Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporu 2016

Transkript

Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporu 2016
T.C.
BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İnönü Bulvarı No:36
06510 Emek / ANKARA
Bilgi İçin:
+90 (312)
+90 (312)
+90 (312)
+90 (312)
204
204
204
204
72
72
72
62
87
53
66
90
www.hazine.gov.tr
e-mail : [email protected]
2
GİRİŞ5
Bakan Sunuşu
7
Müsteşar Şunuşu
9
Borç ve Risk Yönetiminin Kurumsal Yapısı
10
Mali Varlık - Yükümlülük Yönetimi Ve Türkiye Uygulaması
11
GELİŞMELER VE GÖRÜNÜM
Makroekonomik ve Finansal Çerçeve
12
13
VARLIK YÖNETİMİ
16
Nakit Yönetimi 17
Alacak Yönetimi 20
YÜKÜMLÜLÜK YÖNETİMİ
Borç Yönetimi
23
24
İç Borçlanma
25
Dış Borçlanma
27
Borç Stoku
30
Kapatılan Fonlardan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yönetimi
33
Koşullu Yükümlülüklerin Yönetimi
34
Hazine Garantileri
34
Borç Üstlenim Taahhütleri
36
RİSK YÖNETİMİ
37
Bütçe ve Mali Riskler 38
Piyasa Riski
40
Kredi Riski
42
Operasyonel Risk
46
BORÇ YÖNETİMİ ALANINDA ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
48
ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER
50
YATIRIMCILAR İÇİN BİLGİLER
77
Devlet Borçlanma Senetleri
78
DİBS İhalelerine Katılım Esasları
78
Dibs Geri Alım İhalelerine Katılım Esasları
78
Hazinece İhrac Edilen Senetlerin Vergilendirilmesi
78
Piyasa Yapıcılığı Sistemi
79
Yatırımcı İlişkileri Ofisi
81
ÖZET İSTATİSTİKLER
82
2016 KBYR
Merkezi Yönetim Borç Stoku Döviz-Faiz Yapısı
83
Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku
84
Kamu Net Borç Stoku
84
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku-Borçlu Dağılımı
85
Türkiye Net Dış Borç Stoku
86
Toplam Kamu Sektörü Faiz Dışı Fazlası (Program Tanımlı)
86
Hazine Garantili Kredi Ödeme Miktarları
87
Hazine Alacak Stoku
87
İÇİNDEKİLER
TABLO LİSTESİ
Tablo 1
Tablo 2
Tablo 3
Tablo 4
Tablo 5
Tablo 6
Tablo 7
Tablo 8
Tablo 9
Tablo 10
Tablo 11
Tablo 12
Tablo 13
Tablo 14
Tablo 15
Tablo 16
Nemalandırma Faiz Gelirleri ve Genel Gider Ödemeleri (Milyon ¨)................................................................................................................................ 18
Hazine Finansman Durumu (1) (Milyar ¨)........................................................................................................................................................................................ 24
Yurtiçi Kira Sertifikası İhraçları................................................................................................................................................................................................................. 25
2011 – 2016 (İlk Çeyrek Sonu) Yılları Arasında Gerçekleştirilen Yurtdışı Tahvil ve Kira Sertifikası İhraçları................................ 27
Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Döviz, Faiz ve Nakit Yapısı (Milyar ¨)............................................................................................................... 31
Borç Stoku Göstergeleri............................................................................................................................................................................................................................... 34
Hazine Müsteşarlığı Tarafından Verilen Borç Üstlenim Taahhütleri*........................................................................................................................ 36
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi (Milyar ¨).............................................................................................................................................................................. 38
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi/GSYH ( % ).......................................................................................................................................................................... 39
Hazine Destekli Kefalet Sistemine İlişkin Kapsam Tablosu............................................................................................................................................... 45
Hazine Desteği ile KGF Tarafından Sağlanan Kefaletler* (Milyon ¨)......................................................................................................................... 45
Operasyonel Risk Matrisi............................................................................................................................................................................................................................. 47
Durum Bildirimleri Bazında Operasyonel Risk Matrisi............................................................................................................................................................. 47
Borç Yönetimi Alanında Uluslararası Tecrübe Paylaşımı...................................................................................................................................................... 49
Piyasa Yapıcılığı Alım Satım Kotasyon Bilgileri............................................................................................................................................................................ 56
DİBS İkincil Piyasası işlem Hacminin Gelişimi................................................................................................................................................................................ 57
GRAFİK LİSTESİ
Grafik 1
Grafik 2
Grafik 3
Grafik 4
Grafik 5
Grafik 6
Grafik 7
Grafik 8
Grafik 9
Grafik 10
Grafik 11
Grafik 12
Grafik 13
Grafik 14
Grafik 15
Grafik 16
Grafik 17
Grafik 18
Grafik 19
Grafik 20
Grafik 21
Grafik 22
Grafik 23
Grafik 24
Grafik 25
Grafik 26
Grafik 27
Grafik 28 Grafik 29
Grafik 30
Grafik 31
Grafik 32
Grafik 33
Grafik 34
Grafik 35
Grafik 36
Grafik 37
Grafik 38
Grafik 39
Grafik 40
Grafik 41
Grafik 42
Grafik 43
Grafik 44
Grafik 45
Nakit Bazlı Gelirler, Faiz Dışı Harcamalar ve Faiz Dışı Denge (Milyar ¨).................................................................................................................... 17
Kamu Kurumlarının Yıl Sonları İtibarıyla Mali Kaynakları (Milyar ¨)................................................................................................................................ 19
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mali Kaynaklarının Kurumlar Bazında Dağılımı ( % )......................................................................................... 19
Yıllar itibarıyla Borçlu Kuruluşlara Göre Hazine Alacak Stoku (Milyar ¨)................................................................................................................... 20
Yıllar itibarıyla Hazine Alacak Stoku (Milyar ¨)............................................................................................................................................................................. 20
Kuruluşlara Göre Alacak Stoku* (Milyar ¨)...................................................................................................................................................................................... 21
Tahsilat Tipine Göre Hazine Alacaklarından Yapılan Tahsilat (Milyar ¨).................................................................................................................. 22
Yıllar itibarıyla Hazine Alacaklarından Yapılan Tahsilat (Milyar ¨)................................................................................................................................. 22
2015 Yılı İç Borçlanmanın Enstrümanlara Göre Dağılımı...................................................................................................................................................... 26
Uluslararası Tahvil İhraçlarımız İçin Ödenen Risk Primleri* (baz puan)....................................................................................................................... 28
2011-2015 Döneminde Sağlanan Kredilerin Kaynaklarına Göre Dağılımı ( milyon ABD Doları )........................................................... 29
Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku Faiz Yapısı (%).............................................................................................................................................................. 30
2015 yılı sonu itibarıyla AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%)......................................................................................................... 31
Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabından Yapılan Ödemeler (Milyar ¨).......................................................................................................... 33
Hazine Garantili Dış Borç Stokunun Kurumlar Bazında Dağılımı (%)............................................................................................................................ 35
Hazine Garantilerinden Yapılan Üstlenimler (Milyon ABD Doları).................................................................................................................................. 35
Toplam Kamu Kesimi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi/GSYH (%)........................................................................................................................... 39
Vadesi 12 Ay İçerisinde Dolacak Borcun İç Borç Stoku İçerisindeki Payı (%)........................................................................................................ 40
Merkezi Yönetim TL Cinsi Borç Stokunun Faiz Kompozisyonu (%).............................................................................................................................. 41
Merkezi Yönetim TL Cinsi Borç Stokunun Süresi* (%)........................................................................................................................................................... 41
Merkezi Yönetim Borç Stokunun TL/Döviz Kompozisyonu (%)...................................................................................................................................... 41
Hazine Garantili ve İkrazlı Kredi Stokunun Kredi Notu Bazında Dağılımı (%)......................................................................................................... 42
Hazine Garanti ve Alacak Portföyündeki Kuruluşların Kredi Notu Gelişimi............................................................................................................ 43
Hazine Garantili Dış Borç Stoku ve Hazine Garantilerinden Üstlenim (Milyon ABD Doları)........................................................................ 43
Lojistik Regresyon Modeli (%).................................................................................................................................................................................................................. 44
Risklerin Dağılımı (%)....................................................................................................................................................................................................................................... 46
Küresel Tahvil İşlem Hacmi ve Türkiye Tahvil İşlem Hacmi Gelişimi (%)................................................................................................................... 52
İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında İşlem Hacimleri Gelişimi (Ortalama)(%)............................................................................................. 52
İç Borç Stokunu Elinde Bulunduranlar (%)....................................................................................................................................................................................... 53
Tezgahüstü Piyasadaki İşlem Hacmi ile Yurtdışı Yerleşiklerin İç Borç Stokundaki Payı (%)....................................................................... 54
Bankacılık Kesimi Portföyünde Menkul Kıymet - Aktif Oranı Gelişimi (%)............................................................................................................... 54
Toplam Menkul Kıymet Portföyü İçerisinde Eurobondların Payının Gelişimi (%)................................................................................................ 54
Bankacılık Sektöründeki TL Cinsi Serbest DİBS Miktarının Gelişimi (%).................................................................................................................... 55
İç Borçlanma ve iç Borç Servisinin Gelişimi (%)............................................................................................................................................................................ 55
Tek Hazine Hesabının Gelişimi ............................................................................................................................................................................................................... 66
Türk Kamu Sektörü Yapılanması (5018 Sayılı Kanuna Göre) ........................................................................................................................................... 67
Genel Bütçeli İdarelerin Hesap Bakiyeleri....................................................................................................................................................................................... 69
Özel Bütçeli İdarelerin Hesap Bakiyeleri (Milyar ¨)................................................................................................................................................................... 69
DDK’ların Hesap Bakiyeleri (Milyar ¨).................................................................................................................................................................................................. 70
Sosyal Güvenlik Kurumlarının Hesap Bakiyeleri (Milyar ¨).................................................................................................................................................. 71
Mahalli İdarelerin Hesap Bakiyeleri (Milyar ¨)............................................................................................................................................................................... 71
2015 Yılı Birincil Piyasada Satılan DİBS’lerin Yatırımcı Dağılımı...................................................................................................................................... 79
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Ölçüt Senet Olarak Belirlenen DİBS’lerin 2015 Yılı PY Kodlu ve PY Kodsuz İşlem Hacmi
(Milyar ¨).................................................................................................................................................................................................................................................................. 79
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Ölçüt Senet Olarak Belirlenen DİBS’lerin 2015 Yılı PY Kodlu İşlem Hacmi ve Diğer DİBS
Toplam İşlem Hacmi (Milyar ¨)................................................................................................................................................................................................................ 80
Yatırımcı İlişkileri ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları Sıralaması (IIF – Ekim 2015).................................................................................................. 81
3
4
2016 KBYR
GİRİŞ
GİRİŞ
5
GİRİŞ
5
6
2016 KBYR
BAKAN SUNUŞU
BAKAN SUNUŞU
2008 yılındaki küresel krizin üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen halen küresel ekonomide
sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşılamamıştır. Küresel krizle mücadelede gerek merkez
bankaları gerekse hükümetler pek çok önlem almış ve bir miktar toparlanma sağlanmıştır.
Uluslararası Para Fonu başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş 2016 yılına ilişkin büyüme
tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. Dengelerin değiştiği ve gelişen ekonomilerin payının arttığı
dünya ekonomisinde gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının uyguladıkları para politikalarında da
ayrışma yaşanmaya başlamıştır. Ekonomideki toparlanmaya bağlı olarak ABD Merkez Bankası para
politikasını sıkılaştırmaya giderken; Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası geleneksel
olmayan genişleyici politikalarını sürdürmekte ve negatif politika faizi uygulamaktadır. Brexit,
Çin’deki ekonomik dengelenme ile jeopolitik gerilimler ve terörizm gibi ekonomik olmayan faktörler
küresel ekonomiye ilişkin en büyük riskler olarak öne çıkmaktadır.
Olumsuz küresel ekonomik gelişmelere rağmen 2015 yılında Türkiye ekonomisi güçlü performans
sergilemiş ve yüzde 4 oranında büyüme kaydetmiştir. Ekonominin istihdam oluşturma kapasitesi
2015 yılında da devam etmiş ve yaklaşık 700 bin kişiye yeni istihdam sağlanmıştır.
Cari işlemler açığında süregelen azalma eğilimi 2015 yılında düşük emtia fiyatlarının da katkısıyla
devam etmiş ve GSYH’ye oran olarak yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılında düşük
emtia fiyatları ve yavaşlayan yurtiçi kredi artış hızına rağmen, döviz kuru gelişmeleri ve gıda fiyatları
sonucunda enflasyon yüksek seyretmiştir.
Disiplinli maliye politikası uygulamasının sürdürüldüğü 2015 yılı, daha istikrarlı bir mali temelin
oluşturulması açısından başarılı bir yıl olmuştur. 2015 yılında kamu kesimi borçlanma gereğinin
GSYH’ye oranı sıfır seviyesine gerilemiş ve kamu kesimi borçluluğundaki düşüş devam etmiştir.
Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı 2015 yılında yüzde 32,9
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Hazine Müsteşarlığı, güçlü kurumsal altyapısı ve etkin borç yönetimi stratejileri sayesinde,
küresel krizin etkilerinin ülkemizde en alt seviyede hissedilmesinde ve ekonomik istikrarın
sürdürülmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporunun bu yeni sayısı
vesilesiyle Müsteşarlık çalışanlarına borç yönetimi alanında gösterdikleri başarılı çalışmalarından
dolayı teşekkür ediyorum.
-
Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı
7
8
2016 KBYR
MÜSTEŞAR SUNUŞU
MÜSTEŞAR SUNUŞU
Mali varlık ve yükümlülüklerin bütüncül bir yaklaşım ile etkin bir şekilde yönetimi, ülkelerin
ekonomik istikrarı bakımından önemlidir. Kamu borç yönetiminde bu yaklaşımı benimseyen
Müsteşarlığımız, mali varlık ve yükümlülüklerini para ve maliye politikalarıyla uyum içerisinde,
borç ve risk yönetimi komitesinin belirlediği stratejik ölçütler çerçevesinde risk-maliyet dengesini
gözeterek yönetmektedir.
Bu yaklaşımın başarılı maliye ve para politikalarıyla birleşmesiyle Müsteşarlığımızın temel mali
varlık ve yükümlülük kalemleri arasında yer alan Merkezi yönetim borç stoku, koşullu yükümlülükler
ile Hazine alacakları ve Hazine nakit rezerv yönetimi alanında 2002 yılında beri önemli iyileşmeler
sağlanmıştır.
Kamu borç yükünün seviyesi ve risklere olan duyarlılığı önemli ölçüde azaltılmış, Avrupa Birliği
tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oranındaki düşüş trendi yurtiçi ve yurtdışı finansal
piyasalarda yaşanan dalgalanmaların arttığı son yıllarda bile devam etmiştir. Söz konusu oran 2015
yılı sonu itibarıyla yüzde 32,9 seviyesine gerilemiştir.
Kamu borç yönetiminde mali varlık ve yükümlülük yaklaşımıyla elde edilen kazanımları korumayı
hedefleyen Müsteşarlığımız, önümüzdeki dönemde de makroekonomik dengeleri gözeten, risk
analizlerine dayalı, şeffaf ve hesap verilebilir politikalarını sürdürerek kamu sektörünün güçlü mali
yapısının ve ekonomik istikrarın korunmasına destek olmaya devam edecektir.
Bu yıl dokuzuncu sayısını yayımladığımız Kamu Borç Yönetimi Raporu’nu kamuoyunun bilgisine
sunar ve Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Osman ÇELİK
Müsteşar
9
10
BORÇ VE RİSK YÖNETİMİNİN KURUMSAL YAPISI
Başbakan
Yardımcısı
Müsteşar
Müsteşar
Yardımcıları
Kamu Finansmanı
Genel Müdürü
Dış Ekonomik İlişkiler
Genel Müdürü
Nakit ve İç Finansman
Yönetimi
Program ve Proje
Dış Finansmanı
(Ön Ofis)
(Ön Ofis)
Ekonomik Araştırmalar
Genel Müdürü
Risk Yönetimi
(Orta Ofis)
Alacak ve Borç
İşlemleri
(Arka Ofis)
Borç ve Risk Yönetimi Komitesi
Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki borç ve risk yönetimine ilişkin temel uygulamalar
Hazine’den sorumlu Başbakan Yardımcısı, Hazine Müsteşarı, Müsteşar Yardımcıları, Kamu
Finansmanı Genel Müdürü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü ve Ekonomik Araştırmalar Genel
Müdürü’nden oluşan Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK) tarafından karara bağlanmaktadır.
BRK’nın görevleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında
Kanun’un 12. maddesi ile düzenlenmiş olup BRK’ya Hazine’den sorumlu Başbakan Yardımcısı
başkanlık etmektedir. Uygulamaların izlenmesi ve koordinasyon sağlanmasına ilişkin toplantılar
ise Hazine Müsteşarı’nın başkanlığında gerçekleştirilmektedir.
2016 KBYR
BORÇ ve RİSK YÖNETİMİNİN KURUMSAL YAPISI
MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜK YÖNETİMİ
Hazine Müsteşarlığının görev ve sorumluluk alanında bulunan mali varlık ve yükümlülüklerin
yönetiminin hukuki çerçevesi 4749 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun” ile buna ilişkin “Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” kapsamında oluşturulmuştur. 4749 sayılı kanunda belirtildiği
üzere; “Hazinenin mali varlık ve yükümlülüklerinin yönetimine ilişkin stratejik ölçütler ve uygulama
çerçevesi Bakan, Müsteşar, Müsteşarlıkta görevli Müsteşar Yardımcıları ile Genel Müdürler arasından
belirlenecek üyelerden oluşan Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından tespit edilir ve Bakan
tarafından onaylanır.”
Bu kapsamda, 2002 yılından itibaren mali varlık ve yükümlülüklerin yönetiminin çerçevesinde
gerçekleştirilen işlemler Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından yerine getirilmektedir.
Organizasyon yapısı itibarıyla iç borçlanma, nakit yönetimi, Hazine alacaklarının yönetimi, risk
yönetimi, muhasebe işlemleri, istatistik üretimi, kapatılan fonlardan kaynaklanan yükümlülüklerin
yönetimi ile koşullu yükümlülüklere ilişkin faaliyetler Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü tarafından
yerine getirilmektedir. Uluslararası sermaye piyasalarında yapılan tahvil ihraçları, kamu kurumlarınca
yürütülen projeler için sağlanan dış krediler, bütçe finansmanı amacıyla uluslararası kuruluşlardan
sağlanan program kredileri ve kamu özel sektör işbirliği projelerine yönelik faaliyetler ise Dış
Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından mali varlık ve yükümlülüklerin yönetimi kapsamımda yönetilen
mali varlık ve yükümlülüklere aşağıdaki şemada yer verilmiştir.1
VARLIK YÖNETİMİ
NAKİT YÖNETİMİ
Nakit Planlama
Kamu Haznedarlığı
ALACAK YÖNETİMİ
Hazine Alacakları
Diğer Hazine Alacakları
R
İ
S
K
Y
Ö
N
E
T
İ
M
İ
YÜKÜMLÜLÜK YÖNETİMİ
BORÇ YÖNETİMİ
İç Borçlanma
Dış Borçlanma
Proje Finansmanı
Program Finansmanı
Borç Ödeme İşlemleri
KAPATILAN FONLARDAN KAYNAKLANAN
YÜKÜMLÜLÜKLERİN YÖNETİMİ
KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERİN YÖNETİMİ
Hazine Garantileri
Borç Üstlenim Taahhütleri
Muhasebe İşlemleri
İstatistik ve Raporlama
1
Konu ya ilişkin daha detaylı bilgiye Hazine Müsteşarlığının 2015 yılı için hazırladığı Kamu Borç Yönetimi Raporunun “Mali VarlıkYükümlülük Yönetimi ve Türkiye Uygulaması” bölümünden ulaşılabilir.
11
12
GELİŞMELER
VE
GÖRÜNÜM
Dünya ekonomisinde 2008 yılında yaşanan küresel kriz sonrasında, halen sağlıklı ve
sürdürülebilir bir büyümeye ulaşılamamıştır. Hükümetlerin ve merkez bankalarının
uyguladıkları destekleyici politikalara rağmen enflasyon ve dünya ticaret hacmi zayıf
seyretmekte ve küresel ekonomi kırılgan yapısını korumaktadır. Türkiye ekonomisi ise,
küresel ekonomide ve finans piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmeler, yakın coğrafyada
meydana gelen jeopolitik gerginlikler ve başlıca ticaret ortaklarında görülen ekonomik
durgunluğa rağmen 2015 yılında yüzde 4 seviyesinde büyüme kaydetmiştir. Dış ticaret
açığı ve cari işlemler açığı azalış eğilimini devam ettirmiştir. Kamu maliyesindeki sıkı
duruş ile kamu borç yükündeki azalış devam etmiştir.
2016 KBYR
MALİ VARLIK - YÜKÜMLÜLÜK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL ÇERÇEVE
Dünya ekonomisinde 2008 yılında yaşanan küresel kriz sonrasında, halen sağlıklı ve
sürdürülebilir bir büyümeye ulaşılamamıştır. Hükümetlerin ve merkez bankalarının uyguladıkları
destekleyici politikalara rağmen enflasyon ve dünya ticaret hacmi zayıf seyretmekte ve küresel
ekonomi kırılgan yapısını korumaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla yüzde 3,4 ve yüzde 3,1
oranında büyüyen dünya ekonomisinin Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2016 yılı Temmuz ayında
yayımladığı tahminlere göre 2016 yılında yüzde 3,1 oranında büyümesi beklenmektedir.
Küresel ekonomide son yıllarda bir eksen kayması yaşanmaktadır. 2008 yılından itibaren
büyümeyi sırtlayan gelişmekte olan ülkeler gerek yapısal gerekse konjonktürel gelişmelere bağlı
olarak 2011 yılından itibaren ivme kaybetmiş ve büyüme oranları üst üste beşinci yıl gerileme
göstermiştir. ABD’nin öncülüğünde toparlanma eğiliminde olan gelişmiş ekonomilerin ise küresel
büyümeye katkısının ilerleyen dönemde artması beklenmektedir. IMF, 2016 yılında gelişmiş
ekonomilerin yüzde 1,8, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 4,1 oranında büyüyeceğini tahmin
etmektedir.
2015 yılı gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının uyguladıkları para politikalarında ayrışmanın
yaşandığı bir yıl olmuştur. Küresel kriz sonrasındaki dönemde gevşek bir para politikası izleyen ABD
Merkez Bankası (FED), yüzde 5 düzeyine gerileyen işsizlik oranına ve büyümedeki toparlanmaya
bağlı olarak para politikasında sıkılaştırmaya gitmiştir. 2014 yılı Ekim ayında varlık alımlarını
durduran FED, 2015 yılı Aralık ayında ise politika faizini 25 baz puan artırarak 2006 yılından bu
yana ilk defa faiz artışına gitmiştir. Diğer taraftan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez
Bankası (BOJ) geleneksel olmayan genişleyici politikalarını sürdürmektedir. Her iki banka da negatif
politika faizi uygulamaya başlamış olup; BOJ aylık 80 trilyon yen tutarındaki varlık alımlarına devam
ederken, ECB aylık varlık alımı miktarını 60 milyar Avrodan 80 milyar Avroya yükseltmiştir. FED’in
para politikasındaki normalleşme süreci ve diğer merkez bankalarının genişleyici politika izlemeyi
sürdürmeleri küresel likidite koşullarına ilişkin belirsizlik yaratmaktadır.
Küresel ekonomiye ilişkin diğer bir gelişme ise düşük petrol fiyatlarıdır. 2014 yılı Haziran ayından
bu yana gerileme eğiliminde olan Brent tipi ham petrol fiyatı, düşüş trendini 2015 yılı içerisinde de
devam ettirerek 40 ABD dolarının altına gerilemiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüş petrol ihracatçısı
ülkeler için büyük gelir kayıpları yaratırken, petrol ithalatçısı ülkelerin harcanabilir gelirlerini artırıp,
cari dengelerine olumlu katkı yapmaktadır.
2016 yılına ilişkin küresel ekonomide risk oluşturabilecek gelişmelere baktığımızda ise Çin’in
yeniden yapılanma politikasının yaratacağı etkiler, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye
akımlarındaki yavaşlama, zayıf seyreden küresel ticaret, gelişmiş ülke merkez bankalarının
uyguladığı para politikaları ve jeopolitik riskler ön plana çıkmaktadır.
Olumsuz küresel ekonomik gelişmelere rağmen 2015 yılında Türkiye ekonomisi güçlü
performans sergilemiştir…
Küresel ekonomide ve finansal piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelere, yakın coğrafyamızda
meydana gelen jeopolitik gerginlikler ve başlıca ticaret ortaklarımızda görülen ekonomik durgunluğa
rağmen Türkiye ekonomisi 2015 yılında Orta Vadeli Program (OVP) beklentisine uyumlu olarak
yüzde 4 seviyesinde büyüme kaydetmiştir.
2015 yılında büyümeye en büyük katkıyı 4,3 puan ile toplam yurtiçi talep sağlamıştır. Özel
sektör yatırımlarının büyümeye katkısı 0,5 puan olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında net dış talebin
büyümeye katkısı ise negatif 0,3 puan olmuştur. Özellikle emtia ihracatçısı ülkelerdeki düşük talep
ve komşu ülkelerde yaşanan gerginlikler 2015 yılında ihracat performansını sınırlamıştır. 2016
yılında ekonominin yüzde 4,5 seviyesinde büyümesi beklenmektedir. 2017 ve 2018 yıllarında ise
büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
13
14
2009 yılından itibaren iş gücü piyasasına yönelik uygulanan politikalar sonucunda işgücüne
katılımda ve istihdamda önemli artış görülmüştür. 2009 yılı Nisan ayı ile 2015 yılsonu arasında
mevsimsel düzeltilmiş olarak istihdam toplam 6 milyon 534 bin kişi artmıştır. 2015 yılında işgücüne
katılım oranı 2008 yılına göre yüzde 6,4 artarak yüzde 51,3 seviyesine yükselmiştir. İstihdamdaki
güçlü seyre rağmen işgücü arzındaki artış eğilimi işsizlik oranının yükselmesine yol açmıştır. 2015
yılında yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranının OVP dönemi sonunda kademeli olarak
yüzde 9,6 seviyesine gerilemesi beklenmektedir.
Dış ticaret açığı ve cari işlemler açığında önemli iyileşme…
2015 yılında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre 21,2 milyar ABD Doları iyileşerek 63,3 milyar
ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmeye, düşen emtia fiyatları sonucunda iyileşen
dış ticaret hadleri ve net altın dengesindeki düzelme olumlu katkı sağlamıştır. İhracat, küresel
ticaretin zayıf seyri, yakın coğrafyada yaşanan jeopolitik gelişmeler ve emtia ihracatçısı ticaret
ortaklarımızın düşük talebi sonucunda yüzde 8,7 oranında daralarak 143,9 milyar ABD Doları
seviyesinde gerçekleşmiştir. İthalat ise enerji dengesindeki iyileşme ve döviz kurunda yaşanan
değer kaybı nedeniyle yüzde 14,4 oranında daralarak 207,2 milyar ABD Dolarına gerilemiştir.
2015 yılında dış ticaret açığındaki iyileşmenin etkisiyle cari işlemler açığı bir önceki yıla göre
11,4 milyar ABD Doları azalarak 32,1 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji hariç
cari işlemler dengesi ise 1,2 milyar ABD Doları fazla vermiştir. 2015 yılında Avro-ABD Doları
paritesindeki gerileme net mal ticaretini sınırlı etkilerken, seyahat gelirlerini azaltarak cari açıktaki
iyileşmeyi sınırlandırmıştır. Böylece, cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 0,9
azalarak yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde uyumlu para, maliye ve
gelirler politikaları ile yapısal reformların orta vadede etkisinin görülmesi sonucunda cari işlemler
açığının düşüş eğiliminin sürmesi beklenmektedir.
2015 yılında cari işlemler açığının finansmanı ağırlıklı olarak doğrudan yatırımlar ve uzun vadeli
sermaye girişleri ile sağlanırken, portföy yatırımları ve kısa vadeli sermaye girişlerinin toplam
finansman kaynakları içerisindeki payı önemli ölçüde azalmıştır.
Enflasyon yüksek tek haneli seviyelerde seyretmektedir…
2015 yılında düşük küresel emtia fiyatları ve makul düzeylerde seyreden yurtiçi kredi artış hızına
rağmen, döviz kuru gelişmeleri ve gıda fiyatları sonucunda enflasyon yüksek seyretmiştir. 2015
yılında tüketici enflasyonu hedefin üzerinde yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Mart ayı
itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 7,5 seviyesine gerilemiştir. Bu gerilemede döviz kurunun gecikmeli
etkilerinin zayıflaması ve gıda fiyatlarında gözlenen düzeltme hareketi etkili olmuştur. Önümüzdeki
dönemde asgari ücret artışının birikimli etkisinin, döviz kuru hareketlerinin, gıda fiyatları seyrinin
ve başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerinde belirleyici olması
öngörülmektedir. Orta Vadeli Programa göre 2016 yılsonunda yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşmesi
beklenen enflasyon oranının, 2018 yılında yüzde 5’e gerilemesi hedeflenmektedir.
Sıkı maliye politikaları neticesinde kamu borç yükü azalmaya devam ediyor…
Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılında da olumlu görünümünü korumuştur. Yatırım
harcamalarındaki artışa rağmen bütçenin gelir kapasitesinde meydana gelen iyileşme ve faiz
ödemelerindeki sınırlı artış bütçenin 2015 yılı performansı üzerinde belirleyici olmuştur. 2015
yılında bütçe açığının ve faiz dışı dengenin GSYH’ye oranları sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1,6 olarak
gerçekleşmiştir. Bütçenin gelir performansındaki iyileşme 2016 yılının ilk iki aylık döneminde devam
etmiştir. Bu dönemde bütçe dengesi 6,6 milyar TL, faiz dışı denge ise 16,4 milyar TL fazla vermiştir.
2016 yılında bütçe açığının ve faiz dışı fazlanın GSYH’ye oranlarının, sırasıyla, yüzde 1,3 ve yüzde
1,2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
2016 KBYR
MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL ÇERÇEVE
Kamu maliyesine ilişkin temel göstergelerdeki iyileşme ve stratejik ölçütlere dayalı borçlanma
politikaları, kamu borçluluğunda 2009 yılının ardından yeniden başlayan düşüş eğiliminin izleyen
dönemde sürmesini sağlamıştır. 2015 yılında Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç
stokunun GSYH’ye oranı yüzde 32,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın 2018 yılı itibarıyla yüzde
29,5’e gerilemesi öngörülmektedir.
Sağlam bankacılık sektörü Türkiye ekonomisini desteklemeyi sürdürmektedir…
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen bankacılık sektörü 2015 yılında da
sağlıklı temeller üzerinde büyümeye devam etmiş ve toplam aktiflerin GSYH’ye oranı yüzde 121
seviyesine yükselmiştir. Uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle kredi büyümesi yıl genelinde
makul seviyelerde seyrederken kredi artışı daha çok ticari krediler kaynaklı olmuştur. Kaliteli bir
varlık yapısına sahip olan bankacılık sektöründe, kredi artış hızındaki yavaşlamayla birlikte gelen
yaşlanma etkisine rağmen tahsili gecikmiş alacak oranlarında kayda değer bozulma gözlenmemiştir.
2014 yılsonu itibarıyla yüzde 2,9 seviyesinde olan kredilerin takibe düşme oranı, 2015 yılsonunda
yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bankacılık sektörü bir yandan bilançosunu büyütürken aynı zamanda güçlü sermaye yapısını da
korumuştur. Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu 2015 yılsonu itibarıyla yüzde 15,6 seviyesinde
gerçekleşerek, yüzde 8 olan yasal alt sınırın ve yüzde 12 olan hedef rasyonun üzerinde seyretmeye
devam etmiştir. Ayrıca, bankacılık sektörü yabancı para net genel pozisyonu sektörün kur riski
taşımadığını göstermektedir.
Yapısal ekonomik reform gündemi güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi
hedeflemektedir…
Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri çerçevesinde yüksek gelir seviyesine
ulaşmayı amaçlayan 2016 yılı ekonomik reform gündemi 64. Hükümet Eylem Planı’nda uygulama
tarihleriyle birlikte kamuoyuna duyurulmuştur. Bu politikalar ile uyumlu olarak hazırlanan Orta
Vadeli Program’ın (2016-2018) temel amaçları istikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak,
enflasyonu düşürmek ve mali disiplinin sürdürülmesiyle birlikte cari açıktaki azalma eğilimini
korumak olarak belirlenmiştir.
15
16
VARLIK YÖNETİMİ
Hazine Müsteşarlığı tarafından borçlanma politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesi
sırasında maruz kalınan riskler ve ortaya çıkan maliyetlerin değerlendirilmesinde mali
varlık ve yükümlülüklerin bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi önem taşımaktadır. Bu
kapsamda, Hazine’nin temel varlıkları arasında yer alan Hazine nakit rezervi, Hazine
alacakları ve risk hesabı kalemlerine ilişkin gerçekleşmeler yakından takip edilmekte,
orta ve uzun vadeli stratejiler mali varlık ve yükümlülük yönetimi yaklaşımı bakış açısı ile
şekillendirilmektedir.
2016 KBYR
MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL ÇERÇEVE
1. NAKİT YÖNETİMİ
NAKİT PLANLAMA
Hazine’nin varlıkları arasında önemli yer tutan nakit rezervleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası nezdinde açılan döviz ve TL hesaplarda tutulmaktadır. Genel bütçeye ilişkin vergi ve vergi
dışı gelirler ile borçlanma ve özelleştirme gibi finansman kaynaklarından temin edilen tutarlar
bu hesaplarda toplanmakta yine genel bütçe kapsamında yapılan harcamalar bu hesaplardan
yapılmaktadır. Söz konusu hesaplara ilişkin nakit giriş ve çıkışları günlük olarak takip edilmekte ve
raporlanmaktadır.
Hazine hesaplarına ilişkin nakit akışları gelirler, giderler ve finansman olmak üzere üç başlık
altında takip edilmektedir. Gelirler, vergi ve vergi dışı nakit girişlerinden; giderler faiz ve faiz dışı
ödemelerden; finansman kalemleri ise borçlanma, özelleştirme gelirleri, TMSF’den yapılan aktarımlar,
2B statüsündeki arazilerin satışlarından elde edilen gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri
ve kasa kullanımlarından oluşmaktadır. Nakit bazda faiz dışı fazla toplamı, gelirlerden faiz dışı
giderlerin çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Faiz dışı fazla toplamının yüksek seviyelerde tutulması
nakit borçlanma ihtiyacının azalmasında, borç stokunun düşmesinde ve güçlü rezerv politikasının
sorunsuz bir şekilde devam ettirilmesinde önemli bir politika olarak değerlendirilmektedir.
Grafik 1 - Nakit Bazlı Gelirler, Faiz Dışı Harcamalar ve Faiz Dışı Denge (Milyar ¨)
30
500
400
24,3
23,2
21,3
20,1
20
16,5
300
15
200
10
100
0
25
5
288
265
2011
327
307
2012
Gelir
377
352
413
2013
Faiz Dışı Harcamalar
397
2014
468
447
2015
0
Faiz Dışı Fazla
Grafikte de görüldüğü üzere nakit bazlı faiz dışı fazla toplamı 2011, 2012, 2013 ve 2014
yıllarında sırasıyla, 23,2 milyar TL, 20,1 milyar TL, 24,3 milyar TL ve 16,5 milyar TL seviyelerinde
gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise nakit esaslı gelir tahsilatı 2014 yılına göre yüzde 13,4 artarak
468,4 milyar TL, devreden emanetler ile cari yıl bütçe ödeneklerinden yapılan nakit bazlı faiz dışı
harcamalar ise toplamda 447 milyar TL olmuştur. Bu kapsamda 2015 yılında nakit bazda 21,3
milyar TL faiz dışı fazla rakamına ulaşılmıştır.
Güçlü nakit rezervi politikası kapsamında Hazine nakit rezervleri stratejik ölçütler çerçevesinde
belirlenen seviyeler göz önünde bulundurularak yönetilmektedir. Uluslararası en iyi uygulamalar
doğrultusunda, Hazine rezervlerinin atıl tutulmaması amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
ile söz konusu rezervlerin nemalandırılmasına ilişkin bir protokol imzalanmıştır. Protokol hükümlerine
göre Hazine nakit rezervleri döviz cinsinden hesaplarda aylık, TL hesaplarda ise günlük ve haftalık
olarak nemalandırılmakta ve elde edilen faiz gelirleri ilgili yıl bütçesine gelir olarak kaydedilmektedir.
Bunun yanında borçlanma ve ödeme gibi Hazine işlemlerine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasına, ilgili yıl tarifeler cetveli baz alınarak genel gider ödemesi gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu uygulamalar ile birlikte Hazine kaynaklarının değerlendirilmesi ile elde edilen gelirlerin
ve Hazine işlemlerine yönelik olarak yapılan ödemelerin şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve izlenmesi
sağlanmıştır.
17
18
• Tablo 1 - Nemalandırma Faiz Gelirleri ve Genel Gider Ödemeleri (Milyon ¨)
2011
2012
2013
2014
2015
Brüt
Nemalandırma Faiz Gelirleri
Stopaj Kesintisi
Net
Hazine İşlemleri Genel
Gider Ödemeleri
112
348
414
872
1,322
17
52
62
131
198
95
296
352
741
1,124
0
176
206
237
230
Kutu 1 - Hazine Mevduatının Nemalandırılması ve Masraf Ödemesi
Modern nakit yönetimi uygulamalarının temel unsurlarından biri Hazinenin nakit fazlalıklarının
uygun getiri oranları ve araçlarla değerlendirilmesidir. Bu itibarla, ihtiyaç duyulan nakdin
doğru zaman, yer ve miktarda ve minimum maliyetle karşılanması ile buna yönelik olarak atıl
nakdin minimum seviyeye indirilmesi gibi aktif nakit yönetimi amaçlarına yönelik olarak, ülke
Hazineleri nakit varlıklarını merkez bankalarında veya ticari bankalarda getiri elde edecek şekilde
değerlendirebilmektedir. Bu doğrultuda, doğru ve etkin bir nakit planlamasının oluşturulması
ve gelir ile giderlerin günlük bazda gerçekleşmeye en yakın olacak şekilde tahmin edilmesi,
nemalandırmaya konu olacak nakit miktarının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.
2011 yılı öncesinde Hazine Müsteşarlığı’na ait, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
nezdindeki hesaplar herhangi bir nemalandırma işlemine konu olmamakta, Hazinenin mali
ajanı olarak TCMB tarafından gerçekleştirilen Hazine işlemleri için ise anılan Bankaya herhangi
bir ödeme yapılmamaktaydı. 2011 yılının Ekim ayından itibaren ise TCMB nezdindeki söz
konusu hesaplar nemalandırılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Müsteşarlık ve TCMB arasında
müştereken belirlenen protokol hükümleri çerçevesinde Hazinenin hem TL hem de döviz cinsi
vadeli hesapları nemalandırmaya tabi tutulmaktadır. Bu itibarla, ülkemizde de aktif nakit yönetimi
yaklaşımı çerçevesinde, TCMB nezdinde nemalandırma uygulamasına geçilmiş ve Hazine nakit
rezervlerinin getiri elde edecek şekilde değerlendirilmesi sağlanmıştır.
Buna karşılık TCMB’ye, Hazine adına yaptığı işlemler için gerçekleştirilen işlemlerin türü ve
adedine bağlı olarak Hazine Müsteşarlığı bütçesinden masraf ödemesi yapılmaktadır. Böylece,
TCMB tarafından Hazine adına gerçekleştirilen işlemlerin maliyeti net bir biçimde ortaya
konmakta ve bu maliyet Hazine tarafından karşılanmaktadır.
Söz konusu uygulamalar Hazine – TCMB ilişkilerinin iki ayrı kurumsal yapı içerisinde şeffaf ve
hesap verilebilir bir zeminde yürütülmesi açısından da oldukça önemli bir adım olmuştur. Yukarıda
değinilen işlemlere ilişkin mali büyüklükler Hem Hazine hem de TCMB’nin ilgili mali tablolarına
yansıtılmakta ve takip edilmektedir. Böyle bir yapı, her iki kurumun da kendi kurumsal amaç ve
hedefleri doğrultusunda söz konusu faaliyetleri yerine getirmeleri açısından oldukça önemli bir
rol oynamaktadır.
Hazine hesaplarının TCMB politika faizi üzerinden nemalandırılmasına yönelik uygulama 2011
yılının ikinci yarısında başlamıştır. Nemalandırma işlemi karşılığında faiz geliri elde edilmekle birlikte
2011 yılına ilişkin Hazine işlemleri genel gider ödemeleri 2012 yılında yapılmıştır. Yukarıdaki
tabloda da görüldüğü üzere 2012 ve 2013 yılları itibarıyla yatay bir seyir izleyen nemalandırma
faiz gelirleri, 2014 yılında politika faizindeki artışla birlikte yükseliş kaydetmiştir. 2015 yılındaki
artışın kaynağı ise, TCMB ile günlük nemalandırma politikasına geçilmesidir. Bu politika değişikliğinin
etkisi ile nemalandırma faiz gelirleri söz konusu yılda bir önceki yıla göre yüzde 52 oranında artış
kaydetmiştir. Buna karşılık Hazine işlemleri genel gider ödemeleri ise yüzde 3 azalmıştır.
2016 KBYR
NAKİT YÖNETİMİ
KAMU HAZNEDARLIĞI
Hazine Müsteşarlığı dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mali kaynakları “Kamu
Haznedarlığı Genel Tebliği” (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde Müsteşarlığımızca yakından
izlenmektedir. Söz konusu Tebliğ 2015 yılı içerisinde güncellenerek2 kamu kurum ve kuruluşlarının
mali kaynaklarını değerlendirebilecekleri yerler arasına kamu sermayeli katılım bankaları ve organize
para piyasaları da ilave edilmiştir. Ayrıca Tebliğ kapsamındaki kurum ve kuruluşların kredi kartı ile
yaptıkları tahsilatlar, banka protokolleri ve istisna tutulan hesapları ile ilgili yeni düzenlemeler de
yapılmıştır.
Grafik 2 - Kamu Kurumlarının Yıl Sonları İtibarıyla Mali Kaynakları (Milyar ¨)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
103,7
70,5
74,2
91,1
70,9
76,0
72,4
2013
2014
59,4
57,0
2011
2012
Mevduat
92,4
2015
Menkul Kıymetler
Yukarıdaki grafikte “Mevduat”a ilişkin tutarlar Tebliğ kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının
TL ve döviz cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarında tuttukları mali kaynaklarını ifade
ederken, “Menkul Kıymetler” başlığı altındaki veriler yine Tebliğ kapsamındaki kamu kurum ve
kuruluşlarının Müsteşarlığımızca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senedi, Eurobond ve Kira Sertifikası
olarak tuttukları mali kaynakları ile yaptıkları repo/ters repo işlem tutarlarını ifade etmektedir.
Toplam kamu kaynakları bir önceki yıla göre; 2012 yılında yüzde 21,4, 2013 yılında yüzde
6,3, 2014 yılında yüzde 8,8 ve 2015 yılında yüzde 20 artış kaydetmiştir. Yıllar itibarıyla görülen
bu artışların büyük bir kısmı kamu kurumlarınca tutulan menkul kıymet tutarlarındaki artıştan
kaynaklanmaktadır. Menkul kıymetlerdeki en büyük pay ise İşsizlik Sigortası Fonu’na aittir.
Grafik 3 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mali Kaynaklarının Kurumlar Bazında
Dağılımı ( % )
Döner Sermayeler
Mahalli İdareler
1,6
9,5
63,4
%
7,2
2,8
5,3
4,5
5,0
0,6
Kamu İşletmeleri
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
Genel Bütçe Kapsamindaki Kamu İdareleri
Özel Bütçeli İdareler
Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar
Sosyal Güvenlik Kurumları
Fonlar
Tebliğ kapsamında 2015 yılsonu itibarıyla 196,1 milyar TL tutarındaki toplam kamu kaynağının
kurumlar bazında dağılımına bakıldığında en büyük tutarın yüzde 63,4 ile fonlarda (İşsizlik Sigortası
Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Diğer Fonlar) olduğu görülmektedir.
2 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği.
19
20
2. ALACAK YÖNETİMİ
Hazine alacakları; Hazine garantilerinden üstlenimler, Müsteşarlıkça sağlanan dış finansmanın
ikrazen kullandırılması ile Hazine tarafından ikrazen ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinden
oluşmaktadır. 2015 yılı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 17,8 milyar TL seviyesindedir.
Bunun yanı sıra, 4749 sayılı Kanunda tanımlanan “Hazine Alacağı” kapsamı dışında kalan ancak
Hazine Müsteşarlığı’nın Devlet tüzel kişiliğini temsilen taraf olduğu işlemlerden kaynaklanan “Diğer
Hazine Alacakları3” da mevcut olup bu alacakların 2015 yılı sonu itibarıyla toplam tutarı 3,2 milyar
TL seviyesindedir.
Hazine alacak stoku borçlu kuruluşlara göre incelendiğinde 2015 yıl sonu itibarıyla mahalli
idarelerin 12,2 milyar TL ile Hazine’ye en borçlu kuruluş grubunu oluşturduğu görülmektedir.
Bu grubu sırasıyla 2,4 milyar TL ile KİT’ler ve 1,7 milyar TL ile merkezi yönetim kuruluşları takip
etmektedir.
Grafik 4 - Yıllar itibarıyla Borçlu Kuruluşlara Göre Hazine Alacak Stoku (Milyar ¨)
30
25
Mahalli İdareler
20
KİT’ler
15
Merkezi Yönetim
10
Bankalar
5
Diğer
0
2011
2012
2013
2014
2015
17,8 milyar TL seviyesinde olan Hazine alacaklarının, 4 milyar TL’si vadesi geçmiş4 ve 13,8
milyar TL’si vadesi gelecek5 Hazine alacaklarından oluşmaktadır. 2014 yılı ile kıyaslandığında 2015
yılında vadesi geçmiş alacak stokunun 3,6 milyar TL arttığı görülmektedir. Buna karşılık vadesi
gelecek Hazine alacakları bir önceki yıla göre yaklaşık 2,5 milyar TL azalış kaydetmiştir. 2014
yılında 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vadesi geçmiş alacaklar yapılandırma sonrası
vadesi gelecek alacak haline dönüşmüştür. Ancak söz konusu yapılandırmalar, borçlu kuruluşların
yapılandırmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı 2015 yılında bozulmuş ve
dolayısıyla bahse konu alacaklar tekrar vadesi geçmiş alacak statüsüne dönüşmüştür. Bu sebepten
ötürü 2014 yılına kıyasla 2015 yılında vadesi geçmiş alacak stoku artış ve vadesi gelecek alacak
stoku da azalış göstermiştir.
Grafik 5 - Yıllar itibarıyla Hazine Alacak Stoku (Milyar ¨)
30
25
20
8,6
7,9
5,0
15
10
15,9
13,9
15,0
2012
2013
0,4
2011
Vadesi Geçmiş
Vadesi Gelecek
16,3
13,8
5
0
3,9
2014
2015
3 Söz konusu alacaklar, 23.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi,
Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmelik” ile düzenlenmektedir.
4 Bir itfa planına göre takip edilen Hazine alacaklarından vadesinde ödenmeyen tutarları ifade etmektedir. Söz konusu stok
verisi, vadesinde ödenmeyen anapara, faiz ve masraf tutarları ile bu tutarlar için işlemiş olan gecikme faizinin toplamından
oluşmaktadır.
5 Bir itfa planına göre takip edilen Hazine alacaklarının vadesi gelecek anapara tutarını göstermektedir.
2016 KBYR
ALACAK YÖNETİMİ
Vadesi geçmiş Hazine alacakları borçlu kuruluşlar bazında incelendiğinde en büyük payın yüzde
87 ile mahalli idarelerden kaynaklandığı bunu sırasıyla yüzde 11 ile KİT’ lerin ve yüzde 2 ile merkezi
yönetim kuruluşlarının takip ettiği görülmektedir. Vadesi gelecek Hazine alacaklarının ise yüzde
63’ü mahalli idarelerden, yüzde 14’ü KİT’lerden ve yüzde 12’si ise merkezi yönetim kuruluşlarından
kaynaklanmaktadır.
Grafik 6 - Kuruluşlara Göre Alacak Stoku* ( % )
Vadesi Geçmiş Alacak Stoku
10,8
2,5
Vadesi Gelecek Alacak Stoku
Mahalli İdareler
7,3
11,5
%
KİT’ler
86,7
14,1
3,6
Mahalli İdareler
KİT’ler
%
Merkezi Yönetim
63,4
Merkezi Yönetim
Bankalar
Diğer
* 31.12.2015 tarihi itibarıyla
Kutu 2- 2015 Yılında Alacak Yönetimine İlişkin Önemli Gelişmeler
2015 yılı boyunca yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelir paylarından yapılan kesintiler
22.12.2014 tarihli ve 2014/7076 sayılı BKK ve 29.06.2015 tarihli ve 2015/7909 sayılı BKK
ile durdurulmuştur. Bu nedenle, 2014 yılında yerel yönetimlerden 827 milyon TL tahsilat
gerçekleştirilmiş iken 2015 yılında kesintilerin durdurulmasından dolayı sadece 184 milyon TL
tahsilat gerçekleştirilmiştir.
11.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında bazı kamu
idarelerinden olan vadesi geçmiş Hazine Alacakları 36 eşit taksitte ödenmek üzere
yapılandırılmıştır. Ancak bu kuruluşların yapılandırma yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden
dolayı bahse konu yapılandırmaları bağlı bulundukları vergi daireleri tarafından bozulmuştur.
10.07.2015 tarihinde, 25.10.2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı “Şehir İçi Raylı Ulaşım
Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine
İlişkin Karar” da yapılan değişiklikle, Bakanlık tarafından devredilen projeler için Bakanlık
bütçesinden yapılan harcamaların Müsteşarlığımızca ilgili belediyelerden tahsil süreci başlamıştır.
Bu kapsamda, 655 sayılı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ile bahsi geçen BKK
hükümleri uyarınca usul ve esaslar Müsteşarlığımızca belirlenmiş ilgili belediyelere bildirilmiştir.
21
22
Grafik 7 - Tahsilat Tipine Göre Hazine Alacaklarından Yapılan Tahsilat (Milyar ¨)
4,0
3,5
3,0
2,5
Kuruluş Tarafından Ödeme
2,0
6183 Sayılı Kanun
1,5
Vergi Gelir Payından Kesinti
1,0
Görev Zararına Mahsup
0,5
Diğer
0,0
2011
2012
2013
2014
2015
2015 yılında toplam 1,2 milyar TL Hazine alacağı tahsil edilmiştir. Tahsilat verileri incelendiğinde,
457 milyon TL ile kurumsal bazda ilk sırada KİT’ler yer almakta, bunu 265 milyon TL ile bankalar ve
184 milyon TL ile mahalli idareler takip etmektedir.
Söz konusu tahsilatın 1,1 milyar TL’si kuruluşlar tarafından ödeme yapılmak suretiyle nakdi
olarak tahsil edilmiştir. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yaklaşık 104 milyon TL tutarındaki
borcuna karşılık görev zararı alacağından mahsup işlemi gerçekleştirilmiştir.
Grafik 8 - Yıllar itibarıyla Hazine Alacaklarından Yapılan Tahsilat (Milyar ¨)
4,0
3,5
3,0
2,5
Mahalli İdareler
2,0
KİT’ler
1,5
Merkezi Yönetim
1,0
Bankalar
0,5
Diğer
0,0
2011
2016 KBYR
ALACAK YÖNETİMİ
2012
2013
2014
2015
YÜKÜMLÜLÜK
YÖNETİMİ
Yükümlülük yönetimi, 4749 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı çerçevesinde benimsenen VYY
yaklaşımı esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, yükümlülük yönetiminin
ana çerçevesini, Müsteşarlık tarafından iç ve dış piyasalarda gerçekleştirilen borçlanma
faaliyetlerinin yanı sıra sağlanan Hazine garantileri ile kamu özel işbirliği projeleri
çerçevesinde verilen borç üstlenim taahhütleri kapsamında oluşan koşullu yükümlülükler
ve kapatılan fonlardan kaynaklanan yükümlülükler oluşturmaktadır.
23
24
1. BORÇ YÖNETİMİ
Kamu borç yönetimi temel olarak borç stokunun maruz kaldığı riskler gözetilerek maliyetlerin en
uygun seviyeye indirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke kapsamında borçlanma politikaları her
yıl orta vadeli bir bakış açısı ile oluşturulan stratejik ölçütler esas alınarak yürütülmektedir. 2003
yılından bu yana yürütülen bu uygulama bir yandan borç yükünün hafifletilmesinde, diğer yandan
borç stokunun risklere karşı hassasiyetinin azaltılmasında önemli katkı sağlamıştır.
Ayrıca, stratejik ölçütlerin oluşturulması ile başlayıp borçlanmanın gerçekleştirilmesi ile devam
eden tüm borç yönetimi sürecinde makroekonomik dengeler ile konjonktürel gelişmeler de
gözetilmektedir. Bu kapsamda borç yönetimi, para ve maliye politikalarından sorumlu kurumlarla
koordinasyon içinde yürütülmektedir.
Söz konusu ölçütler çerçevesinde 2015 yılı Hazine Finansman Programına ilişkin duyuru 2014
yılı Ekim ayında, aynı ay içerisinde açıklanan Orta Vadeli Plan (OVP) esas alınarak kamuoyuna
açıklanmıştır.
2015 yılı Hazine Finansman Programında duyurulan tutarlar ile bu kalemlerdeki gerçekleşmelerin
gösterildiği tablo aşağıda yer almaktadır.
Tablo 2 - Hazine Finansman Durumu (1) (Milyar ¨)
2015
Program
2016
Gerçekleşme
Program
I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ
128,8
131,3
120,4
İç Borç Servisi
107,3
107,1
94,0
Anapara
67,0
67,4
56,3
Faiz
40,3
39,8
37,6
21,5
24,1
26,5
12,1
13,5
14,6
9,5
10,6
11,9
128,8
131,3
120,4
29,1
33,4
24,3
Toplam Borçlanma
99,7
97,9
96,1
Dış Borçlanma
11,8
7,5
16,3
İç Borçlanma
88,0
90,4
79,9
82,0
84,4
85,0
20,7
17,1
25,2
Net İç Borçlanma
21,0
23,0
23,5
Net Dış Borçlanma
-0,3
-6,0
1,7
Dış Borç Servisi
Anapara
Faiz
II- KAYNAKLAR VE BORÇLANMA
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)
TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI (%)
Bilgi İçin
NET BORÇLANMA (Kullanım - Anapara)
(1) Nakit Bazlı.
(2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan aktarımlar,TMSF’den
sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.
Tablo 2’de görüleceği üzere 2015 yılında 107,1 milyar TL tutarında gerçekleşen iç borç servisi
karşılığında 90,4 milyar TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, yıl başında
yüzde 82 olarak öngörülen 2015 yılı iç borç çevirme oranı, yurtiçi piyasada ihtiyaç duyulan DİBS
talebinin karşılanması amacıyla dış borçlanmanın bir kısmının iç borçlanmaya kaydırılmasıyla yüzde
84,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 24,1 milyar TL tutarındaki dış borç servisi karşılığında
ise 7,5 milyar TL tutarında dış borçlanma gerçekleştirilmiştir.
2016 KBYR
BORÇ YÖNETİMİ
Bununla birlikte, yıl genelinde TL nin değer kaybı nedeniyle dış borç servisinin TL karşılığı artsa
da borçlanma dışı kaynakların sene başında öngörülenin üzerinde gerçekleşmesiyle borçlanma
ihtiyacı azalmış ve borçlanma tutarında öngörülere göre daha olumlu bir performans sağlanmıştır.
İÇ BORÇLANMA
2015 yılında iç borçlanma faaliyetleri para ve maliye politikası ile eşgüdüm içinde yürütülerek,
özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının uyguladığı para politikalarına ilişkin beklentilerin yarattığı
yurtdışı kaynaklı yaşanan oynaklığın iç borçlanma piyasasına etkilerinin asgari seviyede tutulması
hedeflenmiştir.
Bilindiği üzere FED, 2013 yılı Mayıs ayında tahvil alımlarını azaltacağını duyurmuş ve 2014 yılı
Ekim ayı itibarıyla da alımları sonlandırmıştır. 2015 yılında küresel mali piyasalar, temelde FED’in
faiz artırımının miktar ve zamanlamasına yönelik beklentiler, Çin ekonomisindeki gelişmeler, Avrupa
Merkez Bankası’ndan (ECB) gelen genişlemeci açıklamalar ve düşen enerji fiyatlarının küresel
ekonomiye etkileri neticesinde dalgalı seyrini sürdürmüştür. Özellikle FED’in yıl boyunca faiz artırım
kararına yönelik belirsizlik, gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı oluşturmuştur. FED’in
2015 yılı Aralık ayında faiz oranını artırması ile gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki baskı,
belirsizliğin azalması sayesinde, bir miktar azalmıştır.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki yavaşlama ve uluslararası finansal koşullardaki
sıkılaşma nedeniyle son yıllarda gelişmekte olan ekonomilerden net sermaye çıkışı yaşanmıştır. Bu
kapsamda, 2015 yılı hem yurtiçi hem de küresel tahvil piyasalarında likiditenin görece azaldığı bir
yıl olmuştur. Söz konusu likidite azalmasının nedenleri ve yurtiçinde likiditenin artırılmasına yönelik
alınan tedbirler Raporun “DİBS Piyasasında Likiditeyi Etkileyen Faktörler ve Politika Etkileri” başlıklı
kısımında detaylı olarak incelenmiştir.
2015 yılında; 2, 5 ve 10 yıl vadeli TL cinsinden sabit faizli gösterge senetlerin düzenli olarak
ihracına devam edilmiş ve böylelikle farklı vadelerde yapılan ihraçlar ile getiri eğrisinin sağlıklı bir
şekilde oluşabilmesi amaçlanmıştır.
İlk defa 2012 yılında ihraç edilen, 2013 yılından itibaren düzenli bir ihraç programı çerçevesinde
yurtiçi piyasada ihracına devam edilen kira sertifikaları ile 2015 yılında Şubat ve Ağustos aylarında
toplam 3,4 milyar TL tutarında finansman sağlanmıştır.
Bu kapsamda, yurtiçi piyasalarda 2016 yılı Mayıs ayı itibarıyla gerçekleştirilen sekiz ayrı kira
sertifikası ihracı ile toplam 13,4 milyar TL tutarında finansman sağlanmıştır.
Tablo 3 - Yurtiçi Kira Sertifikası İhraçları
Isın Kodu
Para
Birimi
Valör Tarihi
İtfa Tarihi
Vadesi
Kira Oranı
(Yıllık Bileşik)
TRD140218T18
TRD160817T11
TRD150217T18
TRD280916T17
TRD170216T17
TRD190815T10
TRD180215T17
TRD011014T17
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
17.02.2016
19.08.2015
18.02.2015
01.10.2014
19.02.2014
21.08.2013
20.02.2013
03.10.2012
14.02.2018
16.08.2017
15.02.2017
28.09.2016
17.02.2016
19.08.2015
18.02.2015
01.10.2014
2 Yıl
2 Yıl
2 Yıl
2 Yıl
2 Yıl
2 Yıl
2 Yıl
2 Yıl
5,32
4,98
3,90
4,84
5,30
4,50
2,85
3,70
Kira Ödeme
Dönemi
6 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
Toplam
Satış Miktarı
(Bin ¨)
1.900.352
1.588.784
1.801.515
1.839.964
1.332.820
1.817.300
1.515.327
1.624.483
13.420.545
25
26
Grafik 9 - 2015 Yılı İç Borçlanmanın Enstrümanlara Göre Dağılımı
( % )
Sabit Kuponlu TL DİBS
67,6
TÜFE'ye Endeksli TL DİBS
%
15,4
6,9
3,7
6,4
Kuponsuz TL DİBS
Kira Sertifikası
Değişken Faizli TL Cinsi DİBS
2015 yılında nakit bazda toplam iç borçlanmanın yüzde 67,6’sı TL cinsi sabit kuponlu, yüzde
15,4’ü TL cinsi enflasyona endeksli, yüzde 6,9’u TL cinsi kuponsuz, yüzde 6,4’ü TL cinsi değişken
faizli devlet iç borçlanma senedi ihracı ile sağlanırken, TL cinsi kira sertifikası ihracı ise yüzde 3,7
olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılında yapılan 48 adet ihale ile iç borçlanmanın yüzde 96,3’ü sağlanırken; borçlanmanın
kalan yüzde 3,7’si doğrudan satış yoluyla gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı içerisinde hem yerli hem
de yabancı yatırımcıların DİBS’lere olan ilgisi devam etmiştir. Bu kapsamda 2015 yılında yapılan
ihalelere ortalama 2,5 kat talep gelmiştir.
2014 yılı Ekim ayında FED’in tahvil alımlarını sonlandırmasının ardından FED’in faiz artırımına
başlayacağına yönelik beklentiler neticesinde yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere ilişkin risk
iştahlarında bozulma görülmüştür. Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların gelişmekte olan
ülke ekonomilerinden çıkış yaptığı gözlemlenmiştir. Aynı dönemde ülkemizde yurtdışı yerleşiklerin
iç borç stoku içerisindeki payında da azalma gerçekleşmiş ve söz konusu oran 2015 yılı sonunda
yüzde 17,6 seviyelerine gerilemiştir. Bununla birlikte, 2014 yılında 68,5 ay olan piyasadan yapılan
iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama vadesi 2015 yılında 71,8 ay olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında
yüzde 9,7 olan TL cinsi sabit faizli iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama maliyeti ise 2015 yılında yüzde
9,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.
2016 KBYR
BORÇ YÖNETİMİ
DIŞ BORÇLANMA
Program Finansmanı:
Program finansmanı, Hazine Müsteşarlığı tarafından ülkenin makroekonomik programları
çerçevesinde, doğrudan veya Hazine garantisi altında, kamunun finansman ihtiyacının karşılanması
amacıyla herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan finansman imkânını ifade etmektedir.
Bu kapsamda program kredileri özellikle, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Avrupa
Yatırım Bankası (AYB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından sağlanmaktadır.
1- Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil ve Kira Sertifikası
İhraçları
2015 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 2 tahvil ihracıyla toplam 3 milyar ABD Doları
tutarında finansman sağlanmıştır. 2015 yılı Ocak ayında 30 yıl vadeli ve yüzde 4,875 kupon
oranlı tahvilin artırımı sağlanırken, Nisan ayında 11 yıl vadeli ve yüzde 4,250 kupon oranlı ABD
Doları cinsi bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4 - 2011 – 2016 (İlk Çeyrek Sonu) Yılları Arasında Gerçekleştirilen Yurtdışı
Tahvil ve Kira Sertifikası İhraçları
İhraç Tarihi
12.01.2011
18.03.2011
25.10.2011
26.01.2012
16.02.2012
15.03.2012
26.06.2012
26.09.2012
11.12.2012
15.01.2013
06.02.2013
16.04.2013
10.10.2013
12.11.2013
29.01.2014
19.02.2014
11.04.2014
25.09.2014
25.11.2014
13.01.2015
14.04.2015
09.03.2016
*
Vade Tarihi
Para Birimi
14.01.2041
18.03.2021
25.03.2022
26.09.2022
26.09.2022
15.03.2022
14.01.2041
26.03.2018
14.01.2041
23.03.2023
07.02.2033
16.04.2043
10.10.2018
12.11.2021
22.03.2024
17.02.2045
11.05.2023
25.09.2024
25.11.2024
16.04.2043
16.04.2026
09.10.2026
ABD Doları
Yen
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
Yen
ABD Doları
ABD Doları*
ABD Doları
ABD Doları
Yen
ABD Doları
ABD Doları*
Avro
ABD Doları
ABD Doları
Avro
Yen
ABD Doları*
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
Miktar
1.000.000.000
180.000.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
90.000.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
18.400.000.000
1.500.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
2.500.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
100.000.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
Yatırımcıya Getirisi
Kupon/Kira
Oranı (%)
(%)
6,000
1,870
5,125
6,250
6,250
1,470
6,000
2,803
6,000
3,250
2,680
4,875
4,557
4,350
5,750
6,625
4,125
1,050
4,489
4,875
4,250
4,875
6,250
1,870
5,259
6,350
5,750
1,470
5,750
2,803
4,352
3,473
2,680
4,950
4,557
4,450
5,850
6,700
4,200
1,050
4,489
4,950
4,404
5,000
Spread (bp)
UST + 169,7 bp
10y ¥ Swap + 48 bp
UST + 310 bp
UST + 445,3 bp
UST + 377,5 bp
10y ¥ Swap + 40 bp
UST + 302,2 bp
MS+185 bp
MS+158 bp
UST + 160
JPY 20 Y Swap + 89
UST + 200,9
MS + 300
MS + 272
UST + 299,2
UST + 297,2
MS + 256,6
JPY 10 Y Swap + 29
MS + 205
UST + 241,5
UST+250
UST+316,3
Kira Sertifikası
27
28
Grafik 10 - Uluslararası Tahvil İhraçlarımız İçin Ödenen Risk Primleri* (baz puan)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2011
Dolar 10/11 Yıl
*
2012
2013
Dolar 30 Yıl
2014
Avro 8/10/12 Yıl
2015
Yen 10 Yıl
Kullanılan veriler, yıl içerisinde belirtilen vadede gerçekleştirilmiş olan tahvil ihraçlarının risk primlerinin tahvil miktarları ile
ağırlıklandırılmış ortalamalarıdır.
Kutu 3: Uluslararası Sermaye Piyasalarındaki Gelişmeler
ABD Merkez Bankası’nın (FED), küresel finansal kriz sonrası piyasaları desteklemek
amacıyla sürdürdüğü varlık alım programını Ekim 2014 tarihinde sonlandırmasının ardından,
piyasalarda FED’in uyguladığı politika faizinin artırılmasına yönelik tartışmalar başlamıştır.
2015 yılı boyunca ABD’de açıklanan ekonomik veriler –özellikle de kişisel tüketim harcamaları,
istihdam artışı ve reel ücretlerdeki artış- ile FED toplantı tutanakları FED’in faiz artırımına
ilişkin beklentiler üzerinde etkili olmuştur. 9 yılın ardından ilk kez FED, 16 Aralık 2015 tarihinde
politika faizini 25 baz puan (bp) artırarak yüzde 0,25-0,50 düzeyine yükseltmiştir.
Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 2015 yılında genişlemeci para politikasını sürdürdüğü
görülmüştür. AMB, 2014 yılı Haziran ayında başlattığı negatif faiz uygulamasını 2015 yılında
daha da ileriye götürmüş ve varlık alım programının kapsamını ve süresini genişletmiştir. Öte
yandan Japonya Merkez Bankası da Şubat 2016 tarihinde negatif faiz uygulamasına geçmiştir.
2015 yılı boyunca, İran’a uygulanan ambargonun kalkması ve petrol ihraççısı ülkelerin pazar
paylarını korumayı amaçlaması sonucu petrol fiyatları düşmeye devam etmiştir. Ancak söz
konusu durum emtia ihracatçısı konumundaki gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemiştir.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik risk primini gösteren JP Morgan EMBI+ endeksi
geçen yılın Mart ayına göre 5 bp yükselerek 405 seviyesine ulaşırken, endeksin Türkiye alt
segmenti 40 baz puan artışla 293 seviyesine çıkmıştır. Ülkemiz 5 yıl vadeli ABD Doları cinsi
CDS primi de 2014 yılı sonundaki 184 bp seviyesinden 2015 yılı sonunda 277 bp seviyesine
yükselmiştir. CDS primimiz, 2015 yılında maksimum 327 bp, minimum 177 bp seviyelerini
görmüş olup 2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 262 bp seviyelerindedir.
2- Avrupa Yatırım Bankasından Sağlanan Program Finansmanı
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca
yürütülmekte olan orman rehabilitasyonu, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma faaliyetlerinin
desteklenmesi amacıyla 28 Aralık 2015 tarihinde imzalanan anlaşma ile Avrupa Yatırım
Bankasından 120 milyon Avro tutarında program kredisi temin edilmiştir.
Ayrıca, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ülkemizde
yürütülen bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 28 Aralık
2015 tarihinde imzalanan anlaşma ile Avrupa Yatırım Bankasından 200 milyon Avro tutarında
program kredisi temin edilmiştir. Böylece 2015 yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankasından
sağlanan program kredisi tutarı taahhüt bazında toplam 320 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir.
2016 KBYR
BORÇ YÖNETİMİ
Proje Finansmanı
2015 yılı içinde yabancı hükümetler, ticari bankalar ve uluslararası kuruluşlardan proje finansmanı
amacıyla 3,2 milyar ABD Doları karşılığı dış finansman temin edilmiştir. Söz konusu proje kredilerinin
yüzde 72’si uluslararası kuruluş, yüzde 28’i ise hükümet kredisi olarak temin edilmiştir. 2015 yılında
temin edilen kredilerin yüzde 85’i garantili, yüzde 15’i ise tahsisli olarak sağlanmıştır. Böylece 2015
yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca belirlenen 3 milyar ABD Doları tutarındaki garantili
imkan ve dış borcun ikrazı limitinin 2,72 milyar ABD Doları tutarındaki kısmı kullanılmıştır.
2015 yılında ağırlıklı ortalama vade 9,8 yıl olarak gerçekleşmiştir. 2011-2015 döneminde
sağlanan proje kredilerinin yüzde 78,4’ü uluslararası kuruluşlardan sağlanırken yüzde 8,1’i ticari
kredi, yüzde 0,1’i ihracat kredisi ve yüzde 13,4’ü ise hükümet kredisi olarak temin edilmiştir.
Grafik 11 - 2011-2015 Döneminde Sağlanan Kredilerin Kaynaklarına Göre Dağılımı
( milyon ABD Doları )
4.000
3.500
3.000
Uluslararası Kuruluşlar
2.500
2.000
İhracat Kredisi
1.500
Ticari Kredi
1.000
Hükümet Kredisi
500
0
2011
2012
2013
2014
2015
29
30
BORÇ STOKU
Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından belirlenen stratejik ölçütler çerçevesinde oluşturulan
borçlanma stratejilerinin kararlı bir biçimde uygulanması sonucunda borç stokunun maruz kaldığı
likidite, faiz ve döviz kuru risklerinin kontrol altına alınması sağlanmış ve stokun yapısında önemli
iyileşmeler kaydedilmiştir.
Bu kapsamda 2015 yıl sonu itibarıyla iç borçların toplam stok içindeki payı yüzde 65, dış
borçların payı ise yüzde 35 olarak gerçekleşmiştir. Toplam stok içerisindeki sabit faizli senetlerin
payında süregelmekte olan artış bu yılda devam etmiş, böylece borç stokunun faiz oranlarındaki
değişimlere olan duyarlılığı daha da azalmıştır. 2014 yılsonunda sabit faizli borçların toplam stok
içerisindeki payı yüzde 65,2 iken 2015 yıl sonunda yüzde 67,6’ya yükselmiştir.
Grafik 12 - Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku Faiz Yapısı (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
12,4
14,3
16,4
16,5
14,7
28,4
25,9
22,1
18,3
17,7
TÜFE'ye Endeksli
Değişken
59,2
59,8
61,5
65,2
67,6
2011
2012
2013
2014
2015
Sabit
Önceki senelerde ihraç edilmiş olan döviz cinsi ve dövize endeksli senetlerin tamamının itfa
edilmesi ve yeni borçlanmaların da TL cinsinden yapılması ile 2012 yılından bu yana iç borç
stokunda döviz cinsi senet kalmaması nedeniyle iç borç stoku üzerinde kurdan kaynaklı riskler sıfıra
indirilmiştir.
Değişken faizli iç borçlanma senetlerinin çeşitliliğinde ise 2008 yılından bu yana enflasyona
endeksli senetler yönünde sürekli bir artış gerçekleşmiştir. TÜFE’ye endeksli senetlerin değişken
faizli senetler içerisindeki payı 2015 yılı sonunda bu oran yüzde 54,1’e ulaşmıştır. Diğer taraftan, yeni nakit dışı borçlanma yapılmaması neticesinde 2015 yılı sonu itibarıyla nakit
dışı senetlerin toplam iç borç stoku içerisindeki payı binde 0,1 düzeyine gerilemiştir.
Bunların yanı sıra uzun bir süredir devam eden uzun vadeli DİBS ihraçları ile iç borç stokunun hem
ortalama vadesinde hem de ortalama vadeye kalan süresinde iyileşme sağlanmıştır. Son on yıldır
sürekli artış eğiliminde olan stokun vadeye kalan süresi 2015 yılı sonunda 2014 yılı sonundaki
seviyesini koruyarak 55,1 ay olarak gerçekleşmiştir.
İç borç stokunun yatırımcı kompozisyonu incelendiğinde ise 2015 yılı içerisinde yabancı
yatırımcının payının kademeli olarak azalarak yıl sonu itibarıyla yüzde 17,4 olarak gerçekleştiği
görülmektedir.
2016 KBYR
BORÇ YÖNETİMİ
Tablo 5 - Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Döviz, Faiz ve Nakit Yapısı (Milyar ¨)
2011
2012
2013
2014
2015
Sabit
192,4
201,9
212,0
234,9
256,4
Değişken
176,4
184,7
191,0
179,8
183,7
64,3
76,3
96,2
100,9
99,4
365,0
386,5
403,0
414,6
440,1
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
366,4
384,7
401,8
414,0
440,1
2,4
1,9
1,3
0,6
0,0
368,8
386,5
403,0
414,6
440,1
Faiz
Tüfeye Endeksli
Döviz
TL
Döviz
Nakit Durumu
Nakit
Nakit Dışı
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku
Öte yandan, Avrupa Birliği üye ülkelerinin borç seviyelerinin takibinin yapılabilmesi için Aşırı Açık
Prosedürü (AAP) kapsamında derlemek ve Eurostat’a bildirmek ile yükümlü oldukları genel devlet
borç stoku 2003 yılından bu yana Hazine Müsteşarlığı tarafından da hesaplanmakta ve “AB tanımlı
genel yönetim borç stoku” adı altında kamuoyu ile paylaşılmaktadır. AAP kapsamında, Birlik üyeleri
için borcun sürdürülebilirliğinin bir göstergesi olarak genel devlet borç stokunun GSYH’ye oranının
yüzde 60 seviyesini geçmemesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ülkemizde genel devlet borç stokunun
GSYH’ye oranı hesaplanmaya başlandığı yıldan bu yana (2009 yılında yaşanan küresel kriz dönemi
haricinde) düşüş eğiliminde olmuştur. Bu kapsamda, AB tanımlı genel yönetim borç stoku bir önceki
yıl sonuna göre 0,6 puan düşerek 2015 yılı sonunda yüzde 32,9 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu
göstergenin son 10 yıl içerisinde Birlik ortalamasından olumlu yönde ayrıştığı görülmektedir. Birlik
ortalaması 2005 yılı sonu itibarıyla yüzde 61,8 seviyesinde iken Türkiye göstergesi yüzde 52,7,
2015 yılı sonuna ulaşıldığında ise Birlik ortalaması yüzde 85,3 iken Türkiye göstergesi yüzde 32,9
seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu hali ile genel yönetim borç yükümlülüklerindeki kalıcı iyileşme ve
süregelen aşağı yönlü trendin 2016-2018 döneminde de devam edeceği ve 2018 yılı sonunda
yüzde 29,5 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
90,9
93,8
96,1
99,2
108,9
Avro Bölgesi
İrlanda
Fransa
İspanya
Belçika
Kıbrıs
132,7
89,2
Birleşik Krallık
Yunanistan
86,7
Hırvatistan
129,0
86,2
Avusturya
İtalya
85,3
AB (28 Ülke)
Portekiz
83,2
106,0
75,3
Slovenya
Slovakya
71,2
52,9
Polonya
Macaristan
43,4
İsveç
65,1
42,7
Litvanya
Almanya
41,1
Çek Cumhuriyeti
63,9
40,2
Danimarka
Hollanda
38,6
Romanya
63,1
36,4
Letonya
Malta
32,9
Türkiye
Finlandiya
26,7
51,3
21,4
Bulgaristan
9,7
Estonya
Lüksemburg
176,9
Grafik 13 - 2015 yılı sonu itibarıyla AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%)
Kaynak: Eurostat, Nisan 2016
31
32
Tablo 6 - Borç Stoku Göstergeleri
2011
2012
2013
2014
2015
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku (Milyon ¨)
518.350
532.199
585.837
612.132
677.615
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku /GSYH (%)
39,9
37,6
37,4
35,0
34,7
507.965
512.261
566.387
585.986
643.275
39,1
36,2
36,1
33,5
32,9
290.075
240.636
197.725
187.082
161.204
22,4
17,0
12,6
10,7
8,3
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (Milyon ¨)
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%)
Kamu Net Borç Stoku (Milyon ¨)
Kamu Net Borç Stoku / GSYH (%)
Not: Dış borç verilerinin güncellenmesinden dolayı yıllar itibarıyla stok rakamları değişebilmektedir.
Kamu net borç stokunda da merkezi yönetim ve genel yönetim borç stokuna paralel gelişmeler
yaşanmıştır. Bu çerçevede, 2015 yılı sonu itibarıyla kamu net borç stokunun GSYH’ye oranı 2014 yılı
sonuna kıyasla 2,4 puanlık bir düşüşle yüzde 8,3 seviyesine inmiştir. Bu düşüşün temel nedeni kamu
sektörü finansal varlık ve mevduatlarının önceki yıla göre yüzde 21,2 artarken yükümlülük artışının
yüzde 11,1 olarak gerçekleşmesidir. Diğer taraftan GSYH’deki artış da bu düşüşü desteklemiştir.
2016 KBYR
BORÇ YÖNETİMİ
2. KAPATILAN FONLARDAN KAYNAKLANAN
YÜKÜMLÜLÜKLERİN YÖNETİMİ
Fonlar, belirli veya birbirine yakın amaçlar için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe
bağlantılı veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel hesaplardır. 1980’li yıllardan itibaren fon
uygulamalarının artması mali disiplinin bozulmasına, bütçe birliğinin zedelenmesine ve kaynakların
etkin kullanımı prensibinden uzaklaşılmasına yol açmıştır. Bu nedenle 1992 yılında müşterek fon
hesabı kurularak tüm fonların gelir ve giderlerinin bu hesaptan geçirilmesine başlanmış, 1993
yılında ise fonların büyük bir kısmı bütçe kapsamına alınmıştır. 1999 yılında ise fonların tasfiyesine
karar verilerek 2000 yılında tasfiye işlemi gerçekleştirilmiştir.
Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı, 9 Mart 1988 tarihinde kabul edilen 3417 sayılı
Kanun ile kurulmuştur. Hesabın amacı çalışanların aylık ve ücretlerinden yapılacak kesintilere
Devlet veya işverenin katkıda bulunması, yapılan tasarrufların en iyi şekilde nemalandırılması
sağlanarak çalışanları tasarrufa teşvik etmektir. Bu kapsamda Nisan 1988- Mayıs 2000 yılları
arasında çalışanlardan yüzde 2, işverenlerden yüzde 3 kesinti yapılarak Ziraat Bankasında
açılan tasarruf teşvik hesaplarına yatırılmıştır. 2000 yılında işsizlik fonunun kurulması ile birlikte
kesintiler durdurulmuştur. 24.04.2003 tarihinde kabul edilen 4853 sayılı Kanun ile hesabın tasfiye
edilmesine karar verilmiştir. Hesapta biriken anapara ve nema tutarları değerlemeye tabii tutularak
2003-2006 yılları arasında on taksitte hak sahiplerine ödenmiştir. 31.12.2007 itibariyle hesabın
tüm varlık ve yükümlülükleri Hazine Müsteşarlığına devredilmiştir.
Grafik 14 - Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabından Yapılan Ödemeler (Milyar ¨)
4,6
4,8
2,6
1,5
0,7
1,6
0,6
2007-2015
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,1
2000
0,4
1999
0,2
1998
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
33
34
3. KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERİN YÖNETİMİ
Koşullu yükümlülükler, gerçekleşme zamanı ve miktarı kamunun kontrolü dışında bulunan ve
gerçekleşmesi gelecekte belirli bir olayın meydana gelmesine bağlı olan yükümlülüklerdir. Koşullu
yükümlülükler, mevzuat veya sözleşme gibi hukuki niteliği olan bir metinde ya da açık politika
taahhütlerinde kamuyu doğrudan yükümlü kılan ifadelerden kaynaklanması halinde “açık koşullu
yükümlülük”, kamuyu yükümlü kılan herhangi bir belge bulunmamasına rağmen kamunun sosyal,
politik ve ekonomik sorumluluklarından kaynaklanan bir yükümlülük olarak ortaya çıkması halinde
ise “örtük koşullu yükümlülük” olarak tanımlanmaktadır.
Ancak Müsteşarlığımızın karşı karşıya bulunduğu koşullu yükümlülükler arasında yer alan kamu
özel işbirliği projeleri kapsamında Müsteşarlığımız tarafından sağlanan borç üstlenim taahhütlerinde,
projenin feshedilerek taahhüdün gerçekleşmesi durumunda, proje kapsamındaki varlıklar da kamuya
devredilmektedir. Aynı şekilde geri ödeme garantileri kapsamında Müsteşarlığımızca gerçekleştirilen
üstlenimlerde de, üstlenim miktarı kadar ilgili kamu idaresi Müsteşarlığa borçlandırılarak alacak
takibatı süreci başlatılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu işlemlerin kamu dengesine net etkisi
değerlendirilirken varlıklarda ve yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerin bütüncül bir
yaklaşımla değerlendirilmesi gerekmektedir.
Müsteşarlığımızın koşullu yükümlülükler kapsamında karşı karşıya bulunduğu risklerin borç
stokuna, mali disipline ve borç sürdürülebilirliğine olası etkileri Hazine risk yönetimi kapsamında
çeşitli senaryo analizleri ve araçlar vasıtasıyla ölçülmekte, takip edilmekte ve düzenli olarak
raporlanmaktadır.
HAZİNE GARANTİLERİ
Hazine Müsteşarlığı tarafından, 4749 sayılı Kanun kapsamında, dört çeşit garanti
verilebilmektedir. Bunlar Hazine geri ödeme garantisi, Hazine karşı garantisi, Hazine ülke garantisi
ve Hazine yatırım garantisidir. Bu garanti türlerinden Hazine yatırım garantisi 90’lı yıllarda esas
olarak kamu özel işbirliği modeli ile gerçekleştirilen elektrik santrali projeleri kapsamında verilmiştir.
Hazine karşı garantisi ve Hazine ülke garantisinin ise henüz bir uygulaması mevcut değildir. Garanti
türleri içerisinde en çok kullanılanı olan Hazine geri ödeme garantisi ise kamu yatırım projelerinin
desteklenmesi amacıyla kamu bankaları, kalkınma yatırım bankaları, belediyeler, belediye bağlı
kuruluşları ile KİT’lerin yurtdışından sağladıkları finansmana verilmektedir. Hazine geri ödeme
garantili kredi stoku bir önceki yıla göre 30 milyon ABD Doları artış kaydederek 2015 yılı sonunda
11,2 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. Bu artışta kamu bankaları ve kalkınma ve yatırım
bankalarının KOBİ finansmanına ve enerji verimliliğine ilişkin Hazine garantili kredilerinin seyri
belirleyici olmuştur. Aynı dönemde mahalli idareler ve KİT’lerin Hazine geri ödeme garantili kredi
stoku ise azalmıştır.
2016 KBYR
KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERİN YÖNETİMİ
Grafik 15 - Hazine Garantili Dış Borç Stokunun Kurumlar Bazında Dağılımı (%)
2014
2015
8,4
2,7
7,1
7,3
8,8
49,9
Mahalli İdareler
%
49,0
32,9
Kamu Bankaları
Kitler
%
33,9
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Diğer
Hazine garantili krediler kapsamında yapılan üstlenim oranı6 2014 yılında yüzde 3,4 seviyesinde
iken 2015 yılında yüzde 2,9 seviyesine gerilmiştir. Bu düşüşte, mahalli idarelerin üstlenim oranındaki
azalış ve diğer kurumlardan üstlenim yapılmaması belirleyici olmuştur.
2015 yılında Hazine geri ödeme garantisi kapsamındaki toplam üstlenim tutarı 27,6 milyon
ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında Hazine yatırım garantisi kapsamında herhangi bir
üstlenim gerçekleşmemiştir. 2015 yılında kuruluşların üstlenim olmaksızın kendilerinin ödediği
Hazine garantili kredi ödemesi ise 921,4 milyon ABD Doları seviyesindedir.
Grafik 16 - Hazine Garantilerinden Yapılan Üstlenimler (Milyon ABD Doları)
140,0
120,0
100,0
80,0
76,5
77,0
91,2
60,0
40,0
20,0
1,8
47,1
40,8
32,2
31,7
27,6
2012
2013
2014
2015
0
2011
Geri Ödeme Garantisi
Yatırım Garantisi
Hazine garantili kredilerin üstlenim ödemeleri Risk Hesabı7’ndan karşılanmaktadır. Hesaba
önceki yıldan devreden bakiye ve yıl içerisinde hesaba aktarılan gelirler neticesinde 2015 yılında da
ödenekten kullanım olmaksızın üstlenim ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Böylece, Risk Hesabı 2009
yılından bu yana kendi gelirleri ile üstlenim ödemelerini karşılayabilen bir hesap haline gelmiştir.
6 Hazine geri ödeme garantisi kapsamındaki ödeme yükümlülükleri için hesaplanan üstlenim oranı “Hazine üstlenimleri /(Hazine
üstlenimleri + kuruluş ödemeleri)” oranını ifade eder.
7 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, TCMB
nezdinde oluşturulan Müsteşarlığa ait hesaptır. Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarlar
ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemeler, Müsteşarlığa ait risk hesabından karşılanır.
Hesaptan, bu Kanunda belirtilen haller dışında kullanım yapılamaz.
35
36
BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ
Borç üstlenimi mekanizması8, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında proje sahibi idare ile
projeyi gerçekleştirecek olan şirket (görevli şirket) arasında düzenlenen sözleşmelerin süresinden
önce feshedilmesi ve tesisin kamuya devredilmesi durumunda fesih tarihine kadar yapılan işler için
kullanılmış olan dış finansmanın kamu tarafından üstlenilmesi ile devreye girmektedir.
Bu kapsamda, aşağıda yer alan tablodaki projelerin uygulama sözleşmelerinin süresinden
önce feshedilmesi ve tesisin ilgili idareler tarafından devralınması halinde söz konusu yatırım
ve hizmetler için yurt dışından sağlanan finansmanın ve varsa bu finansmanın teminine yönelik
türev ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere mali yükümlülüklerin üstlenilmesine Hazine
Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen borç üstlenim taahhütleri
kapsamında bugüne kadar gerçekleşen herhangi bir üstlenim bulunmamaktadır.
Tablo 7 - Hazine Müsteşarlığı Tarafından Verilen Borç Üstlenim Taahhütleri*
Proje Adı
KÖİ Modeli
Avrasya Tüneli Projesi
Yap-İşlet-Devret
Kuzey Marmara Otoyolu OdayeriPaşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil)
Kesimi ve Ek İşleri
Yap-İşlet-Devret
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez
Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)
Yap-İşlet-Devret
Otoyolu
*
Borç Üstlenim
Anlaşması Tarihi
Toplam Proje
Maliyeti
(ABD Doları)
11.12.2012
1.239.863.000
960.000.000
13.05.2014
2.927.413.140
2.318.000.000
11.03.2016
528.831.099
420.000.000
05.06.2015
6.312.392.047
4.956.312.328
Toplam
11.008.499.286
8.654.312.328
31.03.2016 tarihi itibarıyla
8 2014 yılına ait yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporunda konuya ilişkin detaylı bilgiye yer verilmiştir.
2016 KBYR
KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERİN YÖNETİMİ
Kredi Tutarı
(ABD Doları)
RİSK
YÖNETİMİ
RİSK
YÖNETİMİ
4749 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve
ikincil mevzuatı çerçevesinde, kamunun varlık ve yükümlülüklerinin yönetimine ilişkin genel
stratejilerin belirlenmesi Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK)’nin sorumluluğundadır.
Kamu borç, alacak ve nakit yönetimine ilişkin temel riskler olan piyasa riski, kredi riski
ve operasyonel risk BRK’nın belirlediği esaslar ve politikalar kapsamında yönetilmekte ve
düzenli olarak BRK’ya raporlanmaktadır.
37
38
1. BÜTÇE VE MALİ RİSKLER
Bütçe ve mali büyüklüklere ilişkin makroekonomik riskler ile mali politikaların harcamalar
üzerinde yaratacağı olası etkiler Müsteşarlığımızca izlenmekte olup Borç ve Risk Yönetimi
Komitesi’ne düzenli olarak raporlanmaktadır. Söz konusu analizler çerçevesinde gerekli görülen
hallerde ilgili kamu idareleri ile temasa geçilerek söz konusu riskler değerlendirilmekte; Hazine nakit
ve finansman programı bu çerçevede güncellenmektedir. Mali risklere ilişkin analizlerin yanı sıra,
bütçe gerçekleşmeleri de yakından takip edilmekte ve borçlanma politikalarının oluşturulmasında
göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
gerçekleşmeleri ile 2016 yılına ilişkin OVP tahminlerine yer verilmiştir.
2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda 21 milyar TL olarak belirlenen bütçe açığı,
yılsonunda 22,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş, bütçe açığının GSYH’ye oranı ise yüzde 1,2
seviyesinde kalmıştır. Söz konusu fark 31,4 milyar TL öngörü üstü tahsilat ve 33 milyar TL
ödenek üstü harcamadan kaynaklanmaktadır. Gelirlerdeki ilave tahsilatın 18 milyar TL tutarı vergi
gelirlerinden ve 13,4 milyar TL tutarı ise vergi dışı gelirlerden oluşmaktadır.
Vergi gelirlerinde bütçe öngörüsünün üzerinde performans gösteren başlıca kalemler ÖTV, gelir
vergisi ve dâhilde alınan KDV kalemleri iken kurumlar vergisi ve ithalde KDV kalemleri beklenenin
altında performans sergilemiştir. ÖTV’nin tüm alt kalemlerinde öngörülenin üzerinde tahsilatlar
elde edilmiş olmakla birlikte özellikle motorlu taşıtlar, tütün ve petrol ÖTV’si kalemlerindeki yüksek
tahsilatlar ana kalemdeki artışa daha fazla katkı yapmıştır. Bu kalemlerin tümünde tüketim artışları
vergi tahsilat artışını büyük ölçüde açıklamaktadır. Bununla birlikte, tütün mamulleri için sene
başında yapılan vergi zamları ve beraberinde gelen fiyat artışları etkili olurken; ithalde KDV’deki
düşük performansın ise enerji fiyatlarına bağlı olarak ithalatta yaşanan daralma ile açıklanması
mümkündür.
Vergi dışı gelirlerin bütçe hedefinin üzerinde gerçekleşmesinde ise TCMB temettü ödemesi,
4.5G ihalesine bağlı tahsil edilen ödemeler ve özel bütçeli idarelerin gelir performansı belirleyici
olmuştur.
Harcamalar tarafında ise faiz giderlerinden yaklaşık 1 milyar TL tutarında tasarruf sağlanırken
faiz hariç giderler, ödeneğin 34 milyar TL üzerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın en önemli
sebebi yatırım harcamalarının, ödeneğin 16 milyar TL üzerinde gerçekleşmesidir. Sermaye
harcamalarındaki söz konusu artışın büyük kısmı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ilave aktarımdan
kaynaklanmaktadır. Buna ilave olarak personel giderleri, cari transferler, mal hizmet alımları ve
sermaye transferleri kalemlerinde de öngörülenin üzerinde gerçekleşmeler gözlenmiştir.
Tablo 8 - 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi (Milyon ¨)
Bütçe Kanunu
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge
Gelirler
-Vergi Gelirleri
-Diğer Gelirler
Harcamalar
-Faiz Dışı Harcamalar
-Faiz Harcamaları
* Revize
** Geçici
2016 KBYR
BÜTÇE VE MALİ RİSKLER
-20.963
33.037
451.979
389.501
62.478
472.943
418.943
54.000
OVP Tahmini *
-22.596
30.410
483.386
407.475
75.912
505.982
452.976
53.006
Gerçekleşme **
-22.606
30.400
483.386
407.475
75.912
505.992
452.987
53.006
Tablo 9 - 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi/GSYH ( % )
Bütçe Kanunu
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge
Gelirler
-Vergi Gelirleri
-Diğer Gelirler
Harcamalar
-Faiz Dışı Harcamalar
-Faiz Harcamaları
OVP Tahmini *
-1,1
1,7
23,2
20,0
3,2
24,3
21,5
2,8
Gerçekleşme **
-1,2
1,5
24,6
20,8
3,9
25,8
23,1
2,7
-1,2
1,6
24,7
20,9
3,9
25,9
23,2
2,7
Kamu kesimi program tanımlı faiz dışı dengesi GSYH’ye oran olarak 2015 yılında OVP hedefi
olan yüzde 1,2 seviyesinin bir miktar altında kalarak yüzde 1 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu
bozulmanın temel olarak MYB’deki bozulmadan kaynaklandığı görülmekte olup mahalli idareler,
bütçe dışı fonlar ve İşsizlik Sigortası Fonunun ise dengeye olumlu katkı yaptığı görülmektedir.
2016-2018 döneminde ise faiz dışı dengenin, açıklanan paketlerin yaratacağı mali yük ile Merkezi
Yönetim Bütçesi üzerinden 2016 yılında bir miktar bozulması, 2017 ve 2018 yıllarında ise yine
MYB etkisi ile tedrici olarak iyileşerek yüzde 1,2 seviyesine ulaşması öngörülmektedir.
Grafik 17 - Toplam Kamu Kesimi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi/GSYH (%)
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2011
2012
2013
Toplam Kamu
2014
MYB
2015 *
2016 OVP
2017 OVP
2018 OVP
Diğer Kamu
* Geçici
39
40
2. PİYASA RİSKİ
“Piyasa Riski” kamu borç dinamiklerinin döviz kurları, faiz oranları ve enflasyon gibi piyasa
değişkenlerinden etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. “Likidite Riski” ise, Hazine işlemleri için
gerekli finansmana erişimde sıkıntı yaşanması olarak ifade edilebilecek olup, Müsteşarlığımız
açısından re-finansman (borcun çevrilememesi) riskini de ortaya çıkarmaktadır. Kamu borç yönetimi,
söz konusu riskler gözetilerek orta-uzun vadede maliyetlerin en uygun seviyeye indirilmesi ilkesine
dayanmaktadır. Maliyet ve risk arasında bir ikilemle karşı karşıya olan kamu borç yöneticileri
makroekonomik göstergelerdeki değişimlerin borç dinamiklerinde oluşturacağı maliyet ve risk
etkisi arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır.
Müsteşarlığımızca 2003 yılında uygulamaya konulan stratejik ölçüt uygulaması ile Hazine
portföyünün maruz kaldığı risk faktörleri dikkate alınarak cari yıl ile takip eden iki yıla ilişkin hedefler
belirlenmektedir. Böylece, borçlanma politikalarına orta vadeli bir bakış açısı kazandırılmıştır. Bu
kapsamda, 2016-2018 dönemi için tespit edilen stratejik ölçütler aşağıda yer almaktadır:
¾¾ Likidite Riski:
• Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış
senetlerin payının azaltılması.
• Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit
rezervi tutulması.
¾¾ Faiz Riski:
• TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak faizi gelecek 12
ay içerisinde yenilenecek senetlerin payının azaltılması.
¾¾ Döviz Kuru Riski:
• Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması.
Grafik 18 - Vadesi 12 Ay İçerisinde Dolacak Borcun İç Borç Stoku İçerisindeki Payı (%)
40
33,1
35
29,2
30
25
22,2
20
15,6
15
12,2
10
5
0
2016 KBYR
2011
PİYASA RİSKİ
2012
2013
2014
2015
Grafik 19 - Merkezi Yönetim TL Cinsi Borç Stokunun Faiz Kompozisyonu (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
17,6
19,7
23,9
24,3
22,6
30,7
28,0
23,5
19,0
19,1
51,7
52,2
52,6
56,6
58,3
2011
2012
2013
2014
2015
Sabit Faizli
Değişken Faizli
TÜFE'ye Endeksli
Grafik 20 - Merkezi Yönetim TL Cinsi Borç Stokunun Süresi* (Ay)
35
28,9
30
23,1
25
20
15
30,3
12,5
15,0
10
5
2011
2012
2013
2014
2015
* Macaulay süresini ifade etmektedir. Nakit dışı ve TÜFE’ye endeksli senetleri içermemektedir.
Grafik 21 - Merkezi Yönetim Borç Stokunun TL/Döviz Kompozisyonu (%)
100
80
29,6
27,4
31,2
32,3
35,0
70,4
72,6
68,8
67,7
65,0
2011
2012
2013
2014
2015
60
40
20
0
TL Cinsinden
Döviz Cinsi/End.
41
42
3. KREDİ RİSKİ
Kuruluşların, anlaşmalar çerçevesinde taahhüt ettikleri yükümlülükleri tam ve zamanında
yerine getirmeme ya da getirememe riski olarak ifade edilen kredi riskinin kaynaklarını, Hazine
Müsteşarlığınca sağlanan garantiler ve dış borcun ikrazı imkanları ile KÖİ projeleri kapsamında
verilen borç üstlenim taahhütleri oluşturmaktadır. Kredi riskinin gerçekleşmesi durumunda
ortaya çıkabilecek öngörülemeyen nakit ihtiyacı, borçlanma politikaları üzerinde olumsuz etki
oluşturabilmektedir. Kredi riskinin yönetimi, söz konusu risklerin tahmin edilmesini ve gerekli
önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.
Hazine Müsteşarlığı’nın maruz kaldığı kredi riskinin daha etkin yönetimi çalışmaları kapsamında
geliştirilen kredi derecelendirme modeli aracılığıyla yararlanıcı kuruluşlara (Belediyeler, Belediye
bağlı kuruluşları, Kamu bankaları, Kalkınma ve yatırım bankaları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri) kredi
notu verilmektedir. Hazine garantili ve ikrazlı kredi stokunun yıllar itibarıyla kredi notu dağılımı
incelendiğinde kredi riski yönetimi alanında alınan önlemlere9 paralel olarak kredi notu dağılımında
da olumlu gelişmeler olduğu görülmektedir. Hazine garantili ve ikrazlı kredi stokunda yer alan A
kredi notuna sahip Kuruluşların payı 2006 yılı sonu itibarıyla yüzde 36 seviyesinden 2015 yılı
sonunda yüzde 81 seviyesine yükselmiştir. (Grafik 22)10.
Grafik 22 - Hazine Garantili ve İkrazlı Kredi Stokunun Kredi Notu Bazında Dağılımı (%)
2015
81
10
2014
81
8
2013
11
77
2012
8
75
2011
12
62
2010
49
2009
49
2008
15
11
39
2006
9
36
0
10
20
30
A
40
B
30
6
3 2
7
8
10
18
10
27
12
15
31
20
25
7
50
C
4 02
17
00
5 0
21
4
3 3 1 5
30
18
43
2007
22
9
4
3 12 4
60
D
70
E
80
90
100
F
Kredi notuna göre kuruluşların sayısının değişimi incelendiğinde ise Hazine garanti ve alacak
portföyünde yer alan A kredi notuna sahip kuruluşların sayısının 2014 sonu itibarıyla yüzde 47
seviyesinden 2015 sonunda yüzde 39 seviyesine gerilediği görülmektedir (Grafik 23).
9 Kredi riski yönetimi çerçevesinde alınan önlemler, Kredi Derecelendirme Modeli ve kredi notunun hesaplanmasına ilişkin detaylı
bilgiler için bkz Kamu Borç Yönetimi Raporu, 2011 syf. 39-42.
10 Kredi Derecelendirme Modeli’nde 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen güncellemeler nedeniyle geçmiş yıllara ilişkin kredi notu
dağılımları değişiklik gösterebilmektedir.
2016 KBYR
KREDİ RİSKİ
Grafik 23 - Hazine Garanti ve Alacak Portföyündeki Kuruluşların Kredi Notu Gelişimi (%)
2014
2015
10,4
12,5
5,6
2,8
4,2
%
10,4
4,5
47,2
4,5
%
38,8
27,8
31,3
A
B
C
D
E
F
Hazine garantili dış borç stokunda 2007 yılından bu yana devam eden artışa karşın, etkin kredi
riski yönetimi prensiplerinin uygulanmaya devam edilmesi sonucunda, Hazine garantili kredilerden
Müsteşarlıkça gerçekleştirilen üstlenimlerde azalan bir trend söz konusudur. Bu çerçevede, 2003
yılında 672 milyon ABD Doları üstlenim gerçekleştirilmiş iken söz konusu tutar 2015 yılında 28
milyon ABD Dolarına gerilemiştir (Grafik 24).
Grafik 24 - Hazine Garantili Dış Borç Stoku ve Hazine Garantilerinden Üstlenim
(Milyon ABD Doları)
800
12.000
11.000
700
10.000
600
9.000
8.000
500
7.000
400
6.000
5.000
300
4.000
200
3.000
2.000
100
1.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Garantili Dış Borç Stoku
0
Hazine Garantilerinden Üstlenim (Sağ Eksen)
Mali disiplinin sağlanması ve garantilerden doğan üstlenimlerin karşılanması amacıyla oluşturulan
risk hesabının bakiyesi, 2009 yılından itibaren bütçeden ödenek aktarılmasına gerek olmaksızın yıl
içerisinde gerçekleşen üstlenimleri karşılayacak düzeye ulaşmıştır.
43
44
Kutu 4: Kredi Derecelendirme Modeli
Hazine İçsel Kredi Derecelendirme Modeli, Müsteşarlığımız tarafından sağlanan garantilerden
ve ikrazen kullandırılan kredilerden kaynaklanan koşullu yükümlülükler ile bu yükümlülüklerden
doğan alacakların daha etkin ve kapsamlı şekilde analiz edilebilmesine yönelik olarak 2006
yılından bu yana kullanılmaktadır. Model çerçevesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), Belediye,
Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) ve Bankalar olmak üzere dört grup değerlendirilmektedir.
Model kapsamında her bir kuruluş için finansal rasyo analizi ve geçmiş ödeme performansına
dayanan iki tür temerrüt olasılığı hesaplanmaktadır. Bunlardan birincisi olan P(D/D), bir önceki
yılda temerrüde düşen bir kuruluşun takip eden yılda da temerrüde düşmesi olasılığıdır. Bu
olasılık kuruluşun geçmiş yıllardaki borç servisi performansı esas alınarak hesaplanmaktadır.
Hesaplanan ikinci olasılık olan P(D/ND) ise, bir önceki yılda temerrüde düşmemiş bir kuruluşun
bir sonraki yılda temerrüde düşme olasılığıdır. Bu olasılık kuruluşun finansal durumunu esas alan
Kredi Skor Modelleri kullanılarak bulunmaktadır. Kuruluş grupları bazında oluşturulan Kredi Skor
Modelleri düzenli olarak güncellenmekte olup, bu kapsamda model denklemleri 2015 yılında
tekrar belirlenmiştir.
P(D/ND) hesaplanırken verinin yapısından dolayı lojistik regresyon yöntemi tercih edilerek,
temerrüt durumunun mali rasyolarla sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Parametrelerin tahmininde lojistik regresyon modelinde yaygın olarak kullanılan en çok olabilirlik
(Maximum Likelihood Estimator, MLE) yöntemi kullanılmıştır.
Grafik 25 - Lojistik Regresyon Modeli (%)
Logit 1,0
zi,t+1 = 0 + Txi,t Temerrüt
0,8
Xi,t: açklayc değişken matrisini,  : parametre vektörünü, i: kuruluşu ve t: yl ifade etmektedir. 0,6
0,4
Logit modelinde temerrüde düşme olaslğ; 0,2
P(D t 1 /ND t ) 
0,0
Mali Rasyo
1
-z
1  e i, t 1
Hesaplanan P(D/D) ve P(D/ND) olasılıklarından yola çıkarak borçlunun yükümlülük süreci
boyunca sahip olacağı olası temerrüt olasılıkları belirlenmekte ve tahsilat ile geri dönüş oranları
kullanılarak kuruluştan beklenen kayıp miktarlarına ulaşılmaktadır.
Söz konusu model çıktılarından, Müsteşarlığımızın maruz kaldığı kredi riskinin yönetim
araçlarından olan kredi notunun belirlenmesi, garanti ve ikraz ücretinin tespiti, garantili imkan ve
dış borcun ikrazı limitinin önerilmesi, kısmi garanti oranın belirlenmesi ve risk hesabı ödeneğinin
tahmin edilmesi çalışmalarında faydalanılmaktadır.
Kredi Garanti Fonu
2009 yılında dünya ekonomilerinde kendini hissettiren küresel finansal krizin Türkiye
piyasalarındaki etkilerini azaltmak ve teminat sıkıntısı çeken firmaların finansmana erişimlerini
kolaylaştırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede,
2009 yılında 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna
eklenen geçici 20 nci madde ile kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 1 milyar TL kadar nakit
kaynak aktarmak ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmek için yetki alınmıştır.
Bu düzenlemeler ve alınan yetki kapsamında Müsteşarlığımız tarafından destek verilecek ilk kredi
garanti kurumu Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) olarak belirlenmiştir.
2016 KBYR
KREDİ RİSKİ
27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanun ile 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde
belirlenen kredi garanti kurumlarına sağlanabilecek kaynağın miktarı 1 milyar TL’den 2 milyar TL’ye
çıkarılmış, böylelikle KGF aracılığıyla 20 milyar TL tutarına kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin
önü açılmıştır.
25.2.2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti
Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar kapsamında
imalatçı olmayan KOBİ’lere, imalatçı KOBİ’lere, kadın girişimcilere, gemi inşa firmalarına ve seyahat
acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 18 Aralık 2015 tarihli ve
29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik sonrası genç
girişimcilerin de Hazine destekli kefalet sisteminden avantajlı koşullarda yararlanmasına imkan
sağlanmıştır.
Tablo 10 - Hazine Destekli Kefalet Sistemine İlişkin Kapsam Tablosu
KOBİ
KADIN
GİRİŞİMCİLER
GENÇ
İMALAT SANAYİİ
GİRİŞİMCİLER
Yararlanıcı başına
1,5 Milyon ¨
Yararlanıcı başına
85 Bin ¨
Yararlanıcı başına
85 Bin ¨
Yararlanıcı başına
2,5 Milyon ¨
Anapara Ödemesiz Dönem
2 yıl
2 yıl
2 yıl
3 yıl
-
2 yıl
Kredinin Vadesi
6 ay - 8 yıl
6 ay - 5 yıl
6 ay - 5 yıl
1 - 10 yıl
3 yıl
6 ay - 8 yıl
Sağlanacak Kefalet Oranı
75 %
85 %
85 %
80 %
70 %
75 %
Yararlanıcının Minimum
Faaliyet Süresi
1 yıl
Faaliyet süresi
2 yılı aşamaz
Faaliyet süresi
2 yılı aşamaz
1 yıl
Yok
1 yıl
Kefalet Komisyon Aralığı
%1
% 0,3
% 0,3
%1
%1
%1
Başvuru Ücreti
250 ¨
100 ¨
100 ¨
250 ¨
5.000 ¨
5.000 ¨
DENİZCİLİK
SEYAHAT
ACENTALARI
Bir gemi için 70
Yararlanıcı başına
Milyon ABD Doları
100 Milyon ¨
Yararlanıcı Firma Başına
Risk grubu başına
Maksimum Kefalet Miktarı Risk grubu başına Risk grubu başına Risk grubu başına Risk grubu başına
Risk grubu başına
200 Milyon ABD
2 Milyon ¨
130 Bin ¨
130 Bin ¨
3 Milyon ¨
120 Milyon ¨
Doları
Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında, Temmuz 2009-Aralık 2015 döneminde 7.676
adet firmanın toplam 5,2 milyar TL’lik kredisine KGF tarafından 3,7 milyar TL tutarında kefalet
sağlanmıştır. (Tablo 11).
Tablo 11 - Hazine Desteği ile KGF Tarafından Sağlanan Kefaletler* (Milyon ¨)
Firma Sayısı
Açılan Kredi
Verilen Kefalet
2011
1.212
918
596
2012
2.708
1.528
1.037
2013
3.598
2.291
1.587
2014
5.862
3.220
2.278
2015
7.676
5.176
3.716
*Yılsonları itibarıyla kümülatif tutarları göstermektedir.
45
46
4. OPERASYONEL RİSK
Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün maruz kaldığı operasyonel risklerin
yönetimi, söz konusu risklerin kurum amaç ve hedefleri çerçevesinde etkin bir şekilde tanımlanması,
izlenmesi ve erken önlem alınabilmesi amacıyla tedbirlerin oluşturulmasına olanak sağlayan
süreçlerden oluşmaktadır. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün görevleri kapsamında mali
varlık-yükümlülük yönetiminde yer alan operasyonel riskler, bu işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin
süreçlerde oluşabilecek potansiyel kayıpları ifade etmektedir. Operasyonel riskler genellikle bilgi
sistemleri, personel, mevzuat, yönetim ve dış paydaşlardan kaynaklanan riskler olmakla beraber
deprem, sel, terör gibi olağandışı durumlardan ya da olaylardan da kaynaklanabilmektedir.
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü nakit, borç ve alacak işlemlerine ait süreçlere ilişkin
oluşabilecek riskleri izleyebilmek amacıyla Operasyonel Risk Yönetimi Bilgi Sistemi oluşturulmuş
olup, bu kapsamdaki riskler belirli periyotlarla güncellenmektedir. Oluşması muhtemel risklerin
içeriği, kaynakları ve risklerin azaltılmasına ilişkin yeni kontrol mekanizmalarını içeren bilgilerin
güncelleme çalışmaları 2015 yılı Mart ayı itibariyle tamamlanmıştır. Bu kapsamda toplam 728 adet
risk belirlenmiş olup, bu risklerin %4’lük kısmı Nakit Yönetimi, %5’lik kısmı İç Finansman Yönetimi,
%9’luk kısmı Risk Yönetimi, %16’lık kısmı Muhasebe Faaliyetleri, %9’luk kısmı İstatistik ve Veri
Üretimi, %13’lük kısmı Borç İşlemleri, %6’lık kısmı Alacak İşlemleri faaliyetine ait olup kalan riskler
(%38) diğer faaliyetlere11 ilişkindir. (Grafik: 26)
Grafik 26 - Risklerin Dağılımı (%)
Faaliyet Alanlarına Göre Dağılım
9,2
5,8
12,9
3,3
0,7
Risk Yönetimi
4,0
Nakit Yönetimi
Muhasebe Faaliyetleri
%
37,9
Kaynaklara Göre Dağılım
16,5
İstatistik ve Veri Üretimi
İç Finansman Yönetimi
8,7
5,1
Borç İşlemleri
50,0
%
İçsel
46,0
Dışsal
Kurumsal/Yönetsel
Yasal
Alacak İşlemleri
Diğer
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü çalışmaları kapsamındaki riskler dört ana risk kaynağından
oluşmaktadır. Risklerin %46’lık kısmı içsel (KAF Personelinden), %3’lük kısmı kurumsal/yönetsel,
%1’lik kısmı yasal ve kalan %50’lik kısmı da dışsal kaynaklardan oluşmaktadır. (Grafik: 26)
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne ait söz konusu riskler olabilirlik ve etki düzeylerine göre
sıralanmaktadır. Bu sıralamaya göre olabilirlik ve etki seviyeleri görece yüksek olarak belirlenenler
öncelikli risk olarak adlandırılmakta ve üçer aylık dönemler itibariyle üst yönetime raporlanarak
kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Öncelikli risklerin dağılımını içeren Risk Matrisi aşağıda
gösterilmektedir.
11 Diğer faaliyetler; Sekreterya, Koordinasyon ve Hukuk İşlemleri (%15), Destek Hizmetleri (%12), Bütçe İşlemleri (%5), Toplam
Kamu Sektörünün İzlenmesi (%2), Uluslararası Kuruluşlar ve Dış İlişkiler (%2), Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesapları (%2),
Hibeler (%1), Kapatılan Fonlar (%1) şeklinde dağılmaktadır.
2016 KBYR
OPERASYONEL RİSKİ
Riskin Olabilirlik
Düzeyi
Tablo 12 - Operasyonel Risk Matrisi
Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
İhmal Edilebilir
8
8
0
2
1
Riskin Etki Düzeyi
Az
Orta
33
28
35
61
8
14
3
1
1
0
Önemli
54
115
16
2
0
Çok Önemli
49
13
4
0
0
İlgili risklere ilişkin yapılan durum bildirimleri, iş süreçlerinde yaşanan aksaklık ve eksiklikleri
içermekte olup 2015 yılı içerisinde toplam bu risklere ait 146 adet durum bildirim girişi yapılmıştır.
Bu bildirimlerin %23’ü içsel, %54’ü dışsal ve yine %23’ü de kurumsal/yönetsel kaynaklardan
gerçekleşmiştir. 2015 yılında yapılan durum bildirimlerinin %38’lik kısmı (56 adet) öncelikli risklere
ilişkindir (Tablo-13).
Tablo 13 - Durum Bildirimleri Bazında Operasyonel Risk Matrisi
Riskin Olabilirlik
Düzeyi
İhmal Edilebilir
Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
0
0
0
0
0
Az
Riskin Etki Düzeyi
Orta
8
8
1
0
0
2
20
9
31
0
Önemli
9
24
22
0
0
Çok Önemli
9
3
0
0
0
Bu verilerin açıklanması ve yayımlanması üst yönetimce kararlaştırılmış olan Raporlar yoluyla
yapılmaktadır ve Müsteşarlığımız Denetim Birimleri ve Sayıştay Başkanlığınca düzenli olarak
denetlenmektedir.
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Acil Durum ve İş Sürekliliği Planı (ADİSP)
Beklenmedik acil bir durumla karşı karşıya kalındığında, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü kritik
iş süreçlerinin sürekliliğini sağlamak ve riskleri kontrol altına alabilmek amacıyla, “Kamu Finansmanı
Genel Müdürlüğü Acil Durum ve İş Sürekliliği Planı” hazırlanmıştır. Anılan plan, belirli senaryolar
altında nakit, borç ve alacak faaliyetleri kapsamında belirlenen 8 adet kritik sürece ilişkin eylem
planlarını içermekte olup belli aralıklarla güncellenmektedir. Bu kapsamda, kritik süreçler için 2016
yılında Hazine Müsteşarlığı acil durum merkezlerinde gerçekleştirilmek üzere tatbikatlar planlanmış
ve koordinasyonu sağlanmıştır.
Kutu 5: Borç Yönetimi Performansı Açısından ADİSP
Borç Yönetimi Performans Analizine yönelik olarak Dünya Bankası tarafından geliştirilmiş
olan ve ideal borç yönetimi ofisleri için gerekli kriterleri içeren DEMPA (Debt Management
Performance Assesment) metodolojisinin 13 numaralı performans göstergesinde (DPI- Debt
Performance Indicator 13- Görev Ayrımı, Personel Kapasitesi ve İş Sürekliliği), yazılı bir İş Sürekliliği
Planının olması ve bu planın belli aralıklarla test edilmesi bir gereklilik olarak yer almaktadır. Bu
anlamda Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü tarafından en son 2013 yılında yapılan tatbikat
sonrası, DEMPA’nın Operasyonel Risk Yönetimi ile ilgili kriteri, yazılı bir acil durum planının
olması ve 2016 yılında yapılacak tatbikatlar ile birlikte üç yılda bir yapılma kriteri sağlanmış
olacaktır. Operasyonel risk yönetimi çerçevesi içerisinde ele alınan ADİSP’in düzenli olarak test
edilmesinin DEMPA kriterlerine uyum bağlamında, borç yönetiminin etkinleştirilmesine katkı
sağlaması hedeflenmektedir.
47
48
BORÇ YÖNETİMİ
ALANINDA
ULUSLARASI
TECRÜBE
PAYLAŞIMI
2016 KBYR
OPERASYONEL RİSK
Hazine Müsteşarlığı, 2002 yılından bu yana uluslararası düzeyde en iyi uygulamalar çerçevesinde
kamu borç, nakit, alacak ve risk yönetimi alanında hukuki ve organizasyonel altyapısı ile teknik
kapasitesini geliştirmiştir. Yıllar içerisinde sağlanan bu tecrübe ve bilgi birikimi, Tecrübe Paylaşım
Programı12 kapsamında diğer ülkelerin borç idarelerinin yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşlarla
eğitim programı, danışmanlık, teknik destek ve çalıştaylar yolu ile paylaşılmaktadır.
Bu çerçevede, 2015 yılında Uganda, Pakistan, Tunus ve Svaziland yetkililerine borç, nakit
ve risk yönetimi konularında bilgilendirme, eğitim ve teknik destek programları düzenlenmiştir.
Ayrıca, Kenya ve Uganda Maliye Bakanlığı yetkilileri nakit yönetimi ve Tek Hazine Hesabı sistemi
konularında Müsteşarlığımıza çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.
Bunun yanı sıra, başta OECD, Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası olmak üzere çeşitli
uluslararası kuruluşlarca düzenlenen organizasyonlarda Türkiye deneyimi yabancı borç
yöneticilerinden oluşan katılımcılarla paylaşılmıştır. Önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da OECD
bünyesinde faaliyet gösteren “Borç Yönetimi Çalışma Grubu”nun ve “Yönlendirme Komitesi”nin
çalışmalarına aktif katılım sağlanmaya devam edilmiştir.
Tablo 14 - Borç Yönetimi Alanında Uluslararası Tecrübe Paylaşımı
Yıl
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Ülke
Japonya
Tunus
Uganda
Svaziland
Uganda
Pakistan
Kenya
Filipinler
Uganda
Sudan
Pakistan
Kırgızistan
Özbekistan
2013
2013
Nijerya
Sudan
2013
Endonezya
2013
2013
2013
2013
Türkmenistan
Güney Afrika
Ortadoğu - Kuzey Afrika
Bölgesi Ülkeleri
Moğolistan
2012
Kolombiya
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Lübnan
Şangay Belediyesi (Çin)
Sudan
Barbados
Endonezya
Belarus
KKTC
Kosova
Özbekistan
Filipinler
Lübnan
Azerbaycan
Konu
Borç ve Risk Yönetimi
Yerel Yönetimlerin Finansmanı
Türkiye Tek Hazine Hesabı
Likidite Riski
Koşullu Yükümlülüklerin Yönetimi
Kredi Derecelendirme Modeli
Türkiye Tek Hazine Hesabı
Filipinler Hazine Ofisi Borç Yönetiminin Güçlendirilmesi
Türkiye Tek Hazine Hesabı
Türkiye Tek Hazine Hesabı
Pakistan Borç Yönetimi Organizasyonu Reformu Projesi
Türkiye Kamu Mali Sistemi ve Bilişim Uygulamaları
Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Uzmanları Eğitim
Programı
Kamu Borç ve Risk Yönetimi
Sudan Nakit Yönetiminin Geliştirilmesi ve Hazine Tek Hesabının
Kurulması
Endonezya Kamu Borç ve Risk Yönetimi Programı Kapsamında
Riske Maruz Maliyet Modellemesi ve Devlet Garantilerinin
Yönetilmesi
Hazine'nin Faaliyet Alanları ve Görevleri
Risk Modelleme Yöntemleri
Kamu Borç ve Risk Yönetimi Programı Kapsamında Riske Maruz
Maliyet Modellemesi
Moğolistan Maliye Bakanlığı'nın Nakit Yönetimi Kapasitesinin
Geliştirilmesi
Risk Yönetimi, Kamu Borç Portföyüne İlişkin Simülasyon
Modellemesi
Acil Mali Yönetim Reformu Uygulama Destek Projesi
İç ve Dış Finansman, Risk Yönetimi, Borç İşlemleri
Tek Hazine Hesabı
Orta Ofis Yapılanması ve Risk Yönetimi Teknikleri
Endonezya 'da Devlet Garantilerinin Yönetilmesi
Kamu Borç, Risk, Nakit ve Alacak Yönetimi
İç Borçlanma Yöntemleri ve Enstrümanları
Kamu Borç Yönetimi
Kamu Borç ve Nakit Yönetimi
İç ve Dış Finansman, Risk Yönetimi, Borç İşlemleri
Acil Mali Yönetim Reformu Uygulama Destek Projesi
İç ve Dış Finansman, Risk Yönetimi, Borç İşlemleri
Yer
Tokyo
Tunus
Ankara
Mbabane
Kampala
İslamabad
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
İslamabad
Ankara
Ankara
Abuja
Hartum
Jakarta
Ankara
Pretoria
Kuveyt
Ulan Batur
Bogota
Beyrut
Ankara
Hartum
Bridgetown
Jakarta
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Beyrut
Ankara
12 Tecrübe Paylaşım Programı kataloğuna http://www.hazine.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
49
50
ANALİZ
VE
DEĞERLENDİRMELER
ANALİZ VE
DEĞERLENDİRMELER
2016 KBYR
BORÇ YÖNETİMİ ALANINDA ULUSLARASI TECRÜBE PAYLAŞIMI
DİBS PİYASASINDA LİKİDİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE
POLİTİKA ETKİLERİ13
GİRİŞ
Piyasa likiditesi; bir finansal varlığa ilişkin yüksek miktarlı bir işlemin kısa sürede, düşük bir
maliyet karşılığında ve sınırlı bir fiyat kaybıyla gerçekleştirebilme kapasitesini ifade eder14. Piyasa
mekanizmasının ve finansal sistemin etkin biçimde işleyebilmesinde likit piyasaların varlığının
önemli rolü bulunmaktadır.
Likidite, finansal faaliyetlerin sağlıklı biçimde gerçekleştirilebilmesi, bu faaliyetlere ilişkin
risk yönetimi stratejilerinin belirlenebilmesi ve finansal varlıkların doğru fiyatlanması açısından
önem taşımaktadır. Düşük likiditeye sahip finansal varlıklar, piyasada alım satıma konu olurken
daha yüksek bir likidite primi15 ile işlem görmektedir. Ayrıca piyasa aktörleri bu varlıklara yönelik
işlemlerde daha yüksek işlem maliyetleri ile karşılaşmakta ve fiyatlarda daha yüksek bir alım satım
farkı (spread) oluşmaktadır16. Bununla birlikte, likit olmayan tahvil piyasalarında, küçük hacimli
işlemler dahi getirilerde yüksek oranlı değişikliğe neden olabilmekte ve dolayısıyla piyasadaki
oynaklık artabilmektedir.
Bu kapsamda, ikincil piyasa likiditesi, piyasaların etkin çalışabilmesi sağlamasının yanı sıra sağlıklı
fiyat oluşmasını da sağlayarak yatırımcıların talep ettikleri likidite primini etkileyen bir unsur olarak
öne çıkmaktadır.
Son dönemde gerek yurtdışı tahvil piyasalarında gerekse yurtiçi DİBS piyasasında likiditenin
azalması dikkat çekicidir. Özellikle global finansal kriz sonrası uluslararası mali piyasalarda getirilen
yeni düzenlemeler, yurtdışı piyasalarda piyasa yapıcı rolü üstlenen kuruluşların bu işlemler için
gerekli sermaye ve finansman ihtiyacını etkilediğinden bu kuruluşlar aracılığı ile sağlanan piyasa
likiditesinin de olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Özellikle likidite kuralları ve teminatlara
ilişkin uluslararası düzenlemeler, likiditesi yüksek kaliteli menkul kıymetlere olan talebi artırarak
piyasada işlem görebilecek senet miktarının azalmasına ve dolayısıyla bu kanal üzerinden de
uluslararası piyasalarda ikincil piyasa likiditesinin azalmasına neden olmuştur.
Diğer taraftan, ülkemizde ikincil piyasa likiditesinin azalmasında ülke bazlı gelişmelerin de etkili
olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, yurtdışı piyasalarda olduğu gibi Türkiye’de özellikle
son dönemde DİBS ikincil piyasasında gözlenen likiditedeki azalmanın nedenleri incelenmiş olup
bu durumun DİBS piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek adına alınan çeşitli tedbirler
açıklanmıştır.
Likiditenin Gelişimi
Küresel tahvil piyasasında likiditenin gerilemesinin arkasında yatan temel etkenler arasında,
Fed’in faiz politikasındaki normalleşmenin zamanlamasına ve hızına ilişkin belirsizlik, Çin ekonomisine
yönelik endişeler, emtia fiyatlarında görülen hızlı düşüşün küresel ekonomiye etkileri, deflasyon
riski, gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki yavaşlama, uluslararası finansal koşullardaki sıkılaşma,
finansal piyasalara ilişkin uluslararası düzenlemeler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para
politikası uygulamaları çerçevesinde tahvil alım programları nedeniyle tahvil stoklarındaki yatırımcı
dağılımının merkez bankaları lehine değişmesi sayılabilir.
13 Emre KÖKER, CFA, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
Yiğit Korkmaz YAŞAR, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Uzman
Ali BİRCAN, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Uzman
14 IMF, Global Financial Stability Report: Vulnerabilities, Legacies, and Policy Challenges: Risks Rotating To Emerging Markets,
October 2015, pp.50.
15 Likidite primi, yatırımcının makul bir piyasa fiyatından hızlı biçimde satamayacağı bir finansal kıymeti elinde bulundurmaya ikna
olması için gerekli telafi bedeli olarak tanımlanmaktadır. (IMF, 2015)
16 PWC 8/152
51
52
Grafik 27 - Küresel Tahvil İşlem Hacmi ve Türkiye Tahvil İşlem Hacmi Gelişimi (Milyar $)
29.000
600
24.000
500
19.000
400
14.000
300
9.000
200
4.000
2012
2013
Toplam Tahvil İşlem Hacmi (Sol Eksen)
2014
2015
100
Türkiye Tahvil İşlem Hacmi (Sağ Eksen)
Kaynak: WFE (World Federation of Exchanges), TSPB (Türkiye Sermaye Piyasası Birliği)
Yukarıdaki grafikte, World Federation of Exchanges (WFE) tarafından derlenen ve Amerika,
Asya-Pasifik ve Avrupa-Afrika-Ortadoğu bölgelerinde yer alan borsalarda işlem gören sabit getirili
menkul kıymet işlem hacimleri ile ülkemizdeki tahvil işlem hacminin gelişimleri gösterilmektedir.
Söz konusu küresel gelişmeler ülkemizin içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke grubunu da
etkileyerek yurtiçi DİBS piyasasında likiditenin azalmasında etkili olmuştur. Bununla birlikte, ülkemiz
tahvil piyasasında likiditede görülen azalmada yukarıda beliritlen küresel gelişmelerin yanında
ülkemize özgü bazı gelişmelerin de rol oynadığı değerlendirilmektedir. Bu gelişmelerin başlıcaları:
¾¾ DİBS stoku içerisindeki yatırımcı dağılımında kamu fonları gibi senetleri vadeye kadar elde
tutma stratejisi uygulayan yatırımcıların payının artması,
¾¾ Yatırımcı dağılımı içerisinde bankacılık sektörü ve yabancı yatırımcı payı azalırken kurumsal
yatırımcıların (emeklilik fonları, vb.) payının artması,
¾¾ Banka bilançolarında menkul kıymet portföyünün kompozisyonundaki gelişmeler,
¾¾ Borçlanma gereksiniminde son yıllarda görülen hızlı azalma ile birlikte Hazine’nin DİBS arzında
yaşanan düşüş olarak sayılabilir.
Borsaİstanbul Borçlanma Araçları piyasasında işlem hacmi ortalamalarını gösteren aşağıdaki
grafik incelendiğinde, 2013 yılı Mayıs ayında FED yetkililerinin açıklamaları ile başlayan süreçte
işlem hacimlerinin gerilemeye başladığı ve yukarıda belirtilen gelişmelerin de etkisi ile 2015 yılında
likiditenin geçmiş yıl trendinin de altına gerilediği görülmektedir.
Grafik 28 - Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında İşlem Hacimleri Gelişimi
(Ortalama) (Milyon ¨)
45.000
2.500
40.000
2.250
35.000
2.000
1.750
30.000
1.500
25.000
1.250
20.000
1.000
15.000
750
10.000
500
5.000
250
0
2012 Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013 Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2014 Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2015 Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2016 Ocak
Şubat
Mart
0
Aylık Toplam (Sol Eksen)
2016 KBYR
Yıllık Ortalama (Sağ Eksen)
Günlük Ortalama (Sağ Eksen)
DİBS PİYASASINDA LİKİDİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE POLİTİKA ETKİLERİ
Türk DİBS Piyasasında Likiditenin Azalmasının Nedenleri
1. Yatırımcı Dağılımının Gelişimi
Genel anlamda bir senedin likiditesinin, senedin ihraç miktarı ve yatırımcı dağılımına bağlı olduğu
söylenebilir. Senedin piyasadaki toplam miktarı arttıkça ve senedi elinde bulunduran yatırımcı
dağılımı (vadeye kadar elde tutan veya alım satım amaçlı yatırım yapan yatırımcı dağılımı) dengeli
oldukça senedin işlem hacminin artması beklenmektedir.
DİBS’lerde yatırımcı dağılımının mümkün olduğu kadar dengeli olabilmesi amacıyla senetler
yeniden ihraç edilerek (reopen) toplam stok miktarının artırılması hedeflenmekte ve böylelikle
vadeye kadar elde tutan yatırımcıların yanında alım - satım amaçlı yatırım yapan yatırımcılara da
ulaşılmaya çalışılmaktadır.
Bununla birlikte, son yıllarda DİBS’leri elinde bulunduran yatırımcı dağılımı incelendiğinde aşağıda
özetlenen gelişmelerin DİBS ikincil piyasa likiditesini etkilediği gözlenmektedir.
a. Geçmiş yıllara nazaran DİBS stoku içerisinde bankaların payı azalırken, emeklilik ve yatırım
fonları ile kamu fonlarının payı artmıştır. DİBS’leri vade sonuna kadar elde tutmayı tercih eden
(buy&hold) veya alım satım güdüsü kısmen daha düşük olan yatırımcı oranında yaşanan artış
ikincil piyasa likiditesini olumsuz etkilemektedir.
Ülkemizde, son yıllarda önemli bir büyüklüğe ulaşan kamu fonları yurtiçi sermaye piyasasında
önemli kurumsal yatırımcılara dönüşmüşlerdir. Ayrıca, mevcut uygulamada kamu fonlarının
mevzuatları gereği kaynaklarını ağırlıklı olarak DİBS’te değerlendirmekte olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte, kamu kurumlarının portföyünde yer alan DİBS’leri vade sonuna kadar tutmayı
tercih etmelerinin DİBS ikincil piyasasındaki işlem hacmini ve piyasa likiditesini etkilediği
değerlendirilmektedir17.
b.Aşağıdaki grafikte görülebileceği üzere, 2013 yılı Mayıs ayında FED’in para politikasına
ilişkin yaptığı açıklamalar ile birlikte diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde
de yabancı yatırımcı payında görülen gerileme, ikincil piyasada likidite sağlayan yatırımcı
oranının azalmasına neden olmuştur.
Grafik 29 - İç Borç Stokunu Elinde Bulunduranlar (%)
60,0
Fed Açıklaması
( Mayıs 2013 )
25,4
27,0
25,0
55,0
49,2
50,0
23,0
21,0
45,0
17,7
40,0
17,0
2011
Oca.12
Şub.12
Mar.12
Nis.12
May.12
Haz.12
Tem.12
Ağu.12
Eyl.12
Eki.12
Kas.12
Ara.12
Oca.13
Şub.13
Mar.13
Nis.13
May.13
Haz.13
Tem.13
Ağu.13
Eyl.13
Eki.13
Kas.13
Ara.13
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Tem.14
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
Ara.14
Oca.15
Şub.15
Mar.15
Nis.15
May.15
Haz.15
Tem.15
Ağu.15
Eyl.15
Eki.15
Kas.15
Ara.15
Oca.16
Şub.16
35,0
19,0
Bankacılık Kesimi (Sol Eksen)
Tüzel Kişiler
15,0
Y. Dışı Yerleşikler
Organize piyasada gözlenen likidite kaybına ilişkin benzer bir eğilim aynı dönemde tezgahüstü
piyasada da gözlenmektedir. Tezgahüstü piyasadaki işlem hacminde gözlenen değişim ile DİBS
piyasasındaki yabancı yatırımcı payı arasındaki yüksek korelasyon, yabancı yatırımcıların likidite
üzerindeki etkisini göstermektedir.
17 2015 KBYR, Kamu Fonlarının Kamu Borç Yönetimindeki Rolü, syf 61-68.
53
54
Grafik 30 - Tezgahüstü Piyasadaki İşlem Hacmi ile Yurtdışı Yerleşiklerin İç Borç
Stokundaki Payı (%)
30
80
71,7
70
25,7
25
Tezgahüstü İşlemler/Toplam İşlemler
Yurtdışı Yerleşiklerin İç Borç Stoku İçindeki Payı (Sağ Eksen)
60
51,6 20
50
18,1
15
40
10
30
5
01.01.16
01.07.15
01.01.15
01.07.14
01.01.14
01.07.13
01.01.13
01.07.12
01.01.12
01.07.11
01.01.11
01.07.10
01.01.10
01.07.09
01.01.09
01.07.08
01.01.08
01.07.07
01.01.07
01.07.06
01.01.06
20
c.Bankacılık sektörünün toplam DİBS portföyü içerisindeki payı gerilerken aynı zamanda
sektörün bilanço yapısında ve menkul kıymet portföy yapısında görülen değişimin de ikincil
piyasa likiditesini etkilediği değerlendirilmektedir.
c.1. Bankacılık kesimi portföyünde “Toplam Menkul Kıymet / Toplam Aktifler” oranı tarihi
düşük seviyelere gerilemiştir.
Grafik 31 - Bankacılık Kesimi Portföyünde Menkul Kıymet - Aktif Oranı Gelişimi (%)
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
Ara.06
Nis.07
Ağu.07
Ara.07
Nis.08
Ağu.08
Ara.08
Nis.09
Ağu.09
Ara.09
Nis.10
Ağu.10
Ara.10
Nis.11
Ağu.11
Ara.11
Nis.12
Ağu.12
Ara.12
Nis.13
Ağu.13
Ara.13
Nis.14
Ağu.14
Ara.14
Nis.15
Ağu.15
Ara.15
10,0
c.2. Aktiflerin içerisinde toplam menkul kıymet portföyü gerilerken, toplam menkul kıymet
portföyü içerisinde eurobondların payı artmaktadır.
Grafik 32 - Toplam Menkul Kıymet Portföyü İçerisinde Eurobondların Payının Gelişimi
(Milyon ¨)
25
400.000
350.000
20
300.000
250.000
15
200.000
10
150.000
100.000
5
50.000
0
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2016
Ocak Şubat Mart
Hazinece Yurt
Dışında İhraç Edilen Eurobond ve Benz.Tahviller
Toplam Menkul
Değerler
Yüzde Pay (Sağ Eksen)
c.3. Diğer taraftan, bankacılık sektöründeki TL cinsi serbest DİBS miktarının son dönemde
azalmakta olduğu görülmüştür. Bankaların fonlama ihtiyacı ile birlikte teminata konu
araçların tutarı artmakta ve dolayısıyla alım satıma konu olabilecek DİBS miktarı
azalmaktadır.
2016 KBYR
DİBS PİYASASINDA LİKİDİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE POLİTİKA ETKİLERİ
Grafik 33 - Serbest TL DİBS / Bilançodaki Toplam TL DİBS Portföyü (%)
90
80
70
60
50
40
30
01.12.15
01.06.15
01.12.14
01.06.14
01.12.13
01.06.13
01.12.12
01.06.12
01.12.11
01.06.11
01.12.10
01.06.10
01.12.09
01.06.09
01.12.08
01.06.08
01.12.07
01.06.07
01.12.06
01.06.06
01.12.05
01.06.05
01.12.04
01.06.04
01.12.03
01.06.03
01.12.02
20
2. Borçlanma Gereksinimindeki Azalma
Son dönemde uygulanan mali disiplin ve basiretli borçlanma politikası sayesinde kamu borçlanma
gereksinimi azalmış ve borçlanmanın vadesi uzamıştır. Bu kapsamda, aşağıdaki grafikte görüleceği
üzere, son dönemde gerek iç borç ödeme miktarında gerekse birincil piyasada Hazine tarafından
sağlanan DİBS arzı tutarında gerileme olmuştur. Bu gelişmelerin neticesinde iç borç çevirme
oranında da aşağı yönlü bir trend görülmüştür.
Bununla birlikte, kamu fonlarının toplam borç stoku içerisindeki payının da son dönemde artması,
piyasaya arz edilebilen DİBS miktarının daha da gerilemesine neden olmuştur.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
(%)
90
85
(%)
(Milyar ₺)
Grafik 34 - İç Borçlanma ve iç Borç Servisinin Gelişimi
80
2010
2011
İç Borç Servisi
İç Borç Servis (Linear)
2012
2013
2014
2015
İç Borçlanma
İç Borçlanma (Linear)
75
2010
2011
2012
2013
2014
2015
İç Borç Çevirme Oranı
İç Borç Çevirme Oranı (Linear)
3. Senet Yapılarının Likiditeye Etkisi
İkincil piyasa işlem hacimleri senet bazında incelendiğinde, sabit faizli senetlerin (sabit kuponlu
ve kuponsuz DİBS’ler) işlem hacimlerinin diğer senet türlerine nazaran daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu kapsamda, senet yapılarının işlem hacmini etkilediği değerlendirilmektedir.
a. Değişken faizli senetler (FRN) ve Enflasyona Endeksli Senetler: Söz konusu senetler yapıları
gereği genelde kurumsal yatırımcılarca bilanço yönetimi amacıyla talep edilmektedir. Bu
kapsamda söz konusu senetlerin işlem hacimleri, sabit faizli senetlere göre daha düşüktür.
Diğer taraftan, özellikle değişken faizli senetlerin kupon ödeme yapısının, fiyatlama yapılan
dönemi 6 ay kadar geriden takip ediyor olması ve bu nedenle literatürde geçen tam/mükemmel
değişken (perfect floater) özelliği sergilememesi nedeniyle senedin fiyatının kupon ödeme
dönemlerinde par değerine yakınsamasını engellemektedir.
b.Kira Sertifikası: Yukarıda değinildiği üzere bir senedin piyasadaki toplam miktarı arttıkça
ve senedi elinde bulunduran yatırımcı dağılımı (vadeye kadar elde tutan veya alım satım
amaçlı yatırım yapan yatırımcı dağılımı) dengeli oldukça senedin işlem hacminin artması
beklenmektedir. Bu amaçla her ne kadar DİBS’lerin toplam nomimal tutarları senet bazında
yeniden ihraç (reopen) yöntemiyle artırılabilise de kira sertifikaları yapıları gereği yeniden
55
56
ihraca (reopen) konu edilememekte ve bu nedenle ISIN kod18 bazında toplam nominal
tutarları artırılamamaktadır. Bununla birlikte, söz konusu senetleri talep eden yatırımcıların
senetleri portföy ve bilanço yönetimi amacıyla vadeye kadar tutmaları, senetlerin likiditesini
azaltmaktadır.
c. Borç yönetimi açısından bakıldığında senet çeşitliliğinin artırılması hem yatırımcı tabanının
genişletilmesine hem de borç stokunun maruz kaldığı çeşitli risklerin yönetilmesine yardımcı
olmaktadır. Diğer taraftan, farklı yapıda ve sayıda senet ihracı, arzın belirli senetlerde
konsantrasyonunu engelleyerek, ikincil piyasada işlem görebilecek senet tutarının azalmasına
neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ihraç edilen senet sayısının ve çeşidinin artması, ikincil
piyasada işlem gören sabit kuponlu senetlerin ihraç tutarının azalmasına neden olmaktadır.
DİBS Piyasasında Likiditenin Artırılması İçin Alınan Tedbirler ve
Sonuçları
DİBS piyasasındaki likiditeyi desteklemek amacıyla hem birincil hem de ikincil piyasada çeşitli
adımlar atılmaktadır. Bu adımlar aşağıdaki biçimde özetlenebilir:
¾¾ Bilindiği üzere, ülkemizde 2002 yılından beri tahvil piyasasında Piyasa Yapıcılığı sistemi
kesintisiz olarak uygulanmaktadır. DİBS Piyasa Yapıcılığı sisteminden beklenen temel
işlevlerden birisi piyasa yapıcıların ikincil piyasa likiditesini desteklemesidir. Bu amaçla, Piyasa
Yapıcıların gösterge senetler için ikincil piyasada işlem yapılabilen hergün sürekli olarak alım
satım kotasyonu verme yükümlülükleri bulunmaktadır. Kuponlu senetler için alım-satım
teklifleri fiyat cinsinden girilmekte ve alım-satım kotasyonları arasındaki azami spread
önceden Hazine tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda, Hazine ikincil piyasa likiditesini
desteklemek amacıyla, alım-satım kotasyonları arasındaki azami spread farkını, 2016 yılı
Piyasa Yapıclığı döneminde aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, vadeye göre farklılaştırmıştır.
2016 yılından önceki Piyasa Yapıcılığı sözleşmelerinde alım-satım kotasyonları arasındaki
azami spread farkı 50 kuruş olarak belirlenmekte iken 2016 yılı başından itibaren alım-satım
kotasyonları arasındaki azami spread daraltılmıştır,
Tablo 15 - Piyasa Yapıcılığı Alım Satım Kotasyon Bilgileri
Vade Aralığı
(Alım-satım kotasyonu için)
Alım Satım Kotasyonları Arasındaki Azami
Açıklık (Kuruş)
0-2 Yıl (2 yıl dahil)
20
2-5 Yıl (5 yıl dahil)
30
5-10 Yıl (10 yıl dahil)
40
10 Yıl üzeri
50
¾¾ Hazine, DİBS stoğunun yatırımcı tabanını genişletmek ve ikincil piyasa işlemlerini desteklemek
amacıyla, daha önce ihraç ettiği senetleri yeniden ihraç (re-open) ederek senedin piyasadaki
toplam nominal miktarını artırmaktadır. Böylelikle, her defasında yeni senet ihraç ederek çok
sayıda ve düşük nominal miktarlı senetlerden oluşan bir stok yapısı yerine; daha az sayıda
ve daha yüksek miktarlı senetlerden oluşan, daha likit bir borç stoku yapısı oluşturulması
hedeflenmektedir. İlaveten, 4749 sayılı Kanun ile belirlenen net borçlanma limiti içerisinde
kalmak kaydıyla, yurtiçi piyasadaki DİBS ihraç tutarının da mümkün olduğunca artırılmasına
çalışılmaktadır.
18 ISIN (International Security Identification Number) kod: Ulusal ve uluslararası sermaye piyasası işlemlerine söz konusu menkul
kıymet işlemlerinin tam otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi için menkul kıymetlere uluslararası standartlara uygun olarak,
Türkiye’yi temsilen ilk iki harfi “TR” olmak kaydı ile toplam 12 haneden oluşacak şekilde tanımlanan yegane uluslararası menkul
kıymet tanımlama kodudur. (https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/isin-numaralandirma.aspx)
2016 KBYR
DİBS PİYASASINDA LİKİDİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE POLİTİKA ETKİLERİ
¾¾ Bu kapsamda, Hazine, 2016 yılından başlayarak, beş ve on yıl vadeli gösterge senetlerin
ihraç miktarlarını artırmaya başlamıştır. Bu senetlerin ihracı sona erdiğinde (off-the-run)
ise, Mart 2016’dan itibaren uygulanmakta olan düzenli geri alım ihaleleri ile ilgili senetlerin
Hazine tarafından geri alımı gerçekleştirilmektedir. Böylelikle hem senetlerin ikincil piyasa
likiditesinin artması, hem de ilgili senetlerin artan nominal ihraç miktarları nedeniyle itfa
tarihlerinde oluşabilecek borcu geri çevirme riskinin (roll-over) azaltılması hedeflenmektedir.
¾¾ Kamu Haznedarlığı Tebliğinde 2015 yılında yapılan değişiklik ile kamu fonlarının yatırım
yapabileceği araçların içerisine organize para piyasaları da dahil edilmiştir. Kamu fonlarının
yatırım yapabileceği enstrümanların çeşitlendirilmesi ve teminatlı organize para piyasasının
işlerlik kazanması ile birlikte, DİBS’lerin kamu hariç piyasa arzının artabileceği ve bu durumun
ikincil piyasa likiditesine katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.
Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, 2016 yılı ilk üç ayındaki işlem hacmi geçmiş yıllara kıyasla
artış göstermiştir. Küresel risk iştahında 2016 yılı başından itibaren görülen artışın söz konusu
likidite artışında etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, Hazine tarafından 2016 yılı
başından itibaren likiditeyi artırmaya yönelik alınan politika tedbirlerinin de DİBS likiditesine katkı
sağladığı değerlendirilmektedir.
Tablo 16 - DİBS İkincil Piyasası işlem Hacminin Gelişimi
Milyon TL
Toplam İşlem Hacmi
Aylık Ortalama
Günlük Ortalama
2012
352.603,7
29.383,6
1.396,3
2013
385.378,9
32.114,9
1.538,2
2014
319.950,8
26.662,6
1.289,5
2015
249.451,0
20.787,6
1.002,8
2014 Ocak-Mart
71.568,4
23.856,1
1.152,1
2015 Ocak-Mart
81.310,6
27.103,5
1.292,1
2016 Ocak-Mart
94.126,4
31.375,5
1.477,8
57
58
Kaynakça
1. IMF, Global Financial Stability Report: Vulnerabilities, Legacies, and Policy Challenges: Risks
Rotating To Emerging Markets, October 2015.
2. 2015 Yılı Kamu Borç Yönetimi Raporu, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
3. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., (https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/isinnumaralandirma.aspx)
4. Global Financial Markets Liquidity Study, August 2015, PricewaterhouseCoopers LLP, (https://
www.pwc.se/sv/financial-services/assets/global-financial-markets-liquidity-study.pdf)
5. Türkiye Sermaye Piyasası 2015, Mayıs 2016, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB).
6. Türkiye Sermaye Piyasası 2014, Mart 2015, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB).
7. Türkiye Sermaye Piyasası 2013, Mayıs 2014, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB).
8. Türkiye Sermaye Piyasası 2012, Mayıs 2013, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
(TSPAKB).
9. WFE (World Federation of Exchanges), http://www.world-exchanges.org/home/index.php/
statistics
2016 KBYR
DİBS PİYASASINDA LİKİDİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE POLİTİKA ETKİLERİ
TEK HAZİNE HESABININ ULUSLARARASI UYGULAMALAR
PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ19
GİRİŞ
On dokuzuncu yüzyıldan beri uygulanagelen Tek Hazine Hesabı (THH) sistemi, kamu
kaynaklarının yer ve zaman olarak denkleştirilmesi ihtiyacına binaen oluşturulmuştur. Bunun
sonrasında da ülkelerin ihtiyaçlarına göre farklı modellerde THH sistemleri tasarlanmış ve
uygulanmıştır.
Bu çalışmada THH’nin tarihsel gelişimi, kuruluş amaçları, faydaları ve THH uygulamalarına
ilişkin uluslararası iyi uygulama örneklerinden bahsedilmekte ve bu çerçevede ülkemiz uygulaması
değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, çalışmanın birinci bölümünde gerek literatürde gerekse iyi uygulama örneklerinde
ideal bir THH tasarımı açısından önem arz eden hususlar ele alınmakta ve farklı THH modelleri
incelenmektedir. İkinci bölümde ise ülkemiz THH uygulamasının genel unsurlarına yer verilmekte
ve ülkemiz kamu sektörü yapılanması çerçevesinde THH kapsamında yer alan ve almayan kurum
ve hesaplara değinilmektedir. Ayrıca, ülkemiz THH sistemi temel parametreler açısından ilgili
literatür ve iyi uygulama örnekleri ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Sonuç bölümünde
ise çalışmayla ortaya konan değerlendirmeler özetlenmektedir.
1.THH HESABI ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
1.1. THH Kavramının Ortaya Çıkışı ve Kuruluş Amaçları
Devletler geçmişten beri egemenlik haklarına dayanarak vatandaşlarından vergi veya başka adlar
altında kaynak toplamakta ve bu kaynakları kamu harcamalarının finansmanında kullanmaktadır.
Devletlerin hükümranlık alanındaki muhtelif bölgelerden toplanan kaynaklar konsolide edilip
ihtiyaç duyulan yer, zaman ve miktar doğrultusunda yine bu bölgelere dağıtılmaktadır. Buradan
hareketle devletlerin aslında her zaman kaynaklarını yer ve zaman itibarıyla düzenlemeye çalıştığı
ifade edilebilir.
Hazinelerin temel fonksiyonu olarak kabul edilen kamu kaynaklarının yer ve zaman olarak
denkleştirilmesi fonksiyonunun daha verimli bir şekilde idare edilebilmesini teminen THH Sistemi
fikri ilk olarak 1806 yılında Fransız devlet adamı ve Napolyon’un finansal danışmanı olan Count
Mollien tarafından ortaya atılmıştır. Count Mollien Hazine’nin Fransız bankerler tarafından finanse
edilmesini sağlıklı bulmamış; hatta bu yöntemin temerrüt riskini ortadan kaldırmadığını belirtmiştir.
Bunun üzerine, temel olarak bir denkleştirme mantığı ile çalışan, gelirleri harcamalarından yüksek
olan kurum ve bölgelerin fazla gelirlerinin, gelirleri harcamalarını karşılamayan kurum ve bölgelere
yönlendirilerek kaynak eksiklerinin telafi edilmesi esasına dayanan “Caisse de service” adlı sistem
kurulmuş ve bu sistemle birlikte gereksiz borçlanmanın önüne geçilmiştir (Besette, 2011).
İzleyen süreçte THH sistemi teknolojik imkanların ve iletişim altyapısının gelişmesine paralel
olarak güncellenmiş ve bu kapsamda farklı THH model ve yaklaşımları geliştirilmiştir. Literatürde
THH, birbirine yakın olmakla beraber farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Örneğin, Pattanayak
ve Fainbow (2011) THH’nin, devletin banka hesaplarının konsolide olarak izlenebilmesini sağlayan
bütünleştirilmiş bir yapıyı gösterdiğini ifade etmişlerdir. Williams (2010) ise THH’nin, devletin tüm
tahsilat ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebildiği tek bir hesabı ya da birbirine bağlı bir dizi hesabı
ifade ettiğini belirtmiştir.
THH’nin yapısı, Hazinenin, farklı hesaplarda bulunabilecek ve netleştirildiğinde borçlanma
ihtiyacına neden olmayacak nakit fazlalarının, zamanında ve doğru olarak izlenmesini sağlamakta
ve gereksiz borçlanmayı önlemektedir (Bozkurt, 2007). Temel olarak kamu nakit kaynaklarının
etkin bir şekilde kullanılması mantığına dayalı olan THH sistemlerinin yapısı, ülkelerdeki kurumsal
otonomi düzeyi ve anlayışı, organizasyon yapıları, yasal ve teknolojik altyapı ile politika seçimlerine
göre değişebilmektedir.
19 Emrah YAŞARTÜRK, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Uzman
59
60
Devletlerin bankacılık işlemlerinin çerçevesi, kamu nakit kaynaklarının etkin bir şekilde kontrolü
ve yönetimi açısından önem taşımaktadır. Bu çerçeve borçlanma ihtiyacını azaltacak ve nakit
kaynakların getirisini maksimize edecek şekilde tasarlanmalıdır (Pattanayak ve Fainbow, 2010).
Kamunun nakit kaynakları THH üzerinden etkin bir şekilde merkezileştirilebilmektedir (Allen and
Tomassi, 2001). Bu prensiplerden hareketle devletler, politika seçimleri ve kurumsal yapılarını
dikkate alarak teknolojik imkanların elverdiği ölçüde THH sistemlerini oluşturmaktadırlar. Burada
önemli olan husus kamu kaynaklarının farklı hesaplarda atıl bir şekilde beklemesine engel olacak bir
sistem yaratmaktır. Buna ilişkin olarak farklı şekillerde tasarlanmış pek çok THH yapısı bulunmaktadır.
Hazine birimlerinin bütçenin etkin bir şekilde uygulanması ve kamu kaynaklarının sağlıklı bir
şekilde yönetilebilmesi için yürüttüğü bir takım işlemler bulunmaktadır. Bunlar; nakit yönetimi,
kamu banka hesaplarının yönetilmesi, muhasebe ve raporlama, mali planlama ve nakit akışlarının
tahmini, devlet borç ve taahhütlerinin takip edilmesi, hibe ve yurtdışı kredilerin takibi, mali varlıkların
yönetilmesi gibi başlıklardan oluşmaktadır (Shah, 2007). Aslında Hazine birimlerince gerçekleştirilen
bu işlemler doğrudan THH ile ilintilidir. Söz konusu işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlıklı
bir THH işleyişine bağlıdır.
Bu bilgiler ışığında, kamunun nakit kaynaklarının bütüncül bir şekilde yönetilebilmesine imkan
veren THH’nin kurulma amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilecektir:
• Kamunun nakit kaynaklarının Hazine tarafından tek bir hesapta veya düzenli bir hesaplar
bütününde izlenebilmesi,
• Kamu nakit kaynaklarının, kamu idarelerinin banka hesaplarında atıl olarak beklemesinin
önüne geçilmesi,
• Kamu kurumlarının hesaplarında bulunan atıl nakdin THH kapsamındaki hesaba/hesaplara
aktarılması sonucu borçlanma ihtiyacının azaltılabilmesi,
• Nakit akışlarının bütüncül olarak yapılabildiği bir sistemin, bankacılık sistemine etkilerinin
merkez bankası tarafından değerlendirilebilmesine imkan sağlanması ve bu şekilde para
politikasına destek verilmesi,
• Kamu ödemelerinin zamanında yapılabilmesi,
• Kamu gelirlerinin geciktirilmeden toplanabilmesi,
• Kamu harcamalarının yapılması ve gelirlerinin toplanması bütüncül olarak ele alındığı için bu
işlemlere ilişkin maliyetlerin ölçek ekonomisi kapsamında azaltılması,
• Muhasebe işlemlerinin elektronik olarak yapılabilmesine imkan sağlanması,
• Raporlama ve izleme işlemleri için detaylı veri üretilebilmesi,
• Hazine rezervlerinin çeşitli araçlar kullanılarak değerlendirilebilmesi ve gelir elde edilebilmesi,
• Kredi riski ve operasyonel risklerin belli ölçüde bertaraf edilmesine katkı sağlanması,
• Nakit akışlarının daha doğru bir şekilde öngörülebilmesine yardım edilmesi,
• Kamu idarelerinin harcamalarının disiplin altına alınması,
• Bütçe uygulamaların daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi (Pattanayak ve Fainboim, 2010).
Söz konusu amaçların en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için gereken temel unsur geniş bir
THH kapsamının belirlenmesidir. Bu noktada genel görüş, THH’nin mümkün mertebe tüm kamu
kurumlarını içermesi yönündedir. Zira THH kapsamı dışında kalan her türlü kamu kaynağı bir nevi
Devletin bankacılık sistemi üzerinden kendi kaynaklarını borçlanması niteliğinde değerlendirilebilir
(PEMPAL, 2016).
Ancak burada dikkate alınması gereken, ülkelerin kurumsal yapısı ve THH’ye yönelik yasal
düzenlemelerdir. Ayrıca politik tercihlerde THH’nin kapsamının belirlenmesinde önem arz
etmektedir. THH’nin kapsamının belirlenmesinde teknolojik imkanlar da dikkate alınmaktadır.
Özellikle coğrafi olarak çok geniş alanlara sahip veya ülke sınırlar içerisinde iletişim imkanlarının zor
2016 KBYR
TEK HAZİNE HESABININ ULUSLARARASI UYGULAMALAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
olduğu durumlarda bazı bölgelerdeki işlemler THH dışında gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında
yaygın bir bankacılık ağı ve bu kapsamda gelişmiş bir bankacılık sistemi, yine THH kapsamının
belirlenmesi konusunda önemli etkenlerdir.
1.2. Tek Hazine Hesabı Sisteminde Roller, Sorumluluklar ve Raporlama
THH kapsamında gerçekleştirilen operasyonların yönteminden bağımsız olarak, Hazine, banka ve
muhasebe birimlerinin rolleri ve sorumlukları, ödeme ve mutabakat işlemlerinin yönetiminde olduğu
gibi açık bir şekilde ayırt edilmelidir (Dener, 2014). Genel olarak devletin nakit kaynaklarının takibi,
yönetilmesi, harcamaların gerçekleştirilmesi ve bütüncül olarak nakit giriş ve çıkışlarının tahmini
Hazine birimlerince icra edilmektedir. Söz konusu nakit akışlarına ilişkin muhasebe kayıtlarının
tutulması muhasebe birimlerinin, operasyonel olarak nakit akış işlemlerinin gerçekleştirilmesi
ise bankaların sorumluluğundadır. Karmaşık bir sistemin parçaları olarak görülen söz konusu iş
süreçlerinin, sorumluları tarafından idare edilmesi, süreçlerdeki aktörlerin diğerlerinin sorumluluk
alanlarını olumsuz etkileyecek düzenlemeler yapmamaları, sistemin işleyişi açısından hayati öneme
sahiptir.
THH kapsamındaki operasyonel işlemler (ödeme ve tahsilat işlemleri) bankacılık sistemleri
aracılığı ile yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde
sadece kendilerine biçilen rol kapsamında ödeme ve tahsilat işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması ve
bu süreçlerde gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi rollerini üstlenmektedir. Dolayısıyla bankacılık
işlemlerini gerçekleştiren birimlerin (merkez bankası, ticari bankalar) harcama sürecine ilişkin
tasarrufta bulunmaları, optimal olmayan bir işleyişe neden olabilmektedir. Yine kamu tahsilatlarının
bankacılık sisteminden gecikmeli olarak Hazine hesaplarına aktarılması, operasyonel olarak özellikle
nakit yönetimi bağlamında Hazine birimlerini zor durumda bırakabilmektedir.
THH Fonksiyonları ve Sorumluluklar
Merkezi Hazine / Muhasebe
Birimi
Merkez / Kamu Bankası
Hazine işlemleri (harcama yönetimi)
Merkezi Hazine (BKMYBS) 1
-
Bankacılık işlemleri
(ödeme kontrolleri ve hesaplaşma)
Merkezi Hazine (BKMYBS)
THH ara yüzü
Merkez Bankası (RTGS)
bankalararası sistem
Muhasebe (mutabakat ve raporlama)
Merkez Bankası, (BKMYBS,
Defteri Kebir)
Merkez Bankası (Defteri Kebir)
Ödeme ve hesaplaşma sisteminin denetimi
(mali ve bilgi güvenliği kontrolleri)
Bağımsız Denetim
Merkez Bankası
1
BKMBYS: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi
Kaynak : DENER (2014)
Kamu harcama ve gelirlerine ilişkin tüm hesap hareketlerinin muhasebe kayıtlarında bulunması
gerekmektedir. Bu konuda yaşanacak aksaklıklar mali raporların oluşturulması ve politika yapıcılara
verilecek bilgilerin sağlıklı olmaması gibi sorunlara neden olmaktadır. Bankacılık sistemi üzerinden
gerçekleştirilen tüm nakit hareketleri ile bu sistem üzerinden gerçekleştirilmeyen ve nakit
hareketine sebep olmayan bir takım harcama ve tahsilatların ayrıntılı bir şekilde kaydedilmesi
gerekmektedir. Bu aşamadaki eksiklikler bütçe, nakit ve muhasebe raporlarında tutarsızlık meydana
getirmekte ve bu raporlara olan güvenin azalmasına neden olmaktadır. Söz konusu kayıtların
doğru bir şekilde tutulabilmesi için BKMYBS’in bir parçası olarak görülen THH sistemi ile muhasebe
sisteminin entegre bir şekilde çalışması gerekmektedir. Öyle ki, Hazine tarafından verilen her
emrin, bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilen her işlemin, muhasebe süreçleri için tasarlanan
ara yüzler vasıtasıyla kaydedilmesi ve raporlanması için gereken altyapının oluşturulması, THH
sisteminin etkin bir şekilde işletilebilmesi için önkoşul olarak görülmektedir.
61
62
1.3.THH Modelleri
Williams (2010) THH’nin devletin gelir ve harcama işlemlerine yönelik kullanımında bir tek ve en
iyi yol olmadığını belirtmektedir. THH sistemi altında devletin banka hesapları merkezileşmiş veya
dağıtılmış bir yapı sergileyebileceği gibi bazı ülkelerde her ikisinin de özelliğini gösteren bir yapı
görülebilmektedir.
1.3.1. Merkezileştirilmiş Banka Hesapları Yapısına Dayalı THH Modeli
Devletin banka hesaplarının merkezileşmiş bir yapı gösterdiği durumlarda, THH genellikle merkez
bankasında açılmış tek bir hesaptan (alt hesaplar ile beraber ya da alt hesaplar olmaksızın)
oluşmaktadır. Söz konusu hesap/hesaplar Hazine ve onun bölgesel ofisleri gibi merkezi bir
otorite ya da ilgili icracı bakanlıkların sorumluluğu altında yürütülmektedir. Her iki durumda da
tek hesap aracılığı ile yapılan tüm işlemler izlenerek ve gelişmiş bir muhasebe sistemi kullanılarak
söz konusu işlemlerin kayıt altına alınması gerekmektedir (Pattanayak ve Fainboim, 2011).
1.3.2. Merkezi Olmayan Banka Hesapları Yapısına Dayalı THH Modeli
Banka hesaplarının dağıtılmış olarak açıldığı bir yapı altında, icracı organlar, harcamacı birimler
tarafından ticari bankalar nezdinde açtırılan ve genellikle günlük olarak sıfır bakiye ile çalışan
hesaplar kullanılmaktadır. Söz konusu hesaplarda gerçekleşen artı ve eksi bakiyeler gün sonunda
THH ana hesabına aktarılarak netleştirilmektedir. Merkez Bankası gün sonunda tüm hesap
bakiyelerini toplulaştırarak konsolide nakit durumunu göstermektedir (Pattanayak ve Fainboim,
2011).
1.3.3. Merkezi Yönetime Dayalı THH Modeli
Merkezi yönetim modelinde nakit işlemleri ve THH’nin işletilmesi sürecinde yetkiler Hazine
uhdesinde toplanmaktadır. Hazine bu durumda (bölgesel ofisleri varsa bunların da yardımıyla)
harcamacı birimlerin ödeme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Harcamacı kurumlar bütçeleri
kapsamında gerçekleştirecekleri ödemelere ilişkin nakit taleplerini önce Hazine’ye (varsa
yerel/bölgesel ofislerine) iletmektedirler. Bu kurumlar aynı zamanda, ödeme taleplerini kontrol
etmekte ve ödeme süreçlerini yönetmektedirler. Hazine, tüm bu kontrol süreçlerinde aktif olarak
yer almaktadır (Allen ve Tomassi, 2001, Shah, 2007). Bu model hem merkezileştirilmiş hem de
dağıtılmış banka hesapları yapısında görülebilmektedir. Her iki durumda da sadece Hazine veya
merkezi bir otorite THH ana hesabı ve işlem hesaplarını yönetmektedir.
1.3.4. Merkezi Olmayan Yönetime Dayalı THH Modeli
Merkezi olmayan THH modelinde ise her bir harcamacı birim kendi işlemlerini doğrudan
yürütmekte ve THH altındaki ilgili banka hesabını kendisi yönetmektedir. Hazine bu durumda
harcamacı birimler için nakit limitleri koymakta ve bu birimlerin bireysel işlemlerini kontrol
etmemektedir. Ödemeler alıcıya doğrudan harcamacı birimler tarafından yapılmaktadır. Bu
modelde nakit kontrolü merkezi olarak Hazine’de bulunurken, gerçekleştirilen ödeme, muhasebe
ve taahhüt işlemlerine ilişkin sorumluluklar dağıtılmış olup, harcamacı birimler bu konuda kendi iç
kontrollerinden sorumlu tutulmuştur. Kısacası bu süreçte merkezi nakit kontrolü ile birlikte pasif
bir THH yapısı görülmektedir (Allen ve Tomassi, 2001, Shah, 2007). Bu modelde, nakit yönetimi
amacıyla THH alt hesaplarında ya da işlem hesaplarında gün sonunda kalan pozitif ve negatif
bakiyeler THH ana hesabı ile netleştirilmektedir. Bu modele bir örnek olarak, icracı bakanlıklar için
THH alt hesapları ve her bir icracı bakanlıkta yer alan harcamacı birimler için sıfır bakiye ile çalışan
alt hesapların birleşiminden oluşan bir yapı gösterilebilir. Bu model hem merkezileştirilmiş banka
hesapları yapısında hem de dağıtılmış banka hesapları yapısında görülebilmektedir (Allen ve
Tomassi 2001, Shah, 2007).
2016 KBYR
TEK HAZİNE HESABININ ULUSLARARASI UYGULAMALAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu modelde karşılaşılabilecek en temel sorunlar, özellikle farklı bankalarda açılan çok sayıda
hesabın süpürülmesi sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve meydana gelebilecek hatalar
olarak gösterilmektedir. Günlük süpürme işlemindeki sorunları en aza indirmek ve sistemin daha
etkin kullanılması amacıyla “Gerçek Zamanlı Birebir Mutabakat” (Real-Time Gross Settlement)
sistemlerinin kullanılması önerilmektedir (Pattanayak ve Fainboim, 2011).
1.4.Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri
THH uygulamasına ilişkin olarak uluslararası iyi uygulama örnekleri incelendiğinde bazı hususların
ortak bir yaklaşımla ele alındığı gözlenmektedir. Uluslararası iyi uygulama örnekleri kapsamında
Fransa, İngiltere, Avustralya, İsveç, Yeni Zelanda, Brezilya ve Rusya Federasyonu uygulamaları
incelenmiştir.
Bahse konu ülkelerin tamamında THH merkez bankaları nezdinde tutulmaktadır. Genellikle
merkezi THH modeli uygulanmakla birlikte Avustralya’da karma bir sistem yürürlüktedir. İsveç’te
ise merkezi olmayan bir sistem uygulanmaktadır.
THH kapsamı konusunda ise ülkelere göre farklılıklar bulunmaktadır. Uygulama örneklerine
bakıldığında en dar kapsam merkezi yönetim olmakla birlikte, Fransa’da; özerk kuruluşlar, bölgesel
yönetimler ve denizaşırı topraklarda bulunan kuruluşların hesapları, İngiltere’de; bütçe dışı fonlar,
İsveç’te; sosyal güvenlik fonu, Brezilya’da; özel hesaplar, sosyal güvenlik hesapları ve federal
hükümet hesapları, merkezi yönetime ilave olarak ele alınmaktadır. Ayrıca Avustralya, Yeni Zelanda
ve Rusya Federasyonu’nda genel yönetim THH kapsamında bulunmaktadır.
Diğer taraftan uygulama örneklerine bakıldığında genel olarak kamu işletmelerinin kapsama
alınmadığı görülmektedir. Literatürde de bu konuya ayrıca değinilmiş ve piyasa koşullarına göre
faaliyet gösteren kamu işletmelerinin kapsama alınması durumunun bahse konu şirketlerin optimal
olmayan bir düzeyde çalışmasına neden olabileceği vurgulanmıştır (Pattanayak ve Fainboim, 2010).
THH kapsamında ele alınan kamu kaynakları ülkelere göre farklı şekillerde değerlendirilmektedir.
Ülkelerin teknolojik altyapıları ve piyasa koşullarına göre uyguladıkları farklı nemalandırma
metotları bulunmaktadır. En temel düzeyde, merkez bankaları nezdinde bulunan vadeli hesaplarda
nemalandırılan kamu kaynakları, uygun şartların mevcut olduğu ülkelerde repo/ters repo
uygulamaları gibi enstrümanların kullanımı ile de değerlendirilmektedir. Örneğin THH kapsamındaki
kamu kaynakları, İsveç ve Brezilya’da merkez bankaları nezdinde tutulan vadeli hesaplarda
nemalandırılırken; Fransa, İngiltere ve Yeni Zelanda’da aktif nakit yönetimi kapsamında kullanılan
muhtelif enstrümanlar ile en yüksek getiri elde edilecek şekilde değerlendirilmektedir.
Ülke uygulamaları banka hesapları yapısı konusunda da farklılaşmaktadır. Fransa ve Rusya
Federasyonu’nda ticari bankalar THH kapsamında kullanılmamaktadır. Brezilya’da ise istisnai
olarak ticari bankalarda kamu hesapları açılabilmektedir. İngiltere, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda
uygulamalarında ise ticari bankalar sisteme dahil edilmişlerdir.
Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere THH’ye ilişkin operasyonel süreçlerin BKMYBS üzerinden
takip edilebilmesi sistemin sağlıklı işleyişi kapsamında bir ön koşul olarak ele alınmaktadır. Bu
çerçevede uygulama örnekleri incelenen tüm ülkelerin THH uygulamalarının izlenebildiği BKMYBS
yapıları mevcut bulunmaktadır.
63
64
2.TÜRKİYE’DE THH
Türkiye’de 1972 yılında kullanılmaya başlanan THH sistemi uluslararası uygulamalar da
incelenerek teknolojik imkânların elverdiği ölçüde zaman içinde yenilenmiştir. 1972 yılında
kullanılmaya başlanan THH sistemi, 2007 yılında Tek Hazine Cari Hesabı (THCH) olarak yenilenmiş
ve Hazine’nin ödeme ve tahsilat süreçlerindeki kontrolü artırılmıştır. 2011 yılında uygulamaya alınan
Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) ile ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
nezdinde bulunan Hazine hesaplarından yine TCMB nezdinde bulunan ve harcamacı kurumlara ait
ödeme hesaplarına aktarılmaya başlanarak merkezileştirilmiştir.
2.1.İlk Tek Hazine Hesabı Sistemi (1972-2007)
İlk THH sistemi, 1972 yılında uygulanmaya başlamıştır. THH ile genel bütçe kapsamında
taşra birimlerince tahsil edilen gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması ve bu işlemlerin
TCMB’deki Hazine hesaplarıyla ilişkilendirilmesi ifade edilmektedir (Erdener ve Cangöz 2010).
Sistem kapsamında TCMB’nin bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
(TCZB), TCMB’nin muhabir bankası olarak kullanılmış ve muhasebe birimleri için TCZB nezdinde
ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilebildiği hesaplar açılmıştır. Tahsil edilen tutarların
ödeme tutarlarından fazla olması durumunda hesaplarda bakiye birikmiş, tahsil edilen tutarların
ödeme tutarlarından az olması durumunda ise TCZB tarafından fonlama yapılmıştır. Sistemin
mahsuplaşmaya izin vermesinden dolayı nakit giriş ve çıkışlarına ilişkin projeksiyonlar sağlıklı bir
şekilde yapılamamıştır.
THH, Hazine ile TCZB arasında haftalık mahsuplaşma esasına dayalı bir sistem olarak
tasarlanmıştır. Perşembe günü başlayan hafta, takip eden Çarşamba günü bitmekte, bu süreçteki
hareketlere ilişkin netleştirmeler ve düzeltmeler Perşembe ve Cuma günleri yapılmakta, Cumartesi
günü ilgili haftaya ilişkin nakit hareketleri TCMB tarafından açıklanan bilanço verilerinde yer almakta
ve takip eden Pazartesi günü, mahsuplaşma işlemleri tamamlandıktan sonra TCZB Ankara Şubesi
nezdindeki hesapta nakit açığı olması durumunda TCMB nezdinde bulunan 412 No.lu Hazine
hesabından TCZB’ye, nakit fazlası olması durumunda TCZB tarafından yine 412 No.lu Hazine
hesabına aktarım yapılmaktaydı. Görüldüğü üzere bu sistemde mahsuplaşma süresi 12 güne kadar
uzayabilmekteydi.
2.2.Tek Hazine Cari Hesabı Sistemi(THCH) (2007-2011)
THH sisteminde muhasebe birimlerince gerçekleştirilen ödemeler için zaman ve miktar kısıtı
bulunmaması, tahsil edilen gelirlere ilişkin detaylı bilgilerin edinilememesi ve gerçekleşen ödeme
ve tahsilatlara ilişkin verilerin gecikmeli olarak alınması gibi sorunlar bulunmaktaydı. Sisteme ilişkin
süreçlerin daha etkin ve modern olarak yürütülmesi amacıyla 2006 yılında başlanan çalışmalar ile
yeni bir çerçeve belirlenmiş ve 2007 yılında Hazine Müsteşarlığı, TCMB ve TCZB arasında imzalanan
bir protokolle THH’den THCH’ye geçilmiştir.
THCH’de ödeme ve tahsilat hesapları birbirinden ayrılarak ödemelerin sadece ödeme
hesaplarından yapılması, tahsil edilen gelirlerin de tahsilat hesaplarında toplanarak üst hesaplara
ve nihayetinde TCMB nezdinde yer alan Hazine hesaplarına aktarılması sağlanmıştır. Söz konusu
süreçler için Hazine Müsteşarlığı adına TCMB nezdinde THH’nin alt hesapları olacak şekilde ödeme
ve tahsilat hesapları açılmıştır. THH sisteminde kullanılan TCZB nezdindeki hesaplar kapatılmış,
bunların yerine muhasebe birimleri adına, içinde bulundukları il ve ilçelerdeki TCZB şubeleri nezdinde
ödeme ve tahsilat hesapları açılmıştır.
THCH’de ödemelerin yapılabilmesi için söz konusu ödemelerin Hazine nakit programında olması
ve bu ödemelere ilişkin nakdin Hazine tarafından ilgili muhasebe biriminin ödeme hesaplarına
2016 KBYR
TEK HAZİNE HESABININ ULUSLARARASI UYGULAMALAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
aktarılmış olması gerekmekteydi. Ödeme hesaplarına yapılan nakit aktarımları hak sahiplerine TCZB
tarafından yapılmaktaydı. Herhangi bir sorundan dolayı kullanılamayan tutarlar ödeme hesaplarında
bekletilmemekte ve Hazine hesaplarına aktarılmaktaydı.
Merkez muhasebe birimleri için ise işleyiş taşra muhasebe birimlerinden farklı olmuştur. THH
sisteminde de nakit taleplerini doğrudan Hazine’ye ileten merkez muhasebe birimleri için Hazine
nakit programı çerçevesinde karşılanan nakit talepleri, TCMB nezdinde bulunan merkez muhasebe
birimleri hesaplarına aktarılmaktaydı. Merkez muhasebe birimlerince gerçekleştirilen tahsilatlar da
yine TCMB nezdindeki aynı hesaplara, buradan da Hazine hesaplarına aktarılmaktaydı. Ancak THCH
ile merkez muhasebe birimlerine ait bu hesaplar kapatılmış olup karşılığında her bir birim için yurtiçi
ödeme hesabı, yurtdışı ödeme hesabı ve tahsilat hesabı olmak üzere üç ayrı hesap açılmıştır. Hazine
tarafından ödeme hesaplarına aktarılan tutarların herhangi bir sebepten dolayı kullanılmaması
durumunda kullanılmayan tutarlar gün sonunda, tahsil edilen tutarlar ise ödeme aracı ve tahsilat
zamanına göre Hazine hesaplarına aynı gün ya da takip eden gün aktarılmaya başlanmıştır.
2.3.Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) ve Yeni THH Uygulaması (2011’den
günümüze)
18.06.2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Genel Bütçe Kapsamındaki
Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar” (KEÖS Yönetmeliği) Yönetmeliği ile KEÖS resmi olarak yürürlüğe alınmıştır. Esasen
2006 yılında Tek Hazine Hesabı uygulamasının modernleştirilmesine ilişkin çalışmaların başlaması
ile KEÖS’ün temelleri atılmıştır.
KEÖS ile muhasebe birimlerinin TCZB nezdindeki ödeme hesapları kapatılmış, TCMB nezdinde
ödeme işlemleri için yeni hesaplar açılmıştır. Muhasebe birimlerince KEÖS üzerinden sisteme
girilen tahakkuk bilgileri Hazine nakit programı çerçevesinde değerlendirilmekte ve karşılanmasına
karar verilen tutarlar yine KEÖS üzerinden ilgili muhasebe biriminin TCMB nezdindeki hesaplarına
aktarılmaktadır. TCMB nezdindeki hesaplara aktarılan tutarlar daha sonra hak sahiplerinin
hesaplarına EFT aracılığı ile gönderilmektedir.
THCH sistemine dâhil edilmeyen vergi daireleri KEÖS ile sisteme dahil edilmiş olup, vergi daireleri
veznelerince tahsilatı gerçekleştirilen vergi ve vergi dışı gelirlerin Hazine hesaplarına aktarılmasına
ilişkin usul ve esaslar “Tek Hazine Hesabı Sistemi Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Tarafından Yürütülecek İşlemlere İlişkin Muhabir Banka Protokolü”nde düzenlenmektedir. Ayrıca
Bankalar tarafından gerçekleştirilen tahsilatların Hazine hesaplarına aktarımına ilişkin usul ve
esaslar ise Maliye Bakanlığı ve bankalar arasında imzalanan “Elektronik Banka Tahsilatları İşleme
Sistemi Protokolü”nde belirtilmektedir.
KEÖS kapsamında tahsil edilen vergi ve vergi dışı gelirler TCMB nezdindeki Hazine hesaplarına
aktarılmaktadır. Taşra muhasebe birimleri veznelerince (vergi daireleri dâhil) tahsil edilen vergi
ve vergi dışı gelirler ilgili muhasebe biriminin TCZB nezdindeki hesaplarına aktarıldıktan sonra bu
tutarlar TCZB nezdinde bulunan ve üst hesap niteliğini haiz 1000 tahsilat hesabında toplanmakta
ve bu hesapta toplanan tutarlar, sonrasında TCMB nezdindeki 410 No.lu Hazine hesabına
aktarılmaktadır. Merkez muhasebe birimleri, büyük vergi daireleri vezneleri ve bankalar tarafından
tahsil edilen vergi ve vergi dışı gelirler doğrudan TCMB nezdindeki 410 No.lu hesaba aktarılmaktadır.
Merkez muhasebe birimleri ve vergi dairelerince gerçekleştirilen tahsilatlar ya aynı gün ya da takip
eden gün Hazine hesaplarına aktarılırken, Maliye Bakanlığı ile bankalar arasında yapılan protokol
gereği bankalar tarafından gerçekleştiren tahsilatlar tahsilat zamanından ortalama 3,7 gün sonra
söz konusu hesaba aktarılmaktadır.
65
66
Diğer taraftan, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunlarında yapılan değişikliklerle THH’nin
bakiyesi 2011 yılından itibaren TCMB nezdinde nemalandırılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda,
Hazine ve TCMB arasında müştereken belirlenen protokolde öngörülen vade ve faiz koşullarında
THH hesabının bakiyesi vadeli hesaplara alınarak nemalandırmaya tabi tutulmaktadır.
Grafik 35 - Tek Hazine Hesabının Gelişimi
• Muhasebe birimlerinin hesapları ve ana
hesap Ziraat Bankası nezdindedir.
• Hesaplar hem tahsilat hem de ödeme
işlemleri için açılmıştır.
• Haftalık mutabakat uygulaması vardır.
• Tahsilat ve ödeme hesapları ayrılmıştır.
• Tüm hesaplar Ziraat Bankasındadır.
• Günün sonunda tüm hesaplar süpürülür.
• Nakit akışlarına ilişkin daha sağlıklı veri
akışı sağlanır.
• Nakit akış tahminleri önceki dönemlere
göre daha kolaydır.
1.
2.
3.
Dönem
Dönem
Dönem
1972
2007
2011
Birinci Dönüşüm
• Tahsilat ve ödeme gerçekleşmelerine ilişkin verilerin
gecikmesi
• Muhasebe birimlerince gerçekleştirilen ödemelere
ilişkin kontrol eksikliği gibi nedenlerden dolayı THH
2007 yılında yenilenmiştir.
İkinci Dönüşüm
• Ziraat Bankasındaki tüm ödeme hesapları kapatılmış,
muhasebe birimleri adına TCMB nezdinde ödeme
hesapları açılmıştır.
• Tüm tahsilatlar THH toplanmakta ve tüm ödemeler
THH’den yapılmaktadır.
Kaynak: Yaşartürk (2016)
Bununla birlikte THH sisteminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesini teminen önemli
hususlardan birisi de nakit akışlarının yönetilmesine ilişkin program ve tahminlerin kalitesidir. Bu
kapsamda, 2000’li yılların başından bu yana Hazine tarafından bütçe büyüklükleri, ilgili harcamacı
kurumların öngörüleri ve nakit talepleri doğrultusunda yıllık, aylık ve günlük bazda nakit programı
hazırlanmakta ve nakit işlemleri bu programlar çerçevesinde yürütülmektedir. Nakit programlarının
temel dayanağı olan kuruluş nakit talepleri 2011 yılına kadar kağıt ortamında alınmaktayken, söz
konusu yıldan itibaren “Nakit Talebi Aktarım Sistemi” (NTAS) ile elektronik ortamda toplanmaya
başlanmıştır. Bu gelişme her ne kadar nakit programının hazırlanma sürecine olumlu katkıda bulunsa
da sürece ilişkin geliştirilmesi gereken bazı alanların da olduğu değerlendirilmektedir. Örneğin nakit
programı kapsamında takip edilen vergi ve vergi dışı gelirler ile harcamalara ilişkin sınıflandırma bütçe
sınıflaması ile tam uyumlu değildir. Bunun temel sebebi söz konusu nakit akışlarına ilişkin olarak
ilgili kurumlardan bütçe sınıflandırmasına uygun veri temin edilememesi ve ilgili sistem altyapısının
buna uygun olmamasıdır. Bu durum gerek gelir yönlü gerekse gider yönlü serilerin sağlıklı bir şekilde
oluşturulmasının önüne geçmekte ve tahmin kalitesini önemli ölçüde sınırlandırmaktadır.
2.4. THH Kapsamında Türk Kamu Sektörü Yapılanmasının ve Kamu Sektörünün Mali
Kaynaklarının İncelenmesi
Kamu idareleri bütçe yapılarına veya temel devlet fonksiyonlarına göre gruplandırılabilmektedir.
Temel devlet fonksiyonlarına göre gruplama yasama, yürütme ve yargı başlıkları altında
yapılmaktadır. Bütçe yapısına göre sınıflandırma ise genel yönetim kapsamındaki kurumlar, kamu
sermayeli işletmeler ve kuruluşlar, bütçe dışı fonlar, döner sermayeli işletmeler ve bazı birlikler,
federasyonlar ve benzeri kurumları kapsayan diğer kurumlar olarak yapılabilmektedir. Kamu
sektöründeki kamu kuruşlarının bütçe türlerine göre sınıflaması Şekil 2’de gösterilmektedir.
2016 KBYR
TEK HAZİNE HESABININ ULUSLARARASI UYGULAMALAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
5018 sayılı Kanun ile ülkemiz genel yönetim sektörünün sınıflandırılmasında uluslararası ilgili
standartlarda öngörülen yaklaşıma paralel bir anlayış benimsenmiştir. Bu çerçevede, ülkemiz genel
yönetim sektörü merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler olmak üzere üç
alt grubu kapsamaktadır. Merkezi yönetim kapsamında ise yine üç alt grup bulunmaktadır. Bunlar;
genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlardır.
Ülkemiz uygulamasında mevcut THH’nin kapsamında yalnızca genel bütçeli idareler yer
almaktadır. Bu idarelerin bütçelerinde yer alan hazine yardımı ve benzeri ödeneklerden özel bütçeli
idarelere, sosyal güvenlik kurumlarına, kamu işletmelerine, mahalli idarelere, bütçe dışı fonlara ve
diğer kamu kurumlarına nakit aktarımı gerçekleştirilmektedir. Ancak genel bütçeli idareler dışında
kalan kamu kurumlarının hesapları THH kapsamı dışında yer almaktadır.
Grafik 36 - Türk Kamu Sektörü Yapılanması (5018 Sayılı Kanuna Göre)
Genel Yönetim
Genel
Bütçe
Özel
Bütçe
Bakanlıklar
(Kendi Geliri
Olmayan Kurumlar)
1
Üniversiteler
Karayolları ve
Devlet Su İşleri GM
DDK
SPK, BDDK, BTK,
RTÜK, TAPDK
2
Merkezi Yönetim
3
SGK
SGK, İSF
4
Kamu
Sermayeli
Kuruluşlar
İşletmeler
Yerel
Yönetim
Belediyeler
5
+
Döner
Sermayeli
İşletmeler
Bütçe
Dışı
Fonlar
Diğer
Kurumlar
Kaynak: Tufan (2015)
Söz konusu hukuki genel yönetim sınıflandırmasının yanı sıra yine 5018 sayılı Kanun uyarınca
yayımlanan Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Tebliğ) ile istatistiki raporlama amacına
özgü olarak daha farklı ve geniş bir genel yönetim sektörü belirlenmiştir. Bu belirleme Tebliğ’in 5
inci maddesinde yer alan “Genel yönetim sektörünün belirlenmesinde temel olarak, Avrupa Ulusal
ve Bölgesel Hesaplar Sisteminde (ESA 95) yer alan kriterler çerçevesinde kamu idaresinin kurumsal
birim olup olmadığı; faaliyetlerini ekonominin diğer sektörlerinden zorunlu ve karşılıksız olarak aldığı
vergi ve benzeri kaynaklarla finanse edip etmediği, faaliyetlerinin gelirin yeniden dağılımına yönelik
olup olmadığı, kamusal mal veya hizmet üretip üretmediği, yönetim ve fiyat politikalarının genel
yönetime dâhil birimler tarafından belirlenip belirlenmediği, genel yönetime dâhil birimlerce kontrol
ve finanse edilip edilmediği, piyasa için mal ve hizmet üreten birimlerin bunları ekonomik olarak
önemli fiyattan satıp satmadığı, piyasa için mal ve hizmet üreten ve ekonomik olarak önemli fiyat
uygulayan birimlerin gelirlerinin giderlerinin %50’si veya daha fazlasını karşılayıp karşılamadığı
hususları esas alınmış olup, bu esaslara uyan birimler genel yönetim sektörü kapsamında
değerlendirilmiştir.” ibaresinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılmıştır. Böylece halihazırda
5018 sayılı Kanun uyarınca öngörülen genel yönetim sektörü dışında yer alan muhtelif kurumlar
istatistiki anlamda genel yönetim kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir. (Örnek: bütçe dışı fonlar,
döner sermayeler, spor il müdürlükleri, TRT vd.)
67
68
2.4.1. Genel Bütçeli İdareler
Genel bütçeli idarelerin nitelikleri itibarıyla istisnalar dışında kendi gelirleri bulunmamakta ve bu
idarelerin tüm harcamaları bütçeleri doğrultusunda Hazinece karşılanmaktadır. İstisnai nitelik
arz eden öz gelirler de özel ödenek olarak kaydedilip belli giderlere tahsis edilmemesi halinde
yine bu idarelerin kendi giderleri için kullanılamamaktadır.
Yine genel bütçe kapsamındaki idarelerin ilgili kanunlar çerçevesinde tahsilat hesaplarına
aktarılan tutarlar, söz konusu tahsilatların Hazine hesaplarına aktarılmasına ilişkin protokollerde
öngörülen süreler çerçevesinde THH ana hesabına iletilmektedir.
Genel bütçeli idarelerin normal şartlar altında THH sistemi dışında kalan herhangi bir ödeme
ve tahsilat hesabı bulunmamaktadır. Bu idarelerin ödeme hesapları TCMB nezdinde, tahsilat
hesapları ise TCMB ve TCZB nezdinde tutulmaktadır. Ancak bu idareler THH dışında, ilgili
mevzuatın izin verdiği sınırlı durumlarda Hazine Müsteşarlığı’nın uygun görüşü ve Maliye
Bakanlığı’nın izni ile özel hesap açabilmektedir. Bu tip hesaplar THH sistemi kapsamı dışında yer
almakta ve hesabın açılmasına cevaz veren mevzuat veya anlaşma hükümlerinde öngörülen
amaçlar doğrultusunda THH’den ayrı şekilde yönetilmektedir.
Diğer taraftan, ilgili mevzuat ile Maliye Bakanlığı’na vergi tahsilatları hususunda bazı yetkiler
verilmiştir. Bu kapsamda yurtiçinde yerleşik bankalar vasıtasıyla vergi tahsilatı yapılabilmektedir.
Bu tahsilatlara yönelik olarak Maliye Bakanlığı ve bankalar arasında yapılan protokol kapsamında,
tahsil edilen vergi gelirleri, anlaşma yapılan bankalarda ortalama 3,7 gün beklemekte; bunun
karşılığında ise söz konusu bankalara tahsilat hizmeti için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Ayrıca, kredi kartı ile yapılan tahsilatların Hazine hesaplarına aktarım süresi 20 güne kadar
uzayabilmektedir. Buna benzer bir yetki gümrük vergilerinin tahsilatına ilişkin olarak Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’na da verilmiştir. Banka hesaplarında bekleyen tahsilat tutarları, tahsil edilen
verginin büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Özellikle ÖTV, KDV ve benzeri büyük nakit
hareketi yaratan vergi tahsilat dönemlerinde, Gelir İdaresi Başkanlığının hesaplarındaki tutarlara
bağlı olarak genel bütçeli idarelerin hesap bakiyeleri toplamı bahse konu protokoller gereği
banka hesaplarında tutulan nakit kaynaklardan dolayı çok yüksek meblağlara ulaşmaktadır.
Grafik 37 - Genel Bütçeli İdarelerin Hesap Bakiyeleri (Milyar ¨)
30
25,6
25
22,7
20
15
13,7
10
17,8
9,8
22,2
17,1
20,6
20,4
16,7
11,1
12,0
10,7
9,8 9,9
9,7 10,0
10,1
9,7
10,3
12,3
12,0
11,6
11,5
10,9
10,0
10,4
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
Mar.16
Şub.16
Ara.15
Oca.16
Kas.15
Eki.15
Eyl.15
Ağu.15
Tem.15
Haz.15
Nis.15
May.15
Mar.15
Şub.15
Oca.15
Ara.14
Kas.14
Eki.14
Eyl.14
Ağu.14
Haz.14
Tem.14
Nis.14
May.14
Mar.14
Şub.14
5
Ortalama
Genel bütçeli idarelerin Kamu Haznedarlığı İstatistikleri kapsamındaki ay sonları itibarıyla hesap
bakiyeleri Grafik 35’de gösterilmektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere, söz konusu idarelerin
THH dışında kalan hesaplarında yer alan tutarlar asgari yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde
seyretmektedir. Ayrıca, Banka protokolleri çerçevesinde, özellikle ay sonlarında Hazine
hesaplarına giren KDV tahsilatları, bazı dönemlerde takip eden ayın başına kayabilmektedir. Bu
durumlarda da grafikte de görüldüğü üzere söz konusu hesaplarda yer alan büyüklükler çok
daha yüksek seviyelere çıkmaktadır. Bunun sebebi bu dönemlerde tahsil edilen yüksek tutarlı
2016 KBYR
TEK HAZİNE HESABININ ULUSLARARASI UYGULAMALAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
vergilerin THH’ye aktarılmadan evvel Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi daireleri hesaplarında
tutulmasıdır. Ortalamada ise grafiğe konu dönem boyunca genel bütçeli idarelerin hesaplarında
yaklaşık 13,6 milyar TL bulunduğu görülmektedir. Bu durum, genel bütçeli idarelere ait önemli
miktardaki bir kaynağın THH sistemi içerisinde değerlendirilemediğini göstermektedir.
2.4.2. Özel Bütçeli İdareler
Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak, belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis
edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla
düzenlenen kamu idareleri olarak nitelendirilen özel bütçeli idarelerin fonksiyonlarına göre
muhtelif özel gelirleri bulunmaktadır. Söz konusu idareler bu gelirlerini, giderlerini karşılamak
için kullanılabilmektedir. Ancak birçok özel bütçeli idarenin kendi gelirleri, yürüttükleri faaliyetler
sonucu oluşan giderler için yeterli bulunmamaktadır. Bunun için ilgili yıl bütçelerinde özel bütçeli
idarelere kaynak aktarımına yönelik “Hazine yardımı” ödenekleri bulunmaktadır. Genellikle hazine
yardımı kapsamında yapılan aktarımlar özel bütçeli idarelerin kendi gelirlerinden daha yüksek
seviyede gerçekleşmektedir.
Grafik 38 - Özel Bütçeli İdarelerin Hesap Bakiyeleri (Milyar ¨)
11,5
11,1 11,2
10,8
10,4
10,3
9,9 9,9
9,2
9,4
9,9
Özel Bütçeli İdareler
Mar.16
Şub.16
Ara.15
Oca.16
Kas.15
Eki.15
Eyl.15
Tem.15
Haz.15
9,2
Şub.15
Kas.14
Eki.14
Eyl.14
9,2
Ağu.14
Haz.14
Tem.14
Nis.14
May.14
Mar.14
8,5
Şub.14
8,7
Oca.15
9,5
10,2
9,7 9,8
9,8 9,7
Ağu.15
9,6
Nis.15
10,0
10,3
10,2
10,0
May.15
10,0
Mar.15
10,1 10,1
Ara.14
10,5
10,8
Ortalama
2014 yılı Maliye Bakanlığı Genel Faaliyet Raporu’na bakıldığında özel bütçeli idarelerin
gelirlerinin yaklaşık %85’lik kısmının “Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve Yardımlar”dan oluştuğu görülmektedir. Bu durum özel bütçeli idareler tarafından hazine
yardımı ödeneğine duyulan ihtiyacın büyüklüğünü göstermektedir.
Kamu Haznedarlığı verilerine göre özel bütçeli idarelerin ay sonları itibarıyla hesap bakiyeleri
Grafik 36’de gösterilmektedir. İncelenen dönem itibarıyla, ay sonlarında zaman zaman 11 milyar
TL’nin üzerine çıkabilen tutarlar en düşük 8,7 milyar seviyesinde inmiştir. Söz konusu dönemde
özel bütçeli idarelerin hesaplarında ortalama yaklaşık 10 milyar TL tutulduğu görülmüştür. Özel
bütçeli idarelerin hesaplarının herhangi bir şekilde THH ile ilişkili olmadığı göz önüne alındığında
oldukça önemli bir büyüklüğün THH kapsamında değerlendirilemediği görülmektedir.
2.4.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar (DDK) 5018 sayılı Kanun’a ekli III sayılı cetvelde yer
almaktadır. DDK’ların da özel bütçeli idareler gibi kendi öz gelirleri bulunmakta ve tahsil ettikleri
gelirleri bütçelerinde öngörülen harcamalar için kullanabilmektedirler. 5018 sayılı Kanun’un 78
inci maddesinin iki fıkrasında yer alan “Düzenleyici ve denetleyici kurumların üçer aylık dönemler
itibarıyla oluşacak gelir fazlaları, her üç ayda bir izleyen ayın on beşine kadar genel bütçeye
aktarılır .… Söz konusu tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183
sayılı Kanuna göre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.” hükmü uyarınca
nakit fazlası bulunan DDK’lar her üç ayda bir genel bütçeye, dolayısıyla Hazine hesaplarına aktarım
gerçekleştirmektedirler. 2014 yılı Maliye Bakanlığı Genel Faaliyet Raporu’na göre DDK’ların en
69
70
büyük gelir kalemi, toplam gelirlerinin %70’ini bulan “Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma
İzni Gelirleri”dir. Buna karşılık DDK’ların giderlerine ilişkin bütçe uygulama raporlarına bakıldığında,
en yüksek tutarlı gider sınıfının, toplam giderlerinin yaklaşık %75’i oranında “Gelirlerden Ayrılan
Paylar“ kapsamında olduğu görülmektedir.
Grafik 39 - DDK’ların Hesap Bakiyeleri (Milyar ¨)
2,0
1,4 1,5
1,3
1,4
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,1
0,9 0,8 0,8 0,9
0,7
0,8
0,8
0,9
0,7
0,6 0,6
0,6
0,9
0,8
0,8
Mar.16
Şub.16
Oca.16
Ara.15
Eki.15
Kas.15
Eyl.15
Ağu.15
Tem.15
Haz.15
Nis.15
Mar.15
Şub.15
Ara.14
Oca.15
Eki.14
Kas.14
Eyl.14
Ağu.14
Tem.14
Haz.14
May.14
Nis.14
Mar.14
0,6
Şub.14
0,4
1,2
1,2
May.15
1,6
1,9 1,8
1,8 1,8
1,8
Ortalama
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Dolayısıyla, özel bütçeli idarelerden farklı olarak DDK’ların gelirleri harcamalarının üzerinde
gerçekleştiğinden söz konusu kurumlara Hazinece herhangi bir aktarım yapılmamaktadır.
Kamu Haznedarlığı istatistikleri kapsamında DDK’ların ay sonları itibarıyla hesap bakiyeleri
Grafik 37’de gösterilmektedir. Bu kurumların özellikle sene başlarında yüksek meblağlara ulaşan
hesap bakiyeleri, Nisan aylarında Hazine hesaplarına yapılan aktarımla azalmaktadır. DDK’ların
hesaplarında dönem boyunca ortalama yaklaşık 1.1 milyar TL kaynak bulunmaktadır. Söz konusu
kurumların nakit fazlası yaratması, anılan kurumlarda istikrarlı bir şekilde belli düzeyde nakit
tutulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu kurumların THH sistemi dışında yer alması böylesi
bir kaynağın THH sistemi içerisinde değerlendirilmesini engellemektedir.
2.4.4. Sosyal Güvenlik Kurumları
5018 sayılı Kanuna ekli IV sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları kapsamında Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü yer almaktadır.
Grafik 40 - Sosyal Güvenlik Kurumlarının Hesap Bakiyeleri (Milyar ¨)
10,7
Sosyal Güvenlik Kurumları
Mar.16
Ara.15
4,5
Kas.15
Eyl.15
Ağu.15
Tem.15
Haz.15
May.15
Eki.15
4,4
3,8
Oca.16
4,7
Nis.15
Eki.14
Eyl.14
Ağu.14
Tem.14
4,8
4,3
3,6
Haz.14
May.14
Nis.14
Mar.14
2,0
Şub.14
3,7
Mar.15
4,0
8,9 8,8
8,4
7,7
7,1
Şub.15
7,4
6,7
8,1
Oca.15
7,1
6,4
8,2
7,9
Ara.14
7,7
7,6
Kas.14
8,0
7,0
6,0
10,1 10,1
9,4
10,0
Şub.16
12,0
Ortalama
Kamu Haznedarlığı istatistiklerine göre ay sonları itibarıyla sosyal güvenlik kurumlarının
hesap bakiyeleri Grafik 38’de gösterilmektedir. Özellikle SGK’nın prim gelirleri ve maaş ödeme
dönemlerine göre dalgalanan hesap bakiyeleri zaman zaman 10 milyar TL seviyesinin üzerine
çıkmaktadır. Söz konusu kurumların hesaplarında dönem boyunca ortalama yaklaşık 7 milyar
TL kaynak tutulduğu görülmektedir. Bu tutar SGK’ya açık finansmanı için aktarım yapıldığı
dönemlerde azalmakta, SGK tarafından prim gelirlerinin yoğun olarak tahsil edildiği dolayısıyla
açık finansmanı ihtiyacı olmayan dönemlerde ise artmaktadır. SGK’ya aktarım yapılan dönemlerde
2016 KBYR
TEK HAZİNE HESABININ ULUSLARARASI UYGULAMALAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
banka hesaplarında bakiye bulunmasının sebebi, vergi tahsilatı uygulamasına benzer şekilde
kurumun bankalarla yaptığı tahsilat ve ödeme işlemlerine yönelik protokollerde öngörülen
bekleme süreleridir. Söz konusu süreler boyunca blokeli olarak Kurum hesaplarında bekleyen
tutarlar Kurum hesaplarında gözükmekle birlikte Kurum tarafından kullanılamamaktadır.
2.4.5. Mahalli İdareler
Mahalli idarelerin bütçesel büyüklüğü, toplam genel yönetim sektörü büyüklüğünün yaklaşık
%10’una tekabül etmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mahalli idareler konsolide
bütçe gelirleri istatistiklerine göre bu idarelerin gelirlerinin büyük bir kısmını genel bütçeden
aktarılan payların oluşturduğu gözlemlenmektedir. Bunun yanında diğer gelir kalemleri olarak
vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, sermaye gelirleri ve
alacaklardan tahsilat gelirleri sıralanabilmektedir.
Grafik 41 - Mahalli İdarelerin Hesap Bakiyeleri (Milyar ¨)
21
18,5
19
17
16,1
15
19,1
18,8
18,0
17,8
16,4
18,3
18,0
18,7 18,8 18,7 18,9
18,3 18,4
16,1
15,2
14,3
12,8
13,1 13,3
13
12,5
13,1
13,0 13,0
11,8
Mahalli İdareler
Mar.16
Şub.16
Ara.15
Oca.16
Eki.15
Kas.15
Eyl.15
Ağu.15
Tem.15
Haz.15
May.15
Nis.15
Mar.15
Şub.15
Ara.14
Oca.15
Kas.14
Eki.14
Eyl.14
Ağu.14
Tem.14
Haz.14
Nis.14
May.14
Mar.14
11
Şub.14
12,4
Ortalama
2015 yılında genel bütçeden mahalli idarelere, mahalli idare payları istatistiklerine göre yaklaşık
46 milyar TL tutarında aktarım gerçekleştirilmiştir. Yine konsolide bütçe gelirleri istatistiklerine
bakıldığında, 2015 yılı için mahalli idarelerin gelirlerinin yaklaşık yarısını genel bütçeden yapılan
aktarımların oluşturduğu görülmektedir.
Kamu Haznedarlığı istatistiklerine göre Mahalli İdarelere ilişkin kaynaklar Grafik 39’da
gösterilmektedir. Mahalli idarelerin hesap bakiyelerinde incelenen dönem boyunca istikrarlı
bir artış gözlemlenmekte ve bu tutar dönem sonunda 20 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Dönem
boyunca ise mahalli idarelerin hesap bakiyeleri ortalama yaklaşık 16,1 milyar TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
2.4.6. Kamu İşletmeleri
Kamu işletmeleri piyasa koşulları çerçevesinde faaliyetlerini yürüten kuruluşlardır. Bu kapsamda
gelir-gider yapıları ve yönetsel durumları piyasa koşulları tarafından şekillendirilmektedir.
Yukarıda da değinildiği gibi gerek literatürde gerekse iyi uygulama örneklerinde kamu işletmeleri
genellikle THH kapsamı dışında bırakılmaktadır. Ancak ülkemiz uygulaması açısından her ne
kadar hukuki olarak kamu işletmesi niteliğinde de olsa, gelir kaynaklarının önemli bir kısmı genel
bütçeden yapılan transferlerden oluşan ve bu anlamda Tebliğ’e göre genel yönetim sektörü
içerisinde değerlendirilen kamu işletmeleri de bulunmaktadır.
2.4.7. Bütçe Dışı Fonlar
Ülkemizde kamu mali yönetim reformuyla birlikte daha önce faaliyet gösteren bir çok bütçe
dışı fon kapatılmış olup yalnızca 5 adet bütçe dışı fon halihazırda faaliyetini sürdürmektedir.
Mali büyüklük itibarıyla söz konusu fonlardan özellikle İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) ve Tasarruf
Mevduatı Sigortası Fonu (TMSF) ön plana çıkmaktadır.
71
72
Gerek literatürde gerekse uluslararası iyi uygulama örneklerinde bütçe dışı fonların THH
içerisinde değerlendirilmesine işaret edilmektedir. Ancak, söz konusu bütçe dışı fon tabiriyle
kastedilen daha ziyade cari giderlerin finansmanı için kurulmuş ve ülkemiz kamu mali yönetim
reformuyla birçoğu kapatılan bütçe dışı fon yapısıdır. İSF ve TMSF gibi fonlar ise yatırım
perspektifi ve yatırım dönemi uzunluğu açısından bu tarz fonlara benzememektedir. Böylesi
fonlar için öngörülen temel yaklaşım ise söz konusu fonların ayrı kurumsal yönetim yapısı
içerisinde, kendilerine özgü yatırım stratejisi ve çerçevesine tabi olacak şekilde THH kapsamı
dışında ele alınmasıdır. Dolayısıyla ülkemiz uygulamasında da halihazırda THH kapsamı dışında
ele alınan söz konusu fonlara yönelik mevcut yaklaşımın literatürde öngörülen ideal yapıyla
çelişecek bir husus olmadığı değerlendirilmektedir.
2.5.Mevcut THH Yapısının Literatür ve İyi Uygulamalar Çerçevesinde
Değerlendirilmesi
Ülkemiz THH sisteminin konuya ilişkin literatürde öngörülen hususlar ve uluslararası iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirilmesinde üç temel parametre göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar sırasıyla THH modeli ve THH’nin işleyişi, THH hesabının değerlendirilmesi ve THH’nin kapsamıdır.
2.5.1. THH Modeli ve İşleyişi
Uluslararası iyi uygulama örnekleri incelendiğinde THH sistemlerinin genel olarak merkezi bir
yapıda tasarlandığı görülmektedir. Ancak bazı ülkelerde merkezi olmayan sistemler ile merkezi
ve merkezi olmayan sistemlerin bir karışımı olarak ele alınan ve karma sistem olarak adlandırılan
THH sistemi de uygulanmaktadır.
Mevcut kapsamı itibarıyla değerlendirildiğinde, ülkemizde TCMB nezdinde tutulan ve THH
kapsamındaki hesaplar Hazine tarafından yönetilmekte ve THH hesabına yönelik nakit giriş
ve çıkışları Hazine’nin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. THH kapsamındaki idarelerin
tüm ödeme hesapları TCMB nezdinde tutulmakta olup söz konusu hesaplara günlük nakit
talepleri doğrultusunda Hazine nakit programı çerçevesinde belirlenen miktarda nakit
aktarımı gerçekleştirilmekte ve gün sonunda harcanamayan tutarlar süpürülerek THH’ye geri
dönmektedir. Bu idarelere ait tahsilat hesapları ise yine TCMB ve TCZB nezdinde yer almaktadır.
Söz konusu tahsilat hesaplarında toplanan tutarlar belirli usul ve esaslar çerçevesinde THH’ye
aktarılmaktadır.
Harcamacı kurumların yapacakları harcamalar için Hazine’den nakit talebinde bulunması ve
Hazine tarafından sadece ilgili harcamalara yönelik olarak nakit aktarımı gerçekleştirilmesi,
harcanamayan tutarlarının gün sonunda tekrar THH’ye dönmesi, kurumların istisnai durumlar
hariç olmak üzere sadece ödeme ve tahsilat hesapları açabilmeleri ve bu hesapların bir nevi
transit hesap hükmünde olması nedenlerinden dolayı ülkemizde uygulanan THH sisteminin
merkezi THH yönetim modeli kapsamında ele alınabileceği değerlendirilmektedir.
Banka hesapları yapısına bakıldığında ise kurumların ödeme ve tahsilat hesapları muhasebe
birimleri adına açılmaktadır. Bu çerçevede, ödeme işlemlerinde alıcılara doğrudan THH üzerinden
aktarım yapılmamakta, önce THH’den muhasebe birimlerinin söz konusu ödeme hesaplarına
aktarım gerçekleştirilmekte ve bu hesaplar vasıtasıyla alıcılara ödeme yapılmaktadır. Yine benzer
şekilde yapılan tahsilatlar önce ilgili muhasebe birimlerinin hesaplarında toplanmakta sonrasında
THH’ye aktarılmaktadır. Dolayısıyla mevcut hesap yapısı göz önünde bulundurulduğunda
ülkemiz THH banka hesapları yapısının merkezi olmayan banka hesap yapısına yakınsadığı
değerlendirilmektedir.
Literatürde THH’nin bir Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’ne bağlı olarak yürütülmesi,
söz konusu sistem üzerinde gerekli kontrol parametrelerinin tanımlanması ve uygulamaya
konması, hesapların anlık olarak izlenebilmesi, THH kapsamındaki hesap hareketlerine ilişkin
raporların istenen formatta ve sıklıkla elde edilebilmesi, muhasebe kayıtlarının otomatik bir
2016 KBYR
TEK HAZİNE HESABININ ULUSLARARASI UYGULAMALAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
şekilde tutulabilmesi ve söz konusu sistemin nakit programlama altyapısını doğru ve etkin bir
biçimde besleyebilmesi öngörülmektedir.
KEÖS kapsamında mevcut THH uygulamasının işleyişi itibarıyla yukarıda değinilen hususları
önemli ölçüde karşıladığı değerlendirilmektedir. Muhasebe birimlerinin THH’den kendilerine
aktarılan tutarlar dışında aktarım yapamamasını sağlayan kontrol fonksiyonu, gün sonunda
harcanamayan tutarların süpürülmesi ve THH’ye aktarılması, nakit talep ve ödeme işlemlerinin
gerçekleştiği anda muhasebe kayıtlarına yansıyabilmesi, THH’nin hesap hareketlerine yönelik
raporlamaların Hazine tarafından istenildiği anda izlenebilmesi gibi özellikler THH’yi literatürde
ve uluslararası iyi uygulama örneklerinde gözlenen işleyişe uygun kılmaktadır. Bununla birlikte
THH’nin işleyişine yönelik olarak nakit programlama altyapısının iyileştirilmesi konusunda
geliştirilebilir alanlar bulunduğu değerlendirilmektedir. KEÖS sisteminden elde edilen nakit talep
ve ödemelerinin bütçe gider sınıflandırmasına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak
bir raporlama altyapısı ve yine bütçede öngörülen gelir sınıflandırmasına paralel bir gelir
raporlama altyapısı ile tam bir bütçe-nakit raporlama uyumu sağlanabilecek ve bu durum nakit
programlamasının etkinliğini çok daha üst seviyelere taşıyabilecektir.
2.5.2. THH Bakiyesinin Değerlendirilmesi
Uluslararası iyi uygulama örnekleri incelendiğinde, tüm ülkelerde bulunan ve THH kapsamında
ele alınan hesapların farklı şekillerde değerlendirildiği görülmektedir. Bazı ülkelerde söz konusu
hesaplar yalnızca merkez bankalarında nemalandırılırken, bazı ülkelerde diğer kamu bankaları
veya yurt içi özel bankalar da kullanılabilmektedir. Ayrıca bazı ülkeler THH hesabının bakiyesinin
değerlendirilmesinde repo/ters repo gibi farklı aktif nakit yönetimi enstrümanlarını da
kullanmaktadır. Hesapların değerlendirilmesine yönelik farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte en
doğru olan yöntemin Hazine hesaplarının makul risk ölçülerinde en yüksek getiriyi elde edilmesini
sağlayacak enstrüman, vade ve getiri oranlarıyla değerlendirilmesi olarak görülmektedir. Bu
durumun gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal altyapı ile kurumlar arası koordinasyonun
tesis edilmesi ve piyasa yapısının elverişli olması gerekmektedir. Bu çerçevede yeterli koşulları
sağlayan ülkelerde Hazine rezervleri en yüksek getiriyi elde edecek şekilde değerlendirilmektedir.
Ülkemizde ise Hazine rezervlerinin TCMB nezdinde nemalandırılmasına 2011 yılında
başlanmıştır. Bu çerçevede, söz konusu nemalandırma yaklaşımının çerçevesi Hazine ve TCMB
arasında imzalanan protokolle belirlenmiştir. Böylece, modern nakit yönetimi uygulamalarının
temel sacayaklarından biri olan Hazine rezervlerinin getiri elde edecek şekilde değerlendirilmesi
sağlanmıştır.
Bununla birlikte, söz konusu nemalandırma yaklaşımına ilave olarak ilerleyen dönemlerde
gerekli koşulların oluşması durumunda diğer iyi uygulama örneklerinde görüldüğü gibi ticari
bankalarda mevduat bulundurulması, repo/ters repo uygulamaları ile halihazırda yasal altyapısı
bulunan bir takım kısa vadeli nakit finansman enstrümanlarının da kullanımı seçeneklerinin
değerlendirilmesiyle söz konusu uygulama daha ileri bir düzeye taşınabilecektir.
2.5.3. THH’nin Kapsamı
Ülkemiz THH uygulamasına ilişkin olarak üzerinde en fazla önemle durulması gereken
parametrenin mevcut THH’nin kapsamı olduğu görülmektedir. Gerek literatürde çerçevesi
çizilen gerekse iyi uygulama örneklerinde karşılaşılan THH kapsamı, mümkün olduğunca geniş
bir THH yapısını işaret etmektedir. Buna göre bazı ülkeler tüm genel yönetim sektörünü
THH’nin kapsamı dahiline almış, bazıları ise merkezi yönetime ek olarak sosyal güvenlik fonlarını,
mahalli idareleri, yurtdışı menşeili proje özel hesaplarını ve bütçe dışı fonları da kapsama dahil
etmişlerdir. Kamu işletmeleri ise gerek literatür gerekse iyi uygulama örnekleri göz önüne
alındığında kapsam dışında değerlendirilmektedir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda,
ideal bir THH kapsamının belirlenmesinde temel gözetilen hususun mümkün mertebe genel
yönetim sektörünün tamamının veya her halükarda asgari olarak merkezi yönetim sektörünün
73
74
kapsam dahiline alınması olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca THH’nin kapsamında yer alan
kurumların tüm hesaplarının da (özel hesap, proje hesabı vb.) THH sistemi içerisinde ele alınması
öngörülmektedir.
5018 sayılı Kanun uyarınca ülkemiz genel yönetim sektörü içerisinde merkezi yönetimin yanı
sıra sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler de yer almaktadır. İstatistiki raporlamaya
yönelik bir genel yönetim sektörü sınıflandırması göz önüne alındığında ise kapsam daha da
genişlemektedir.
Ülkemiz THH uygulamasında sadece genel bütçeli idareler THH kapsamına alınmıştır. Ancak
genel bütçeli idarelerin de özel kanunlar ve anlaşmalar çerçevesinde açılmış ve THH kapsamı
dışında kalan bir takım hesapları bulunmaktadır. Bu sebeple, her ne kadar genel bütçeli idareler
mali büyüklük olarak genel yönetim sektörü içerisinde oldukça önemli bir yer teşkil etse de
literatür ve iyi uygulama örneklerinde gözlenen ideal kapsamla kıyaslandığında mevcut THH
kapsamının oldukça sınırlı kaldığı değerlendirilebilecektir. Yukarıda da değinildiği üzere kapsam
dışında kalan hesapların toplam büyüklüğü oldukça yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Diğer
taraftan, bankalarla yapılan tahsilata yönelik protokoller uyarınca tahsil edilen gelirlerin bir süre
söz konusu bankalarda bekletilerek gecikmeli olarak THH’ye aktarılması, THH kapsamı dışında
kalan büyüklüğün artmasına neden olan diğer bir faktördür.
Bu sebeple ülkemiz THH uygulamasının daha ileriye götürülmesine yönelik atılabilecek
adımların başında mevcut THH kapsamının iyi uygulama örneklerine paralel olarak genişletilmesi
gelmektedir. Diğer ülke örnekleri de göz önüne alındığında böylesi bir süreçte karşılaşacak temel
sorun alanlarının başında geniş kapsamlı THH’nin getirebileceği yönetim zorlukları gelmektedir.
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin gelir-gider modelleri, bütçe ve muhasebe yapıları,
kurumsal yönetim yaklaşımları gibi alanlardaki farklılıkları değerlendirildiğinde tüm bu idareleri
kapsamına alan bir THH’nin yönetim zorluğu haklı bir çekince olarak değerlendirilebilecektir.
Ancak, böylesi bir THH yapısın doğuracağı zorluklar uygun bir muhasebe ve raporlama altyapısıyla
asgari seviyeye indirilebilecektir. Bu çerçevede, THH’ye yönelik her türlü işlemin muhasebe
raporlamalarına doğru bir biçimde yansıtılması ve etkin bir biçimde takibine yönelik muhasebe
sisteminin oluşturulması son derece önemlidir. Ayrıca bunu destekleyecek yeterli düzeyde
bir bilgi sistemleri altyapısı ve kurumlar arası etkin veri paylaşımının tesis edilmesi diğer kritik
unsurlar olarak göze çarpmaktadır.
Uygulamada karşılaşılacak diğer bir zorluk ise THH kapsamına alınması öngörülen kurumların
hesapları üzerindeki yönetim yetkilerini yitirecekleri endişesidir. Ancak böylesi bir endişenin
yersiz olduğu değerlendirilmektedir. Zira merkezi bir nakit yönetim yaklaşımı kurumların
yönetsel ve bütçesel otonomilerine halel getirecek bir husus değildir. Uygun bir muhasebe ve
bilgi sistemleri altyapısı ile söz konusu kurumların mevcut faaliyetlerini herhangi bir aksama
ve müdahale olmaksızın THH kapsamı içerisinde de yerine getirmeleri temin edilebilecektir.
Ayrıca daha etkin bir THH mekanizmasıyla sağlanacak daha yüksek getiri miktarı, uygun bir gelir
paylaşım modeli ile ilgili kurumlarla da paylaşılabilecek ve söz konusu kurumların sisteme dahil
edilmesi kolaylaştırılabilecektir.
2016 KBYR
TEK HAZİNE HESABININ ULUSLARARASI UYGULAMALAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
3.SONUÇ
Dünyada THH uygulamaları 19 yy başlarından itibaren görülmektedir. Zaman içerisinde teknolojik
imkanlarının gelişmesi ve sistemin işletilmesi sürecinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda
günümüzde farklı THH modelleri uygulanmaktadır. Sistemin tasarımı, sistem dahilinde kullanılan
bankacılık yapısı, THH’nin tutulduğu yer ve ilişkili olduğu bilgi sistemleri, THH kapsamındaki
hesapların değerlendirilmesi gibi hususlar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ancak sisteme
ilişkin olarak hesapların gün sonlarında süpürülmesi, kapsamın mümkün olduğunca geniş tutulması,
süreç kapsamında ilgili kurumların rol ve sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmiş olması gibi bazı
prensipler üzerinde ortak bir anlayış mevcuttur.
Ülkemizde THH sistemi ilk olarak 1972 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 2007 yılında
güncellenen sistem 2011 yılında yapılan yenilikle son halini almıştır. Uluslararası iyi uygulamalar
incelendiğinde genel kabul görmüş prensiplere paralel özelliklere sahip olan ülkemiz THH
uygulamasında geliştirilmeye açık önemli alanlar da bulunmaktadır.
Bu kapsamda, ülkemiz THH uygulamasının iyi uygulamalar çerçevesinde ele alınması ve literatürde
de bahsedilen özelliklere sahip olacak şekilde güncellenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu süreçte özellikle THH’nin kapsamı üzerinde durulmasının yerinde olduğu düşünülmektedir.
Mevcut THH kapsamının ideal düzeyde genel yönetim, asgari düzeyde merkezi yönetim sektörünü
ve kapsamda yer alan kurumlara ait tüm hesapları kapsayacak şekilde genişletilmesi ülkemiz
uygulamasını çok daha ileriye taşıyacaktır.
THH’nin ilişkili olduğu, kurumların rol ve sorumluluklarının belirlendiği, kurumların görev alanları
çerçevesinde ihtiyaç duydukları verilere rahatlıkla ulaşabildiği bir bilgi sistemi ve veri paylaşım
altyapısının oluşturulması gerekmektedir. Tüm bu dönüşümün, kamu mali yönetiminde görev alan
kurumların eşgüdümü ile ve bir proje yönetimi yaklaşımı dahilinde sürdürülmesinin etkin bir çözüm
olacağı değerlendirilmektedir.
75
76
Kaynakça:
1. Allen R., Tomassi D. 2001. Managing Public Expenditure. A Reference Books For Transition
Countries. OECD.
2. Ankara TCOP Workshop Report. 2016. PEMPAL TCOP Thematic Group Meeting On Cash
Management, Ankara, TURKEY. https://www.pempal.org/events/pempal-tcop-thematic-groupmeeting-cash-management (Erişim Tarihi: 12.05.2016.)
3. Bessette Frank. 2011. Treasury Single Account: A Revolutionary Idea…1806!. http://blog-pfm.imf.
org/pfmblog/2011/02/treasury-single-account-a-revolutionary-ideain-1806.html. (Erişim Tarihi:
28.04.2016.)
4. Bozkurt F., 2007. Aktif Nakit Yönetimi Ülke Uygulamaları ve Türkiye, Hazine Uzmanlık Tezi.
Hazine Müsteşarlığı.
5. Bütçelerine Göre Kamu Kurum ve Kuruluşları. Devlet Personel Başkanlığı. http://euygulama.dpb.
gov.tr/devletteskilati/kontrollu/Butce.aspx (Erişim Tarihi: 01.05.2016.)
6. Dener C., 2014. Treasury Single Account Rapid Assessment Toolkit. http://www.worldbank.
org/en/topic/governance/brief/financial-management-information-systems-fmis (Erişim Tarihi:
20.04.2016)
7. Erdener, G. ve Cangöz, M.C. 2010. Hazine Nakit Yönetimi. Maliye Finans Yazıları Dergisi. Temmuz
2010.
8. Karabulut A., 2013. Tek Hazine Hesabı, Seçilmiş Ülke Uygulamaları ve Türkiye Örneği. Hazine
Uzmanlık Tezi. Hazine Müsteşarlığı.
9. Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2014 Yılı
Genel Faaliyet Raporu. 2015. Maliye Bakanlığı.
10.Pattanayak S., Fainboim I. 2010. Treasury Single Account, Concept, Design, and Implementation
Issues. International Monetary Fund Fiscal Affairs Department Working Paper WP/10/143. http://
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10143.pdf. (Erişim Tarihi: 25.04.2016.)
11.Pattanayak, S., Fainboim I. 2011. Treasury Single Account: An Essential Tool for Government
Cash Management. International Money Fund Fiscal Affairs Department
12.Shah Anwar. 2007. Budgeting and Budgetary Institutions. Public Sector Governance and
Accountability Series. World Bank. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=XC
WCd2JcMJcC&oi=fnd&pg=PR15&dq=Shah+Anwar.+2007.+Budgeting+and+Budget
ary+Institutions.+Public+Sector+Governance+and+Accountability+Series&ots=jGGXvzB4o&sig=Bg8YUCUfjTxGWerS_QeK6HB9z6s&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (Erişim
Tarihi: 18.04.2016.)
13.Tek Hazine Hesabı Sisteminden Farklılaşan Uygulamalar. 2014. Hazine Müsteşarlığı, Kamu
Finansmanı Genel Müdürlüğü, Nakit Yönetimi Dairesi.
14.Tufan İ., 2015. PEMPAL TCOP Plenary Meeting: Selected Issues in Liquidity Managementand
Treasury Controls, Sunum, Tirana, ALBANIA. https://www.pempal.org/events/tcop-plenarymeeting-selected-issues-liquidity-management-and-treasury-controls (Erişim Tarihi: 12.05.2016.)
15.Williams Mike. 2010. Government Cash Management:Its Interaction with Other Financial Policies.
International Monetary Fund Fiscal Affairs Department Technical Notes and Manuals. http://www.
imf.org/external/pubs/ft/tnm/2010/tnm1013.pdf
16.Yaşartürk E., 2014. Hazine Nakit Yönetimi Açısından Türk Vergi Tahsilat Sisteminin
Değerlendirilmesi. Hazine Uzmanlık Tezi.
17.Yaşartürk E., 2016. PEMPAL TCOP Thematic Group Meeting On Cash Management, Sunum,
Ankara, TURKEY. https://www.pempal.org/events/pempal-tcop-thematic-group-meeting-cashmanagement (Erişim Tarihi: 12.05.2016.)
2016 KBYR
TEK HAZİNE HESABININ ULUSLARARASI UYGULAMALAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
YATIRIMCILAR
İÇİN BİLGİLER
YATIRIMCILAR
İÇİN BİLGİLER
77
78
DEVLET BORÇLANMA SENETLERİ
1. Devlet İç Borçlanma Senetleri
Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Hazine
Bonoları ve Devlet Tahvillerinin ortak adıdır. DİBS’lerin ihraçlarına ilişkin bilgilere, senet türlerine
ilişkin kılavuz ve sıkça sorulan sorulara Müsteşarlık internet sayfası üzerinden (www.hazine.gov.
tr > Kamu Finansmanı > Yatırımcılar İçin Bilgiler) ulaşılabilmektedir.
2. Kira Sertifikaları
Kira sertifikaları, varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve
yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak
amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak
sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir. İhraç edilen senetlere ilişkin yatırımcı kılavuzu
www.hazine.gov.tr adresinde, “Kamu Finansmanı > Yatırımcılar İçin Bilgiler” bağlantısında yer
almaktadır.
3. Uluslararası Tahviller
Hazine Müsteşarlığı tarafından 1988 yılından bu yana bütçe finansmanı amacıyla uluslararası
sermaye piyasalarında ihraç edilen tahvillerdir. Söz konusu tahvillerin ihracına ilişkin bilgiler
Müsteşarlık internet sitesi üzerinden basın duyuruları ile yapılmaktadır.
DİBS İHALELERİNE KATILIM ESASLARI
Devlet İç Borçlanma Senetleri İhalelerine Katılım esasları Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilen
DİBS ihalelerine ilişkin esasları düzenlemekte ayrıca ihalelere katılım teklif formu yer almaktadır. Bu
dokümana Müsteşarlık internet sitesi “Kamu Finansmanı > Yatırımcılar İçin Bilgiler” bağlantısından
ulaşılabilmektedir.
DİBS GERİ ALIM İHALELERİNE KATILIM ESASLARI
Borç ödemelerinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması, ödemeler esnasında gerekli
nakit ya da finansman elde edilememesi riski olarak tanımlanan “likidite riski”nin kontrol altına
alınması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla iç piyasalarda geri alım ihaleleri
gerçekleştirilebilmektedir. Geri alım ihaleleri ile senetler vadesinden önce Hazine tarafından erken
itfa edilerek karşılığında yatırımcılara nakit ödeme yapılmaktadır.
Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Geri Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Müsteşarlık internet sitesi
“Kamu Finansmanı > Yatırımcılar İçin Bilgiler” bağlantısından ulaşılabilmektedir.
HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN SENETLERİN
VERGİLENDİRİLMESİ20:
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinden (DİBS) elde
edilen faiz gelirleri ve alım satım kazançları üzerinden yapılmakta olan yüzde 15’lik tevkifat oranı,
27.9.2010 tarih ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1.10.2010 tarihinden geçerli
olmak üzere tam ve dar mükellef gerçek kişiler için yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Söz konusu
tevkifat oranı, Kanun da sayılmış tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için yüzde 0 iken diğer
mükelleflerler için yüzde 10 olarak uygulanmaktadır.
Yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden (Eurobond) elde edilen faiz gelirleri ve alım satım
kazançları ihraç tarihi ne olursa olsun Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat uygulaması dışında
olduğundan, eurobond faiz gelirleri 2015 yılına ilişkin beyan haddinin aşılması halinde beyan
edilmektedir. Alım-satım kazancı ise maliyet bedeli endekslemesi ve istisna uygulaması sonucu
kalan tutar ne olursa olsun beyan edilmektedir. Dar mükellefler içinse, Eurobondlardan elde edilen
gelirler beyannameye tabi değildir.
20 Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Vergilendirilmesine ilişkin bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan
“G.V.K. Geçici 67 inci Madde Uygulaması ile İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2015)”nden hazırlanmıştır.
2016 KBYR
DEVLET BORÇLANMA SENETLERİ
PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ
Piyasa Yapıcılığı Sistemi kamu borçlanma senetleri birincil ve ikincil piyasasının sağlanan
belli hak ve yükümlülükler çerçevesinde düzenlenmesine yönelik olarak, borç çevirme (roll-over)
riskinin azaltılması, yatırımcı tabanının geliştirilmesi, şeffaf, rekabetçi ve daha organize bir piyasa
oluşturulması amaçları ile kurulan bir sistemdir. Piyasa Yapıcı bankaların seçilmesine ilişkin belirlenen
kriterler, piyasa yapıcı olarak seçilen bankalar ve bankalara sağlanan haklar ve yükümlülükleri
içeren “Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi”ne www.hazine.gov.tr adresi altında yer alan duyurular ve
“Kamu Finansmanı > Yatırımcılar İçin Bilgiler” bölümündeki “Piyasa Yapıcılığı Sistemi” başlığından
ulaşılabilmektedir.
2015 yılında birincil piyasadan yapılan prim dahil toplam nakit finansmanın yüzde 72’sini Piyasa
Yapıcı Bankalar karşılamıştır.
Grafik 42 - 2015 Yılı Birincil Piyasada Satılan DİBS’lerin Yatırımcı Dağılımı (%)
%
72
PY Bankalar
Kamu Kurumları
25
Diğer
3
Diğer taraftan, Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesine göre, ikincil piyasaya derinlik kazandırmak ve işlem
hacmini artırmak amacıyla piyasa yapıcı bankalar değişik vadelerde seçilmiş 9 ölçüt senetten kendi
seçtikleri 6 senet için PY (piyasa yapıcı) koduyla sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadırlar.
Bu kapsamda, 2015 yılında BIST (Borsa İstanbul) bünyesindeki borçlanma araçları piyasasında; PY
koduyla gerçekleştirilen işlemlerin hacminin ölçüt senetlerin toplam işlem hacminin içerisindeki
payı yüzde 40,2 iken tek taraflı DİBS işlem hacminin yüzde 9,9’u PY koduyla gerçekleştirilmiştir.
Grafik 43 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Ölçüt Senet Olarak Belirlenen DİBS’lerin 2015
Yılı PY Kodlu ve PY Kodsuz İşlem Hacmi (Milyar ¨)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PY Kodsuz İşlem Hacmi
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
0
PY Kodlu İşlem
Hacmi
Kaynak: Borsa İstanbul A.Ş.
79
80
Grafik 44 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Ölçüt Senet Olarak Belirlenen DİBS’lerin 2015
Yılı PY Kodlu İşlem Hacmi ve Diğer DİBS Toplam İşlem Hacmi (Milyar ¨)
35
30
25
20
15
10
5
Diğer DİBS Toplam İşlem Hacmi
PY Kodlu İşlem
Hacmi
Kaynak: Borsa İstanbul A.Ş.
2015 yılı Piyasa Yapıcılığı döneminde Piyasa Yapıcı olan 13 banka şunlardır:
1. Akbank T.A.Ş
2. Denizbank A.Ş.
3. Deutsche Bank A.Ş.
4. Finansbank A.Ş.
5. HSBC Bank A.Ş.
6. ING Bank A.Ş.
7. T. Ekonomi Bankası A.Ş.
8. T. Garanti Bankası A.Ş.
9. T. İş Bankası A.Ş.
10. T. Vakıflar Bankası T.A.O.
11. T. Halk Bankası A.Ş.
12. TC. Ziraat Bankası A.Ş.
13. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
2016 KBYR
PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
0
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ OFİSİ
Yatırımcı İlişkileri Ofisi, yerli ve yabancı yatırımcılara ülkemiz ekonomisine ilişkin ilk elden veri
ve bilgilerin sunulması amacıyla oluşturulmuş olup internet sayfasına http://www.treasury.gov.tr/
link/iro adresinden ulaşılabilmektedir.
Yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi faaliyetleri, daha sağlıklı finansal piyasalar oluşturulmasının
temel şartlarındandır. Bu doğrultuda Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), sermaye piyasalarında
aktif olan 40 gelişmekte olan ülkenin yatırımcı ilişkileri programını, yayımladığı bir raporla periyodik
olarak değerlendirmektedir. Son sayısı 2015 Ekim ayında yayımlanan söz konusu raporda, ülkemiz
Yatırımcı İlişkileri Ofisi uygulamaları, yatırımcı ilişkileri ve veri şeffaflığı uygulamaları kategorisinde
42 tam puan ve veri dağıtım uygulamaları kategorisinde 44 tam puan alarak her iki kategoride de
ilk sırada yer almıştır.
Grafik 45 - Yatırımcı İlişkileri ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları Sıralaması
(IIF – Ekim 2015)
45
40
35
25
20
15
10
5
0
Türkiye
Endonezya
Uruguay
Meksika
Brezilya
Peru
Şili
G. Afrika
Filipinler
Polonya
Panama
D. Cumhuriyeti
Macaristan
Kolombiya
G. Kore
Lübnan
Rusya
Bulgaristan
Tayland
Fas
Pakistan
Romanya
Malezya
Kosta Rika
Mısır
Hırvatistan
Nijerya
Tunus
Belize
Kenya
Ukrayna
Çin
Vietnam
Paraguay
Gana
Venezuela
Ekvador
Tanzanya
Zambiya
Gabon
(Puan)
30
81
82
ÖZET
İSTATİSTİKLER
Hazine Müsteşarlığı tarafından mali varlık-yükümlük yönetimi kapsamında
gerçekleştirilen tüm işlemler, ilgili muhasebe birimleri tarafından muhasebeleştirilmekte
ve bu işlemlerin sonuçları istatistik birimlerince periyodik olarak kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadır. Bu çerçevede, aylık olarak yayımlanan kamu borç yönetimi raporları, aylıkçeyreklik-yıllık istatistikler ve çeşitli sunumlar Müsteşarlığımız kurumsal web sitesinde
paylaşılmaktadır. Bahsedilen tüm bu bilgilere www.hazine.gov.tr adresinden ulaşım
sağlanabilmekte olup raporun bu bölümünde bazı temel istatistiklere yer verilmektedir.
2016 KBYR
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ OFİSİ
MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU DÖVİZ - FAİZ YAPISI (1)
2014
Milyar
Milyar ¨ ABD
Doları
Milyar
Milyar ¨ ABD
Doları
%
%
2015
%
Milyar ¨
Milyar
ABD
Doları
%
532,2
298,6
100,0
585,8
274,5
100,0
612,1
264,0
100,0
677,6
233,1
100,0
Sabit
318,1
178,4
59,8
360,2
168,8
61,5
399,3
172,2
65,2
458,1
157,5
67,6
Değişken
137,8
77,3
25,9
129,4
60,6
22,1
112,0
48,3
18,3
120,1
41,3
17,7
76,3
42,8
14,3
96,2
45,1
16,4
100,9
43,5
16,5
99,4
34,2
14,7
TL
386,5
216,8
72,6
403,0
188,8
100,0
414,6
178,8
100,0
440,1
151,4
100,0
Sabit
201,9
113,2
37,9
212,0
99,3
52,6
234,9
101,3
56,6
256,4
88,2
58,3
Değişken
108,4
60,8
20,4
94,8
44,4
23,5
78,9
34,0
19,0
84,3
29,0
19,1
- TÜFE’ye endeksli
Döviz
Sabit
FAİZ YAPISI
2013
Milyar
Milyar ¨ ABD
Doları
TOPLAM BORÇ STOKU
TÜFE’ye endeksli
76,3
42,8
14,3
96,2
45,1
23,9
100,9
43,5
24,3
99,4
34,2
22,6
145,7
81,7
27,4
182,8
85,7
100,0
197,5
85,2
100,0
237,5
81,7
100,0
116,2
65,2
21,8
148,2
69,4
81,0
164,4
70,9
83,2
201,7
69,4
84,9
Değişken
29,5
16,5
5,5
34,6
16,2
19,0
33,1
14,3
16,8
35,8
12,3
15,1
İç Borç Stoku
386,5
216,8
100,0
403,0
188,8
100,0
414,6
178,8
100,0
440,1
151,4
100,0
Sabit
201,9
113,2
52,2
212,0
99,3
52,6
234,9
101,3
56,6
256,4
88,2
58,3
Değişken
108,4
60,8
28,0
94,8
44,4
23,5
78,9
34,0
19,0
84,3
29,0
19,1
76,3
42,8
19,7
96,2
45,1
23,9
100,9
43,5
24,3
99,4
34,2
22,6
386,5
216,8
100,0
403,0
188,8
100,0
414,6
178,8
100,0
440,1
151,4
100,0
Sabit
201,9
113,2
52,2
212,0
99,3
52,6
234,9
101,3
56,6
256,4
88,2
58,3
Değişken
108,4
60,8
28,0
94,8
44,4
23,5
78,9
34,0
19,0
84,3
29,0
19,1
76,3
42,8
19,7
96,2
45,1
23,9
100,9
43,5
24,3
99,4
34,2
22,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
TÜFE’ye endeksli
TL
- TÜFE’ye endeksli
Döviz
Sabit
Değişken
Dış Borç Stoku (2)
Sabit
Değişken
TOPLAM BORÇ STOKU
TL
DÖVİZ YAPISI
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,7
81,7
100,0
182,8
85,7
100,0
197,5
85,2
100,0
237,5
81,7
100,0
116,2
65,2
79,8
148,2
69,4
81,0
164,4
70,9
83,2
201,7
69,4
84,9
29,5
16,5
20,2
34,6
16,2
19,0
33,1
14,3
16,8
35,8
12,3
15,1
532,2
298,6
100,0
585,8
274,5
100,0
612,1
264,0
100,0
677,6
233,1
100,0
386,5
216,8
72,6
403,0
188,8
68,8
414,6
178,8
67,7
440,1
151,4
65,0
USD
85,1
47,8
16,0
105,6
49,5
18,0
119,2
51,4
19,5
148,1
50,9
21,9
EUR
42,9
24,1
8,1
60,4
28,3
10,3
60,1
25,9
9,8
66,9
23,0
9,9
SDR
4,2
2,4
0,8
3,2
1,5
0,5
3,3
1,4
0,5
3,9
1,4
0,6
JPY
12,3
6,9
2,3
12,2
5,7
2,1
13,5
5,8
2,2
16,3
5,6
2,4
Diğer
1,0
0,6
0,2
1,4
0,6
0,2
1,4
0,6
0,2
2,3
0,8
0,3
386,5
216,8
72,6
403,0
188,8
68,8
414,6
178,8
67,7
440,1
151,4
65,0
386,5
216,8
72,6
403,0
188,8
68,8
414,6
178,8
67,7
440,1
151,4
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
İç Borç Stoku
TL
USD
EUR
Dış Borç Stoku (2)
USD
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,7
81,7
27,4
182,8
85,7
31,2
197,5
85,2
32,3
237,5
81,7
35,0
85,1
47,8
16,0
105,6
49,5
18,0
119,2
51,4
19,5
148,1
50,9
21,9
EUR
42,9
24,1
8,1
12,2
5,7
2,1
13,5
5,8
2,2
16,3
5,6
2,4
JPY
12,3
6,9
2,3
60,4
28,3
10,3
60,1
25,9
9,8
66,9
23,0
9,9
SDR
4,2
2,4
0,8
3,2
1,5
0,5
3,3
1,4
0,5
3,9
1,4
0,6
Diğer
1,0
0,6
0,2
1,4
0,6
0,2
1,4
0,6
0,2
2,3
0,8
0,3
ABD Doları alış kuru
1,7826
2,1343
2,3189
2,9076
USD/Euro Parite
1,3192
1,3759
1,2164
1,0929
USD/SDR Parite
1,53729
1,53989
1,44815
1,38720
(1) Geçici (2) Dış borç stoku TL değerleri ilgili dönem sonu ABD Doları döviz alış kuru ile hesaplanmıştır.
83
84
AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI(1) GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU
2011
2012
2013
2014
2015
534.630
549.220
607.045
633.894
702.369
518.349
532.198
585.838
612.131
677.631
16.280
17.022
21.208
21.763
24.737
377.870
396.841
416.399
429.339
456.829
368.778
386.542
403.007
414.649
440.124
9.091
10.299
13.392
14.690
16.705
C-DIŞ BORÇ STOKU
156.760
152.379
190.646
204.555
245.540
Merkezi Yönetim
149.571
145.656
182.831
197.483
237.507
7.189
6.723
7.815
7.073
8.033
-26.665
-36.959
-40.658
-47.909
-59.130
24.361
21.312
22.398
26.951
28.516
-51.025
-58.271
-63.056
-74.860
-87.646
507.965
512.261
566.387
585.986
643.238
1.297.713
1.416.798
1.567.289
1.748.168
1.953.561
39,1
36,2
36,1
33,5
32,9
Milyon ¨
A-GENEL YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU
(2)
Merkezi Yönetim
Diğer kamu kurumları
B-İÇ BORÇ STOKU
Merkezi Yönetim
Diğer kamu kurumları
Diğer kamu kurumları
D-AYARLAMA KALEMLERİ
(3)
Merkezi Yönetim
Diğer kamu kurumları
AB TANIMLI TOPLAM BORÇ STOKU
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (A+D)
GSYH
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%)
(1) Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve açık kılavuzu çerçevesinde tanımlanan borç stokudur.
(2) Konsolide edilmemiş Genel Yönetim brüt borç stoku
(3) Ayarlama kalemleri:
Merkezi Yönetime ilişkin ayarlama kalemleri, iskontolu DİBS’lerin faiz tutarı, enflasyona endeksli senetlerde anaparadaki TÜFE kaynaklı değer artışı,
dolaşımdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki DİBS’lerden oluşmaktadır. Diğer Kamu Kurumlarına ilişkin ayarlama kalemleri sözkonusu
kurumların elindeki DİBS’lerden oluşmaktadır.
KAMU NET BORÇ STOKU
2011
Milyon ¨
2012
2013
2014
2015
Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV)
290.075
240.636
197.725
187.082
161.044
I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt)
546.520
562.910
623.369
650.207
722.158
387.566
408.367
430.251
443.357
474.236
368.778
386.542
403.007
414.649
440.124
18.788
21.826
27.244
28.709
34.112
158.954
154.543
193.118
206.849
247.922
149.571
145.656
182.831
197.483
237.507
9.383
8.886
10.287
9.367
10.415
143.162
189.502
271.110
304.360
376.246
150.634
198.965
267.400
288.642
315.955
-7.471
-9.464
3.710
15.719
60.292
59.762
71.610
84.182
77.372
91.794
A-İç Borç
Merkezi Yönetim
Diğer Kamu
B- Dış Borç
Merkezi Yönetim
Diğer Kamu
II- Merkez Bankası Net Varlıkları
Net Dış Varlıklar
Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net)
III- Kamu Mevduatı
Merkezi Yönetim
31.096
33.535
45.691
50.592
48.093
Diğer Kamu
28.666
38.075
38.491
26.779
43.701
53.521
61.162
70.352
81.393
93.074
8.321
-44.422
-74.282
-81.792
-68.033
281.755
285.059
272.007
268.874
229.077
22,4
17,0
12,6
10,7
8,2
1.297.713
1.416.798
1.567.289
1.748.168
1.953.561
IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları
Bilgi İçin:
Net Dış Borç Stoku
Net İç Borç Stoku
Kamu Net Borç Stoku/GSYH(%)
GSYH
2016 KBYR
ÖZET İSTATİSTİKLER
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - BORÇLU DAĞILIMI
Milyon ABD Doları
KISA VADELİ BORÇLAR
KAMU
GENEL YÖNETİM
2011
2012
2013
2014
2015
81.575
100.189
130.390
131.732
102.749
7.013
11.040
17.605
17.866
14.550
0
0
0
0
0
Merkezi Yönetim
0
0
0
0
0
Mahalli İdareler
0
0
0
0
0
Fonlar
0
0
0
0
0
FİNANSAL KURULUŞLAR
Kamu Bankaları
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
KİT'ler
Diğer
7.013
11.040
17.605
17.866
14.550
7.013
11.040
17.605
17.866
14.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TCMB
1.239
1.036
833
342
176
ÖZEL
73.323
88.113
111.952
113.524
88.023
46.528
59.213
77.020
78.941
52.722
45.226
57.345
74.647
76.929
50.484
1.302
1.868
2.373
2.012
2.238
26.795
28.900
34.932
34.583
35.301
222.303
239.502
259.811
270.973
295.289
87.266
92.983
98.339
99.843
98.405
FİNANSAL KURULUŞLAR
Bankalar
Bankacılık Dışı
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
UZUN VADELİ BORÇLAR
KAMU
GENEL YÖNETİM
82.990
85.481
89.325
88.212
84.448
Merkezi Yönetim
79.184
81.710
85.663
85.162
81.685
Mahalli İdareler
3.789
3.769
3.661
3.050
2.763
17
3
0
0
0
Fonlar
FİNANSAL KURULUŞLAR
Kamu Bankaları
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
KİT'ler
Diğer
3.051
6.245
7.833
10.642
13.138
3.051
6.245
7.833
10.642
13.138
1.225
1.257
1.181
989
819
1.162
1.214
1.158
989
819
64
43
23
0
0
TCMB
8.095
6.052
4.401
2.142
1.151
ÖZEL
126.942
140.466
157.071
168.988
195.733
FİNANSAL KURULUŞLAR
Bankalar
Bankacılık Dışı
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU
KAMU
GENEL YÖNETİM
47.904
56.926
72.918
84.762
104.764
34.912
41.752
54.900
65.973
85.849
12.992
15.174
18.018
18.789
18.916
79.038
83.540
84.153
84.226
90.969
303.878
339.691
390.201
402.705
398.038
94.279
104.023
115.944
117.709
112.955
82.990
85.481
89.325
88.212
84.448
Merkezi Yönetim
79.184
81.710
85.663
85.162
81.685
Mahalli İdareler
3.789
3.769
3.661
3.050
2.763
17
3
0
0
0
10.064
17.285
25.438
28.508
27.688
10.064
17.285
25.438
28.508
27.688
1.225
1.257
1.181
989
819
1.162
1.214
1.158
989
819
64
43
23
0
0
Fonlar
FİNANSAL KURULUŞLAR
Kamu Bankaları
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
KİT'ler
Diğer
TCMB
9.334
7.088
5.234
2.484
1.327
ÖZEL
200.265
228.579
269.023
282.512
283.756
94.432
116.139
149.938
163.703
157.486
80.138
99.097
129.547
142.902
136.333
FİNANSAL KURULUŞLAR
Bankalar
Bankacılık Dışı
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
14.294
17.042
20.391
20.801
21.154
105.833
112.440
119.085
118.809
126.270
85
2016 KBYR
ÖZET İSTATİSTİKLER
339.691
390.201
402.705
398.038
2012
2013
2014
2015
1.327
2.484
5.234
7.088
9.334
TCMB DIŞ BORÇ
STOKU
(-)
164.021
171.410
154.985
116.382
90.202
232.690
228.811
229.982
216.221
204.342
BANKACILIK
BANKACILIK KESİMİ
SEKTÖRÜ HARİÇ DIŞ
DIŞ BORÇ STOKU
BORÇ STOKU
(-)
(I)
-4.629
0
15.232
38.541
30.834
PARASAL YETKİLİ
VE MEVDUAT
BANKALARI
VARLIKLARI (1)
-16.623
-16.529
-15.554
-12.240
-9.158
KATILIM VE
YATIRIM KALKINMA
BANKALARI
VARLIKLARI
0,7
-0,5
1,3
Toplam Kamu Faiz Dışı Fazlası
Merkezi Yönetim Bütçesi
Diğer Kamu
(1) 2016-2018 Orta Vadeli Program hedefleri
2010
( GSYH % )
0,5
1,2
1,8
2011
0,7
0,3
1,0
2012
0,1
0,9
1,0
2013
0,1
0,4
0,6
2014
0,6
0,4
1,0
2015(1)
0,5
0,1
0,6
0,5
0,5
1,0
2017(1)
253.943
245.340
230.304
189.920
182.666
TÜRKİYE NET DIŞ
BORÇ STOKU
(I-II)
2016(1)
-21.252
-16.529
-323
26.301
21.676
PARASAL SEKTÖR
NET DIŞ
VARLIKLARI (II)(2)
TOPLAM KAMU SEKTÖRÜ FAİZ DIŞI FAZLASI (PROGRAM TANIMLI)
(2)2005 yılından önceki veriler TCMB tarafından yayımdan kaldırılan “bankalar durumu” verileridir.
2005 yılı ve sonrası için ise TCMB tarafından yayımlanan “parasal durum” verileri kullanılmıştır.
(1) Hazine’nin IMF’ye olan yükümlülükleri TCMB’ce yayınlanan Parasal Durum tablosunun Dış Yükümlülükler bölümünde ve Türkiye Brüt Dış Borç Stoku’nda yer almaktadır.
Mükerrerliği önlemek amacıyla Hazine’nin IMF’ye olan yükümlülükleri bu kalemden çıkarılmıştır.
303.878
2011
TÜRKİYE BRÜT DIŞ
BORÇ STOKU
TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU (Milyon ABD Doları)
0,2
1,0
1,2
2018(1)
35,3
30,7
28,0
24,2
23,6
TÜRKİYE NET DIŞ
BORÇ STOKU /
GSYH (%)
86
HAZİNE GARANTİLİ KREDİ ÖDEME MİKTARLARI
2013
Milyon ABD Doları
Mahalli İdareler
Fonlar
Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar
Kamu Kesimi Finansal Olmayan
Kuruluşlar
Özel Kesim Finansal Kuruluşlar
Özel Kesim Finansal Olmayan
Kuruluşlar
Toplam
2014
2015
Hazinece Kuruluşca Üstlenim Hazinece Kuruluşca Üstlenim Hazinece Kuruluşca Üstlenim
Ödenen Ödenen Oranı (%) Ödenen Ödenen Oranı (%) Ödenen Ödenen Oranı (%)
32
-
100
2
102
-
24,5
32
-
107
0,2
194
226
-
-
346
-
11
32
788
3,9
22,9
28
-
86
0,1
282
237
-
203
-
373
-
351
-
1
-
0
32
912
28
921
3,4
24,3
2,9
(1) Geçici.
HAZİNE ALACAK STOKU (1)
2013
Milyon ¨
Mahalli İdareler
2015
Vadesi Vadesi
Vadesi Vadesi
Vadesi Vadesi
Geçmiş Gelecek Toplam Geçmiş Gelecek Toplam Geçmiş Gelecek Toplam
4.832
KİT'ler
2014
8.204 13.036
22 11.327 11.349
3.411
8.752 12.163
93
3.076
3.168
245
1.884
2.129
425
1.950
2.375
0
1.143
1.143
0
865
865
0
1.014
1.014
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
0
11
11
0
9
9
0
9
9
Kamu İşletmeleri
0
806
806
0
638
638
0
476
476
86
1.706
1.793
93
1.603
1.696
100
1.590
1.690
Organizasyonlar (3)
0
5
5
0
1
1
0
0
0
Sigorta Kuruluşları
0
13
13
0
0
0
0
0
0
Özel Kuruluşlar
0
4
4
0
3
3
0
2
2
0
14
14
0
10
10
0
7
7
Bankalar
(2)
Merkezi Yönetim
Vakıflar
(4)
(5)
TOPLAM
5.012 14.982 19.994
360 16.339 16.699
3.935 13.799 17.734
(1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir.
(2) EGYO ve İGDAŞ’ tan oluşturulmaktadır.
(3) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’ndan oluşmaktadır.
(4) Özelleştirilmiş KİT’ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır.
(5) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan oluşmaktadır.
87
88
2016 KBYR
ÖZET İSTATİSTİKLER
89

Benzer belgeler