Goethe-Inst tut İstanbul - Die deutschen Auslandsvertretungen in der

Transkript

Goethe-Inst tut İstanbul - Die deutschen Auslandsvertretungen in der
Etkinlik Programı
Veranstaltungsprogramm
Almanya Haftası
Deutschlandwoche
17.10. - 25.10.15
Alman Başkonsolosluğu
Modern Kullanımlı Tar h Yazlık Rez dans
Günümüzde İstanbul Alman Başkonsolosluğu olarak kullanılan b na, Alman
İmparatorluğu’nun 1877 yılında -1871 yılında kuruluşundan sonra- lk yen
Büyükelç l k b nası olarak h zmete g rm şt r.
Yapılış konsepsyonuna uygun olarak hem kançılarya hem de tems lc l k
şefin n kametgâhını b r çatı altında b rleşt rm şt r. Türk ye Cumhur yet ’n n
1923’te kuruluşundan sonra başkent n Ankara’ya taşınması ve tüm yabancı
Büyükelç l kler n de bu nakle uymaları net ces nde, 1926 yılına kadar Alman
İmparatorluğu’nun Büyükelç l ğ olarak h zmet veren b na, bu tar hten sonra
Başkonsolosluk olarak kullanılmaktadır.
Alman Büyükelç s ’n n Tarabya'da bulunan tar h yazlık rez dansı, Alman
İmparatorluğu geçm ş n n ve boğazı çevreleyen görüntüdek değ ş m n b r
parçasıdır. Rez dansın üzer nde bulunduğu araz 1880 yılında Sultan II.
Abdülham t tarafından d plomat k kullanım amaçlı olarak Alman
İmparatorluğu’na hed ye ed lm şt r.
Sultan 2. Abdülham t" n 1880 yılında Alman İmparatorluğu'na Tarabya'da
hed ye ett ğ araz üzer nde, Alman büyükelç s n n tar h yazlık rez dansında, 1.
ve 2. Dünya Savaşları le Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Alman
askerler ç n nşa ed len şeh tl k yer alıyor.
H stor sche Sommerres denz m t moderner Nutzung
Deutsches Generalkonsulat
D e h stor sche Sommerres denz des deutschen Botschafters n Tarabya st
e n Stück der Gesch chte des deutschen Ka serre ches und der Entw cklung
der Landschaft um den Bosporus. Das Grundstück, auf dem s ch das
Gebäude befindet, war e ne Schenkung durch Abdulham d II. an das
Deutsche Re ch m Jahre 1880 zur d plomat schen Nutzung.
We terh n g bt es e ne Kapelle, d e sowohl von der kathol schen als auch von
der evangel schen K rche genutzt w rd. Im sogenannten Matrosenhaus, n
dem e nst d e Matrosen der ka serl chen Yacht untergebracht waren, befindet
s ch d e Gedenkstätte für d e Gefallenen des 1. und 2. Weltkr eges.
Das Gebäude, n dem s ch das heut ge Generalkonsulat Istanbul befindet,
wurde 1877 als erster Botschaftsneubau des Deutschen Re ches (nach
dessen Gründung 1871) se ner Best mmung übergeben. Se ner Konzept on
entsprechend hat es mmer sowohl d e Kanzle als auch d e Res denz des
Le ters unter e nem Dach vere nt. B s 1926, als d e Reg erung der 1923
gegründeten türk schen Republ k nach Ankara umzog und d e ausländ schen
Botschaften hr folgten, d ente das Gebäude als Botschaft des Deutschen
Re ches, se ther als Generalkonsulat.
www.almanyahaftasi.com
Goethe-Inst tut İstanbul
Alman-Türk T caret ve Sanay Odası
Goethe-Inst tut İstanbul Türk-Alman kültür çalışmalarında yaklaşık
50 yıllık b r geçm şe sah pt r. Çeş tl kültürel etk nl kler, farklı
gereks n mlere karşılık veren d l kursları, Almanya hakkında
b lg lend rme serv s , Türk ye’dek Alman d l ve edeb yatı uzmanları
ve Almanca öğretmenler ne verd ğ danışma h zmet ve meslekte
lerleme olanaklarıyla enst tü yılda en az 250.000 k ş ye
ulaşmaktadır.
m
Oktober
17 Ek
Ek m
21 Oktober
Cumartes - Samstag
Ekim Şenliği - Oktoberfest
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası / Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer
Yer/Ort:
Yeniköy Caddesi 88
Tarabya - İstanbul
Alman Protestan Kilisesi Etkinliği / Veranstaltungen der Evangelische Gemeinde deutscher
Sprache in der Türkei
15.00
Münih'in meşhur Oktoberfest'ini kutlayınız ve Oktoberfest'in
atmosferini Boğaz'da geleneksel Bayern yemekleri ile birlikte
enfes Alman birasının tadını çıkararak yaşayınız. “Happy
Bavarians” geleneksel Bavyera müziği ile hoşsohbet atmosferi
yaratacak r. Ayrıca “Maßkrugstemmen ve Kuhglocken-oyunu”
gibi pik Bayern dansları ve oyunları sizleri bekliyor. AHK sizleri
Oktoberfest'e ağırlamaktan mutluluk duyar.
Erleben Sie die Münchner Oktoberfestatmosphäre mit tradi onellen
bayerischen Speisen und köstlichem deutschen Bier am Bosporus. Die
Band “Happy Bavarians” wird mit echter tradi oneller Blasmusik für
frohe gesellige S mmung sorgen. Ebenfalls erwarten Sie typisch
bayerische Tänzen und Spiele, wie bspw. dem tradi onellen
Maßkrugstemmen oder dem Kuhglocken-Spiel, u.v.m. Die AHK freut
sich, Sie auf dem Oktoberfest begrüßen zu dürfen.
Kayıt:
Anmeldung über:
h p://www.dtr-ihk.de/tr/etkinlikler/oktoberfest/oktoberfest-2015/
h p://www.dtr-ihk.de/veranstaltungen/oktoberfest/oktoberfest-2015/
m
Oktober
18 Ek
Çarşamba - M ttwoch
“Kırmızı Koltuk” – Göç Hikayeleri I / „Rotes Sofa“ – Einwanderungsgeschichten I
İstanbul’lu iş adamı Erwin Köhle ile sohbet - Köhle ailesi 1845 - 1850 yılları arasında Almanya’nın Ulm şehrinden
Türkiye’ye göç etti. Aile altı nesildir İstanbul’lu.
im Gespräch mit Erwin Köhle, Kaufmann, Istanbul - Die Familie Köhle kam zwischen 1845 und 1850 von Ulm in
die Türkei. Heute lebt sie in der 6ten Generation in Istanbul.
19.30
“Kırmızı Koltuk” – Göç Hikayeleri II / „Rotes Sofa“ – Einwanderungsgeschichte II
1933 - 1945 yılları arasında yaklaşık 1.000 Almanca konuşan mülteci Türkiye’ye geldi. Dr. Lotte Loewe’de
bunlardan biriydi. Dr. Loewe’nin protestan cematinne ve İstanbul Üniversitesine etkisi üzerine bir sohbet.
Zwischen 1933 und 1945 kamen rund 1.000 deutschsprachige Emigranten in die Türkei. Dr. Lotte Loewe war eine
von ihnen. Ein Fenster der Kreuzkirche erinnert an sie und ihr Wirken in der Gemeinde und Istanbul Universität.
Alman-Türk T caret ve Sanay Odası’nın kuruluşu 1994 yılında
gerçekleşm şt r. AHK Türk ye, daha kurulduğu yıl ç nde b r Alman
Dış T caret Odası (AHK) n tel ğ n de kazanmıştır. Odanın
kurulması Almanya le Türk ye başbakanlarının teşv kler yle
olmuştur.
Alman Sanay ve T caret Odası (DIHK), İstanbul’da “Türk ye’de
Alman T caret n n Resm Delegasyon Ofis ” adı altında 1984
yılından bu yana b r oluşum bulundurmaktaydı. Dolayısıyla yen
kurulan oda, delegasyon ofis n n uzun yıllara dayanan
deney mler nden faydalanab ld ve etk nl kler n en üst sev yeden
ele alarak daha da gel şt rme fırsatını buldu.
Kiel Christian-Albrechts-Universitesi Kilise Tarihi araştırma görevlisi ve ilahiyatçı Jan Lohrengel’in Kilise Tarihi
sunumu
Vortrag mit Jan Lohrengel, evangelischer Theologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Kirchengeschichte der Christian-Albrechts-Universität in Kiel.
Pazar - Sonntag
Açık Kapı Günü - Tag der offenen Tür
Yer/Ort: Alman Protestan Kilisesi / Ev. Gemeinde deutscher Sprache in der Türkei, Aynalıçeşme, 34435 Beyoğlu
Alman Büyükelçisi’nin tarihi Tarabya Yazlık Rezidansı
Sommerresidenz des Deutschen Botscha ers in Tarabya
Kayıt gereklidir! Anmeldung erforderlich!
http://www.123contactform.com/form-1613646/Tagderoffenentuer
Yer/Ort:
Alman Sefarethanesi Bahçesi
Yeniköy Caddesi 88
Tarabya - İstanbul
Das Goethe-Inst tut Istanbul
Das Goethe-Inst tut Istanbul kann auf e ne be nahe 50jähr ge
Gesch chte deutsch-türk scher Kulturarbe t zurückbl cken.
M t v elfält gen Kulturveranstaltungen, e ner d fferenz erten
Sprachkurspalette, dem Informat onsangebot über
Deutschland sow e Beratung und Fortb ldung türk scher
German sten und Deutschlehrer erre cht das Inst tut pro Jahr
m ndestens 250.000 Menschen.
Saat/Uhrzeit: 19.30 - 22.00
Açılış / Eröffnung / Beginn
Başkonsolos Dr. Georg Birgelen tarafından selamlama / Begrüßung durch GK Dr. Georg Birgelen
Panel ve resepsiyona sadece davet edilen misafirler katılabilmektedir.
An diesem Empfang können nur eingeladene Gäste teilnehmen.
akabinde/anschl.
Logo yarışması kazananları ödül töreni / Preisverleihung an die Gewinner des Logowettbewerbs
Yer/Ort: Etkinlik salonu/Veranstaltungsraum
12.00 - 13.00
13.15 - 13.45
Perşembe - Donnerstag
Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) Mezun Bursiyerler Resepsiyonu
Alumni-Empfang des Deutschen Akademischen Austauschdiensts
Program akışı/Programmablauf:
11.00 - 11.15
11.15 - 11.45
m
Oktober
22 Ek
Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) Başkan Yardımcısı ve Giessen Justus Liebig Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Joybrato Mukherjee’nin de konuşmacı olarak katılacağı “Uluslararasılaşma” başlıklı bir panel düzenlenecektir.
Panel sonrasında DAAD bursiyerlerinin davetli olduğu bir resepsiyon verilecektir.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Öğrenci Müzik Grubu BYBYN’nin konseri
Konzert der Schülerband BYBYN (Cağaloğlu Anadolu Lisesi)
Yer/Ort: Etkinlik salonu/Veranstaltungsraum
Als jährliches Treffen der DAAD und Deutschland Alumni in Istanbul organisiert der DAAD einen Empfang im
Kaisersaal des Deutschen Generalkonsulats. Zu Gast aus Deutschland ist der DAAD-Vizepräsident und Rektor der
Justus Liebig Universität Giessen, Prof. Dr. Joybrato Mukherjee. Die Podiumsdiskussion widmet sich dem Thema
der „Internationalisierung“. Ein anschliessender Empfang bietet Möglichkeiten zum Austausch.
Alman Lisesi Öğrenci Müzik Grubu Konseri
Konzert der Schülerband der Deutschen Schule Istanbul
Yer/Ort: Etkinlik salonu/Veranstaltungsraum
14.00 - 15.00
Alman Akademik Değişim Servisi Yurtdışı Eğitim ve Burs Danışmanlığı
Studium- und Stipendienberatung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
Yer/Ort: Etkinlik salonu/Veranstaltungsraum
15.15 - 16.00
Alman Lisesi Öğrenci Müzik Grupları Konserleri
Konzerte der Schülerbands der Deutschen Schule Istanbul
Yer/Ort:
Alman Başkonsolosluğu
İnönü Caddesi 10
Gümüşsuyu - Beyoğlu
Yer/Ort: Etkinlik salonu/Veranstaltungsraum
saat başı /stündlich: Org konserleri /Orgelkonzerte
Yer/Ort: Şapel/Kapelle
saat başı /stündlich: Tarihi yazlık rezidansı ve Alman Askeri Şehitliği gezintisi, rehber eşliğinde (Almanca, Türkçe veya İngilizce)
Führung durch die Liegenschaft der Sommerresidenz einschl. Soldatenfriedhof (auf deutsch, türkisch oder englisch)
tam gün/ganztags: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Öğrenci Müzik Grubu “BYBYN’ Konseri / Konzert der Schülerband “BYBYN”
(Cağaloğlu Anadolu Lisesi)
Yer/Ort: Etkinlik salonu/Veranstaltungsraum
tam gün/ganztags: İstanbul’daki Alman kuruluşları tanıtım standları /Informationsstände deutscher Institutionen in Istanbul
Alman Kültür Merkezi Otoban Oyunu / Autobahn-Spiel des Goethe-Instituts Istanbul
Yer/Ort: Çadır / Zelt
Alman Akadem k Değ ş m Serv s DAAD
Alman Akadem k Değ ş m Serv s DAAD, Alman
ün vers teler n tems l eden b r çatı örgütüdür ve
uluslararası ün vers teler arası şb rl kler ç n destek
sağlayan en büyük Alman kurumudur. Ana görev
öğrenc ve b l m nsanı değ ş m yoluyla ülkeler arası
akadem k şb rl kler ne yardımcı olmaktır. DAAD
İstanbul Danışma Merkez ’nde Almanya`da
yükseköğren m gömek ve araştırma yapmak steyen
k ş lere b lg lend rme yapılmaktadır.
m
Oktober
20 Ek
Der Deutsche Akadem sche Austausch D enst (DAAD)
st e ne geme nsame E nr chtung der deutschen
Hochschulen und d e größte deutsche Förderungsorgan sat on für nternat onale Hochschulzusammenarbe t. Se ne Hauptaufgabe st es, d e akadem schen Bez ehungen m t dem Ausland vor allem durch
den Austausch von Stud erenden und W ssenschaftlern
zu unterstützen. Das Informat onsbüro des DAAD n
Istanbul berät und unterstützt türk sche Stud erende
und Forscher h ns chtl ch hres Stud en- und
Forschungsaufenthaltes n Deutschland.
akabinde/anschließend 18.00 -20.00 saatleri arası
Grup EINSHOCH6 Konseri: HipHop Klasik Müzikle Buluşuyor!
Konzert der Band EINSHOCH6: HipHop trifft Klassik!
Yer/Ort:
Kemerburgaz Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi
Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar - İSTANBUL
Google Maps: http://bit.ly/1Nea8Qe
Etkinlik ve konsere sadece davet edilen misafirler ka labilmektedir.
An der Veranstaltung und an dem Konzert können nur eingeladene Gäste teilnehmen.
Yer/Ort:
Alman Başkonsolosluğu
İnönü caddesi 10
Gümüşsuyu - Beyoğlu
Ek m
25 Oktober
Konu: Kuruluşundan günümüze İstanbul Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu
Thema: Rückblick auf das 60jährige Bestehen des Türkisch-Deutschen Kulturbeirats Istanbul
21
Ek m
Oktober
Cuma - Fre tag
Giriş serbesttir ! Eintritt frei!
Saat/Uhrzeit: 09.00 - 17.00
Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu 60. Yıl Etkinliği
Feier 60 Jahre Türkisch- Deutscher Kulturbeirat Istanbul
19.00 h
Çarşamba - M ttwoch
Pazar - Sonntag
Alman Protestan Kilisesi Etkinliği
Veranstaltung der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in der Türkei
10.30 h
Alman Protestan Kilisesinde Kültürel Dini Ayin
Kulturgottesdienst in der Evangelischen Kreuzkirche
Köprü Derneğ
Resim sergisi: Emile Bernard: Hz. İsa‘nın haçtan indirilmesi
Ausstellung mit Bildbetrachtung: Emile Bernard: Kreuzesabnahme
Org: Kemal Cem Yılmaz (Piyanist ve Bestekar), F. Schubert ve Johann Sebastian Bach‘a ait eserler, doğaçlama
Orgel: Kemal Cem Yilmaz (Pianist und Komponist) mit Werken von F. Schubert und Johann Sebastian Bach,
freien Improvisationen
Goethe-Institut İstanbul: Kütüphane tanıtımı / Bibliotheksführung
Saat/Uhrzeit: 11.00 - 12.00
Tanıtım:
Führung:
İstanbul Goethe-Institut Kütüphanesi 11.00-12.00 saatleri arası Almanca ve/veya Türkçe kütüphane tanıtımı
yapacak ve sunulan hizmetler hakkında bilgi verecektir. İlgilenenler kayıt için (tanıtımı hangi dilde istediklerini
belirterek) [email protected] adresine başvurabilirler.
Die Bibliothek des Goethe-Instituts Istanbul bietet von 11-12 Uhr eine Führung auf Deutsch und/oder Türkisch
für interessiertes Publikum an. Bei dieser Führung stellt die Bibliothek ihre Angebote und Serviceleistungen vor.
Vorherige Anmeldung mit Angabe, ob Deutsch oder Türkisch gewünscht wird, an die E-Mail-Adresse
[email protected]
akabinde: Kilise içi gezi - gezi için kayıt gereklidir: 0212-2503040
im Anschluss: Kirchenführung – dazu Anmeldungen an 0212-2503040
Yer/Ort:
Alman Protestan Kilisesi
Ev. Gemeinde deutscher Sprache in der Türkei,
Aynalıçeşme, 34435 Beyoğlu
İstanbul’dak Protestan K l ses
Türk-Alman Kültür İşler Kurulu İstanbul
Almanya’dan göç eden protestan zanaatkâr ve tüccarlar 1843 yılında
İstanbul’da protestan cemaat n kurmuşlardır. Ardı ardına b r hasta koğuşu
(daha sonra Alman Hastanes ), b r okul (bugünkü İstanbul Alman L ses ) ve b r
k l se (günümüzde Kreuzk rche) kurulmuştur. Böylel kle bu cemaat yabancı
kültürel kurumlar arasında İstanbul şehr n n en esk kurumu olup, „Türk ye’dek
Almanca l sanında Protestan Cemaat “ (Evangel sche Geme nde deutscher
Sprache n der Türke ) sm n taşımaktadır.
İstanbul Türk-Alman Kültür İşler Kurulu adlı derneğ m z 1955 yılında Türk ye ve Almanya arasındak
kültürel l şk ler n gel şmes ne h zmet etmek amacıyla kurulmuştur. Merkez Ankarada'dır. Derneğ n
üyeler Türk ye'de Alman d l ve kültürünü yakından tanıyan ve farklı alanlarda uzmanlaşmış olan
k ş lerden oluşmaktadır. Türk-Alman Kültür İşler Kurulu kültürel ve sosyal alanda sürdürdüğü çeş tl
etk nl k ve projeler n İstanbul Goethe Enst tüsü şb rl ğ le gerçekleşt rmekted r.
Aus Deutschland e ngewanderte Handwerker und Kaufleute haben 1843 d e
evangel sche Geme nde n Istanbul gegründet. Nache nander entstanden e ne
Krankenstat on (später Deutsches Krankenhaus), e ne Schule (heute Deutsche
Schule Istanbul) und e ne K rche (heute Kreuzk rche). D ese gehört- m t hrer
Orgel- zu den h stor schen kulturellen E nr chtungen d eser Stadt. Heute he sst d e
E nr chtung: Evangel sche Geme nde deutscher Sprache n der Türke .
www.tuerkei.diplo.de/istanbul
www.fb.com/istanbulgk
www.goethe.de/istanbul
Derneğ n asıl amacı, İstanbul ve Türk ye’dek tüm Almanca
konuşanlara h tap eden b r h zmet vermekted r. Derneğ n
faal yet n gönüllü çalışanlar yürütmekted r. Derneğ n haber
derg s nde kültürel, sosyal ve hukuk çer kl konular, serg
b lg ler yer aldığı g b , Almanya, Avusturya ve İsv çre
büyükelç l kler ve konsolosluklarından güncel haberler ve
b lg ler de yer almaktadır.
D e BRÜCKE e.V. (Kultur- und Wohltät gke tsvere n
n Istanbul)
Yer/Ort: Goethe-Institut İstanbul, Kütüphane
Yeniçarşı Cad. 32, 34433 Beyoğlu – İstanbul
Evangel sche Geme nde Istanbul
1994 wurde d e Deutsch-Türk sche Industr e- und
Handelskammer gegründet. Noch m Jahr hrer Gründung nahm
s e Ihre Tät gke t als Auslandshandelskammer (AHK) auf. D e
Gründung erfolgte auf gle chlautende Anregungen des
deutschen Bundeskanzlers und der türk schen M n sterpräs dent n.
Bere ts se t 1984 unterh elt der Deutsche Industr e- und
Handelskammertag (DIHK) n Istanbul das "Offiz elle Deleg ertenbüro der Deutschen W rtschaft n der Türke ". So konnte
d e neu gegründete Kammer auf d e langjähr ge Erfahrung des
Deleg ertenbüros zurückgre fen und hre Tät gke t auf dem
vorhandenen hohen N veau aufnehmen und we ter ausbauen.
Mesleğe Yönelim Fuarı: Meslek için Almanca
Berufsorientierungsmesse: Deutsch für den Beruf
Salı - D enstag
akabinde/anschliessend:
Konser: Mezzosoprano Ezgi Saydam ve Piyanist Kamerhan Turan ile şan resitali
Der Deutsche Akadem sche Austausch D enst
Ek m
23 Oktober
D e Deutsch-Türk sche Industr e- und Handelskammer
D e Hauptaufgabe des Vere ns besteht dar n, e n
Ansprechpartner für alle Deutschsprach gen n Istanbul und
der Türke zu se n. Der Vere n besteht aus ehrenamtl chen
M tarbe ter nnen und M tarbe tern. E n M tte lungsblatt - der
Infobr ef - nform ert über Neu gke ten auf kulturellem,
soz alem und rechtl chem Geb et, enthält Alltagst pps und
H nwe se zu Veranstaltungen, sow e aktuelle Informat onen
der deutschen, österre ch schen und schwe zer Botschaften
und Generalkonsulate.
Türrk sch-Deutscher Kulturbe rat Istanbul
Der Vere n des Türk sch-Deutschen Kulturbe rats Istanbul wurde m Jahre 1955 m t dem Z el gegründet, um
d e türk sch-deutschen Kulturbez ehungen durch untersch edl che Veranstaltungen und Projekte zu fördern
und zu ntens v eren. D e Zentrale des Vere ns st n Ankara. D e M tgl eder s nd Spez al sten,
W ssenschaftler und Künstler aus versch edenen Fachbere chen, d e m t der deutschen Sprache und Kultur
vertraut s nd. Akt v täten n soz alem und kulturellem Bere ch werden n Zusammenarbe t m t dem Goethe
Inst tut Istanbul durchgeführt.
www.dtr- hk.de/tr/
www.daad-turk ye.org/tr/
www.bruecke- stanbul.com
www.evk tuerke .org

Benzer belgeler

Almanya Haftası Deutschlandwoche 17.10.15

Almanya Haftası Deutschlandwoche 17.10.15 Vielfalt der deutsch-türkischen Beziehungen in Istanbul zu zeigen und Menschen aus unseren Ländern zusammenzubringen. Eine bunte Palette wartet auf Sie: das Oktoberfest der deutschtürkischen Indust...

Detaylı