Sorular ve Yanıtlar işlevini daha önce kullanmış olan

Transkript

Sorular ve Yanıtlar işlevini daha önce kullanmış olan
Sayfa
Sorular ve Yan?tlar i?levini daha önce kullanm??
olan gezginlerden yararl? bilgiler
Gönderildi?i Tarih: 17 Eylül 2014
Bunu payla?:
Las Vegas’taki Venetian, TripAdvisor’daki yeni Sorular ve Yan?tlar i?levselli?ini erken benimseyenlerden
biri oldu. Bu yeni kanal arac?l???yla gezginlerle etkile?imde bulunman?n de?eri üzerine onlar?n
dü?üncelerini ö?renin.
Sorular ve Yan?tlar i?leviyle ilgili tecrübeleri konusunda Venetian’dan Ön Büro Yetkili Müdürü Sandra
Wild; Kristal Ramos, (?irket ?tibar?n? Geli?tirme Müdürü – Konuk ?li?kileri) ve Beverly Borromeo (Otel
Müdürü – Konuk ?li?kileri) ile görü?tük.
S: Sorular ve Yan?tlar hangi aç?dan TripAdvisor stratejinize uydu?
Y: Tüm yorumlar? izlemek ve yan?tlanmas?n? sa?lamak için zaten TripAdvisor ile çal???yoruz. Ayr?ca bize
yeni bir soru soruldu?unda uyar?lar al?yoruz ve böylece sorular? yan?tlamak oldukça basitle?iyor. Sorular
ve Yan?tlar, konuklarla farkl? bir düzeyde, daha samimi ?ekilde ba?lant? kurabilmemizin bir yolu.
S: Sorular bekledi?iniz gibi mi? ?a??rt?c? veya zor olanlar var m??
Y: Sorular?n hepsi çok iyi. Ço?una bakt???m?zda, k?sa süre sonra konu?un yak?nda bizde konaklayaca??n?
dü?ünüyoruz. Bu, konuklar buraya gelmeden onlarla ba?lant? kurman?n ve i?letmedeki hizmetin ayn?s?n?
sunman?n mükemmel bir yolu.
S: Yan?tlar?n?zdaki tarz? nas?l ayarl?yorsunuz?
Y: Lüks bir tatil köyü olarak sahip oldu?umuz ?öhrete uygun ?ekilde yan?t vermekle sosyal medyadaki daha
gayri resmi ve rahat tarz aras?nda iyi bir denge var olan. Dolay?s?yla, o ho? çizgiyi korumaya ve ikisinden
birine daha fazla meyletmemeye çal???yoruz. Sorunun tarz? ço?unlukla yan?tlar?m?za biçim vermemize
yard?mc? oluyor. Ayr?ca her ?eyi olabildi?ince basit ?ekilde aç?klarken, lüks bir i?letme olarak kimli?imize
uygun davranmaya çal???yoruz.
S: Bir sorunun yan?t? “hay?r” ise ne yap?yorsunuz?
Y: Bu durumda, ço?unlukla gezginin do?rudan Konuk ?li?kileri Departman?m?z ile ileti?im kurmas?n?
isteriz. Elbette baz? sorular?n yan?t? “hay?r”d?r, ancak sadece hay?r demekle kalmaz, alternatif bir çözüm
de önermeye çal???r?z.
S: Belirli bir sürede yan?t vermeye çal???yor musunuz?
Y: Genellikle maksimum 24 saat içinde yan?t vermek isteriz.
S: Sorular ve Yan?tlar i?levinin, konuklar?n Venetian’da rezervasyon yapt?rmadan
önce ihtiyaç duyduklar? bilgileri edinmelerine yard?mc? oldu?unu dü?ünüyor
musunuz?
Y: Evet, kesinlikle, çünkü özelliklerle ilgili sorular soran konuklar?m?z oluyor. Konuklar ister bizimle
kal?yor olsun, isterse Las Vegas seyahatlerinde herhangi bir tatil köyünde ya da dünyan?n herhangi bir
yerinde, kal?nan yerin özelliklerinin çok önemli oldu?unu biliyoruz. Dolay?s?yla, bu bize gerçekten
süitlerimizde sundu?umuz ?eyleri, farkl? süitlerimizi ve i?letmedeki restoranlar ile al??veri? seçeneklerini
net ?ekilde özetleyebilme olana?? veriyor.
Venetian’a bu yararl? bilgileri payla?t??? için çok te?ekkürler! Venetian’?n i?letme sayfas? ile ve Sorular ve
Yan?tlar bölümünü buradan görüntüleyebilirsiniz. Ayr?ca Sorular ve Yan?tlar hakk?nda daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.
TripAdvisor Hakk?nda
TripAdvisor®, gezginlerin mükemmel seyahatlerini planlamas?na ve rezervasyon yapt?rmas?na olanak
sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte
çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak için yüzlerce web
sitesini kontrol eden rezervasyon araçlar?na do?rudan ba?lant?lar sa?lar. TripAdvisor markal? siteler; 6,5
milyon konaklama yeri, restoran ve gezilecek yeri kapsayan ve ayl?k 340 milyona yakla?an farkl?
ziyaretçi**, 350 milyon yorum ve görü?ün yer ald???, dünyan?n en büyük seyahat toplulu?unu
olu?turmaktad?r. Siteler, tüm dünyada 48 ülkede faaliyet göstermektedir.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), ba?l? kurulu?lar? arac?l???yla, ba?ka 24 seyahat medya markas?
alt?nda web siteleri yönetmekte ve çal??t?rmaktad?r:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com.tr (www.thefork.com.tr,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com ve www.dimmi.com.au dahil olmak üzere),
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com,
www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com ve www.virtualtourist.com.
*Kaynak: TripAdvisor Siteleri için comScore Media Metrix, tüm dünya geneli, ?ubat 2016
**Kaynak: TripAdvisor kay?t dosyalar?, 2016 y?l?n?n ilk üç ayl?k dönemi

Benzer belgeler

Çılgın bir gezinti: Üst sıralara yükselmek için

Çılgın bir gezinti: Üst sıralara yükselmek için sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı

TripAdvisor Gezgin Yorumları`na Yönetim Yanıtları

TripAdvisor Gezgin Yorumları`na Yönetim Yanıtları sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı