31.05.2013 Miraç Kandili

Transkript

31.05.2013 Miraç Kandili
İLİ
: SİVAS
AY-YIL : MAYIS-2013
TARİH : 31/05/2013
! " *0" '.-/ *- ' *+ , '() #$
%& + 1
3$ 2
MİRAÇ KANDİLİ
“Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir
kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed)
Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız
Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan
münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.”1
Aziz Din Kardeşlerim!
"Yukarı çıkmak, yükselmek" anlamına
gelen urûc kökünden türemiş miraç kelimesi
"yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim
olarak Rasûlü Ekrem'in bir gece Mescid-i
Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa
isrâ, oradan göklere yükselmesine miraç
denilmiştir.2 Miraç hadisesinde gören göz, işiten
kulak ve düşünen bir kalp için nice hikmet ve
ibretler vardır. Zira Allah’ın ruhundan üflediği3,
kâinatın özü, yeryüzünde Rahman’ın halifesi4,
mahlûkatın en şereflisi5, en güzel kıvam6da
yaratılan ve meleklerin secde ettiği Âdem (a.s)’ın
neslidir insan.7 İşte bu insanın erişebileceği
makamın adıdır miraç.
Değerli Kardeşlerim!
İnsanın Allah'a kul olmakla meleklerden
üstün olabileceğini ifade eden bir kutlu olaydır
miraç. Allah’a itaat edenin yüceleceğini, günah
işleyerek de Allah’tan uzaklaşacağını en bariz
şekilde ifade eder miraç. Zira peygamberimiz
miraç yolculuğunda Hakk’ın huzuruna yükselirken
sağına baktığında cennet ehlini güler vaziyette8,
soluna baktığında ise cehennem ehlini ağlar halde
görmüştür. Hâlbuki onlara da akıl ve kitap verilmiş
ve iki yoldan doğru olanı bildirilmiştir. Buna
rağmen onlar yanlış olanı tercih etmişler, ibadet ve
itaat yerine isyan ve günahı seçmişlerdir.
İşledikleri çeşitli günahlar sebebiyle cennetlere
uçamamış,
cehennem
bataklığına
saplanıp
kalmışlardır.
amel. Miraçtır her bir salih amel insanı kulluğun
zirvesine yükselten. Kulu en yüksek kemâl
mertebelerine/yücelere/layık
olduğu
makama
şimşek hızıyla ulaştıracak burak ihlâstır. Bu
bineğin kanatlarından biri sabır diğeri şükürdür.
Haramdan ve şüpheli şeylerden sakınmak ise
zirveye giden basamaklardan düşmeyi engelleyen
azim ve sebattır… Ve secdedir kulun sidretülmüntehası. Allah’ı görüyormuşçasına bir hayat
yaşamaktır ihsan.. Ve bu makamdır melekleri
geride bıraktıran. İman nurudur kulun yolunu
aydınlatan. Allah’ın ipi Kur’an ve onun açıklaması
olan sünnettir bu uzun yolculukta kulun yol
arkadaşı/rehberi.
O halde Ey insan! Rabbin seni dünya
hayatının meşgalesine dalıp oyalanasın9 diye değil;
ölüm gelinceye kadar kulluk edesin10 ve rızasını
kazanıp cennetlere varis olasın diye yarattı. Ve
seni başıboşta bırakmadı.11 Ahirette hesabını
veremeyeceğin ya da sırattan geçiremeyeceğin
ağırlıkları kaldırıp at omuzlarından.
Ey Halık’ın överek yarattığı insan! Hz.
Âdem gibi tövbe/istiğfar; Hz. İbrahim gibi
cömertlik ve fedakârlık; Hz. Eyyub gibi sabır; Hz.
Davut gibi alın teri/helal kazanç; Hz. Yusuf ve Hz.
Meryem gibi iffet/hayâ; Hz. Musa gibi azim; Hz.
İsmail gibi anne-babaya iyilik ve itaat; Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.v) gibi merhamet ve
şefkat basamaklarıyla Hakk’a yaklaştıracak ve
miraca yükseltecek Salih amellere sıkıca tutun.
Değerli Kardeşlerim!
“Namazınızı dosdoğru kılın”12 buyuran
Rabbinin; ‘Namaz müminin miracı’13, ‘secde kulun
Allah’a en yakın ânı’dır14 diyen Rasulü’nün
çağrısına kulak ver. Dur Rabbinin huzuruna.
Cennet ırmağında yıkanır gibi temizle özünü
namazla.15 Miraç hediyesi namaz ile miracı doya
doya yaşa. Kelamullah ile konuş Rabbinle. “Ben
kuluma çok yakınım”16 hatta “şahdamarından bile
yakınım”17 buyuran Rabbine ‘secde et ve
yaklaş.’18
Sezayi BEKDEMİR
Uzman Vaiz
Kıymetli Din Kardeşlerim!
Günah bataklığından çıkmanın ilk adımıdır
nasuh tevbe… Ve tevbenin isbatıdır her bir salih
9
Ankebut, 64; Enbiya, 17
Hicr, 99
11
Kıyame, 36
12
Nisa, 103
13
Âlûsî, c. 8, s. 416. Râzî, c. 1, s. 243-251. Bursevî, c. 12, s. 267.
14
Nesâî, Sunen, II, 180, Mısır 1964
15
Buhari- Mevakıt 134
16
Bakara 186.
17
Kaf, 16
18
Alak, 19
10
1
İsra, 1
TDV, “Miraç Maddesi”
3
Hicr, 29; Sad, 72
4
Enam, 165; Yunus, 14; Fatır, 39
5
İsra, 70
6
Tîn, 2
7
Bakara, 34;
8
Beyhaki, Delailün-Nübüvve, 691
2