün için NOHSC (Australia) tarafında yayınlanmış bir mesleki
maruziyet standadı yoktur. Sabero aşağıdaki kabul edilebilir
maruziyet limitlerini (AEL) önerir.
Mancozeb 2 mg/m3 (8 saat) toplam toz.
1.5 mg/m3 (12 saat) toplam toz
Soluma sistemini korunması
Uygun maske takınız
Ellerin korunması
Uygun dayanımlı eldiven kullanınız
Gözlerin korunması
Flash ve toz dayanımlı gözlük kullanınız.
Cilt korunması
Dayanımlı kıyafet ve kapalı ayakkabı giyiniz.
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüş
Sarıdan kahverengiye
Erime noktası
199 – 206 oCde dekompoze
bakan renkte akışkan
olur
mikro granüller
Koku
Küfümsü
Kaynama noktası
Yok
Kendiliğinde alev
-----.
Oksitleme özellikleri Oksitleyici değil
alma
Patlayıcılık
Patlayıcı değildir
Yoğunluk
0.623 gm/ml
özellikleri
Suda çözünürlüğü Disperse olur.
Flash Point
Bilinmiyor
Buhar basıncı
İhmal edilebilir. <1.33 x
pH 1% solüsyon
6,5 – 7,5
10-2 mPa
Süspansibilite
77.68
Viskozite
Yok
KARARLILIK VE REAKTİVİTE
Isıl kararlılık
Normal sıcaklık ve basınç altında kararlıdır.
Kaçınılması gereken durumlar
Nem ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
Kaçınılması gereken maddeler
Asidik materyallerden kaçınınız
Tehlikeli bozunma ürünleri
Isıl bozunma ürünleri olarak karbon, azot ve sülfür oksitleri
içerebilir.
TOKSİKOLOJİK BİLGİ
Acute LD50 Oral sıçan
> 2000 mg/kg vücut ağırlığı
2
Acute LD50 Dermal sıçan
> 2000 mg/kg vücut ağırlığı
Acute LC50 Inhalation sıçan
> 1.22 mg/l hava
Göz tahrişi Testi tavşan
Tahriş edici değil
Cilt tahrişi Testi tavşan
Tahriş edici değil
Cilt hassasiyeti Guinea Pig
Hassaslaştırıcı değil
Kanserojenlik
Kanserojen değil
Mutagenlik
Mutagen değil
Üremeye toksitite
NOAEL: 3 mg/kg v.a/güne eşdeğer 100 ppm
12
EKOLOJİK BİLGİ
LC50 (96 h) Common Carp
3.4 mg /l
EC50 Daphnia
1.59 mg/l
Acute Dietary LC50 tavuk
> 5000 mg/kg
Arı Toksitite LD50
133.3 µg a.i./arı
% Biodegradability
Toprakta bozunması temelde micro-organizmalarla olur
Kanalizasyon toksititesi
Toksik
13. BERTARAF BİLGİLERİ
Yerel yönetmeliklere uyumlu olarak yakma veya gömme. Bulaşık ambalajlar da ürünle aynı şekilde
işlem görmelidir.
14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
UN No
3077
Deniz kirletici
Evet
Sınıf
9
IATA ambala grubu
III
Flash Point
Yok
İlkyardım kodu
Yok
15. MEVZUAT BİLGİSİ
Sınıflandırma
Xi
Risk cümleleri
R37 Solunum sistemini tahriş eder
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Güvenlik cümleleri
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak
tutun.
S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara
içmeyin.
S36 Uygun koruyucu giysi giyin
S56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama
yerlerinde bertaraf edin/ettirin
16. DİĞER BİLGİLER
Alevlenebilir. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.
Asidik maddelerle uyumsuzdur.
Antidotu: spesifik bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi ediniz.
Bu ürün endüstriyel uygulamalara ve yasal yükümlülüklere uygun olarak depolanıp kullanılmalıdır
Bu form güvenlik gereksinimlerine kılavuz olarak mevcut bilgilere dayanmaktadır. Spesifikasyon değildir.
3