Seramik Atölye –IV - Erciyes Universitesi GSF

Transkript

Seramik Atölye –IV - Erciyes Universitesi GSF
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
SERAMĠK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ
I.
GENEL BĠLGĠLER
Dersin Kodu ve Adı
SER 302 SERAMIK ATÖLYE IV
KREDĠ : 5
Yarıyılı
Bahar
ECTS KREDĠSĠ : 8
Bölüm
Seramik ve Cam Tasarımı
Öğretim Elemanı
Doç. Kaan CANDURAN
ĠletiĢim bilgileri :
Kaan CANDURAN, Erciyes Üniversitesi, GSF, Seramik Bölümü, Kayseri, 38039, TÜRKĠYE.
Tel: + 90 352 4374937/ 34252 e-mail: [email protected]
II.
DERS ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
DERSĠN ĠÇERĠĞĠ: Özgün ve sanatsal seramik üretimi. Artistik seramik uygulamaları ve piĢirim
yöntemleri ile yetkin ürünler yaratmak.
DERSĠN TĠPĠ: :
Zorunlu
Seçmeli:
Esas
Ġlgili
Yan Dal
BaĢlangıç
Orta:
Ġleri:
Uzmanlık:
DERSĠN AMACI: Seramik piĢirim yöntemlerini öğretmek, özgün sanatsal formlar üzerinde
uygulatmaktır.
DERSĠN YÖNTEMĠ: Tasarımlar için eskiz çizimleri, seramik sanatçılarının ve eserlerinin incelenmesi,
piĢirim tekniklerinin tüm detaylarıyla kavranması ve bunların uygulanması. Öğrencilere dönem
boyunca konular ilgili çeĢitli slaytları, video VCD’ler gösterilerek, onların bilgilendirilmesini çalıĢılacak
ve aynı zamanda kendilerine verilen, hazırlanmaları istenen ödevler baĢarı puanlarını etkileyecektir.
DERS ĠÇĠN GEREKLĠ METERYAL VE MALZEMELER:
Farklı cins killer, farklı piĢirim materyalleri
DERS ĠÇĠN GEREKLĠ KAYNAKLAR:
Tük Seramik Derneği dergileri, Türkiye’de Sanat Dergisi, Ceramic Monthly Dergileri, Seramik ve
çömlekçilik, (Remzi Kitabevi), Antik Dekor dergileri, Anadolu’da yaĢamakta olan ilk çömlekçilik,
(Güngör Güner, Akbank Yayınları), Toprağın Erki Hamiye Çolakoğlu, (Sıtkı Erinç, Çanakkale Seramik
Yayınları), The Complete Potter’s Companion, (Tony Bırks), Naked Clay, Ceramics without glaze,
(Jane Perryman), Kültür Bakanlığı Yayınları
DERS GEÇME KRĠTERLERĠ: Derse devam, derse ilgi ve alaka ve el becerisi değerlendirilecektir.
Dönem boyunca bir vize bir final sınavı uygulanacak olup, öğrencilerin ortalamaları vize sınavından
aldıkları notun %30 u, final sınavının %70 i baz alınarak hesaplanmaktadır. Öğrencilerin ortalamaları,
sınıfın baĢarı seviyesine göre hesaplanmaktadır ve aldıkları notlar A, B, C, D Ģeklinde
harflendirilecektir.
ÖN KOġULLAR:
HAFTALIK DERS PLANI:
Haftalık Ders BaĢlıkları:
1. Belirlenen bir konu üzerine tartıĢmaların yapılması
2. Konunun ve seramik sanatçılarının bu konudaki çalıĢmalarının araĢtırılması
3. Tasarımlar ve eskiz çizimleri
4. Tasarımların değerlendirilmesi ve maket çalıĢmaları
5. Gerçek uygulamanın yapılması
6. Uygulamanın değerlendirilmesi
7. Vize Sınavı
8. Yeni uygulama için eskiz çalıĢmaları
9. Tasarım ve tasarımların değerlendirilmesi
10. Maket çalıĢması ve gerçek uygulamanın yapılması
11. Bisküvi piĢirimi ve artistik piĢirime hazırlık
12. Artistik piĢirimlerin tamamlanması
13.Uygulamaların değerlendirilmesi
14. Final Sınavı
Ek bilgi:
GörüĢme Saatleri:
Eğitim Dili: Türkçe

Benzer belgeler

Anıtsal Seramik Uygulamaları

Anıtsal Seramik Uygulamaları piĢirim tekniklerinin tüm detaylarıyla kavranması ve bunların uygulanması. Öğrencilere dönem boyunca konular ilgili çeĢitli slaytları, video VCD’ler gösterilerek, onların bilgilendirilmesini çalıĢı...

Detaylı