BUSİAD

Transkript

BUSİAD
Temmuz/ A¤ustos/ Eylül 2010
115
Türk-Alman iflbirli¤ine BUS‹AD katk›s› Bursa Kalite Ödülü süreci
bafllad› TÜS‹AD Baflkan› Boyner BUS‹AD’a konuk oldu Bursa’nın
yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS‹AD BEBKA iflbirli¤i
Önce küçü¤ü düflünmek Üniversite sanayi iflbirli¤i gelifliyor
Temmuz/ A¤ustos/ Eylül
Say›:115
Mehmet Arif Özer (Baflkan)
Oya Yöney (Baflkan Yard›mc›s›)
Ali Ceylan (Baflkan Yard›mc›s›)
Bülent Parlam›fl (Baflkan Yard›mc›s›)
Tu¤rul Dirimtekin (Sayman)
Ahmet Altekin (Üye)
Ayhan Ispalar (Üye)
Ayflegül Donat (Üye)
Erol K›l›ç (Üye)
Fehmi Osanmaz (Üye)
‹hsan Karademirler (Üye)
Mehmet Ali Yormazo¤lu (Üye)
Mürsel Öztürk (Üye)
16 MAKALE
Ahmet Kurtcebe
Alptemoçin
18 BRÜKSEL’DEN MAKALE
Bahadır Kalea¤ası
20 SÖYLEfi‹
Raflit Karaaslan
24 KONUK YAZAR
Hakan Gülda¤
12
Mehmet Arif Özer
Oya Yöney
Prof. Dr. Ali Ceylan
Ayflegül Donat
‹hsan Karademirler
Mürsel Öztürk
Dr. Murat Kuter
05 BAfiKAN’IN MEKTUBU
M. Arif Özer
07 BAfiKAN YARDIMCISINDAN
Oya Yöney
09 BAfiKAN YARDIMCISINDAN
Prof. Dr. Ali Ceylan
10 BAfiKAN YARDIMCISINDAN
Bülent Parlam›fl
12 Türk-Alman iflbirli¤ine
BUS‹AD katkısı
20
28
28 Çekirge toplant›m›z ve
iftar gelene¤imiz devam
ediyor
32 MAKALE
fierif Arı
34 SÖYLEfi‹
Turgut ‹nal:
Ömür bitiyor davalar
bitmiyor
34
48 SÖYLEfi‹
Zafer Uran Zaman:
Türkiye dünya sıralamasında
yükselecek
52 Borusan'ın yeni yatırımları
hizmete açıldı
46
Kurulu’ndan “kutlama” ziyareti
- Nice yıllara Bursa Hakimiyet
69 ÜYELERDEN HABERLER
84 MAKALE
Selçuk fien
86 ÜYELERDEN HABERLER
99 BBDSO, yeni konser
sezonunu, yeni salonda açt›
100 AIESEC’ten ihracata destek
53 MAKALE
Tu¤rul Dirimtekin
54 MAKS‹FED Bursa'daki
üye S‹AD'ları a¤ırladı
38 2010 Bursa Kalite
40
Ödülü süreci baflladı
40 TÜS‹AD Baflkanı
Boyner BEBKA ve
BUS‹AD’a konuk oldu
63 BUS‹AD-BEBKA iflbirli¤i
64 BH‹D’in algı anketine destek
65 Emniyet Müdürü Halil
Y›lmaz’a ziyaret
- Albay ‹yigün: Terör yat›r›mla
biter
66 Üniversite sanayi iflbirli¤i
gelifliyor
67 Faik Çelik’e BUS‹AD Yönetim
42 MAKALE
Ahmet Altekin
44 M‹ZAH
46 Önce küçü¤ü
düflünmek
65
38
- Kılıçdaro¤lu Bursa'da
56 AKP yönetiminden
BUS‹AD’a ziyaret
58 Kosova heyetinden
BUS‹AD’lı sanayicilere yatırım
teklifi
59 Bursa’nın yeni gündemi
biliflim teknolojisi
60 MAKALE
Lami Ya¤cılarlıo¤lu
48
102 FOTO⁄RAF
Rüzgara fısıldanan sözler
104 MÜZ‹K
S›n›rs›z bir yetenek:
Jacqueline du Pre
106 BBDSO
Kas›m-Aral›k 2010 program›
108 YEN‹ ÜYELER
Baflkan’›n
Mektubu
Mehmet Arif Özer
Yönetim Kurulu Baflkan›
eferandumda al›nan sonucun
piyasalarda siyasal ve
ekonomik anlamda istikrar
alg›s› yaratmas›, Orta Vadeli
Program uygulamalar›ndaki baflar›,
d›flar›dan s›cak döviz giriflini daha
da h›zland›rd›…
R
Faiz oranlar›n›n dünya piyasalar›na
göre yüksek olmas›, di¤er taraftan
Türk Liras›’n›n de¤erinin artmas›,
s›¤›nacak liman arayan k›sa vadeli
yabanc› yat›r›mc›n›n ifltah›n›
kabartmaktad›r…
Yurda döviz girdikçe döviz fiyatlar›
düflmekte ve enflasyon
dizginlenmekte, varl›k fiyatlar›nda
bir fliflme oluflmaktad›r. De¤eri
düflen döviz, ihracatç›y› zor
durumda b›rakmaya devam
ediyor…
‹thalat, ihracat› katlayarak art›yor.
Sonuç: Do¤al olarak “cari aç›k”…
‹lk sekiz ayda %12,9 oran›nda
ihracat artarken ithalat % 30,5
oran›nda artt›. Y›l sonunda cari
a盤›n 40 milyar dolar civar›nda
olaca¤› öngörülmektedir...
Dövizin düflmesiyle kal›c› sermaye
giriflleri de dramatik olarak azalm›fl;
Eylül sonu itibariyle ancak 4,2 milyar
dolar olabilmifltir. Cari a盤›n
finansman kalitesi düflmekte ve
üretim kan kaybetmektedir. Bir
zamanlar üretti¤imiz ara mallar›m›z›
dahi ithal eder duruma geldik. Bu
durum özellikle de kobilerimizi
büyük s›k›nt›ya sokmaktad›r.
Baz›lar›m›z, de¤erli Türk Liras›n›
“itibarl› para” olarak görüyorsa da;
ekonomik büyüme modellerini d›fl
sat›m üzerine kuran uzak do¤u
ülkelerinde durum böyle de¤il. Çin,
Japonya, G. Kore, Taiwan, Tayland,
Endonezya ve Vietnam gibi ülkeler
ürettikleri mallar› dünya pazarlar›na
satarak büyüme ve kalk›nma
stratejileri oluflturmufllard›r. Bu
yöntemde baflar›l› olduklar› aç›kça
ortadad›r.
Dünyada döviz savafllar› devam
ederken, ülkeler paralar›n›n de¤erini
artt›rmamak için çaba gösterirken,
geliflmekte olan ülkemizin büyüme
ve kalk›nma politikalar›nda bir
paradigma de¤iflikli¤ine
gitmemesine anlam veremiyoruz.
Brezilya k›sa vadeli fonlarla getirdi¤i
Tobin vergisini % 6 ya ç›kard›.
Merkez bankas› kademeli faiz
düflürmeye devam edebilir, ‹hracat
Garanti Fonu ve Döviz ‹stikrar Fonu
kurulabilir. Giren s›cak paraya,
onlar› ürkütmeden Tobin benzeri
vergiler konabilir.
Eximbank faizleri neredeyse piyasa
faizleriyle eflitlendi. Eximbank faizleri
düflürülüp imkanlar› geniflletilebilir.
Çal›flanlar›n sosyal güvenlik
koflullar› güvenceye al›narak; esnek
çal›flma ve yar› zamanl› çal›flma
koflullar› düzenlenip
yasalaflt›r›labilir.
K›dem Tazminat› Fonu kurularak
ifllerli¤e kavuflturulabilir.
Bütünlüklü sanayi politikas›
üretmemiz ve kaynak planlamas›
yapmam›z flartt›r. Özellikle d›fl
ticarete konu olacak alanlara yat›r›m
yap›lmas› gerekmektedir.
Merkez Bankas›’n›n döviz
ihalelerinde al›m miktar›n› artt›ran
yeni kararlar›n›n uygulanmas›
sonucunda Türk Liras›’n›n de¤er
art›fl›n›n engellemesi çabalar›n›n
yetersiz kald›¤› ortadad›r.
Bu nedenle ihracatç›lar›n sorunlar›n›
ve 盤l›klar›n› dikkate alman›n
zaman› geldi geçiyor.
Girdi maliyetleri üzerindeki yüklerin
azalt›lmas› çal›flmalar› yap›labilir.
05 Bak›fl 115
ahar geldi, havalar ›s›nd›.
Tabiat›n canlanmas› ile beraber
biz sanayici ve ifladamlar› da
ifllerimizin bir miktar da olsa
canlanmas›na ve krizin bitifline yönelik
artan umutlara tan›kl›k ediyoruz.
Bahar aylar›yla beraber hem
flirketlerimiz hem de Bursa’m›zda
oda, birlik ve derneklerin ola¤an
genel kurullar› ve seçimleri yap›l›yor.
B
‹çinde yaflad›¤›m›z sorunlar›n
çözümünün bir parças› olman›n,
birlikte ifl yapman›n ve baflarman›n
çok daha önem kazand›¤› bir
dönemden geçiyoruz.
Özel zaman›ndan ve ifl yaflam›ndan
fedakarl›k ederek sosyal sorumluluk
projelerine gönüllü olarak at›lan ve
yap›lan seçimlerde görevine devam
eden ve yeni seçilen tüm baflkan ve
ekiplerine baflar›lar diliyoruz.
Son çeyrekteki yüzde 6'l›k büyüme
ve aç›klanan di¤er makro ekonomik
veriler iflsizlik oranlar› haricinde
umutlar›m›z› destekler nitelikteydi.
‹zlanda, Ukrayna ve Dubai’yi izleyen
Yunanistan’daki problemlerin Euro
bölgesinin di¤er zay›f ekonomilerine
s›çrama riski, krizin seyri aç›s›ndan
yeni bir dalga korkusu tafl›yor.
Nitekim Euro bölgesi ülkeleri bu
öngörü ile derhal harekete geçerek
yeni bir ekonomik paket aç›klad›lar.
Tabii ki bu risk, en büyük ticari
partnerimiz olan AB’nin s›k›nt›s›n›n
bizi ne flekilde etkileyece¤ini
gündemimize tafl›d›. ‹hracat›n›n
%86’s›n› AB ülkelerine yapmakta olan
bir flehir olarak Bursa, al›nacak
tedbirlere fevkalade duyarl› olacak
ve AB’nin mümkün oldu¤unca bu kriz
dalgas›n› daha az hasarla atlatmas›n›
bekleyecektir.
Dünya’da art›k ekonomik gücün,
büyüme potansiyelinin Avrupa ve
Amerika’dan ziyade Do¤u’ya
kayaca¤› öngörüsü hakim. Dünya
büyüme rakamlar›ndan daha büyük
bir h›zla büyümesini bekledi¤imiz
Türkiye’nin hedef piyasalar› da bu
anlamda geniflleyecek. Daha
disiplinli kamu harcamas› ve daha iyi
bir cari aç›k yönetimi beklentimizin
yan›s›ra, 2023 y›l›nda 500 milyar Dolar
ihracat hedefini yakalayabilmemiz
için uzun bir yol var önümüzde. Bu
yolda, nitelikli mal ve katma de¤eri
yüksek sanayi üretimine geçifl
herfleyden önce markaya ve
araflt›rma-gelifltirme faaliyetlerine
önem vermek suretiyle
sa¤lanabilecek.
Bu arada içimizi s›zlatan bir çevre
felaketinden bahsederek size veda
etmek istedim. Meksika Körfezi’nde
28 Nisan’da ç›kan ve benim bu yaz›y›
yazd›¤›m anda hala s›z›nt›n›n önüne
geçilemedi¤i ve nas›l bir tedbir
al›naca¤›n›n kesinleflmedi¤i çöken
platformdan günde 5 bin ton s›zan
ham petrol sadece yay›ld›¤› alan›
de¤il, tüm dünyay› tehdit ediyor.
Yabani hayata ev sahipli¤i yapan
bölgede pelikanlar ve di¤er kufllar
petrolle kaplan›yor ve bizler elimiz
kolumuz ba¤l› bu geliflmeleri sessizce
izliyoruz.
Yaflad›¤›m›z ABD kaynakl› kriz nas›l
tüm ekonomileri etkilediyse,
Amerika’da dönmeyen konut kredileri,
son 1,5 senedir artarak % 14.5’lara
ulaflan iflsizlik ve bedelleri olarak bize
yans›d›ysa, bu çevre felaketini de
bizlerden kilometrelerce ötede
yaflanan bir sorun olarak göremeyiz.
Yeni dünya düzeninde kürenin
tamam›n› oluflturan parçalar bütünün
ayr›lmaz bir parças›. Meksika
körfezine akan petrol, bizim
gelece¤imizi tehdit ediyor. Böyle bir
durumda sürdürülebilir bir çevre
olmadan hiçbirfleyin sürmeyece¤i
gerçe¤i ile bir kez daha karfl› karfl›ya
kal›yoruz...
Not: “Dergimizin (geçen say›) 114. say›s›nda, Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›m›z Oya Coflkunöz Yöney’in, dergimizin 113. say›s›nda yer alan
yaz›s› yanl›fll›kla mükerrer olarak yer alm›flt›r. Bundan dolay› özür diler, geçen say›da yer almas› gereken do¤ru yaz›y› yukar›da ilgilerinize sunar›z.
BAKIfi
06 Bak›fl 115
Baflkan
Yard›mc›s›ndan
Oya Yöney
Baflkan Yard›mc›s›
er aç›dan dinamik de¤iflkenlik
gösteren ve genifl bir yelpazede
konular› kapsayan Türkiye
gündemi hakk›nda yazmak
bugünlerde daha da zor. Geçirdi¤imiz
yaz aylar›n›n en çarp›c› gündemini
anayasa de¤iflikli¤i ve referandum
oluflturdu. Sanayi sektöründeki
toparlanma ve artan kapasite kullan›m
oranlar›, henüz yetersiz de olsa azalan
iflsizlik, Türk milli basketbol tak›m›m›z›n
hepimizi heycanland›ran baflar›s›
gündeme efllik eden sevindirici
geliflmeler oldu.
H
Referandumdan bahsetmiflken,
ülkenin ekonomik gündeminin önüne
geçen tüm geliflmeler iflverenler
aç›s›ndan bir belirsizlik durumu olarak
alg›lan›yor ve tedirginlik yarat›yor.
Önümüzdeki günlerin en önemli
gündemi 2011 genel seçimleri olacak
gözüküyor. ‹fldünyas›n›n temsilcileri
olarak bizler, gündemin; ekonomi,
iflsizlikle mücadele, AB müzakereleri
ve de¤iflen anayasa ile gündeme
gelecek yeni sendikal
düzenlemelerden uzaklaflmayaca¤›n›
umuyor ve bekliyoruz.
Mali krizle bafla ç›kmaya çal›flan AB
ülkelerinin gündemine bakt›¤›m›zda
ise, aç›klanan 2011 bütçeleri ve al›nan
kemer s›kma politikalar›n›n sebep
oldu¤u protesto gösterileri ve grevler
var. Küresel kriz, ikinci y›l›na girerken
dünya gündeminin hala en önemli
maddesini oluflturuyor. ‹kinci dip
ihtimalinin zay›flad›¤›, beklentilerin
yavafl da olsa büyüme yönüne
çevrildi¤i ancak iyileflme sürecinin
zaman alaca¤› kan›s› hakim.
Tüm ülkelerde ekonomik krizle
mücadele önlemlerinin maliyeti ve
sistemin yeniden nas›l dengeye
oturaca¤› tart›fl›l›rken; fiili’de göçük
alt›nda kalan 33 madencinin, yaflamla
ölüm aras›nda verdi¤i mücadele ile
farkl› bir gündeme kilitlendi dünya.
Herbir aflamas› vaka analizi ve ders
konusu olabilecek 69 günlük bir
mücadele ve tüm dünyan›n soluklar›n›
tutarak bekledi¤i bir kurtarma hikâyesi.
‹nsanl›k tarihinin en heyecan verici
olaylar›ndan biri yafland› fiili'de ve
göçük alt›nda kalan madenciler, 69
gün sonra yerin yaklafl›k 700 metre
alt›ndan sapasa¤lam ç›kar›ld›lar.
Ça¤dafl teknolojik olanaklar küresel
iflbirli¤i sayesinde seferber edildi.
fiili’de madencilerin bulundu¤u yere
ulaflmak için çal›flan topograflar,
jeologlar, mühendisler kadar dünyan›n
dört bir yan›ndan pek çok flirket
kurtarma operasyonunda kullan›lacak
malzemeler göndererek sürece destek
verdi. En sert kayalar›n delinmesinde
kullan›lan matkap uçlar›, süper esnek
fiber optik kablolar, uzun süre flarj
edilmeden kullan›labilen cep
telefonlar›, bakterileri ve enfeksiyonu
önleyerek madencilerin yer alt›nda
sa¤l›kl› kalmas›n› sa¤layan çoraplar
dünyan›n geliflmifl ülkeleri taraf›ndan
temin edildi. Yetkililer, bu malzeme
katk›lar› olmasayd› kurtarma
operasyonunu
gerçeklefltiremeyeceklerini belirtti.
‹nsan hayat›na verilen de¤erle, bilim
ve teknoloji iflbirli¤i neticesinde
madencilere ulafl›ld›. Psikologlar
eflli¤inde, madencilerin sa¤l›k koflullar›
tek tek de¤erlendirilerek sab›rla
yeryüzüne ç›kart›ld›. Madencilerin d›fl
dünya koflullar›na yeniden uyumlar›
sa¤lan›rken dünyan›n dörtbir yan›ndan
ya¤an hediye tatiller, reality show
teklifleri, dizi-film önerileri ile sevindirici
bambaflka bir aflamas›na geçildi bu
hikâyenin.
fiili’de 69 gün süren bu mücadeleyi
alk›fllarken, ülkemizdeki çal›flma
koflullar›n›n iyilefltirilmesi aç›s›ndan
almam›z gereken çok yol oldu¤unu
da birkez daha hat›rlamam›zda fayda
var. Bu tip maden kazalar›n›n
ülkemizde de s›kça yafland›¤›
düflünülürse dünyan›n öbür ucundan
gelen bu ders, ça¤dafl dünyan›n insan
hayat›na verdi¤i önem aç›s›ndan
gerçekten örnek teflkil ediyor.
07 Bak›fl 115
Baflkan
Yard›mc›s›ndan
Prof. Dr. Ali Ceylan
Baflkan Yard›mc›s›
Gelece¤i parlak flehir: Bursa
ireyler gibi, flehirler de
geleceklerini kendileri
belirler. Baflka bir deyiflle,
flehirlerin gelece¤i, flehirli bireylerin
e¤itim ve kültür düzeyleri ve flehirlerin
co¤rafi konumlar›na ba¤l›d›r. Bursa,
bu aç›lardan çok flansl› bir flehirdir.
B
Bursa, yurt içinden ve yurt d›fl›ndan
ald›¤› göçlerle zenginleflmifl,
muhafazakar bir endüstri flehridir.
Öte yandan, Bursa, co¤rafi konum
olarak, dünyadaki en güzel
flehirlerden birisidir.
Bursal›lar’›n genlerinde, yenilikçilik,
liderlik, çal›flkanl›k, hoflgörü ve
entelektüellik gibi temel erdemler çok
belirgindir.
Bursa,Türkiye’de merkezi bütçeye
verdi¤inden çok daha az kaynak
alan ender flehirlerden birisidir.
Bursal›lar merkezi bütçeden kaynak
istemeye utan›rlar. Onun yerine,
giriflim yaparken, önlerine konan
gereksiz bürokratik engellerin
kald›r›lmas›n› tercih ederler.
Bilindi¤i gibi, giriflimci ruh, ifl yapmay›,
çal›flmay›, ifl kurmay› veya farkl› ifl
yapmay› ifade eder. Bursa’da,
giriflimci ruh, as›rlar boyu bir nesilden
di¤erine aktar›lmaktad›r. Bursa’da
giriflimcilik ruhunun geliflmifl olmas›
nedeniyle, Bursal›lar, üretkendir,
sosyal çat›flmalara girmez, devletine
sad›k bireylerdir.
Geçen aylarda, J ones Lang Lasalle
isimli ABD flirketi, dünyada, gelece¤i
parlak flehirlerin listesini yay›mlad›.
Türkiye’de gelece¤i parlak 18 flehir
aras›nda Bursa da var. Bana göre,
Bursa, gelecek on y›lda Türkiye’nin
en h›zl› büyüyen flehirlerinden birisi
olacak. Çünkü, Bursa’da yat›r›m iklimi
oldukça geliflmifl durumdad›r. Ayr›ca,
teknik okullarda okuyan ö¤renci say›s›
%60 civar›ndad›r. Bu oran, Türkiye
ortalamas›n›n yaklafl›k olarak %50
üstündedir.
Öte yandan, temeli 28 Ekim 2010’da
at›lan ‹stanbul-‹zmir otoyolu, Bursa’n›n
geliflimini çok daha h›zland›racakt›r.
Çünkü, söz konusu otoyol sayesinde,
Bursa, ‹stanbul’la ‹zmir’in merkezinde
yer alacakt›r.
Bursal›lar, üretmeyi ve katma de¤er
yaratmay› çok severler. Bursa,
giriflimci yetifltiren bir okul olma
yan›nda, sanatç› da yetifltiren bir
okuldur. Bu nedenle, gelece¤in
Bursa’s›, ileri teknoloji ve tasar›m
a¤›rl›kl› olarak an›lacakt›r. Çünkü,
Gebze’nin Dilovas› mevkiinden
bafllay›p, Karamürsel’in Hersek
Burnu’nda biten, Karamürsel
tepelerini afl›p, ‹znik Gölü’nün
bat›s›ndan, Ovaakça’da Bursa Çevre
Yolu ile birleflecek olan bu yol,
Bursa’n›n gelece¤ini parlatacakt›r.
Bu aç›dan, Bursa’da yaflayan
bireylerin sahip olduklar› flans› çok
iyi de¤erlendirdiklerini düflünüyorum.
Örne¤in, Bursa’n›n sahip oldu¤u en
önemli miras, kültür miras›d›r. Bu
miras›n do¤al sonucu olarak,
insanlar, do¤ufltan var olan giriflimcilik
ruhuna sahiptir.
Bursa, gelecekte, Türkiye’nin çoban
y›ld›z› olabilir.
Bu proje, Bursal›lar’›
heyecanland›r›yor. fiehir Bat›’ya
do¤ru h›zla büyüyecek. Uluabat Gölü
flehrin merkezinde kalacak. Uluabat
korunabilirse, dünyan›n en güzel
göllerinden birisi olarak Dünya
literatürüne girebilir. Gölün etraf›na
en fazla bir iki otel yap›lmal›d›r.
‹talya’daki Como Gölü gibi. Kalan
alanlar ve çevre aynen korunabilir.
Olas› h›zl› geliflme karfl›s›nda, Bursa
Büyükflehir Belediyesi’ne ve flehir
planc›lar›na çok önemli görevler
düflüyor. ‹yi bir planlama ile Bursa
dünyan›n marka flehirlerinden birisi
olabilir. Bu büyük f›rsat, ancak, baz›
flehirlerin önlerine ve birkaç yüzy›lda
bir ç›kabilir. ‹flte Bursa’n›n önüne de
Osmanl› döneminde ilk baflkent olma
flans› gibi, yeni ve çok büyük bir f›rsat
ç›km›flt›r. Umar›m, bu flans›, tüm
Bursal›lar olarak çok iyi bir flekilde
kullan›r›z. Bu konuda herkese görev
düflüyor. Bunun için, planlama
çal›flmalar›na hemen bafllanmal›, yeflil
korunmal›d›r.
Bursa’n›n marka flehir olmas› için,
sanayicilere düflen görev, ileri
teknoloji içeren, çevreye zarar
vermeyen, araflt›rma ve gelifltirmeye,
yenilikçili¤e önem veren ve katma
de¤eri yüksek ürünler üretip, ihraç
etmek olmal›d›r.
09 Bak›fl 115
Bülent Parlamıfl
Baflkan Yard›mc›s›
Aile fiirketleri-Kurumsallaflma
K
›saca KOB‹ diye adland›r›lan,
“küçük ve orta ölçekli iflletmeler”,
sosyal ve ekonomik hayat›m›z›n
önemli bir bölümünü teflkil etmekteler
ve bu iflletmelerin büyük ço¤unlu¤u
da “Aile fiirketleri”.
KOB‹’lerin toplam iflletmelere oran›,
ABD’de yüzde 97.1, Almanya’da
yüzde 99.8, Japonya’da yüzde 99.4
ve Türkiye’de yüzde 98.8. Di¤er
taraftan ABD’de kay›tl› flirketlerin
yüzde 90’›, ‹spanya’da yüzde 80’i,
‹talya’da yüzde 95’i, ‹sviçre’de yüzde
85’i ve Türkiye’de yüzde 95’i aile
flirketi ve maalesef ülkemizde faaliyet
gösteren aile flirketlerimizin ancak
%8’i, ikinci kuflaklara aktar›labiliyor.
Haf›zam›z› biraz zorlayacak olursak;
en az›ndan 1980’lerin sonunda ifl
hayat›na at›lm›fl birisi olarak o günleri
hat›rlamaya çal›flt›¤›mda; sanayi
bölgeleri bu denli yayg›nlaflmam›fl,
ço¤unlukla, sanayi tesisleri yerine
atölyeler bulunmaktayd›. Ve bu flartlar
alt›nda özellikle de enflasyonist bir
ortamda faaliyet karlar›n›n yan› s›ra,
faaliyet d›fl› kazançlar dahi, paras›
olanlar› memnun ederdi.
“Just in time”›n ne demek oldu¤unu
sadece Endüstri Mühendisli¤i
Fakültelerinde ö¤retiyorlard›, üstelik
just in time, da ne demekti,
hammadde veya mal zaten durdu¤u
yerde k›ymetleniyordu, yani stok
bulundurmak maliyet de¤il, kar
sa¤l›yordu. Üretim alanlar›m›zdan
büyük stok alanlar›m›z vard›, üretici
krald›. ‹flçilik ucuzdu, enerji ucuzdu,
10 Bak›fl 115
binalar çok katl›yd›, fabrika içi
transport bir maliyet unsuru de¤ildi,
kalite kontrole ihtiyaç yoktu, ne
üretseniz kap›fl›l›yordu, yani talep
arzdan fazlayd›. Düflük risklerle
yüksek kazançlar elde ediliyordu.
Müflteri aya¤›m›za gelir, ödemesini
elimize yapar avans›n› verir giderdi.
Ben bu flartlar alt›nda iflbafl›
yapt›m…..
Fakat; bugün, eskisi gibi de¤il,
kazançlar azald›, faaliyet karlar› %
10’larda, (iyimser olmaya çal›fl›yorum)
yüksek risk, düflük kar söz konusu,
arz talepten fazla, rekabet flartlar›
çok a¤›r, iflçilik, enerji, hammadde
en büyük giderler, art›k çok katl›
üretim tesisleri ekonomik de¤il, çok
iflçilik gerektiren yanl›fl ve plans›z
tesisler ekonomik de¤il, büyük
hammadde stoklar› karl› de¤il, bilakis
çok maliyetli ve kimse hammaddeyi
depolam›yor “just in time”, hem de
aya¤›na istiyor.
Bugünün flartlar›nda müflteri, kral.
Çünkü müflteri say›s› azald›, talep
düfltü, rekabet çok. Yani iflimiz zor…
Hal böyle iken derne¤imiz, BUS‹AD’›n
da önemli bir bölümünü teflkil eden
aile flirketlerinden biraz daha
bahsetmek istiyorum.
fiu bir gerçek ki, aile flirketleri
dünyan›n her yerinde ekonominin
belkemi¤i, ama buna karfl›l›k ömürleri
k›sa. Bu ömür k›sal›¤›n›n da ‹yi
yönetilememek ve
kurumsallaflamamaktan ileri geldi¤ini
biliyoruz.
Bilirsiniz belki hikayeyi. Temel, sorunlu
bir kasabada yafl›yormufl. Bir gün
Dursun'a, Ben belediye baflkan›
olmak istiyorum demifl. Dursun da,
deli misin! deyince Temel, flart midur?
demifl. fiimdi ben de bu
kurumsallaflma iflini soruyorum. fiart
midur? Tabii ki flart de¤ildir.
Kurumsallaflma, bir de¤iflimdir.
Toplam kalite yönetimi gurusu
Edwards Deming flöyle demifl:
De¤iflim gerekli de¤ildir; zaten
hayatta kalmak da zorunlu de¤ildir.
Bunu aile flirketleri için de
tekrarlayabiliriz. Her flirketin ikinci
üçüncü kuflaklara geçmesi zorunlu
de¤ildir. Ancak o flirketleri kuran
insanlar için flirketleri evlatlar›
gibidir… Aile flirketlerinin temel
amaçlar›ndan biri, devaml›l›klar›n›
sa¤layarak sonraki kuflaklara geçiflini
temin edebilmek. Ancak bu çok kolay
bir süreç de¤il. Örne¤in, ABD’de
ortalama olarak, yeni kurulan aile
flirketlerinin yüzde 40’› daha ilk befl
y›lda yok oluyor, geri kalanlar›n yüzde
66’s› birinci kuflakta bat›yor veya el
de¤ifltiriyor. Dolay›s›yla ikinci kufla¤a
kadar yaflayabilen aile flirketlerinin,
oran› yüzde 20’yi geçmiyor ve hatta
bu yüzde yirminin ise, ancak yüzde
17’si üçüncü kufla¤a kadar devam
edebiliyor. Sonuçta, birinci kuflak
taraf›ndan kurulmufl olan 100 aile
flirketinden sadece ve sadece 3.4
tanesi üçüncü kufla¤a dek yaflam›n›
sürdürebiliyor. ‹ngiltere’de de durum
benzer. ‹ngiliz flirketlerinin oran› da
Baflkan
Yard›mc›s›ndan
yüzde 3.3. üçüncü kufla¤a
devredilebiliyor.
Milli Prodüktivite Merkezi’nin bir
araflt›rmas›nda; Anadolu sanayinde
giriflimci özellikleri aras›nda, iflletme
yap›lar›na aile flirketlerinin egemen
oldu¤u ve farkl› kuflaktan
giriflimcilerde ‘zihniyet’ aç›s›ndan
önemli bir de¤ifliklik gözlenmedi¤i
saptand›. Araflt›rmada, Anadolulu
giriflimcilerin henüz ‘ça¤dafllaflman›n
efli¤inde’ bir görünüm sergiledi¤i de
tespit edildi. Bu da aile flirketlerinde
önemli sorunlar oldu¤unun bir
göstergesi.
planlamas›n›n yap›lmamas›,
11. Varislerin intikal vergilerini
ödeyememeleri,
12. Aile ‘liderinin’ ifli zaman›nda terk
edememesi,
13. Yetenekli profesyonelleri aile
flirketine çekmede karfl›lafl›lan
zorluklar,
14. Kardefller veya kuzenler
aras›ndaki rekabet, veliahd›n kabul
edilmemesi,
15. Yetenekli aile bireylerini ifle
çekememek,
16. Ailenin kültürü ile, flirketin ve
profesyonel yönetimin kültürleri
aras›nda giderilemeyen çat›flma,
Aile flirketleri k›sa ömürlü ve bunun
çok farkl› nedenleri bulunuyor. Bu
nedenlerden baz›lar›, yani herhangi
bir iflletmeyi baflar›s›zl›¤a
götürebilecek olan sorunlar› flöyle
s›ralamak mümkün;
Peki nas›l kurumsallafl›lacak?
Kurumsallaflma bir süreçtir. Bu yap›
de¤iflikli¤i an›nda olmaz. Baflka bir
deyiflle, flirketin bilgisayar ekran›nda
flöyle bir yaz› ç›kmaz “Aile flirketini
siliyorum, kurumu yükleyeyim mi?”
1. Yeni ürün ve yeni ifl modelleri
gelifltirmede karfl›lafl›lan güçlükler,
2. Sermaye yetersizli¤i,
3. Kötü yönetim al›flkanl›klar› ve
kurumsallaflamama,
4. ‹yi bir belge ve bilgi ak›fl›
sa¤layamama,
5. Maliyetleri kontrol edememe,
6. Piyasalardaki de¤iflimleri
gözlemleme ve tahmin etmede
yetersiz olmas›,
7. fiirket içi raporlamada yetersizlik
ve hesap sormadaki eksiklikler,
8. Aile içi sorunlar›n ifle yans›mas›,
9. ‹flin ve ailenin ‘nakit’ ihtiyaçlar›
aras›nda çeliflkiler bulunmas›,
10. Bir sonraki kufla¤a devir
Nas›l Karar verilecek?
Bu de¤iflim sürecinde belki en hayati
ad›m budur. Aile taraf›ndan bu karar›n
verilmesi gerekir. Bir karar verilirken
seçenekler ve bu seçeneklerin
getirecekleri ve götürecekleri göz
önüne al›n›r. Bu durumda iki seçenek
vard›r. Kurumsallaflmak veya
kurumsallaflmamak.
kendinizi günlük ifllerinizden al›r, ilerisi
için çal›fl›rs›n›z. E¤er birikiminiz
yokken yat›r›m yapmaya kalkarsan›z,
günlük iflleri bofllarsan›z çark
dönmez. Öte yandan yat›r›mda
gecikirseniz, ça¤› yakalayamazs›n›z,
at› alan Üsküdar'› geçer.
fiirketi kurumsallaflt›rabilmek için önce
aile kurumsallaflmal›d›r.
Kurumsallaflm›fl aile demek, kurallar›
ve bir düzeni olan aile demektir.
Ailenin yaz›l› bir anayasas› olmal›d›r.
(Gerçi ‹ngiltere'nin yaz›l› bir anayasas›
yoktur, ifller t›k›r t›k›r yürümektedir;
ama ailenin anayasas›n›n yaz›l›
olmas›nda yarar vard›r).
Sonuç
Bunlar› gerçeklefltirmek her zaman
kolay de¤ildir. Olsa idi, bugün
piyasada ikinci ve ötesi kuflaklar›n
elinde bir çok flirket olacakt›. Ama
her fleyde oldu¤u gibi, güçlü bir inanç
ve bilinçli ad›mlar her zorlu¤u yener.
Sözün özü:
“Gidece¤iniz yeri bilmiyorsan›z,
vard›¤›n›z yerin önemi yoktur.”
(P.Drucker)
En içten sayg› ve sevgilerimle…
Ne zaman bafllanacak?
Kurumsallaflma sürecinin bafllama
zaman› önemlidir. Bu t›pk› bir yat›r›m
karar›n›n al›nmas›na benzer. Yat›r›m
yapmak için belli bir sermaye
birikiminiz gerekir. Ve enerjinizin bir
k›sm›n› bu yeni yat›r›ma verirsiniz;
11 Bak›fl 115
Türk-Alman iflbirli¤ine BUS‹AD katkısı
Almanya Hessen Eyaleti Devlet
Bakan› Bay Jörg-Uwe Hahn ile
beraberindeki yaklafl›k 25 kiflilik
heyet 12 Temmuz 2010 Pazartesi
günü BUS‹AD’› ziyaret etti.
akan Hahn’›n yan› s›ra Avrupa
‹flleri Müsteflar› Nicola Beer,
‹stanbul Baflkonsolosu Brita
Wagener, Hristiyan Demokrat Partisi
Fraksiyonu ‹smail Tipi, Sosyal
Demokrat Partisi Fraksiyonu Dr.
Michael Reuter ve belediye meclis
üyeleri ile bürokratlar›n yer ald›¤›
heyeti Bursa’da a¤›rlamaktan
mutluluk duydu¤unu ifade eden
BUS‹AD Baflkan› M. Arif Özer flunlar›
söyledi:
B
“Türk-Alman iliflkilerinin tarihi, 800 y›l
öncesine kadar uzanmaktad›r.
Özellikle 1871 y›l›nda Alman
imparatorlu¤unun kurulmas›ndan
sonra iliflkilerimiz daha da artm›fl ve
bu iliflkiler genellikle karfl›l›kl› iyi niyet
ve dostluk çerçevesinde yürütülmüfl
ve yürütülmektedir.
‹flçi olarak Almanya’ya giden Türk
vatandafllar› ya da onlar›n
çocuklar›n›n bir k›sm› bugün
ülkenizde giriflimci olmufllard›r.
Almanya’daki 72 bin Türk
iflletmesinde çal›flan say›s› bugün
için 337 bindir. 2020’de bu rakam
700 bini bulacakt›r.
Yap›lan anketlerde de görülebilece¤i
gibi Türk halk›n›n en güvendi¤i ve en
çok sevdi¤i ülke Almanya’d›r.
Bugün Almanya’da 3 milyon civar›nda
Türk as›ll› göçmen vard›r. Bunun 350
bini temsil etti¤iniz Hessen
eyaletindedir.
Türkiye ile Almanya’n›n ticaret hacmi
kriz öncesi 30 milyar dolar› bulmufltur.
Gerek ekonomik gerekse sosyal ve
kültürel etkileflimler iki ülkeyi birbirine
daha çok yaklaflt›rm›flt›r. Avrupa
Birli¤i’ne girdi¤imiz zaman
iliflkilerimizin daha üst düzeye
12 Bak›fl 115
BUS‹AD’dan
ç›kaca¤›na inan›yoruz. Ama bunun
kolay olmayaca¤›n› biliyoruz. Çünkü
AB’de k›r›lmas› gereken önyarg›lar
ve korkular var… Zaman zaman bu
ön yarg›lar›n hakarete varan
söylemlere dönüfltü¤ünde bizim de
moralimizin bozuldu¤u, AB’ye girme
ifltah›m›z›n azald›¤›n› itiraf etmemiz
laz›m…
Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’na resmi
müracaat›m›z1963 y›l›d›r. 47y›ld›r
bekliyoruz. Biz kendimizi Avrupa’n›n
bir parças› olarak görüyoruz.
AB’ye girmek için ev ödevlerimizi
yap›yoruz. Amac›m›z Türk halk›n›n
her alanda standartlar›n›
yükseltmektir. Daha kaliteli bir
demokrasi, daha kaliteli bir hukuk ve
adalet sistemi, daha kaliteli e¤itim ve
sa¤l›k, daha kaliteli sürdürülebilir
büyüyen bir ekonomi hedefliyoruz.
Bunlara ulaflmada AB’yi ve kriterlerini
araç olarak görüyoruz. Biz genç
nüfusumuzla, dinamik yap›m›zla ve
stratejik konumumuzla AB’ye destek
olur güç katar›z…
Bu arada Almanya’n›n uygulad›¤› vize
zorluklar›na da de¤inmek istiyorum.
Avrupa Adalet Divan›’n›n ald›¤› tarihi
vize karar›na ra¤men, Ev Tekstili
Fuar›’na (Heimtextil) gelen ifladamlar›,
bu y›l daha büyük zorluklarla
karfl›laflt›lar. Fuar için vize
baflvurusunda bulunan Türk
ifladamlar› ve firma çal›flanlar›n›n
baz›lar› vize alamazken, daha önce
3 y›l vize alabilenlere 1, daha önce
6 ay vize alanlara ise sadece 1 ay
vize verildi.
Özellikle yat›r›m yapan istihdam
yaratan ve ihracat yapan ifladamlar›
için bu vize zorluklar› gerçekten AB
için yüz k›zart›c› bir durumdur.
Özellikle ifladamlar› için bu sorunun
biran önce halledilmesi gerekmektedir.
13 Bak›fl 115
‹stanbul’da kurulmas› planlanan ve
Nisan Ay›nda yasas› meclisten geçen
Türk-Alman Üniversitesi’ni çok büyük
bir memnuniyetle karfl›lad›k. Karfl›l›kl›
ticaret ve sanayinin gelifltirilmesi
iliflkilerin bu tür e¤itim kurumlar›yla
desteklenmesi beraber gelece¤e
daha umutla bakaca¤›m›z›n bir
göstergesidir. Ziyaretiniz için teflekkür
ediyor, hepinize sayg›lar sunuyorum.”
Ziyarette kentimize iliflkin gözlemlerini
ifade eden Hahn ise, Bursa’n›n
günden güne yaflad›¤› geliflmelerin
flehre de¤er katt›¤›n› söyledi.
Bursa’da kendilerini a¤›rlayan
BUS‹AD’a teflekkür eden Hessen
Eyaleti Devlet Bakan› Jörg-Uwe Hahn,
heyette 15 y›l önce Bursa’ya gelen
arkadafllar›n›n da bulundu¤unu ve o
dönemki Bursa ile bugünün Bursa’s›
aras›nda ciddi bir fark oldu¤unu
söyledi. Bursa’n›n çok dinamik flekilde
geliflen bir flehir oldu¤unu belirten
Hahn, Bursa ile Hessen aras›nda
e¤itimden müzik ve spora kadar
birçok konuda iflbirli¤i
yapabileceklerini belirtti.
Önyarg›lar›n y›k›lmas›n› ve her iki
halk›n bir birini anlamas›n›
hedeflediklerini kaydeden Hahn,
"‹liflkilerin gelifltirilmesi için farkl›
enstrümanlar var. Karfl›l›kl› ö¤renci
de¤iflimi olabilir. Ayr›ca Bursa ve
Hessen'deki dernekler aras›nda
karfl›l›kl› kültür al›flverifli ve ekonomik
iliflkilerin derinlefltirilmesini istiyoruz"
diye konufltu.
Finans ve ulafl›m merkezi Frankfurt'un
da yer ald›¤› Hessen eyaletinde farkl›
milletlerden insanlar›n yaflad›¤›n› dile
getiren Jörg-Uwe Hahn, Türkiye'nin
Avrupa Birli¤i üyeli¤i sürecinde
önemli ad›mlar att›¤›n› söyledi.
Almanya D›fliflleri Bakan› Guido
Westerwelle'in "AB'nin Türkiye ile
imtiyazl› ortakl›k fikrini eskimifl bir
tabir olarak görüyorum. Dünya
siyasetinde önemli ölçüde etkisi artan
Türkiye ile iliflkilerin yeniden gözden
geçirilmesi gerekir" aç›klamas›n›
destekledi¤ini ifade eden Hahn,
"Almanya Federal D›fliflleri
Bakan›m›z›n görüfllerini sonuna kadar
destekliyorum. Türkiye AB’ye girmeli"
dedi.
14 Bak›fl 115
Makale
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin
Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı
e¤erli dostlar›m,
2008 y›l›n›n ortalar›ndan itibaren
etkisini hissetti¤imiz küresel kriz
yüzünden çok kifli iflsiz kalm›fl, çiftçi
para kazanamam›fl, esnaf, tüccar ve
sanayicilerin iflleri bozulmufltur. Her
ne kadar iflsizlik ve kapasite kullan›m
oran› gibi de¤erlerde iyileflme olsa
da, çal›flanlar›n geliri artmad›¤› gibi,
ileriye yönelik kayg›lar da ortadan
kalkm›fl de¤ildir.
D
Bu gerçekler, Türkiye ekonomisinin
ciddi bir ekonomik programa ihtiyaç
duydu¤unu göstermektedir.
Dolay›s›yla referandum sonuçlar›,
halk›n bu gerçeklerin fark›nda
oldu¤unu ve hükümete bu konuda
güvendi¤ini anlatmaktad›r. Halk
istikrardan yana oldu¤unu
göstermifltir. Siyasi istikrar›n,
ekonomik istikrar› sa¤lad›¤›na kanaat
getirmifltir…
2009’un ilk yar›s›nda ekonomisi yüzde
11.1 küçülen Türkiye, bu y›l›n ilk
yar›s›nda yüzde 11’lik büyümeyi
yakalad›. Yine ayn› dönemde faiz
oranlar› yüzde 13.8’den 8.5’a, yüzde
13’den 10.5’a, yüzde 23.2’den 15.4’e
düfltü. 2009’un ilk yar›s›yla bu y›l›n
ayn› döneminde ihracat 51.4 milyar
dolardan 58.4’e, ithalat 59.5 milyar
dolardan 79.3’e ç›kt›. Dolay›s›yla
aç›s›ndan beklentiler olumludur.
16 Bak›fl 115
De¤erli dostlar›m,
Önümüzdeki süreçte TL de¤er
kazanmaya, enflasyon azalmaya
devam edebilir ve belki ihracat bu
yüzden negatif etkilenebilir. Merkez
Bankas› da faizleri düflürüp,
piyasadan döviz alarak ani
de¤iflikliklere engel olarak,
piyasalardaki dengenin oluflmas›n›
sa¤lay›p, istikrar› devam ettirilebilir.
Ancak e¤er seçim ekonomisi
uygulamalar›na erken bafllan›rsa, cari
aç›k ortaya ç›kar ve bugünkü istikrar
ortam› bozulabilir.
Nitekim IMF’nin Türkiye Raporu’nda,
2010 y›l›nda Türkiye’nin 104.7 milyar
dolarl›k bir d›fl finansman ihtiyac›
olaca¤› hesapland›. Bunun 34.3
milyar dolarl›k k›sm› cari aç›k, 81.1
milyar dolarl›k k›sm› da d›fl borç geri
ödemeleri tutar›…
Bu durumda Türkiye 91.8 milyar
dolarl›k yeni borçlanma
gerçeklefltirecek. Elbette cari aç›k 40
milyar dolar› aflarsa s›cak paraya
ihtiyaç artacak.
Dengeyi tutturmak zorlaflacak.
Gelecek sene seçim yap›laca¤›ndan,
mali disipline yönelik kayg›lar›n art›¤›n›
söyleyebiliriz. ‹flte bu dengeyi
zorlaflt›ran temel unsur, seçim
ekonomisidir.
De¤erli dostlar›m,
‹çinde riskler bar›nd›rsa da, Türkiye
ekonomisi, gelece¤e yönelik ümitler
tafl›mam›z› sa¤layan unsurlar
bar›nd›r›yor. Referandumdu, seçimdi,
baflkanl›k sistemiydi, siyasi
tart›flmalara yo¤unlafl›rken ekonomiyi
ihmal etmemeliyiz… Telafisi mümkün
olmayacak sonuçlar
do¤urmamal›y›z…
‹fl âleminin, KOB‹’lerin, esnaf ve
sanatkârlar›n önünü açacak tedbirleri,
politik düflünce ve kayg›lardan ayr›
tutarak, geç kalmadan almal›y›z…
Dünya ekonomisinin içinde
bulundu¤u koflullar aras›nda biz
Türkiye olarak çok iyi bir f›rsat
yakalad›k, bu f›rsat› iyi
de¤erlendirmeliyiz.
Dr. Bahad›r Kalea¤as›
TUS‹AD Uluslararası Koordinatörü
Siyaset gırgırı ve demokrasi
›rg›r mizah dergisinin merhum
O¤uz Aral ile zirveye t›rmand›¤›
dönemde kapa¤›nda, üst köflede
flöyle yazard›:
G
“Politika de¤il, politikac›larla u¤rafl›r”.
Sar› beyaz efsanevi dergide dönemin
siyasetçileri mizah›n tatl› sivrili¤inden
nasiplerini al›rlard›. Bugün de mizah›n
yarat›c› atefli Leman, Penguen, Uykusuz
ve G›rg›r ile toplumun ruhuna ›fl›k
tutmaya devam ediyor. Öyle ki,
uluslararas› bir toplant›da Türkiye’nin
son dönem gündemi hakk›nda bir
sunum yapmak, yaln›zca karikatürler
göstererek mümkün. Mizah dergilerinin
kapaklar› ve gazetelerin birinci sayfa
karikatürleri yeterli.
Di¤er taraftan, sivil toplum kurulufllar›,
sosyo-ekonomik temsil kurumlar›, özel
sektör ve akademik etkinlikler için ise
öncelik farkl› olmal›:
“Politika ile de¤il, somut politikalarla
u¤raflmak”.
Politika de¤il politikalar. Siyaset de¤il
siyasetler. Partizan politika de¤il, daha
iyi bir demokrasi, ekonomi ve toplumsal
kalk›nmaya yönelik politika alanlar›.
Aradaki fark Türkçe’de yeterince bariz
de¤il. ‹ngilizcede “politics” ve “policy”
kavramlar› ile daha iyi aç›klan›yor.
Partiler ve siyasetçilerle ilgili olan
‘siyaset/politika’ ile toplumu ileriye
götürecek ‘siyasetler/politikalar’ odakl›
bir yaklafl›m aras›ndaki fark söz konusu.
Demokratik olgunluk göstergesi
Politikalar sorunlar›n teflhisi ve çözüm
için eylem planlar›na odakl› olur. Bu
yönde gerekli yasal, ekonomik ve
toplumsal giriflimler, uygulama
takvimleri, finansman kaynaklar› ve
iletiflim araçlar› içerir. Partiler içi ve aras›
iliflkiler, seçim propagandalar› ve kifliler
18 Bak›fl 115
odakl› bir politika tart›flmas› baflka,
politikalarla ilgilenmek baflka.
Tabii baz› siyasetçiler bu fark› anlamakta
zorlan›yor. Örne¤in özel sektör temsil
kurumlar› do¤alar› gere¤i bir siyasal
partiye destekçi veya karfl›t olmazlar.
Siyasetler üzerinde tutum belirlerler.
Her hükümetin haz›rlad›¤› mevzuat veya
uygulad›klar› politikalar karfl›s›nda, özel
sektörün destekledi¤i ve elefltirdi¤i
hususlar olur. Zaten ça¤dafl
demokrasilerde devlet alaca¤›
kararlardan etkilenecek kesimleri, bu
kararlar›n haz›rl›k sürecine dâhil eder.
Sivil toplum ile iflbirli¤i siyasetçinin
ç›kar›nad›r. Daha baflar›l› olur ve rahat
oturur koltu¤unda.
Ulusal düzeydeki genel makroekonomik yönelimler, anayasa
de¤iflikli¤i ve AB’ye üyelik benzeri köklü
de¤iflim gerektiren süreçlerde ise,
devletin sivil toplum ile aras›ndaki
diyalogun niteli¤i bir demokratik
olgunluk göstergesidir. Bunu
özümseyemeyen siyasetçiler, Plato’nun
vurgulad›¤› gibi, demokrasi ile tiranl›k
aras›nda yolunu kaybetme tehlikesi ile
karfl› karfl›ya kal›r. Bu durumda ancak
özgürlüklerin rehberli¤inde demokrasi
ufku kaybedilmez. Elefltirel bir sivil
toplumsal ortam her hükümet için gurur
duymas› gereken bir demokratik güç
kayna¤›d›r.
Hangi politikac›lar?
Seçim havas›n›n ülkeye egemen olmaya
bafllad›¤› bir dönemde politika
konuflulmas› do¤al. Politikada “kim?”
sorusu kuflkusuz önemli ve belirleyici.
Demokrasi “halk›n özgür iradesiyle,
kendi içinden en yetkin gördü¤ü kiflileri
geçici olarak yönetime getirme rejimi”
olarak geliflti. Milletvekilleri, bakanlar
ve baflbakan›n kim oldu¤u önemli. Bu
kifliler yerel, ulusal ve küresel düzeyde
ülkenin sorunlar›na çözüm getirebilecek,
f›rsatlar› de¤erlendirebilecek ve yeni
at›l›mlar tasarlayabilecek yetkinlikte ve
demokratik olgunlukta olmal›lar.
‹flte bu nedenle, ülkeyi çok iyi
yönetebilmek için gerekli bu nitelikler
ile, siyasal partilerin liderli¤i ve
milletvekili adayl›¤› için gerekli nitelikler
mümkün oldu¤unca ayn› olmal›. Bu
nitelikler aras›ndaki fark aç›ld›kça, ülke
demokrasisi var olufl amac›na ayk›r›
ifllemeye bafllar.
Hangi politikalar?
Dolay›s›yla “kim?” sorusu önemli. Fakat
bir o kadar da eksik. “Nas›l?” sorusu
da bir öncelik. ‹flte “politikalar” bu
noktada devreye giriyor. Referanduma
sunulan bir dizi Anayasa de¤iflikli¤i
varken ve seçimler yak›nken, siyasal
partilerin anayasan›n içeri¤ine ve
seçimler sonras› hangi politikalar› nas›l
uygulayacaklar›na odaklanmalar›
gerekiyor. Bu yaln›zca siyasal partilerin
sorumlulu¤u de¤il. Medyan›n, sivil
toplumun ve seçmenlerin de çok daha
fazla talepkar olmas› gerekiyor.
Politikalar üzerine toplumsal tart›flma
sürekli olmal›, seçim dönemlerinde
yo¤unlaflmal›. Bu herkes için ö¤retici
olur. Hükümet de, muhalefet de daha
baflar›l› olmalar› için sivil toplum
taraf›ndan teflvik edilmeli. Siyasal
projeler aras›ndaki rekabet verimlilik
getirir. Daha nitelikli politikalar biçimlenir.
Toplumun ortak ak›l üretimi tetiklenir,
ülke kazançl› ç›kar. Ulusal ç›karlar
korunur. Demokrasi güçlenir.
Bat› demokrasilerinden çeflitli örnekler
bu denklemi do¤rulamakta:
- ABD’de iki y›l öncesinden baflkan
Brüksel’den
Makale
adaylar› televizyon programlar›nda
görüfllerini aç›klamaya, di¤er adaylarla
tart›flmaya, farkl› seçim bölgelerinde
halkla görüfl al›flverifli forumlar›
düzenlemeye bafll›yor. Kongre için aday
olanlar neredeyse bir sonraki seçime
kadar sürekli kampanya halinde
çal›fl›yor.
- Almanya’da düflünce kurulufllar› ve
partilerin vak›flar› sürekli üretim halinde
(Sosyal Demokrat Friedrich Ebert,
H›ristiyan Demokrat Konrad Adenauer,
Liberal Friedrich Naumann ve Yeflillerin
Heinrich Böll vak›flar›). Halk›n sorunlar›
inceleniyor, di¤er ülkelerde
temsilciliklerle uluslararas› iliflkilere
yönelik araflt›rma ve etkinlikler
düzenleniyor, parti politikalar›na ve
demokratik gündeme analitik bir katk›
sa¤lan›yor. Ayr›ca yerel bas›n›n çok
güçlü oldu¤u Almanya’da seçmenlerin
günlük yaflam› ile siyaset daha içiçe
gelifliyor.
- ‹ngiltere’de her hükümetin karfl›s›nda
muhalefetin bir gölge kabinesi var.
Hükümet çal›fl›rken muhalefet de ayn›
dosyalar üzerinde ayr›nt›l› bir etkinlik
içinde. Halk iktidarda di¤er partilerden
biri olsa ‘kim, hangi politikalar›, nas›l
uygulard›?’ daha aç›k görüyor. Seçim
zaman› bir sonraki dönemi belirleyecek
olas› politikalar muamma olmuyor.
- Hollanda, ‹sveç, Belçika gibi nispeten
küçük nüfuslu güçlü demokrasilerde
siyasetçi seçmenin günlük yaflam›
içinde yer almakta. Yerel ölçek önemli.
Siyasetçilerin günlük ifl programlar›nda
halkla ve güncel konularla daha s›k
yak›n temas olana¤› var. Bu tür
ülkelerde, di¤er demokrasilerde de etkili
olan gençlik kollar› ve düflünce kulüpleri
semt düzeyinde devreye giriyor.
- Fransa’da cumhurbaflkanl›¤› adaylar›
ifle toplumun gereksinimi olan politikalar
üzerine kitap yazmakla bafll›yor. Aylar
süren forumlar düzenliyor, özgür
medyada ülkenin gündemi
derinlemesine irdeleniyor.
- Tüm demokratik ülkelerde devlet ile
sivil toplum, sendikalar ve özel sektör
aras›nda derin bir diyalog, karfl›l›kl›
etkileflim var. Örne¤in AB düzeyinde
de Türkiye’den D‹SK, Türk-‹fl ve Hak‹fl’in üyesi olduklar› ETUC (Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu) ve TÜS‹AD
ve T‹SK’in üyesi olduklar›
BUSINESSEUROPE (Avrupa ‹fl Dünyas›
Konfederasyonu) son derece etkililer.
- Söz konusu olan Anayasa de¤iflikli¤i
oldu¤unda ise, ça¤dafl bir
demokrasinin sicilini tescil eden temel
bir kural var: toplumsal dan›flma ve
uzlaflma. Tabii ki yüzde yüz bir destek
de¤il fakat partiler üstü bir yaklafl›m.
‹deolojiler ötesi temel ortak ilkeler,
de¤erler ve kurumlar. K›sa, yal›n,
yarat›c›, ilerici ve vatandafl odakl› bir
metin.
Gerçek gündem
Türkiye seçimler dönemine giriyor. Bu
süreçten demokrasinin güçlenerek
ç›kmas› en büyük kazanç olacak.
Ülkenin iç huzuru, istikrar› güvenli¤i,
kalk›nmas›, d›fl iliflkilerdeki onuru ve
gücü buna ba¤l›. Ekonomik büyüme
olmadan sorunlar çözülmez. O zaman
nas›l? Ne zaman? Kaynaklar?
Ekonomik büyüme sürdükçe topluma
yans›mas› gerekir. Gündem yo¤un:
sosyal politikalar, gelir da¤›l›m›, k›rsal
kalk›nma, e¤itim reformu, kad›n haklar›,
asayifl, bilgi teknolojileri, temiz enerji,
su kaynaklar›, kay›t d›fl› ekonomi,
giriflimcilik, istihdam, kobiler, yaflam
kalitesi yüksek kentler, Asya-Pasifik ile
rekabet, Orta Do¤u... Temel bir soru
ise hala ortada: 21. yüzy›lda yükselen
Türkiye için nas›l bir Anayasa?
Sonuçta küresel rekabet gücü yüksek
bir Türkiye için hangi politikalar, nas›l
uygulanacak? Bu çerçevede AB ile
iliflkiler ve küresel geliflmeler nas›l
de¤erlendirilecek? Befl y›l sonra
Türkiye’nin nerede oldu¤unu bu konular
belirleyecek. Gerçekten gündemden
kopuk siyaset g›rg›r› de¤il.
“Star Wars” g›rg›r›
G›rg›r dergisi 12 Eylül 1980’den sonra
kapa¤›nda muzipçe “kendi halinde bir
mizah dergisi” yaftas› ile yetinmiflti.
Sonra, demokrasiye dönüfl ad›mlar›yla
birlikte G›rg›r da siyasetçilerle
u¤raflmaya h›zla geri döndü. Derginin
kapa¤›nda fiyat bölümünde her 10 liral›k
zam için bir Turgut Özal karikatür
portresinin ilifltirildi¤i dönemdi. (Zaman
içinde bu portreler taflm›fl, kapa¤›n
çevresini sarm›flt›).
O¤uz Aral 1988 y›l›nda Avrupa’n›n
baflkentinde, Brüksel Üniversitesi’nde
G›rg›r karikatürleri sergisi açt›¤›nda
büyük yank› uyand›rm›flt›. O zamanlar
Avrupa’da Türkiye’nin demokratik
görüntüsü hala çok bulan›kt›. Bu baflar›l›
sergiyi gezen Brükselliler
karikatürlerdeki politikac› elefltirileri
karfl›s›nda flafl›rm›fllard›. Baz›lar› bu
karikatürlerin yasakland›¤› için yurtd›fl›na
kaç›r›lm›fl oldu¤unu sanm›fllard›.
Kuflkusuz politikac›larla ve politika ile
u¤raflmada Türkiye ileri bir demokrasi.
Önemli bir sorun Türk siyasetçi
kültürünün ço¤u zaman “Star Wars
mant›¤›” içine hapsolmas›nda. Sinema
tarihinin bu ünlü Y›ld›z Savafllar›
külliyat›nda, popüler kültür
yüzeyselli¤inde de olsa itina ile ifllenen
bir konu vard›r. Uzak, çok uzaktaki bir
galakside geçer olaylar. Demokratik
yolla yükselen ve demokrasinin
zafiyetlerini istismar eden bir bask› rejimi
anlat›l›r. Filimde demokrat olmayanlar›n
toplumu ve siyasal düzeni fetih
saplant›s› dikkat çeker. “Bizden
olmayanlar, bize karfl›d›r,
düflman›m›zd›r” anlay›fl› vurgulan›r.
Galaksi lideri diktatöre dönüflürken,
kontrolü alt›ndaki veya biat ettirdi¤i
kitlelerin tezahürat›, bir zafer coflkusu
hâkimdir ortama. Karanl›¤a karfl›
mücadeleyi sonunda kazanacak olan
hareketin liderlerinden biri, Prenses
Padme bilgece özetler durumu: “‹flte
özgürlük böyle yok olur... Bir alk›fl
f›rt›nas› alt›nda”.
19 Bak›fl 115
Raflit
Karaaslan:
Daha
yapacak
çok fley var
BAKIfi Dergimizin bu sayısında
söyleflilerimizden ilkini, üyemiz
Say›n Raflit Karaaslan ile
gerçeklefltirdik.
BAKIfi: Sayın Raflit Karaaslan,
özgeçmiflinizi kısaca anlatır mısınız?
RAfi‹T KARAASLAN: 1953 yılı Kayseri
do¤umluyum. 1969-70 dönemi
Kayseri Lisesi mezuniyetimi müteakip
o zamanki Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi flimdiki Mimar Sinan
Üniversitesi ‹ç Mimarlık ve Endüstri
Tasarımı bölümünü 1975 yılında
bitirerek ifl hayatına atıldım. 1977
yılında Bursa’da üstlendi¤im bir proje
ile ‹stanbul’dan Bursa’ya taflındım.
1983 sonunda ‹ntam’da Mobi adı
altında mobilya firmamı kurdum ve
üretim ile projeyi birlikte yürüterek
bugünlere kadar geldim.
BAKIfi: Firmanız hakkında bilgi verir
misiniz?
RAfi‹T KARAASLAN: Mobi, Ovaakça’da
bulunan fabrikasında üretim yapıyor.
Bir tanesi ‹stanbul’da, ikisi Bursa’da
olan kendi ma¤azalarında, ‹stanbul,
Ankara ve ‹zmir’de bayileri kanalı ile
iç pazara perakende satıfl yapıyoruz.
Yurtdıflında ise baflta Amerika olmak
üzere batı ülkelerine kapasitemizin
elverdi¤i ölçüde tasarım mobilyası
ihraç ediyoruz. Mobi 90’lı yılların
baflından itibaren düzenli olarak
ihracat yapan bir firmadır. Çalıflan
toplam sayısı 78 kiflidir.
20 Bak›fl 115
BAKIfi: Yer aldı¤ınız sektörün özellikleri
nelerdir, rakipleriniz kimlerdir,
bölgemizde ve ülkemizdeki konumunuz
nedir?
RAfi‹T KARAASLAN: Mobilya son 10
yılda Türkiye’de öne çıkmıfl bana göre
yıldız sektörlerden bir tanesidir. Çok
kısa zaman öncesine kadar bu ülkede
mobilya üretimi bir sektör olarak
telaffuz edilmemekte idi. Oysa bugün,
geçti¤imiz yılki global krize ra¤men
1,1 milyar USD’yi aflan ihracatı ile
ülke ekonomisine ciddi katkıları
olabilecek bir sektör konumuna
gelmifltir. 2010 yılı ilk yarısı için
‹GEME’nin son verilerine göre de
ihracat Temmuz 2010 sonu itibarı ile
Söylefli
739.166.629.-USD’dir. Ülke olarak
rakiplerimiz konusunda çıtamızı
oldukça yükselttik. Mobi ise 1994’ten
bugüne yurtdıflında ciddi rekabet
ortamında ‹talyan firmaları ile rekabet
etmektedir. Dünya’nın her köflesine
satılabilecek özgün tasarımı olan
kalite standardı çok yüksek ürünler
yapmaktadır. Türkiye’de Mobi
markası sektör içinde çok iyi bilinen,
tanınan, izlenen kendi kulvarında lider
firmalardan biridir.
BAKIfi: Türkiye’ de sektörünüzün gelece¤i
hakkındaki düflüncelerinizi ö¤renebilir
miyiz?
RAfi‹T KARAASLAN: Mobilya,
ülkemizde genç ve potansiyeli yüksek
olan bir sektör. Buna ba¤lı olarak da
gelece¤i çok parlak. Çok hızlı bir
endüstrileflme süreci yafladı. Ciddi
sayılabilecek yatırımlar yapıldı. Ama
dedi¤im gibi gerek iç pazarda
gerekse dıfl pazardaki potansiyel bu
sektörü çok üst noktalara taflıyacak.
Daha yapacak çok fley var.
BAKIfi: Yaflanan küresel kriz firmanızı
nasıl etkiledi? Halen kriz bitti diyebiliyor
musunuz?
RAfi‹T KARAASLAN: Biz küçük olmanın
avantajını yaflayanlardanız.
Korunmayı becerdik. Yurt dıflında
yafladı¤ımız kaybı, proje ifllerine
yönelerek ve iç piyasaya a¤ırlık
vererek gidermeye çalıfltık. Özetle
çok fazla etkilenmedik. Göstergeler
iyi gibi görünmesine ra¤men kiflisel
görüflüm sıkıntıların global anlamda
daha uzun süre devam edece¤i
yönünde. Hatta ben flöyle
düflünüyorum. Hiçbir fley artık çok
uzun bir zaman için asla eskisi gibi
olmayacak.
BAKIfi: Türkiye’de mobilya sektörü
açısından yatırım iklimini nasıl
buluyorsunuz, iyilefltirilmesi gereken
21 Bak›fl 115
hususlar var mı, düflüncelerinizi
ö¤renebilir miyiz?
RAfi‹T KARAASLAN: E¤er birileri bir
yerlere yatırım yapacak ise, bu sektör
bahsetti¤im nedenlerden ötürü uygun
bir sektör. Bu sektöre yeni girmek
isteyenler için söyledi¤im fley.
Sektörün içinde ise benim izledi¤im
kadarı ile yatırımlar devam ediyor.
‹yilefltirme konusunda ise beklentiler,
istekler di¤er sektörlerden çok farklı
de¤il. Devletin, üreteni, sanayiciyi
desteklemesi, sürekli teflvik etmesi
gerekiyor.
BAKIfi: Türk ekonomisinin önümüzdeki
on yılda dünya ekonomik sıralamasında
eriflebilece¤i yer sizce neresidir?
RAfi‹T KARAASLAN: ‹lk 10 da olmak
için gayret sarf ediyoruz.
BAKIfi: Bu ülkeyi yönetiyor olsaydınız,
ilk üç icraatınız ne olurdu?
RAfi‹T KARAASLAN: Üretimi
desteklemek ve özendirmek. E¤itime
gerekli önemi vererek, e¤itimsizlikten
dolayı yafladı¤ımız kaosların
tümünden arındırmak üzere çaba
göstermek.
BAKIfi: Almıfl oldu¤unuz ödüller var mı,
anlatır mısınız?
RAfi‹T KARAASLAN: Aldı¤ım en önemli
ödül “2009 IF World Design” ödülü.
Bu ödülü alan bir tasarımım var. fiu
an üretip sattı¤ımız bir ürün. Di¤er
bir önemli ödül de Alman Tasarım
Oscarı “Designpreis 2010”a Alman
22 Bak›fl 115
Ekonomi ve Ticaret Bakanlı¤ı
tarafından aday gösterilip, ilk 10
tasarım içinde olmam.
BAKIfi: Raflit Karaaslan, söyleflimize
katıldı¤ınız için teflekkür ederiz.
Hakan Gülda¤
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Ribauntumuz güçlü ama
patinaj yap›yoruz
B
u y›l Cumhuriyetin 87’inci y›l›...
Dile kolay...
fiunun fluras›nda 100. y›la 13 y›l
kalm›fl...
2023 için pek çok hedefi var
Türkiye’nin...
500 milyar dolar ihracat...
Sat›nalma gücü paritesiyle 2.6
trilyonluk bir ekonomi...
+++
Yay›n yönetmenli¤ini yapt›¤›m gazete
bir ekonomi gazetesi...
Bunun bir gere¤i olarak, 29 Ekim
günkü say›m›zda, Cumhuriyetin 87
y›l›na ekonomik geliflmeler aç›s›ndan
bakt›k*
Bu süreçte nüfus yaklafl›k 5 kat
artm›fl...
Milli gelir 1291 kat...
Üstelik dolar baz›nda...
Cumhuriyetin ilk y›l› 1923’te milli gelir
565 milyon dolarm›fl…
Bu y›l 730 milyar dolar civar›nda
gerçekleflecek...
Kifli bafl›na milli gelir de 222 kat artt›...
1923’te 45 dolar seviyesindeydi...
Bu y›l 10.043 dolar olaca¤›
hesaplan›yor.
+++
Uzatmayal›m...
Türkiye büyüyor...
Bunda kuflku yok!
Peki ya dünya?
Di¤er ülkelerle karfl›laflt›rd›¤›m›zda
performans›m›z nas›l?
Dünya ekonomisinin büyüklü¤ü
24 Bak›fl 115
1980’de 10.9 trilyon dolard›...
Bugün 69.9...
Görünen o ki, “herkes” büyüdü...
Ancak, farkl› h›zlarda...
+++
“Dünyada neredeyiz” sorusunun
yan›t› için k›sa vadeye oldu¤u kadar
uzun vadeye de bakmak gerekli.
Resmin bütünü görebilmek için...
Nereden, nereye gelmifliz?
Bafll›kta kulland›¤›m “ribaunt” ve
“patinaj” da bu çerçeveyle ilgili.
Do¤rusunu isterseniz, ne konuflurken
ne yazarken yabanc› kökenli kelime
kullanmas›n› sevmem.
Ama maalesef, sizlere anlatmak
istedi¤im fleyi ifade edebilecek bu
ikisinden daha iyi kelimeler
bulamad›m.
+++
Ribaunt ile bafllayal›m.
Ali Püsküllüo¤lu’nun Türkçe
sözlü¤ünde bile bu kelimenin izine
rastlayamad›m.
Daha çok basketboldan tan›yoruz.
Bu oyunun temelinde yatan bir
uygulama…
At›fltan sonra çemberden ya da
yerden seken topu tan›mlamak için
kullan›l›yor...
Ulusal basketbol tak›m›m›z›n final
oynama baflar›s›n› gösterdi¤i FIBA
2010 Dünya Basketbol fiampiyonas›
s›ras›nda kulaklar›m›zda iyece yer
etti.
+++
Topun yere çarp›p z›plamas› gibi,
ekonominin de krize girdikten sonra
tekrar yükselifle geçmesi de “ribaunt”
olarak adland›r›l›yor.
Milli tak›m gibi Türkiye ifl dünyas›n›n
ribaunt yetene¤i yüksek.
Giriflimcilerimiz bir kriz döneminden
sonra kendilerini çok çabuk
toparlayabiliyor.
+++
Veriler de öyle söylüyor...
‹flte Türkiye, bir krizden daha h›zla
ç›k›yor. Y›l›n ilk iki çeyre¤inde de çift
haneli büyümeyi baflard›.
2010 yar› y›l skoru yüzde 11...
Üretim düzeyi kriz öncesini yakalad›.
Dünya üzerinde, bir önceki y›l h›zla
daralmas›na ra¤men üretim düzeyini
kriz öncesi düzeye ç›karan bir baflka
ülke yok.
+++
Hat›rlayacaks›n›z, 2001 krizinden ç›k›fl
da böyle h›zl› olmufltu.
Hatta, çabukluk aç›s›ndan, 2001 krizi
sonras› toparlanman›n h›z›
bugünkünden daha yüksek.
2001 krizinden ç›k›fl 8 çeyrek (24 ay)
sürmüfltü.
Sonuncusundan ç›k›fl ise 9 çeyrek
(27ay) sürdü.
+++
1999, 17 A¤ustos’ta yaflad›¤›m›z
‹zmit-Gölcük depremi felaketinden
sonra, Bursa ve ‹stanbul’un hemen
Konuk Yazar
yan› bafl›ndaki bu sanayi
merkezindeki toparlanma da çabuk
olmufltu.
Sadece üç ay sonra deprem öncesi
kapasite kullan›m oranlar›na
ulafl›lm›flt›.
Örnekleri uzatmak mümkün...
Ama san›yorum “ribauntumuz güçlü”
demekle ne kastetti¤im anlafl›ld›.
+++
Gelelim, “patinaj” meselesine...
Patinaja daha aflinay›z...
Kaygan ya da yumuflak bir yolda
otomobilimizin tekerlerleri döner ama
ilerleyemeyiz.
Uzun vadeli bak›nca Türkiye
ekonomisinin pozisyonu afla¤› yukar›
bu...
K›sa vadede krizlerden, s›k›nt›lardan
kurtulmada becerikliyiz.
Çabuk toparlan›yoruz.
Ancak uzun vadede yerimizde
say›yoruz.
Hani derler ya, dere tepe düz gittik,
arkam›za bir de dönüp bakt›k ki, bir
arpa boyu yol gitmifliz...
‹flte Türkiye ekonomisinin durumu
aynen böyle...
+++
“Haydi can›m, o kadar da de¤il”
dedi¤inizi duyar gibiyim.
Size hak veriyorum...
Bana da böyle birfley söylenseydi
tepkim farkl› olmazd›.
Ben de; Türkiye’nin herfleye ra¤men
h›zla büyüdü¤ünü, dahas› yar›flta öne
ç›kt›¤›n› düflünüyordum.
Ta ki, afla¤›da sizinle paylaflaca¤›m
verileri görene kadar.
+++
Veriler, Pensilvanya
Üniversitesi’nden...
Büyüme çal›flmalar›nda çok kullan›lan
meflhur tablolardan al›nma...
Dünya literatüründe “Penn World
Tables” diye geçiyor.
Yaz›n internette hemen karfl›n›za
ç›k›veriyor.
Herkese de aç›k...
+++
Ne var bu tablolarda derseniz...
Bütün ülkelerinin ABD ile k›yaslamas›
var...
Kifli bafl›na gelir düzeyi olarak...
Laf› uzatmayal›m…
Tablolarda görünen flu:
ABD’ye göre, Türkiye yerinde
saym›fl...
+++
Rakamlara daha yak›ndan bakal›m:
1950’de bir Amerikal›’n›n 100 dolar
geliri varsa, bir Türk’ün 13.4 dolar
geliri vard›.
1960’a geldi¤imizde bu gelir 17’ye
ç›km›flt›.
Geliflme umut vericiydi ama yine de
aram›zda ciddi bir uçurum vard›...
O y›llarda, bir Amerikal› 100 gelir elde
ediyorsa, bir ‹ngilizin geliri 65’ti.
Bir ‹rlandal›’n›n 40.1...
Kifli bafl›na gelir ABD’linin 100
birimine karfl›l›k ‹spanyol için 38.9 idi.
Yunanl› için 38.2...
Japon için 37.2...
Malezyal› için 15.7
Bir Güney Koreli için ise sadece
10.9’du.
Hele hele bir Çin’linin geliri...
Bir Amerikal›’n›nkinin yaln›zca 3.2’si
düzeyindeydi.
+++
1960 y›l›ndan size aktard›¤›m bu tablo
40 y›l sonra ne hale büründü?
Do¤rusu bir hayli de¤iflti…
2000 y›l›na geldi¤imizde Amerikal›
100 iken, ‹rlandal› da 95 oldu.
Neredeyse Amerikal›y› yakalad›.
‹ngiliz de kifli bafl›na gelirini artt›rd›.
65’ten 75’e yükseltti…
Japon 37’den 70’e...
Yunanl› 38’den 51’e...
Malezyal› 15’den 41’e...
Güney Koreli 10’dan 48’e.
Ya Türk?
17’den 16.3’e...
Art›fl yok...
Uçurum kapanmam›fl...
Yerimizde saym›fl›z...
+++
Durum bugün de farkl› de¤il...
Tablolardaki son veriler 2007...
Yani krizin hemen öncesi...
Türkiye’nin rakam› 17.8’e yükselmifl...
Bir k›p›rdanma var ama...
Çin’in k›p›rdanmas› ile
karfl›laflt›r›nca…
Deyim yerindeyse; devede kulak!
+++
Çinli’nin rakam›n› hat›rl›yor musunuz?
1960’da sadece 3.2’ydi.
2000’de biz 16 civar›ndayken o 10
civar›ndayd›.
2007’de Amerikal›’n›n kifli bafl›na geliri
100 iken bizimki 17.8...
Çinli ise 19.8...
Çinli’nin Amerikal› karfl›s›ndaki gelir
düzeyi 47 y›lda yüzde 528 artm›fl…**
+++
Sadece Çinli mi?
Koreli yüzde 402...
Japon yüzde 248...
‹spanyol yüzde 172...
Malezyal› yüzde 165...
‹talyan yüzde 80...
Yunanl› yüzde 70...
Türk ise 1950’den bu yana bir
Amerikal› karfl›s›nda gelirini yüzde
32.8 art›rm›fl...
1960’tan bu yana olan› hiç
hesaplamad›k...
Borçlu ç›kmayal›m diye…
25 Bak›fl 115
+++
Sonuç:
Türkiye ekonomisi krizlerden çabuk
toparlan›yor...
Ancak ileriye gitmekte zorlan›yor.
Neden belli:
Hükümetlerimiz de¤iflimi yönetmekte
baflar›s›z kal›yor
De¤iflimi yönetmek için gerekli
stratejileri oluflturam›yor...
Sanayiye, üretime yön verecek
öncelikleri belirleyemiyor...
Dolay›s›yla, yeterince h›zl›
büyüyemiyoruz...
+++
Dünyan›n üst ligine yetiflmek için
Türkiye’nin temel ihtiyac› büyüme...
H›zl› büyüme...
Amiyane tabiriyle, baflka türlüsü bizi
kesmiyor.
O iktidar, bu iktidar...
Yap›lan bütün hamlelere ra¤men
önümüzdeki görev hala ayn›...
Yetiflebilmek, aradaki uçurumu
kapatabilmek için h›zl› büyümemiz
flart.
+++
Birleflmifl Milletler k›sa bir süre önce
ülkeleri yaflanabilirlik k›stas›na göre
s›ralad›.
Tepesinde Norveç’in, en alt›nda
Zimbabve’nin bulundu¤u 169 kiflilik
s›ralamada Türkiye kendisine 83’üncü
s›rada yer bulabildi.
H›zl› büyüme ile her sorunumuzu
çözemeyiz.
Ancak de¤iflimin en güçlü motoru
o...
Ekonomik büyüklükte dünya liginde
üst s›ralara yerleflince sorunlar›m›z›
daha rahat ele alabiliriz...
Üstelik bu çok zor da de¤il...
‹flte size bir senaryo***:
Diyelim ki, önmüzdeki y›llarda Türkiye
26 Bak›fl 115
geçenlerde aç›klanan orta vadeli
planda öngörüldü¤ü gibi ortalama
yüzde 4-5 civar›nda büyüsün...
Buna karfl›l›k Avrupa Birli¤i’ni
oluflturan 27 ülkenin ortalama
büyüme h›z› da son 10 y›ld›r oldu¤u
gibi yüzde 1.2 olsun...
Buna göre, Türkiye önümüzdeki
y›llarda yüzde 4 büyürse AB düzeyine
ancak 2039 y›l›nda yetiflecek.
AB’nin toparlan›p önümüzdeki y›llarda
ortalama yüzde 2 büyüme h›z›na
ulaflmas› durumunda bu süre 2050
y›l›na uzayacak.
Türkiye’nin yüzde 5 büyümesi halinde
yetiflme y›llar› 2031 ve 2037 olacak...
+++
Tabii, illa böyle olmayabilir…
AB’ye yetiflmemiz için 30-40 y›l daha
geçmesi flart de¤il!
Türkiye yüksek h›zla büyürse...
Örne¤in y›lda yüzde 7-8 gibi...
O zaman tablo bir hayli de¤iflecek...
Ekonomimiz yüzde 7 büyüdü¤ünde
AB’ye 2024 y›l›nda yetiflece¤iz.
AB y›lda ortalama yüzde 2 büyüse
bile bu süre 2026 y›l›n› aflmayacak.
Y›lda ortalama yüzde 8 büyümemiz
halinde ise bu süre 2022 y›l›na kadar
inebilecek...
Yani sadece 12 y›la...
+++
Türkiye’nin bir at›l›m yapmas›n›n tam
zaman›…
Yetiflilmesi gereken hedef de belli...
Eksik olan yol haritas›...
10-12 sene h›zl› büyümeyi sürekli
k›lacak bir yol haritas›na ihtiyaç var...
Tabii, iyi haritac›lara da...
* DÜNYA Gazetesi’nden Naki BAKIR arkadafl›m›z›n hesaplamalar›
** DÜNYA Gazetesi Genel Yay›n Yönetmen Yard›mc›s› Talip
AKTAfi’›n hesaplamalar›
*** Senaryodaki veriler, Faruk TÜRKO⁄LU’nun 2010/43 say›l›
Para Dergisi’ndeki çal›flmas›ndan.
Tablolar
Hangi h›zla büyürsek, ne kadar sürede
AB’ye yetifliriz?
(AB üyesi 27 ülke ortalamas›na göre)
Türkiye
ekonomisinin
olas›
büyüme
oranlar› (%)
AB son
10 y›ldaki gibi
büyürse
ortalama
y›lda %1.2
AB’de
toparlanma
olursa
ortalama
y›lda %2
Yüzde 4 büyürse
Yüzde 5 büyürse
Yüzde 7 büyürse
Yüzde 8 büyürse
2039
2031
2024
2022
2050
2037
2026
2024
ABD’ye oranla çeflitli ülkelerin kifli bafl›
gelirindeki art›fl
(Sat›n alma gücü paritesi ile; yüzde olarak/ vy: veri
yok)
Ülkeler
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007
ABD
TÜRK‹YE
‹rlanda
Kanada
Hollanda
‹ngiltere
Almanya
Japonya
Fransa
‹talya
Yunanistan
Portekiz
Malezya
Arjantin
Meksika
Brezilya
Çin
M›s›r
Hindistan
100
13.4
40.1
78.2
63.9
65.0
vy
20.2
49.6
37.1
vy
19.7
vy
62.3
25.7
16.3
vy
12.1
6.2
100
17.0
44.2
78.2
80.0
73.5
vy
37.2
63.5
55.0
38.2
26.6
15.7
63.2
29.4
20.9
3.2
10.1
6.5
100
17.2
49.7
78.9
86.9
69.6
76.2
70.3
74.6
676
57.5
36.8
14.0
56.8
30.3
24.5
2.7
10.6
6.2
100
16.8
53.5
89.1
86.0
68.6
80.0
76.2
80.2
72.9
65.3
41.7
24.6
51.0
38.7
35.2
3.6
11.5
5.8
100
17.4
57.8
80.6
79.5
69.4
79.3
86.0
76.2
75.0
52.4
46.3
24.8
29.4
27.6
26.6
5.9
12.4
5.6
100
16.3
81.8
77.1
80.9
68.7
73.7
72.6
69.3
68.1
51.3
48.9
33.7
32.3
26.1
21.5
10.6
11.8
7.1
100
17.8
95.1
85.7
79.8
75.3
72.8
70.3
69.0
66.9
64.7
47.2
41.7
36.2
26.4
22.0
19.8
13.5
9.0
Çekirge toplant›m›z ve iftar gelene¤imiz
devam ediyor
Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin geleneksel hale
getirilen ve her y›l, büyükflehir
belediye baflkan›n›n konuflmac›
olarak kat›ld›¤› iftar yeme¤i, bu
y›l 23 A¤ustos’ta Kültürpark
içerisindeki Alt›nceylan
Restoran’da düzenlendi.
B
ursa Valisi fiahabettin Harput,
Bursa Büyükflehir Belediye
Baflkan› Recep Altepe, ‹l
Emniyet Müdürü Halil Y›lmaz, Sanayi
ve Ticaret ‹l Müdürü Mahmut ‹nan,
eski Büyükflehir Belediye Baflkanlar›
Erdo¤an Bilenser ve Erdem Saker ile
çok say›da sanayici ve ifladam›n›n
kat›ld›¤› iftar›n aç›l›fl konuflmas›n›
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Arif
Özer yapt›. Özer, Baflkan Altepe’yi
Çekirge Toplant›lar›’nda a¤›rlamaktan
dolay› büyük mutluluk duyduklar›n›
söyledi.
28 Bak›fl 115
Geleneksel iftar/
Çekirge toplant›s›
zaman gündemde olsun istiyoruz.
Kent ekonomisi için canland›r›c›
çal›flmalara imza atal›m. Bursa üretim
ve sanayi flehri olsun. Bu konuda
katk› koyan Bursal› ifladamlar›na
flükranlar›m› arz ediyorum. Çünkü bu
yap›lacak ifller bir tek belediye
bütçesiyle olmuyor. Bursa’da
yap›lacak çok ifl var. At›lacak çok
ad›m var. Binlerce proje var" fleklinde
konufltu.
‹ftar yeme¤inin ard›ndan söz alan
Baflkan Altepe, son bir y›ll›k
çal›flmalar›n›, devam eden hizmetler
ve projelerini sanayicilere sundu.
Yaklafl›k bir saat kürsüde kalan
Altepe, Bursa için hizmet yapmaya
devam edeceklerini dile getirdi. Bursa
için gerçeklefltirilen projelerin bir bir
hayata geçece¤ini kaydeden Altepe,
"Bursa için çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz. Vatandafllar›n
beklentilerini cevaplamaya gayret
gösteriyoruz. Bursa için birçok proje
ürettik. Bu flehir için daha hayata
geçecek yüzlerce proje var.
Vatandafllar›m›z›n ne s›k›nt› varsa o
problem bizim meselemiz. Bizim
görevimiz halk› mutlu etmek. Ondan
dolay› da toplumla iç içe olmaya
gayret ediyoruz" dedi.
Bursa’n›n her alanda ön plana
ç›kmas› için siyasi görüfllere
bakmaks›z›n tüm kent dinamikleriyle
iflbirli¤i yapt›klar›n› ve yapmaya da
devam edeceklerini dile getiren
Baflkan Altepe, tramvay üretim
projesinin belediye-sanayici
iflbirli¤inin en somut örne¤i oldu¤unu
söyledi. Bu alanda Bursa’n›n yeterli
altyap›ya sahip olmas›na ra¤men
sadece gerekli iradenin ortaya
konmas› gerekti¤ini ifade eden
Baflkan Altepe, "Göreve gelir gelmez
bu idareyi ortaya koyduk ve ’bizim
sanayicimiz daha kaliteli vagonlar›
daha uygun fiyatlara üretir’ dedik.
Önceleri herkes bunun sadece bir
karoser çal›flmas›ndan ibaret
olaca¤›n› san›yordu. Ancak Bursa
markas› olan Durmazlar Makine’nin
k›sa sürede ald›¤› yol, bu tramvaylar›n
yaz›l›m›ndan, yürüyen aksam›na
kadar tamamen yerli olarak
üretilebilece¤ini ortaya koydu. fiu
anda numune arac›m›z üretiliyor.
2011 bafl›nda denemeleri yap›lacak
ve üretim belgeleri al›n›nca da seni
üretim bafllayacak. Bu sayede
tramvay ve vagonlar› yüksek fiyatlarla
yurt d›fl›ndan almak zorunda kalan
belediyelerimiz Bursa markal› daha
modern vagonlar› daha ucuza alm›fl
olacaklar" dedi.
Kestel metro hatt›n›n 5 ay içerisinde
bafllayarak 1 ya da bir buçuk y›l
içerisinde tamamlanmas›n›
hedeflediklerini kaydeden Altepe,
kentin do¤usu ile bat›s›n› metro
hatt›yla birlefltirme hedeflerine
yaklaflt›klar›n› belirtti. Altepe, "fiehrin
en büyük meselelerinden biri ulafl›m.
Bursa’y› metro a¤lar›yla döflüyoruz.
Kestel hatt› için çal›flmalar›m›z son
aflamada. Kestel hatt›na 5 ay
içerisinde bafllayarak, kent içi
ulafl›mda rahat bir nefes almay›
istiyoruz. fiehir içi tramvay çal›flmalar›
h›zla sürüyor. K›sa zanda büyük
mesafe kat ettik" diye konufltu.
Geçmiflte harabe halinde olan bu
eserleri aya¤a kald›rarak, yaflayan
mekanlar haline getirmek için yo¤un
bir çaba içinde olduklar›n› dile getiren
Altepe, "‹lk çarfl› burada kurulmufl,
ilk para burada bas›lm›fl. Osmanl›’n›n
ilk eserleri olan hanlar, hamamlar,
camiler, medreseler kentin her
köflesini süslüyor.
Bursaspor’un baflar›s›n›n flehrin
markalaflmas›n› h›zland›rd›¤›n›
kaydeden Altepe, Türkiye’de
Bursa’n›n konuflulmas› için çaba sarf
ettiklerini dile getirdi. Altepe,
"Büyükflehir belediyesi çal›flmalar›n›n
kendi dal›nda gidiyor. Halk›m›z›n semt
ve mahaller konusunda beklentisi
var. Bursa konuflulsun Bursa her
29 Bak›fl 115
Biz bunlar› ortaya ç›kar›p,
ifllevlendirerek turizmin hizmetine
sunuyoruz. Yine yok olmaya yüz
tutmufl 2300 y›ll›k surlar› aya¤a
kald›rd›k, 5 kap›dan üçünü
tamamland›k, ikisiyle ilgili projelerimiz
de sürüyor. Bu eserleri aya¤a
kald›r›rken mülkiyetin kime ait
oldu¤una bakm›yoruz. Bu eserleri
Bursa’ya kazand›rmak içir, kiralama,
tahsis, sat›n alma gibi her yolu
deniyoruz. Bursa’n›n de¤erlerini kent
turizmine kazand›rmak istiyoruz" diye
konufltu.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n, Sultan
2. Murat taraf›ndan 1425-1426 y›llar›
aras›nda yapt›r›lan ve Bursa’n›n
Osmanl› Sultanlar› taraf›ndan
30 Bak›fl 115
yapt›r›lan son külliyesi olarak bilinen
Muradiye Külliyesi baflta olmak üzere
önemli tarihi eserlerin bak›m ve
restorasyonu için gerekli yetkiyi
Büyükflehir Belediyesi’ne verdi¤ini
hat›rlatan Baflkan Altepe, Bursa’n›n
de¤erlerine en iyi bu kentte
yaflayanlar›n sahip ç›kabilece¤ini
kaydetti.
Bursa’n›n 50 y›ll›k simgelerinden biri
olan teleferi¤in yenilenmesiyle ilgili
çal›flmalarda da son aflamaya
gelindi¤ini kaydeden Baflkan Altepe,
Teferrüç, Kad›yayla, Sar›alan ve
Oteller Bölgesi olmak üzere 4
istasyondan oluflacak yeni teleferik
hatt›n›n ihalesini kazanan firman›n,
yer tesliminin ard›ndan önümüzdeki
ay çal›flmalara bafllayaca¤›n› aç›klad›.
Günlük kapasitesi bir saatlik
kapasiteye inecek olan yeni teleferik
hatt›yla, Oteller Bölgesi’ne 21
dakikada ulafl›m›n sa¤lanabilece¤ini
hat›rlatan Altepe, bu sayede
Uluda¤’daki yatak kapasitesinin de
etkin olarak kullan›labilece¤ini
de¤indi. Baflkan Altepe, Büyükflehir
Belediyesi’nin de kamu kurumu
olmas›na ra¤men normal prosedürün
uyguland›¤›n› ve teleferikle ilgili 5
milyon TL’yi bulan harç ve vergi
bedeli ödediklerini ifade etti.
Gecenin sonunda BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Arif Özer taraf›ndan
Baflkan Altepe’ye çini vazo arma¤an
edildi.
fierif Ar›
Yeminli Mali Müflavir
Yurt dıflı birim, marka ve tanıtım
faaliyetlerinin desteklenmesi
ara-Kredi ve Koordinasyon Kurulu
geçti¤imiz aylarda 2010/6 say›l›
tebli¤i yay›mlayarak, flirketlerin
yurtd›fl›nda ürünlerinin ve tan›t›m›n›n
yap›lmas›n› sa¤lamak amac›yla
tan›t›m, marka iflyeri giderlerinin bir
k›sm›n› destekleyece¤ini duyurmufltur.
Bu destekler için müracaatlar›n az
oldu¤u bilgisine dayanarak konuyu
duyurmak istedim.
P
Birim kira giderlerinin desteklenmesi
1) Türkiye’deki ana flirket do¤rudan
birim açabilece¤i gibi yurt d›fl›nda
faaliyet gösteren flirketi veya flubeleri
de birim açabilir. Bu durumda yurt
d›fl›ndaki flirket ile Türkiye’deki ana
flirket aras›nda organik ba¤›n olmas›
gerekir.
2) Türkiye'deki ana flirket ile yurt
d›fl›ndaki flirket aras›nda organik ba¤›n
oldu¤una afla¤›daki hallerde
hükmedilir:
a) fiirketin tüzel kiflilik olarak yurt
d›fl›ndaki flirkete ortak olmas›,
b) fiirketin tüm ortaklar›n›n yurt
d›fl›ndaki flirkete ortak olmas›,
c) fiirketin, en az % 51’ine sahip ortak
veya ortaklar›n›n, flirket ad›na yurt
d›fl›nda flirket açmak için
yetkilendirilmesi kofluluyla, yurt d›fl›nda
aç›lan flirkete ortak olmas›,
ç) fiirketin halka aç›k olmas› halinde;
halka aç›kl›k oran› düfltükten sonra
flirketin %51’ine sahip ortak ya da
ortaklar›n flirket ad›na yurt d›fl›nda
flirket veya birim açmak için
yetkilendirilmesi kofluluyla, yurt d›fl›nda
aç›lan flirkete ortak olmas›,
3) Birimin aç›ld›¤› ülkenin ulusal
mevzuat› kapsam›ndaki s›n›rlamalar
32 Bak›fl 115
yukar›daki f›kra hükmünden muaf
tutulur.
4) Destek ödemesi yurt d›fl› ortakl›k
oran›na göre hesaplan›r.
5) Yurt d›fl› flirketin, Türkiye’deki ana
flirketin kurulufl tarihinden sonra
aç›lmas› gerekir. Ancak, daha önce
organik ba¤›n olmad›¤› yurt d›fl›ndaki
flirkete ortak olunmas› veya yurt
d›fl›ndaki flirketin hisselerinin
tamam›n›n veya bir bölümünün
Türkiye’deki ana flirketin kurulufl
tarihinden sonra sat›n al›nmas› halinde,
yurt d›fl› flirketin ana flirketten sonra
kurulmufl olmas› flart› aranmaz.
6) ‹flbirli¤i Kurulufllar›n›n üyelerinin
faaliyette bulunmas› amac›yla
kiralayacaklar› yurt d›fl› birimlerin kira
giderleri de bu Tebli¤ kapsam›nda
desteklenir. S›nai ve ticari flirketler
veya bu flirketlerle aralar›nda organik
ba¤ bulunan ve yurt d›fl›nda faaliyet
gösteren flirket veya flubeleri ile ‹flbirli¤i
Kurulufllar› taraf›ndan yurt d›fl›nda
aç›lan birimlerinin kira giderleri (reyon
olmas› halinde kira veya komisyon
giderleri), her bir birim bafl›na;
a) Aç›lan birimin ma¤aza olmas›
halinde % 60 oran›nda ve y›ll›k en fazla
120.000 ABD Dolar›na kadar,
b) Aç›lan birimin ofis, showroom, depo
veya reyon olmas› halinde % 60
oran›nda ve y›ll›k en fazla 100.000
ABD Dolar›na kadar desteklenir.
Ticari flirketler veya bu flirketlerle
aralar›nda organik ba¤ bulunan ve
yurt d›fl›nda faaliyet gösteren flirket
veya flubeleri taraf›ndan yurt d›fl›nda
aç›lan birimlerinin kira giderleri (reyon
olmas› halinde kira veya komisyon
giderleri), her bir birim bafl›na;
a) Aç›lan birimin ma¤aza olmas›
halinde % 50 oran›nda ve y›ll›k en fazla
100.000 ABD Dolar›na kadar,
b) Aç›lan birimin ofis, showroom, depo
veya reyon olmas› halinde % 50
oran›nda ve y›ll›k en fazla 75.000 ABD
Dolar›na kadar net kira harcamalar›
desteklenir.
Yukar›da belirtilen kira giderleri
deste¤inden en fazla 4 (dört) y›l
yararland›r›l›r. 4 (dört) y›ll›k süre ilk kira
destek ödemesine esas teflkil eden
ödeme belgesinin tarihinden itibaren
bafllar. Yurt d›fl›ndaki birimlere iliflkin
kira deste¤inden yararlan›labilmesi
için kirac› ile kiraya veren aras›nda
organik ba¤›n bulunmamas› veya
kiralanan yerin konut olarak
kullan›lmamas› (yurt d›fl› birimin ticari
amaçla kullan›ld›¤› hususunun kira
kontrat›nda aç›kça belirtilmesi) gerekir.
Tebli¤ kapsam›ndaki kira deste¤inden
en fazla 15 (onbefl) birim için
yararlan›labilir. Tebli¤’in yay›mland›¤›
18 A¤ustos 2010 tarihinden önce
aç›lm›fl olan yurt d›fl› birimler için de
bu Tebli¤ kapsam›ndaki desteklerden
yararlan›labilir. Tebli¤ kapsam›ndaki
desteklerden yararlanan birimlerde,
Türkiye’de üretilen ürünlerin
pazarlanmas› gerekir. Yabanc›
markalar için yurt içinde fason olarak
üretilen ürünlerin reklâm, tan›t›m,
pazarlama ve kira giderleri bu Tebli¤
kapsam›nda desteklenmez.
‹lgili birime iliflkin destek baflvurusu
olumlu sonuçlanmadan önce söz
konusu birim kapat›l›r ya da 5’inci
maddede belirtilen organik ba¤ sona
Makale
erer ise destek baflvurusu
de¤erlendirilmez. Destek kapsam›na
al›nd›ktan sonra faaliyetine son verilen
birim; kapand›¤› ya da organik ba¤›n
sona erdi¤i tarihten itibaren 1 (bir) ay
içinde flirket veya ‹flbirli¤i Kuruluflu
taraf›ndan, o ülkedeki Ticaret
Müflavirli¤i/Atafleli¤i’ne bildirilir. Ticaret
Müflavirli¤i/Atafleli¤i, kapanan birimi
Müsteflarl›¤a derhal bildirir. Bildirimin
yap›lmas› halinde söz konusu birim,
kapand›¤› ya da organik ba¤›n sona
erdi¤i tarihten önceki dönem için
destekten yararlan›r.
Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi
fiirketler ve ‹flbirli¤i Kurulufllar›nca yurt
d›fl›na yönelik olarak gerçeklefltirilen
görsel ve yaz›l› tan›t›m (Yurt d›fl›na
yönelik yay›n yapan Türk televizyonlar›,
gazeteleri ile yurt d›fl›nda Türkçe yay›n
yapan televizyonlar, gazeteler vb.
bas›n yay›n organlar›nda verilecek
reklamlara iliflkin harcamalar destek
kapsam›nda de¤erlendirilmez.),
sponsorluk, yurt d›fl› birimlerinin
internet sayfas›na iliflkin tasar›m,
reklâm panolar›, yabanc› dilde
haz›rlanm›fl firma kataloglar›, broflürler,
eflantiyon ve tan›t›m malzemeleri,
elektronik ortamda tan›t›m sitelerine
verilen reklâm giderleri desteklenir.
1-) Bu Tebli¤ kapsam›nda desteklenen
yurt d›fl› birimi bulunan flirketler ve
‹flbirli¤i Kurulufllar›nca, Türkiye’de
üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt
d›fl›nda gerçeklefltirilen reklâm, tan›t›m
ve pazarlama giderleri; % 60 oran›nda
ve her bir ülke için y›ll›k en fazla
150.000 ABD Dolar›na kadar
desteklenir.
2) Tan›t›m deste¤i, bu Tebli¤
kapsam›nda desteklenen yurt d›fl›
birimin destek süresi kadard›r.
3) Tan›t›m deste¤i, desteklenen yurt
d›fl› birimin bulundu¤u ülkede
gerçeklefltirilen tan›t›m faaliyetleri için
verilir.
Bu Tebli¤ kapsam›nda desteklenen
yurt d›fl› birimi bulunmayan ancak yurt
içi ve tan›t›m yapaca¤› ülkede marka
tescil belgesine sahip flirketlerce,
Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak
yurt d›fl›nda gerçeklefltirilen reklâm,
tan›t›m ve pazarlama giderleri, % 60
oran›nda ve y›ll›k en fazla 250.000
ABD Dolar›na kadar desteklenir.
Yurt dıflı marka tescil faaliyetlerinin
desteklenmesi
fiirketlerin yurt içi marka tescil
belgesine sahip olduklar› markalar›n›n
yurt d›fl›nda tescili ve korunmas›na
iliflkin giderleri, % 50 oran›nda ve y›ll›k
en fazla 50.000 ABD Dolar’›na kadar
desteklenir.
fiirketler, 16’nc› maddede belirtilen
marka tescili ve korunmas›na yönelik
destekten en fazla 4 (dört) y›l süresince
yararlanabilir. 4 (dört) y›ll›k süre bu
konudaki ilk destek ödemesine esas
teflkil eden ödeme belgesinin
tarihinden itibaren bafllar.
Yurt içi ve yurt d›fl› marka tescil
baflvurular›n›n ayn› dönemlerde
yap›lm›fl olmas› durumunda, her iki
marka tescil iflleminin gerçeklefltirilmifl
olmas› flart›yla, destek baflvurusunun
de¤erlendirilmesinde yurt içi markaya
iliflkin korunma tarihi esas al›n›r.
Ödeme belgelerinin ibrazı
1) fiirketler ve ‹flbirli¤i Kurulufllar›nca,
bu Tebli¤ kapsam›nda deste¤e konu
yurt d›fl› ödeme belgeleri ile yurt
d›fl›nda düzenlenen di¤er belgelerin
harcaman›n yap›ld›¤› ülkedeki Ticaret
Müflavirli¤i/Atafleli¤i’ne onaylat›lmas›
gerekir.
2) Ticaret Müflavirlikleri/Ataflelikleri,
Tebli¤’in 6’nc› ve 7’nci maddelerinde
belirtilen desteklerden yararlanmak
amac›yla baflvuruda bulunan flirket ve
‹flbirli¤i Kurulufllar›n›n birimlerini ilk
destek baflvurusunda ve her destek
y›l› bitiminde bizzat yerinde tetkiki
suretiyle inceler ve söz konusu birimde
gerçeklefltirilen faaliyetlerin Türk
ürünlerinin pazarlanmas›na yönelik
olup olmad›¤› ile olumlu Türk mal›
imaj›na uygunlu¤una iliflkin
de¤erlendirmelerde bulunur.
3) Ticaret Müflavirlikleri/Ataflelikleri,
ibraz edilen harcama belgelerinde
belirtilen tutarlar›n piyasa rayicine
uygunlu¤unu denetler.
Ödeme
1) Müsteflarl›k, destek müracaat›n›n
de¤erlendirilerek ödeme yap›lacak
flirketlerin belirlenmesi ile ödeme
miktarlar›n›n Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas›’na (TCMB) bildirilmesi
konusunda ‹BGS’nin
yetkilendirilmesine iliflkin gerekli
düzenlemeleri yapabilir.
2) Ödemeye iliflkin, ibraz edilen
belgelerdeki giderlerin (dolayl› vergiler
dâhil) Türk Liras› (TL) cinsinden olanlar›
TL, döviz cinsinden olanlar› ise ödeme
belgesi tarihindeki “Gösterge
Niteli¤indeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas› Kurlar›” listesinde yer
alan çapraz kurlar› ve döviz al›fl kurlar›
esas al›narak, ABD Dolar› karfl›l›¤› Türk
Liras› olarak Destekleme ve Fiyat
‹stikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge
Niteli¤indeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas› Kurlar›” listesinde yer
almayan ülke para birimleri ABD
Dolar›’na çevrilirken “Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas›’nca Al›m
Sat›ma Konu Olmayan Bilgi Amaçl›
Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas
al›n›r.
3) “Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas›’nca Al›m Sat›ma Konu
Olmayan Bilgi Amaçl› Kur Tablosu”nda
yer almayan ülke para birimleri ABD
Dolar›’na çevrilirken Müsteflarl›kça
uygun görülen di¤er uluslararas› veri
kaynaklar› esas al›n›r.
33 Bak›fl 115
Turgut ‹nal:
Ömür bitiyor davalar bitmiyor
Bak›fl’›n söylefli sayfalar›na,
Bursa’da “Honda” deyince akla
gelen ilk isim olan ‹nallar
Otomotiv’in Yönetim Kurulu
Baflkan› Turgut ‹nal’› konuk
ettik. Söyleflimizde; Türkiye’de
gerçek anlamda bir hukuk
devrimi yap›lmas› gerekti¤ine
dikkat çeken Turgut ‹nal,
“Adalet Mülkün Temelidir sözü
sadece duvarda bir yaz› olarak
kald›, ilk iflim hayata geçirmek
olurdu. ‹nsan ömürleri bitiyor,
davalar bitmiyor” dedi.
34 Bak›fl 115
BAKIfi: Say›n Turgut ‹nal özgeçmiflinizi
k›saca anlat›r m›s›n›z?
TURGUT ‹NAL: 1966 y›l›nda Bursa’da
do¤dum. Özel ‹nal Ertekin ve daha
sonra Galatasaray Lisesi’ni bitirdim.
1986’da Uluda¤ Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi’ne girdim ve ayn› y›l babam
Tuncay ‹nal taraf›ndan 1965’de
kurulan Makya¤san’da ifl hayat›na
bafllad›m. 2001 y›l›nda evlendim,
2005’de o¤lum Demir ve 2007’de
k›z›m Defne dünyaya geldi.
Bugün de eflim, çocuklar›m ve ailem
ile birlikte çok mutlu ve huzurlu bir
hayat›m›z var. ‹nsan›n hayatta sahip
olabilece¤i en önemli fleyler de bunlar
zaten…
BAKIfi: ‹fl d›fl›nda Turgut ‹nal ne
yapmaktan zevk al›r?
TURGUT ‹NAL: S›k› bir jazz ve rock
dinleyicisiyim, çok genifl bir plak ve
CD arflivim var, hatta koleksiyonculuk
boyutuna gelmek üzere. Her akflam
saatlerce müzik dinlemekten ve bir
fleyler okumaktan hofllan›r›m.
Mümkün oldu¤u kadar konserleri
kaç›rmamaya da gayret ediyorum.
Golf oynamay›, kayak yapmay›,
yüzmeyi, güneflin alt›nda kitab›mla
tembel saatler geçirmeyi, eflimle
birlikte seyahat etmeyi, müze
gezmeyi, ayaklar›m›z fliflene kadar
flehirlerin sokaklar›n› arfl›nlamay›
seviyorum. Hafta sonlar›n› ailemle
Söylefli
geçirmekten büyük keyif al›yorum,
zaten cumartesi ya da pazar günü
o¤lumla baba – o¤ul günümüz,
mutlaka onunla bafl bafla saatler
geçirmeye gayret ediyorum.
BAKIfi: Firman›z hakk›nda bilgi verir
misiniz?
TURGUT ‹NAL: ‹nallar, 1990’da
Stadyum Caddesi’nde 100 metrekare
sat›fl ma¤azas›, 100 metrekare servis,
toplam 200 metrekarelik bir
showroomda Honda bayili¤i
almam›zla kuruldu. Bu y›l 20. y›l›n›
kutlad›¤›m›z Honda bayili¤ini al›fl›m›z
da flöyle oldu;
1990 y›l›nda kendime o zaman›n
efsane otomobili Honda CRX’i almak
istedim, Bursa’da bayi yoktu,
‹stanbul’a otomobili almak için gittim,
CRX’le birlikte bayili¤i de alarak
döndüm. 8 y›l kadar Stadyum
Caddesi’ndeki showroomdayd›k,
1998’de 8 bin metrekarelik bir alana
sahip Yalova Yolu’ndaki plazam›za
tafl›nd›k, 2008’de de sunmufl
oldu¤umuz hizmeti geniflletmek
amac›yla ‹zmir Yolu’nda kurdu¤umuz
4 bin metrekarelik ikinci plazam›z
hizmete girdi. 2008’de Mazda ve
2010’da da Citroen bayiliklerini
bünyemize katt›k. 2007 y›l›ndan bu
yana artan hacmimiz ile birlikte
ciromuzda ayn› oranda yükseldi.
Araya bir kriz s›¤d›rmam›za ra¤men
2007 bafl›ndan 2009 sonuna kadar
ciromuzda %20 büyüme gerçekleflti.
2010 y›l›nda da ciromuzu %40
büyümeyle kapatmay› hedefliyoruz.
Honda, Mazda ve Citroen ile birlikte
bir de H2 ile ikinci elde de çok kuvvetli
bir kurumsal yap› kurduk. Burada da
müflterilerimize ikinci el otomobilleri,
full ekspertiz raporu, 30 gün de¤iflim
garantisi ve 6 ay süresince 7/24
ücretsiz yol yard›m› hizmeti ile sat›fla
sunuyoruz.
‹nallar Sigorta’n›n da bu y›l 14. y›l›n›
yafl›yoruz, 14 y›ld›r da elementer
branflta uzman bir kadro ile
çal›fl›yoruz. Üretimimizin büyük bir
k›sm›n› kaza branfl› oluflturuyor, ancak
yang›n, mühendislik ve sorumluluk
branfllar›nda da tüm isteklere cevap
verebiliyoruz. Çünkü bizim amac›m›z,
müflterilerimize her türlü hizmeti
sunarak, tüm branfl isteklerine cevap
vermek ve otomotiv acentesi
çizgisinin d›fl›nda hareket ederek,
di¤er branflarda baflar›l› ifller
ç›karmak. Anadolu, Axa, Dubai ve
Grupama sigorta acenteliklerimizle
hizmet vermeyi sürdürüyoruz.
Sigortada da otomotive parelel olarak
büyüyoruz.
merkezinde, y›lbafl›nda bafllad›¤›m›z
inflaat›m›z›n zemin kat› market ve
banka, üst katlar› da dershane olarak
tasarland›. Bir- iki inflaat projemiz
daha var fakat henüz fizibilite
aflamas›nda.
Makya¤san ise, madeni ya¤
sektöründe Türkiye’nin lider
flirketlerinden. 1965’den beri sektörde
olman›n verdi¤i tecrübeyle, kuzeyde
Yalova’dan bafllay›p, Bursa ve ‹zmir’le
beraber, güneyde Fethiye’ye, do¤uda
Afyon, Kütahya, Eskiflehir ve
Denizli’ye kadar olan Güney Marmara
ve Ege’de Mobil ya¤lar›n›n tek
distribütörlü¤ünü biz üstleniyoruz.
Ayn› zamanda Petrol Ofisi ve
Petronas markalar›n›n da
distribütörlü¤ü Makya¤san çat›s›
alt›nda. Ocak 2009’da ‹zmir
flubemizin aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik,
Ege bölgesinin de bünyemize
kat›lmas›yla birlikte ciromuzda %80
lik bir art›fl kaydettik. Bununla birlikte
2009 y›l›nda Mobil’in distribütörleri
aras›nda Türkiye sat›fl birincili¤ini
ald›k, 2010 y›l› sat›fllar›m›z› da %22
artt›rarak Avrupa birincili¤ini
hedefliyoruz.
BAKIfi: Yer ald›¤›n›z sektörlerin
özellikleri nelerdir, rakipleriniz
kimlerdir?
TURGUT ‹NAL: Otomotiv ve madeni
ya¤ sektörleri…
‹kisinde de dünya devleriyle
yar›fl›yoruz. Rakiplerimiz de bizim
kadar kaliteli mal satan ve pazarlayan
Grup olarak 2010 y›l›nda toplam
ciromuzun 80.000.000 TL’yi aflaca¤›n›
düflünüyoruz, 2011 y›l› için ise bu
rakam› %15 oran›nda artt›rmay›
hedefliyoruz. Bu arada inflaat ifline
de girdik. fiu anda Hürriyet’te 7 bin
metrekare kapal› alana sahip bir ifl
merkezi yap›yoruz. Hürriyet’in
35 Bak›fl 115
büyük markalar. Burada ifl biraz da
gerek bayi olarak gerekse distribütör
olarak bize düflüyor. Otomotivde sat›fl
ve servis konusunda iyi hizmet verip
güven kazanmam›z, fark yaratmam›z
gerekiyor ki müflteri de bizi tercih
etsin. Madeni ya¤da ise genifl ürün
çeflitlili¤i ve h›zl› lojistik sayesinde
rakiplerimizden bir ad›m öndeyiz.
BAKIfi: Yaflanan küresel kriz firman›z›
nas›l etkiledi? Halen kriz bitti diyebiliyor
musunuz?
TURGUT ‹NAL: Az önce belirtti¤im
gibi, madeni ya¤da ‹zmir flubemizi
açarak, otomotivde de Mazda ve
Citroen’i bünyemize katarak krizden
f›rsat yaratt›k. Zaten biz krizlerle
yaflamaya al›flt›k memlekette,
herhalde bu yüzden son krizde en
az›ndan psikolojik olarak çok
etkilenmedim. Daha önceki krizlerde
bankalar›n batmas› tüm piyasay›
etkiliyordu. Bu sefer bankalar sa¤lam
durufllar›n› koruduklar› için pefllerinde
di¤er firmalar› da sürüklemediler.
Amerika’da kriz bitti diyen yok, e
problem oradan bafllad›¤›na göre ilk
önce orada bitmesi gerekiyor. Dünya
piyasalar›n› takip etti¤im için zaten
Amerika’da bir problem olaca¤›n›n
fark›ndayd›m ama bu kadar fliddetli
olaca¤›n› tahmin edememifltik tabi..
BAKIfi: Çal›flt›¤›n›z ana firmalar›n global
›s›nma ve çevre sorunu ile ilgili ürün
baz›nda stratejileri var m›?
TURGUT ‹NAL: Türkiye, petrolü ithal
ediyor. Akaryak›t ithal etmek yerine
yeni hibrid ya da elektrikli, çevreci
otomobillere yönelmeliyiz. Milano’ya
gidiyoruz art›k bütün taksiler hibrid
olmufl. Çünkü devlet teflvik veriyor.
New York’a gidiyoruz taksilerde hibrid
zorunlulu¤u bafllad›. Çünkü bu
flehirlerin nüfuslar› ve dolay›s›yla tafl›t
araçlar› çok fazla, ülkemiz flehirlerinde
de oldu¤u gibi. Özellikle ‹talya’dan
örnek vereyim; tarihi kilise binalar›,
egzos dumanlar›ndan kirleniyor ve
sürekli iskeleler kurulup
temizleniyorlar. Sigara yasa¤› gibi
araçlar›n da çevreyi kirletmesine izin
verilmesin. Çevreyi kirletmeyen
araçlar›n yayg›nlaflmas› için de devlet
ilk önce teflvik versin. Sektör olarak
çevreyle ilgili bu beklentimiz Türkiye
için biraz daha erken san›yorum. Bu
ifl ilk önce geliflmifl ülkelerden
bafll›yor. Biz, geliflmekte olan bir ülke
oldu¤umuz için çevreci otomobillerle
36 Bak›fl 115
ilgili birkaç sene daha bekleyece¤iz
herhalde. 2 ila 5 sene aras›nda bu
kanun ç›kacakt›r diye tahmin
ediyoruz.
Halk›m›z›n trafikteki riskini azaltmak
için 15 yafl›n üstündeki tüm arabalar›
kald›rmak gerekir. Avrupa’da 15 yafl›n
üstüne ç›kan araçlar, hükümetin
verdi¤i teflvikle trafikten kald›r›l›yor.
Vatandafl arabas›n› 15 yafl›n üstü ise
veriyor, yeni arabas›n› ülkelerine göre
de¤iflen oranlarda ortalama 4 bin
avro yani 8 bin lira teflvikle ucuza
al›yor. Dolay›s›yla herkes otomobilini
yeniliyor. Eski arabalar da hurdaya
gidiyor. Ülkemizde de trafikte çok
say›da eski araç var. Araban›n freni
tutmuyor, kaza yap›yor. Bu gibi
risklerden ülkemiz kurtulabilir. Bir de
bu yafll› arabalar, eski teknoloji
oldu¤u için yüksek egzoz emisyonlar›
yüzünden çevreyi çok fazla kirletiyor.
Avrupa’da çevreci otomobillere daha
düflük vergiler ödeniyor, çevreyi
kirletti¤i kadar tafl›t vergisi ödüyorlar.
Türkiye’de ise araban›n motor cc’sine
göre vergi al›n›yor. Yani sonuçta bu
bir hükümet politikas› olabilir ancak
çevreyi çok az kirleten fakat motor
cc’si yüksek otomobiller üretiliyor
art›k. Biz de bu teflvi¤i bekliyoruz
aç›kças›. Bizim hükümetimiz çevreye
önem veriyor, KYOTO Protokolü’nü
imzalad›. Buna da yak›n zamanda
s›ra ektir diye düflünüyorum. Çevre
dostu araçlar üretmek pahal› olmay›
gerektirmez.
Çevreye karfl› sorumlulu¤un da
bilincinde olan Citroën, çevresel
sorunlara karfl› en do¤ru çözümleri
sunmay› hedefliyor. Çevreci
otomobiller üretebilmek için y›llard›r
araflt›rma ve gelifltirme yat›r›m› yapan
PSA grubu bugün, düflük
karbondioksit sal›n›ml› otomobil
pazar›nda, 1 milyon araç sat›fl›yla
%33’lük pazar pay›yla Avrupa lideri
olarak yer al›yor ve Citroën de C1,
C2, C3, C4 modelleriyle grubun bu
baflar›s›nda aktif rol oynuyor.
Citroën, alternatif enerji kaynaklar›yla
üretilen araçlara önemli yat›r›mlar
yapmaya devam ediyor. ‹nsana
hizmetin ilk ad›m› olarak ekolojik ve
ekonomik otomobil teknolojilerine
yat›r›m yaparak, Avrupa’da C2 ve
C3’te kullan›lan Stop& Start Sistemi,
otomatiklefltirilmifl manuel flanz›man,
partikül filtresi gibi teknolojilerle
amaçlar›na ulafl›yor.
Honda ise 2015’de yani 5 y›l
içerisinde tüm dünyada sat›fllar›n›n
%10’unun hybrid otomobiller olmas›n›
hedefliyor.
BAKIfi: Türk ekonomisinin önümüzdeki
on y›lda dünya ekonomik s›ralamas›nda
eriflebilece¤i yer sizce neresidir?
TURGUT ‹NAL: fiu anda 17. s›rada
yer al›yoruz ancak 10 y›ll›k bir
öngörüde bulunman›n oldukça zor
oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü
yaflanabilecek krizler tüm öngörüleri
geçersiz k›l›yor ancak takip etti¤im
ekonomistlerin öngörülerine göre
2010 y›l› için %3,5 üzerinde bir
büyüme hedefleniyor. Bu büyüme
daha çok özel sektör ve ihracat
kaynakl› bir büyüme olacakt›r, bu
flekilde devam etmesi do¤rultusunda
da 10 y›l içinde 13. s›rada yer
alaca¤›m›z› düflündü¤ümü
söyleyebilirim.
BAKIfi: Bu ülkeyi yönetiyor olsayd›n›z,
ilk üç icraat›n›z ne olurdu?
TURGUT ‹NAL: ’’Adalet Mülkün
Temelidir’’ sözü sadece duvarda bir
yaz› olarak kald›, ilk iflim hayata
geçirmek olurdu. ‹nsan ömürleri
bitiyor, davalar bitmiyor.
Gerçek bat› standartlar›nda bir e¤itim
sistemi kurmaya çal›fl›rd›m. En
az›ndan liseyi bitiren her çocu¤un en
az bir yabanc› dili çok iyi
konuflabilmesini, resim, heykel,
müzik, tiyatro, opera, bale, sinema
hakk›nda genel bir altyap›s› olmas›n›
sa¤lard›m.
Ülkeyi bafltan sona demir a¤larla
örerdim.
BAKIfi: Söyleflimize kat›larak sorular›m›z›
içtenlikle yan›tlad›¤›n›z için teflekkür
ederiz.
37 Bak›fl 115
2010 Bursa Kalite Ödülü süreci
baflladı
Ça¤dafl kalite anlay›fl›n›n
yayg›nlaflmas›, kalite
çal›flmalar›n›n teflvik edilmesi
ve ödüllendirilmesi amac›yla
1998 y›l›ndan bu yana BUS‹AD
ve KalDer Bursa fiubesi
iflbirli¤i ile yürütülen Bursa
Kalite Ödül süreci, 16 Eylül
2010 Perflembe günü yap›lan
“2010 Bursa Kalite Ödülü
takviminin aç›kland›¤› Bas›n
Toplant›s›” ve ard›ndan
gerçekleflen, 2009 Bursa Kalite
Ödülü sürecinde yer alan
kurum ve kurulufllar›n
deneyimlerini aktard›¤›
“Paylafl›m Konferans›” ile
bafllad›.
as›n toplant›s›nda BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› M. Arif
Özer, KalDer Bursa fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Emin
D‹REKÇ‹, KalDer Bursa fiubesi Bursa
Kalite Ödülü Yürütme Kurulu
(BKÖYK) Baflkan› Sadettin Çiçek
süreç hakk›nda kamuoyunu
bilgilendirdi.
B
Toplant›da aç›klamalarda bulunan
BUS‹AD Baflkan› M. Arif Özer,
“BUS‹AD ve KalDer Bursa iflbirli¤i
kapsam›nda yürütülen ödülün amac›
kalite bilincini Bursa çap›nda
yayg›nlaflt›rmakt›r. ‹fl mükemmelli¤ini
hedefleyen kurumlar›m›z›
onurland›rmak, ödüllendirmek ve
di¤er kurumlar› kalite çal›flmalar›na
teflvik etmek için ödül süreci çok
önemli bir araçt›r. Bu nedenle ödül
çal›flmalar›na tüm Bursal› özel ve
kamu kurumlar›m›z› davet ediyoruz.
Bursa sanayi, ekonomi, kültürel
zenginliklerinde oldu¤u gibi kalite
38 Bak›fl 115
çal›flmalar›yla da di¤er kentlere örnek
olacakt›r” diye konufltu.
Bugüne dek Bursa’dan 51 kurumun
Bursa Kalite Ödülü’ne kat›ld›¤›n›
bildiren KalDer Bursa fiubesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Emin Direkçi de,
ödüle kat›lan kurulufllar›n birbiriyle
de¤il, kendisiyle yar›flt›¤›n›; EFQM
Mükemmellik Modeli’ni benimseyerek
liderden, çal›flanlara, müflteri
memnuniyetine kadar süreçlerinde
yapt›klar› iyilefltirmeleri kapsayan ve
sonucunda flirket performans›na
etkide bulunan bir araç oldu¤unu
söyledi. Direkçi, “Bursa Kalite Ödülü
çal›flmalar›na her geçen y›l daha fazla
kurumun kat›l›m›; kentimiz ve
ülkemizin geliflimi ve kalk›nmas›na
büyük katk›da bulunacakt›r” diye
konufltu.
KalDer Bursa fiubesi Bursa Kalite
Ödülü Yürütme Kurulu (BKÖYK)
Baflkan› Sadettin Çiçek ise “16
Eylül’de bafllayacak ödül sürecinde
s›rayla kurulufllar›n e¤itimleri, saha
ziyaretleri, de¤erlendirici uzlafl›m
toplant›lar› gerçekleflecek. Ard›ndan
de¤erlendirici raporlar› Bursa Kalite
Ödülü Yürütme Kurulu’na sunulacak
ve kurulun, sonuçlar› Bursa Kalite
Ödülü Jürisi’ne bildirmesiyle süreç
tamamlanacak. 16 Nisan 2011’de
ödül alan kurulufllar›n aç›klanmas›yla
da sona erecek, detayl› bilgi almak
isteyen kurumlar KalDer
yetkililerinden bilgi alabilir” fleklinde
çal›flma program›n› aktard›.
Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan
gerçekleflen Paylafl›m Konferans›’nda
2009 y›l›nda ödül sürecinde yer alan
kurumlar›n temsilcileri kat›ld›.
Kalite
Sempozyumu
Makbule Atadan Anaokulu Müdürü
Kezban Erken, G›da Kontrol ve
Merkez Araflt›rma Enstitüsü Müdürü
Harun Seçkin, Zübeyde Han›m K›z
Meslek Lisesi Müdür Yrd. Emel
KARA, Farba Genel Müdürü Ayhan
Gürbay ödül sürecindeki
deneyimlerini paylaflt›.
Bursa Kalite Ödülü Hakk›nda:
Bursa Kalite Ödülü 1998 y›l›ndan bu
yana BUS‹AD ve KalDer Bursa
fiubesi iflbirli¤inde düzenlenmektedir.
2010 Bursa Kalite Ödülü süreci EFQM
Mükemmellik Modeli esas al›narak
Ulusal Kalite Hareketi (UKH)
içerisindeki Bursal› kurumlara aç›k
olarak gerçeklefltirilecektir.
Amac›:
Kalite bilincini ve toplam kalite
yönetimini Bursa çap›nda
yayg›nlaflt›rmak ve Ulusal Kalite
Hareketine destek vermek,
Bursa’da ifl mükemmelli¤ine ulaflma
çabas›nda olan firmalar›
ödüllendirmek ve onurland›rmak,
Konusunda iyi uygulamalar›n di¤er
firmalar taraf›ndan da paylafl›l›p
uygulanmas›n› teflvik etmek,
Bursal› kurumlar›n ifl baflar›lar›n›n ve
sürdürülebilir rekabet gücünün ulusal
ve uluslararas› düzeyde artmas›na
yard›mc› olmak, Bursa’n›n tan›t›m›na
katk›da bulunmakt›r.
Kurulufllar›n EFQM Mükemmellik
Modeli kriterlerine göre haz›rlad›¤›
ödül baflvuru raporlar›, model ve
de¤erlendiricilik konusunda e¤itim
alm›fl kifliler taraf›ndan
de¤erlendirilecek (De¤erlendiriciler,
çeflitli firmalarda profesyonel olarak
çal›flan ve gönüllü olarak Bursa Kalite
Ödülü’nde görev alan seçilmifl
kiflilerdir.),
Kurumlara yap›lan saha ziyaretleri ve
de¤erlendirici uzlafl›m toplant›lar›n›n
ard›ndan sonuçlar Bursa Kalite Ödülü
Yürütme Kurulu’na sunulacak,
De¤erlendiricilerin raporlar›n› ve
sonuçlar›n› de¤erlendiren Bursa
Kalite Ödülü Yürütme Kurulu; büyük
ödül, baflar› ödülü ve jüri teflvik
ödülünü almaya hak kazanan
kurulufllar›n nihai sonuçlar›n› 4
Nisan’da Bursa Kalite Ödülü Jürisi’ne
bildirecek,
Bursa Kalite Ödülü Jürisi’nin
de¤erlendirmeleri sonras›nda süreç
tamamlanarak, sonuçlar 16 Nisan
2011’de Bursa Kalite Ödülü töreni
gecesinde kurumlar ve kamuoyu ile
paylafl›lacak.
2010 Bursa Kalite Ödülü iflleyifli
Hakk›nda Bilgilendirme:
Bursa Kalite Ödülü; Kalite Büyük
Ödülü, Baflar› Ödülü ve Jüri Teflvik
Ödülü (kamu sektöründe) fleklinde
kategorilere ayr›lmaktad›r.
16 Eylül’de sürecin bafllamas›n›n
ard›ndan kurulufllar, 24 Eylül’e kadar
KalDer’e ödül için baflvurular›n›
yapabilecek.
Baflvurular›n onaylanmas›n›n
ard›ndan kurulufllar 1-2 Ekim
tarihlerinde sürece iliflkin e¤itimlerini
alacak,
39 Bak›fl 115
TÜS‹AD Baflkanı Boyner BEBKA
ve BUS‹AD’a konuk oldu
TÜS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ümit Boyner, BUS‹AD’›n konu¤u
olarak 27 Eylül 2010 Pazartesi
günü Bursa’ya geldi.
Z
iyaretinin ilk dura¤›nda Bursa
Eskiflehir Bilecik Kalk›nma
Ajans›’n› (BEBKA) ziyaret eden
Boyner, TÜRKONFED Baflkan› Celal
Beysel, TÜS‹AD Baflkan Yard›mc›s›
Muharrem Y›lmaz, DAS‹FED Baflkan›
ve Adana Kalk›nma Ajans› Yönetim
Kurulu Üyesi Süleyman Onatça,
BUS‹AD Baflkan› Mehmet Arif Özer
ve Baflkan Yard›mc›s› Oya Yöney ile
birlikte, BEBKA Genel Sekreteri Dr.
Mehmet Sait Cülfik’ten, ajans›n
çal›flmalar› hakk›nda bilgi ald›.
BEBKA ziyaretinin ard›ndan Almira
Otel’deki “Çekirge Toplant›s›na”
kat›lan TÜS‹AD Baflkan› Boyner,
Türkiye’nin güncel konular›yla ilgili
de¤erlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin iflsizli¤e çözüm bulmak
amac›yla her y›l yüzde 6 büyümek
zorunda oldu¤unu dile getiren
Boyner, flöyle devam etti:
“Tüm bu perspektifle bakt›¤›m›z
zaman girdi¤imiz dönemde
Türkiye’nin yap›sal reformlara, mikro
reformlara e¤ilmesi için en uygun
zaman oldu¤unu düflünüyoruz.
Referandum sonras› oluflan bu
ortamda Türkiye’yi yeni ve farkl› bir
zemine tafl›mak için de elimizde bir
f›rsat bulunuyor. Çünkü h›zl›
koflmam›z için ço¤ulcu demokrasi
zemini ve rekabetçi piyasa ekonomisi
el ele gitmek zorunda. Bunun için de
toplumsal dayan›flma, bireysel
özgürlükler ba¤lam›nda eflit
vatandafll›¤a ihtiyaç var.”
40 Bak›fl 115
Çekirge
Toplant›s›
Yeni bir sivil anayasa yapman›n çok
önemli oldu¤unu dile getiren Ümit
Boyner, Türkiye’yi bölen üç ana
konunun bulundu¤una vurgu yapt›.
“Bunlar kimlik sorunu, yani herkesin
eflit vatandafll›k haklar›na sahip
olmas›. Vicdan özgürlü¤ü ve kuvvetler
ayr›l›¤›” diyen Boyner, flöyle devam
etti:
“Yani Türkiye`de art›k seçilmifl bir
az›nl›¤›n de¤il, di¤er tarafta salt
ço¤ulculuk de¤il, kat›l›mc› anlamda
ve ço¤ulculu¤un öne ç›kt›¤› bir
kuvvetler ayr›l›¤›yla ço¤ulcu bir
sistemle yönetilebilmesi ve herkesin
mecliste temsil edilmesi ve bu
ayr›flt›ran ö¤elerin anayasa
çerçevesinde birlefltiren unsurlar
olabilmesi. Bu noktada da giriflimciler
mutlaka sorumluluk almal›.”
uzun vadede Türkiye`nin lehine bir
fley de¤il” dedi.
TÜS‹AD Baflkan› Boyner, Türk
firmalar›n›n uluslararas› piyasalarda
daha rekabetçi olmas›n› engelleyen
birçok unsurun bulundu¤unu ifade
etti. Boyner, “Yapt›¤›m›z yat›r›mdan
satt›¤›m›z ürünün teknolojik
seviyesine, üretti¤imiz ürünün nas›l
tafl›nmas› gerekti¤ine ve araflt›rma
gelifltirme yat›r›m›na kadar birçok
noktada bizi aya¤›m›zdan afla¤›
çeken unsurlar var. Bunun üzerinde
mutlaka durmak zorunday›z. Kur, baz›
sektörleri olumsuz etkiliyor ama
rekabetçili¤i kura ba¤lamak bence
Ekonomik krizden ç›k›fl›n yavafl
olmas›n› beklediklerini ama ikinci bir
dip olmayaca¤›n› öngördüklerini
anlatan TÜS‹AD Baflkan› Boyner, “AB
ülkeleri bile kendi içerisinde farkl›
hareket etmeye bafllad›. Bir flekilde
yeni bir yönetilifl biçimi aray›fl› var.
Bu da devam edecek gibi gözüküyor.
Bu da ç›k›fl› yavafllatan unsurlardan
biri. Do¤u`ya do¤ru bir de¤er
kaymas› var. Belki hala zenginlik
büyük ölçüde Bat›`da ama bu
zenginli¤in yat›r›m yapaca¤› yer
Do¤u’da olacak” diye konufltu.
41 Bak›fl 115
Ahmet Altekin
TOFAfi Minicargo Proje Direktörü
Bizim için lüks olmayan fleyler:
Yenileflim Sürecinde Bilgi Aktar›m›
niversite sanayii iflbirli¤inden s›kça
söz ediyoruz; iyi niyet beyanlar›na
ve yap›sal iyilefltirme giriflimlerine
ra¤men çok ilerledi¤imizi söyleyemeyiz.
Araflt›rma dünyas› ve sanayii aras›nda
karfl›l›kl› bilgi ve ihtiyaç aktar›m› çok boyutlu
ve karmafl›k bir süreçtir. Öyle ki bilgi
aktar›m›, Avrupa yenileflim stratejisinin kilit
unsurlar›ndan biri olarak tan›mlam›flt›r.
AB deste¤i ile 2002-2006 y›llar› aras›nda
yürütülen bir araflt›rma sonucunda
haz›rlanm›fl olan bir el kitab›n›n, sorunun
AB çerçevesinde nas›l ele al›nd›¤›n›
göstermektedir. Ortaya konan bulgular ve
ölçütler, her ne kadar yiyecek sektörünü
ele almaktaysa da, tüm sanayi kollar› ve
özellikle KOB‹’ler için geçerli ve Bursa’da
da üniversite - sanayii iflbirli¤inin
iyilefltirilmesine katk›da bulunacak nitelikte
oldu¤u görülmektedir. Bu nedenle sizlerle
el kitab›n›n bir özetini paylaflmakta yarar
buluyorum.
Ü
Çeflitli araflt›rma sonuçlar› ve uygulamal›
deneyim göstermektedir ki, etkin bilgi
aktar›m›n›n önündeki ana engellerden biri
sanayideki düflünce tarz› ile araflt›rmac›lar›n
düflünce tarzlar› aras›ndaki farklard›r.
Büyük flirketlerle, KOB‹’ler aras›nda da
yaklafl›mlar ve f›rsatlar aras›nda da belirgin
farkl›l›klar bulunmaktad›r. Araflt›rmac›lar,
do¤rulanm›fl beyanlar ve yöntemlerle ifade
edilen bilimsel mükemmeliyetçilik üzerine
odaklan›rken, KOB‹'ler, birçok kez s›n›rl›
kaynaklarla ve h›zl› bir flekilde, kolayca
uygulanabilen çözümlere ihtiyaç gösterirler.
Bilimsel beyanlarda belirsizlik düzeyi en
aza indirgenmek zorunda iken, sanayide
al›nan kararlarda hemen her zaman belirli
bir belirsizlik mevcuttur. Söz konusu riskler
aç›kça ifade edilir ve yönetilebilir düzeyde
ise bu kabul edilebilir bir durumdur. Bu
nedenle bilimsel ifadeler ve tan›mlar,
sanayinin anlayaca¤› dille anlat›lan ve bu
nedenle sanayide çal›flanlar taraf›ndan
42 Bak›fl 115
özümsenebilir ve uygulanabilir, çözümlere
dönüfltürülmelidir. Bu dönüflüm, özel
beceriler ve genellikle profesyonel bilgi
aktar›m kolaylaflt›r›c›lar› gibi seçilmifl
arac›lara (kolaylaflt›r›c›lar) ihtiyaç gösterir.
Kültürel farkl›l›klar, birçok kez, ortaklar
aras›nda güven sorununa yol açan, yanl›fl
anlamalara, iletiflim sorunlar›na ve gerilime
neden olur. Ortaklar aras›nda güven
oluflturulmas›, birincil öneme sahiptir.
Güven, karfl›l›kl› ihtiyaçlar›n, beklentilerin,
düflünce tarzlar›n›n ve önceliklerin
anlafl›lmas› ve dikkate al›nmas› yoluyla
uzun vadeli iflbirliklerinin kurulmas›yla
iyilefltirilebilir.
KOB‹’lere bilgi aktar›m›n›n önündeki di¤er
tipik engeller araflt›rmac›larla birlikte çal›flan
KOB‹’lerde gerekli becerilerin noksan
olmas›, tüketici ihtiyaçlar›, pazar, eriflilebilir
finansal destek programlar› hakk›nda bilgi
eksikli¤i, k›s›tl› ifl yönetimi deneyimi ve
zaman›, pazarlama becerileri ve
kaynaklar›n eksikli¤idir.
Bir süreç olarak bilgi aktar›m›
Bilgi aktar›m› araflt›rmac›lardan
sanayiye/KOB‹’lere bilgi, teknolojik
yöntemler, sonuçlar, ürünler ve
uygulamaya yönelik araçlar›n iletilmesini
kolaylaflt›ran çok ad›ml› bir süreç olarak
tan›mlanabilir ve hem ticari hem de ticari
olmayan faaliyetleri içerir. Çok ad›ml› bir
süreç olan bilgi aktar›m›nda tek bir
darbo¤az, tüm sürecin etkinli¤ini bozabilir.
Bu nedenle etkinli¤i art›r›c› faaliyetler
sürecin tüm önemli zaaflar›na ayn› anda
odaklanmal›; tek bir noktaya
yo¤unlaflmamal›d›r. Aktar›lan bilginin
baflar›yla uygulanmas› için, genel çözümün
kullan›c›n›n özel gereksinim ve tesislerine
uyarlanabilmesi; bunun için de, bilgi
sa¤lay›c›larla, bilgiyi kullanan flirket
aras›nda, düzenli etkileflime gerek vard›r.
Bilgi aktar›m sürecinin yenileflim
yaratabilmesi için,
- Uygulanabilir araflt›rma sonuçlar›n› / s›nai
sistemleri uyarlayabilmesi ve
dönüfltürebilmesi
- Araflt›rma dünyas›ndan ve sanayiden
insanlar›n ba¤lant›s›n› kurmas›
- Süreçteki kiflilerin yetkinliklerini
güncellemesi
- ‹flbirli¤i a¤lar›n› kuvvetlendirmesi
gereklidir.
Büyük flirketler yenileflim sürecinin tümünü
yönetebilirler; KOB‹’ler deste¤e ihtiyaç
duyarlar. KOB‹’lerin davran›fllar› da tekdüze
de¤ildir. Farkl› KOB‹’ler, yenileflim
faaliyetlerini güçlendirmek için farkl› bilgi
aktar›m yöntemlerine gereksinim duyarlar.
Bu nedenle bilgi aktar›m› farkl› içerik ve
yöntemlerle yap›lmal›d›r.
Sanayiin gereksinimlerinin tan›nmas› ve sakl›
ihtiyaçlar›n›n ortaya ç›kart›lmas›
fiirketlerle ve özellikle KOB‹'lerle
müzakereye bafllamadan önce bilgi
aktar›m› ile ilgili çal›flanlar›n dikkatlice
haz›rlanmalar› çok önemlidir. fiirketin
faaliyetleri ve tipik sorunlar› hakk›nda bilgi
toplanmal›, flirketin potansiyel ilgi
alanlar›nda ve sektörün mevcut tipik
zorluklar›na karfl› kullan›labilecek Ar-Ge
sonuçlar› ve uygulanabilir çözümlerin genel
durumu hakk›nda yeterli bilgi derlenmelidir.
fiirketin temsilcilerinin ilgileri, müzakerelerin
erken bir aflamas›nda çekilmelidir. Bunu
desteklemek için bilgi temelli çözümler,
flirkete sa¤layaca¤› yararlara odaklanarak
aç›k, k›sa ve kolayca anlafl›l›r biçimde ifade
edilmelidir.
fiirketin gereksinimlerinin araflt›r›lmas› için,
diyalog özendirilmelidir. fiirketin
temsilcisinin, flirketin sorunlar›, ihtiyaçlar›,
fikirlerinin dikkatlice dinlemelidir. KOB‹’lerin
sakl› gereksinimlerinin araflt›r›lmas› için,
Makale
öncelikle mevcut çözümlerin fark›na
varmalar› sa¤lanmal›d›r. Baflar›l› örneklerin
sunulmas›, KOB‹’ler için motive edici
olabilir.
Sanayi ve araflt›rmac›lar aras›nda diyalog
Araflt›rma sonuçlar› sanayi taraf›ndan
kolayca kullan›labilir flekle
dönüfltürülmelidir. Sonuçlar basit bir dille
uygulamaya k›lavuzluk edecek aç›k ifadeler
yoluyla sunulmal›d›r. Sanayi yöneticileri
için mevcut bilginin ve potansiyel
çözümlerin k›sa bir genel tan›t›m›
sa¤lanmal›d›r. Çeflitli projelere ait k›sa
özetler fleklindeki veri tabanlar› ve düzenli
haber bültenleri yararl› olmaktad›rlar.
Sanayie belirli bir konuda ayr›nt›l› yol
gösterme amac›yla haz›rlanan teknik
dergiler, el kitaplar›, iyi uygulama k›lavuzlar›
ve uzman sistemler, sistematik olarak
yap›land›r›lmal›d›r.
Arabulucular, KOB‹’ler ile araflt›rma
sa¤lay›c›lar aras›nda diyalog kurulmas›nda,
ihtiyaçlar›n ve araflt›rmac›lar taraf›ndan
sunulan çözümlerin, bilginin ve uzmanl›¤›n
bir araya getirilerek, efllefltirilmesi yoluyla,
önemli ölçüde destek olabilirler. Ayn›
zamanda KOB‹’lere, yenileflim projelerinin
hayata geçirilmelerinde ifl dünyas›n›
destekleyen hizmetleri organize ederek
ve sunarak yard›mc› olabilirler.
Bilgi ve araflt›rma sonuçlar›n›n sunumunda,
flirketin çözülebilir sorunlar›, potansiyel
çözümler ve bu çözümlerin uygulanmas›yla
flirkete sa¤lanacak bafll›ca kazançlar
üzerinde odaklanmal›d›r. KOB‹’lere bilgi
aktar›m› esas olarak anadilde yap›lmal›d›r.
Teknik
Yayınlar
Müflteriler
Arafltırma
Yayınları
fiirketler
Teknoloji
Rakipler
‹ç
Ar-Ge
Arafltırma
Kurumu
Üniversite
Aktarımı
‹nternet
Bilimsel
Konferans
Tedarikçiler
Yerleflim
Kaynakları
Yenileflim kaynakları
KOB‹’lerde araflt›rma kaynakl› bilgilerin
uygulanmas›
Araflt›rmalardan edinilen bilgilerin baflar›l›
olarak uygulanmas› için flirketin proje
sorumlular› ile bilgi sa¤lay›c›lar aras›nda
sürekli müzakereler, uyarlamalar,
denemeler ve de¤erlendirmeler
yap›lmal›d›r. Araflt›rmac›lar›n uygulama
aflamas›na kat›l›mlar› her iki taraf için de
yararl›d›r. Bilginin uyarlanmas›nda
araflt›r›c›n›n kat›l›m› özellikle KOB‹’lerde
önem kazanmaktad›r. Sürekli olarak yap›lan
gözden geçirmeler ve ayarlamalar
ortaklar›n bilgilerini art›rmalar›na yol
açmaktad›r.
Etkin bilgi aktar›m›n›n ve karfl›l›kl›
ö¤renmenin sa¤lanmas› için afla¤›daki
unsurlar›n birço¤unun sa¤lanmas›
gerekmektedir:
- KOB‹’nin sorunu çözmeye istekli olmas›
- Araflt›rmac›n›n uygulama içinde sorun
çözmeye isteklili¤i
- Ö¤renme süreci amaçlar›n›n tan›ml›
olmas›
- Tüm kat›l›mc›lar›n bilgili ve haz›rl›kl›
olmalar›
- Rollerin iyi tan›mlanm›fl ve üzerinde
anlafl›lm›fl olmalar›
- Güven
- Eflitlik ve kuram temelli olan ve
deneyimden gelen farkl› bak›fl aç›lar›na
sayg›l› olunmas›
- Profesyonel önderlik
Sanayicin araflt›rma ihtiyaçlar›n› ve
araflt›r›c›lar›n çözümlerinin bilgilerini
bar›nd›ran veritabanlar›, uygun ortaklar›n
efllefltirilmeleri için etkin bir araç olmaktad›r.
Bu veritabanlar›, araflt›rmac›lar taraf›ndan
dikkatlice belirlenmifl ve fark›ndal›k
yaratmak amac›n› tafl›yan bir bölümü
d›fl›nda, kesin olarak bilgi gizlili¤ine
uymal›d›r.
Bilgi ve teknoloji aktarma araçlar›
fiirketler aras›nda bilgi ve beceri
düzeylerinde önemli farkl›l›klar bulunur ve
bunlar›n nas›l yönetilece¤i aktar›m sürecinin
önem verilmesi gereken alanlar›ndan
biridir; ayn› zamanda kullan›lacak olan
teknikleri de etkiler. Bilgi aktar›m faaliyetleri,
sanayide çal›flanlar›n araflt›rma sonuçlar›
hakk›ndaki fark›ndal›klar›n›n art›r›lmas›n›,
sanayii çal›flanlar›n›n, arabulucular›n,
araflt›rmac›lar›n, uzmanlar›n, ö¤renmelerine
yard›mc› olmay›, bilginin uygulamada
kullan›lmas›na katk›da bulunmay› hedef
alabilir. Farkl› hedeflere ulafl›lmas› için farkl›
araçlar kullan›labilir. Bu araçlar, kullan›m
için gereken zaman, elde edilen bilginin
daha sonra tekrar kullan›m›n› kolaylaflt›rma
kapasitesi, bilginin baflka kiflilere aktar›m›n›
kolaylaflt›rma kapasitesi, kifliler aras›
etkileflim, maliyet, maliyet verimlili¤i ve
eriflilebilirlik aç›lar›ndan farkl›l›klar gösterirler.
Karma araç kullan›m› tek bir yöntemden
daha iyi sonuçlar verir. Bilgi aktar›m araçlar›
kiflisel temas, yaz›l› malzeme ile e¤itim,
görsel yard›m belgeleri, uygulamal›
e¤itimler, konferanslar ve seminerler gibi
yöntemlere dayan›r. Bafllang›çta çok
say›da flirketin kat›l›m›na izin veren toplu
teknikler bilgi aktar›m›n›n maliyetini
düflürürler ve daha sonraki aflamalarda
Ar-Ge çal›flmalar›n›n pazara sunumuna
yaklafl›ld›kça, bilgi güvenli¤ini sa¤layan
tekniklerle birlefltirilebilirler.
Bilgi ve teknoloji aktar›m›n› yönetmek
Etkin bilgi aktar›m› için ortaklar di¤erlerinin
hedeflerini ve önceliklerini anlamal› ve
buna sayg› göstermelidir. Bu, uzun vadede
ortakl›klar›n geliflmesine katk›da
bulunacakt›r. Teknoloji aktar›m›nda baflar›
için ortaklar aras›nda belirli bir düzeyde
güven oluflmas› kilit öneme sahiptir.
Kamu fonlar›ndan yarar sa¤layanlar,
Sanayide çal›flanlar›n fark›ndal›¤›n› art›r›c›
araçlar
• Sanayi için düzenlenen toplant›larda, seminerlerde,
konferanslarda yap›lan sunufllar
• fiirketlere yap›lan ziyaretler; kiflisel koçluk
• Uzman panellerinde ve flirketler aras› a¤larda
yap›lan tart›flmalar
• Araflt›rma bilgi sayfalar›
• Haber bültenleri
• Mesleki yay›nlardaki makaleler
• Afifller
• Aç›k günler
• Kitapç›klar, broflürler
• Y›ll›k raporlar
• Proje özetleri
• CD ROMlar
• WEB tabanl› öz de¤erlendirme araçlar›
Sanayide çal›flanlar›n ö¤renme sürecini
destekleyici araçlar
• E¤itim kurslar›
• Uygulamal› al›flt›rma çal›fltaylar›
• Gösteriler
• fiirket a¤lar›nda toplu araflt›rma faaliyetleri
• Ar-Ge projeleri yoluyla denemeler
• K‹flisel ziyaretler
• Dan›flmanl›k
• Çal›flan aktar›mlar›
• Araflt›rma bilgi sayfalar›
• En iyi uygulamalar rehberleri
• Baflar›l› örnek kitapç›klar›
• Özel konularda kitapç›klar
• Internet üzerinden e¤itim
• CD-ROM lar
• Web tabanl› özde¤erlendirme araçlar›
faaliyetlerinin kamuya yarar sa¤lad›¤›n›
ispat etmelidirler.
KOB‹’lerde bilgi aktar›m› faaliyetlerinin
yönetimi için hedeflerin tan›mlanmas›,
sorumluluklar›n belirlenmesi, ilerlemenin
takibi ve elde edilenlerin ilk hedeflere göre
gözden geçirilmesi gibi ola¤an yönetim
uygulamalar›na yer verilmelidir.
KOB‹’ler, edinilen bilginin baflar›yla
uygulanmas› ve yeni ürünlerin süreçlerin
ve hizmetlerin pazara tafl›nmas› amac›yla
tamamlay›c› destek hizmetlerine ihtiyaç
duyarlar. Bu hizmetler, yönetim deste¤i,
finans, ifl gelifltirme, yenileflim yönetimi ve
yasal konular› da içerir. Hizmetler, maliyet
düflürmek amac›yla toplu olarak da
sunulabilir.
Araflt›rma kurumlar› araflt›rma faaliyetlerinin
hangilerinin fikri mülkiyet kapsam›nda
oldu¤unun belirleyerek, onu korumak için
önlemler almal›d›rlar. Sözleflmeler söz
konusu ortaklar›n tümünün ç›karlar›n›
yans›tmal›d›r. Esnek uyarlanabilirli¤e sahip
ve tüm önemli hususlar›n kapsand›¤›
standart sözleflmeler, bu tür anlaflmalar›n
haz›rlanmas› için gereken çabay› azaltabilir.
Bu yaz›, afla¤›daki metinlerden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r
TRUEFOOD,Traditional United Europe Food
Guideline On Effective Knowledge And Technology Transfer Activities
To Smes ‹n The Food Sector With Particular Focus On Traditional Food
Manufacturers; Contract no. FOOD-CT-2006-016264 ; Date:
30.10.2009.Version final; Instrument: Integrated project; Thematic priority:
Food Quality and Safety (#5)
43 Bak›fl 114
Mizah
Ahmet Altekin’in kaleminden
Güzel sözler
Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek
de¤ildir. Benim düflüncelerimi, benim duygularımı
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter.
Mustafa Kemal Atatürk
Düfltü¤ünde yanında olan de¤il, kalkman için el uzatan
dosttur. Unutma, kötü günde katkısı olmayanın iyi günde
hissesi yoktur.
Dostoyevski
Dünyada bafları kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi
aklından faydalanmak, yahut da baflkalarının
akılsızlı¤ından faydalanmaktır.
La Bruyere
Yaflamak direnmektir, sevmek güvenmektir. fiunu
unutma: ‹nsan ço¤u zaman dünyanın hakimi, bazen de
küçük bir kalbin esiridir.
Mevlana
Bırak bütün insanlar seni tanısın ama hiç kimse seni
tam olarak tanımasın. ‹nsanlar sı¤ yerini gördükleri
dereyi kolay geçerler.
Benjamin Franklin
Özgürlük ve mutluluk için flart koflarsanız ulaflamazsınız.
Henry Ford
Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan de¤il,
söyledi¤ini yapan ve yapabildi¤ini söyleyebilen insandır.
Konfüçyüs
Zamanında davranmasını bilmedikten sonra, koflmanın
hiçbir faydası yoktur.
La Fontaine
44 Bak›fl 115
Mal kaybeden, bir fley kaybetmistir, onurunu kaybeden
birçok fley kaybetmifltir. Fakat cesaretini kaybeden her
fleyini kaybetmifltir.
Goethe
Bodrum
Baflkanlar Konseyi
Önce küçü¤ü düflünmek
TÜRKONFED Baflkan› Celal Beysel,
ekonomide mikro reformlar›
hayata geçirmenin tam zaman›
oldu¤unu söyledi. Beysel, Geç
Ödeme Direktifi’nin Hindistan’da
ve Avrupa’da uygulan›rken
Türkiye’de ihmal edilmesinin Türk
KOB‹’leri aç›s›ndan haks›z rekabet
anlam›na geldi¤inin de alt›n› çizdi.
ürkiye’nin en büyük ifl dünyas›
örgütlerinden TÜRKONFED,
2010 y›l›n›n ikinci Baflkanlar
Konseyi toplant›s›n› Bodrum’da
gerçeklefltirdi. Kültür ve Turizm
Bakan› Ertu¤rul Günay, THY Genel
Müdürü Temel Kotil ve TÜS‹AD
Baflkan› Ümit Boyner’in de kat›l›m›yla
gerçekleflen toplant›da
konfederasyona yeni kat›lan Do¤u
Karadeniz Federasyonu’nun da
kurulufl töreni yap›ld›. Bat› Akdeniz
illeri de niyet protokolü imzalayarak
federasyonlaflma yolunda ilk ad›m›
att›.
T
Toplant›da konuflan TÜRKONFED
Baflkan› Celal Beysel, Türkiye’nin
baflar›yla gerçeklefltirdi¤i makro
ekonomik reformlar›, mikro ölçe¤e
yayamad›¤›n› ama içinde
bulundu¤umuz büyüme döneminin,
mikro reformlar›n toplumsal kabulü
aç›s›ndan önemli f›rsatlar sundu¤unu
söyledi.
Türkiye’de bir KOB‹’nin sermayeye
eriflebilmesinin kolaylaflt›r›lmas›n›n
çok önemli oldu¤unu ancak bundan
daha önce yap›lmas› gerekenler
oldu¤unu vurgulayan Beysel, konuyla
ilgili olarak flunlar› söyledi:
“KOB‹’lerin mevcut kapasitelerini
kullanmay› ve ellerindeki sermayeyi
koruyabilmelerini sa¤lay›c› tedbirler,
krediye kolay eriflmelerinin
sa¤lanmas›ndan daha öncelikli
olmal›d›r. Bu ba¤lamda icra iflas
kanunu ile devlet ihaleleri kanununu
46 Bak›fl 115
da “önce küçü¤ü düflünerek” elden
geçirilmesi, elzemdir.”
Beysel, Avrupa Birli¤i’nde uygulanan
ve KOB‹’lerin tahsilâtlar›ndaki
gecikmeleri engellemeyi amaçlayan
“Geç Ödeme Direktifi’nin de
Türkiye’de ilgi görmemesinin büyük
bir talihsizlik oldu¤unu söyledi.
TÜRKONFED Baflkan›’n›n konuyla
ilgili görüflleri flöyle:
“Avrupa Birli¤i’nde 2000 y›l›nda
KOB‹’lerin büyük firmalar karfl›s›nda
korunmas› ad›na gündeme getirilmifl
olan “Geç Ödeme Direktifi”nin
Türkiye’de hiç ilgi görmemifl olmas›,
daha da kötüsü 2006 y›l›nda AB
taraf›ndan yay›nlanan tarama
raporunda son derece hatal› bir
yaklafl›mla Türk kanunlar›n›n bu
konuda AB hükümleri ile uyum
içerisinde oldu¤unun belirtilmesi
talihsizliktir. Hindistan’›n “Geç Ödeme
Direktifi”ni 2006 y›l›nda yürürlü¤e
koymufl oldu¤unu görüyoruz.
Hindistan geç ödeme direktifi, Avrupa
Birli¤i’ndekinden çok daha sert.
Örne¤in, geç ödemelere neden olan
yöneticilere flahsi yüksek para
cezalar› söz konusu. Türk KOB‹’lerine
rekabet yapan Hindistan KOB‹’lerini
koruyan kanunlar›n Türkiye’de
olmamas›n›n bir izah› var m›d›r?”
‹ki gün süren TÜRKONFED Baflkanlar
Konseyi toplant›s›n›n konuk
konuflmac›lar› Bilgi Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. ‹lter Turan,
Aksigorta Genel Müdürü U¤ur Gülen
ve Avivasa Genel Müdürü Meral
Eredenk idi.
Zafer Uran Zaman: Türkiye dünya
sıralamasında yükselecek
Söylefli sayfalar›m›za konuk
ederek Bak›fl okurlar›yla
buluflturdu¤umuz Yazaki Genel
Müdürü, baflar›l› yönetici Zafer
Uran Zaman, önümüzdeki 10
y›lda Türkiye’nin dünya
s›ralamas›nda yükselece¤ini
söyledi. Zafer Uran Zaman,
“Portekiz, ‹spanya, Yunanistan
gibi ülkelerdeki düflüfl Türkiye
için olumlu olacakt›r” dedi.
BAKIfi: Say›n Zafer Uran Zaman,
öncelikle sizi tan›yabilir miyiz?
ZAFER URAN ZAMAN: 1953’te
Murgul’da dünyaya geldim. ‹lk ve
orta ö¤renimini Karabük’de
tamamlad›ktan sonra 1978’de
Hacettepe Üniversitesi’nden Yüksek
Fizik Mühendisi olarak mezun oldum.
Çal›flma hayat›na 1978 y›l›nda
Çanakkale Çimento Fabrikas›’nda
bafllad›m, daha sonra s›ras›yla Enka
Teknik, Karadeniz Ere¤li Demir-Çelik
Fabrikas›, PESAS, Delphi-Packard,
Federal Mogul, Klimasan gibi
firmalarda üst düzey yöneticilik ve
genel müdürlük pozisyonlar›nda
çal›flt›m.
Yal›n üretim konusunda Avrupa ve
Amerika’da birçok e¤itime ve
seminere kat›ld›m, bu konudaki
tecrübelerimi, Bulgaristan, Irak, ‹ran,
Libya, M›s›r, Tayvan, Rusya, Hindistan
gibi birçok ülkede ve farkl› sanayi
dallar›nda uygulad›m. Do¤u Avrupa,
Asya gibi bölgelerde birçok fabrika
kurdum, otomotiv yan sanayi ve
Toyota Üretim Sistemi konusundaki
tecrübelerimi bu ülkelerde kurdu¤um
fabrikalara aktard›m. Yal›n Üretim
konusundaki birikimimi, YazakiTürkiye bünyesindeki flirketlere ve
yine Yazaki’nin Dünya’n›n çeflitli
ülkelerinde bulunan di¤er flirket ve
fabrikalar›yla da paylaflt›m.
2002-Aral›k itibariyle Yazaki’de Genel
Müdür olarak çal›flmaktay›m, evli ve
iki çocuk babas›y›m. Çal›flmakta
48 Bak›fl 115
arta kalan zamanlar›mda amatör
olarak foto¤rafç›l›k sanat› ile
ilgileniyorum.
BAKIfi: Firman›z ve üretim konusu
hakk›nda bilgi verir misiniz?
ZAFER URAN ZAMAN: Yazaki global
olarak faaliyet gösteren bir Japon
otomotiv firmas›d›r. Genel olarak
otomotiv kablo donan›m›, bu donan›m
Söylefli
içinde kullan›lan mekanik ve
elektrik/elektronik komponentleri ve
gösterge sistemleri üretmektedir.
Dünyada 200.000'in üstünde çal›flan›
olan bir organizasyondur.
Yazaki-Türkiye, Yazaki'nin Avrupa
operasyonunun bir parças› olarak
faaliyet göstermekte ve Türkiye’de 3
fabrikas› bulunmaktad›r. Bu
fabrikalarda sadece kablo donan›m›
ürünleri üretiliyor.
BAKIfi: Yer ald›¤›n›z sektörün özellikleri
nelerdir, rakipleriniz kimlerdir,
dünyadaki konumunuz nedir?
ZAFER URAN ZAMAN: Özellikle kablo
donan›m› otomobilin en önemli ve en
pahal› parçalar›ndan birisidir.
Temelde bir güvenlik ve konfor
ürününden söz ediyoruz; zira arac›n
ABS, hava yast›¤› gibi güvenlik
parçalar› da, CD çalar, koltuk ›s›t›c›
gibi konfor parçalar› da kablo
donan›m› sayesinde çal›flabilir. Bu
sebeple de kablo donan›m› araca ilk
monte edilen ürünlerden biridir.
Üründe bir problem olmas› halinde
tüm arac›n de-monte edilmesi veya
hurdaya ayr›lmas› söz konusu olabilir.
Ayr›ca özellikle kalite, konfor ve
güvenlik fonksiyonlar›na da yönelik
oldu¤undan bir arac›n sektördeki
genel prestiji ve imaj› üzerinde de
etkilidir.
Yazaki, kablo donan›m› sektöründe
su an yaklafl›k 32% gibi bir pazar
pay› ile Dünya lideri konumundad›r.
Bu sektörün oldukça dinamik
oldu¤undan söz etmek mümkün.
Yazaki haricinde sektörde çeflitli
büyüklüklerde 4-5 firma daha var.
Ana sanayinin tedariki konusunda en
çok önem verdi¤i ürün grubu içinde
geldi¤inden özellikle kalite, maliyet,
sevkiyat ve teknolojik liderlik
performans›n›n oldukça on plana
ç›kt›¤› ve aksi taktirde
sektörde faaliyet gösterilmesi
mümkün olmayan dinamikler mevcut.
BAKIfi: Türkiye'de sektörünüzün gelece¤i
hakk›ndaki düflüncelerinizi ö¤renebilir
miyiz? Sürdürülebilirlik için hükümetten
beklentileriniz nedir?
ZAFER URAN ZAMAN: Sektörün
gelece¤i hem hammaddelerin
mümkün oldu¤unca yerli sanayiden
temin edilmesine, hem de ucuz isçilik
ile birlikte teknolojik üstünlük
durumunuza ba¤l›. Kulland›¤›m›z
ürünlerde en çok kulland›¤›m›z temel
hammaddeler bak›r, plastik ve
kauçuktan oluflmakta. Bak›r yerli
sanayiden temin edilebiliyor olsa da
maalesef ülkemizin kimya sanayisi
taraf›ndan üretilmekte olan ve
otomotiv ana sanayisinin onay›n› alm›fl
bir tek plastik hammadde
bulunmamakta. Bu konuda bir
çal›flma dahi yap›lmamas› bizi
oldukça üzüyor. Her ne kadar
enjeksiyon parçalar›n›n üretimini ve
tedarikini Türkiye’deki kaynaklara
çevirsek de, maliyetin önemli kimsini
oluflturan hammaddelerin d›flar›dan
tedarik ediliyor olmas› çabalar›m›z›n
etkinli¤ini önemli ölçüde azaltmakta.
Di¤er yandan, sektör art›k mekanik
parçalar›n yan› s›ra gittikçe daha fazla
elektronik parçalar› kullan›r hale
gelmekte. Fakat ülkemizde maalesef
bu tip teknoloji-yo¤un parçalar ya hiç
üretilmiyor, ya da daha iflin çok
bafl›nda olan birkaç firma söz konusu.
Tasar›m yapabilme yeterlili¤i zaten
tüm parçalar için problemli bir
seviyede... Hâlbuki di¤er yandan
Türkiye’nin çekicili¤ini artik sadece
ucuz isçilik politikalar› üstüne kurmak
çok do¤ru de¤il ve bunun karfl›l›kl›
üstünlüklerimize etkisi gittikçe
azalmakta. Zira M›s›r, Tunus, Fas,
Moldova, Makedonya, Bulgaristan
gibi ülkelerde de isçilik oldukça ucuz.
Kalite seviyelerinin de birkaç y›l içinde
Türkiye’ye yaklaflaca¤› düflünülürse,
bu ülkeler ile sadece ucuz isçilik
üzerinden rekabet etmek çok zor;
zira asgari ücretin 80-120 Avro
oldu¤u ülkelerden bahsediyoruz.
Bu alanlarda devlet deste¤i ve
yönlendirmesi gerçekten anlaml›
olabilir.
BAKIfi: Yaflanan küresel kriz firman›z›
nas›l etkiledi? Halen “kriz bitti”
diyebiliyor musunuz?
ZAFER URAN ZAMAN: Kriz sürecinin
içine biz aç›kças› haz›rl›kl› olarak
girdik. Eylem plan›m›z birkaç baz›
rötufl d›fl›nda haz›r gibiydi.
Ama tabi buna ra¤men, di¤er firmalar
kadar olmasa da, biz de hem beyaz,
hem mavi yaka olmak üzere eleman
ç›kard›k, yönetici kazan›mlar›ndan
tasarruf ettik, tüm al›mlar›m›z› ciddi
kontrol alt›na ald›k. fiu an sektörde
yavafl da olsa yukar› do¤ru bir
hareketlenme gözlemsek de, biz
yaflanan süreç sonras›nda kendimize
bu konuda temkinli olma yönünde bir
ders ç›kard›k ve sureci bu bak›fl ile
izliyoruz.
BAKIfi: Çevre sorunlar› ile ilgili
flirketinizin stratejileri var m›?
ZAFER URAN ZAMAN: Yazaki Türkiye
olarak yapm›fl oldu¤umuz her
faaliyette çevreye olan
sorumlulu¤umuzun bilincindeyiz.
fiirketimiz ISO 14001 Standard›
49 Bak›fl 115
kapsam›nda Çevre Yönetim
Sistemine sahiptir. Bu ba¤lamda,
Çevre Politikam›z gere¤i çevre
kirlili¤ini önlemek ve çevreye vermifl
oldu¤umuz zararlar› minimize
edebilmek için, üretimimiz sebebiyle
ç›kan tüm at›klar›m›z› öncelikle
minimize etmek, sonras›nda geri
kazanma ve geri dönüfltürerek tekrar
ekonomiye geri kazand›rmak
ilkelerimiz aras›nda yer almaktad›r.
Çal›flanlar›m›z›n ve ailelerin de çevre
bilincini artt›rabilmek için Dünya
Çevre Günü kapsam›nda her y›l
faaliyetler düzenlemekteyiz.
BAKIfi: Türk ekonomisinin önümüzdeki
on y›lda dünya ekonomik s›ralamas›nda
eriflebilece¤i yer sizce neresidir?
ZAFER URAN ZAMAN: Önümüzdeki 10
y›lda bence Türkiye’nin dünya
s›ralamas›nda yükselece¤ini
görece¤iz. Zira Portekiz, ‹spanya,
Yunanistan gibi ülkelerdeki düflüfl
Türkiye için olumlu olacakt›r.
Rusya'daki büyüme ve Rusya’n›n
özellikle Ortado¤u’daki planlar› da
Türkiye ile Amerika’y› zorunlu olarak
daha da yak›nlaflt›racakt›r. Bu tabi
Polonya’y› da rakip ülkeler aras›na
sokar ama Türkiye üzerinde de
olumlu etkisi olur.
Bu denklem içinde olmasa da
Brezilya son y›llarda büyük bir atilim
içinde. Büyümeleri de ayr›ca
sürdürülebilir görünüyor. Di¤er
yandan Hindistan da potansiyeli olan
bir ülke. Çin'den çok korkmak
gerekti¤ine inanm›yorum; zira Çin'de
k›sa bir gelecekte baz› iç problemler
ç›kaca¤›na inan›yorum.
BAKIfi: Bu ülkeyi yönetiyor olsayd›n›z ilk
üç icraat›n›z ne olurdu?
ZAFER URAN ZAMAN: K›flk›rt›c› bir
soru... Öncelikle teknolojik
ilerlemelere çok önem verirdim. Bir
de özgür düflüncenin önünü açan
e¤itim projelerini uygulamaya gayret
ederdim. Son olarak da Türkiye’nin
rekabet etti¤i di¤er ülkelere göre
lojistik aç›dan baz› dezavantajlar›
bulunmakta. Yüksek maliyetler ve
nakliye flekli ba¤›ml›l›klar› ve düflük
esneklikte olan yap›lar mevcut.
Bu problemleri h›zl›ca çözmeye
çal›fl›rd›m herhalde...
BAKIfi: Sosyal sorumluluk projeleriniz
var m›, anlat›r m›s›n›z?
ZAFER URAN ZAMAN: Yazaki Türkiye
olarak öncelikle e¤itim konusuna
önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk
projesi kapsam›nda e¤itimi
destekleyen bir tak›m faaliyetlerimiz
var. Özellikle iflletmelerimizin yer
ald›¤› bölgelerdeki okullara belli
dönemlerde bilgisayar ba¤›fl›, okul
araç ve gereçlerinin temin edilmesi
yönünde çal›flmalar›m›z var. Dönem
dönem maddi olarak da yard›mlar›m›z
oluyor.
Engellilerle ilgili bir tak›m çal›flmalar
yap›yoruz. Örne¤in tüm
fabrikalar›m›zda çal›flanlar›m›z›n
kullanm›fl oldu¤u ifl önlükleri
engellilerin çal›flt›¤› bir fabrikaya
yapt›r›lmaktad›r. Dönem dönem
engellilerle ilgili faaliyette bulunan
derneklere de çeflitli ba¤›fllarda
bulunmaktay›z.
Yazaki Türkiye olarak spor
faaliyetlerine de destek oluyoruz.
Okullar›n çeflitli spor aktivitelerine
sponsor olarak Türkiye'de sporun
geliflmesi için Yazaki olarak destek
vermeye çal›fl›yoruz.
Sosyal sorumluluk projesi
kapsam›nda önümüzdeki
dönemlerde planlam›fl oldu¤umuz
daha pek çok konuda çeflitli
projelerimiz var. Bunlarla ilgili olarak
da çal›flmalar›m›z devam etmektedir.
BAKIfi: Say›n Zafer Uran Zaman, bize
zaman ay›rarak sorular›m›z› içtenlikle
yan›tlad›¤›n›z için teflekkür ederiz.
50 Bak›fl 115
BUS‹AD’dan
Haberler
Borusan'ın yeni yatırımları
hizmete açıldı
Bursa'n›n Gemlik ilçesinde Borusan’ca
yapt›r›lan yeni yat›r›mlar, Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan 6
Haziran 2010 tarihinde hizmete açt›.
orusan Lojistik'in yapt›¤› yeni
konteyn›r ve otomobil liman›,
Borçelik'in 3. so¤uk haddeleme
ve s›cak dald›rma galvaniz hatlar›,
Borusan Mannesmann do¤al gaz ve
petrol borular› fabrikas› ile Borusan
ENBWV'nin Band›rma'daki rüzgar
B
santralinin aç›l›fl› Baflbakan Erdo¤an
taraf›ndan yap›ld›.
Erdo¤an, törende yapt›¤› konuflmada,
"Borusan Enerji'nin Alman orta¤›yla
ülkemizde 10 y›lda yapmay›
düflündü¤ü 3 milyar dolarl›k yat›r›m,
sevindirici. Türkiye s›n›rlar›n› aflarak
‹talya'da fabrika iflletmeye bafllayan
Borusan'›n baflar›s› iftihar verici.
52 Bak›fl 115
10 binlerce kiflilik istihdam anlam›na
gelen bu yat›r›mlar›n artaca¤›na dair
ümit verici iflaretler al›yoruz. Finansal
anlamda zarar görmeden atlatt›¤›m›z
krizin istihdam konusunda ortaya
ç›kard›¤› olumsuzluklar›n bu süreçte
h›zla telafi olmas›n› bekliyoruz. Aç›lan
yeni tesisler, yap›lan yat›r›mlar,
do¤rudan ya da dolayl› istihdam›
etkileyecek" dedi.
Makale
Tu¤rul Dirimtekin
Yeminli Mali Müflavir
Bayramlarda ve yeni y›lda
verilen hediye çekleri
H
ediye çekleri, firmalar›n
pazarlama faaliyetlerinde
kulland›klar›, üzerinde bir bedelin
bulundu¤u, bu bedel kadar al›flverifle
konu olan ödeme araçlar›d›r.
Firmalar, özellikle yeni y›l ve
bayramlarda hem sat›fl hacimlerini
art›rmaya yönelik müflterilerine ve
hem de motivasyonu art›rmaya
yönelik çal›flan personeline hediye
çekleri vermektedirler. Gelenek haline
gelen ve bu anlamda kullan›lan
hediye çekleri, para yerine
geçmektedir.
Uygulamada, hediye çekini satan
firmalar›n hediye çekleri kullan›larak
yap›lan al›flverifllerin karfl›l›¤› faturay›,
hediye çeklerini sat›n alan ve da¤›tan
firma veya kifliler ad›na düzenlemeleri
gerekir. Çünkü hediye çeki karfl›l›¤›
olan al›flverifl bedellerinin gerçek
yüklenicileri, hediye çeklerini kullan›p
al›flverifl yapan kifliler de¤il, hediye
çeklerini sat›n al›p da¤›tan firma veya
kiflilerdir.
Vergi idaresi, bedelleri avans olarak
muhasebelefltirilen hediye çekleri ile
al›flverifl yap›lmas› ve çek tutar› kadar
mal ve hizmet al›nmas› halinde,
iflleme ait fatura veya benzeri
belgelerin hediye çeklerini ibraz eden
kifliler ad›na de¤il, hediye çeklerini
sat›n al›p da¤›tan kifli veya kurulufl
ad›na 7’fler günlük süreler halinde
sat›fl bilgileri toplanarak ve KDV
yönünden ayl›k vergilendirme
dönemleri de geçirilmemek kayd›yla
düzenlenmesi gerekti¤i, görüflündedir.
için belirlenmifl olan katma de¤er
vergisi oranlar›n›n uygulanaca¤›
tabiidir.”
Hediye çekleri ile ilgili olarak verilen
bir özelgede;
Yukar›daki aç›klamalar kapsam›nda
yap›lan ifllemler nedeniyle, firmalar›n
reklam ve tan›t›m amac›yla hediye
çeki sat›n al›p da¤›tmalar› nedeniyle
katland›klar› giderlerin GVK’n›n 40/1.
maddesi kapsam›nda
de¤erlendirilmesi gerekir. Ancak, bu
flekilde ifllem yap›labilmesi için
da¤›t›lan hediye çeklerinin ifl ve
iflletme ile ilgisinin ispat ve tevsik
edilmesi de gerekmektedir.
“Dekont verilmek suretiyle
belgelendirilen ve “avans” olarak
muhasebelefltirilen hediye çeklerinin,
nihai tüketiciler taraf›ndan ibraz
edilerek çek tutar› kadar mal›n teslimi
durumunda, Katma De¤er Vergisi
Kanunu’nun 10-a maddesi hükmü
uyar›nca, vergiyi do¤uran olay
gerçekleflece¤inden daha önce
belgeye ba¤lanmayan bu teslimlere
iliflkin fatura ve benzeri vesikalar›n,
hediye çeklerini kiflilere veren firmalar
ad›na düzenlenmesi gerekmekte
olup, hediye çeklerini ibraz eden
kiflilere yap›lan teslim ve hizmet ifalar›
s›ras›nda ayr›ca bu kifliler ad›na fatura
ya da fatura yerine geçen bir vesika
düzenlenmesine gerek
bulunmamaktad›r.
GVK’u 40/1. maddesinde “Ticari
kazanc›n elde edilmesi ve idame
ettirilmesi için yap›lan genel giderler”
iflletme faaliyeti ile ilgili giderlerdir.
Bu tür giderlerin indirilecek giderler
kapsam›nda de¤erlendirilebilmesi
için, hediye çeki da¤›t›lan kiflilerin bir
listesi yap›larak, hediye çeki da¤›t›lan
kiflilerle ifl ve iflletme faaliyetleri
aras›nda ba¤lant›n›n kurulmas›na
özen göstermek gerekir.
Bu teslim ve hizmetlere iliflkin
faturalar›n yedi günlük süreler halinde
sat›fl bilgileri toplanarak ve katma
de¤er vergisi yönünden ayl›k
vergilendirme dönemleri de
geçirilmemek kayd›yla düzenlenmesi
gerekmektedir.
Öte yandan, hediye çekleri ibraz
edilmek suretiyle yap›lan teslim ve
hizmetlere, bu mal ve hizmet teslimleri
53 Bak›fl 115
BUS‹AD’dan
Haberler
MAKS‹FED
Bursa'daki
üye
S‹AD'ları
a¤ırladı
Bursa’daki MAKS‹FED üyesi
S‹AD Baflkanlar› MAKS‹FED
Genel Baflkan› Günal Baylan'›n
daveti ile 8 Haziran 2010
tarihinde BUS‹AD Evi’nde bir
araya geldi.
›cak bir ortamda gerçeklefltirilen
toplant›ya; MAKS‹FED Genel
Baflkan› Günal Baylan; BUS‹AD
Baflkan› Mehmet Arif Özer; GES‹AD
Baflkan› Bahad›r Özgün; N‹LS‹AD
Baflkan› Yalç›n Aras; ORS‹AD
Baflkan› Mustafa Savafl Ç›ng›r;
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
S
Tüfekçio¤lu ve MAKS‹FED Genel
Sekreteri Ahmet Demirel kat›ld›.
Gerçeklefltirilen toplant›da Bursa
sanayici ve ifladamlar›n›n sorunlar›,
projeleri ile Bursa S‹AD'lar› ve
MAKS‹FED'in bu konulardaki rolleri
masaya yat›r›ld›.
CHP lideri Kılıçdaro¤lu, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi
Kılıçdaro¤lu Bursa'da
Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Baflkan› Kemal K›l›çdaro¤lu,
Bursa'da aralar›nda BUS‹DA’›n
da oldu¤u sivil toplum kuruluflu
temsilcileriyle bir araya gelerek
CHP'nin ekonomi politikas›n›
anlatt›.
K
›l›çdaro¤lu, "CHP ve ekonomi
hakk›nda aç›klamalarda
bulunduk. Sorular›n› samimiyetle
cevaplad›k. Bu toplant›lar di¤er illerde
de devam edecek" dedi.
K›l›çdaro¤lu, toplant›n›n ard›ndan
Nilüfer Belediyesi taraf›ndan Konak
Mahallesi'nde yapt›r›lan Bursa'n›n ilk
olimpik yüzme havuzunun aç›l›fl›na
kat›ld›.
54 Bak›fl 115
BUS‹AD’dan
Haberler
AKP yönetiminden BUS‹AD’a ziyaret
Adalet ve Kalk›nma Partisi ‹l
Baflkan› Sedat Yalç›n ile
beraberindeki AKP heyeti, Bursa
Sanayicileri ‹fladamlar› Derne¤i
üyeleriyle bir araya geldi.
R
eferandum öncesi BUS‹AD’›n
Kültürpark’taki binas›nda
gerçeklefltirilen ziyaret
program›nda konuflan ‹l Baflkan› Sedat
Yalç›n, Türkiye’nin potansiyeline çok
uygun olmad›¤›n› düflündükleri
anayasan›n, uluslararas› normlara
uygun, Türk insan›n›n önünü açan,
bireysel özgürlük alanlar›n› gelifltiren
ve zenginleflmeye zemin haz›rlayan
yeni yap›y› oluflturmak istediklerini
belirtti.
Türkiye’nin genç bir nüfusu oldu¤unu
ve çok ciddi ifl alanlar›yla yat›r›m
alanlar›na ihtiyaç duyuldu¤unu ifade
eden Yalç›n, “Mevcut tasarruf
düzeyimiz, maalesef bu yat›r›m
ihtiyac›n› karfl›layacak durumda de¤il.
Kesinlikle uluslararas› küresel
sermayeye ihtiyac›m›z var. Bütün dünya
ülkeleri özellikle geliflmekte olan ülkeler,
pastadan pay kapmak için büyük bir
yar›fl halindeler. Çok ciddi bir rekabet
ortam›nday›z. Türkiye kendi hukukunu
ve mevzuat›n› hem sektörel bazda hem
de co¤rafi bazda rekabet flartlar›n›
sürekli gözden geçiriyor. Ama bir
yerden sonra kanuni düzenlemelerle
bu rekabet gücünü oluflturma flans›n›z
kalm›yor. As›l olan toplumun
potansiyelini öne ç›karacak temel
dönüflümleri yapabilmektir. Bu
kapsamda Türkiye`de son 8 y›lda
ekonomi alan›nda çok farkl› aç›l›mlar
yap›ld›. Bundan sonra daha da fazlas›
yap›lacakt›r” dedi.
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Arif
Özer de, anayasan›n de¤iflmesine
56 Bak›fl 115
yönelik çal›flmalar› memnuniyetle takip
ettiklerine iflaret ederek, “Bizim
beklentimiz anayasan›n tümden
de¤iflmesi yönündedir” dedi. Mevcut
anayasan›n bir darbe anayasas›
oldu¤unu herkesin bildi¤ini ifade eden
Özer, “Anayasan›n 1987 y›l›ndan beri
bugüne kadar 85 maddesi de¤ifltirildi.
19 defa de¤ifltirildi, bu 20 olacak.
Anayasan›n tümden de¤iflmesi
gerekiyor. Türkiye sanc›l› günler
geçiriyor. Ama Türkiye iyiye do¤ru
gidiyor” dedi.
Anayasa de¤iflikli¤i sürecinde bir di¤er
beklentilerinin de uzlaflma oldu¤unu
vurgulayan Arif Özer, “Umuyoruz ki
uzlaflma kültürümüz de oluflacakt›r.
Biz bunu çok istiyoruz. Buna önem
veriyoruz. Bu anayasa de¤iflikli¤inin
bir bafllang›ç olmas›n› diliyorum. Bunun
arkas›ndan partiler yasas›n›n
de¤iflmesi, seçim yasas›n›n de¤iflmesi,
seçim barajlar›n›n biraz daha
indirilmesini bekliyoruz. Bizler Türkiye’yi
iyi günlerin bekledi¤ine inan›yoruz.
Gerek demokrasi anlam›nda, gerek
ekonomi anlam›nda. Ben bütün
partilere baflar›lar diliyorum” diye
konufltu.
Kosova heyetinden
BUS‹AD’lı sanayicilere yatırım teklifi
“11-16 Temmuz tarihlerinde
Bursa’da baz› kurum ve kurulufllara
ziyarette bulunan, Kosova Ticaret
Bakan› baflkanl›¤›ndaki heyet, 14
Temmuz Çarflamba günü BUS‹AD
Evinde BUS‹AD Yönetim kurulunun
misafiri oldu.
itrovica Belediye Baflkan› Avni
Kastrati, Kosova ‹fladamlar›
Derne¤i Baflkan› Nuhi Mazrek
ile beraberindeki 12 kiflilik heyeti
a¤›rlayan BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet Arif Özer, Baflkan
Yard›mc›lar› Oya Coflkunöz Yöney,
Prof. Ali Ceylan, Bülent Parlam›fl,
Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Erol K›l›ç,
Mehmet Ali Yormazo¤lu ve ‹hsan
Karademirler, Kosova hakk›nda en
yetkili a¤›zlardan bilgi ald›.
M
Mitrovica Belediye Baflkan› Avni
Kastrati, Türk ‹fladamlar›n›n Kosovaya
yat›r›m yapmalar›n› çok arzu ettiklerini,
bunun için nerede ise bedelsiz arsa
ve hizmet sa¤layabileceklerini
belirterek Kosova’n›n yat›r›m iklimi
hakk›nda aç›klamalarda bulundu.
58 Bak›fl 115
Hangi sektörlerde altyap›n›n haz›r
oldu¤undan bafllayarak enerji ve
istihdam maliyetleri ile lojistik
konular›n›n detaylar› ile görüflüldü¤ü
toplant›da, BUS‹AD’›n kurumsal yap›s›
ve misafirperverli¤inden çok
etkilendi¤ini belirten Baflkan Kastrati,
yat›r›m konusunda a¤abey olarak
gördükleri Türk ‹fladamlar›n› Kosova’
da misafir etmekten mutluluk
duyacaklar›n› belirtti.
BUS‹AD Baflkan› Özer de,
Kosova’daki yat›r›m imkânlar›n›
yak›ndan görmek ve iliflkileri
gelifltirmek amac›na yönelik olarak
tüm BUS‹AD Üyelerinin kat›labilece¤i
bir gezi organizasyonunun
yap›labilece¤ini, Kosova ve çevresini
kapsayacak bu ifl gezisinin, bölgede
yat›r›m yapmak ve ifl iliflkileri
gelifltirmeyi planlayan üyeler için
yaral› olaca¤›na inand›¤›n› belirtti.
BUS‹AD’dan
Haberler
Bursa’nın yeni gündemi
biliflim teknolojisi
Bursa Biliflim Vadisi Platformu,
‘Türkiye’nin ve Bursa’n›n yeni
gündemi biliflim teknolojisi
olacakt›r’ düflüncesiyle bir araya
geldi. BUS‹AD Evi’nde yap›lan ilk
toplant›da Biliflim Vadisi ile ilgili
olarak Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’nca haz›rlanan fizibilite
raporu ele al›nd›.
ursa Biliflim Vadisi Platformu
Yürütme Kurulu’nun ilk toplant›s›,
Marmara ve Kuzey Anadolu
Sanayici ve ‹fl Adam› Dernekleri
Federasyonu MAKS‹FED Baflkan›
Günal Baylan, Bursa Sanayicileri ve
‹fl Adamlar› Derne¤i (BUS‹AD)
Baflkan› Arif Özer, Genç Sanayici, ‹fl
Adamlar› ve Yöneticileri Derne¤i
(GES‹AD) Baflkan› Bahad›r Özgün,
Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürü Mahmut
‹nan, Biliflim Sektörü ‹fl Adamlar›
Derne¤i (B‹S‹AD) Baflkan› Osman
Ak›n, TOFAfi Projeler Direktörü Ahmet
Altekin, Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri
Direktörü Tunç Noyan ve ‹letiflim
Yaz›l›m Genel Müdürü Tuncer
Hatuno¤lu’nun kat›l›m›yla gerçekleflti.
B
Toplant›da, GES‹AD’›n 23 Haziran
2010 tarihinde Biliflim Vadisi’nin
Bursa’ya talep edilmesi ile ilgili Valili¤e
verdi¤i dilekçe sonras›nda bafllayan
süreci k›saca özetleyen Baflkan
Bahad›r Özgün, söz konusu talebin
Ankara’ya güçlü bir flekilde iletilmesi
gere¤ini dile getirdi.
MAKS‹FED Baflkan› Günal Baylan
ise Bursa Biliflim Vadisi Platformu’na
tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte
kamu ve özel kurulufllar› da
beklediklerini belirterek, “Bursa olarak
bir araya gelip, Biliflim Vadisini niye
Bursa’ya istedi¤imizi ifade etmeliyiz”
dedi.
BUS‹AD Baflkan› Arif Özer, Bursa’n›n
talebine politikac›lar›n da destek
vermesi gerekti¤ini belirtirken, B‹S‹AD
Baflkan› Osman Ak›n ‘Biliflim Vadisi’
için en uygun yerin Bursa olaca¤›n›
söyledi. Ak›n, “Biliflim sektörünü
sadece yaz›l›m olarak ele almamak
gerekir. Biliflimin yaz›l›m d›fl›nda bir
de donan›m k›sm› vard›r ki, bu konu
için en uygun bölgenin Bursa
oldu¤unu düflünmekteyiz” diye
konufltu.
TOFAfi Projeler Direktörü Ahmet
Altekin de projeye tam destek
verdiklerini belirtti.
59 Bak›fl 115
Lami Ya¤cılarlıo¤lu
BOSCH ‹nsan Kaynakları Direktörü
Mükemmellik ve kent modeli
fl hayat›nda baflar›l› olmak ve
baflar›s›n›n süreklili¤ini sa¤lamak
için her flirket bir kültüre ve çal›flma
modeline gereksinim duyar. ‹fl
modellerinin içinde Avrupa’da ve
ülkemizde en çok öne ç›kan, en
kapsaml› ifl modeli “Mükemmellik
Modeli “ diye de bilinen EFQM
(Avrupa Kalite Yönetimi Vakf›)
modelidir.
Bu model TUS‹AD ve BUS‹AD
taraf›ndan da benimsenmifl olup bu
kurumlar, EFQM’in Türkiye’deki ulusal
iflbirli¤i orta¤› KALDER ile iflbirli¤i
içindedir. Üyelerini de bu modeli
kullanarak performanslar›n› artt›rmaya
ve sürekli k›lmaya teflvik etmektedir.
Bu amaçla BUS‹AD, geçti¤imiz
günlerde düzenledi¤i bir bas›n
toplant›s› ile 2010 y›l› kalite ödülü
sürecini bafllatt›. Hemen bir hafta
sonra da Avrupa Kalite Yönetimi
Vakf›’n›n y›ll›k forumu Bilbao’da
yap›ld›. ‹spanya’n›n BASK eyaletinin
baflkenti Bilbao.
‹
Bu y›lki forumun konusu “yaratc›l›k
ve yenileflim" (inovasyon)” idi.
Logo’su da bilim adam›, fizikçi, filozof
ve yazar Albert Einstein’›n say›sal bir
fotograf› ile sembolize edilmiflti.
Forumun aç›l›fl kokteyli Gugenheim
müzesinde yap›ld›. De¤iflik mimarisi
ve içindeki modern eserleri ile kentin
simgesi haline gelmifl olan müze ve
içindeki eserler, yarat›c›l›k ve
yenileflim forumu için neden
Bilbao’nun seçildi¤ini gayet iyi izah
60 Bak›fl 115
ediyor. Öte yandan kentin yak›n
tarihteki geliflimi mükemmellik
modelinin en iyi örneklerinden birini
teflkil ediyor olup, Forumun Bilbao’da
olmas›n›n bir baflka nedeni oldu.
Yüzy›l›n bafl›nda Ernest Hemingway
taraf›ndan “zengin ve çirkin bir maden
kenti” diye tan›mlanan Bilbao’nun
bugünkü hali hiç de bu tan›m› hak
etmiyor. Kenti gördü¤ünüzde hayran
kal›yorsunuz ve Hemingway’in
sözleriyle ba¤daflt›ram›yorsunuz.
Belki de bu sözlerden al›nan
Bilbaolular, bugün hemflerilerine
g›pta edilecek, son derece modern
bir kent sunuyorlar. Zengin madenleri
nedeniyle önceleri önemli bir
madencilik bölgesi olan Bilbao
geçti¤imiz yüzy›lda baflta demir-çelik
ve gemi yap›m› olmak üzere büyük
bir endüstri kenti haline gelmifl. Ama
esas de¤iflim, kentin dünyada
yetmiflli y›llarda arka arkaya yaflanan
2 petrol flokunun ard›ndan gelen
post-sanayi ak›m›na kendini adapte
etmesi ile ortaya ç›km›fl. 1983 y›l›nda
yaflad›klar› büyük sel felaketi de
kentin yeniden inflas› için onlara bir
olanak tan›m›fl.
Bugün kentin eski dokusu ile
mükemmel bir uyum içinde ortaya
ç›kan yeni ve modern binalar, ifl ve
al›flverifl merkezleri, genifl meydanlar,
heykeller, estetik mimariye efllik eden
sosyal yaflam alanlar›, parklar, gülen
insanlar bunun en güzel kan›t›.
Bunu nas›l yaratt›klar›n› forumda
bizzat Endüstri ve ‹novasyon
Bakan›n›n a¤z›ndan duyduk. Evet
yanl›fl duymad›n›z, Endüstri ve
‹novasyon Bakan›. Bask’l›lar bu
konuya ne kadar önem verdiklerini
bundan daha güzel ifade
edemezlerdi.
Kent yönetimi “mükemmellik
modelini” kendilerine model olarak
alm›fl. Kentin yönetimini bu modele
göre yap›yorlar. Bakan yapt›¤› aç›fl
konuflmas›nda ‹ngiltere ve
Almanya’dan sonra EFQM ödülünü
en fazla kazanan ülkenin ‹spanya,
‹spanyan›n da en çok ödülünü BASK
bölgesinin ald›¤›n› belirtti. Esprili bir
flekilde de ekledi, “Bask bölgesinde
2 milyon insan yaflad›¤›n›
düflünürseniz kifli bafl›na en fazla
ödül alan bölgeyiz”. Konuflmay›
dinlerken bir zamanlar ülkemizin en
çok EFQM ödülü kazanan ikinci ülke
oldu¤unu içim burularak hat›rlad›m.
fiimdilerde ise beflinci s›raya düflmüfl
durumday›z.
Endüstri ve ‹novasyon Bakan›
sözlerini bu model sayesinde
vizyoner bir yönetim anlay›fl›na sahip
olduklar›n› iflleri ve yap›lanlar›
tesadüfe b›rakmad›klar›n›, nelerin
nas›l yap›lmas› gerekti¤ini kontrol
alt›nda tuttuklar›n› ifade etti.
Gördüklerimiz de (sonuçlar) Bakan›n
söylediklerini teyit ediyordu. Ama
beni en çok etkileyen, konuya ne
Makale
kadar ciddi yaklaflt›klar›n› ifade eden
husus flu anda yaflad›klar› dönüflüm
(transformasyon) ve bu dönüflüm
sonucunda yaratt›klar› yeni Bilbao
oldu. Bu seferki dönüflüm fiziki
yat›r›mlarla de¤il elle tutulamayan,
gözle görülemeyen (soft) konularda
olmufl; bilgi, yenileflim, insana yat›r›m.
Bugün Bilbao’nun ekonomisini
sürükleyen en önemli etmen bilgi,
kültür, yenileflim gibi görünmeyen
zenginlikler üzerine kurulmufl. Bunun
kayna¤› olan insan› yetifltirmek için
okullardaki minik ö¤rencilere daha
gencecik yafllarda mükemmellik
modelinin temel ilkelerini ö¤retiyorlar.
Toplumun kalitesini artt›rmak için
miniklere hangi davran›fl özelliklerini
kazand›racaklar›n› belirleyip okul
mimarisini, oyunlar›, oturma
düzenlerini bunlara göre ayarl›yor ve
sonuçlar›n› ölçüyorlar. Çocuklarla ve
sosyal yaflamla ilgili bir baflka
gözlemim de Bask’l›lar›n ailelerine
çok düflkün olmalar› oldu. Pazar günü
çekirdek de¤il büyük aile olarak
parklarda, cafelerde bir araya gelerek
nefle içinde söylefliyor, müzik
dinliyorlar.
Merak ettim, bir kentin toplam nüfusu
hep iyi halli insanlardan oluflamaz,
mutlaka bir %5’lik alt dilim vard›r,
acaba bu insanlar›n oturdu¤u evlerin
durumu nedir diye. Bilbao öyle çok
büyük bir kent de¤il. 350. 000 nüfuslu,
Nervion nehrinin iki k›y›s›na yay›lm›fl
bir kent. Bafltan afla¤› yürüyebilir ve
her yeri görebilirsiniz. Gözlerim ne
kadar arad›ysa da, düflük profilli,
virane olmasa da biraz bak›ms›z
kalm›fl bir ev görebilir miyim diye,
ama nafile. Bütün binalar son derece
bak›ml›, de¤iflik renklerde son derece
göze hofl gelen bir tarzda, bazen
rengârenk, ama her flekilde tarihi
dokuyla uyumlu. Bu zenginli¤i kentin
her yan›nda hissediyorsunuz;
örne¤in, kentin sembolü haline gelmifl
olan “Gugenheim” müzesi tamamen
titanyum kapl›, tüm binalar bir tasar›m
harikas›, her yerde estetik bir espri
görmek mümkün…
‹flte size “mükemmellik modeli” örne¤i
olarak Bilbao kenti. Dönüfl yolunda
Bursa’y› düflündüm. Bursa da
Türkiye’de kendisini “Mükemmellik
Modeli” ile en çok özdefllefltirmifl olan
bir kent. Tar›m, hayvanc›l›k, tekstil,
tarihi “ipek yolu” üzerinde yer
almas›na ba¤l› olarak ipekçilik.
fiimdilerde sanayinin ve otomotiv
endüstrisinin gözbebe¤i. Bir kültür
kenti olmay› konufluyoruz, turizmden
bahsediyoruz. Organik tar›m›
düflünüyoruz. Yoksa sa¤l›k veya
e¤itim kenti mi? Ya da hepsi!
Refah seviyemizi yükseltip Bursa’y›
yüksek standartlarla yaflanas› bir
flehir haline getirmek hepimizin ortak
amac›. Yukarda s›ralanan
alternatiflerin hangisini tercih
ederseniz edin, hepsinde de en
önemli kayna¤›n›z insan olacakt›r.
Zaman geçirmeden biran önce
okullardaki e¤itim sistemimizi ça¤dafl
hale getirmeli, çocuklar›m›z› düflünce
kal›plar›ndan ar›nd›r›p yarat›c›
düflünmeye yönlendirecek bir e¤itim
politikas› gelifltirmeliyiz. Biliyorum,
çok klifle bir deyifl ama bu konuyu
tekrar gündeme tafl›mam›z
gerekti¤ine inand›¤›m için tekrarlama
ihtiyac› duydum.
Özet: belediyelerimiz, yerel
yönetimlerimiz mükemmellik
modeline yabanc› de¤il. Paydafllar›yla
birlikte hareket ederek, vizyoner
düflünerek gelifltirilecek uzun dönemli
politika ve stratejilere ba¤l› olarak
kaynaklar›n etkin kullan›lmas›yla
Bursa’y› refah seviyesi yüksek bir
kent haline getirebiliriz. Bunu
yaparken yarat›c› ve gelece¤e odakl›
olmal›y›z. Art›k kentlerin, ülkelerin
ekonomik zenginli¤ini oluflturan en
önemli faktör, bilgi, bilgiye ulaflmak,
bilgiyi kullanmak, yarat›c›l›k ve
yenileflim. E¤itim sistemimiz ne kadar
“milli” bir sistem olsa da
okullar›m›zdaki e¤itim düzenimizi bu
gerçe¤e uyumland›rmal›, istihdamda
e¤itimli çal›flan oran›n› yükseltmeli,
vas›fs›z iflgücümüzü e¤itmeli ve
onlara meslek kazand›rmal›,
üniversite ve mezuniyet sonras› (postgraduate) programlar› ifl hayat›na
entegre etmeliyiz. Bunlar› yapt›¤›m›z
takdirde çok de¤il 15 y›l içinde
bambaflka bir yaflam kalitesine
kavuflaca¤›m›za inan›yorum.
61 Bak›fl 115
BUS‹AD’dan
Haberler
BUS‹AD-BEBKA iflbirli¤i
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet Arif Özer ve Yönetim
Kurulu üyelerinden Ayhan
Ispalar, BEBKA-Bursa Eskiflehir
Bilecik Kalk›nma Ajans› Genel
Sekreteri Dr. Mehmet Sait
Cülfik’i 20 Eylül’de makam›nda
ziyaret etti.
Z
iyarette BUS‹AD’›n çal›flmalar›
hakk›nda bilgi veren Baflkan
Özer, Bursa ve bölge için bir
“sanayi envanterinin” ç›kar›lmas›n›n
öneminden söz etti ve bu konuda
ajans taraf›ndan yap›lacak bir projeye
destek vereceklerini anlatt›.
BUS‹AD’›n inovasyon ile ilgili
projelerinden de bahseden Özer; bu
çal›flmalarda ajans›n genç
uzmanlar›n›n da yer almas›ndan
memnuniyet duyacaklar›n› kaydetti.
BUS‹AD Baflkan› M. Arif Özer flunlar›
söyledi:
“Bursa sanayisi, ticareti ve hizmet
sektörünün; sürdürülebilir kalk›nmas›,
sosyal ve kültürel yaflam›n
gelifltirilmesi için çal›flan, ülke
çap›nda tan›nan, sayg›n bir sivil
toplum kuruluflu olan BUS‹AD, ayn›
zamanda Yerel, Ulusal ve Uluslararas›
kurumlar ile iflbirli¤i yaparak,
toplumumuzun ekonomik, kültürel ve
sosyal yap›s›na katk›da
bulunmaktad›r. Bu çerçevede,
BUS‹AD yönetim kurulu, kuruluflunuz
BEBKA ile iliflkilerini güçlendirmek
ve bölgesel kalk›nma için
gerçeklefltirdi¤iniz çal›flmalara
katk›da bulunmak arzusundad›r.
Bölgemizde, yeni bilgi ve
düflüncelerin ekonomik ve toplumsal
faydaya dönüfltürülmesi, bu bilgi ya
da düflüncelerin, pazarlanabilir bir
ürün ya da hizmete, yeni ya da
verimlili¤i art›r›lm›fl bir imalat ya da
da¤›t›m yöntemine, ya da yeni bir
toplumsal hizmet yöntemine
dönüfltürülmesi sürecini ‘yenilikçilik
/inovasyon’ olarak tan›ml›yoruz.
Bölgemizde ekonomik ve kültürel
ilerlememin yap› tafllar›ndan olan
"inovasyon"nun, kurum ve kurulufllar
taraf›ndan alg›lanmas›, yönetim
stratejilerinin yeniden infla edilmesinin
gerçekleflmesi amac›yla BUS‹AD
Yenililikçilik ve Yarat›c›l›k Uzmanl›k
Grubu çal›flmalar›na çok yönlü olarak
sürdürmektedir. Bu konuda, Yuvarlak
Masa Toplant›lar›, Paneller ve her y›l
"Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu" düzenlenmektedir.
BEBKA'n›n de¤erli uzman
personelini, BUS‹AD Yenilikçilik ve
Yarat›c›l›k Uzmanl›k Grubumuza
"Gönüllü olarak" üye aday› olmaya
davet ediyoruz.”
BUS‹AD’›n ziyaretinden duydu¤u
memnuniyeti dile getiren Genel
Sekreter Cülfik de, ajans›n yap›s› ve
etkinlik plan› ile ilgili bilgi verdi. Bursa
ve bölgenin göreli üstünlüklerinin
tespiti konusundaki çal›flmalar›n
önemini dile getiren Cülfik, bu
konudaki destek aç›klamas› için
BUS‹AD’a teflekkür ederek,
çal›flmalarda STK’lar›n kat›l›m ve
desteklerinin öneminden söz etti.
63 Bak›fl 115
BH‹D’in algı anketine destek
Bursa Halkla ‹liflkiler
Derne¤i’nin (BH‹D) alg›
anketinde süreç devam ediyor.
BH‹D yönetimi, Anketin
tamamlanmas› için Bursa
Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’ni ziyaret etti.
B
H‹D Baflkan› Ebru Koçanal› ve
beraberindeki Yönetim Kurulu
Üyeleri Tahsin Ifl›k, Filiz Bedir,
Özgür Selvi ile Oya Ataeli’ni BUS‹AD
Evi’nde kabul eden Baflkan Arif Özer
ile Baflkan Yard›mc›s› Oya Yöney,
öncelikle alg› anketinin içeri¤i
hakk›nda bilgi ald›.
BH‹D Baflkan› Ebru Koçanal›,
Bursa’da firmalar›n kurumsal iletiflim
departmanlar›na bak›fl›n›
de¤erlendirirken, henüz kurumlar›n
marka olmak için bu departmanlara
verilmesi gereken önemin tam olarak
bilincinde olmad›¤›n› kaydetti.
64 Bak›fl 115
Bursa’da bu alanda ciddi örneklerin
de verildi¤ini ancak kurumsal iletiflim
anlay›fl›n›n tam olarak oturmad›¤›n›
aktaran Koçanal›, halkla iliflkiler alg›
anketinin sonuçlar› baz al›narak
önemli bir yol kat edilebilece¤inin
alt›n› çizdi. BH‹D Baflkan› Koçanal›,
Bursa’da ilk kez gerçeklefltirilecek
bu çal›flma için BUS‹AD Baflkan›
Özer’den destek istedi.
BUS‹AD Baflkan› Arif Özer de Bursal›
giriflimci ve sanayicilerin halkla iliflkiler
ve kurumsal iletiflim konusuna bak›fl›n›
ortaya koyabilmek ad›na
gerçeklefltirilen anketin tüm üyelerine
ulaflt›r›laca¤›n› söyledi. Özer,
kendilerinin BH‹D’e desteklerinin tam
oldu¤unu vurgulad›. Görüflmenin
ard›ndan her iki kurum da dernek
flamalar›n› birbirlerine sundu.
BH‹D bu anket sonucunda kentteki
halkla iliflkiler ve kurumsal iletiflim
konusunda daha etkin çal›flmalar için
bir yol haritas› belirleyecek.
BUS‹AD’dan
Haberler
Emniyet Müdürü Halil Y›lmaz’a ziyaret
Kentimize yeni tayin olan Emniyet
Müdürüne BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet Arif Özer ve
Yönetim Kurulu üyelerinden oluflan
bir heyet taraf›ndan “hofl geldiniz”
ziyaretlerinde bulunuldu.
mniyet Müdürlü¤ündeki ziyarette,
BUS‹AD hakk›nda Yeni Müdür
Halil Y›lmaz’a bilgi veren Baflkan
Özer, BUS‹AD’›n sosyal sorumluluk
anlay›fl› gere¤i yapt›¤› etkinliklerden
de söz etti.
Bu bilgilendirmelerden duydu¤u
memnuniyeti dile getiren Y›lmaz da,
BUS‹AD’dan Bursa için önemli
konularda destek ve iflbirli¤i
beklediklerini belirterek, trafik ve
asayifl gibi konularda BUS‹AD
taraf›ndan yap›lacak etkinliklere katk›
konusunda söz verdi.
Daha önce, Gaziantep gibi bir sanayi
kentinde görev yapt›¤›n› anlatan
Y›lmaz, Bursa’n›n da bu yap›da bir
kent oldu¤unu, istihdam›n yüksek
oranda sa¤land›¤› kentte toplumsal
olaylar›n da düflük bir seyir
gösterdi¤ini belirterek bunu sa¤layan
sanayici ve ifladamlar›n›n çok önemli
bir görev üstlendi¤ini sözlerine ekledi.
E
BUS‹AD ’a iade-i ziyaret
23 A¤ustos tarihinde BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerinin
yapt›¤› ziyarete karfl›l›k olarak Emniyet
Müdürü Halil Y›lmaz , BUS‹AD Evi’nde
Yönetim Kurulu Üyelerimize iade-i
ziyarette bulundu.
Bursa‘da yapmay› düflündü¤ü
çal›flmalardan özet olarak bahseden
Y›lmaz, BUS‹AD’›n da bu çal›flmalara
destek olaca¤›na inanc›ndan söz
ederek özellikle kamuda
gerçeklefltirilebilecek inovatif
çal›flmalarda da Bursa’n›n öncü bir
rolünün olabilece¤ine olan inanc›n›
dile getirdi.
Y›lmaz, ayn› zamanda BUS‹AD
Evinde yap›lan ÜS‹GEM Toplant›s›na
da kat›larak Uluda¤ Üniversitesinde
görevli Dekan ve ö¤retim görevlileri
ile birlikte oldu.
Albay ‹yigün: Terör yat›r›mla biter
Kentimize yeni tayin olan
Jandarma Alay Komutan›na,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet Arif Özer ve Yönetim
Kurulu Üyelerinden oluflan bir
heyet taraf›ndan “hofl geldiniz”
ziyaretlerinde bulunuldu.
ursa Garnizon Komutanl›¤›ndaki
makam›nda BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyeleri taraf›ndan ziyaret
edilen yeni ‹l Jandarma Alay
Komutan› Pilot Kurmay Albay Vecihi
Halil ‹yigün de, bu ziyaretten duydu¤u
memnuniyeti dile getirdi.
B
‹lk kez bat›da ki bir ilde görev
yapaca¤›n› belirten ‹yigün, iflsizli¤in
terör için büyük bir etken oldu¤unu
vurgulayarak, yap›lacak yat›r›mlarla
bu etkenin ortadan kald›r›labilece¤ini
böylece terörle yap›lacak
mücadelenin de daha etkili
olabilece¤inden söz etti.
65 Bak›fl 115
BUS‹AD’dan
Haberler
Üniversite sanayi iflbirli¤i gelifliyor
Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i Gelifltirme
Merkezi Çal›flma Grubu toplant›s›,
27 Eylül 2010 Pazartesi günü 17:30 –
19:00 saatleri aras›nda BUS‹AD Evinde
yap›ld›.
2
1 Eylül 2010 tarihinde Uluda¤
Üniversitesi Mühendislik ve
Mimarl›k Fakültesinde yap›lan ilk
toplant›da al›nan kararlar›n BUS‹AD
Yönetim Kurulu üyeleri ile paylafl›ld›¤›
toplant› oldukça verimli geçti.
21 Eylül 2010 tarihinde Uluda¤
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl›k
Fakültesinde yap›lan ÜS‹GEM
toplant›s›nda afla¤›daki kararlar
al›nm›flt›;
Toplant›, Uluda¤ Üniversitesi
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. ‹rfan Karagöz, ÜS‹GEM
müdürü Prof.Dr. Sedat Ülkü, BUS‹AD
66 Bak›fl 115
Yönetim Kurulu baflkan vekili Oya
Yöney ve ilgili bölüm baflkanlar›n›n
kat›l›m› ile Dekanl›k Toplant›
Salonunda 21.09.2010 tarihinde saat
10.30’da yap›lm›flt›r.
Alınan kararlar
Sanayi kurulufllar›n›n ihtiyaçlar›ndan
biri olan pratik mühendislik
uygulamalar›n›n MMF ö¤rencileri
taraf›ndan gerçeklefltirilebilir olmas›
do¤rultusunda at›lacak ad›mlarda,
üniversite ve sanayi kurulufllar›n›n
iflbirli¤inin artt›r›lmas› gerekti¤i
konusunda görüfl birli¤ine ulafl›lm›flt›r.
MMF bünyesindeki ilgili bölüm
baflkanl›klar›n›n 10 hafta/dönem
süresince gerçeklefltirilecek olan
“seminer program›na” yönelik konu
bafll›klar›n› belirlemesi ve MMF
Dekanl›¤› kanal›yla BUS‹AD
Yönetimine sunulmas›na karar verildi.
Bölümlerde yap›lacak olan Bitirme
Ödevi ve Proje konu bafll›klar›n›n
BUS‹AD Yönetimine sunulmas› ve bu
kapsam›ndaki çal›flmalara ö¤retim
üye ve görevlilerinin yan› s›ra
sanayiden konuyla ilgili bir uzman›n
dan›flman olarak atanmas› uygun
görüldü. Bu kapsamdaki dersler için
Sanayi kurulufllar›n›n da proje konular›
önerebilece¤i kararlaflt›r›ld›.
Bölümlerde yürütülen Bitirme Ödevi
ve/veya Proje derslerinin sonuçlar›n›n
sunulaca¤› bir sempozyumun her
y›l›n Haziran ay› içinde
düzenlenmesinin çok yararl› olaca¤›
konusunda görüfl birli¤ine var›ld›.
Sanayi ve üniversite ortakl›¤›nda
yürütülen bu çal›flman›n sonuçlar›na
göre bölümlerin ders planlar›nda
gerekirse düzenleme yap›labilece¤i
belirtildi.
Üye Ziyaretleri
Faik Çelik’e BUS‹AD Yönetim
Kurulu’ndan “kutlama” ziyareti
Ülke ekonomisine katk›s› ve Bursa
e¤itimine deste¤i sebebiyle TBMM
Üstün Hizmet Ödülü alan BUS‹AD
üyesi ve Faik Çelik Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Faik Çelik, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Arif
Özer ve Yönetim Kurulu Üyelerinden
oluflan bir heyet taraf›ndan Nilüfer
Sanayi Bölgesinde Beyçelik
Fabrikas›ndaki ofisinde ziyaret edildi.
B
US‹AD Baflkan› Özer’in, “TBMM
Üstün Hizmet Ödülü’nü alm›fl
olman›z baflta flahs›m ve Yönetim
Kurulu üyelerimiz olmak üzere BUS‹AD
Ailesi taraf›ndan memnuniyetle
karfl›lanm›flt›r. Sizi yürekten kutlar, sosyal
sorumluluk anlay›fl›n›z›n tüm ifl insanlar›na
örnek olaca¤›na olan inanc›mla
baflar›lar›n›z›n devam›n› dilerim” fleklindeki
konuflmas›na teflekkür eden Çelik,
“Sosyal sorumluluk anlay›fl›m›z gere¤i
topluma olan hizmetlerimize büyük bir
mutlulukla devam edece¤iz, bunun
ifllerimize bereket getirdi¤ine inan›yorum,
fleklinde konufltu.
BUS‹AD heyetine, yeni yat›r›mlar›
hakk›nda bilgi veren Çelik, “Enerji ve
turizm alanlar›nda da bize yak›fl›r
yat›r›mlara devam edece¤iz. Yak›n
zamanda bu yat›r›mlar›m›z› bütün
Bursal›lar ile paylaflaca¤›z” dedi.
Nice yıllara Bursa Hakimiyet
Bursa Hakimiyet gazetesinin yay›n
yaflam›ndaki 37'nci y›l› ile AS ve
Radyo S'in yeni yay›n dönemi, Grand
Salon'da düzenlenen kokteyl ile
kutland›.
K
okteyle, Vali fiahabettin Harput,
Bursa milletvekilleri, Büyükflehir
Belediye Baflkan› Recep Altepe,
Osmangazi Belediye Baflkan› Mustafa
Dündar, Y›ld›r›m Belediye Baflkan› Özgen
Keskin, Nilüfer Belediye Baflkan› Mustafa
Bozbey, BUS‹AD Baflkan› M. Arif Özer
siyasi parti il baflkanlar›, yerel meclis
üyeleri, BTSO ve BUS‹AD gibi ifl
dünyas›n›n önde gelen kurulufllar›ndan
temsilciler baflta olmak üzere siyaset ve
ifl dünyas›ndan çok say›da konuk kat›ld›.
Sönmez Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Celal Sönmez konuklarla tek tek
ilgilenirken, örnek bir ev sahipli¤i sergiledi.
Kokteyle kat›larak bas›n çal›flanlar›na
baflar› dileklerini ifade eden BUS‹AD
Baflkan› M. Arif Özer, “Bursam›z›n sosyal
ve ekonomik yaflam›na damgas›n› vuran,
kentimizin yak›n tarihinin aynas› olan,
Medya Yay›n Grubu’nun amiral gemisi
Bursa Hakimiyet Gazetesi’nin 37. y›l›n›
flahs›m ve Yönetim Kurulu Üyelerim ad›na
yürekten kutluyor, Medya S çal›flanlar›na
yeni yay›n y›l›nda baflar›lar diliyorum”
dedi.
67 Bak›fl 115
Üyelerden
Haberler
Borusan, forklift devi Hoist'in
distribütörlü¤ünü aldı
‹fl makinalar› sektörünün önde gelen
kurulufllar›ndan Borusan Makina
zengin ürün portföyüne Hoist marka
forkliftleri ekledi.
F
orkliftlerde dünyan›n lider markalar›
aras›nda yer alan ve 100 y›l› aflk›n
geçmifli bulunan Amerikan Hoist
Lifttruck'›n Türkiye’nin yan› s›ra
Kazakistan, K›rg›zistan, Azerbaycan ve
Gürcistan temsilcili¤ini Borusan Makina
ald›.
1918'de New York'ta kurulan Silent Hoist
& Crane firmas›na dayanan geçmifliyle,
Hoist Lifttruck, halen ABD Illionis'de 23
dönüm arazi üstüne kurulu merkez ve
üretim tesislerinde faaliyetlerini
sürdürüyor.
lastik pazar›nda % 80'den fazla pazar
pay›na sahip bulunuyor.
Borusan Makina ‹cra Kurulu Üyesi ve ‹fl
Makinalar› Türkiye Direktörü Murat
Erkmen böyle güçlü bir markan›n
distribütörlü¤ünü almaktan mutluluk
duyduklar›n› kaydederek flunlar› söyledi:
"Borusan Makina, ileri teknolojileri kullanan
ürünleri ile Türkiye'nin pek çok sektörüne
katk›da bulunuyor ve ekonomimiz için
de¤er yarat›yor. Caterpillar’›n yan› s›ra
temsil etti¤i Metso, Mantsinen, Atlas
Copco gibi dünya markalar›n›n yan›na
flimdi de forkliftte yine bir dünya markas›
olan Hoist'i eklemekten gurur duyuyoruz.
Müflterilerimize hayatlar›n› kolaylaflt›ran
yeni ürünleri ve en iyi sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmet avantajlar› ile sunmaya devam
edece¤iz."
Hoist Lifttruck'›n ürün serileri aras›nda
Titan (8 - 10 ton), Lazer (6,8 - 45+ ton),
FKS (10,5 - 45+), P (10 - 45+ ton), Neptün
(7 - 25+ ton), ECH (8 bofl konteynere
kadar) ve LCH serisi (6 dolu konteynere
kadar) yer al›yor. Hoist Lifttruck'›n ürünleri
gemicilik, liman, çelik, boru, alüminyum,
otomotiv, havac›l›k, nükleer sektörlerde
ve birçok a¤›r sanayi dal›nda yo¤un
olarak kullan›l›yor.
Hoist forkliftleri ABD, Kanada, Meksika,
Brezilya, Arjantin, M›s›r, Suudi Arabistan,
Lübnan, Avustralya, Yeni Zelanda,
Rusya, ‹ngiltere, Almanya, ‹spanya, ‹talya,
‹rlanda, Polonya, Çin, Hindistan, ‹srail ve
daha birçok ülkede yayg›n bir flekilde
kullan›l›yor. 2008 y›l›nda 40,2 milyon dolar
ciro yapan Hoist Lifttruck Titan, FKS ve
Lazer serisi ürünleriyle hitap etti¤i dolgu
69 Bak›fl 115
Aktafl Group’un yeni hedefi Dünya’da
bir numara olmak
Aktafl Group, Almanya'n›n Frankfurt
flehrinde 2 y›lda bir düzenlenen
Automechanika Fuar›'nda büyük
be¤eni kazanarak müflterilerin yo¤un
ilgisi ile karfl›laflt›.
H
ava süspansiyon körü¤ü üretiminde
Türkiye lideri olan ve bu alanda
dünyadaki ilk üç firma aras›nda yer
alan Aktafl Group, fuarda sergiledi¤i
ürünlerin yan› s›ra modern stand›yla da
büyük be¤eni toplad›.
Dünyadan 4 bin 500'e yak›n firman›n
kat›ld›¤› ve 300 bin firma temsilcisinin de
ziyaret etti¤i fuara bu y›l da ifltirak eden
Aktafl Group, otomotiv sektöründe
Avrupa'n›n ve Dünya’n›n önde gelen
firmalar› ile boy ölçüflürken, baflar›lar› ile
Türkiye'nin hakl› gururu oldu.
Aktafl Group Yönetim Kurulu Baflkan›
fiahap Aktafl, Türkiye’nin fuar›n olmazsa
olmaz› ülkeleri aras›nda oldu¤unu ve
70 Bak›fl 115
fuarda Türkiye’yi baflar›yla temsil
etmekten büyük mutluluk duyduklar›n›
belirtirken, “Aktafl Group 1938'de kuruldu.
Ben 2'nci kufla¤›m. Aktafl, büyük
araçlarda, ticari araçlarda otobüs ve
kamyonlarda süspansiyon sistemini
üreten çok önemli bir kurulufltur.
Türkiye'nin ilk üreticisidir. Dünyan›n en
büyük 3 firmas›ndan biri olduk. Türkiye'de
3 fabrikam›zda üretime devam ediyoruz.
Bulgaristan'daki fabrikam›z› 3 sene evvel
bitirdik. Geçen sene de Brezilya Sao
Paulo fabrikam›z› devreye ald›k" diye
konufltu. 44 y›ld›r bu iflle u¤raflt›klar›n›
belirten Aktafl, "Bu konuda dünyan›n en
iyisi olmaya gayret ediyoruz" dedi.
Aktafl Group’un, Otomotiv Endüstrisi,
‹nflaat Endüstrisi ve Kauçuk Endüstrisi
alan›ndaki üretimini, 400 personeli ile
Bursa'dan bafllayarak, 4 k›tada açt›¤›
fabrikalarla emin ad›mlarla ilerleyerek
sürdürdü¤ünü sözlerine ekleyen fiahap
Üyelerden
Haberler
Altafl, aç›klamas›n›, “Avrupa, Asya,
Güney Amerika ve Uzak Do¤u'da
kurdu¤u fabrikalarda 700 personeli ile
ülkeye milli sermaye kazand›ran Aktafl
Group, adeta Türkiye'nin parlayan y›ld›z›
konumunda” diyerek sürdürdü.
Dünya’n›n bir numaras› olmak için ata¤a
kalkt›klar›n› belirten Aktafl Group Yönetim
Kurulu Baflkan› fiahap Aktafl, her zaman
müflterilerinin yan›nda olmaya ve
ihtiyaçlara süratle cevap vermeye büyük
özen gösterdiklerini, bunun da baflar›y›
beraberinde getirdi¤ine dikkat çekerken,
“Aktafl Group'un standartlara her zaman
tam uyan bir firmad›r. Otomotiv
sektöründe 16946 belgesini alarak
Türkiye'de ilk, Avrupa Birli¤i'nde ise ilk
50 firmadan biri oldu. Durmadan, daha
çok yol kat edece¤iz" fleklinde konufltu.
Automechanika Fuar›’ndaki çal›flmalar›yla
ilgili de¤erlendirme yapan Aktafl Group
Pazarlama Tak›m Lideri Burcu Çalhan
ise, Dünya’n›n bir numaras› olmak ad›na,
kaliteden ödün vermeden çal›flt›klar›n›
ve üretime devam ettiklerini ifade
ederken, “Fuar, firmam›z ad›na çok
baflar›l› ve verimli geçti. 300’ü aflk›n
yabanc› firma ile temaslarda bulunduk.
Bas›n›n da yo¤un ilgisini ile karfl›laflt›k.
Bundan sonraki yeni hedefimiz kendi
alan›m›zda dünyan›n bir numaras› olmak.
Bu do¤rultuda kat›ld›¤›m›z
Automechanika fuar›nda görmüfl
oldu¤umuz yak›n ilgi de bizim bu hedefe
ne kadar yak›n oldu¤umuz bir kez daha
göstermifl oldu" aç›klamas›n› yapt›.
"AIRTECH", "POWERTECH" ve
"AIRKRAFT" markalar›yla dünya
pazar›nda 80'den fazla ülkeye ihracat
gerçeklefltirdiklerini dile getiren Çalhan,
sosyal sorumluluklara da duyarl›
olduklar›n› ayr›ca sözlerine ekledi.
71 Bak›fl 115
Akmat hızla
büyüyor
Matbaa sektöründe baflar›yla hizmet
veren Akmat, büyümesini baflar›yla
sürdürüyor. Firmadan yaz›l› olarak
yap›lan aç›klamada, çal›flma
sistemine ve önümüzdeki dönem
hedeflerine iliflkin olarak flu bilgiler
verildi:
kmat, temelleri 1996 y›l›nda Nihat
Ak›no¤lu taraf›ndan at›lm›fl bir aile
flirketidir ve bugün ana ifl oda¤›
olarak matbaac›l›k alan›nda, ifl ortaklar›na
etkin bir hizmet anlay›fl›yla hizmet
vermeye devam etmekte ve her y›l
istikrarl› büyümesini sürdürmektedir.
Genç bir flirket olmas›na karfl›n Akmat,
kurumsal kimli¤ini h›zla oluflturmufltur.
Bu kurumsal kimlik, tüm üretim ve hizmet
süreçleri ile çal›flan davran›fllar›na da
hakim k›l›nm›flt›r.
A
Akmat, birlikte çal›flt›¤› ifl ortaklar›na karfl›
sorumluluklar›n›n bilincinde olan genifl
bir kadroya sahiptir. Bugün, Bursa
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 2
bin 500 metrekarelik tesislerinde Erikli’den
Eker’e, Harput Grup’tan Özdilek’e kadar
72 Bak›fl 115
uzanan, alanlar›n›n öncüsü birçok flirkete
bu anlay›flla hizmet vermektedir.
Bu hizmet anlay›fl›nda vazgeçilmeyen
tek fley, kalitedir. Kalite, Akmat’›n ifl
ortaklar›na karfl› en büyük
sorumluluklar›ndan biri olarak
görülmektedir.
Kuruluflundan bu yana üretim ve hizmette
müflteri memnuniyetini en ön palanda
tutan Akmat, 2006 y›l›ndan bu yana da
ifl ortaklar›na ISO 9001 kalite
standartlar›yla hizmet vermektedir.
Di¤er yandan teknoloji yat›r›mlar›na da
süratle devam eden Akmat, Bursa
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni
yerine tafl›nd›¤› son 1.5 y›lda dev makine
parkuruna son teknolojik bask› ünitelerini
de katm›flt›r. Komori Lithorene S 40
Coeter 720x1030 mm maksimum ebatl›
5 + lak makinesi bunlardan sadece
biridir. Akmat, ifl ortaklar›na daha iyi
hizmet verebilmek için, teknoloji ile paralel
ilerleyecek yepyeni bir sistemin inflas›n›
da sürdürmektedir. Akmat bir yandan
teknolojik yat›r›mlar›n› sürdürürken,
‘teknoloji’yi sadece bir makine parkuru
olarak alg›lamamakta, ‘teknoloji’, bilimsel
ilkelere dayanan tutarl› bilgi ve
uygulamalar›n tümü olarak kabul
edilmektedir. Buna ba¤l› olarak nihai
hedefimiz müflteri memnuniyetidir ve
Akmat, en son teknolojiye dayanan tam
hizmet matbaas›nda bask›, harman,
katlama, k›r›m ve paketleme üniteleriyle
bu hizmet anlay›fl›n› en uygun fiyat ile ifl
ortaklar›na sunmaktad›r
Üyelerden
Haberler
Çevreci Ecofoam XPS’e Çevre ve
Orman Bakanlı¤ı’ndan plaket
CE belgesini alarak, insan sa¤l›¤›na
ve çevreye verdi¤i de¤eri bir kez daha
kan›tlayan BPlas, “16 Eylül 2010
Uluslararas› Ozon Tabakas›n›n
Korunmas› Gününde” Çevre ve
Orman Bakanl›¤› taraf›ndan
ödüllendirildi.
B
PLAS A.fi. olarak, ana faaliyet
alan›m›z olan Termoplastik
konusunda “ Kalite Kontrol
Edilemez, Üretilir” felsefesi ve en üst
seviyede önem verdi¤imiz müflteri
memnuniyeti ilkesi ile hareket etmekteyiz.
Bu do¤rultuda, uyguland›¤› mekanlarda
%50 enerji tasarrufu sa¤layan, yak›t
kullan›m›n› en aza indirerek, çevre kirli¤ini
azaltan ve binay› atmosferin olumsuz
etkilerinden koruyarak uzun ömürlü
yap›lar›n oluflumuna katk›da bulunan
ECOFOAM XPS Is› Yal›t›m Levhalar›n›n
üretimini, TS 11989 ile Türkiye, TS EN
13164 ile Avrupa standartlar›nda
gerçeklefltirmekteyiz.
ECOFOAM XPS Is› Yal›t›m Levhalar›
polistiren ham maddesinin fliflirilmesiyle
üretilmektedir. Yap› malzemeleri direktifi
kapsam›nda, inflaat malzemelerinin CE
belgesine sahip olma zorunlulu¤u
bulunmaktad›r. Bu belgeye sahip olmak
için ise üretimde kullan›lan fliflirici gaz›n
çevreci gaz olmas› gerekmektedir.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Ero¤lu
BPlas Pazarlama Müdürü Ertu¤rul Yörük’e ödülü verirken.
Firmam›z, ülkemizin imzalad›¤› Montreal
ve Kyoto anlaflmalar› gere¤i ozon
tabakas›na zarar veren gaz›n kullan›m›n›
b›rakarak, yapt›¤› yat›r›mlar ile 2009 y›l›nda
çevreci gaza geçifl sa¤lam›flt›r. Bu
do¤rultuda yap›lan çal›flmalar
neticesinde, XPS Is› Yal›t›m Malzemesi
üreticileri aras›nda ilk CE belgesini alan
firmalardan olmufltur.
CE belgesini alarak, insan sa¤l›¤›na ve
çevreye verdi¤i de¤eri bir kez daha
kan›tlayan BPlas, “16 Eylül 2010
Uluslararas› Ozon Tabakas›n›n
Korunmas› Gününde” Çevre ve Orman
Bakanl›¤› taraf›ndan ödüllendirilmifltir.
“Ozon Tabakas›n›n korunmas› yönünde
yapm›fl oldu¤u faaliyetler ve çevrenin
korunmas› için gösterdi¤i duyarl›l›ktan
ötürü” Çevre ve Orman Bakan› Prof. Dr.
Veysel Ero¤lu’dan plaket alan BPlas
Türkiye’de bu alanda ödül alan dört
firmadan biri olmufltur. Plastik ifllemedeki
tecrübesi, üretim teknolojisi ve güçlü
insan kaynaklar› ile yap›lardaki kalite
standartlar›n› art›rmak için çal›flmalar›na
aral›ks›z devam etmektedir.
73 Bak›fl 115
Can Alüminyum
Mobicci ürünleriyle Zow Fuarı’ndaydı
Alüminyum sektörünün öncü
kurulufllar›ndan Can Alüminyum, 16
Eylül-19 Eylül tarihleri aras›nda CNR
Expo’da gerçeklefltirilen ZOW
‹stanbul’a ç›karma yapt›.
eflilova fiirketler Grubu’nun
bünyesinde bulunan alüminyum
sektörünün köklü kuruluflu Can
Alüminyum, ZOW ‹stanbul 2010
Mobilya Endüstrisi, ‹ç Tasar›m
Aksesuar ve Ekipmanlar› Fuar›’na
kat›ld›. CNR Expo’da gerçeklefltirilen
ve Almanya, ‹talya gibi Avrupa’n›n
önde gelen ülkelerinden 330’un
üzerinde kat›l›mc›n›n stant açt›¤›
fuarda, Yeflilova fiirketler Grubu da
Can Alüminyum ile yer ald›.
Y
Sektörde büyümenin ve marka
olabilmenin ön flart›n›n kullan›c›ya
fayda sa¤layan ve görsel kalitesi
yüksek ürünlerde oldu¤unu düflünen
Can Alüminyum bu fuarda, tescilli
mobilya profilleri markas› olan
“MOBICCI” ürünlerini sergiledi.
Özellikle kimyasal parlak, inoks ve
satine yüzey ifllemi görmüfl cam ve
sürme kapak profillerinin yan›nda
farkl› iflçiliklerden geçirilerek nihai
kullan›ma haz›r hale getirilmifl, özel
ölçülü çok say›da kulp modellerini
de ziyaretçilerin be¤enisine sundu.
Avrupa’n›n ve Türkiye’nin önde gelen
tüm firmalar› ile birlikte fuarda yer
alan Can Alüminyum’un stand› 4 gün
boyunca ziyaretçi ak›n›na u¤rad›.
Fuara kat›lan ekipte yer alan Can
Alüminyum Genel Müdürü Ensar
Geyik, fuar›n kendileri aç›s›ndan çok
verimli geçti¤ini belirterek, “Yurtd›fl›
ve yurtiçinden çok say›da yeni
ba¤lant›lar ve görüflmeler yapt›k
ayr›ca fuara dünya’n›n birçok
ülkesinden önemli firmalar kat›l›yor.
Bu bizim aç›m›zdan dünya pazar›n›
yak›ndan görmek ad›na iyi bir f›rsat.
Dolay›s›yla pek çok firma temsilcisi
ile görüflme imkân›m›z oldu. Özetle
fuar bizim için oldukça verimliydi.
Can Alüminyum sektördeki köklü
yerini burada da göstermifl oldu”
dedi.
74 Bak›fl 115
Üyelerden
Haberler
ATO Kongre Merkezi’nin koltukları
TCC’den
Ankara Sö¤ütözü’nde inflaat› 6 y›l önce
bafllanan Ankara Ticaret Odas› Kongre
ve Sergi Saray› kap›lar›n› açmaya
haz›rlan›yor.
TO taraf›ndan 100 milyon TL
yat›r›mla yapt›r›lan Ankara’n›n
en büyük, Türkiye'nin ise ikinci
büyük kongre merkezinin bu
y›lsonunda tamamlanarak 2010
bitmeden faaliyete geçmesi
bekleniyor. ATO Kongre Merkezi
toplam 80 bin metrekare alan, 3 bin
200 kiflilik oditoryum ve 11 bin
A
metrekare fuaye alan›na sahip.
GRAMMER OFFICE markas› ile
tan›nan, oturma sistemleri konusunda
uzman, Bursa’da üretim yapan Alman
menfleli TCC-The Chair Company,
birçok konferans merkezinde oldu¤u
gibi ATO Kongre Merkezi’nde de
tercih edildi ve projeye özel koltuk
çözümleri gelifltirdi. Afl›nma dayan›m›
yüksek ve alev almaz kumafl ile
döflenen koltuklara ayr›ca anti-panik
yaz› tableti ilave edildi. Salonda
sa¤l›kl› bir akustik ve havaland›rmaya
yard›mc› olmak için koltuk ayaklar›nda
difüzör ayaklar tercih edilirken arkal›k
ve oturak kapaklar›nda da ahflap
uygulama yap›ld›.
TCC, Grammer Office Projects
markas›yla önceki y›llarda da
uluslararas› projelerinin yan›nda
Türkiye’nin en büyük kongre merkezi
olan Haliç Kongre Merkezi (‹stanbul)
ve Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi (‹zmir) gibi önemli projelere
de baflar›yla imza atm›flt›.
75 Bak›fl 115
Faik Çelik’e üstün hizmet ödülü
Ülke ekonomisine koydu¤u katk›n›n
yan›nda Bursa’da e¤itime verdi¤i
destekle tan›nan Faik Çelik Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Faik Çelik,
TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne lay›k
görüldü.
dülü almaya Faik Çelik Holding
Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Nedim Çelik, F. Çelik
Holding CEO’su Baran Çelik, Devlet
Bakan› Faruk Çelik ve Ak Parti Bursa
Milletvekilleri ile birlikte ç›kan Faik
Çelik, hayat›m›n en önemli
ödüllerinden biri dedi¤i plaketi, TBMM
Baflkan› Mehmet Ali fiahin’in elinden
ald›.
Ö
1978 y›l›nda 30 metrekarelik atölyede
bafllayan yolculu¤unu bugün
otomotiv, kal›p, ›s› sistemi, sigorta ve
inflaat sektörlerinde 1.500’ü aflk›n
kifliye istihdam sa¤layan güçlü bir
Holding’e ulaflt›ran Faik Çelik,
kazand›klar›n› sosyal sorumluluk
projeleri arac›l›¤›yla ülkesiyle
paylafl›yor.
76 Bak›fl 115
5 y›l önce kendi ad›n› tafl›yan Faik
Çelik K›z Meslek Lisesi’ni yapt›ran
Çelik, bu y›l liseye bir spor ve seminer
salonu yapt›r›yor. Uluda¤ Üniversitesi
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi’nde
yeni kurulan Otomotiv Mühendisli¤i
Bölümünün e¤itim-ö¤retim binas›
inflaat›n› üstlenen Faik Çelik, en k›sa
sürede Bölümü ö¤rencilerin hizmetine
açmay› hedefliyor. Kapl›kaya
Mahallesi`nde süren huzurevi
inflaat›n›n yan› s›ra, Çal› Mahallesi`ne
bir Endüstri Meslek Lisesi yapt›rmay›
planlayan Faik Çelik ayr›ca her y›l
BUS‹AD’dan
150 ö¤renciye de burs veriyor.
Sosyal sorumluluk projeleriyle her
zaman takdir toplayan Faik Çelik’e,
geçti¤imiz aylarda Uluda¤
Üniversitesi taraf›ndan ülke
ekonomisine ve e¤itime olan
katk›lar›ndan dolay› "fahri doktora"
unvan› verilmiflti.
Yeni yatırım
Öte yandan, Faik Çelik Holding ve
‹spanyol Gestamp Wind Steel
ortakl›¤›yla, Band›rma’da 30 milyon
Euro yat›r›mla hayata geçirilen rüzgar
kuleleri fabrikas›n›n inflaat›na
baflland›. 2010 y›l› sonunda faaliyete
bafllayacak olan fabrika 47.000
metrekare alan üzerine infla ediliyor.
Y›ll›k toplam 450 den fazla kule üretim
kapasitesine sahip olacak olan tesisin
300 kifliye istihdam sa¤lamas›
öngörülüyor. Band›rma Organize
Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrikada
50 metreden 100 metre yüksekli¤e,
6 metre çapa kadar rüzgar kuleleri
üretilecek. Üretilen kuleler,Türkiye
pazar› d›fl›nda ,son y›llarda rüzgar
piyasas›nda geliflme gösteren
Romanya, Bulgaristan ve
Yunanistan’a ihraç edilecek.
Gestamp Anonim fiirketi’nin bir kolu
olan Gestamp Wind Steel, Türkiye
d›fl›nda ‹spanya ve Brezilya’da rüzgar
kule üretimi yapan flirketlere sahiptir.
Rüzgar Kulelerinin dünya çap›nda
en önemli ana tedarikçilerinden biri
olan ‹spanyol orta¤›m›z Gestamp
Wind Steel, ‹spanya,Brezilya ve
Türkiye’nin yan› s›ra Güney
Amerika,Hindistan ve Çin’de ki yat›r›m
projelerini de tamamlamak üzeredir.
Gestamp A.fi. hakkında
Gestamp Anonim fiirketi, çelik,
otomotiv yedek parça ve yenilenebilir
enerji sektörlerinde Avrupa’da lider
çokuluslu bir flirkettir. 80 tane
endüstriyel tesis ile 25 Avrupa ülkesi,
Amerika ve Asya’da yoluna devam
etmektedir. Gestamp A.fi. 2009
y›l›nda 20.000 çal›flan› ile 4 milyar
Euro ciroya ulaflm›flt›r.
Yenilenebilir enerji sektöründeki tüm
metalik parçalar› eflsiz bir entegre
modeli ile tedarik edebilen endüstriyel
bir grup olan Gestamp Yenilenebilir
Enerji, parçalar›n tedarik edilmesi ve
üretilmesinden, tan›t›m›na, yap›m›na,
bak›m›na, iflletmesine ve rüzgar,
günefl enerjisi ve biyomas proje
gelifltirilmesine kadar bir çok de¤er
zincirini içinde bulundurmaktad›r.
77 Bak›fl 115
Evinoks, AB “Pastası”ndaki payını
büyüttü
Otel-restoran servis ekipmanlar›
konusunda sektör öncüsü ve lideri olan
Evinoks pastane sektörüne de
damgas›n› vurdu.
E
vinoks, teknoloji ülkesi
Almanya’da Türk ve Bursa’l› bir
firma olarak yer alman›n hakl›
gururunu yafl›yor.
Almanya’da faaliyet gösteren büyük
bir pastahane zinciri ile anlaflt›¤›n›
belirten Evinoks Yön.Kur.Bflk.
N.Coflkun ‹rfan “200 adet olan pasta,
unlu mamüller ve sandöviç
ma¤azalar›n› yenileme projesini
alarak 1.5 y›l içinde tavan dekorlar›
dahil yenilenmesine bafllad›k” dedi.
Anahtar teslimi olan proje bir taahhüt
ifli olup Alman flirket ile “Just in Time”
çal›fl›lacak ve her ay 12 ma¤azan›n
çal›flmalar›na engel olmadan sadece
birer gün kapanarak montajlar›
yürütülece¤ini belirtti.
Sadece yüzeysel temizlik ile
yetinmeyip ayn› zamanda ünite iç
temizli¤inin ve hijyenin sa¤lanmas›
ile tam anlam›yla “ak›ll› bir ürün
tasar›m›” yaratt›klar›n› vurgulad›. Bu
aç›dan projedeki önemli noktalardan
en önemlileri, her gün temizlik
yap›labilmesi için so¤utma gruplar›n›n
amortisörlü sistemlerinden dolay›
kolayca kald›r›l›p altlar›n›n çok rahat
temizlenebilmesi ve tüm raflar›n kolayca
tak›l›r sökülür olmas›d›r.
Ürünlerinin HACCP alarmlar› ile yüksek
hijyen sa¤lad›¤›n› belirten ‹rfan,
“Pastane Sektörü’ne de Evinoks
damgas›n› vuracakt›r” dedi.
78 Bak›fl 115
Üyelerden
Haberler
Raf sektörünün duayeni: Yalçın Aras
Bursa’n›n köklü sanayi
kurulufllar›ndan Gökçelik, 1976
y›l›nda küçük bir atölyede bafllad›¤›
imalat hayat›na hiç aral›k
vermeden sürekli büyüyerek
bugünlere ulaflmay› baflaran bir
flirket.
3
4 y›ll›k ifl yaflam›nda bilgiye
inanan, tecrübeye sayg› duyan
ve teknolojiyi sürekli takip eden
vizyonuyla, Gökçelik’in baflar›s›na
imza atan flirket Yönetim Kurulu
Baflkan› Yalç›n Aras son y›llarda
gerçeklefltirdi¤i at›l›mlar ile de enerjik
temposunu korudu¤unu gösteriyor.
1956 y›l›nda Ardahan Göle’de do¤an
Yalç›n Aras, ö¤retmen çocu¤u olarak
bafllad›¤› hayata, t›rnaklar›yla zirveye
ç›kmay› baflarm›fl, ifl hayat›n›n yan›
s›ra sosyal yaflamda da aktif rol
alarak, toplumdan kazand›klar›n›
toplumla paylaflmay› bilen bir ifladam›
profili çiziyor.
NOSAB (Nilüfer Organize Sanayi
Bölgesi) Baflkanl›¤›n›n yan› s›ra
N‹LS‹AD Baflkanl›¤› (Nilüfer Sanayici
ve ‹fladamlar› Derne¤i), Tophane
Rotary Kulübü ve AMPD (Al›flverifl
Merkezleri ve Perakendecileri
Derne¤i) üyelikleri bulunuyor. Evli ve
3 çocuk babas› olan Yalç›n Aras,
Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim
Fakültesi Türkçe bölümü mezunu
olmas›n›n da getirdi¤i donan›mla
haftal›k bir ekonomi gazetesinde köfle
yazarl›¤› yapmakla beraber
yay›nlanm›fl 1 de kitab› bulunuyor.
Gökçelik’in yapt›¤› son yat›r›mlar
hakk›nda bilgi veren Yönetim Kurulu
Baflkan› Yalç›n Aras “Gökçelik art›k
kendi alan›nda dünyan›n en geliflmifl
üretim teknolojisine sahiptir. Bir ay
önce devreye soktu¤umuz “backpen
hatt›” sektörümüze oldu¤u kadar
meslektafllar›m›za da hizmet
verecektir” dedi.
Yalç›n Aras “bugün dakikada 8 adet
raf üretebilen bir kapasiteye ulaflan
Gökçelik, dost ve müflterilerinden
ald›¤› güç ile ulaflt›¤› noktada dünya
ile rekabet edebilen teknolojik bir
üretim üssü haline gelmifltir” dedi.
Metal ve ahflap bileflenlerin kullan›m
ile ma¤azac›l›kta teflhir sistemleri ve
üniteleri ile a¤›r yük depolama raf
sistemleri ve market ekipmanlar› gibi
genifl bir yelpazede üretim ve ithalat
yapan Gökçelik, Bursa Nilüfer
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan
iki fabrikas›ndan Türkiye’nin yan› s›ra
dünyan›n 50’ye yak›n ülkesine de
ihracat gerçeklefltiriyor.
‹stanbul’da açt›klar› ofis hakk›nda da
bilgi veren Yalç›n Aras “bugün ticaret
ve sanayide Türkiye’nin merkezi
haline gelen ‹stanbul’da pek çok
müflterimiz olmas›na karfl›n irtibat
ofisimiz maalesef yoktu. Dost ve
müflterilerimizden gelen talepler ve
ihtiyaç do¤rultusunda Ümraniye
Ataköy Sevim Residence’da irtibat
ofisimizi hizmete açm›fl bulunuyoruz”
dedi.
Yalç›n Aras çok yak›nda di¤er
büyükflehirlerde de ofisler
açacaklar›n› müjdeledi.
79 Bak›fl 115
Grammer A.fi. yeni ufuklara kofluyor
Tüm ticari araç üreticileri ve bu
üreticilere ürünleri ile hizmet vermekte
olan yan sanayiler, geçirdi¤imiz krizin
etkilerini en a¤›r biçimde hissettiler.
Yavafl yavafl atlat›lmaya bafllanan
krizin etkilerine iliflkin aç›klama yapan
GRAMMER Afi yetkilileri, BAKIfi
okurlar› için flu bilgileri verdiler.
2
007 y›l›nda Mortgage sisteminde
gözlenmeye bafllayan
olumsuzluklar, bu büyük krizin
fitilinin atefllenece¤i yerin geliflmifl
ülke ekonomileri olaca¤›n› hepimize
gösterdi. Finansal düzeyde bafllayan
kriz, 2008 y›l›n›n 2. yar›s›ndan itibaren
sektörel bazda etkilerini reel sektörde
de hissettirdi. 2008 y›l› son çeyre¤i
ve 2009 y›l› boyunca da ticari araç
üreticileri ve yan sanayileri krizin
ac›lar› ile derinden karfl› karfl›ya geldi.
Grammer Koltuk Sistemleri Sanayi
ve Ticaret A.fi.’de, özellikle a¤›r
vas›ta, otobüs, midibüs, traktör ve ifl
makinalar› üreticilerine ürünleri ile
hizmet veren bir firma olarak krizin
etkilerini derinden hissetti.
Bu dönemde firmam›z, gelece¤e
yönelik olarak planlanm›fl ve
stratejileri aras›nda yer alan birtak›m
projeksiyonlar›n› öncelemek suretiyle
kriz döneminde Ar-Ge faaliyetlerini
h›zland›rm›fl ve kriz sonras› dönem
için haz›rl›klar›n› gerçeklefltirmifltir.
Bu ba¤lamda ayn› zamanda stratejiler
aras›nda olan ürün çeflitlendirme
faaliyeti konusunda da yol al›nm›flt›r.
An›lan stratejik hedefler aras›nda
öncelikli noktaya çekilmifl olan en
önemli projelerimizden birisi “Tren
Yolcu Koltu¤u” Projemizdir. Grammer
grubunun uzun y›llard›r Almanya’da
üretimini gerçeklefltirdi¤i ve çok
önemli bilgi birikimi ile Dünya’n›n pek
çok önemli vagon üreticisine hizmet
verdi¤i bu ifl kolu ile ilgili olarak
Türkiye’de yap›lan çal›flmalar
h›zland›r›lm›flt›r. Son y›llarda
Demiryolu sektöründe ülkemizde
gözlenen geliflmeler de çal›flmalar›n
h›zland›r›lmas› konusunda yönlendirici
olmufltur.
Özellikle son 5 y›ld›r demiryollar›na
yap›lan yat›r›mlar, pek çok flehrimizde
toplu tafl›ma projeleri olarak yap›lan
80 Bak›fl 115
veya planlanan tramvay ve metro
sistemleri, bu alanda geliflmek
konusunda kesin hedef tayin edici
olmufltur.
Tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda Grammer
A.fi., Ar-Ge gücünün bir k›sm›n› Tren
Yolcu Koltu¤u çal›flmalar›na
kayd›rarak son 2 y›lda çok önemli
mesafeler kaydetmifltir. An›lan
dönemde iç piyasadan 2 büyük tren
yolcu koltu¤u ifli al›narak konu ticari
boyuta da getirilmifltir. Her iki proje
için de bu y›l sevkiyatlar›m›z
bafllam›flt›r. Grammer Almanya’n›n
sahip oldu¤u bilgi birikimi ile ihtiyaç
duyulan sinerji yakalanm›fl ve Tren
Yolcu Koltu¤u’nda da Grammer
Koltuk Sistemleri Sanayi ve Ticaret
A.fi. s›n›f›n›n en iyi ürünlerini pazara
arz eder duruma gelmifltir. Tren Yolcu
Koltuklar›nda uluslar aras› standartlar
çerçevesinde gerekli olan
homologasyon belgeleri ve
mühendislik birikimi, Almanya’n›n da
deste¤i ve Ar-Ge birimlerimizin
özverili çal›flmalar› ile k›sa sürede ve
en verimli biçimde sa¤lanm›flt›r.
Tüm bu çabalar sonucunda edinilen
ürünlere gerek iç pazardan, gerekse
de d›fl pazarlardan önemli bir
teveccüh söz konusudur. Pek çok
proje için tren yolcu koltuklar›m›z
sorgulanmakta ve ürünlerimize
duyulan güven neticesinde talepler
yo¤unlaflmaktad›r. Cezayir, M›s›r,
Fas, Iran, Türk Cumhuriyetleri, Suriye
ve Rusya gibi ülkelerden ürünlerimize
ilgi dolu yaklafl›mlar al›yoruz. ‹ç
piyasadaki iddiam›z› da her geçen
gün artt›r›yoruz.
fiehir içi metro ve tramvay projeleri
ile ilgili olarak da Ar-Ge faaliyetlerimiz
sürmektedir. Bu konudaki somut baz›
projelerde Grammer A.fi. önemli bir
tedarik alternatifi ve aday› olarak
güçlü konumunu muhafaza
etmektedir.
Y›llard›r, kamyon, otobüs, midibüs,
traktör ve ifl makinalar› üreticilerine
marka ve ürün de¤eri ile en iyi hizmeti
sunan Grammer A.fi., bu özellikleri
ile demiryollar› için üretim yapan
vagon üreticisi firmalara da en do¤ru
hizmeti verece¤ini k›sa bir sürede
göstermifltir. Firmam›z, mevcut bilgi
birikimini daha da gelifltirerek bu
alanda hem iç pazarda hem de
uluslar aras› düzeyde faaliyetlerini
artt›rarak sürdürecektir.
Üyelerden
Haberler
Tike Halı ‹zmit'te
Tüm gelir gruplar›na hitap eden
ürünleriyle, yenilikçi ve yarat›c›
felsefesiyle Tike hal› büyümeye
devam ediyor.
3
5 y›ld›r sektörünün öncülü¤ünü
üstlenen Tike hal› 16. ma¤azas›n›
‹zmit'te açt›. 450 metrekare
alanda kururlu Tike hal› ‹zmit
flubesinde 98 farkl› koleksiyonunda
ürün ‹zmitliler’le bulufltu. Bayram
arifesinde aç›lan ma¤aza
‹zmitliler’den yo¤un ilgi gördü.
Bursa, Yalova, Bal›kesir, ‹negöl,
Band›rma, Gemlik, M. Kemalpafla,
Karacabey, Gemlik ve Eskiflehir'de
ma¤azalar› bulunan Tike Hal›'n›n ‹zmit
ma¤azas›ndan sonra 2010 y›l› içinde
Adapazar› ma¤azas›n›n aç›lmas›
planlan›yor.
Mimarlar 2011 trendleri için bulufltu
Ahflap kaplama sektörünün öncü
firmalar›ndan biri olan Hakan Orman
Ürünleri, tasar›m ülkesi olan ‹talya’dan
getirdi¤i kaplama ürünlerini Türkiye
pazar›na sunmadan önce Bursal›
mimarlar›n seçimleri ile 2011’in
trendlerini belirledi.
ursa’da bir ilki gerçeklefltiren
firma, Türkiye pazar›na sunaca¤›
birbirinden eflsiz kaplama
çeflitlerinin seçimini, Bursa’n›n seçkin
mimarlar›yla birlikte gerçeklefltirdi.
B
Türkiye’ye sunulacak mobilya
kaplama ürünlerinin seçiminin
yap›ld›¤› bu anlaml› gece, Almira
Otel’in fiehrazat Salonu’nda
gerçeklefltirildi.
Sergilenen kaplamalar›n seçiminin
yap›ld›¤› gece, kokteylle bafllad›.
Mimarlar›n seçimlerini yapt›klar›
ürünlerin de¤erlendirilmesi, akflam
yeme¤inde misafirlere sunuldu.
E¤lenceli çekiflmelere de sahne olan
akflam yeme¤i, firmayla mimarlar
aras›nda verimli bir iliflkinin temellerini
att›.
Gece boyunca mimarlar ile bol bol
sohbet etme f›rsat› bulan flirket
sahipleri Ertu¤rul Hazer ve fieyma
fiahin, bu tarz organizasyonlar›n
devam edece¤inin sinyallerini verdi.
81 Bak›fl 115
Hastavuk’da mutlu insan semineri
Uzman Klinik Psikolog Dilara
Kazancı, Hastavuk A.fi.
personeline “Mutlu ‹nsan” konulu
bir seminer verdi.
astavuk A.fi. halkla iliflkiler
sorumlusu Bircan Özkan ve
Osmangazi T›p Merkezi Halkla
‹lifl. Sor. Özgür Selvi taraf›ndan
organize edilen e¤itime Hastavuk
tüm beyaz yaka yönetici ve personeli
kat›ld›.
H
Hastavuk e¤itim salonunda
gerçekleflen seminerde konuflan
Uzman Klinik Psikolog Dilara Kazanc›,
“Çat›flma, öfke ve tükenmifllikle bafl
etmeyi baflaranlar hayatlar›nda
mutlulu¤u yakalayanlard›r. Hem ifl,
hem de sosyal hayat›n do¤al bir
parças› olan çat›flmay›, gerilimi,
bunlar› meydana getiren stres ve
unsurlar› kontrol alt›nda tutamayanlar
hem kendilerine hem de çevrelerine
zarar verirler. Çat›flmalar›, öfkeyi
gerilime ve strese dönüflmeden
do¤ru yönetemeyenler mutsuzlu¤a
ve baflar›s›zl›¤a mahkûm olurlar”
dedi.
82 Bak›fl 115
Çal›flma ortam›nda mesleki y›lg›nl›¤›
(tükenmiflli¤i) art›ran etmenlerin;
ifllerde rutinlik (tekdüzelik), y›k›c›
çat›flma ortamlar›, ayn› insanlarla
sürekli etkileflim içinde olma
zorunlulu¤u, verilen hizmet
özelliklerinin oldu¤unu belirten
Kazanc› öfke ve çat›flman›n kontrol
alt›na al›nabildi¤inde, kurum
dinamizmini ön plana ç›karmak, sinerji
yaratmak, yenileflmek, monotonlu¤u
azaltmak, farkl› düflünmek, ö¤renme
ve yarat›c›l›¤› gelifltirmek, bireysel
olgunlu¤u ve güdülenme düzeyini
artt›rmak kaynaklar›n daha dengeli
da¤›l›m›n› sa¤lamak gibi bir çok
olumlu yönünün oldu¤unu belirtti.
Verdi¤i keyifli seminerle hayat›m›za
dair mutluluk ipuçlar› veren Uzman
Klinik Psikolog Dilara Kazanc›’ya,
seminerin sonunda Hastavuk A.fi.
Genel Müdürü fiahin Aydemir
taraf›ndan teflekkür plaketi verildi.
Üyelerden
Haberler
Yeni Mazda 6 ‹nallar’da
Mazda’n›n performans› ve
aerodinamik tasar›m› ile be¤eni
toplayan popüler modeli Mazda6
yenilenen yüzü ile dikkat çekmeye
devam ediyor.
azda’n›n ürün gam› içerisinde
en çarp›c› modellerinden biri
olan Mazda6, 2002 y›l›nda
lansman› yap›ld›¤› tarihten bu yana
dünyada 1.8 milyondan fazla satt›.
Yenilenen yüzüyle Türkiye’de sat›fla
sunulan Yeni Mazda6, yeni MZR 2.0
DISI* benzinli motoru 6,200
dev/dak’da 114 kW/ 155 BG azami
güç ve 4,500 dev/dak’da 193 Nm
maksimum tork üretiyor.
M
Mazda6’da 2.0 litre benzinli motor ile
birlikte sunulan 5 ileri activematic
flanz›man› otomatik ve manuel
kullan›m seçenekleri sunarak sürücü
ve araç aras›ndaki birliktelik
duygusunu birlefltiriyor.
Yerini ald›¤› modelin dayan›kl›l›k
özellikleri ile güvenlik ve çevre
performans›n› art›ran Yeni Mazda6
art›k daha sportif bir ön görünüm
sunuyor. Tüm özellikleri gelifltirilen
Yeni Mazda6, Elektronik Fren Bas›nc›
Da¤›t›m› (EBD) ve Acil Fren Deste¤ine
(EBA) sahip Kilitlenmeyi Önleyici Fren
Sistemi (ABS), Dinamik Stabilite
Kontrolü (DSC), Çekifl Kontrol Sistemi
(TCS), Arka Araç ‹zleme Sistemi
(RVM), Bi-xenon ön farlar ve Adaptif
Ön Far Sistemi (AFS) gibi uzun bir
donan›m listesini de bünyesinde
birlefltiriyor.
Türkiye pazar›nda yerini alan Yeni
Mazda6 71.447 TL’den bafllayan
fiyat›yla ‹nallar’da sat›fla sunuldu.
83 Bak›fl 115
Selçuk fien
‹letiflim Yaz›l›m Proje Yöneticisi
Üretim planlamada baflar›n›n ilk
ad›m›: Talep tahminleme
enel olarak talep tahmini, üretim
planlama çal›flmas›n›n temelini
oluflturur. Üretilmesi düflünülen
ürüne ne kadar talep olaca¤›n›
bilinmeden yap›lan bir planlama,
gerçek ve etkili bir planlama
say›lamaz. Dolay›s›yla üretim
planlaman›n ilk ad›m› talep
tahminlemedir.
G
Türkiye pazar›nda yeni yeni önemi
anlafl›lan ve Dünya’da pek çok
baflar›l› üretim iflletmesinin, üretim
süreçlerini planlarken kulland›¤› çeflitli
istatistiksel analiz yaz›l›mlar›
bulunmaktad›r. Bu istatistiki yaz›l›mlar,
ERP yaz›l›mlar›n›n daha efektif
kullan›lmas›na olanak vermektedir.
Talep tahmini, üretim planlama ve
kontrol sisteminin di¤er
fonksiyonlar›na temel girdiyi sa¤lar.
Bu fonksiyonlar, yap›lan tahminleri;
hammadde, yedek parça, yar›
mamul, makine, insan gücü,
programlama ve di¤er kararlara
dönüfltürür.
Tüm planlar, iflletmenin karfl› karfl›ya
kalaca¤› ifl kapasitesinin tahmin veya
kestirilmesi ile bafllar. Firmalar
genellikle nitel yaklafl›m metotlar›n›
(Qualitative Forecasting) kullanarak
tahmin ifllemini gerçeklefltirmektedir.
Nitel yaklafl›mlar, kiflilerin görüfllerine
ba¤l› kalmakta ve kiflilerin
al›flkanl›klar›n› yans›tmaktad›r. Bu
nedenle geçmifle yönelik verilerin
84 Bak›fl 115
toplanabildi¤i durumlarda nitel
yaklafl›m yerine, nicel yaklafl›m›n
seçilmesi do¤ru sonuçlar› getirecektir.
Nicel yaklafl›mda bulunulurken
yap›lan tahminin iflletmeye, en az
kullan›lan tahmin tekni¤inin ilân etti¤i
maliyetten daha fazla bir tasarruf
(daha az stoksuz kalma, daha az
stok maliyeti gibi) sa¤lanmad›kça
karmafl›k ve pahal› tahmin teknikleri
kullan›lmamas›na dikkat edilmelidir.
Yönetimin çeflitli kademeleri
iflletmenin gelecekteki faaliyet
seviyesi konusunda de¤iflik
tahminlere gereksinim gösterir.
Örne¤in, genel müdür bir kaç y›l›n
toplam mali gelirlerinin tahmini ile
ilgilenirken; üretim yönetimi belli bir
dönemde her bir üründen ne miktar
talep edebilece¤i ile ilgilenir. Bu
çerçevede, tahmin çeflitlerini dört
genel bafll›k alt›nda toplayabiliriz:
Pazar tahmini
fiirketin pazar içindeki ve rakiplerine
göre mevcut konumu tespit ederek,
gelecekte izleyece¤i yolu belirlemede
k›lavuzluk eder. Bu tahmin uzun
dönemde geniflleme planlar› ile
araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine
rehberlik eder.
Finansal tahmin
Finansal tahminde nakit al›fl ve kapital
ihtiyaçlar saptan›r. Gelecekteki kârzarar durumunun ne olaca¤› belirlenir.
Bir aydan iki y›la kadar bütçenin
tahmini yap›l›r.
Sat›fl tahmini
K›sa dönem sat›fllar› için yap›lan bu
tahmin, sat›fl kampanyalar›n›n ve
di¤er pazar stratejilerinin
planlanmas›nda kullan›l›r. Genellikle
bir aydan bir y›la kadar olabilir. Ancak
ço¤unlukla üçer ayl›k tahminler daha
faydal›d›r.
Di¤er tahmin çeflitlerinde oldu¤u gibi,
sat›fl tahminini etkileyen çok fazla
parametre vard›r. Tahmin ifllemi
yap›l›rken bu parametreler dikkatli
olarak irdelenmelidir.
Üretim tahmini
Bu aflamada yap›lan tahminler, daha
k›sa vadeli ve daha h›zl› ifllem
görmektedir. Üretim tahmini basitçe,
her üründen kaç birim talep edilece¤ini tespit için yap›l›r. Teker teker
dönemlere göre yap›lan tahminler
daha sonra toplam talebi elde etmek
üzere birlefltirilir. Bu toplam
tahminden yararlanarak uzun dönem
üretim planlar› yap›l›r.
Bu tahmin sonuçlar› ile iflgücü
miktarlar›, fazla mesai, ilâve araçgereç miktar›, fason üretim ile ilgili
kararlar verilir. Dönemlerle ilgili
tahminler üretim emirlerinin, malzeme
ihtiyaçlar›n›n saptanmas›nda kullan›l›r.
Bunlar detayl› programlar›n
yap›lmas›nda, iflçi ve makinenin
görevlendirilmesinde ve di¤er k›sa
dönem kararlar›n al›nmas›nda
yard›mc› olacakt›r.
Makale
Talep tahmininde kullan›lacak bilgiler
Do¤ru ve geçerli bir talep
araflt›rmas›nda, toplanmas› gereken
birçok bilgi türü vard›r. Bunlar›n en
önemlileri flu flekilde s›ralanabilir:
- Üretilecek mal veya hizmetin pazar›,
- Üretilecek mal veya hizmetin
kullan›m yerleri ve özellikleri,
- Üretilecek mal veya hizmetin fiyat›
ve maliyeti,
- Yurtiçi ve yurtd›fl› rakip iflletmelerin
say›s›, üretim kapasiteleri,
- Kurulufl yerleri, pazar paylar› ve
üretim düzeyleri,
- Resmi ve resmi olmayan istatistik
serileri,
- Rakip mal veya hizmetlerin
özellikleri,
- Da¤›t›m sisteminin özellikleri,
- Devletin izledi¤i ekonomi politikas›
Talep tahmini yap›l›rken dikkat edilecek
konular
- Hangi ürünler için tahmin yap›lacak?
- Tahmin gelecekte hangi zamana
kadar yap›lmal›d›r?
- Tahmin edilen miktar›n geçerli
oldu¤u zaman diliminin uzunlu¤u
nedir?
- Tahmin ne kadar s›k yap›lmal›,
gözden geçirilmeli ve
de¤ifltirilmelidir?
- Tahmin hatas›n›n kabul edilebilir üst
s›n›r› nedir?
Talep tahminleme aflamalar›
Talep tahminleme sonuçlar›n›n
gerçe¤e yaklaflmas›, geçmifl verilerin
do¤rulu¤uyla do¤ru orant›l›d›r. Bu
nedenle ilk olarak elimizdeki verilerin
güvenirli¤i tespit edilmelidir.
Tespit aflamas›ndan sonra tahmin
hedefleri önceden belirlenip, kaç
dönemlik tahmin yap›laca¤›na karar
verilmelidir. Tahminle tespit edilmeye
çal›fl›lan dönem periyodu uzad›¤›nda
tahminin do¤ruluk sapmas›n›n da
artaca¤› göz ard› edilmemelidir.
Tahminin hedeflerini belirle
Tahmin için en uygun dönemi belirle
Tahmin için kullan›lacak geçmifl
dönem verileri analiz edilir. Analiz
aflamas›nda literatürde kabul görmüfl
çeflitli yöntemler (Holts, Üssel
Düzeltme, Winters, Regresyon vb.)
kullan›l›r. Analiz ifllemi bir program
vas›tas›yla yap›labilece¤i gibi, manuel
de yap›labilir. Tahmin ifllemlerinin
manuel yap›lmas› süreci hataya aç›k
hale getirirken zaman kayb›na da
neden olacakt›r. Analiz aflamas›ndan
sonra verilerin kolerasyonuna göre,
verilere uygun yöntem belirlenir.
Belirlenen yöntem ile tahmin yap›l›r
ve sonuçlar› raporlan›r.
Tahmin sonuçlar› elde edildikten
sonra düzenli olarak gerçekleflen
de¤erler ile karfl›laflt›r›lmas› ve analiz
edilmesi gerekmektedir. Yap›lan
analizlerle seçilen yöntemin hatal›
oldu¤u ve baflka bir yöntemin verilerin
da¤›l›m›na do¤ru cevap verdi¤i tespit
edilebilir. Tahmin sonuçlar›, düzenli
olarak güncellenmelidir.
Verileri olufltur ve analiz et
Analiz yöntemi seç ve tahminleme ifllemleri
‹fllem sonuçlarını incele ve güncelle
iflletmelerinin yap›s›na daha uyumlu
oldu¤u için tercih edilmektedir.
Sonuç olarak, talep tahminleme
yaklafl›m›; üretim planlama, sat›fl ve
bütçe belirleme aflamalar›nda yol
göstericidir. Unutulmamal›d›r ki, hiçbir
yaz›l›m ve hiçbir analiz yöntemi
bizlere %100 gerçek verileri tahmin
edemeyecektir. Ancak, talep
tahminleme yöntemleri sezgisel
yaklafl›mlardan öte, Dünya’da kabul
görmüfl analitik yöntemlerle,
süreçlerinize yön verme imkan›
sa¤lamaktad›r.
Türkiye pazar›nda bilinen çok fazla
talep tahminleme program›
bulunmamaktad›r. ‹letiflim Yaz›l›m
AR-GE ekibi taraf›ndan gelifltirilen
“Apis Coven Talep Tahminleme ve
Sat›fl Analiz Yaz›l›m›" Türkiye’de bu
eksi¤ini tamamlamak üzere
gelifltirilmifltir. Program; literatürdeki
birden fazla yöntemi kullanarak, çeflitli
algoritmalar yard›m›yla veri analizine
imkan vermektedir.
Çeflitli algoritmalar kullan›lmas›,
program›n daha gerçekçi sonuçlar
tahmin etmesine olanak
sa¤lamaktad›r. Sektörde pek çok
istatistiksel analiz program› olmas›na
karfl›l›k, bu yaz›l›m üretim
85 Bak›fl 115
‹noksan’dan E Tipi Mutfark
Yaflam kalitesini iyilefltirmek,
toplumun deste¤i ile güçlenen
yap›s›n›n sorumlulu¤unu yine topluma
yönelik projelerle yerine getirmek ve
ekonomik geliflmeye destek vermek
amac›yla sosyal sorumluluk projeleri
günümüzde büyük önem tafl›yor.
E Tipi Mutfark; Akademi ‹noksan’›n
Bursa Osmangazi Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi iflbirli¤i ile Bursa E Tipi
Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumu’nda
bulunan hükümlü mutfak personeline
tahliye sonras› topluma
kazand›r›lmalar› ve meslek edinmeleri
için haz›rlad›¤› bir e¤itim projesi.
u sorumlulu¤a en büyük katk›y›
koyan firmalardan biri olan
‹noksan, Kurumsal Sosyal
Sorumluluk projeleri için kurdu¤u
E¤itim ve Uygulama Merkezi
Akademi ‹noksan’la desteklerine
devam ediyor. Bu projelerin
sonuncusu “E Tipi Mutfark”
B
Bursa E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz
Kurumu’nda yap›lan bas›n toplant›s›
ile kamuoyuna duyurulan projeye
‹noksan Yönetim Kurulu Baflkan›
Vehbi Varl›k, Bursa ‹l Milli E¤itim
Müdürü Atilla Gülsar, Bursa E Tipi
Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumu Müdürü
Abdülkadir
Öztüfekçi ve Bursa
Osmangazi
Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi
Müdürü Ferhat
Karakafl imza att›.
Kurumsal sosyal
sorumluluk projeleri
için Akademi
‹noksan’›
kurduklar›n› belirten
‹noksan Yönetim
Kurulu Baflkan›
Vehbi Varl›k, 30
y›ld›r endüstriyel
mutfak kuruyoruz.
Akademi ‹noksan’la
amac›m›z mutfa¤›n
oldu¤u her yere
e¤itimi götürmek.
Haz›rlanan e¤itimle
Bursa E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumu Müdürü A. Kadir Öztüfekçi, Bursa ‹l Milli E¤itim
hükümlü ve
Müdürü Atilla Gülsar, ‹noksan Yönetim Kurulu Baflkan› Vehbi Varl›k, Bursa ‹l Milli E¤itim
tutuklular›n tahliye
Müdür Vekili Mehmet Ekiz
sonras›nda topluma
86 Bak›fl 115
kazand›r›lmalar›n›, donan›m ve
kabiliyetlerinin gelifltirilmesini
hedefliyoruz dedi. Böyle bir sosyal
sorumluluk projesi içinde yer
almaktan dolay› mutlu olduklar›n›
belirten Varl›k, mutfak alan› hijyen ve
ustal›k isteyen bir ifl, bu e¤itim önemli
faydalar sa¤layacakt›r dedi.
Toplam 90 saat sürecek olan E Tipi
Mutfark e¤itimiyle, günde 4- 5 bin
kifliye yemek ç›kan Bursa E Tipi
Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumu
yemekhanesinde kalite ve g›da
güvenli¤i bilinci de artt›r›lm›fl olacak.
E¤itimi baflar›yla tamamlayan
hükümlü personele M.E.B.’dan onayl›
sertifika verilecek.
Üyelerden
Haberler
May Kimya 18 yıldır
büyümesini sürdürüyor
Kuruluflunun 18. y›ldönümünü
kutlamaya haz›rlanan May Kimya,
lideri oldu¤u endüstriyel bak›m ve
koruma kimyasallar› alan›nda
büyümesini sürdürüyor.
E
ndüstriyel konsantre bak›m ve
koruma kimyasallar› alan›nda ülke
genelinde sektörünün öncüsü
olma yolunda emin ad›mlarla
büyümesini sürdüren May Kimya A.fi,
kuruluflunun 18. y›l›n› kutlamaya
haz›rlan›yor. Kayapa Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki 7 bin 200 m2 kapal›
alanda yer alan modern tesisleri, ArGe laboratuarlar›, genifl da¤›t›m a¤›
ve 4 Bölge Müdürlü¤ü arac›l›¤›yla
tüm ülkeye hizmet veren May Kimya,
18. kurulufl y›ldönümünü çal›flanlar›
ve aileleriyle kutlayacak.
May Kimya A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Yalç›n A¤ao¤lu, kurulduklar›
günden bu yana yo¤un bir çal›flma
temposu içerisinde çal›flt›klar›n›
belirterek, büyüme h›zlar›ndan ve
inançlar›ndan hiçbir fley
kaybetmeden yollar›na devam
ettiklerini belirtti. A¤ao¤lu, May Kimya
A.fi.’nin Bursa merkezli ulusal bir
flirket oldu¤unu hat›rlatarak, ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir olmak üzere ülkenin
çeflitli illerinde faaliyet gösteren tekstil,
makine, telekomünikasyon, otomotiv
gibi a¤›r sanayi kurulufllar›n›n yan›nda
özel e¤itim kurumlar›, hastaneler ve
hizmet sektörü gibi binlerce firmaya
hizmet verdiklerini söyledi.
May Kimya A.fi.’nin 18 y›lda sektörün
ulusal liderli¤ini ele geçirmesinin
alt›nda, tüm çal›flanlar›n birlik ve
beraberlik içerisinde olmas›n›n
yatt›¤›n› dile getiren A¤ao¤lu,
“Çal›flanlar›m›zla bir aile kültürü,
birlikteli¤i, samimiyeti ve inanc›
içerisinde üretmeye, ülke
ekonomisine katk› sa¤layamaya
devam ediyoruz” dedi. May Kimya
A.fi’nin kurumsal gelene¤inde en çok
önem verdiklerini konunun,
çal›flanlara yönelik e¤itimler oldu¤unu
söyleyen A¤ao¤lu, her May Kimya
çal›flan›n›n y›lda 850 saatlik e¤itim
sürecinden geçti¤inin de önemle alt›n›
çizdi.
87 Bak›fl 115
Automechan›ka Fuar›'nda
Maysan Mando fark›
Otomotiv yan sanayinin Bursa’daki
önemli firmalar›ndan olan Maysan
Mando Frankfurt Automechanika
Fuar›’na katıldı.
lmanya'n›n Frankfurt flehrinde 2
y›lda bir düzenlenen ve
dünyan›n en büyük otomotiv
sanayi fuarlar›ndan biri olan
Automechanika fuar›na Türkiye’den
250’ye yak›n firma kat›ld›. Otomotiv
yan sanayinin Bursa’daki önemli
firmalar›ndan olan Maysan Mando
da Automechanika Fuar›ndaki yerini
ald›.
A
Otomotiv sektöründe dünya çap›nda
önemli firmalar›n›n yer ald›¤›,
Tükiye’den de 250’e yak›n firman›n
kat›ld›¤› Automechanika Fuar›'nda,
amortisör devi Bursal› Maysan Mando
da stand açt›. Fuara kat›l›m olarak
Almanya ve Hindistan’›n ard›ndan
3’üncü s›rada olan ve Türkiye’yi temsil
eden firmalar aras›nda baflar›yla yer
alan Maysan Mando, fuar boyunca
önemli görüflme ve ba¤lant›lara imza
att›.
Fuar hakk›ndaki izlenimlerin aktaran
Maysan Mando Genel Müdürü Erdal
Elbay, Automechanika fuar›n›n bu
sektör için en önemli pazar oldu¤una
88 Bak›fl 115
vurgu yaparak, yaklafl›k 300 bin
ziyaretçinin gezdi¤i fuarda özellikle
yeni ürünlerini sektörün devlerine
tan›tma imkan› bulduklar›n› söyledi.
Dünyan›n önde gelen firmalar›yla boy
ölçüfltüklerinin alt›n› çizen Elbay, Türk
sanayisinin geldi¤i noktadan gurur
duyduklar›n› belirtti.
Üyelerden
Haberler
P›rlant
Anatolium
Bursa
ma¤azas›
aç›ld›
Saat al›flveriflinin en güvenilir ismi
P›rlant 19. ma¤azas›n›
Anatolium’da açt›.
zun süredir beklenen ve yo¤un
çal›flmalar sonucu saat
merakl›lar›n›n çok daha ferah,
rahat ve mutlu bir al›flverifl ortam›
bulaca¤› en yeni P›rlant, 2S konsepti
ile Bursa'n›n en büyük ve en yeni
al›flverifl merkezi Anatolium'da hizmet
vermeye bafllad›.
U
dünyan›n en prestijli markalar›ndan
Cartier kalemleri ile ünlü ‹talyan el
yap›m› kalem ustas› Marlen de özel
üretim kalemleri ile boy gösteriyor.
P›rlant ma¤aza ziyaretinin ya da
al›flveriflinin vazgeçilmezi P›rlant
Kahvesi de her zamanki gibi bu
buluflman›n tad›na tat kat›yor.
Ma¤aza açaca¤› noktalar› kendi
hizmet kalitesini yans›tabilece¤i
AVM’lerden seçen P›rlant yöneticileri
de bu özelli¤iyle Anatolium’da yer
almaktan mutluluk duyduklar›n› ifade
ediyor.
Anatolium AVM Bursa’n›n Yalova Yolu
üzerindeki fiehirleraras› Otobüs
Terminali yan›nda 190 bin
metrekarelik alan üzerine inflaa edildi.
Anatolium Al›flverifl Merkezi Projesi,
Bursa’ya önemli bir istihdam imkân›,
hem ulusal hem de yerel ekonomiye
önemli bir katk› sa¤lamaya aday.
Dünya’n›n en dayan›kl› ve flaflmaz
saat markalar›ndan Ball Türkiye’de
ilk defa bu ma¤azada sat›fla sunuldu.
80 metrekarelik P›rlant Anatolium
ma¤azas›nda elbette kaliteli saat
seven merakl›lar› mutlu edecek di¤er
markalar da vitrinde.
Oris, Aerowatch, Saint Honoré,
Inv›cta, Alfex, Rodania, Tendence,
Brosway, Vabene, Pryngeps, Officina
Del Tempo, Oscar ve odm saat ve
aksesuarlar› modelleri ile göz
dolduruyor. Ma¤azada ayr›ca
89 Bak›fl 115
“Japon Y›l›” Plaza Turizm organizasyonu ile Bursa’da gerçeklefltirildi
Plaza’dan bir ilk daha
Bursa Valili¤i ve Bursa Büyükflehir
Belediyesi’nin himayelerinde, Uluda¤
Üniversitesi ve Ryukoku Üniversitesi
ö¤retim üyelerinin kat›l›mlar›yla,
Gökçen Ailesi’nin sponsorlu¤uyla
hayata geçirilen Matsuri 2010
festivalinin son organizasyonu Plaza
Turizm organizasyonu ile Bursa’da
gerçeklefltirildi.
O
smanl› donanmas›na ait Ertu¤rul
Firkateyni’nin Japon sular›nda
bat›fl›n›n 120. senesi olan 2010 y›l›
Türkiye’de Japon Y›l› olarak çeflitli
etkinliklerle an›ld›. ‹stanbul ve
Gaziantep’ten sonra festivalin son dura¤›
Bursa’da yap›ld›. Plaza Turizm’den
konuyla ilgili olarak flu aç›klama yap›ld›:
Kozahan ve ‹ç Kozahan’da organize
edilen resepsiyona ünlü modac› Gülseli
Gato sergisi ve sinevizyon gösterisi, ünlü
Japon neyzen Kiku Day konseri ve
AWADANS gösterisi gerçeklefltirilmifltir.
Organizasyonun Bursa’daki Genel
Koordinatörlü¤ünü yapan fiükûfe Gökçen
ile haftalar süren titiz çal›flmalar›m›z
sonucunda Bursa Valili¤i ad›na verilen
resepsiyonun kusursuz bir flekilde
gerçeklefltirmesi firmam›z için gurur
kayna¤› olmufltur.
Plaza Turizm olarak Bursa Valili¤i
taraf›ndan daveti gerçeklefltirilen
Resepsiyon’un organizasyonunu
üstlenerek yaklafl›k 600 davetlinin
a¤›rlanmas› konusunda servis sunman›n
keyfini yaflad›¤›m›z› siz Bak›fl Dergisi
okuyucular› ile paylaflmak isteriz.
Ayr›ca Matsuri 2010 festivali için Yurt
d›fl›ndan ülkemize gelen yaklafl›k 150
Japon misafirin Bursa flehir içindeki
Ulafl›m& Lojistik talepler Plaza turizm
karfl›lama ekibi taraf›ndan sa¤lanm›flt›r.
Teknik grubumuz taraf›ndan
organizasyon kapsam›nda Orhan Gazi
meydan›na kurulan dev ekrandan 2 gün
süreyle Türk-Japon dostlu¤unu
sergileyen video gösterimleri
gerçeklefltirilmifl ve bu gösterimler Bursa
halk›ndan oldukça yo¤un ilgi görmüfl,
be¤enilerini kazanm›flt›r.
90 Bak›fl 115
Organizasyonun tarihi geçmifli ile sizlere
k›saca bilgi aktarmak isteriz.
Sultan Abdülhamid II’nin, iki ülke
aras›ndaki resmi iliflkileri bafllatmakla
görevlendirdi¤i Deniz Subaylar›n› tafl›yan
Ertu¤rul Firkateyni, dönüfl yolunda
amans›z bir tufana maruz kalm›fl; sulara
gömülen mürettebat›n büyük bölümü
bo¤ulmufl, az say›da kifli Japon bal›kç›lar
taraf›ndan kurtar›lm›fl, bu kurtar›lan deniz
subaylar› ise Japon ‹mparatorunun
görevlendirdi¤i iki Japon gemisiyle
‹stanbul’a ulaflt›r›lm›flt›. Bu olay›n 120.
senesi olan 2010, iki ülke aras›ndaki
dostluk iliflkilerinin sembolü olarak
Türkiye’de an›l›yor.
2010 y›l› Türkiye ve Japonya aras›ndaki
ilk ticari iflbirli¤i olarak de¤erlendirilen
‹pek Fabrikas›’n›n Bursa’da kuruluflunun
81. Y›l›n› kapsamaktad›r. Asya’n›n en
do¤usu ve en bat›s›ndaki iki ülkeyi
buluflturan Türk Japon Dokuma ve Boya
Fabrikas›, bugünkü S. fiükûfe Gökçen
ve Hamdi Sami Gökçen ‹fl Hanlar›n›n
bulundu¤u yerdedir ve ortas›ndan
Cumhuriyet Caddesi geçtikten sonra
uzun süre ‘Yolgeçen Fabrikas›’ olarak
an›lm›flt›r.
Bursal› sanayici ve Bursa eski
milletvekillerinden Memduh Gökçen’in
dedesi Saffet Beyzade Mehmet Memduh
Bey’in Kont Otani Kozui ile ortaklafla
kurdu¤u ipek dokuma ve boya
fabrikas›n›n aç›l›fl› 4 A¤ustos 1929’da
gerçekleflmifltir.
81. y›l› olan 2010 y›l› ayn› zamanda
Ertu¤rul Firkateyni Olay›’n›n 120. y›l› oluflu
nedeniyle, Türkiye’de Japon Y›l› olarak
kutlanm›flt›r. ‹stanbul, Gaziantep’ten sonra
‹pek Yolu’nun son dura¤› olan Bursa’da
nihayetlenen etkinlik halkalar›, Matsuri
2010 Bursa ad›yla zinciri tamamlanm›flt›r.
Üyelerden
Haberler
Biliflim ve teknolojinin
Bursa’daki prestiji
Biliflim ve teknoloji alan›nda ses
getirecek projelere imza atarak,
özellikle sa¤l›k sektörü alan›nda
yaz›l›m gelifltiren lider firmalardan
birisi olmak amac› ile 1996 y›l›nda
kurulan Prestij Yaz›l›m, sektöründe
lider olma yolunda h›zla ilerliyor.
edeflerine ulaflmada “bir fark›m›z
olmal›” felsefesini hem ekibine
hem müflterilerine benimseterek
biliflim sektöründe yerini alm›fl bir firma
olduklar›n› belirten flirket yöneticileri,
Prestij Yaz›l›m’a iliflkin olarak flu
aç›klamay› yapt›lar:
H
Sektöre girdi¤i dönemin flartlar› ne kadar
zor olursa olsun teknolojinin kendilerini
de¤il kendilerinin teknolojiyi nas›l
yönlendirece¤ini her projede bir ad›m
daha ileriye götürerek ö¤renmifl,
projelerinde uygulam›fl ve bugün sa¤l›k
sektöründe lider firmalardan biri olarak
hizmet vermeye devam ediyoruz.
Türkiye genelinde 180 personel ile hizmet
veren firmam›z, ürünlerini yeni teknolojileri
kullanarak gelifltirmekte devam ediyor.
Dünyan›n önde gelen teknoloji firmalar›n›n
partneri olan Prestij Yaz›l›m, bu
partnerlerin gelifltirdikleri teknolojileri
kendi ürünlerinde kullanarak, ülkemizin
biliflim ve teknoloji anlam›ndaki geliflimine
de ciddi katk› sa¤l›yor.
Bugüne kadar gelifltirdi¤imiz sa¤l›k biliflim
projeleri 10.000 kullan›c› taraf›ndan
kullan›l›yor. Uzun y›llar hastanelerin
çözülemeyen kay›t kuyruklar› sorununu
çözmek amac›yla Hasta Tan›ma Sistemini
vatandafl›n hizmetine sunduk. Tübitak
taraf›ndan yürütülen yeni nesil T.C. Kimlik
kartlar› projesi ile entegre çal›flan ve
“Prestij Yaz›l›m ad›na Patentli” Hasta
Tan›ma Sistemi 2,5 milyon vatandafl›m›za
hizmet veriyor.
Prestij Yaz›l›m, T›p biliflim sektörüne her
biri son teknoloji ile üretilen 14 farkl› proje
ile hizmet vermeye devam ediyor.
“Her baflar› yeni hedefler do¤urur”
felsefesiyle sa¤l›k biliflim sektöründeki
baflar›s›n› sanayi sektörüne tafl›mak
isteyen Prestij Yaz›l›m, 2009 y›l›nda ERP
e-‹fl çözümleri, Kurumsal Kaynak
Planlama ve Müflteri ‹liflkileri Yönetimi
uygulamas› alan›nda Türkiye’nin en
baflar›l› firmalar›ndan Workcube ile yaz›l›m
gelifltirme partnerli¤i anlaflmas› yaparak
ERP sektöründe çal›flmalar›na
bafllam›flt›r.
Sa¤l›k sektöründeki “bir fark›m›z olmal›”
felsefesini erp çözümlerinde de
benimseyen firmam›z, Bursa’da ilk defa
uygulanan bir model ile Workcube’e
partner olmufl. ERP uygulamalar› çözüm
ortaklar›n›n üretici firmadan ba¤›ms›z kod
gelifltiremedi¤i sektörde, Prestij Yaz›l›m
ifl ortakl›¤› anlaflmas› ile müflterilerine
yerinde kod gelifltirme hizmeti sunuyor.
Ald›¤› ERP e-‹fl projelerini üretici firmadan
ba¤›ms›z kendi uzman yaz›l›mc›lar› ile
müflterilerinin iflleyifline özel gelifltirme
yaparak h›zl› çözümler sunuyor.
Prestij Yaz›l›m, Workcube projesi ile iflini
daha iyi yönetmek isteyen Bursa ve
Güney Marmara’da faaliyet gösteren
KOB‹’ler dahil olmak üzere orta ve büyük
ölçekli kurumlara iflletmelerin ihtiyaçlar›na
göre kolayl›kla ölçeklenebilen ve
özellefltirilebilen dikey çözümler sunuyor.
Hizmet alanlar›m›z içerisinde özellikle
tekstil, otomotiv ve yan sanayi, metal,
inflaat, makine, mobilya, perakendecilik
ve hizmet sektörleri yer almaktad›r.
91 Bak›fl 115
Sekamsan ka¤›t 27 y›ll›k tecrübesi ile ‹stanbul’da…
Sekamsan’dan bir atak daha
konusunda sahip oldu¤u liftli araçlar›yla
ürünü an›nda müflteriye teslim olana¤›
bulunan Sekamsan, lojistik a¤›na bu
konuda güvenmekte. Ayr›ca makine
park›n›n kapasitesini artt›rma
çal›flmalar›na devam eden Sekamsan,
bu hedefimi gerçeklefltirip sektörün
taleplerini karfl›lama arzusunda, bunu
yaparken ifl ortaklar›na rekabet edilebilir
koflullar› yaratma bilincinde olan
Sekamsan AR-GE, e¤itim, yeni ürün ve
markalar bulma çal›flmalar›na h›zla
devam etmekte.
Bursa Merkezli olarak 1983 y›l›ndan
bu yana matbaa, ambalaj ve
k›rtasiyeye yönelik ka¤›t ürünleri temin
eden Sekamsan Ka¤›t, ‹spanyol
Torrasa Firmas›n›n distribütörü olarak
grubun tüm ürünlerini ithal etmekte.
¤›rl›kl› olarak Creator parlak-mat
kufle ve eurocalco ebat-bobin
otokopi k⤛d›n› ithal eden
Sekamsan, APP Firmas›n›n
Distribütörlü¤ünü de yapmakta ve
grubun Nevia kufle, Sinearbord ve Zenit
Bristol, 1.hamur, Ecorox- Chamex
Fotokopi, Impression otokopi, Roxtac
etiket ürünlerini ithal etmekte. Hansol
Firmas›na ait kufleyi, Cherming
firmas›na ait Bristolü, Kroma Kartonda
Bobin-Ebat MM ve Reno de medici,
Volga ve Mondi den Gazete k⤛d› ithal
etmekte. Mopak, Kartonsan, Meteksan
Firmalar› ile uzun y›llara dayal› Bayilik
ve ifl iliflkisi olan Sekamsan K⤛d›n,
K›rtasiye ve Ambalaja yönelik kendi
markas› olan ‘Moon’ markal› ka¤›t ürünü
üretimi mevcut.
A
Sekamsan Ka¤›t ana ifli olarak
distribütörlü¤ünü yapt›¤› Kufle, Bristol,
I.Hamur, Kroma, Otokopi, Fotokopi,
Gazete ka¤›d›n›n yan›nda oldukça
genifl bir ürün gam›na sahip. Ka¤›tKarton Marketlerinde Matbaa, Ambalaj
ve K›rtasiyeye yönelik her ihtiyaca
cevap verecek Ka¤›t-Karton çeflidini
bir arada bulman›z mümkün.
92 Bak›fl 115
Konya’da ‹ç Anadolu Bölge Sat›fl ve
Lojistik Merkezinden sonra aç›lacak
olan ‹stanbul Bölge Sat›fl ve Lojistik
Merkezi için çal›flmalar›n› büyük bir h›z
ve heyecanla sürdüren Sekamsan, 27
y›ll›k bilgi, birikim ve tecrübeyi tüm
ülkeye tafl›mak amac›yla yoluna devam
ediyor. 2007 y›l›nda Konya fiubesini
açarak att›¤› ‘ulusallaflma’ ad›m›n›, ifl
ortaklar› ve distribütörlü¤ünü yapt›¤›
üreticilerin destek ve teflvikleriyle
‹stanbul’da açt›¤› flubesiyle
taçland›rmakta. ‹stanbul Depo ve Ofis
yer tespiti yaparken ‹stanbul’a da¤›t›mla
birlikte Anadolu’ya yap›lacak
sevkiyatlar› da dikkate alarak nakliye
ambarlar›n›n yak›n›ndaki yerde
bulunmay› tercih eden Sekamsan bu
sayede müflterilerinin taleplerini daha
kolay, daha çabuk ve daha ucuz
karfl›lam›fl olmay› hedeflemekte. Lojistik
Yapt›¤› yenilikler ile ad›ndan söz ettiren
ve sektörde sa¤lam ad›mlarla ilerleyen
Sekamsan, 24-28 Kas›m 2010 tarihleri
aras›nda ‹stanbul-TÜYAP’da
gerçekleflecek olan Printtek 2010
11.Uluslararas› Matbaa Teknolojileri ve
Ka¤›t Fuar›na kat›l›m›yla sektörde sinerji
yaratmay› hedeflemektedir.
Üyelerden
Haberler
100. y›l›n› kutlayan Alfa Romeo,
Türkiye’de Giulietta’yla yeniden do¤uyor!
Alfa Romeo Giuletta Türkiye’de
‹talyan otomobil üreticisi Alfa
Romeo’nun kompakt s›n›fta yer alan
147 modelinin yerini alan Alfa Romeo
Giulietta, Eylül ay›ndan itibaren 22
bin 500 Euro’dan bafllayan anahtar
teslim sat›fl fiyat›yla Türkiye’de de
sat›fla sunuldu.
2
010 y›l›nda 100. yafl›n› kutlayan
Alfa Romeo’nun bir as›rl›k tarihsel
sürecini taçland›ran Alfa Romeo
Giulietta, hem göz al›c› ‹talyan tasar›m›
hem de yürüyen aksam ve yenilikçi
motor teknolojileriyle dikkatleri topluyor.
1.4 litrelik 120 ve 170 HP’lik benzinli
motor seçeneklerinin yan› s›ra 1.6 litre
105 HP’lik turbo dizel motor, Alfa
Romeo Giulietta’n›n kasl› kaputu alt›nda
görev al›yor. Alfa Romeo Giulietta’n›n
en güçlü motor seçene¤ini ise 1.8 litre
235 HP’lik benzinli motor versiyonu
oluflturuyor.
Tofafl CEO’su Ali Pand›r, 5 y›ll›k stratejik
plan çerçevesinde Fiat Grubu’nun
“incisi” haline gelen Alfa Romeo’nun
tüm dünyada sürekli ivme kazanan ve
yükselen marka de¤erine dikkat çekti.
Yeni gelecek ürün at›l›mlar› ile 2014
y›l›nda Türkiye’de de y›lda 4 bin adete
yaklaflan sat›fl hedefleri oldu¤unu dile
getiren Pand›r, Alfa Romeo için
Giulietta’n›n kendileri için u¤urlu bir
bafllang›ç anlam›na geldi¤ini de belirtti.
Alfa Romeo Marka Direktörü Arzu
Çolako¤lu ise Alfa Romeo Giulietta için
ald›klar› ön sipariflle flimdiden 100
adeti aflk›n sat›fl yapt›klar›n›, sene sonu
hedeflerini de yeni Giulietta sayesinde
revize ettiklerini ve 750 adetlik toplam
sat›fla ulaflacaklar›n› dile getirirken,
2011’de ise ‹talyan markan›n öncelikle
1000 adet s›n›r›n› aflmas›n›
hedeflediklerini vurgulad›.
2010 y›l›nda 100. yafl›n› kutlayan Alfa
Romeo’nun kompakt s›n›fta yer alan
yeni modeli Alfa Romeo Giulietta, Eylül
ay›ndan itibaren Türkiye’de de ilk
müflterilerine teslim edilmeye baflland›.
Alfa Romeo’nun 1950’li y›llarda ilk
olarak tan›tt›¤› ve k›sa sürede farkl›
karoser tipleriyle de birer efsane haline
dönüflen “Giulietta” model ailesinin
ad›n› tafl›yarak yollara ç›kan yeni
model, 22 bin 500 Euro’dan bafllayan
dikkat çekici bafllang›ç fiyat› ile göz
kamaflt›r›yor. 1.4 litrelik 120 HP ve 170
HP’lik ödüllü benzinli motor
seçeneklerinin yan› s›ra 1.6 litre 105
HP’lik turbo dizel motor, Alfa Romeo
Giulietta’n›n kasl› kaputu alt›nda görev
al›yor. Alfa Romeo Giulietta’n›n en
güçlü motor seçene¤ini ise 1.8 litre
235 HP’lik benzinli motor versiyonu
oluflturuyor. Çok zengin standart
donan›m özellikleriyle dikkat çeken
Alfa Romeo Giulietta, s›n›f›n›n gerçek
anlamda fiyat/kalite ve fiyat/donan›m
orant›s›nda flimdiden lider modeli
olmas›yla dikkat çekiyor. Progression
Plus, Distinctive ve Quadrifoglio Verde
donan›m seçenekleriyle ülkemizde
sat›fla sunulan Alfa Romeo Giulietta’n›n
baz donan›m seçene¤inde ABS, ASR,
Fren Asistan›, Q2 Sistemi, VSC, Alfa
Romeo DNA, 6 havayast›¤›,
Start&Stop, çift iklimlendirmeli otomatik
klima, 16 inçlik otomatik jantlar,
direksiyondan kumandal› radyo CD
çalarl› müzik sistemi, ön sis farlar›, deri
direksiyon simidi, el freni ve vites
topuzu gibi donan›mlar standart olarak
yer al›yor.
Alfa Romeo CEO’su Harald Wester’in
2010 y›l›nda 40 bin adet, 2011 y›l›nda
ise global anlamda 100 bin adet
satmay› hedefledi¤ini aç›klad›¤› yeni
model, ‹talyan markan›n tüm dünyada
uzun zamand›r beklenen yeni lokomotif
modelini temsil ediyor. K›sa sürede
sadece ‹talya’da bile 22 bin adet
siparifl alarak dikkatleri üstüne çeken
Alfa Romeo Giulietta’n›n yine ‹talya’da
sat›fla sunuldu¤u ilk hafta sonunda
bayilerde 90 bin ziyaretçi taraf›ndan
ilgi oda¤› haline geldi¤ini ve 10 bini
aflk›n test sürüflü yap›ld›¤›n› dile getiren
Tofafl CEO’su Ali Pand›r, Türkiye’de
de 100. Y›l kutlamalar›yla birlefltirdikleri
benzer çapta etkinliklerle Alfaseverlere
ulaflmay› baflard›klar›n› dile gitirdi.
Alfa Romeo’nun Fiat Grubu’nun 5 y›ll›k
stratejik plan çerçevesinde “incisi”
olarak konumland›r›ld›¤›na dikkat
çeken Pand›r, 2014 y›l›nda global
aç›dan 500 bin adetlik sat›fla ulaflma
hedefi oldu¤unu aç›klad›. Tofafl
CEO’su Ali Pand›r, “Bu uzun vadeli
hedef ise Fiat Grubu CEO’su
Marchionne’nin 5 y›ll›k global plan
do¤rultusunda flekillenecek yeni ürün
yelpazesi ile hayata geçecek
aksiyonlar›n bir sonucunu temsil
etmektedir. Bu noktada Euro NCAP’ten
5 y›ld›z alan ve ürün özellikleriyle
müflterilerin yo¤un ilgisini çeken yeni
kompakt modelimiz Alfa Romeo
Giulietta’n›n platformu üstünde
93 Bak›fl 115
2012’den itibaren bir SUV üretim
hatt›na girecektir.
Bununla birlikte bir büyük di¤er SUV
modeli ise 2014 y›l›nda üretim
band›ndan inmeye bafllayacak. Bu iki
model ayn› zamanda Alfa Romeo
markas›n›n yeniden Kuzey Amerika
pazar›na dönüflünü simgelemektedir.
Avrupa pazarlar›nda 3 kap›l› olarak
sat›lan küçük s›n›ftaki MiTo modelimizin
5 kap›l› hatchback versiyonu ise 2013
y›l›ndan itibaren hem Avrupa hem de
Kuzey Amerika pazar›nda sat›fla
sunulacakt›r.
Birçok Avrupa pazar›nda kademeli
olarak sat›fl›na bafllanan ve Eylül
ay›ndan itibaren ülkemizde sat›fl›na
bafllanan Alfa Romeo Guilietta, 2014
y›l›nda Kuzey Amerika pazar›nda da
sat›fla sunulucak. Bununla birlikte
Giulia ad› verilecek yepyeni bir sedan
ve station wagon model ailesi ise 2012
y›l›nda tüm dünya pazarlar›na yönelik
olarak devreye girecek. Yeni Alfa
Romeo Spider modeli ise 2013 y›l›ndan
itibaren devreye girecek olup Kuzey
Amerika’da üretilecektir.
Bu noktada her geçen y›l geliflecek ve
daha zenginleflecek Alfa Romeo ürün
yelpazesinin etkisiyle en geç 2014
y›l›nda Türkiye’de daha güçlü bir
konuma gelmeyi planl›yoruz.
Bugünden yapt›¤›m›z öngörülerde ise
2014 y›l›nda Türkiye’de y›lda en az 2
94 Bak›fl 115
bin adet olmak üzere 4 bin adete
yaklaflacak bir sat›fl gücüne Alfa
Romeo markas›yla sahip olmay›
hedefliyoruz.
Alfa Romeo Marka Direktörü Arzu
Çolako¤lu ise “Çok k›sa bir süre önce
Alfa Romeo Giulietta’ya ön siparifl
almaya bafllad›k ve flimdiye kadar 100
adetten fazla araç sat›fl› gerçeklefltirdik.
Eylül ay›nda resmen Türkiye’de sat›fla
sundu¤umuz kompakt s›n›ftaki yeni
modelimizden ön siparifl vererek sat›n
alan müflterilerimize ise araçlar›n›
A¤ustos sonundan itibaren teslim
etmeye bafllad›k.
Elbette Alfa Romeo Giulietta’n›n
oluflturdu¤u heyecan› hem müflteriler
hem de bayii a¤›m›z üzerinde
görebiliyoruz. Bu noktada sene
bafl›nda Alfa Romeo Türkiye olarak
500 adetlik bir sat›fl hedefi koymufltuk.
‹lk 6 ay sonras›nda ise s›n›rl› ürün
yelpazemizle öngördü¤ümüz
hedeflerimiz do¤rultusunda ilerliyoruz.
Fakat Alfa Romeo Giulietta’n›n getirdi¤i
itici kuvvetin etkisiyle çok rahatl›kla
2010 y›l›nda 750 adete ulaflaca¤›m›z›
söyleyebiliriz.
Zira geçti¤imiz haftalarda Alfa Romeo
sahiplerinden oluflan AROC kulübü
üyeleriyle birlikte kutlad›¤›m›z Alfa
Romeo 100. Y›l müflteri etkinli¤inde
ald›¤›m›z geri beslemeler bu etkiyi
pekifltiriyor. 150 araçtan fazla bir Alfa
Romeo filosu ile ‹stanbul’un bir
yakas›ndan bir di¤er yakas›na geçerek
sonunda Alfa Romeo Giulietta ön
gösterim etkinli¤iyle taçland›rd›¤›m›z
Alfa Romeo 100. Y›l aktivitemizin
müflteriler nezdinde büyük heyecan
yaratt›¤›n› da söyleyebilirim. Zira
Bursa’dan Ankara’ya, ‹stanbul’dan
‹zmir’e kadar birçok ilden Alfa Romeo
markal› araç sahibi bir araya geldi.
Aralar›nda 60’l› y›llardan kalma klasik
Alfa Romeo modelleri ile gelen ve
içinde Alfa Romeo marka tutkusunu
yaflayan müflterilerimizin varl›¤› olmas›
ve gelece¤i dair güçlü sinyaller veren
Guilieatta modelimizi bizzat tan›tmak
herkesi çok heyecanland›rd›” dedi.
Efsanenin yeniden do¤uflu!
‹talyan stili sportiflik ile zarafeti
birlefltiren bir tasar›m anlay›fl›na sahip
Alfa Romeo Giulietta, Alfa Romeo’nun
s›n›rl› say›da üretilen süper spor
otomobili 8C Competizione ile
bafllayan ve bir yandan markan›n
baflar›l› geçmiflini an›msat›rken di¤er
yandan da teknoloji ve duygu
konusundaki geleneksel de¤erlerini
koruyarak gelece¤e tafl›yan bir
yaklafl›mla flekillendirilmifl. Genel olarak
bir “kama”y› and›ran profil ile birlikte
burun ve arka tasar›m yap›s›na sahip
Alfa Romeo Giulietta, ilk etapta keskin
birer gözü and›ran LED teknolojili ve
Gündüz Far› ifllevli (DLR) ön farlar› ve
“Trilob” flekilli genetik Alfa ›zgaras›yla
dikkat çekiyor. Bununla birlikte di¤er
Alfa Romeo modellerinden farkl› olarak
kaputtan do¤an çizgilerle bütünleflerek
ön tamponda adeta bir kalkan gibi
konumland›r›lan ve Alfa Romeo
logosuna da evsahipli¤i yapan üçgen
›zgaraya paralel ön alt hava giriflleri
de fark yaratan tasar›m›yla ön plana
ç›k›yor. Bir coupeyi and›ran tavan ve
profil tasar›m› ise Alfa Romeo 147
modelinde oldu¤u gibi C sütununa
adeta gizlenerek konumland›r›lm›fl kap›
açma kolu efektiyle destekleniyor.
Bununla birlikte arac›n genifl omuz
çizgileri genel “kama” konseptini
destekliyor. Alfa Romeo Giulietta’n›n
tasar›m›n›n en çarp›c› yönünü ise farkl›
geometrik yap›lar›n bulufltu¤u arka
bölüm oluflturuyor. LED teknolojili ve
arac›n profilinea kadar geniflleyen arka
›fl›kland›rma grubu, Alfa Romeo Brera
modelini and›ran arka cam ve bagaj
kapa¤› tasar›m› ile birlikte genifl
Üyelerden
Haberler
tamponlar, yeni modelin göz al›c›
yönlerini oluflturuyor.
350 litrelik bir bagaj hacmine sahip
olan Alfa Romeo Giulietta, yerini
alaca¤› Alfa Romeo 147 modeline göre
70 litre daha fazla yükleme hacmi
sunuyor. Yepyeni bir platform üstüne
gelifltirilen ve 2.63 metrelik bir aks
mesafesine sahip Alfa Romeo Giulietta,
bu avantaj›n› kullanarak 4.35 metre
uzunluk, 1. 46 metre yükseklik ve 1.80
metre genifllik gibi daha büyük boyutlar
sunmas›yla da farkl›lafl›yor.
Çevre dostu motorlar
Alfa Romeo, yeni kompakt modeli Alfa
Romeo Giulietta’da performans ve
çevreyle dostluk anlam›nda yeni nesil
teknolojiyi ve üst düzey bir performans›
garanti eden üçü benzinli olmak üzere
toplam 4 farkl› güç ünitesinden oluflan
motor yelpazesine yer veriyor. Tamam›
Euro 5 ile uyumlu ve tüketim ile
emisyon de¤erlerini azaltan
“Start&Stop (Çal›flt›r – Durdur)”
sistemiyle donat›lan motor yelpazesinin
girifl seviyesinde 105 HP’lik 1.6 litre
hacimli JTD turbo dizel motor yer al›yor.
Alfa Romeo Giulietta’n›n kasl› kaputu
alt›nda görev alacak benzinli motorlar›n
girifl seviyesini 1.4 litre 120 HP’lik motor
ve Multiair teknolojisine sahip 170
HP’lik ödüllü motor oluflturuyor.
Bununla birlikte Alfa Romeo
Giulietta’n›n 235 HP’lik 1.8 litrelik
motorla donat›lm›fl ve Quadrifoglio
Verde konfigürasyonlu versiyonu, “en
sportif Giulietta” olarak yollarda yerini
al›yor.
Alfa Romeo Giulietta, yol tutufl ve
çeviklik bak›m›ndan en titiz müflterilerin
beklentilerini karfl›lamak üzere
tasarlanm›fl yeni bir yap›ya sahiptir.
Mükemmel ölçüde dinamik
performans› ile sundu¤u muhteflem
konfor, süspansiyonlar, yeni nesil
direksiyon sistemi, alüminyum ve
yüksek dayan›kl›l›¤a sahip çelikten
yap›lma sa¤lam ancak hafif yap›da
uygulanan geliflmifl teknik çözümlerin
ve son teknoloji ürünü üretim
teknolojilerinin bir sonucudur.
Otomobilin davran›fl›n›, farkl› sürüfl
tarzlar› ve yol koflullar›na göre özel
olarak uyarlayan bir sistem olan Alfa
DNA, yeni Alfa Romeo’yu tek tek her
sürücünün ihtiyaçlar›na göre adapte
ederek sürüfl zevkini ve konforunu
art›r›r. Alfa Giulietta’n›n yeni yap›s›,
araç üstündeki bütün sistemleri
birbiriyle bütünlefltirecek ve gelifltirecek
flekilde tasarlanm›flt›r. Üç farkl› ayar
(Dinamik, Normal ve Her Türlü Hava
Koflulu [All Weather]) mevcuttur ve bu
modlar Alfa DNA kullan›larak seçilebilir.
Söz konusu sistem, yeni modelin tüm
versiyonlar›nda standart olup, motorun,
direksiyon sisteminin ve Q2 elektronik
diferansiyelinin çal›flma parametreleri
üzerinde de¤ifliklik yapman›n yan› s›ra
denge kontrol sisteminin (VDC)
davran›fl mant›¤› üzerinde de ince
ayarlama yapmaktad›r.
Alfa Romeo Giulietta’n›n DNA Sistemi
“Dinamik” moda ayarland›¤› zaman
etkinleflecek yeni bir ifllev olan ve
sürücüye mümkün olan en h›zl› fren
tepkisini sa¤layan ön-dolum
fonksiyonunu da sunacakt›r. Belirli
koflullarda, örne¤in kontrol ünitesi h›zl›
frenleme gerektiren tehlikeli bir durum
tespit etti¤inde, fren sistemi, sürücü
fren pedal›na basmadan çok k›sa süre
önce bas›nçland›r›larak sistemin
mümkün olan en h›zl› tepkiyi vermesi
garanti edilir ve dolay›s›yla da arac›n
durma mesafesi azalt›l›r. Arac›n
dinamik kontrolünü gelifltiren bu
sofistike özellikler, direksiyon bafl›nda
tork geri bildirimi temin eden ve bu
sayede de kontrol kayb›n› önlemek
ad›na VDC müdahale etmeden önce
sürücünün kritik manevralar› do¤ru
flekilde yapmas›na yard›m eden bir
ifllev olan Dinamik Direksiyon Torku
(Dynamic Steering Torque = DST)
taraf›ndan ayr›ca desteklenir.
Euro NCAP’ten 5 yıldız!
Alfa Romeo Giulietta hem sürücü hem
yolcu korumas› alan›nda en yüksek
Euro NCAP güvenlik puanlar›n› almak
üzere tasarland›. Ayr›ca yeni platform,
araç dinamiklerini kontroleden
sistemlerinin birbirleriyle en iyi flekilde
etkileflim içerisinde çal›flmas›n› garanti
edecek biçimde gelifltirildi. Yüksek
sa¤laml›¤a sahip çelikler, alüminyum,
magnezyum ve xenoy gibi materyaller
ve süspansiyon için kullan›lan sofistike
teknik çözümler sayesinde yeni
kompakt platform, arac›n sundu¤u
konfor ve sessiz sürüfl itibar›yla en titiz
müflterilerin ihtiyaçlar›n› dahi
karfl›layabilmektedir. Böylece bu
unsurlar Alfa Romeo Giulietta’y›
gündelik kullan›m pratikli¤i bak›m›ndan
da kategorisinin zirvesine
yerlefltirmektedir. Pasif güvenlik
aç›s›ndan Alfa Romeo Giulietta, on befl
bin saati aflk›n matematik modelleme,
80 çarpma testi, HyGe kayd›ra¤›nda
150 deneme ile aksamlar ve alt
sistemler üzerinde yap›lan 100’den
fazla farkl› testle konuyla ilgili iddias›n›
ortaya koymaktad›r.
95 Bak›fl 115
Türkiye’nin Gelece¤ini
Koruyacak 1001 Kifli
Aran›yor
“Türkiye’nin Can›,
ülkemizin do¤al
miras›n›n gelecek
nesillere aktar›lmas› ve
do¤a koruma
projelerinin ülke
geneline yay›lmas›
amac›yla WWF-Türkiye
taraf›ndan yürütülen bir
kampanyad›r”
WWF-Türkiye
Do¤al Hayat› Koruma Vakf›
WWF-Türkiye’nin (Do¤al Hayat› Koruma Vakf›)
misyonu, yeryüzünün do¤al çevresinin
bozulmas›n›n durdurulmas› ve insanlar›n do¤a ile
uyum içinde yaflad›¤› bir gelecek kurulmas›d›r.
Bunun için WWF-Türkiye çal›flmalar›n› “ülkemizin
do¤as›n›n korunmas›”, “yaflam biçimimizin
de¤iflmesi” ve “iklim de¤iflikli¤i ile mücadele”
olmak üzere birbiriyle iliflkili üç bileflende yürütür.
96 Bak›fl 115
Büyük Postane Cad.
No: 43-45 Kat: 5
34420 Bahçekap›, ‹stanbul
Tel: 0212 528 20 30
Fax: 0212 528 20 40
[email protected]
www.wwf.org.tr
Üyelerden
Haberler
1001’den “1”i Biziz
WWF-TÜRK‹YE’N‹N, B‹YOLOJ‹K
ÇEfi‹TL‹L‹⁄‹M‹Z‹ KORUMAK ‹Ç‹N
YÜRÜTTÜ⁄Ü TÜRK‹YE’N‹N CANI
KAMPANYASINA DESTEK
OLDUK!
ar›flç› Network kurulufllar›
olarak, “Türkiye’nin Can›” için
harekete geçen 1001 do¤a
dostundan biri olduk. Çünkü,
hepimiz do¤an›n birer parças›y›z.
B
Gereksinimlerimizi karfl›lamak için
yaflam›n çeflitlili¤ine muhtac›z.
Yaflam›m›z tüm dünyadaki
hayvanlar›n ve bitkilerin
ola¤anüstü de¤iflikli¤ine, onlar›n
yaflad›¤› yerlere ve bu yerleri
çevreleyen ortamlara s›k› s›k›ya
ba¤l›.
Ancak bu zengin çeflitlilik, bizden
kaynaklanan nedenlerle
kayboluyor. Bu durum hepimizi
yoksullaflt›r›yor. Ba¤›ml›
oldu¤umuz yaflam sistemlerinin
iklim de¤iflikli¤i gibi giderek
büyüyen tehditlere karfl› koyma
gücü azal›yor.
Tüm dünyadaki insanlar, bu yeri
doldurulamaz do¤al zenginli¤i
korumak ve biyolojik çeflitlilik
kayb›n› azaltmak için çaba sarf
ediyor.
Yeryüzündeki en büyük do¤a
koruma kurulufllar›ndan biri olan
WWF (World Wildlife Fund)’in
ülkemizdeki temsilcisi olan WWFTürkiye, do¤am›z›n korunmas›n›
ve do¤al kaynaklar›n sürdürülebilir
kullan›m›n› amaçlayan etkili
projeler yürütüyor.
toplumlar›n bütün kesimlerini
ilgilendiren öncelikli bir konu
olmas› gerekti¤i uyar›s›nda
bulunan WWF, çevre sorunlar›na
kal›c› çözümler üretmek için ortak
ak›l gelifltirmeye ve yap›c› bir
yaklafl›mla ifl birlikleri oluflturmaya
çaba harc›yor.
Biz bu kritik durum karfl›s›nda,
WWF-Türkiye taraf›ndan yürütülen
“Türkiye’nin Can› Kampanyas›”na
kat›larak ülkemizin gelece¤ini
koruyacak 1001 kifli aras›nda yer
ald›k. “Türkiye’nin Can›
Kampanyas›”, do¤an›n korunmas›
konusundaki duyarl›l›¤›n›z›,
uzmanlaflm›fl ve deneyimli bir sivil
toplum kuruluflu olan WWFTürkiye’nin gücüyle birlefltirmeniz
için eflsiz bir f›rsat yarat›yor.
Günümüzde do¤a koruman›n
Lütfen siz de harekete geçin ve WWF-Türkiye’nin biyolojik çeflitlili¤imizi korumak için yürüttü¤ü
“Türkiye’nin Can› Kampanyas›”na destek olun!
97 Bak›fl 115
Sinta kabına sı¤mıyor
Üyelerden
Haberler
‹nflaat sektörünün öncü
kurulufllar›ndan Sinta Sanayi ‹nflaat
Taahhüt ve Ticaret Afi, yat›r›mlar›na
h›z verdi.
F
irmadan konuya iliflkin olarak
yap›lan aç›klamada flu görüfllere
yer verildi:
‹nflaat sektörü, sadece Türkiye
ekonomisinin de¤il, dünya ekonomisinin
de lokomotifidir. Sektör, ülke genelinde
istihdam sa¤lama ve milli gelire katk›da
bulunma s›ralamas›nda ilk s›ralarda yer
almaktad›r.
Türkiye ‘de birçok sektöre do¤rudan
ya da dolayl› olarak can veren ‹nflaat
Sektörü’ne, Sanayi ve Turizm
sektörlerine verilen üretim ve yat›r›m
teflviklerinin verilmesi hem sektörün
geliflmesi hem de Türkiye ekonomisi
aç›s›ndan stratejik bir öneme sahiptir.
2009 y›l›n›n geneline bakt›¤›m›zda
daralman›n hakim oldu¤u bir sektördü
inflaat sektörü. Son çeyrekten itibaren
yükselifl trendine girilmesi ve 2010
y›l›n›n ilk 6 ay›nda bu büyümenin artarak
devam etmesi, sektöre yeni bir ivme
kazand›rm›fl, bunun sonucunda da
iflsizlik oran›nda gerileme olmufltur.
2010 y›l›n›n son çeyre¤inde Firmam›zca
yap›m›na bafllanan ve devam eden
inflaat projelerinden baz›lar flunlard›r;
- Nestle Türkiye G›da San. A.fi.’nin
Bursa, Karacabey’deki mevcut
tesislerine ilave olarak Kahvalt›l›k
Gevrek Binas› inflaat›n›n yap›m›na
Firmam›zca bafllanm›flt›r.
- Elmak Mak. San. A.fi.’nin Bursa,
Mustafakemalpafla’daki mevcut
tesislerine ilave olarak 4.700
metrekarelik Fabrika Binas› inflaat›n›n
yap›m›na Firmam›zca bafllanm›flt›r.
- Akifl Boya San. Tic. A.fi.’nin Bursa,
Mustafakemalpafla’daki mevcut
arsas›na Fabrika Binas› inflaat›n›n
yap›m›na Firmam›zca bafllanm›flt›r.
- Polyteks Tekstil San. A.fi.’nin Demirtafl
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut
binas›na ilave olarak Prefabrik
Betonarme Fabrika Binas› inflaat›n›n
yap›m›na Firmam›zca bafllanm›flt›r.
- Daha önceki y›llarda, baflta Bursa
Büyükflehir Belediyesi olmak üzere
(halen üretimimiz devam etmektedir),
Antalya Büyükflehir Belediyesi’nin,
Adana Büyükflehir Belediyesi’nin ve
98 Bak›fl 115
Konya Büyükflehir Belediyesi’nin tercihi
olan Firmam›z flimdi de ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
yap›lacak ilave ‹zmir Rayl› Tafl›ma
Sistem Projesi için kullan›lacak 16.500
Adet Öngermeli Beton Traverslerin
üretimine bafllam›flt›r.
- Eker Süt Ürünleri G›da San. ve Tic.
A.fi.’nin Bursa, Mustafakemalpafla’daki
Tatkavak entegre süt ürünleri tesisi
inflaat›n›n yap›m› Firmam›zca devam
etmektedir.
- Bursaray’›n 2. aflamas›nda
kullan›lacak olan Öngermeli Beton
Travers’lerin üretimi Firmam›zca devam
etmektedir.
- Cegi Tekstil Ltd. fiti.’nin DOSAB
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 7.750
metrekarelik arsas›na yapt›r›lan Fabrika
Binas› inflaat›n›n yap›m› Firmam›zca
devam etmektedir.
- ‹smail Hakk› Do¤anc›’ya ait Bursa ‹li,
Nilüfer ‹lçesi, Fethiye Mahallesi’ndeki
2.722,03 metrekare arsaya Bina Kaba
‹nflaat› yap›m› Firmam›zca devam
etmektedir.
Sanayi ve ihracatta yaflanan olumlu
gidiflat ile ekonomide yaflanan bahar
havas›n›n insanlara yans›mas› inflaat
sektörünün canlanmas›yla olacakt›r.
fiu bir gerçektir ki, Türkiye’de iç piyasay›
canl› tutan en büyük sektör inflaat
sektörüdür.
‹nflaat sektörünün, önümüzde ki y›llarda
da daralma içine girmeden geliflmesi
ile ilgili en önemli belirleyici özellik
Ülkenin içinde bulundu¤u ortam
olacakt›r. Bu ortam e¤er istikrarl›ysa
sektördeki büyüme h›zla devam
edecektir. Aksi takdirde durgunluk
tekrar bafllayacak, belki de yeniden
daralma bile söz konusu olabilecektir.
‹stikrar ortam› sa¤land›¤› takdirde inflaat
sektörünün gelece¤i parlak olacakt›r.
Çünkü inflaat, uzun vadede iyimser
beklentilerle bafllat›lan fabrika, altyap›
ve sosyal yap›lard›r.
Bölgemizde inflaat sektörünün
atardamarlar›ndan biri olan Firmam›z,
her flekilde ve her ortamda gerek
müflteri memnuniyeti artt›rmak ad›na,
gerekse baflar›l› ifllere imza atmak
ad›na üzerine düflen görevleri yerine
getirmeye devam edecektir.
BBDSO
BBDSO, yeni konser sezonunu,
yeni salonda açt›
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›
yeni sanat sezonunun ilk konserini 7
Ekim 2010 Perflembe akflam›, Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi, Merinos,
Osmangazi Salonu'nda gerçeklefltirdi.
B
ursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestras›, 2010 – 2011 Konser
Sezonunun ilk konserinde,
orkestran›n daimi flefi ‹nci Özdil
yönetiminde sahneye ç›kt›. Ülkemizin
önemli piyanistlerinden Emre fien'in
solist olarak sahne ald›¤› konserde, M.
Glinka'n›n 'Ruslan ve Ludmilla
Uvertürü', F. Chopin'in ‹ki numaral›
Piyano Konçertosu, M.Mussorgsky’nin
'Ç›plak Da¤da Bir Gece' ve
P.I.Çaykovski'nin '‹talyan Kapriçyosu'
adl› eserleri seslendirildi. Konseri bine
yak›n sanatsever, ilgiyle izleyerek, uzun
süre ayakta alk›fllad›.
BBDSO Müdürü Meltun Kad›o¤lu,
konserde yapt›¤› konuflmada,
kendilerine bu mekânda konser verme
imkân› sunan Büyükflehir Belediyesi'ne
teflekkür etti. Bilindi¤i üzere, geçti¤imiz
sezon aç›l›fl konserinde, Büyükflehir
Belediye Baflkan› Recep Altepe bir
konuflma yapm›fl, orkestran›n
kuruluflunda yaflanan zorluklar› bizzat
bildi¤ini ve gelecek y›l ve çal›flmalar›n›
yeni salonunda sürdürece¤i müjdesini
vermiflti.
Baflkan› ve Merinos AKKM Genel
Koordinatörü Mehmet Semih Pala,
AKKM'nin aç›ld›¤› günden bu yana
önemli kongrelere imza att›¤›n› ifade
etti. Pala, 'Harem' ve 'Barbaros' gibi
bale temsillerinin burada sahnelendi¤ini
ve daha sonra da bu tür faaliyetlerin
sürece¤ini söyledi. "AKKM, gözünü
dünya kenti olmaya dikmifl olan
Bursa'da, Büyükflehir Belediyesi'nin
kendi gücüyle açt›¤› ve iflletti¤i bir tesis
olmas› bak›m›ndan büyük önem tafl›yor.
Uluslararas› kongreleri Bursa'ya
getirmek istiyoruz. Bu lafta kolay,
pratikte zor bir durumdur. Çok büyük
rakiplerimiz var. Burada önemli
kongrelerde yine görüflece¤iz" diye
konufltu.
Konserde, giriflte yap›lan bilet
sat›fllar›nda büyük izdiham yaflan›rken,
bas›n›n yo¤un ilgisi de gözlerden
kaçmad›.
Kad›o¤lu, konuflmas›nda, merkezin
dolulu¤u nedeniyle, sezon boyunca
konserlerin Perflembe akflamlar›na
al›nd›¤›n› ve 16 konseri Merinos
AKKM'de, di¤er 16 konseri de eskisi
gibi Fethiye Kültür Merkezi'nde
gerçeklefltireceklerini ifade etti. Ayr›ca,
bu y›l BBDSO'nun konserlerini Bursa
Filarmoni Derne¤i'nin yo¤un flekilde
destekledi¤ini ama herkesin deste¤ini
beklediklerini, BBDSO'nun mum ›fl›¤›
gibi yanmas›n› de¤il, bir y›ld›z gibi
parlamas›n› istedi¤ini söyledi.
Bursa Filarmoni Derne¤i Baflkan› Ömer
K›z›l da marka kent olma yolunda
ilerleyen Bursa'da, sanatseverleri,
"Bursa'da her perflembe senfoni var,
bekliyoruz!" slogan›yla tan›t›m› yap›lan
konserlere davet etti.
Büyükflehir Belediyesi Baflkan
Dan›flman›, Bursa Kent Konseyi
99 Bak›fl 115
AIESEC’ten ihracata destek
AIESEC yeni pazarlara aç›lmak isteyen
firmalar için “ihracat paketi”
oluflturdu. Konuyla ilgili olarak AIESEC
taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
afla¤›daki bilgilere yer verildi:
A
IESEC 1948 y›l›nda kurulan, flu
anda 107 ülkede 800’ü aflk›n
flubede 50000 aktif çal›flan› ile
faaliyetlerini sürdüren, uluslararas›,
ba¤›ms›z, kar amac› gütmeyen, politika
d›fl›, yenilikçi ve bireysel geliflim amaçl›
“Uluslararas› De¤iflim Programlar›”
yürüten dünyan›n en büyük gönüllü
de¤iflim ve e¤itim organizasyonudur.
Türkiye’de 1954 y›l›nda Bakanlar Kurulu
Karar› ile kurulmufltur ve kuruldu¤u
y›ldan beri de¤iflim programlar›n›
devletin tam deste¤i ile sürdürmektedir.
AIESEC 56 y›ll›k köklü geçmifliyle
“Uluslararas› De¤iflim Programlar›”n›
uygulamaya devam ediyor.
‹hracat paketi’nin hedefi
AIESEC Bursa fiubesi, kuruldu¤u 1972
y›l›ndan bu yana “Uluslararas› De¤iflim
Programlar›” vas›tas›yla uluslararas›
piyasalarda çal›flan Bursa sanayisine
ve ifl dünyas›na, dünyan›n en iyi
üniversitelerinden sa¤lad›¤› uluslararas›
insan kayna¤› potansiyeli ile
sanayimizin dünya pazarlar›ndaki ticari
etkilerini artt›rmaya destek veriyor.
AIESEC Bursa fiubesi; firman›n ihtiyac›
olan özelliklerdeki kaliteli, uluslararas›,
dünyan›n ihtiyaç olan bölgesinden
firmaya uluslararas› insan kayna¤›
sa¤lar. Ayn› zamanda kar amac›
gütmeyen bir organizasyon
oldu¤undan çok düflük maliyetlerle
temin ederek, firman›n mevcut
pazardaki ihracat etkisini artt›rmay›
hedefler.
‹nsan kayna¤ı seçim süreci
AIESEC’in Uluslararas› De¤iflim
Programlar› firmalar›n, bireylerin ve
toplumlar›n geliflimini amaçl›yor.
Program›n etkin bir biçimde
uygulanabilmesi ad›na, AIESEC ile
yurtd›fl›ndan gelecek olan bireyler,
gelmeden önce ülkelerinde profesyonel
seçim sistemlerinden geçirildikten
sonra sisteme dahil olabiliyor.
Ülkesinde oluflturulan bir komisyon
sayesinde mülakatlar gerçeklefltiriliyor.
Bu mülakatlarda psikolog, firma yetkilisi
ve eski bir AIESEC çal›flan› üç alanda
de¤erlendirmeler yap›yor. Bu
de¤erlendirmeler sonucunda; bireylerin
100 Bak›fl 115
temsil yetenekleri, mesleki alanlar› ile
ilgili bilgi yeterlilikleri, global ve lokal
konular hakk›nda bilgileri, bak›fl aç›lar›
ve potansiyelleri; farkl› bir kültürde
çal›flacaklar› için kültürel bir boyut da
kazand›r›larak de¤erlendiriliyor. Bu
seçim sistemlerinden geçen bireyler,
kültürel çeflitlili¤i yaflama ve kültürel
hoflgörü konular›nda da yine
profesyoneller taraf›ndan bilgilendirilip
bu de¤iflikli¤e karfl› haz›rlan›yorlar.
Seçim sistemlerinden baflar› ile geçip
farkl› bir ülkede 1,5 ay ile 1 y›l aras›nda
çal›flarak bu eflsiz deneyimi elde eden
bireylere, ifl dünyas›nda gelece¤in
liderleri gözüyle bak›l›yor. Firma
sürecinde ise firman›n ihtiyac› olan
uluslararas› insan kayna¤› profili
belirleniyor, kiflisel özellikleri ortaya
koyuluyor ve detayl› bir form
dolduruluyor. Formda firman›n ihtiyac›
olan insan kayna¤›n›n; detayl› ifl tan›m›n›
ve çal›flma koflullar›n›, akademik
geçmiflini, anadilini ve di¤er yabanc›
dillerini, bölgesini ve ülkesini, mezun
ya da master ö¤rencisi seçeneklerini,
AIESEC
Bursa
çal›flma saatlerini ve hangi tarihler
aras›nda çal›flaca¤›, AIESEC’in
verece¤i dan›flmanl›k hizmeti ile
belirleniyor.
Servisler ve kolaylıklar
Eflleflme faaliyeti gerçeklefltikten sonra
AIESEC tüm resepsiyon süreçlerinde,
lojistik ve prosedürel ifllemlerden
sorumludur. Bu ba¤lamda AIESEC
De¤iflim Program› ile gelen insan
kayna¤›n›n; havaalan›nda karfl›lanmas›,
Bursa’ya getirilmesi, firma ile
tan›flt›r›lmas›, kültürel haz›rl›k süreci ve
entegrasyonu AIESEC’in servisleri
aras›ndad›r. Staj boyunca, bu staj›n
etkisini ölçebilmek ad›na düzenli
de¤erlendirme toplant›lar›
gerçeklefltirilir. Kültürel boyutuna
yönelik ise; kültürlerin birbirini
tan›mas›na yönelik aktiviteler, flehrimizi,
tarihi ve do¤al güzelliklerimizi ve
kültürümüzü tan›t›c› aktivitelerin
yap›lmas›, do¤abilecek her türlü
sorunda iletiflim kurma ve çözüm
üretmek de yine AIESEC servisleri
aras›nda bulunuyor.
AIESEC Bursa avantajları
T.C. D›fl ‹flleri Bakanl›¤› vize izinleri,
T.C. ‹çiflleri Bakanl›¤› Emniyet
Müdürlü¤ü’nün 165791 ve 185220 say›l›
resmi yaz›lar›na istinaden oturma
izinleri, T.C. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’nca 506 Say›l› Kanun’un 3.
Maddesinin 1/G f›kras›na istinaden
çal›flma izinleri ve sigorta priminden
muaf tutulmas› izinleri bulunmakta. Bu
prosedürel ifllemler AIESEC taraf›ndan
yürütülüyor. Firman›n prosedür
k›sm›nda hiçbir sorumlulu¤u
bulunmuyor.
AIESEC ve De¤iflim Programlar›m›z ile
gelen bireylere kar amac› gütmedikleri
için ülkemizde bir bireyin temel
ihtiyaçlar›n› giderece¤i düflünülen ve
tamamen profesyoneller taraf›ndan
belirlenen ayl›k en az 650 Türk Liras›
maafl ödenmektedir. AIESEC’in,
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
ile yapt›¤› özel anlaflmalar
do¤rultusunda firma, Sosyal Sigortalar
Primi ödememekte ve firma, gideri
bordrolaflt›rabilmektedir. Sa¤l›k
sigortas› yapt›r›lmas› yine firmam›z
sorumlulu¤unda de¤il. Ayr›ca AIESEC
De¤iflim Program› ile gelen insan
kayna¤› uluslar aras› geçerlili¤e sahip
sa¤l›k sigortas› yap›l›yor.
‹zlenecek yol
1,5 ay ile 1 y›l aras›nda gerçekleflen
de¤iflim programlar› firmada bir sistem
haline getiriliyor. Bu sistemin hali
haz›rda uyguland›¤› firmalar bulunuyor.
Yurtd›fl›ndan gelen bireyin gitmesine
iki ay kala ayn› alana, ayn› özelliklere
sahip bir insan kayna¤› daha
gelmektedir. Mevcut insan kayna¤› yeni
gelen insan kayna¤›n›n
oryantasyonundan ve bilgi
paylafl›m›ndan sorumlu olmaktad›r. ‹ki
ayda geçirilen oryantasyon
döneminden sonra etkili bir rapor
eflli¤inde yeni gelmifl olan insan
kayna¤› çal›flmalar›na bafllamaktad›r.
Böylece firmadan AIESEC De¤iflim
Programlar› sistemleflmifl bir hal al›yor
ve sürekli istihdam farkl› bak›fl aç›lar›yla
sa¤lan›yor. Her y›l Bursa’ya 100’den
fazla stajyer de¤iflim programlar› ile
geliyor ve çeflitli sektörlerde istihdamlar›
sa¤lan›yor. fiu an 24 stajyer Bursa’da
ki firmalarda çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Sa¤ladı¤ı yararlar
Firmalar AIESEC ile çal›flarak ve
“AIESEC ihracat paketinden”
yararlanarak;
- Uluslararas› insan kayna¤›na, maliyet,
kalite ve servis aç›s›ndan en uygun
koflullarda ulaflm›fl olabilecek.
- Küresel rekabeti en üst seviyede
yaflad›¤›m›z günümüzde; mevcut
pazarlardaki etkiyi artt›rma ve d›fl
pazarlara aç›lma konusunda nitelikli
insan kayna¤›na ulaflabilecek.
- Tamamen firman›n belirledi¤i insan
kayna¤›na Pazar ve sektör araflt›rmalar›
yapt›rabilecek.
- Yurtd›fl›nda yeni müflteriler elde edip
ba¤lant›lar›n kurulmas›n› ve
de¤erlendirilmesini sa¤layabilecek.
- Yabanc› müflteriler ile iliflkilerin
yürütülmesini sa¤layabilecek.
- Müflteriye ayn› dilde cevap
verebilecek ve iletiflimdeki engeller
ortadan kalkabilecek.
- Uluslar aras› sektörel trendlerin
yakalanmas› kolaylaflacak ve global
alanda bilgi sahibi olabilecek.
- Benchmarking çal›flmalar›yla firmay›
de¤erlendirebilecek.
- Farkl› bir bak›fl aç›s› ile ve farkl› bir
kültürle çal›flma imkan› bulabilecek.
- Firmaya ve firma çal›flanlar›na
uluslararas›l›¤› yaflatm›fl olabilecek.
- Yabanc› bir çal›flan olaca¤› için firma
çal›flanlar› dil prati¤i yapma imkan›
yakalayabilecek.
Yurtd›fl›ndan gelmifl kiflilerin flu an
çal›flmakta olduklar› firmalardan
baz›lar›:
Coflkunöz Holding, Aktafl Group,
Beyçelik, Ficosa International
KAYNAK:
Kurumsal Stajlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Arda Çelik
DERLEYEN:
AIESEC Bursa fiubesi ‹letiflim Koordinatörü: Zekiye Tunca
‹LET‹fi‹M B‹LG‹LER‹M‹Z:
Alt›parmak Cad. fiekerci Ç›kmaz› Denizligil Apt. No:2 Kat:5
Osmangazi/BURSA
Tel: 0 224 223 87 80 Faks: 0 24 224 02 92
101 Bak›fl 115
Utku Kaynar
BUFSAD Yönetim Kurulu Baflkanı
Rüzgara
fısıldanan
sözler
Utku Kaynar
BUFSAD’ın Bursa Büyükflehir
Belediyesi ile ortaklafla düzenledi¤i
19.Bursa Foto¤raf Günleri, tarihinde
görülmemifl bir ilgiye sahne oldu.
Film festivalimiz, tiyatrolarımız, sanat
ile ilgili di¤er aktivitelerin katılım
sayılarında yo¤un bir artıfl
gözlemliyoruz.
Merhaba...
u yazımda, de¤iflen ve geliflen
Bursa’da yavafl yavafl beliren
yeni sanat olasılıklarından söz
etmek istiyorum.
B
Bursa Foto¤raf Sanatı Derne¤i olarak,
yurtdıflı ve Türkiye’den gelen çok
de¤erli foto¤raf sanatçılarını zaman
zaman misafir ediyoruz. Gerek kamu
kurum ve kuruluflları, sivil toplum
örgütleri gerekse de özel kurulufllarla
yaptı¤ımız iflbirliklerini ve Bursa’da
oluflan geliflmenin dinamizmini veren
bu üç temel yapının flehri nasıl
de¤ifltirdi¤ini anlatıyoruz.
Egemen Ergin
Ne mutlu ki, kentimizin geldi¤i
noktada artık ufukta sanat için,
sanatın toplum ile buluflabilmesi için
yeni olasılıklar beliriyor.
Kenti açık bir restorasyon alanına
çeviren yenileme çalıflmalarından,
kamu kurumları ve STK’ların Bursa’yı
tanıtmak konusundaki çabalarından,
sanayinin var oluflunun bu kent için
nasıl bir avantaj oldu¤undan söz
ediyoruz. Elbette, bu kentte foto¤rafın
24 yıldır foto¤raf merkez üssü olan
BUFSAD’ın çalıflmalarından da
gururla bahsediyoruz.
Bütün bu geliflmenin, gerek Türkiye
gerekse yurtdıflında hayranlıkla
izlendi¤inin de hepimiz farkındayız.
Bursa’nın gerek tarih, gerek kültür,
gerek turizm gerekse de sivil toplum
alanında kaydetti¤i ilerleme izleyen
herkesin takdirini kazanmıfl durumda.
102 Bak›fl 115
Nurcan Yahfli
Bunlar çok umut verici geliflmeler.
Bununla birlikte, bir flehrin kent
olabilmesi için öncelikli konulardan
biri flehrin bizzat bir sanat
platformuna dönüfltürülmesidir. Kent
bizzat sanatın sahnesi olur, sokaklar,
yollar, evler, mimari bu yeni konseptin
nesneleri haline gelir ve kentin,
kentlinin dönüflümüne katkıda
bulunurlar.
Bursa’da kamu ve özel sanat
galerilerinin sayısı, sanat ürünlerinin
Foto¤raf
Hakan Ayd›n
Orhan Turhan
bir koleksiyon parçası olarak de¤ifl
tokufl edilme sıklı¤ı, flu anda böyle
bir geliflim için yeterli sayılamaz.
Daha fazlası gerekli. Halkı sanat ile,
sanatçıyı sanatsever ile, koleksiyoneri
eser ile bütünlefltirebilecek ve tüm
Bursa’lıları flehirlerine daha fazla
ba¤layacak kadar fazlası.
Basit, ancak güçlü bir inancım var.
E¤er sevgiyle, özveriyle, sinerjiyle
yaparsanız, insanların iyili¤i için
yaparsanız, do¤ru nedenlerle
Mehmet Da¤
yaparsanız, ne yaparsanız yapın
insanlar buna kayıtsız kalmıyorlar.
Bizler, yani bu flehrin sanat alanında
çaba göstermeye çalıflan gönüllüleri,
gözlerimizi ufka dikti¤imizde Bursa
kula¤ımıza yeni sözcükler fısıldıyor
artık. Artık daha uzak ufuklara
bakabiliyoruz.
Daha önce dillendiremedi¤imiz bir
büyü gibi, söylersek bozulacak
düfller.
fiehrin sadece belirlenmifl
mekanlarında de¤il, bizzat
sokaklarında, caddelerinde,
meydanlarında, bulvarlarında sanat.
fiehire dönüflen sanat...
Sanata dönüflen flehir...
Tüm bunları flimdilik, esip geçen
rüzgara fısıldıyoruz.
Bursa bunu haketmiyor mu?
Belki bir modern sanat müzesi.
Hamit Özütamer
Uluslararası bir bienal.
103 Bak›fl 115
S›n›rs›z bir yetenek:
Jacqueline
du Pre
Merhaba Sevgili Okurlar,
erek Bursa, gerekse ülke
gündemiyle öyle bombard›man
alt›nda ki zihnimiz, uzaklara
gitmeyi, farkl› okumalar yapmay›
özlüyor insan, bu yo¤un medya
bombard›man› içerisinde…
G
Ben de bu say›da, sizleri bambaflka
bir öyküye, sihirli bir yetene¤in s›ra
d›fl› yaflam öyküsüne götürmek
istiyorum. Çok zarif bir konu¤umuz
olacak, ö¤rencilik y›llar›mdan bu yana
tüm çellistler gibi hayranl›¤›m›
gizleyemedi¤im, otuz y›l arayla da
olsa, ayn› do¤um gününü ve ayn›
mesle¤i paylaflmaktan gurur
duydu¤um bir viyolonsel virtüözü:
Jacqueline du Pre…
Tam ad›yla Jacqueline Mary du Pre,
26 Ocak 1945 günü, üç çocuklu orta
gelirli bir ailenin ikinci çocu¤u olarak
Oxford, ‹ngiltere’de dünyaya gelir.
Atalar› Fransa’ya dayanan babas›,
bir muhasebeci ve dergi editörü,
annesi ise baflar›l› bir besteci, flef ve
piyano ö¤retmenidir. Londra
banliyölerinden Purley’de büyüyen
Jacqueline, dört yafl›na geldi¤i
s›ralarda, BBC radyosunda
yay›nlanan Çocuk Saati’nde, ilk kez
viyolonselin sesini duyar ve hemen
annesine koflarak “Ben bundan
istiyorum!” der. Annesi befl yafl›na
geldi¤inde ona bir çello hediye eder
ve tüm hikâye, as›l bundan sonra
bafllar. O dönemi flöyle anlat›r du
Pre: “Çeyrek boyutta bir enstrüman
olmas›na ra¤men yine de benim
yafl›ma göre çok büyüktü. Tiz notalara
ulaflmak için çok fazla uzanmak
zorundayd›m”.
‹lk çal›flmalar›n›, annesinin onun için
besteledi¤i, resimli hikâyelerle
bezenmifl k›sa parçalarla yapar.
Annesi onu hemen özel bir viyolonsel
okuluna yazd›r›r. Bu arada, flüt e¤itimi
alan ablas› Hilary ile yerel yar›flmalara
104 Bak›fl 115
Burç Balc›
BBDSO Viyolonsel Sanatç›s›
[email protected]
girer ve sürekli ödüller kazan›rlar. On
yafl›na geldi¤inde, büyük bir hayranl›k
duydu¤u, ünlü viyolonsel sanatç›s›
ve pedagogu William Pleeth ‘in
ö¤rencisi olur. Y›llar sonra dünyan›n
en ünlü isimleriyle çal›flsa da, Pleeth
için her zaman “en güvendi¤im
ö¤retmenimdir, o benim çello babam”
diyecek kadar yak›n bir ba¤
kuracakt›r. Daha 11 yafl›nda,
dünyan›n en prestijli ödüllerinden
olan Guilhermina Suggia ödülünü al›r.
Bu ödülü halen onun yafl›nda alm›fl
kimse yoktur.
Zaman geçmekte, art›k kardeflinin
yan›nda oldukça sönük kalan ablas›,
aile çevresi ve hocas›, küçük
Jacqueline’nin büyülü yetene¤i
karfl›s›nda flaflk›nl›klar›n›
gizleyememektelerdir. Hocas› William
Pleeth’in de teflvikiyle, ‹sviçre’de, yine
dönemin en büyük çellistlerinden olan
Pablo Casals’›n ustal›k s›n›f›
çal›flmalar›na, ard›ndan da yine çok
ünlü bir isim olan Paul Tortelier’in
Paris’teki çal›flmalar›na kat›l›r. ‹ki usta
isim de bu yetene¤e duyduklar›
flaflk›nl›¤› gizlemezler.
1961 y›l›nda, toplamad›¤› ödülü
kalmayan Guildhall Müzik Okulu’ndan
“Alt›n Madalya” ile mezun olur. Yapt›¤›
ilk resitalin ard›ndan, ‹ngiltere’deki
neredeyse tüm orkestralardan konser
teklifleri gelir. Onyedi yafl›nda bir
genç k›z olan Jacqueline, BBC
Senfoni Orkestras›’n›n teklifini kabul
eder, Edward Elgar’›n Viyolonsel
Konçertosu’nu seslendirir. Eserin
yorumu öyle büyük be¤eni uyand›r›r
ki, ayn› eseri üç y›l boyunca her yerde
seslendirir. Hatta konserlerden birini
yöneten ünlü orkestra flefi Sir Malcolm
Sargent “Tüm büyük çellistlerle
konser yapt›m. Ama hiç bu akflamki
kadar keyif alarak yönetti¤im
olmam›flt›” diyecektir.
Uzun boyu, sar› saçlar› ve çellosuyla,
sahnede adeta Rönesans tablolar›n›
and›ran duruflu, oldukça güçlü ve
ihtiflaml› bir yorumla birleflince, müzik
otoriteleri ve bas›n, her yerde ondan
bahsetmeye bafllam›flt›r. Daha 20
yafl›ndayken, dünyaca ünlü EMI kay›t
firmas›, onun bu muhteflem Elgar
yorumunu Londra Filarmoni
Orkestras› eflli¤inde kaydeder. Bu
albüm, öyle büyük baflar›ya ulafl›r ki,
onun ismini tüm dünyaya adeta
hayk›r›r.
1966 y›l›nda, birkaç ay Moskova’da,
ünlü virtüöz Mstislav Rostropovich ile
çal›flan du Pre, art›k dünyaca ünlü
bir y›ld›z olmufltur. Dünyan›n en ünlü
orkestralar› ve en büyük flefleriyle
ard› ard›na konserler yapmaktad›r.
ABD’de yapt›¤› ilk konserin ard›ndan,
piyanist ve orkestra flefi Daniel
Barenboim ile tan›fl›r. Hemen
ard›ndan tüm konserlerini tepkilere
ra¤men iptal eder ve Kudüs’e giderek
Daniel ile evlenir. Dinini de¤ifltirmifl,
art›k Musevi olmufltur. Ertesi günü
ise, hiç nefes almadan müthifl bir
konser yaparlar. Daniel yönetmekte,
Jacqueline çalmaktad›r. ‹kili efl
olmalar›n›n yan› s›ra baflar›l› bir
müzikal ikili olmufllard›r.
1971 yaz›nda, ellerinde hissetti¤i
kar›ncalanmalara sinir s›k›flmas›
teflhisi konur. Jacqueline, durumu
önemsemez, konserlerini biraz azalt›r
ve dinlenmeye de vakit ay›rmaya
bafllar. Ancak, bir y›l sonra 27
yafl›ndayken, bir konser s›ras›nda
ellerindeki, parmaklar›ndaki tüm
hisleri bir anda kaybeder. Seyirciler
flaflk›nl›k içindedir. Ne telleri ne de
yay› tutan parmaklar›n›
hissetmemektedir. Yay› elinden
düfler, e¤ilir tekrar almaya çal›fl›r,
zorlukla kavrar ve tekrar çalmaya
çal›fl›r. Kendi deyimiyle “utanç verici
bir deneyim”dir. Daha sonralar›,
“Parmaklar›m› hissetmiyordum,
gözlerimle ve kulaklar›mla seslerin
Müzik
yerini bularak çalmaya çabal›yordum”
diye anlatacakt›r bu üzücü olay›. Sihirli
yetenek, efsanevi virtüöz, tüm çalma
gücünü, gencecik yafl›nda, bir anda
yitirir. Jacqueline, tüm konserlerini
iptal eder ve evine kapan›r.
‹ki y›l süren araflt›rmalar sonucu,
tedavisi bulunamayan hastal›¤›na
Multipl Skleroz teflhisi konur.
Doktorlar bir daha çellosunu çal›p
çalamayaca¤›ndan emin de¤ildir.
Jacqueline, müzisyen dostlar›yla
yapt›¤› küçük ev konserleriyle
avunmakta, ancak hastal›k giderek
ilerlemektedir.
Genç çellistlerin büyük ›srarlar›yla,
özel viyolonsel dersleri vermeye
bafllar ve gençlerin kurdu¤u Multipl
Skleroz derne¤inde aktif rol
üstlenerek, yaflam›n›n son
günlerinde, kendinden sonraki
kuflaklar için “Jacqueline Du Pre MS
Araflt›rma Fonu”nu kurar. Bu arada
Daniel Barenboim ile de ayr›l›rlar.
Ne yaz›k ki; hastal›k giderek ilerler
ve yaln›z kalan Jacqueline’i yata¤a
ba¤lar. Bu efsanevi çellist, 19 Ekim
1987 günü 42 yafl›ndayken,
Londra’daki evinde, f›rt›nal› yaflam›na
gözlerini yumar. Ölümünden önce
birbirinden de¤erli (‹kisi
anneannesinin hediyesi olan
Stradivarius olmak üzere) dört
çellosunu da, o s›ralar y›ld›zlar›
parlamaya bafllayan genç virtüözlere
verecektir. Bunlardan biri de, bugün
çok ünlü bir viyolonsel sanatç›s› olan
Yo-yo Ma’d›r…
Ölümünden sonra, yaflam›n› anlatan
pek çok kitap ve belgesel film yap›l›r.
Ancak yak›n dostlar› ve müzik
çevrelerine göre, onun an›s›n› en çok
yaralayan ise ablas›n›n kaleme ald›¤›
an›lar ve ard›ndan yap›lan, ülkemizde
“Paylafl›lamayan Tutkular” ad›yla
gösterilen “Hilary and Jackie” adl›
film olacakt›r. Hilary du Pre, müzisyen
olarak yakalayamad›¤› flöhreti,
sonunda, hep gölgesinde kald›¤›
kardefline ait an›larla elde eder.
Ancak, Hilary du Pre’nin kendi
çocuklar› bile bu an›lar›n yanl›fllar ve
hayal ürünü yan›ltmalarla kaleme
al›nd›¤›n› söylerler. Rostropovich ve
daha birçok ünlü dostu, viyolonsel
ö¤rencileri, akrabalar›, bu kitab› ve
filmi büyük tepkiyle karfl›lar ve
protesto ederler. Ancak eski efl Daniel
Barenboim’in film hakk›nda söyledi¤i
söz ak›llarda soru iflaretleriyle kal›r:
“Ben ölene kadar bekleyemez
miydi?”
Evet, sizlere bu s›ra d›fl› sanatç›n›n
zevkle dinleyece¤inizi umdu¤um,
EMI etiketiyle ç›km›fl, baflta efsanevi
“Edward Elgar Viyolonsel
Konçertosu” kayd› olmak üzere
ülkemizde bulabildi¤iniz tüm
kay›tlar›n› (ne yaz›k ki bu kay›tlar art›k
fazla gelmiyor Türkiye’ye) tavsiye
ediyorum.
Ayr›ca ülkemizde bulman›z çok zor
olsa da, belki bir yerlerde görürseniz;
Christopher Nupen’in
“Remembering Jacqueline du Pré”
ve “Jacqueline du Pré: A Celebration
of Her Unique and Enduring Gift”
adl› belgesellerini öneririm.
Umar›m sizi, kendimle birlikte, rutin
yaflamlar›m›zdan biraz olsun
uzaklaflt›rabilmiflimdir. Bir dahaki
say›da yine buluflmak dile¤i ile
müzikle, keyifle kal›n…
105 Bak›fl 115
YER: FETH‹YE KÜLTÜR MERKEZ‹
SAAT: 20.00
fiEF: RAOUL GRÜNE‹S
SOL‹ST: BENYAM‹N SÖNMEZ "Viyolonsel"
PROGRAM:
D. fiostakoviç "Viyolonsel Konçertosu No:1"
A. Bruckner "Senfoni No: 1"
………….................................................................................................………….................……
BBDSO
Kas›mAral›k 2010
program›
04 KASIM 2010
Ender SAKPINAR
Gilles APAP
25 KASIM 2010
Ö⁄RETMENLER GÜNÜ ÖZEL
KONSER‹
Raoul GRÜNE‹S
Benyamin SÖNMEZ
………….........................
11 KASIM 2010
ATATÜRK'Ü ANMA
KONSER‹
YER: ATATÜRK KÜLTÜR VE KONGRE
MERKEZ‹, Osmangazi Salonu, Merinos
SAAT: 20.00
fiEF: FRENCESCO BELLI
SOL‹ST: ‹D‹L B‹RET ”Piyano”
PROGRAM:
W. A. Mozart "Saraydan K›z Kaç›rma Operas›
Üvertürü"
W. A. Mozart "K.491 Piyano Konçertosu"
O. Respighi "Roma Çeflmeleri, “Fontaine de
Roma"
O. Respighi "Roma Bayramlari, “Feste di Rome"
YER: FETH‹YE KÜLTÜR MERKEZ‹
SAAT: 20.00
fiEF: ENDER SAKPINAR
SOL‹ST: J‹LLES APAP "Keman"
PROGRAM:
A. Haçaturyan "Keman Konçertosu"
A. Haçaturyan "Spartaküs Bale Süiti (Gayaneh)"
………….........................
‹nci ÖZD‹L
Emirhan TU⁄A
02 ARALIK 2010
TÜRK KADININA SEÇME VE
SEÇ‹LME HAKKI VER‹L‹fi‹N‹N
76. YILI
YER: FETH‹YE KÜLTÜR MERKEZ‹
SAAT: 20.00
fiEF: ‹NC‹ ÖZD‹L
SOL‹ST: EM‹RHAN TU⁄A "Klarinet"
Frencesco BELLI
106 Bak›fl 115
‹dil B‹RET
PROGRAM:
W. A. Mozart "Klarinet Konçertosu"
Cem ‹diz "Töre Bale Suiti"
BBDSO
Program
PROGRAM:
L. Spohr "Kuartet Konçertosu"
J. Brahms"Senfoni No: 1"
Fahrettin KER‹MOV
29 ARALIK 2010
YILBAfiI KONSER‹
Hakan KILMAN
16 ARALIK 2010
‹SMET ‹NÖNÜ'YÜ ANMA KONSER‹
YER: FETH‹YE KÜLTÜR MERKEZ‹
SAAT: 20.00
fiEF: FAHRETT‹N KER‹MOV
SOL‹ST: HAKAN KILMAN "Trombon"
Sunay MURATOV
PROGRAM:
J. Albrechtsberger"Alto Trombon Konçertosu"
C. M. von Weber "Euryanthe Uvertür"
D. fiostakoviç "Senfoni No: 15"
………….........................
"Borusan Dörtlüsü"
Murat KODALLI
………….................................................................................................………….................……
YER: FETH‹YE KÜLTÜR MERKEZ‹
SAAT: 20.00
fiEF: SUNAY MURATOV
SOL‹ST: BORUSAN DÖRTLÜSÜ - ESEN
KIVRAK, OLGU KIZILAY, EFTAL ALTUN, ÇA⁄
ERÇA⁄
………….................................................................................................………….................……
09 ARALIK 2010
YER: ATATÜRK KÜLTÜR VE KONGRE
MERKEZ‹, Osmangazi Salonu, Merinos
SAAT: 20.00
fiEF: K‹R‹L LAMBOV
SOL‹STLER: EGEMEN KERP‹ÇC‹LER
"Trombon",
E. BARIfi ESEN "Trompet",
SEVAL KADIO⁄LU "Keman",
NEVEL‹NA HACIYEVA "Vokal",
AYÇA VARLIEL"Vokal",
BANU KUNT" Vokal",
ALEIXI RIVIERA CONTREVAS "Vokal",
EM‹R ERSOY"Piyano",
EYLEM PEL‹T "Bas",
VOLKAN ÖKTEM "Davul",
TUNÇ ÇAKIR "Perküsyon"
Kiril LAMBOV
Hüseyin SERMET
23 ARALIK 2010
NEV‹T KODALLI'YA SAYGI
YER: ATATÜRK KÜLTÜR VE KONGRE
MERKEZ‹, Osmangazi Salonu, Merinos
SAAT: 20.00
fiEF: MURAT KODALLI
SOL‹ST: HÜSEY‹N SERMET "Piyano" "Devlet
Sanatç›s›"
PROGRAM:
A. Honegger"Pacific 231"
L. van Beethoven "Piyano Konçertosu No:4"
Nevit Kodall›"Senfoni in Do"
Nevelina HACIYEVA
Alexi R. CONTREVAS Emir ERSOY
Volkan ÖKTEM
Tunç ÇAKIR
107 Bak›fl 115
Yeni Üyeler
Befl yeni üye BUS‹AD’a kat›ld›. Bu kat›l›m ile ailemiz biraz daha büyüdü ve güçlendi.
Yeni üyelerimize hofl geldiniz diyoruz.
Yaflar POYRAZ
1959 y›l›nda ‹spir’de do¤du. 1980 y›l›nda Sakarya D.M.M. Akademisi’nden inflaat mühendisi olarak mezun oldu.
1987 y›l›nda kendi firmas› ile inflaat sektörüne giren Poyraz, 2001 y›l›nda PROTEST A.fi.’yi kurdu.
2003 y›l›nda firman›n Bal›kesir flubesini faaliyete geçirdi.
Yaflar Poyraz, kendi ad›n› tafl›yan Ltd. fiti.’nin yan› s›ra, Paymak Ltd. fiti. RGD Revizyon Geometri Dizayn San. ve
Tic. A.fi.‘nin de kurucu orta¤› olarak inflaat, makine ve oto yan sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Yalç›n ARAS
1955 y›l›nda Ardahan Göle‘de do¤du. Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi Türkçe Bölümünü bitirdi.
1976 y›l›nda GÖKÇEL‹K firmas›n› kurdu.
Türkiye’nin ilk sivil müteflebbis heyetli OSB’si olan NOSAB’›n da kurucusu olan Aras, 38 y›ld›r perakende sektörüne
hizmet vermektedir. “Perakende Düflünceler” adl› bir kitab› olan Aras’›n, haftal›k ve ayl›k gazete ve dergilerde “köfle
yaz›lar›” yay›nlanmaktad›r.
Evli, üç çocuk babas› ve Rotaryen olan Aras, halen NOSAB ve N‹LS‹AD’›n Yönetim Kurulu Baflkanl›klar›n›
yapmaktad›r.
Ahmet Murat SELEK
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde makina mühendisli¤i lisans e¤itimini tamamlayan Murat Selek, e¤itimine Cornell
Üniversitesi’nde makine mühendisli¤i alan›nda yüksek lisans e¤itimi alarak devam etti.
1983 y›l›nda ifl hayat›na at›lan Selek, 1987-1992 y›llar› aras›nda Otoyol Sanayi’de üst düzey yönetici olarak görev
yapt›. 1992-2003 y›llar› aras›nda Tofafl’ta pazarlama, sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerden sorumlu genel müdür
yard›mc›s› olarak çal›flt›. Son olarak 2003-2007 y›llar› aras›nda Otoyol Sanayi’de CEO olarak görev yapan Selek,
2008 y›l›ndan itibaren Karsan’da CEO olarak görev yapmaktad›r.
Selek, evli ve iki çocuk babas›d›r.
Gürol MUMCU
Gürol Mumcu, 1972 y›l›nda Bursa’da do¤du. ‹lk, orta ve lise tahsilini Bursa’da tamamlayan Mumcu, Ankara’da
Bilkent Üniversitesi ‹flletme Bölümünü bitirdi.
Mumcu halen, 1999 y›l›ndan beri Bursa ve bölgesinde BMW, Land Rover, Mini Cooper markalar›n›n al›m-sat›m
ve servis hizmetlerini yürüten Teknik Oto A.fi.’nin Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdürüdür.
A. Burak YAVUZBALKAN
1976 y›l›nda Manisa’da do¤du. Hacettepe Üniversitesi ‹ngilizce ‹flletme Bölümü’nden mezun olan Yavuzbalkan,
SMMM ve SPK ba¤›ms›z denetim lisanlar›na sahip.
1988 y›l›nda denetim sektöründe ifl hayat›na bafllayan Yavuzbalkan, 2004 y›l›nda PwC Türkiye’de çal›flmaya bafllad›.
Enerji, otomotiv ve endüstriyel ürünler sektörlerinde genifl tecrübe sahibi olan Yavuzbalkan, halen PwC Bursa
Ofisinde sorumlu “k›demli müdür” olarak görev yapmakta ve çok iyi derecede ‹ngilizce bilmektedir.
108 Bak›fl 115

Benzer belgeler