pdf görüntüle

Transkript

pdf görüntüle
4
ANKARA ÜNİVERSİf ESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA
ANABİLİM DALI
TÜRKİYE'DE YEREL RADYOLAR VE
DEMOKRASİ
Yüksek Lisans Tezi
İbrahim Önder
Tez Danışmanı
Doç. Dr. Sezer Akarcalı
Ankara - 2001
ÖZET
Bu tezin adı "Türkiye'de Yerel Radyolar ve Demokrasidir." Bu tezde, iletişim
sistemiyle siyasal kültür arasındaki ilişki anlatılmaya çalışılmış, yerel radyoların ekonomik,
sosyal ve siyasal sistemdeki yeri ve rolü bu tezin konusunu oluşturmuştur.
Yerel radyolar; yapısal özellikleri, işletme biçimleri, program içerikleri gibi
özellikleriyle ulusal medyaya alternatif teşkil etmelidirler. Yerel radyolar bu özellikleriyle
bir yandan
temsiliyet yelpazesini genişletirken,
diğer yandan
da siyasi iktidarın
kontrolündeki alanın demokratik gelenekten sapması tehlikesine karşı bir emniyet sübabı
görevi görürler. Bu tezin varsayımı Türkiye'deki yerel radyoların genel olarak yerel
radyoların bu temel özelliklerini göstermediğidir.
Tez dört ayrı bölüm olarak planlanmıştır. Birinci bölümde demokrasinin tarihçesi,
gelişimi ve demokrasi kuramlarıyla ilgili bilgiler verildikten sonra kitle iletişim araçları
demokrasi ilişkisi anlatılmıştır.
İkinci bölümde dünyada ve Türkiye'de kitle iletişim sistemleri açıklanmış, çeşitli
ülkelerdeki düzenleyici örgütler ve Türkiye'de RTÜK örneği anlatılmıştır.
Üçüncü bölümde yerel radyoların tarihçesi, dünyada yerel radyo sistemleri
incelenmiş, dünyadan örnekler verilmiştir. Ayrıca Türkiye'deki yerel radyo yayınları da
ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Dördüncü bölümde ise yapılan alan araştırması bulguları yer almaktadır.
ı
SUMMARY
This thesis's name is "The Local Radios And Democracy in Turkey". İn this thesis,
the connection between comminication system and political culture is being tired to
explain, the importance of the local radios, economic, social and political causes is the
subject of this thesis.
With these features the local radios both increase the represantation area and
depend the control area of government from to turn to the democratic tradition.
My supposition is that the local radios in Turkey especially don't have the main
pecularities.
This thesis is planned four different parts. İn the first part the history of democracy,
the development of democracy, the theories of democracy have been explained. And than in
this part, the relation between mass madia means and democracy has been examined. The
mass madia siystems in Turkey and in the world have been explained and the ordering
organizations in various countries and the exemple of Turkey, RTÜK, have been tried to
examined in the second part. The third part contains the local radios's histories and the
examinations of the local radio systems and examples from the world. Apart from these the
local radio publications with detail in Turkey, have been examined.
And in the last fourth part, there are findings of the area research.
ıı