Asil-Yedek 1 - Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Transkript

Asil-Yedek 1 - Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
T.c.
EGE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET TÜRK M USİKİSİ KONSERVATUVAR|
çALGı yApıM eöı-ü]Mü
2ot6-2oL7 özEı- yerrıvEK sıNAv soNuçLARı
Rsiı ıisrr'
Sıra
No
I
Aday
YERLEşrİnı.4E PUANI
Adı Soyadı
No
448
iı-ayon
çöıün
171,,93
2
754
MUHAMMED GÜVENÇ
160,96
3
491,
TAYLAN BULUT
156,43
4
428
iı-xın rncüNGöR
155,93
5
422
EMRE OKULMUŞ
I53,71,
6
399
viıır
148,6I
7
486
ÖZCÜn YİLDİRİM
I47,65
8
527
KORAY CAN ERSAN
14I,o5
9
762
MURAT YlLD|RlM
]"35,83
10
611
OĞUİ CAN ÖZCAN
I3o,49
1]"
602
TACETT|N YURDAKUL
1,29,I5
çönoüı<
Deviet Konservatuvarı Lise Devresi Mezunu2 (Asll)
12
47I
ruĞcnıv EĞüz
86
yıoEı<
ıisre
1,
46I
BURAK SUYOL
I27,66
2
395
FURKAN YlLMAZ
I27,61
3
559
MEMiK AK
t26,23
4
570
AYKUT ALAGÖZ
3.25,64
Yrd. Do
1yerleştirme puanları Ösvıv zoro başvuru kılavuzunda belirtilen formüllerle hesaplanmıŞtır. (2O].6 ÖSYM
Başvuru KıIavuzu. S.26-27)
2
Devlet Konservatuvarları lise devresi mezunları merkezi sınava girmeden Özel Yetenek Sınavı SOnUCu ile
konservatuvarların lisans devresine yükseköğretim kurulunun belirlediği usul ve esaslar ÇerÇevesinde
yerleştiriteceklerdir^ (2016 ÖYSM Başvuru kılavuzu sayf a 27\.