Adjectives/Sıfatlar

Transkript

Adjectives/Sıfatlar
İngilizce Dilbilgisi Özeri
Adjectives/Sıfatlar
a)
Sıfatlar-adları niteleyen sözcüklerdir. Bu nedenle birincil olarak adların önünde
bulunurlar. (Koyu yazılı sözcükler sıfattır).
my book, this chair, each student, a little vvater, a stolen car,
a beautiful girl.
b)
Sıfatlar şu eylemlerden sonra da kullanılabilirler:
be, seem, appear, look, sound, taste, feel, smell
She is hungry. Sne alvvays seems eheerful. He looks rich.
The soup tastes delicious.
c)
Kimi sıfatlar the İle kullanıldıklarında bütün kümeyi anlatır:
•
the rich (zenginler), the blind, the dead, the poor (yoksullar)
the old (yaşlılar), the handicapped, the unemployed (işsizler)
sh ya da ch ile biten kimi uyruk adları da böyle kullanılabilir:
The British (ingiHzler). The English, the French.
d)
Little, elder, main, principal adlardan önce kullanılır: eylemlerden sonra kulla­
nılmazlar. ili, well, afraid, alive, alone, asleep adlardan önce kullanılmazlar.
He looks ili (He is a sick man)
She is-very well (She is a healthy woman)
e)
Birden çok sıfat kullanıldığında sıra.şöyle olabilir:
renk
kaynak
gereç
black
Spaııish .
leather
f)
amaç
riding
ad
boots
Kimi sıfatlar ilgeçlerle de kullanılabilir:
afraid of, interested in, busy with, tired o l (ilgili bölüme bkz.)
Sıfatların karşılaştırılması
1) Eşitlik derecesi: as+sıfat+as
He is as tali as his sister (Kızkardeşi kadar uzun boyludur)
You are as elever as he is (onun kadar zekisiniz)
Konuşma dilinde ikinci as’den sonra adılların nesne biçimi kullanılabilir:
You are aş elever as him.
Olumsuz için not so... as ya da not as ... as kullanılır:
He is not as old as I am.
I am not so hungry as you are.
2)
Üstünlük derecesi (comparative): iki kişi ya da nesneyi karşılaştırmak için kulla­
nılır:
.•
Y
İŞY
a)
Tek ve iki heceli sıfatların çoğunun karşılaştırılmasında . sıfat+ -er + than
yapısı kullanılır:
Ahmet is taller than Mehmet.
She is older than I am.
•»>.
b)
Kimi iki heceli ve daha çok heceli sıfatların karşılaştırılması için more +
sıfat + than kullanılır:
The house is more comfortable than ours.
His story was more interesting than yours.
c)
Kimi sıfatların üstünlük derecesi kuralsızdır:
good
better
bad
vvorse
little
less
much
more
many
more
far
farther
further
d)
the + comp.... the + comp yapısı aynı anda olan iki değişimi anlatmak
için kullanılır.
1
The older he gets the happier he is.
The more you work the more you earn.
e)
Üstünlük dereceli sıfatları nitelemek için much,far, a lot, rather, a little, a
bit kullanılır:
He is much older than you are.
This book is a little more expensive than that one.
3)
En üstünlük derecesi (superlative degree)
a)
Tek ve iki heceli sıfatların en üstünlük dercesi için the + sıfat + est yapısı
kullanılır:
This is the cheapest book.
. He is the tallest of ali.
b)
Çok heceli sıfatlar için the + most + sıfat yapısı kullanılır.
This is the most interesting book of ali.
They bought the most expensive car.
c)
Kuralsız sıfatlar da vardır.
comparative
superlative
good
better
best
bad
vvorse
.
vvorst
little
less
least
much/many
more
most
far
farther
farthest/furthest

Benzer belgeler

Beyan Formu

Beyan Formu 18-Karayolu Trafik Güvenliğini gerektiren işy.ise gerekli izin : Var

Detaylı

LIST OF ATTENDANCE FOR REGULAR GENERAL MEETING

LIST OF ATTENDANCE FOR REGULAR GENERAL MEETING Orde NAME, LAST NAME/TITLE AND ADDRESS OF SHAREHOLDER r 23. BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/CENTRAL STATE SOUTHEAST&SOUTHVVESTAREAS PENSION FUND 135 Santilli Highvvay Everett, Ma 02149-1950 2...

Detaylı