Exlibris tekniği ve Uygulamaları

Transkript

Exlibris tekniği ve Uygulamaları
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
SERAMĠK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ
Dersin Kodu ve Adı
I.
GENEL BĠLGĠLER
SER 305.2 SEÇMELĠ ATÖLYE III
(Exlibris Tekniği ve Uygulamaları)
Güz
Seramik ve Cam Tasarımı
Öğretim Görevlisi Vedat ÇOLAK
KREDĠ : 3
ECTS KREDĠSĠ :4
Yarıyılı
Bölüm
Öğretim Elemanı
ĠletiĢim bilgileri :
Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Kayseri, 38039, TÜRKĠYE
Tel: +90 352 4374901/ 34053 e-mail: [email protected]
II.
DERS ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
DERSĠN ĠÇERĠĞĠ: Estetik anlatım biçimine sahip olan exlibris çalıĢmalarında kullanılan tekniklerinin
zenginliği geniĢ olanaklar sağlamaktadır. Kalıplar kullanarak çoğaltma esasına dayalı bu tekniklerin;
çizgi, biçim, renk, yazı, fotoğraf v.s gibi elemanlardan yararlanarak bir konuyu görsel yoldan aktarmayı
sağlamaktadır. Bu ders değiĢik çoğaltma tekniklerini kapsamakta: boya karıĢımları, isimlendirme ve
verilen yöntemlere göre baskı uygulaması.
DERSĠN TĠPĠ: :
Zorunlu
Seçmeli:
Esas
Ġlgili
Yan Dal
BaĢlangıç
Orta:
Ġleri:
Uzmanlık:
DERSĠN AMACI: Sanatsal yanı olan exlibris uygulamalarıyla; yaratıcılık, tasarım gücü, buluĢ yeteneği,
renk ve biçim duyarlılığı, titiz ve dikkatli çalıĢma gibi özelliklerin aĢılanması ve kiĢiliğe uygun bir resim
dili oluĢturmayı amaçlanmaktadır. Bu ders değiĢik teknikleri kapsamaktadır. Öğrenciler anlamlı formlar
keĢfetmekte ve özgün baskı tarihi sırasında farklı baskı teknikleri öğrenmekte ve daha geliĢmiĢ dijital
ve foto grafik süreçlerle birleĢtirmektedir. Öğrenciler bu süreçte asetat üzerine elle çizim, fotokopi,
lithofilm ve ayırım sağlayan Photoshop gibi bilgisayar programları ile değiĢik yollar öğrenmektedirler.
Öğrenciler bu yöntemleri kullanarak fotoğraf, desen, resim ve grafik çizimleri gibi alanlarda da
deneyime ve cesarete sahip olurlar.
DERSĠN YÖNTEMĠ:
-BaĢlangıçta basit siyah-beyaz baskı ve daha çok karmaĢık yöntemlerle tek renkli exlibris
çalıĢmaları.
-Baskı planlamasının yapılması (Dönem haftalarına göre sırayla kalıp ve baskı iĢlemlerinin
planlanması ve bu iĢlemlerle ilgili malzeme ve araç-gereçlerin temin edilmesi.)
-Malzeme temininin organize edilmesi (Grup ve bireysel olarak temin edilmesi gereken
malzemelerin belirlenmesi ve bunların planlanan süreye kadar temin edilmesi.)
-Baskı gruplarının oluĢturulması (Baskı esnasında aletlerin kullanımında yığılmaların meydana
gelmemesi için 3-4 kiĢilik grupların oluĢturulması.)
-ÇalıĢmanın bütün aĢamalarında gösterilen performansın değerlendirmeye alınması
-Dersin teknik kapsamı: Serigrafi tekniğini tanıtmak, örneklerle açıklama;
elle eskizlerin çizim hazırlıkları; çalıĢma renklerinin boya karıĢımları; yansıtıcı ve fotokopi kolajların
kullanımı; bilgisayar ve Photoshop programı kullanımı.
DERS ĠÇĠN GEREKLĠ METERYAL VE MALZEMELER: Baskıyı gerçekleĢtirmek için baskı boyaları ve
baskı kâğıtları; kâğıt- Arche baskı kâğıdı veya düzgün yüzeyli sanat kâğıdı, Maket bıçağı ve yedek
uçlar, Makas, maskeleme bandı, YumuĢak pamuk bezler, çeĢitli küçük fırçalar, mika tabakası, gazete,
değiĢik mürekkepler, geciktirici tiner, Eskiz defteri, kalem, silgi, 2 ucuz suluboya fırçası.
DERS ĠÇĠN GEREKLĠ KAYNAKLAR:
Verilen teknikle ilgili fotokopiler dağıtılmakta. Öğrenciler üniversitenin geniĢ kütüphanesinden
yaralanmaktadırlar. Burada Serigrafi tekniği ile ilgili kitapların yanı sıra çizim kitapların geniĢ bir
koleksiyonu, sanat tarihi kitapları, sanatçı çalıĢmaları, dergi ve sürekli sanat yayınları mevcuttur.
Ancak ara sıra ihtiyaç duyulduğunda aĢağıdaki kaynak listesini kullanarak ayrıntılı bilgi edinilebilir:
- Exlibris, Hasip PektaĢ, AED , 2003
-1.Uluslararası Exlibris YarıĢması Sergisi – Ankara 2003, Katalog, Ankara Exlibris Derneği
-AED Bülteni, 1/5 Sayıları, Ankara Exlibris Derneği Yayınları
-Tüm Yönleri ile Serigrafi Ġpekbaskı , Hasan Pekmezci, Ġlke Yayıncılık, Ankara, 1992
-Gravür, Güler Akalan, Kaleseramik Sanat Yayınları, 2000
-Silk Screen Process Productuon,Harry Hiett-H.K.Middleton, Blandford Press Limited, London,
1960
-Boyama ve Baskı Teknolojisi , Meliha/Ferit Özgirgin, MEB Basımevi, Ġstanbul, 1987
-Screen Printing , Tim Mara, Tomas and Hudson, London, 1979
-Printmaking Today , Jules Heller, Holt Rinehart and Winston Co. USA, 197
-Water-based Screenprinting, Steve Hoskins, A&C Black, London, 2001
-Printmaking for Beginners, Jane Stobart, A&C Black, London, 2003
-Dictionary of Printmaking Terms, Rosemary Simmons, A&C Black, London, 2002
DERS GEÇME KRĠTERLERĠ:
Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Ham baĢarı puanı, yarıyıl veya yıl sonu sınav puanının % 70'ine,
ara sınavlar puan ortalamasının % 30'unun eklenmesiyle hesaplanır. Bir dersten baĢarılı olmak için
baĢarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. Yukarıdaki tabloda AA, BA, BB, CB,CC
notları Ģartsız baĢarılı notlardır. DC ve DD notları ise Ģartlı baĢarılı notlardır. Bir öğrencinin DC veya
DD notu aldığı bir dersten baĢarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Değerlendirmedeki kriter; öğrencinin atölyeye devamlılığı, yaptığı çalıĢmayla ilgili gayret ve titizliği ve
yapacağı denemelerdeki özgün yaklaĢımlar ve çeĢitlilik anlayıĢına göre belirlenir
ÖN KOġULAR:
HAFTALIK DERS PLANI: Haftalık Ders BaĢlıkları:
1Exlibrisin tanıtılması. Özgün baskı çeĢitleri ve baskı teknikleri hakkında genel bilgi verilmesi.
Exlibris örneklerin gösterilmesi.
2Exlibris çeĢitlerinin tanıtılması ve tarihi geliĢiminin açıklanması. Baskıda kullanılan
malzemelerin, araç-gereçlerin ve makinelerin tanıtılması.
3Baskıda iĢlem sırasının tanıtılması. Baskı alanı ve kağıt boyutlarının tespit edilmesi.
4Tek renkli bir exlibris için çalıĢma eskizlerinin hazırlanması.
5Seçtikten sonra basılacak eskize göre baskı tekniğin belirlenmesi.
6Baskı kalıbının hazırlanması. Baskı kağıtlarının hazırlanması.
7Tek renkli exlibrisin gerçekleĢtirilmesi. Baskı sonrası çalıĢma alanının temizlenmesi.
8VĠZE SINAVI
9En az üç exlibris (çok renkli) için eskizlerin hazırlanması.
10 Baskı tekniğin belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması. Baskı kağıtlarının hazırlanması.
11 Baskı sırasına göre kalıpların hazırlanması. Birinci exlibris baskısının gerçekleĢtirilmesi.
12 Diğer exlibris baskılarının gerçekleĢtirilmesi. Baskı sonrası çalıĢma alanının temizlenmesi.
13 Diğer exlibris baskılarının gerçekleĢtirilmesi. Baskı kağıtlarının numaralanması ve atölyenin
temizlenmesi.
14FĠNAL SINAVI
Ek bilgi:
Benden özel izin almadan araç gereçleri kullanmayın. Asla makineleri bensiz kullanmayın. Bu derste
meydana gelebilecek kesik ve sıyrıklara karĢı, ilkyardım dolabı ve ilaçları kullanılmalı. Bütün örenciler
tetanos aĢısı olmaları için teĢvik edilmeli. Derinin asit ve çözücülerle herhangi bir temasında hemen
bol suyla yıkanmalıdır. Asit, tiner ve kimyasal buharlaĢmadan korunmak için havalandırma fanlarını
kullanın. Bütün kaza olayları ve donanım arızaları için bana rapor verin. ÇalıĢma esnasında maske ve
koruyucu eldivenleri kullanılması gerekmektedir. Elektrikli aletlerle çalıĢmaya baĢlamadan saçlarınızı
arkaya bağlayın. Yangın söndürücünün yerlerinden haberdar olun. Sigara içmeyin.
GörüĢme Saatleri:
Eğitim Dili: Türkçe