Anıtsal Seramik Uygulamaları

Transkript

Anıtsal Seramik Uygulamaları
ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
SERAMĠK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ
I.
GENEL BĠLGĠLER
SER 414.2 SEÇMELĠ ATÖLYE VI (Anıtsal DERSĠN KREDĠSĠ: 3
Seramik Uygulamaları)
ECTS KREDĠSĠ: 4
Dönemi
Bahar
Bölümü
Seramik ve Cam Tasarımı
Öğretim Elemanı
Doç. Kaan Canduran
ĠletiĢim Adresi: Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
Dekanlık Binası 38039 Melikgazi KAYSERĠ Tel: 0352 437 49 01 / 34252
E-Mail: [email protected]
II.
DERSLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
DERSĠN ĠÇERĠĞĠ: Anıtsal seramik tasarım ve uygulamalarının yapılması
DERSĠN TĠPĠ VE SEVĠYESĠ:
Zorunlu
Seçmeli:
Esas
Ġlgili Yan Dal
BaĢlangıç
Orta:
Ġleri:
Uzmanlık:
Dersin Kodu ve Adı
DERSĠN AMACI: Öğrencilerin anıtsal seramik uygulamaları alanında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
daha önce yapılmıĢ örneklerle konuyu kavratarak uygulamalarda bulunmak
DERSĠN YÖNTEMĠ: Tasarımlar için eskiz çizimleri, seramik sanatçılarının ve eserlerinin incelenmesi,
piĢirim tekniklerinin tüm detaylarıyla kavranması ve bunların uygulanması. Öğrencilere dönem
boyunca konular ilgili çeĢitli slaytları, video VCD’ler gösterilerek, onların bilgilendirilmesini çalıĢılacak
ve aynı zamanda kendilerine verilen, hazırlanmaları istenen ödevler baĢarı puanlarını etkileyecektir.
DERS ĠÇĠN GEREKLĠ METERYAL VE MALZEMELER: Yüksek dereceye dayanıklı kil ve sır, seramik
el aletleri
DERS ĠÇĠN GEREKLĠ KAYNAKLAR: Tük Seramik Derneği dergileri, Türkiye’de Sanat Dergisi,
Ceramic Monthly Dergileri, Seramik ve çömlekçilik, (Remzi Kitabevi), Antik Dekor dergileri, Anadolu’da
yaĢamakta olan ilk çömlekçilik, (Güngör Güner, Akbank Yayınları), Toprağın Erki Hamiye Çolakoğlu,
(Sıtkı Erinç, Çanakkale Seramik Yayınları), The Complete Potter’s Companion, (Tony Bırks), Naked
Clay, Ceramics without glaze, (Jane Perryman), Kültür Bakanlığı Yayınları
DERS GEÇME KRĠTERLERĠ:
Derse devam, derse ilgi ve alaka. BaĢarı notunun hesaplanmasında ara sınav notunun ağırlığı % 40,
final sınavı notunun ağırlığı % 60 olacaktır.
ÖNKOġULLAR:
Ders Planı:
I. Hafta: Anıtsal seramik uygulamaları hakkında bilgi verilmesi, örneklemelerle konunun kavranması
II. Hafta: Öğrenciler tarafından anıtsal seramik konusunda araĢtırma ve tasarımların yapılması
III. Hafta: Tasarımların yorumlanması ve bir tasarımın birlikte geliĢtirilerek onaylanması
IV. Hafta: Grup halinde iĢ bölümleri yapılarak anıtsal seramik uygulamasına baĢlanması
V. Hafta: ÇalıĢmaya devam edilmesi
VI. Hafta: ġekillendirmenin tamamlanması ve rötuĢ aĢaması
VII. Hafta: Vize: Kurumaya bırakılan parçaların sunumunun yapılması
VIII. Hafta: Kurutma
IX. Hafta: Bisküvi piĢirimi
X. Hafta: Sır denemeleri
XI. Hafta: Sırlama
XII. Hafta: Sır piĢirimi
XIII. Hafta: Anıtsal seramiğin planlanan Ģekilde montajı için çalıĢmalarının yapılması
XIV. Hafta: Final: Tamamlanan anıtsal seramiğin planlanan mekanda sunumu
Ek bilgi:
GörüĢme Saatleri:
Eğitim Dili: Türkçe

Benzer belgeler

Seramik Atölye –IV - Erciyes Universitesi GSF

Seramik Atölye –IV - Erciyes Universitesi GSF piĢirim tekniklerinin tüm detaylarıyla kavranması ve bunların uygulanması. Öğrencilere dönem boyunca konular ilgili çeĢitli slaytları, video VCD’ler gösterilerek, onların bilgilendirilmesini çalıĢı...

Detaylı