Biyokimya Özet Kitabı Abstract Book for Biochemistry

Transkript

Biyokimya Özet Kitabı Abstract Book for Biochemistry
Biyokimya Özet Kitabı
Abstract Book for Biochemistry
İÇİNDEKİLER
Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu ...........................................................................................................................................2
Metin Balcı .................................................................................................................................................................................................................................................................................................2
Design and Synthesis of New Heterocyclic Compounds: Acyl Azides and Metal-Catalyzed Cyclization of Aminoalkynes ......................................................................................................................................3
Metin Balcı .................................................................................................................................................................................................................................................................................................3
Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal Nanokümeleri ................................................................................................................................................................................................4
Saim Özkâr .................................................................................................................................................................................................................................................................................................4
Transition Metal Nanoparticles As Catalyst in Hydrogen Generation From Amine Boranes ...............................................................................................................................................................................5
Saim Özkâr .................................................................................................................................................................................................................................................................................................5
Türk Kimya Sanayi .......................................................................................................................................................................................................................................................................................6
Timur Erk....................................................................................................................................................................................................................................................................................................6
Turkish Chemical Industry............................................................................................................................................................................................................................................................................7
Timur Erk....................................................................................................................................................................................................................................................................................................7
Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu ..........................................................................................................................................................................8
Ümit Demir.................................................................................................................................................................................................................................................................................................8
Atomic Size-Controlled Electrochemical Synthesis and Characterization of Compound Semiconductors ............................................................................................................................................................9
Ümit Demir.................................................................................................................................................................................................................................................................................................9
Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development............................................................................................................................................................................ 10
Atta-ur-Rahman* and Iqbal Choudhary...................................................................................................................................................................................................................................................... 10
Katalazın Phanerochaete Chrysosporium’dan Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu ................................................................................................................................................................................ 12
Berna Kavakçıoğlu1, Leman Tarhan1 ........................................................................................................................................................................................................................................................... 12
Partial Purification and Characterization of Catalase from Phanerochaete Chrysosporium ............................................................................................................................................................................. 13
Berna Kavakçıoğlu1, Leman Tarhan1 ........................................................................................................................................................................................................................................................... 13
Beyaz Zambak (Lilium Candidum L.) Çiçeğinde Kozmetik Amaçlı Kullanım için Bazı Enzim, Antimikrobiyal, Vitamin ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması ......................................................................... 14
Ceyhun Işık1 , İbrahim Kıvrak1 , Yaşar Demir1 , Mansur Harmandar1 , Nazan Demir2 .......................................................................................................................................................................................... 14
Investigation of Some Enzyme, Antimicrobial, Vitamins and Antioxidant Activities of Flower of White Lily (Lilium Candidum L.)...................................................................................................................... 15
Ceyhun Işık1 , İbrahim Kıvrak1 , Yaşar Demir1 , Mansur Harmandar1 , Nazan Demir2 .......................................................................................................................................................................................... 15
Elma (Malus Domestica) Çiçeklerinin, Antioksidan-Antiradikal Özellikleri ve Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Varlığının Belirlenerek Kozmetik Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması ............................. 16
Esen Taşğın1 , Nazan Demir2 , Yaşar Demir2 .................................................................................................................................................................................................................................................. 16
Investigation of Applicability for Cosmetic Determining The Antioxidant-Antiradical Properties and Existence of Some Antioxidant Enzyme Activities of Apple (Malus Domestica) Flowers ............................... 17
Esen Taşğın1 , Nazan Demir2 , Yaşar Demir2 .................................................................................................................................................................................................................................................. 17
Esteraz Enzimi ile Sentezlenen Polikaprolaktonun Reaksiyon Koşullarının Belirlenmesi ................................................................................................................................................................................. 18
Ezgi Bilgiç1 , Hazal Vural1 , Erhan Özsağıroğlu1 , Banu İyisan1 , Yüksel Avcıbaşı Güvenilir1 ................................................................................................................................................................................... 18
Determination of Reaction Conditions of Ring Opening Polymerization of Ɛ-Caprolactone by Porcine Liver Esterase ...................................................................................................................................... 19
Ezgi Bilgiç1 , Hazal Vural1 , Erhan Özsağıroğlu1 , Banu İyisan1 , Yüksel Avcıbaşı Güvenilir1 ................................................................................................................................................................................... 19
Staphylococcus Saprophyticus Kaynaklı Nitroredüktaz Enziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu....................................................................................................................... 20
Gülden Yetiş1 , Ayhan Çelik1 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Cloning, Expression and Characterisation of Nitroreductase from Staphylococcus Saprophyticus ................................................................................................................................................................... 21
Gülden Yetiş1 , Ayhan Çelik1 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 21
Nandrolon Bileşiğinin Aspergillus Wentii MRC 200316 ile Biyotransformasyonu ........................................................................................................................................................................................... 22
Kudret Yıldırım1 , Çağla Ayhan1................................................................................................................................................................................................................................................................... 22
Biotransformation of Nandrolone by Aspergillus wentii MRC 200316........................................................................................................................................................................................................... 23
Kudret Yıldırım, Çağla Ayhan ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 23
Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-4,6-Dimetoksiindan ve 2-Amino-6,8-Dimetoksi-1,2,3,4-Tetrahidronaftalin’nin Sentezi ve Asimetrik Ayırma..................................................................................... 24
Leyla Demirkol, Süleyman Yılmaz, Süleyman Göksu .................................................................................................................................................................................................................................... 24
Synthesis and Asymmetric Resolution of Dopamine and Rotigotine Analogues 2 -Amino-4,6-Dimethoxyindane and 2-Amino-6,8-Dimethoxy-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene .................................................... 25
Leyla Demirkol, Süleyman Yılmaz, Süleyman Göksu .................................................................................................................................................................................................................................... 25
Hücre Spesifik Hedefleme ve Görüntüleme için Biyofonksiyonel Kuantum Parçacıklar................................................................................................................................................................................... 26
Muharrem Şeleci, Didem Ağ, Mehriban Akın, Dilek O. Demirkol, Suna Timur................................................................................................................................................................................................ 26
Bio-Functionalized Quantum Dots for Cell Specific Targeting and Imaging .................................................................................................................................................................................................... 27
Muharrem Şeleci, Didem Ağ, Mehriban Akın, Dilek O. Demirkol, Suna Timur................................................................................................................................................................................................ 27
Termofilik Brevibacillus Borstelensis (P35) Bakterisinden Pektinliyaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Endüstriyel Uygulamalarının Araştırılması .................................................................. 28
Nazan Demir1, Esen Taşğın2 , Hayrunnisa Nadaroğlu3, Yaşar Demir1 , Ahmet Adıgüzel 4, Medine Güllüce5 .......................................................................................................................................................... 28
Purification and Characterization of Pectin Lyase Enzyme from Thermophilic Brevibacillus Borstelensis (P35) Bacteria and Investigation of Some Industrial Applications .......................................................... 29
Nazan Demir1, Esen Taşğın2 , Hayrunnisa Nadaroğlu3, Yaşar Demir1 , Ahmet Adıgüzel 4, Medine Güllüce5 .......................................................................................................................................................... 29
Altın Çilek (Physalis Peruviana) Meyvelerinden Saflaştırılan Proteaz Enziminin, Peynir Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması ................................................................................................................ 30
Nazan Demir1, Hayrunnisa Nadaroğlu2 , Yaşar Demir1 .................................................................................................................................................................................................................................. 30
Investigation of Usable of Purified Protease from Golden Strawberry (Physalis Peruviana) in The Productıon of Cheese ................................................................................................................................. 31
Nazan Demir1, Hayrunnisa Nadaroğlu2 , Yaşar Demir1 .................................................................................................................................................................................................................................. 31
Konya’da Bazı Kan Merkezlerinden Alınan Örneklerin Alkol Oranlarının Belirlenmesi.................................................................................................................................................................................... 32
Özcan Barış Çitil1 , Ahmet Koçak2, Sait Malkondu2........................................................................................................................................................................................................................................ 32
Determination of Alcohol Ratio of The Samples Taken Some Blood Centers in Konya.................................................................................................................................................................................... 33
Özcan Barış Çitil1 , Ahmet Koçak2, Sait Malkondu2........................................................................................................................................................................................................................................ 33
Püskürtmeli Kurutucuda Hidroksiapatit-Polivinil Alkol Kompozitlerinin Eldesi .............................................................................................................................................................................................. 34
Tuğba Başargan1 , Gülhayat Nasün-Saygılı1.................................................................................................................................................................................................................................................. 34
The Production of Hydroxyapatite-Polyvinyl Alcohol Composites by Spray Drying ........................................................................................................................................................................................ 35
Tuğba Başargan1 , Gülhayat Nasün-Saygılı1.................................................................................................................................................................................................................................................. 35
Kluyveromyces Marxianus Kültürünün Biyofilm Özelliğinin Araştırılması ...................................................................................................................................................................................................... 36
Vahap Yönten1 , Nahit Aktaş2 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 36
The Investigation of Biofilm Properties of Kluyveromyces Marxianus........................................................................................................................................................................................................... 37
Vahap Yönten1 , Nahit Aktaş2 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 37
Staphylococcus Aureus’dan Yeni Bir Lipaz: Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu ....................................................................................................................................................... 38
Aişe Ünlü1, Aziz Tanrıseven1, Ayhan Çelik 1 ................................................................................................................................................................................................................................................. 38
ISG15 Aktive Edici E1 Enzimi Ube1L-UF Domaininin NMR Solüsyon Yapısının Belirlenmesi ............................................................................................................................................................................. 39
Çağdaş Dağ1 , E. Sonay Elgin1 , Josh J. Zıarek 2 , Brian F. Volkman2 , Francis C. Peterson2 , Arthur L. Haas3 ............................................................................................................................................................ 39
Yüksek Saflıkta İzomaltoz Üretimi için Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi ........................................................................................................................................................................................................... 40
Zehra Ölçer, Aziz Tanrıseven ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
Effect of Nano Hydroxy Apatite (NHA) on The Selectivity of CO2 , CH4 , N2 and O2 in Polyurethane Membranes ................................................................................................................................................ 41
Ali Poorkhalil, Hassan Farrokhzad and Alireza Aslani*................................................................................................................................................................................................................................. 41
Application of Nitroreductases in Enzyme-Prodrug Therapy ........................................................................................................................................................................................................................ 42
Ayhan Çelik1 and Gülden Yetiş1.................................................................................................................................................................................................................................................................. 42
Inhibition of Candida Rugosa Lipase by Secondary Metabolites Extracts (Phenolic Compounds and Saponins) of Zizyphus Lotus...................................................................................................................... 43
Khedidja Benarous & Mohammed Yousfi ................................................................................................................................................................................................................................................... 43
Zinc Oxide Nano-Crystals Assisted for Carbon Dioxide Gas Sensing; Prepared by Solvothermal and Sonochemical Methods ............................................................................................................................ 44
Seyid Javad Musevi1 , Ertan Şahin 2 and Alireza Aslani*3, 4 ............................................................................................................................................................................................................................. 44
The Effect of Cana2-EDTA on Zinc, Carbohydrate Metabolism and Glutamic Oxalic, Glutamic Pyruvic Aminotransferases (GOT, GPT) and Alkaline Phosphatase Activities in Experimental Diabetes.................... 45
Zine Kechrid and Samir Djemli................................................................................................................................................................................................................................................................... 45
Sulu Çözeltilerden Ni (II) İyonlarının Uzaklaştırılmasında Kimyasal ve Fiziksel Olarak Modifiye Edilmiş Kitosan Boncukların Kullanılması ve Adsorpsiyon Özelliklerinin Karşılaştırılması ...................................... 48
Ahmet Eser1 , V. Nuket Tirtom1, Tülin Aydemir1 , Seda Becerik1 , Ayşe Dinçer1 ................................................................................................................................................................................................. 48
Use and Comparison of Chitosan Beads Modified Phisicially and Chemicially for Removal Ni (II) Ions from Aqueous Solutions......................................................................................................................... 49
Ahmet Eser1 , V. Nuket Tirtom1, Tülin Aydemir1 , Seda Becerik1 , Ayşe Dinçer1 ................................................................................................................................................................................................. 49
Pyracantha coccinea’dan Elde Edilen Modifiye Biyokütlenin Turuncu G Boyası İçeren Sulu Çözeltilerde Biyosorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi ............................................................................................. 50
Aslı Görgülü Arı 1, Sema Çelik2 .................................................................................................................................................................................................................................................................... 50
Investigation of The Biosorption Properties of Modified Biomass Obtained from Pyracantha Coccinea in Reactive Orange G Dye Contaminated Solutions................................................................................ 51
Aslı Görgülü Arı 1, Sema Çelik2 .................................................................................................................................................................................................................................................................... 51
Meryemana Dikeni (Silybum Marianum (L.) Gaertner) Tohumunun Antioksidant Aktivitesi ve Oksidatif DNA Hasarı ile Protein Oksidasyonu Önleyici Etkisinin Araştırılması...................................................... 52
Aynur Serçe 1, Bircan Çeken1, Göksel Kızıl1 , Süleyman Kızıl 2 , Murat Kızıl 1 ....................................................................................................................................................................................................... 52
The Antioxidant Activity and DNA Oxidative Damage and Protein Oxidation Protection Effect of Seeds of Milk Thistle (Silybum Marianum (L.) Gaertner)................................................................................. 53
Aynur Serçe 1, Bircan Çeken1, Göksel Kızıl1 , Süleyman Kızıl 2 , Murat Kızıl 1 ....................................................................................................................................................................................................... 53
Bakteriyal Biyosensör ile Kan Plazmasında Ürik Asit Tayini .......................................................................................................................................................................................................................... 54
Ayten Sağıroğlu, Esra Akyüz ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 54
Uric Acid Determination in Blood Serum by Bacterial Biosensor .................................................................................................................................................................................................................. 55
Ayten Sağıroğlu, Esra Akyüz ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 55
Taşıyıcısız İmmobilize Enzim Agregatları (CLEA) ile Tekstil Atık Sularında Renk Giderimi ................................................................................................................................................................................ 56
Banuay Coşkun, Oğuz Akpolat, Fatma Ayhan.............................................................................................................................................................................................................................................. 56
Decolorization in Textiles Wastewater with Carrier-Free Immobilization Enzymes Aggregates (CLEA)............................................................................................................................................................. 57
Banuay Coşkun, Oğuz Akpolat, Fatma Ayhan.............................................................................................................................................................................................................................................. 57
Gümüş Nanopartikül (Agnp) Sentezine PH Etkisi ......................................................................................................................................................................................................................................... 58
Benol Bilgili, Fatma Ayhan ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 58
The Ph Effect to The Synthesis of Silver Nanoparticles (Agnp ) ..................................................................................................................................................................................................................... 59
Benol Bilgili, Fatma Ayhan ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 59
Diazo-Proflavin İçeren Duocarmycin Antibiyotiği Türevinin Sentezi ve DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi ....................................................................................................................................................... 60
Bircan Çeken, Şafak Özhan Kocakaya, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl ................................................................................................................................................................................................................ 60
Synthesis and DNA-Interaction of Duocarmycin Antibiotic Derivative Containing Diazo-Proflavin .................................................................................................................................................................. 61
Bircan Çeken, Şafak Özhan Kocakaya, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl ................................................................................................................................................................................................................ 61
Hypocrea Jecorina QM9414 Suşundan Saflaştırılan Pullulanazın İmmobilizasyonu ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi ...................................................................................................................................... 62
Canda Ulutürk, Nurdagül Orhan, Nilay Altaş Kıymaz, Ayşegül Peksel ............................................................................................................................................................................................................ 62
Immobilization of Pullulanase from Hypocrea Jecorina QM9414 and Some Studies on Its Properties.............................................................................................................................................................. 63
Canda Ulutürk, Nurdagül Orhan, Nilay Altaş Kıymaz, Ayşegül Peksel ............................................................................................................................................................................................................ 63
İnsan RIG-1 Cards Domainlerinin ve Bu Domainlerin Ubiquitilasyonunda Rol Oynayan Çeşitli E3 Enzimlerinin Yapısal Çalışmalar için Üretilmesi ............................................................................................... 64
Gül Demir, Çağdaş Dağ, E. Sonay Elgin ....................................................................................................................................................................................................................................................... 64
Production of Human RIG-1 Cards and Various E3 Enzymes Involved in Ubiquitylation of These Domains for Structural Studies....................................................................................................................... 65
Gül Demir, Çağdaş Dağ, E. Sonay Elgin ....................................................................................................................................................................................................................................................... 65
Hidrojen Peroksidin Enzimatik Gideriminde Ölçek Büyütme ........................................................................................................................................................................................................................ 66
Gülçin Özevci 1, Oğuz Akpolat2, Fatma Ayhan2, Hakan Ayhan2....................................................................................................................................................................................................................... 66
Scale Up at Enzymatic Removal of Hyrogen Peroxide .................................................................................................................................................................................................................................. 67
Gülçin Özevci 1, Oğuz Akpolat2, Fatma Ayhan2, Hakan Ayhan2 ....................................................................................................................................................................................................................... 67
Küçük Isırgan Otunun (Urtica Urens’in) Artan Polarite Özütlerinin Antikarsinojenik Etkisinin İncelenmesi....................................................................................................................................................... 68
Gülsüm Terzioğlu1 , Serkan Elçin2 , Hasalettin Deligöz2, Alaattin Şen1 , Şevki Arslan1......................................................................................................................................................................................... 68
Investıgatıon of Anticarcinogenic Effect of Small Nettle’ (Urtica urens) Increasing Polarity Extracts................................................................................................................................................................ 69
Gülsüm Terzioğlu1 , Serkan Elçin2 , Hasalettin Deligöz2, Alaattin Şen1 , Şevki Arslan1......................................................................................................................................................................................... 69
Bazı Meyve Kabuklarından Pektin Eldesi ve Karakterizasyonu...................................................................................................................................................................................................................... 70
Halil Yılmaz, Yaşar Demir, Nazan Demir...................................................................................................................................................................................................................................................... 70
Synthesis and Characterization of Pectin from Some Fruit Peel.................................................................................................................................................................................................................... 71
Halil Yılmaz, Yaşar Demir, Nazan Demir...................................................................................................................................................................................................................................................... 71
Trakya Bölgesinde Yaygın Kullanılan Pestisitlerin Kan Katalazı Aktivitesine Etkisinin İn Vitro İncelenmesi ....................................................................................................................................................... 72
Hatice Paluzar1, Ayten Sağıroğlu2............................................................................................................................................................................................................................................................... 72
Investigation The Effects of Pesticides Commonly Used in The Thrace Region on Blood Catalase Activity ....................................................................................................................................................... 73
Hatice Paluzar1, Ayten Sağıroğlu2............................................................................................................................................................................................................................................................... 73
Roka (Eruca Vesicaria Subsp. Sativa) Bitkisinin Yapraklarından Peroksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Pestisidlerin Etkisinin Araşt ırılması ........................................................... 74
Hayrunnisa Nadaroğlu1 , Nazan Demir2 , Yaşar Demir2 .................................................................................................................................................................................................................................. 74
Purification of Peroxidase Enzyme from Leaves of Rocket (Eruca Vesicaria Subsp. Sativa) and Investigation of The Effects of Some Pesticides on The Enzyme Activity............................................................... 75
Hayrunnisa Nadaroğlu1 , Nazan Demir2 , Yaşar Demir2 .................................................................................................................................................................................................................................. 75
Nandrolon Bileşiğinin Aspergillus Tamarii MRC 72400 ile Biyotransformasyonu............................................................................................................................................................................................ 76
Kudret Yıldırım, Çağla Ayhan ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 76
Biotransformation of Nandrolone by Aspergillus tamarii MRC 72400 ........................................................................................................................................................................................................... 77
Kudret Yıldırım, Çağla Ayhan ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 77
Tere (Lepidium Sativum L.) Bitkisi Özütlerinin Antioksidan Kapasitelerinin ve Enzim İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi .................................................................................................................................. 78
Mehmet Ay1 , Melek T. Yavaşoğlu1 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 78
Determination of Antioxidant Capacity and Enzyme-Inhibition Effects of Garden Cress (Lepidium Sativum L.) Extracts.................................................................................................................................... 79
Mehmet Ay1 , Melek T. Yavaşoğlu1 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 79
Işıkla Tetiklenerek Kendiliğinden Yapılanan Peptit Hidrojeller ve Biyo-Nano Yapılarının İncelenmesi.............................................................................................................................................................. 80
Meniz Tezcan1 , Salih Özçubukçu1 ............................................................................................................................................................................................................................................................... 80
Light Activated Self-Assembly and Hydrogelation of Peptides and Investigation of Their Bionanostructures ................................................................................................................................................... 81
Meniz Tezcan1 , Salih Özçubukçu1 ............................................................................................................................................................................................................................................................... 81
Sübstitüe Tiyoüre Ligand ve Komplekslerinin MCF-7 Hücreleri Üzerine QSAR Çalışması ................................................................................................................................................................................. 82
Murat Genç 1 , Zuhal Karagöz 2, Engin Yılmaz3 .............................................................................................................................................................................................................................................. 82
QSAR Studies Substituted Thiourea Ligands and Their Complexes On MCF-7 Cells......................................................................................................................................................................................... 83
Murat Genç 1 , Zuhal Karagöz 2, Engin Yılmaz3 .............................................................................................................................................................................................................................................. 83
Sübstitüe Tiyoüre Ligand ve Komplekslerinin L1210 Hücreleri Üzerine QSAR Çalışması .................................................................................................................................................................................. 84
Murat Genç1 , Zuhal Karagöz 2 , Engin Yılmaz3 ............................................................................................................................................................................................................................................... 84
QSAR Studies Substituted Thiourea Ligands and Their Complexes on L1210 Cells.......................................................................................................................................................................................... 85
Murat Genç1 , Zuhal Karagöz 2 , Engin Yılmaz3 ............................................................................................................................................................................................................................................... 85
Herbisitlerin Buğday Yaprağındaki B Grup ve C Vitaminleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ........................................................................................................................................................................... 86
Mustafa Yaman1,2 , Barbaros Nalbantoğlu1.................................................................................................................................................................................................................................................. 86
Investigation of Effects of Herbicides on B Group and C Vitamins in Wheat Leaves........................................................................................................................................................................................ 87
Mustafa Yaman1,2 , Barbaros Nalbantoğlu1.................................................................................................................................................................................................................................................. 87
Aljinat/Fe3 O4 Manyetik Kompozit Boncuklarda Katalaz’ın İmmobilizasyonu : Stabilite Özelliklerinin Geliştirilmesi .......................................................................................................................................... 88
Mürvet Çınar, Gökhan Demirci, Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke ........................................................................................................................................................................................................... 88
Catalase Immobilization in Alginate/Fe3 O4 Magnetic Composite Beads : Improving of Stability Properties...................................................................................................................................................... 89
Mürvet Çınar, Gökhan Demirci, Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke ........................................................................................................................................................................................................... 89
Bataklık Süseni (Iris Pseudacorus) Bitkisinin Çiçeğinden Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu ............................................................................................................................................... 90
Nazan Demir2, Fatih Uçkaya1 , Ayşe Demiray1 , Yaşar Demir1 , Ceyhun Işık1 ..................................................................................................................................................................................................... 90
Purification and Characterization Enzyme (Protease) from The Flowers of Yellow Iris (Iris Pseudacorus) Plants............................................................................................................................................... 91
Nazan Demir1, Fatih Uçkaya2 , Ayşe Demiray2 , Yaşar Demir2 , Ceyhun Işık2 ..................................................................................................................................................................................................... 91
Kırmızı Anemon (Anemone Coronaria L.) Çiçeğinin Kozmetik Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması Amacıyla Bazı Enzim ve Biyolojik Aktivitelerinin Ölçülmesi....................................................................... 92
Nazan Demir2, İbrahim Kıvrak1 , Ayşe Demiray1 , Fatih Uçkaya1 , Mansur Harmandar1 , Yaşar Demir1 ................................................................................................................................................................. 92
Measurement of Some Enzymes and Biological Activities of Red Anemone Flower (Anemone Coronaria L.) in Order to Investigate Its Cosmetic Usability................................................................................. 93
Nazan Demir2, İbrahim Kıvrak1 , Ayşe Demiray1 , Fatih Uçkaya1 , Mansur Harmandar1 , Yaşar Demir1 ................................................................................................................................................................. 93
Kızılçam Kabuğundan (Pinus Brutia) OPC (Oligomeric Proanthocyanidin, Antioksidan ), Boyar Madde, Reçine ve Diğer Etken Maddelerin Eldesi Ve Endüstriyel Amaçlı Kullanımı ............................................... 94
Nazan Demir1, Yaşar Demir2 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 94
Isolation of OPC (Oligomeric Proanthocyanidin, Antioxidant ), Dyestuff, Resin and Other Active Substances from Turkish Pine Bark (Pinus Brutia) and Uses for İndustrial Purpose ............................................ 95
Nazan Demir1, Yaşar Demir2 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 95
Manyetik Boya-Ligand Afinite Nanoyapılarını Kullanarak Saccharomyces Cerevisiae’den Alkol Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ............................................................................................................ 96
Nazife Kaya1 , Deniz Aktaş Uygun1*, Sinan Akgöl2 , Adil Denizli 3 ..................................................................................................................................................................................................................... 96
Purification of Alcohol Dehydrogenase from Saccharomyces Cerevisiae Using Magnetic Dye-Ligand Affinity Nanostructures........................................................................................................................... 97
Nazife Kaya1 , Deniz Aktaş Uygun1*, Sinan Akgöl2 , Adil Denizli 3 ..................................................................................................................................................................................................................... 97
Ceviz (Juglans Regia) Yaprağından Elde Edilen Ekstratların Antioksidan Özelliklerinin ve Toplam Fenol İçeriklerinin Belirlenmesi..................................................................................................................... 98
Neslihan Şaki1 , Mustafa Akın1 , Gülnur Arabacı2........................................................................................................................................................................................................................................... 98
Investigation of Antioxidant Effect and Total Phenol Content of Walnut’s (Juglans Regia) Leaf Extracts ......................................................................................................................................................... 99
Neslihan Şaki1 , Mustafa Akın1 , Gülnur Arabacı2........................................................................................................................................................................................................................................... 99
Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin (Vitis Vinifera L.) Çekirdeklerinde Fenolik Madde Karışımları .................................................................................................................................................. 100
Özcan Barış Çitil1 , Aydın Akın2 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 100
Phenolic Content of Seeds of Some Grape Cultivars (Vitis vinifera L.) Grown in Turkey................................................................................................................................................................................ 101
Özcan Barış Çitil1 , Aydın Akın2 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 101
Hayvan Beslemede Kromatografik Analizler ............................................................................................................................................................................................................................................. 102
Özcan Barış Çitil1 , Mustafa Selçuk Alataş1 ................................................................................................................................................................................................................................................. 102
Chromatographic Analysis in Animal Nutrition ......................................................................................................................................................................................................................................... 103
Özcan Barış Çitil1 , Mustafa Selçuk Alataş1 ................................................................................................................................................................................................................................................. 103
Atık Tavuk Tüyleri ile Güçlendirilmiş Biyobozunur Termoplastik Poliüretan Kompozitlerinin Özelliklerinin ve Yapı İskelesi Olarak Kullanılabilme Potansiyelinin İncelenmesi.................................................... 104
Özge Gökçe1 ve Güralp Özkoç 1,2 ............................................................................................................................................................................................................................................................... 104
Properties of Biodegradable Thermoplastic Polyurethane Composites Reinforced with Waste Chicken Feathers and Investigation of Potential Use of As Scaffold ................................................................... 105
Özge Gökçe1 and Güralp Özkoç1,2 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 105
Anethum Graveolens L.’de Peroksidaz Enzim Aktivitesi ............................................................................................................................................................................................................................. 106
Pınar Turan Beyli 1, Mehmet Doğan1 , Serap Doğan2 , Yasemin Turhan1 , Berna Koçer1 ve Mahir Alkan1 ............................................................................................................................................................ 106
Peroxidase Activity of Anethum Graveolens L........................................................................................................................................................................................................................................... 107
Pınar Turan Beyli 1, Mehmet Doğan1 , Serap Doğan2 , Yasemin Turhan1 , Berna Koçer1 and Mahir Alkan1 ......................................................................................................................................................... 107
Prunus Domestica Hidroksinitril Liyazının Çapraz Bağlı Enzim Agregatları (CLEA) Oluşturarak İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu .............................................................................................................. 108
S.Seyhan Tükel, Dilek Alagöz, Deniz Yıldırım, Gözde Ergöçen ..................................................................................................................................................................................................................... 108
Immobilization of Prunus domestica Hydroxynitrile Lyase as Cross-linked Enzyme Aggregates and Its Characterization................................................................................................................................. 109
S.Seyhan Tükel, Dilek Alagöz, Deniz Yıldırım, Gözde Ergöçen ..................................................................................................................................................................................................................... 109
Fruktoz Stearat Sentezinin Yanıt Yüzey Metodu Kullanılarak Optimizasyonu .............................................................................................................................................................................................. 110
S.Seyhan Tükel, Pınar Basım Şahin, Deniz Yıldırım, Özge Can ..................................................................................................................................................................................................................... 110
Optimization of Fructose Stearate Synthesis Using Response Surface Methodology .................................................................................................................................................................................... 111
S.Seyhan Tükel, Pınar Basım Şahin, Deniz Yıldırım, Özge Can ..................................................................................................................................................................................................................... 111
Diyarbakır Karpuzu’nun Likopen ve Element İçeriği................................................................................................................................................................................................................................... 112
Sevcan Altaş1 , Göksel Kızıl 1 , Parvez I. Harıs2 , Murat Kızıl 1 ........................................................................................................................................................................................................................... 112
Lycopene and Element Contents of Diyarbakır Watermelon ...................................................................................................................................................................................................................... 113
Sevcan Altaş1 , Göksel Kızıl 1 , Parvez I. Harıs2 , Murat Kızıl 1 ........................................................................................................................................................................................................................... 113
Suda Çözünür Proteaz İnhibitörleri: Triazoller........................................................................................................................................................................................................................................... 114
Sevgi Nalbantoğlu, Neslihan Şaki ............................................................................................................................................................................................................................................................. 114
Soluble Protease Inhibitörs: Triazoles ...................................................................................................................................................................................................................................................... 115
Sevgi Nalbantoğlu, Neslihan Şaki ............................................................................................................................................................................................................................................................. 115
Ceviz (Juglans Regia) Yaprağı’nın İn Vitro Antioksidant ve Antidiyabetik Etkisinin Araştırılması ................................................................................................................................................................... 116
Sevil Emen, Göksel Kızıl, Murat Kızıl......................................................................................................................................................................................................................................................... 116
In Vitro Antioxidant and Antidiabetic Activity of Walnut (Juglans Regia) Leaves......................................................................................................................................................................................... 117
Sevil Emen, Göksel Kızıl, Murat Kızıl......................................................................................................................................................................................................................................................... 117
Fındıktan (Corylus Maxima Miller) Üreazın Saflaştırılması ve Bazı Kinetik Özellikleri ................................................................................................................................................................................... 118
Sevim Tunalı, Refiye Yanardağ................................................................................................................................................................................................................................................................. 118
Purification and Some Kinetic Properties of Urease from Hazelnut (Corylus Maxima Miller)........................................................................................................................................................................ 119
Sevim Tunalı, Refiye Yanardağ................................................................................................................................................................................................................................................................. 119
Crataegus Meyeri Pojark Bitkisinin Su ve Etanol Ekstraktlarıının Antioksidan, Antiradikal Aktiviteleri, Bazı Vitamin ve İz Element Düzeylerinin Belirlenmesi ........................................................................... 120
Suat Ekın1 , Mahire Bayramoğlu1 , Ahmet Göktaşoğlu1 , Fevzi Özgökçe 2 , Hatice Kızıltaş1 ................................................................................................................................................................................. 120
Determination of Antıoxidant, Antiradical Activities of Water and Ethanol Extracts of Crataegus Meyeri Pojark, Some Vitamin and Trace Element Levels .............................................................................. 121
Suat Ekın1 , Mahire Bayramoğlu1 , Ahmet Göktaşoğlu1 , Fevzi Özgökçe 2 , Hatice Kızıltaş1 ................................................................................................................................................................................. 121
(+ )-Duocarmycin Antibiyotiği Analoğunun Dizaynı, DNA Kesim Etkisi ve Moleküller Modelleme Çalışmaları................................................................................................................................................ 122
Şafak Özhan Kocakaya, Bircan Çeken, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl .............................................................................................................................................................................................................. 122
Synthesis and DNA Cleavage Ability of (+ )-Duocarmycin Antibiotic Analog with Molecular Modeling .......................................................................................................................................................... 123
Şafak Özhan Kocakaya, Bircan Çeken, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl .............................................................................................................................................................................................................. 123
Farklı Manyetik Nano-Partiküllere Üreaz İmmobilizasyonu Koşullarının ve Karakterizasyonunun Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi .............................................................................................................. 124
Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke ........................................................................................................................................................................................................................................................ 124
A Comparative Assessment of Urease İmmobilization Conditions and Characterization on Different Magnetic Nano -Particles....................................................................................................................... 125
Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke ........................................................................................................................................................................................................................................................ 125
Manyetik Nano-Partiküllere Katalaz İmmobilizasyonunun Karakterizasyonu .............................................................................................................................................................................................. 126
Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke ........................................................................................................................................................................................................................................................ 126
Characterization of Catalase Immobilization on Magnetic Nano-Particles................................................................................................................................................................................................... 127
Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke ........................................................................................................................................................................................................................................................ 127
Gürültü Kirliliğinin İndüklediği Oksidatif Stres Üzerine Alfa Lipoik Asitin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması................................................................................................................................................... 128
Yasemin S. Karafakıoğlu1 , Mustafa Yalçın1 , İsmail Küçükkurt2 , Recep Aslan2................................................................................................................................................................................................ 128
Investigation of Protective Effects of  Lipoic Acid Towards Oxidative Stress Caused by Noise Pollution ...................................................................................................................................................... 129
Yasemin S. Karafakıoğlu1 , Mustafa Yalçın1 , İsmail Küçükkurt2 , Recep Aslan2................................................................................................................................................................................................ 129
Ticari Sirkelerden İzole Edilen Gluconacetobacter Türlerinin Biyokimyasal Yöntemlerle Tanımlanması ve Selüloz Üretiminde Kullanımı ......................................................................................................... 130
Yaşar Andelib Aydın1 , Nuran Deveci Aksoy1 .............................................................................................................................................................................................................................................. 130
Identification of Cellulose Producing Gluconacetobacter Sp. İsolated from Commercial Vinegar by Biochemical Methods ............................................................................................................................. 131
Yaşar Andelib Aydın1 , Nuran Deveci Aksoy1 .............................................................................................................................................................................................................................................. 131
Bazı Kozmetik Ürünlerin Ağır Metal ve Fenolik Madde İçeriklerinin Araştırılması ........................................................................................................................................................................................ 132
Yaşar Demir1 , Fatih Uçkaya1 , Şeyda Kıvrak1, İbrahim Kıvrak1 , Mansur Harmandar1, Nazan Demir2................................................................................................................................................................ 132
Investigation of Heavy Metals and Phenolic Contents of Some Cosmetics .................................................................................................................................................................................................. 133
Yaşar Demir1 , Fatih Uçkaya1 , Şeyda Kıvrak1, , İbrahim Kıvrak1 , Mansur Harmandar1 , Nazan Demir2............................................................................................................................................................... 133
Magnetik Sporopollenin Varlığında Candida Rugosa Lipazın Sol-Jel Tutuklanma Metodu ile İmmobilizasyonu ve Rasemik İlaçların Enantiyoseçimli Hidrolizinde Kullanılması ................................................... 134
Elif Yılmaz.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 134
Modifiye Edilmiş Kitosan Boncuklar Üzerine İmmobilize Edilen Katalaz Enziminin Karakterizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi ................................................................................................ 135
Esra Başak, Tülin Aydemir, Ayşe Dinçer, Seda Becerik ............................................................................................................................................................................................................................... 135
Lipaz Enziminin Kalsiyum-Alginat/Kitosan Kompozit Jeline ve Arakol Bağlı Kitosana İmmobilizasyonunun Optimizasyonu ............................................................................................................................. 136
Esra Yağız, Gül Özyılmaz.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 136
Kitosana İmmobilize Edilmiş Candida Rugosa ve Domuz Pankreası Kaynaklı Lipaz Enzimlerinin Aromatik Ester Üretiminde Kullanımı ............................................................................................................. 137
Esra Yağız, Gül Özyılmaz.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 137
Nano Boyuttaki Tio2 Partiküllerinin Xenopus Laevis Embriyolarının Gelişimi Üzerine Etkisi .......................................................................................................................................................................... 138
F. Bilge Emre 1,2 , Funda Sayılkan1,2 , Ayşe Birhanli1 , Abbas Güngördü3........................................................................................................................................................................................................... 138
Yeni Bir HPLC Yöntemi Kullanılarak Bazı Endemik Bitkilerdeki Şeker Bileşenleri ve Şeker Alkollerinin İncelenmesi......................................................................................................................................... 139
Fatih Uçkaya1 , Ayşe Demiray1 , Azize Alaylı Güngör2, Demet Demirci Gültekin2 , Murat Öztürk2 , Savaş Çalik2 , Nazan Demir1 ve Yaşar Demir1 .................................................................................................... 139
Ca-Alg/Kitosan Jele İmmobilize Edilmiş Lipaz ile İzo-Amil Asetat ve Hekzil Asetat Üretimi............................................................................................................................................................................ 140
Gül Özyılmaz, Esra Yağız.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 140
Kesikli ve Sürekli Reaktör Sistemlerinde İmmobilize Lipaz Enzimleri Kullanılarak Sentetik Aktivitesinin Araştırılması..................................................................................................................................... 141
Gül Özyılmaz, Esra Yağız.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 141
Halofilik Arke Kaynaklı Eksraselüler Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu.............................................................................................................................................................................. 142
Gül Özyılmaz1 , Tanju Yıldız1 , Didem Aytış1 , Birgül Özcan2 , Eaylettin Öztürk2 ................................................................................................................................................................................................ 142
Halofilik Arke Kaynaklı Lipaz Enziminin İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu............................................................................................................................................................................................ 143
Gül Özyılmaz1 , Tanju Yıldız1 , Didem Aytış1 , Birgül Özcan2 , Zehra Eroğlu2...................................................................................................................................................................................................... 143
Bazı Meyve ve Sebzelerdeki Polifenol Oksidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Ultrason ve Ultraviyole Işınlarının İnhibisyon Etkisi .......................................................................................................................... 144
Halis Şakiroğlu1 , Cemal Birdal 1 , Mustafa Erat2 , Neslihan Balcı1 ................................................................................................................................................................................................................... 144
Kısmi Saflaştırılan Pleurotus Ostreatus ve Ceriporiopsis Subvermispora Lakkazları ile İndigo Karminin Renksizleştirilmesinde Uygun Medyatörün Araştırılması ....................................................................... 145
Murat Yavuz, Gülşen Kaya, Mehmet Çetin Aytekin ................................................................................................................................................................................................................................... 145
Beyaz Çürükçül Mantar Trametes Versicolor Lakkazı ile İndigo Karminin Parçalanmasında Kullanılabilecek Uygun Medyatörlerin Araştırılması .............................................................................................. 146
Murat Yavuz, Pervin Bademkıran, Mehmet Çetin Aytekin ......................................................................................................................................................................................................................... 146
Süpermakrogözenekli Poli (HEMAMAH) Kriyojele Kazeinin Adsorpsiyonu............................................................................................................................................................................................. 147
Murat Yavuz, Zübeyde Baysal .................................................................................................................................................................................................................................................................. 147
Perilendiimid Türevlerinin Sentezlenerek İlaç Direnç ve Hedef Mekanizmaları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ............................................................................................................................................. 148
Taner Keskin1 , Belgin S. İşgör2, Yasemin G. İşgör2, Funda Yükrük1 ............................................................................................................................................................................................................... 148
Bergamut Çayında Demir Element İçeriğinin İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Kullanılarak Belirlenmesi .................................................................................................................... 149
Tuğçe Yalçın, Burcu Altunay, A. Seyhun Kıpçak, Özgül Dere Özdemir, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin ................................................................................................................................................ 149
The Effect of İron As an Essential Nutrient on Electron Transport System and Lipid Peroxidation of Trichoderma Harzianum......................................................................................................................... 150
Zehra Tavşan, Hülya Ayar Kayalı .............................................................................................................................................................................................................................................................. 150
Çağrılı Konuşmacılar
Invited Lectures
1
Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle
Siklizasyonu
Metin Balcı
Kimya Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531 Ankara, Türkiye
Pirol, indol ve benzoazepinler doğal ürünlerin önemli bir kısmını içer mekle birlikte geniş bir yelpazede
biyolojik aktivite göstermektedirler. Hedefimiz bu iskelet yapısına sahip bileşikleri, aromatik (benzen, pirol,
piridin, pirol, tiyofen, furan) bisaçil azidlerin Curtius düzenlenmesi sonucu oluşan bisizosiyanatların
intramoleküler siklizasyonu ile sentezlemektir. Diizosiyanatların sentezlenemediği durumlarda, aşağıdaki
şemada gösterildiği gibi, ilgili monoizosiyanatlar başlangıç bileşikleri olarak kullanıldı.
Bu yöntemin benzen ve diğer heterosiklik aromatik bileşiklere bağlı diasitlere uygulanması sonucunda yeni
bir dizi heterosiklik bileşiğin sentezi geliştirildi [1 -7].
Katalizli sikloizomerizasyon reaksiyonları çok çeşitli heterosiklik ve karbosiklik b ileşiklerin sentezine
uygulanan ve ılımlı koşullarda gerçekleşen en önemli yöntemlerden biridir. Çalışmanın bu bölümünde, bu
yöntemin uygulanması ile elde edilen pirol -kondenze yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi üzerinde
durulacaktır.
KAYNAKLAR
[1] Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Tetrahedron Lett., 2007, 48, 2151 -2154.
[2] Özcan, S., Balci, M. Tetrahedron, 2008, 64, 5531 -5540.
[3] Koza, G., Özcan, S., Şahin, E., Balci, M. Tetrahedron, 2009, 65, 5973 -5976.
[4] Dengiz, Ç., Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Synthesis, 2010, 1365-1370.
[5] Deliömeroglu, M. K., Özcan, S.; Balci, M. Arkivoc, 2010, 148 -160.
[6] Koza, G., Karahan, E., Balci, M. Helv. Chim. Acta, 2010, 93, 1698 -1704.
[7] Özcan S, Çağatay D, Deliömeroğlu KM, Şahin E, Balci M. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1495-1497.
2
Design and Synthesis of New Heterocyclic Compounds: Acyl Azides and Metal -Catalyzed Cyclization of
Aminoalkynes
Metin Balcı
Department of Chemistry, Middle East Technical University, 06531 Ankara, Turkey
Pyrroles, indoles, benzoazepines represent an important class of naturally occurring compounds that display
a wide range of biological activities. Our plan for the construction of the desired heterocyclic ring systems
involved an intramolecular cyclization reaction of the aromatic (benzene, furan, pyrrole, pyridine, thiophene
furan etc.) diisocyanates, which can be generated by Curtius reaction of the corresponding diazides. In cases,
where the synthesis of diisocyanates was filed, the corresoonding monoisocyanates w ere used as shown
below.
Application of this methodology to various diacids attached to benzene or heteroaromatic systems opened
up an entry to the synthesis of various new heterocycles with new skeletone [1 -7].
Catalyzed cycloisomerization reactions have also emerged as a powerful methods to construct a diverse
array of hetero- and carbocyclic motifs under generally mild conditions using straightforward procedures. In
this part we describe the synthesis of varios pyrrole -condenzed new heterocyclic compounds.
REFERENCES
[1] Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Tetrahedron Lett., 2007, 48, 2151 -2154.
[2] Özcan, S., Balci, M. Tetrahedron, 2008, 64, 5531 -5540.
[3] Koza, G., Özcan, S., Şahin, E., Balci, M. Tetrahedron, 2009, 65, 5973-5976.
[4] Dengiz, Ç., Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Synthesis, 2010, 1365 -1370.
[5] Deliömeroglu, M. K., Özcan, S.; Balci, M. Arkivoc, 2010, 148 -160.
[6] Koza, G., Karahan, E., Balci, M. Helv. Chim. Acta, 2010 , 93, 1698-1704.
[7] Özcan S, Çağatay D, Deliömeroğlu KM, Şahin E, Balci M. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1495 -1497.
3
Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal Nanokümeleri
Saim Özkâr
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06800 Ankara
Geleceğin hidrojen depolama malzemesi olarak değerlendirilen bor bileşikleri ile ilgili en önemli uygulama
sorunu, yakıt hücreleri için gerekli olan hidrojenin hızlı ve kontrollü üretimidir. Bor bileşiklerinden hidrojen
üretimi, katalitik solvoliz veya dehidrojenlenme ile gerçekleştirilebilir. Uygulamadaki kolaylığı nedeniyle, bu
tepkimelerde heterojen katalizörler yeğlenmektedir. Ancak heterojen katalizörün etkinliği, yüzey alanı ile
sınırlıdır. Çünkü metal atomlarının çok küçük bir kısmı yüzeydedir ve tepken molekülleri ancak bunlara
ulaşılabilir. Yüzey alanını artırmanın etkin bir yolu, belirli boyutta metal nanokümelerinin katalizör olarak
kullanılmasıdır. Bu konuşmada, etkinliği yüksek ve uzun ömürlü geçiş metal (0) nanokümelerinin bor
bileşiklerinden hidrojen üretiminde katalizör olarak kullanımı anlatılacaktır.
Uygun bir metal bileşiğinin anyonik veya polimerik kararlılaştırıcı eşliğinde indirgenmesi ile oluşturulan bir
kaç nanometre boyutundaki geçiş metal (0) nanokümeleri, amin boranların hidrolizinde yüksek katalitik
etkinlik göstermektedir. PVP ile kararlılaştırılmış, sırasıyla 2.4 ± 1.2 ve 3.2 ± 0.5 nm büyüklüğündeki Ru (0) ve
Pd (0) nanokümeleri, amonyak boranın metanolizinde etkinliği yüksek katalizörlerdir. Amonyak boranın 25 ºC
deki metanolizinden hidrojen üretiminde Ru (0) nanokümeleri 25 saatte 71500 çevrim sağlarken, Pd (0)
nanokümeleri 27 saatte 23000 çevrim vermektedir. Oktanoat anyonu ile kararlılaştırılmış 1.9 ± 0.6 nm
büyüklüğündeki Rh (0) nanokümeleri amonyak boranın dehidrojenlenmesinde yüksek etkinlik gösterirken,
hekzanoat anyonu ile kararlılaştırılmış 2.1 ± 0.6 nm büyüklüğündeki Rh (0) nanokümeleri dimetilamin boranın
dehidrojenlenmesini katalizlemektedir. Hidrojenfosfat anyonu ile kararlılaştırılmış 2.9 ± 0.9 nm
büyüklüğündeki Ru (0) nanokümeleri dimetilamin boranın hidrolizinde oldukça yüksek etkinlik
göstermektedir: Oda sıcaklığında sağladığı başlangıç çevrim frekansı 500 h -1 ve toplam çevrim sayısı ise 11600
dür. [Rh (cod )Cl]2 bileşiğinin hidrazin boran ile indirgenmesinden elde edilen poliamino boranla
kararlılaştırılmış yeni tür Rh (0) nanokümeleri amonyak boranın 25 ºC deki hidrolizinde bilinen en etkin
katalizördür.
Bor bileşiklerinden hidrojen üretimindeki katalitik etkinlik, nanokümeler zeolitin düzenl i ve küçük gözenekleri
içerisinde oluşturularak daha da artırılabilir. Zeolit Y’nin 1.3 nm çapındaki gözeneklerinde geçiş metal
iyonlarının indirgenmesi ile oluşturulan kobalt (0 ), nikel (0 ), rutenyum (0) ve rodyum (0) nanokümeleri, oda
sıcaklığında amonyak boranın hidrolizinde çok etkin katalizörlerdir. Etkinliği yüksek, uzun ömürlü katalizör
olarak geçiş metal (0) nanokümelerinin bor bileşiklerinin dehidrojenlenmesinde kullanılması, yakıt hücresi
uygulamalarında güvenli, hızlı ve kontrollü hidrojen sağlanması için değerlendirilmesi gereken bir seçenek
olarak görülmektedir.
4
Transition Metal Nanoparticles As Catalyst in Hydrogen Generation From Amine Boranes
Saim Özkâr
Department of Chemistry, Middle East Technical University, 06800 Ankara, Turkey
Boron based compounds have been considered as potential hydrogen storage materials, whereby the key
issue is the controllable and fast generation of clean hydrogen for fuel cell applications. The hydrogen
generation from such materials can be achieved by catalytic solvolysis or dehydrogenation. Heterogeneous
catalysts are preferentially used in these reactions for practical applications. However, the catalytic activity
in heterogeneous catalysis is restricted by surface area or, more specific ally, by the fraction of catalytically
active sites on the catalyst surface which are available for the substrate molecules. An efficient way of
increasing the surface area is the use of nanoparticles with controllable size and size distribution. Here, it will
be presented that the transition metal (0) nanoparticles can be employed as highly active and long -lived
catalyst in hydrogen generation from the boron based hydrogen storage materials.
Transition metal (0) nanoparticles were prepared from reduction of the respective precursor metal salt in
the presence of anionic or polymeric stabilizer. All of the transition metal (0) nanoparticles prepared in
narrow size range of a few nanometers show very high catalytic activity in hydrogen generation from the
solvolysis of amine boranes at 25 ˚C. PVP-stabilized Ru (0) and Pd (0) nanoclusters with an average particle
size of 2.4 ± 1.2 and 3.2 ± 0.5 nm, respectively, are also highly active and long -lived catalyst in the
methanolysis of ammonia borane. Ru (0) nanoclus ters provide 71 500 turnovers over 25 h while Pd (0)
nanoclusters provide 23 000 turnovers over 27 h in hydrogen generation from the methanolysis of ammonia
borane at 25 ˚C. Rh (0) nanoclusters of 1.9 ± 0.6 or 2.1 ± 0.6 nm size stabilized by tert-butylammonium
octanoate or dimethylammonium hexanoate are superb catalyst in dehydrogenation of ammonia-borane or
dimethylamine borane at 25 ˚C, respectively. Ru (0) nanoparticles of 2.9 ± 0.9 nm size stabilized by hydrogen
phosphate anion are highly active catalyst in the generation of 3.0 equivalent hydrogen per dimethylamine
borane through its hydrolysis providing an initial TOF value of 500 h -1 and exceptional catalytic lifetime (TTO
= 11 600) at 25 ˚C. A new type of supported Rh (0) nanoparticles were prepared from the hydrazine borane
reduction of [Rh (cod )Cl]2 within the framework of a polyaminoborane support and found to be the most
active supported catalyst in the hydrolysis of ammonia borane at 25 ˚C.
Further enhancement in catalytic activity of transition metal (0) nanoclusters in hydrogen generation from
boron based compounds could be achieved by preparing them within the highly ordered void spaces of
zeolite. Intrazeolite cobalt (0 ), nickel (0 ), ruthenium (0 ), and rhodium (0) nanoclusters, prepared fr om the
reduction of transition metal ions within the 1.3 nm size supercages of zeolite -Y, are very active catalyst in
hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia-borane at room temperature. The use of transition
metal (0) nanoclusters as highly active and long-lived catalyst in hydrogen generation provides a safe way of
controllable and fast generation of clean hydrogen for fuel cell applications.
5
Türk Kimya Sanayi
Timur Erk
[email protected]
Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya -vernik, sentetik elyaf,
soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden
oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısından farklılık
göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden
oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir.
Türk kimya sanayinin 2011 yılı TÜİK verilerine göre ithalatı 37,7 milyar ABD doları iken ihracatı 13 milyar ABD
doları olarak gerçekleşmiştir. Bu da Türk Kimya Sanayinin hammadde ve teknoloji bakımından dışa bağımlı
bir sektör olduğunu ve bu itibarla kimya sanayinde ithal ikamesi mahiyet inde yatırımlar yapılmasının
önümüzdeki yıllarda büyük önem taşıdığını göstermektedir.
Kimya sanayi, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize olmuştur. Petrol ve petrol
ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya firmalarının çoğu Marmara
Bölgesinin üç büyük sanayi ili olan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da, Ege Bölgesinde İzmir’de yerleşim
gösterirken; gübre ve petrol ürünleri firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesinde toplanmıştır. Ayrıca Akdeniz
Bölgesinde ana ham maddelerden olan soda, bikromat gibi önemli üretim merkezleri de bulunmaktadır.
Karadeniz Bölgesinde ise yine gübre fabrikaları göze çarpmaktadır.
Yapılacak sunumda, 61.Hükümetin 2023 hedefleri olan dünya ekonomisinde 10.cu sıraya yükselme k, 500
milyar dolar ihracat yapılabilmesi için kimya sanayinin hangi büyüklüklere ulaşması konusu irdelenecektir.
6
Turkish Chemical Industry
Timur Erk
[email protected]
Turkish chemical industry, mainly in the petrochemical, soaps, detergents, fertilizers, pesticides, paint,
varnish, synthetic fiber, such as soda ash is composed of a variety of chemical raw materials and consumer
goods production plants was carried out. Companies operating in the sector in terms of scale and capital
resources vary. An important part of the companies operating in the sector is composed of small and
medium-sized enterprises, the large-scale companies and multinationals operating.
According to data from TSI, the Turkish chemical industry imports 37.7 billion U.S. dollars in 2011, while
exports amounted to U.S. $ 13 billion. This is dependent on the Turkish chemical industry, a sector in terms
of raw materials and technology, and hence the nature of the chemical industry investment in import
substitution conduct shows of great importance in the coming years.
Chemical industry, in terms of the importance of logistics has been localized mainly in coastal areas of the
country. Petroleum and petroleum products, detergents, soaps, pharmaceutical chemicals, chemical
companies producing products such as paint most of the three major industrial city of Marmara, Istanbul,
Kocaeli and Sakarya, Izmir, in the Aegean region showing settlements, fertilizer and petroleum products,
many companies in the Mediterranean Region were collected. In addition, the main raw materials in the
Mediterranean Region soda, bichromate such as the production centers. Fertilizer factories in the Black Sea
region still outstanding.
During presentation, which performance must show the chemical indus try in order to catch
61.Govennement target’s which are being 10th economy in the world and having an export $ 500 billion in
2023, will be discussed.
7
Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
Ümit Demir
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Bileşik yarı iletkenlerde optik, elektronik ve termoelektrik özellikler yarı iletken malzemenin boyutunun bir
fonksiyonu olup nanoboyutdaki özellikleri kuantum sınırlamadan dolayı yığın özelliklerinden oldukça farklıdır
[1]. Bu nedenle bileşik yarı iletken temelli malzemelerin boyut kontrollü sentez metotlarının geliştirilmesi için
yapılan araştırma sayısı son yıllarda oldukça artmıştır. Bu metotlar arasında, ucuzluk, uygulanabilirlik ve
kontrol edilebilirlik bakımından elektrokimyasal metotlar umut vadetme ktedir. Ancak geleneksel
elektrokimyasal metotlar ile sentezlenen malzemeler, günümüz teknolojisinin gereksinimlerini karşılayacak
nitelikte görünmemektedir. Son zamanlarda grubumuz, çoğu bileşik yarı iletkenin yüksek kalitede ve istenilen
boyutta sentezlenmesine olanak sağlayan yeni bir elektrokimyasal metot geliştirmiştir[2,3].
Geliştirilen elektrokimyasal metot bileşik yarı iletkeni oluşturan türlerin aynı çözeltiden eş zamanlı olarak
potansiyel altı depozisyon (UPD) esasına dayanmaktadır. Bu metotta, bileşik yarı iletkeni oluşturan türlerden
birisi kompleksleştirilerek diğer türler ile reaksiyona girip çökelek oluşturmaması sağlanır. Bileşiği oluşturan
iki türün ortak UPD potansiyeli kullanılarak, çözelti ve potansiyel değiştirilmeden elektrot yüzeyinde atomlar
halinde elektrokimyasal depozisyon yapılır. Oldukça basit ve etkili olan bu yöntem ile yüksek derecede kristal
formda ve tercihli yönlenmiş, istenilen boyutlarda bileşik yarı iletkenler sentezlemek mümkün olmaktadır. Bu
metot, PbS, PbTe, ZnS, CdS, CdTe, Bi3 Te2 , Sb2 Te3 ve (Bi xSb1-x )2 Te3 gibi ikili ve üçlü kalkojenit türü birçok bileşik
yarı iletken sentezinde tarafımızdan başarılı bir şekilde uygulanmıştır [4 -6]. Sentezlenen malzemeler, X-ışını
kırınımı (XRD ), taramalı tünelleme mikroskop (STM ), atomik kuvvet mikroskop (AFM ), enerji dağılımlı
spektroskopi (EDS ), X-ışını fotoelektron spektroskopi (XPS ), UV-Görünür-NIR absorpsiyon spektroskopi ve
Fourier transform infrared (FTIR) spektroskopi teknikleri ile karakterize edilmişlerdir.
Atomik boyut kontrollü bileşik yarı iletkenlerin sentezlenmesine imkân veren bu yeni elektrokimyasal teknik,
birkaç nanometre kalınlıkta ince filmlerin sentezlenmesinde, bazı çok kompleks sistemlerin bileşik yarı iletken
malzeme ile nanometre kalınlıkta ka planmasında [7,8], ve lithografik olarak oluşturulan kalıpların içerisine,
istenilen boyutlarda ve bant enerji aralığına sahip malzemelerin elektrokimyasal olarak depozit edilmesinde
kullanılmaya başlanmıştır [9].
KAYNAKLAR
[1] Ronsencher, E., Fiore, A., Vinter, B., Berger, V. Bois, P., Nagle, J., Science 271, 168, 1996.
[2] Öznülüer, T., Erdoğan, İ., Şişman, İ., Demir, Ü. Chem. Mater., 17, 935, 2005.
[3] Alanyalıoğlu, M., Bayrakçeken, F., Demir, Ü. Electrochim. Acta 54 (26 ), 6554, 2009.
[4] Öznülüer, T., Erdoğan, I., Demir, Ü. Langmuir 22 (9 ), 4415, 2006.
[5] Şişman, İ., Alanyalıoğlu, M., Demir, Ü. J. Phys. Chem. C, 111 (6 ), 2670, 2007.
[6] Erdoğan. İY., Demir Ü. Electrochim. Acta 56, 2385, (2011 )
[7] Zhu, W., Liu, X., Liu, H., Tong, D., Yang, J.,Peng, J. J. Am. Chem. Soc., 132 (36 ), 12619, 2010.
[8] Gu, C., Xu, H., Park, M., Shannon, C. Langmuir 25, 410, 2009.
[9] Nişancı, FB., Demir,Ü. Langmuir 28 (22 ), 8571, 2012
8
Atomic Size-Controlled Electrochemical Synthesis and Characterization of Compound Semiconductors
Ümit Demir
Atatürk University Faculty of Sciences Department of Chemistry
Optical, electronic, and thermoelectric properties of compound semiconductors are a function of the size of
the nanostructured semiconductor and the bulk properties are quite different from the nano -scale
properties due to quantum confinement effect [1]. Therefore, the number of research for the development
of size-controlled synthesis methods of compound semiconductor -based materials has increased
considerably in recent years. Among these methods, electrochemical techniques are promising in terms of
feasibility, controllability and cheapness. Materials synthesized by conventional electrochemical methods,
however, do not seem to meet the requirements of today's technology. Our group has recently developed a
new electrochemical method which allows the synthesis of high quality compound semiconductor materials
with desired dimensions [2,3].
The developed electrochemical method is based on simultaneous underpotential deposition (UPD) of
precursors that make up the compound semiconductors from the same solution. In this method, one of the
species is converted to its complex form; therefore it does not react with the other species to form
precipitate in the same solution. Electrochemical deposition is carried out at the electrode surface by atom by-atom using the common UPD potential of both species without changing the solution and switching the
deposition potentials. The practical and size-controlled synthesis method allows the synthesis of compound
semiconducting materials with a preferentially oriented and highly crystalline form. This method has been
successfully applied for the fabrication of many binary and ternary chalcogenides such as PbS, PbTe, ZnS,
CdS, CdTe, Bi 3 Te2 , Sb2 Te3 and (Bi xSb1-x )2 Te 3 by our research group [4-6]. The synthesized materials were
characterized by X-ray diffraction (XRD ), scanning tunneling microscopy (STM ), atomic force microscopy
(AFM ), energy dispersive spectroscopy (EDS ), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS ), and UV-Visible-NIR
absorption spectroscopy, and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy techniques.
This new technique, that allows the atomic-size-controlled synthesis of compound semiconductor, has been
used to synthesize thin films in a few nanometers thick, for coating of some very complex systems with
compound semiconductor material in nanometer scale [7,8], and for t he electrochemical deposition of
materials with desired band gap and sizes into lithographically generated patterns [9] from the same
solution.
REFERENCES
[1] Ronsencher, E., Fiore, A., Vinter, B., Berger, V. Bois, P., Nagle, J., Science 271, 168, 1996.
[2] Öznülüer, T., Erdoğan, İ., Şişman, İ. Demir, Ü. Chem. Mater., 17, 935, 2005.
[3] Alanyalıoğlu, M., Bayrakçeken, F., Demir, Ü. Electrochim. Acta 54 (26 ), 6554, 2009.
[4] Öznülüer, T., Erdoğan, I., Demir, Ü. Langmuir 22 (9 ), 4415, 2006.
[5] Şişman, İ., Alanyalıoğlu, M., Demir, Ü. J. Phys. Chem. C, 111 (6 ), 2670, 2007.
[6] Erdoğan. İY., Demir Ü. Electrochim. Acta 56, 2385, (2011 )
[7] Zhu, W., Liu, X., Liu, H., Tong, D., Yang, J., Peng, J. J. Am. Chem. Soc., 132 (36 ), 12619, 2010.
[8] Gu, C., Xu, H., Park, M., Shannon, C. Langmuir 25, 410, 2009.
[9] Nişancı, FB., Demir,Ü. Langmuir 28 (22 ), 8571, 2012
9
Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development
Atta-ur-Rahman* and Iqbal Choudhary
*
H. E. J. Research Institute of Chemistry, International Center for Chemical and Biological Sciences, University
of Karachi, Karachi 75270, Pakistan
After my appointment as Minister of Science & Technology in 2000 and later Federal Minister/Chairman
Higher Education Commission in 2002, I persuaded the government to give a 6000% increase in the budget
of science & technology and 2400% increase in the budget of higher education. This allowed us to launch
major self-funded programmes to uplift our universities, develop high level S&T manpower and focus on the
triple challenges of access, quality and relevance in higher education. Pakistan has made remarkable
progress during the period 2003-2010 in higher education which has directly impacted scientific research.
The increase in scientific research output is nothing short of spectacular—600 per cent increase in scientific
publications in international journals and a similar increase in citations in the same period, after decades of
stagnation. About 5,000 Ph.D. level scholarships were awarded for study in technologically advanced
countries (largest programme ever in the developing world) with about 10 million rupees being spent on
each student. Some 3,000 indigenous Ph.D. scholarships were also awarded. A Digital Library was
established in Pakistan which is regarded as one of the best digital libraries anywhere in the world: Every
student in every public sector university today has access to 45,000 textb ooks and research monographs
from 220 international publishers as well as to 25,000 international research journals completely free of
charge. University enrolment has tripled—it had reached to only 270,000 during the 56-year period from
1947 to 2003 but in the subsequent seven-year period from 2004 to 2010, it increased to about 810,000.
There were only 59 universities and degree awarding institutes in the year 2001 in Pakistan. These grew to
137 such institutions by 2010. Pakistan has won four prestigious international awards in recognition of the
rapid transformation in the higher education sector [1].
We have investigated several hundred terrestrial and marine plants for their chemical and biological
significance and isolated and identified over 2000 compounds of which some 600 turned out to be new and
novel constituents with interesting biological activity profiles. In order to optimize the chances of finding
novel leads, extensive primary biological screenings and activity-guided fractionation and purification were
carried out. State-of-the-art spectroscopic techniques, especially modern multi -dimensional NMR
techniques, were utilized to elucidate the structures of bioactive natural molecules, rapidly and accurately. A
selection of these results illustrated by their potential application to treat diseases such as epilepsy will be
presented.
REFERENCES
[1]. http://en.wikipedia.org/wiki/Higher_Education_Commission_of_Pakistan
10
Sözlü Sunumlar
Oral Presentation
11
BS-TR-001
Katalazın Phanerochaete Chrysosporium’dan Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
Berna Kavakçıoğlu 1 , Leman Tarhan 1
1
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Katalaz (EC 1.11.1.6) hidrojen peroksiti (H 2O2 ) su ve dioksijene ayrıştırma yeteneği ile iyi bilinen bir enzimdir
[1]. Katalaz doğada yaygın bir şekilde dağılmış olup tüm aerobik ve belirli anaerobik canlılarda hücreyi
hidrojen peroksitin toksik etkilerinden korur. Katalaz medikal öneminin yanı sıra endüstriyel uygulamalar
açısından da son derece önemlidir.
Çalışmada, %60 amonyum sülfat çöktürmesi, %60 etanol çöktürmesi, DEAE sellüloz anyon değiştirici ve
Sephacryl-S-200 jel filtrasyon kromatografileri uygulanarak beyaz çürükçül fungus Phanerochaete
chrysosporium (DSM-1547) katalazı 129,10 kat saflaştırılmıştır. Doğal saf katalazın moleküler ağırlığı jel
filtrasyon kromatografisi ile yaklaşık 290 kDa olarak bulunmuştur. SDS -jel elektroforezi sonuçları P.
chrysosporium katalazının moleküler ağırlıkları yaklaşık 70 kDa olan eş dört subunitten oluştuğunu
göstermiştir. Saflaştırılmış katalaz için optümum pH ve sıcaklık değerleri sırasıyla 7.5 ve 30 0 C olarak
bulunmuştur. Saf katalazın bazik bölgede daha stabil olduğu ve 60 0 C da aktivitesinin yaklaşık %25 ini
kaybettiği görülmüştür. Saflaştırılmış katalaz için K m ve Vmax değerleri sırasıyla 289.86 mM ve 250000 U/mg
olarak bulunmuştur. P. chrysosporium katalazı; dithiothreitol (DTT), 2-mercaptoetanol, iodoasetamid, EDTA
ve sodyum dodesil sulfat (SDS) ile inhibe olmuştur. Araştırılan antibiyotiklerin katalaz üzerinde inhibe edici
etkisi görülmemişken, benomil, captan ve chlorothalonil fungusitlerinin inhibe edici etkisi olduğu
belirlenmiştir. Benomil fungusitinin inhibisyon kinetiği yarışmasız inhibisyona uyma kta olup K i değeri 1.158
mM olarak verilmiştir.
Yapılan literatür araştırmasına göre daha önce P. chrysosporium fungusundan katalaz enziminin
saflaştırılması ve karakterizasyonu çalışması yapılmamıştır.
KAYNAKLAR
[1] Ran J., Jia S., Liu Y., Zhang W., Wu S. and Pan X. A facile method for improving the covalent 431
crosslinking adsorption process of catalase immobilization. Bioresource Technology 101, 6285-6290,
2010.
12
BS-EN-001
Partial Purification and Characterization of Catalase from Phanerochaete Chrysosporium
Berna Kavakçıoğlu 1 , Leman Tarhan 1
1
Dokuz Eylül University, Science Faculty, Chemistry Department
Catalase (EC 1.11.1.6) is an enzyme well known for its ability to decompose hydrogen peroxide (H 2 O2 ) to
water and dioxygen [1]. Catalase is widely distributed in nature and it is key enzyme that protects cells from
the toxic effects of hydrogen peroxide in all aerobic and certain anaerobic organisms. Catalase has many
industrial applications instead of its medical importance.
In this study, 129.10-fold catalase purification was obtained from white rot fungus Phanerochaete
chrysosporium (DSM-1547) by applying 60% ammonium sulphate precipitation, 60% ethanol precipitation,
DEAE-cellulose anion exchange and Sephacryl-S-200 gel filtration chromatographies. The molecular weight
of native purified catalase was found about 290 kDa with gel filtration chromatography. SDS -gel
electrophoresis results indicated that P. chrysosporium catalase consists of four appa rently identical
subunits, with a molecular weight of around 70 kDa. Optimum pH and the temperature values of the purified
catalase was found as 7.5 and 30 0 C, respectively. It was found that purified catalase was more stable in the
basic region and it lost its catalytic acitivity about 25% at 60 0 C. The K m and Vmax values were found as 289.86
mM and 250000 U/mg respectively for the purified catalase. The activity of purified catalase from P.
chrysosporium was inhibited by dithiothreitol (DTT ), 2-mercaptoethanol, iodoacetamide, EDTA and sodium
dodecyl sulfate (SDS ). Among the investigated fungucides and antibiotics, it was found that while antibiotics
had no inhibition effects on purified enzyme; benomyl, captan and chlorothalonil fungucides inhibited
activity. The inhibition kinetic of benomyl was compatible with non-competitive inhibition with the K i value
of 1.158 mM.
According to our literature survey, there is no another paper involved in the purification and characterization
of catalase from white rot fungus P. chrysosporium.
REFERENCES
[1] Ran J., Jia S., Liu Y., Zhang W., Wu S. and Pan X. A facile method for improv ing the covalent 431
crosslinking adsorption process of catalase immobilization. Bioresource Technology 101, 6285-6290,
2010.
13
BS-TR-002
Beyaz Zambak (Lilium Candidum L.) Çiçeğinde Kozmetik Amaçlı Kullanım için Bazı Enzim, Antimikrobiyal,
Vitamin ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması
Ceyhun Işık1 , İbrahim Kıvrak1 , Yaşar Demir 1 , Mansur Harmandar 1 , Nazan Demir 2
1
2
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, 48000, Muğla
Kozmetik alanı her geçen gün daha fazla kişiyi içine alan, ürün çeşitliliği ve modern yaşamın görseli öne plana
çıkaran bakış açısının da etkisi ile büyük ekonomik potansiyele ulaşan bir sektördür. Diğer alanlar gibi insanlar
burada da, daha doğal olduğunu düşündükleri bitkisel ürünlere yönelmiş ve organik kozmetik ürünler adı
altında yeni bitkisel ürün arayışları ivme kazanmıştır.
Bu amaçla araştırmamızda halk arasında beyaz zambak olarak bilinen ve Muğla kırsalında doğal olarak
yetişen Lilium candidum L. kullanılmıştır. Geofit, gövdesi toprak altında oluşan ve değişime uğrayarak besin
depo etme özelliği kazanmış, soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkilere verilen genel isimdir. Türkiye florasında,
26 cinse bağlı 540 geofit türü bulunduğu kaydedilmektedir. Birçok farklı familya ve cinsten bitki bu grupta yer
almaktadır [1]. Bu grubun üyeleri arasında yer alan beyaz zambak sahip olduğu öze lliklerinden dolayı,
milattan önceki devirlerden beri bilinmekte, süs bitkisi olarak kullanılmanın dışında, tıbbi ve aromatik amaçlı
olarak da yaygın bir şekilde değerlendirilmektedir. Lilium candidum L. soğanları, içerdiği saponinlerden dolayı
yanık ve şişliklerin tedavisinde kullanılmaktadır [2].
Çalışma çerçevesinde bitkinin hoş kokulu çiçeklerinde enzim(proteaz ), antimikrobiyal ve antioksidan
aktivitenin yanı sıra vitamin analizleri de yapılarak kozmetik amaçlarla kullanımı konusunda geniş kapsamlı
bir araştırma yapılmıştır. Beyaz zambak çiçeklerinden proteaz enzimi; amonyum sülfat çöktürmesi, CMsephadeks iyon değişim kromatografisi ve Sephakril S200 jel filtrasyon kromatografisi kullanılarak
saflaştırılmıştır [3,4,5,6]. Daha sonra her basamak için protein ve enzim aktivitesi tayini yapılarak saflaştırma
kat sayısı hesaplanmıştır. Ayrıca fenolik bileşik tayini yapılmış ve DPPH serbest radikal giderme aktivitesi
bakılarak antioksidan etkisi araştırılmıştır [7]. Vitamin içeriği HPLC, uçucu yağ bileşimi ise GC/MSD cihazı
kullanılarak incelenmiştir.
Bitkinin kozmetik amaçlı kullanım için son derece uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Arslan N., Türkiye’de Doğal Çiçek Soğanlarının Potansiyeli ve Geleceği, I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi
Bildiri Kitabı (Ed. Erkal, S., Aksu, E., Çelikel F.G) s: 209 -215, 1998.
[2] Mimaki, Y., Satou, T., Kuroda, M., Sashida, Y., Hatakeyama, Y., Steroidal saponins from the bulbs of Lilium
candidum, Phytochemistry, 51 (4 ), 567-573, 1999.
[3] Demir, N., Nadaroglu, H., Topal, M., Demir, Y., J.Chem.Soc.Pak., 33 (5 ), 707-714, 2011.
[4] Demir, N., Nadaroğlu, H., Demir,Y., Identification of a Cysteine P rotease (Melain N) from Tasbih Agaji
Recent Progress in Medicinal Plants, India, Vol. 23, 319 -329, 2008.
[5] Blois, M.S., Antioxidant determinations by the use of a stable free radical, Nature, 181, 1199-1200, 1958.
[6] Demir Y, Alayli A, Yıldırım S, Demir N., Identification of Protease from Euphorbia Amygdaloides Latex and
It’s Using in Cheese Producing, Preparative Biochemistry and Biotecnology, 35. 291 –299, 2005..
[7] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela -Raventos, R.M., Analysis of total phenols and other oxidation
substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent, Methods Enzymol., 2 99, 152-178,
1999.
14
BS-EN-002
Investigation of Some Enzyme, Antimicrobial, Vitamins and Antioxidant Activities of Flower of White Lily
(Lilium Candidum L.)
Ceyhun Işık1 , İbrahim Kıvrak1 , Yaşar Demir 1 , Mansur Harmandar 1 , Nazan Demir 2
1
2
Muğla University, Faculty of Science, Chemistry Department, 48000, Muğla
Muğla University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and Genetics, 48000, Muğla
Cosmetic field is a sector that includes more people with each passing day. Due to product diversity and with
the impact of bring to the fore of modern life’s visual, it has reached a large economic potential. As in other
areas, people tend to herbal products which think more naturel product in cosmetics. So searches of new
herbal product have gained momentum under the name of organic cosmetic products.
For this purpose, Lilium candidum L., known as white lily among the public and grows naturally in Mugla
countryside was used in this study. Geofit is the name of natural flower bulbs in the language of science. It
occurs organs such as onions, tuber and rhizome in underground. In flora of Turkey it was recorded 540
geofit's species linked with 26 genus. There are many different families and the kind of plant is located inthis
group [1]. White lily is one of the members of this group. It has been known since the previous ages. Due to
its characteristics of it other than from use as ornamental plants, medicinal and aromatic also widely
considered for the purpose. Because Lilium candidum L.’s bulbs contain saponins, it is used in the treatment
of burns and swellings [2].
In tis study, fragrant flowers of the plant enzyme (protease ), as well as antimicrobial and antioxidant activity
of vitamin analysis was done extensive research on the use for cosmetic purposes. Protease of lily flowers
purified with using ammonium sulfate precipitation, CM-sephadeks, ion exchange chromatography and
Sephakril S200 gel filtration chromatography [3,4,5,6]. Then, purification coefficient was calculated by
determination of protein and enzyme activity for each stage. Also made the determination of phenolic
compounds and looking at antioxidant effects on DPPH free radical scavenging activity was investigated [7].
Vitamin content and essential oil compound of plant were investigated with HPLC and GC/MSD, respectively.
The plant has been found that highly suitable for use for cosmetic purposes.
REFERENCES
[1] Arslan N., Türkiye’de Doğal Çiçek Soğanlarının Potansiyeli ve Geleceği, I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi
Bildiri Kitabı (Ed. Erkal, S., Aksu, E., Çelikel F.G) s: 209 -215, 1998.
[2] Mimaki, Y., Satou, T., Kuroda, M., Sashida, Y., Hatakeyama, Y., Steroidal saponins from the bulbs of Lilium
candidum, Phytochemistry, 51 (4 ), 567-573, 1999.
[3] Demir, N., Nadaroglu, H., Topal, M., Demir, Y., J.Chem.Soc.Pak., 33 (5 ), 707-714, 2011.
[4] Demir, N., Nadaroğlu, H., Demir,Y., Identification of a Cysteine Protease (Melain N) from Tasbih Agaji
Recent Progress in Medicinal Plants, India, Vol. 23, 319-329, 2008.
[5] Blois, M.S., Antioxidant determinations by the use of a stable free radical, Nature, 181, 1199-1200, 1958.
[6] Demir Y, Alayli A, Yıldırım S, Demir N., Identification of Protease from Euphorbia Amygdaloides Latex and
It’s Using in Cheese Producing, Preparative Biochemistry and Biotecnology, 35. 291 –299, 2005..
[7] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela -Raventos, R.M., Analysis of total phenols and other oxidation
substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent, Methods Enzymol., 2 99, 152-178,
1999.
15
BS-TR-003
Elma (Malus Domestica) Çiçeklerinin, Antioksidan-Antiradikal Özellikleri ve Bazı Antioksidan Enzim
Aktivitelerinin Varlığının Belirlenerek Kozmetik Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Esen Taşğın1 , Nazan Demir 2 , Yaşar Demir2
1
2
Bayburt Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, 69000, Bayburt
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
Kozmetik sektörü büyük tüketici potansiyeline sahip bir alan olup, ürün çeşitliliği her geçen gün daha da
artmaktadır. Bu sektörde bitkisel ürünler hem içeriklerine duyulan güven hem de sağlık açısından daha uygun
oldukları düşüncesi ile ön plana çıkmaktadırlar. Meyve ve çiçekler sektörde her zaman kaynak olarak
kullanılmış olup, elma çiçeğine ait antioksidan aktivitenin ve bazı enzim aktivitelerinin ölçülmesi ve bu
materyalin kozmetik ürünler için uygun bir katkı maddesi olup olmadığının incelenmesi çalışm anın temelini
oluşturmaktadır.
Serbest radikal oluşturan kaynaklar; radyasyon, virüsler, UV ışınları, hava kirliliği yaratan fosil kökenli
yakıtların yanma ürünleri, sigara dumanı, enfeksiyonlar, stres, bazı tahrip edici kimyasallar ve diğer bazı
etkenlerdir. Serbest radikaller; kalp ve beyin damarlarının tıkanmasına bağlı hastalıklar, kanser, eklem
hastalıkları ve damar sertlikleri gibi pek çok hastalığa sebep olmaktadır [1]. Antioksidanlar ise serbest
radikalleri nötralize ederek vücudu bu moleküllerin toksik etkilerinden korumaktadırlar. Bu araştırmada,
elma meyvesinin (Malus domestica) çiçeklerinden elde edilen polar özütlerin antioksidan, antimikrobiyal ve
katalaz (CAT ), peroksidaz (POX) ve süperoksit dismutaz (SOD) antioksidan enzim aktivitelerini ar aştırmak
amaçlanmıştır.
Elma çiçeklerinden antioksidan ve antiradikal giderme aktivitesini değerlendirmek için 2, 2´-azinobis (3etilbenztiyoazolin-6-sülfonik asit) (ABTS) radikal giderme aktivitesi, 1, 1 -difenil-2-pikril-hidrazil (DPPH·)
serbest radikal giderme aktivitesi, ferrik tiyosiyanat metodu ile total antioksidan aktivitesi, potasyum
ferriksiyanit indirgeme metodu ile toplam indirgeme kuvveti, süperoksit anyon radikali (O 2 •-) giderme
aktivitesi, hidrojen peroksit giderme aktivitesi ferröz iyonları (Fe2+) şelatlama aktiviteleri çalışılmıştır. Ayrıca
standart antioksidan olan BHA, BHT ve α-tokoferol referans antioksidan bileşikler olarak kullanılmıştır. Bu
çalışmada elma meyvesinin (Malus domestica) çiçeklerinin su ve alkol ekstrelerinin, etkili bir şekilde DPPH,
ABTS ve O2 •- radikal giderme aktiviteleri, ferrik (Fe 3+) iyonlarını indirgeme kuvveti ve metal şelatlama
aktivitesi gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise elma çiçeklerinin sudaki ektraktında
katalaz (CAT ), peroksidaz (POD) ve polifenol oksidaz (PPO) enzim aktivitelerinin olup olmadığı araştırılmıştır.
Elma çiçeklerinin ektraktlarının üç enzim aktivitesinede sahip olduğu ve en yüksek PPO aktivitesine sahip
olduğu belirlenmiştir.
Bu veriler ışığında, elma çiçeğinin kozmetik formülasyonlar için iyi bir kaynak olduğu sonucuna varılmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Fantal, A. G., Teratology, 53, 96-217, 1996.
[2] Nadaroğlu H., Demir N., Demir Y., Asian J. Chem., 21 (7 ), 5123 -5134, 2009.
[3] Nadaroğlu H., Demir Y., Demir N., Pharm. Chem. J., 41 (8 ), 86 -91, 2007.
16
BS-EN-003
Investigation of Applicability for Cosmetic Determining The Antioxidant-Antiradical Properties and
Existence of Some Antioxidant Enzyme Activities of Apple (Malus Domestica) Flowers
Esen Taşğın 1 , Nazan Demir 2 , Yaşar Demir2
1
2
Bayburt University, Bayburt Education Faculty, 69000, Bayburt
Muğla University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 48000, Muğla
The cosmetics industry has a large consumer potential, product diversity is also increasing with each passing
day. In this sector, herbal products come forward the with the idea both confidence in the contents of and in
terms of health are more apt. Fruits and flowers is used as the source in sector every time, examination of
this material whether or not the appropriate additive for cosmetic products and measurement of some
enzyme activities and antioxidant activity of apple flower is the basis of the study .
Sources of free radical forming are radiation, viruses, UV rays, burning products of fossil fuels created air
pollution, cigarette smoke, infections, stress, some destructive chemicals and some other factors. Free
radicals cause many diseases such as diseases due to blockage blood vessels of the heart and brain, cancer,
joint problems and vascular stiffnessare .In antioxidants retain body from the toxic effects of these
molecules neutralizing free radicals. In this study, the antioxidant, antimicrobial , and catalase (CAT ),
peroxidase (POX) and superoxide dismutase (SOD) antioxidant enzyme activities of polar extracts obtained
from flowers of the apple (Malus domestica) was aimed to investigate.
To evaluate the antioxidant and antiradical removal activity from flowers apple are studied 2, 2'-azinobis (3etilbenztiyoazolin-6-sulfonic acid) (ABTS) radical scavenging activity, 1, 1-diphenyl-2-picryl-hidrazil (DPPH ·)
free radical scavenging activity, the total antioxidant activity with ferric thiocyanate m ethod, reducing the
total power with potassium ferriksiyanit reduction method, superoxide anion (O 2 • -) removal activity, the
activity of hydrogen peroxide removal, ferrous ions (Fe 2 +) chelating activities. Furthermore, BHA, BHT and αtocopherol are used as reference antioxidant compounds,which are the standard antioxidants. In this study,
It was detected that the water and alcohol extracts of flowers of apples (Malus domestica) has shown DPPH,
ABTS and O2 •- radical scavenging activity, ferric (Fe 3+) ions reduction force and metal chelating activity. In
the second part of the study, It was investigated that flowers catalase (CAT ), peroxidase (POD) and
polyphenol oxidase (PPO) enzyme activities were or not in the water extract of apple. It was determinedthat
extracts of apple flowers have three enzymes activities and the highest PPO activitiy.
Based on these data, it was concluded that for cosmetic formulations of apple flower was a good source.
REFERENCES
[1] Fantal, A. G., Teratology, 53, 96-217, 1996.
[2] Nadaroğlu H., Demir N., Demir Y., Asian J. Chem., 21 (7 ), 5123 -5134, 2009.
[3] Nadaroğlu H., Demir Y., Demir N., Pharm. Chem. J., 41 (8 ), 86-91, 2007.
17
BS-TR-004
Esteraz Enzimi ile Sentezlenen Polikaprolaktonun Reaksiyon Koşullarının Belirlenmesi
Ezgi Bilgiç 1 , Hazal Vural 1 , Erhan Özsağıroğlu 1 , Banu İyisan 1 , Yüksel Avcıbaşı Güvenilir 1
1
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslakİstanbul/TÜRKİYE.
Yapılan çalışmada, esteraz enzimi katalizörlüğünde halka açılması polimerizasyonuyla polikaprolakton (PCL)
sentezi gerçekleştirilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak lipaz enzimi yerine esteraz enzimi
ile çalışılmıştır. Monomer olarak ɛ -kaprolakton ve çözücü olarak da toluen kullanılmıştır. Reaksiyon koşulları
değiştirilerek elde edilen polimerlerin karakterizasyonu yapılarak reaksiyon koşullarının PCL sentezindeki
etkisi incelenmiştir. Numunelerinin molekül ağırlıklarının tayininde jel geçirgenlik kromatografisi (GPC ),
reaksiyonlardaki dönüşüm oranlarının hesaplanmasında, Mn değerlerinin ölçülmesinde ve polimerin yapısı ve
bileşiminin açığa çıkarılmasında hidrojen nükleer manyetik rezonans ( 1 H-NMR) kullanılmıştır. Deneylerden
elde edilen örneklerin bağ yapısını ve kristal yapısını incelemek amacıyla Fourier dönüşümlü kızılötesi
spektrometresi (FTIR) ve X-ışını kırınım cihazı (XRD) kullanılmıştır.
Reaksiyon sıcaklıklarının değiştirildiği seri deneylerinde % 11’lik sabit enzim konsantrasyonlarında ve 1:2
monomer:çözücü oranlarında çalışılmıştır. ɛ -kaprolaktonun halka açılım polimerizasyonunda katalizör olarak
aktivitesi 17 U/mg olan domuz ciğerinden elde edilen (porcine liver) esteraz kullanılmıştır. Deneyler
monomerin havanın oksijeni ile reaksiyona girmesini engellemek için inert azot atmosferinde
gerçekleştirilmiştir. PCL numunelerinin molekül ağırlıklarının, molekül ağırlık dağılımlarının ve dönüşüm
oranlarının sıcaklık ve zamana göre değişiminin görülmesi için deneylerde toluen çözücülü ortamda 60 ˚C, 70
˚C, 80 ˚C, 90 ˚C ve 100 ˚C olmak üzere 5 farklı sıcaklık değerin de ve 5 farklı reaksiyon zamanlarında
çalışılmıştır. Reaksiyon süreleri saat olarak 6, 24, 48, 72 ve 120’dir. Polimerizasyonu sonlandırmak amacıyla
kloroform, kloroform içerikli çözeltiden polimerin çöktürülerek alınması için de metanol kullanılmıştır.
Şekil 1. Farklı reaksiyon sıcaklıklarında sentezlenen PCL örneklerinin molekül ağırlıkları
Yüksek reaksiyon sıcaklıklarında elde edilen moleküllerin maksimum M n değerleri birbirinden farklı ve
yüksektir. En yüksek Mn değeri 80 oC’de, 3810 g/mol, polidispersite ise 1.1138 olarak bulunmuştur. 60 oC, 70
o
C, ve 100 oC için maksimum moleküler ağırlıkları 48 saatlik sürede elde edilmiştir. 80 oC ve 90 oC için ise
molekül ağırlıkları 120 ve 24 saatlik sürelerde en yüksek molekül ağırlıkları elde edilmiştir. 80 oC ‘de 120
saatlik sürede sentezlenen polimer numunesinin yapısı 1 H-NMR ve FTIR ile belirlenmiştir. Bu PCL
numunesinin amorf polimer olduğu XRD analizi sonucunda görülmüştür. Daha sonra 80 oC ‘de ve 120 saatlik
deney süresinde 5%, 20% ve 30% enzim konsantrasyonlarında çalışılmıştır. GPC analizleri sonucunda oldukça
farklı sonuçlar elde edilmiştir. Enzim konsantrasyonu arttıkça polimerin molekül ağırlığının azaldığı
görülmüştür. Bunun nedeni ise enzim konsantrasyonun artmasıyla birlikte reaksiyonun reaktanlar y önünde
ilerlemesidir. 5%’lik enzim konsantrasyonunda polimerizasyon reaksiyonu gerçekleşmemiştir. Bu nedenle
esteraz katalizörlüğünde gerçekleştirilen ɛ -kaprolaktonun halka açılımı polimerizasyonu için en uygun enzim
konsantrasyonu 11% olarak belirlenmişti r.
18
BS-EN-004
Determination of Reaction Conditions of Ring Opening Polymerization of Ɛ-Caprolactone by Porcine Liver
Esterase
Ezgi Bilgiç 1 , Hazal Vural 1 , Erhan Özsağıroğlu 1 , Banu İyisan 1 , Yüksel Avcıbaşı Güvenilir 1
1
Istanbul Technical University, Chemical and Metallurgical Engineering Faculty, Chemical Engineering
Department, 34469, Maslak-Istanbul/TURKEY.
In the present study, we first reported the ring opening polymerization of ɛ -caprolactone catalyzed by
porcine liver esterase. Reaction conditions were changed to understand reaction mechanism and kinetics
with this catalyst. All samples were analyzed by gel permeation chromatography (GPC) and hydrogen nuclear
magnetic resonance (1 H-NMR) to obtain molecular weight distribution with time, conversion and chemical
structures. Moreover, PCL chains were characterized by Fourier transform infrared Spectroscopy (FTIR), and
X-ray diffraction (XRD).
Ɛ -caprolactone was polymerized by a lyophilized enzyme, esterase from porcine liver. Porcine liver esterase
catalyzed ring opening polymerization of ε-caprolactone were performed in toluene solution at 60 oC, 70 o C,
80 oC, 90 oC, and 100 oC in different time periods which were 6, 17, 24, 48, 72, and 120 hours respectively.
For monomer/solvent mixture, ratio was 1:2 (w/w) and enzyme concentration was 11% (w/w ). At the end of
time, reaction solution was taken and chloroform terminated by adding an exc ess of chloroform and
removing the enzymes by filtration. The chloroform in the filtrate was in large part removed by evaporation
and the polymer in the concentrated solution was precipitated in methanol. Moreover, additional
experiments were carried out at 5%, 20%, and 30% enzyme concentrations for the best molecular weight
distribution obtained at one temperature series.
Figure 1. Molecular weight distributions in time of PCL samples at different reaction temperatures
Maximum Mn values were very different and higher molecular weights were obtained at high reaction
temperatures. The highest Mn value was 3810 g/mol at 80 oC and also polydispersity index of this experiment
was 1.1138. Maximum molecular weight values for 60 oC, 70 oC, and 100 oC were obtained in 48 hours; on
the other hand, for 80 oC, and 90 o C the peak point of molecular weights were achieved in 120 hours.
5%, 20%, and 30% enzyme concentrations were made at 80 oC in 120 hours. GPC results of these
experiments were very different and increasing enzyme concentrations resulted from decreasing in
molecular weights because reaction mechanism was preceded to reactants side with increasing of enzyme
concentration. Moreover, polymerization reaction was not occurred at 5 % en zyme concentration. Thus, it
was seen that 11% enzyme concentration was the most suitable ratio for esterase catalyzed ring opening
polymerization of ɛ -caprolactone.
In this paper, PCL was successfully synthesized using a novel enzymatic catalyst porcine l iver esterase. The
synthesized PCL was low molecular weight and amorphous polymer. Polydispersity index values of PCL
samples were very narrow and most of them were between 1.12 and 1.3.
19
BS-TR-005
Staphylococcus Saprophyticus Kaynaklı Nitroredüktaz Enziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve
Biyokimyasal Karakterizasyonu
Gülden Yetiş1 , Ayhan Çelik1
1
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
Nitroredüktazlar (NTR) oksidoredüktaz sınıfı enzimler olup nitro grubu taşıyan bileşiklerin indirgenme
reaksiyonunu NAD (P )H kullanarak katalizler [1].
R-NO2 + NAD (P )H  R-NHOH + NAD (P )+
Genel olarak NTR’ler iki gruba ayrılırlar; oksijen hassasiyeti olan ve olmayan. Oksijen hassasiyeti olmayan
bakteriyel nitroredüktazların pek çok uygulama alanı mevcuttur. Özelli kle, toprak kirliliklerinin biyolojik
olarak giderilmesinde (nitroaromatiklerin biyodegredasyonunda) rol oynarlar [2, 3]. İlaveten ticari önemi
olan bileşiklerin sentezinde [4] ve özellikle çeşitli kanser terapi ilaç öncü maddelerin aktivasyonunda görev
alırlar [5, 6]. Dolayısıyla, bilimsel araştırmalarda NAD (P )H bağımlı bakteriyel nitroredüktazlar özel öneme
sahiptir ve yoğun ilgi uyandırmıştır.
Bu çalışmada mezofilik kaynaklı bir bakteri olan Staphylococcus saprophyticus’dan yeni bir nitroredüktaz
(Ssap-NtrB) enzimi klonlanmış olup rekombinant sistemde enzim ekspresyonu sağlanmış ve % 90 saflıkta
enzim saflaştırılmıştır (50 mg NTR/L). Saflaştırılan enzimin karakterizasyonuna yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmalar; MALDI-TOF ile Ssap-NtrB’nin molekül kütlesi tespiti, enzimin flavin içeriği tayini, kofaktör
tercihinin belirlenmesi, enzimin çalıştığı optimum pH ve sıcaklık aralığının tespiti ve enzimin termal
kararlılığının belirlenmesi, nitroredüktaz aktivitesinin ve kanser terapilerinde kullanılan çeşitli substratlara
karşı kinetiğinin incelenmesini kapsamaktadır.
Rekombinant üretim sistemi ve biyokimyasal karakterizasyonu tamamlanan Ssap-NtrB, gösterdiği soğuk aktif
özelliği ile nitroredüktaz sınıfı enzimlerde bir ilki temsil etmektedir [7-11]. Bu sayede enzimin, farmakolojik ve
biyoteknolojik uygulamalarda kullanılma potansiyelinin yüksek olacağı öngörülmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Bryant DW, McCalla DR, Leeksma M, Laneuville P., Can J Microbiol, 27, 81 -6, 1981.
[2] Spain J.C., Annu Rev Microbiol, 49, 523–55, 1995.
[3] Rieger P.G. MHM, Gerle M., Vogt U., Groth T., Knackmuss H.J., J Biotech, 94, 101 –23, 2002.
[4] Nadeau L.J., He Z., Spain J.C., Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 24, 301 -5, 2000.
[5] Knox RJ, Connors TA., Clin Immunother, 3, 136 –53, 1995.
[6] Knox RJ, Connors TA., Pathol Oncol Res, 3, 309 –24, 1997.
[7] Anlezark G.M., Melton R.G., Sherwood R.F., Coles B., Friedlos F., Knox R.J., Biochemical Pharmacology,44,
2289-95, 1992.
[8] Blasco R, Castillo F., Appl Environ Microbiol, 59, 1774 -8, 1993.
[9] Kutty R, Bennett G., Arch Microbiol, 184, 158 -67, 2005.
[10] Emptage CD, Knox RJ, Danson MJ, Hough DW., Biochem Pharmacol, 77, 21-9, 2009.
[11] Olekhnovich I.N., Goodwin A., Hoffman P.S., FEBS Journal, 276, 3354 -64, 2009.
20
BS-EN-005
Cloning, Expression and Characterisation of Nitroreductase from Staphylococcus Saprophyticus
Gülden Yetiş1 , Ayhan Çelik1
1
Gebze Institute of Technology, Department of Chemistry
Nitroreductases are members of oxidoreductases and these enzymes catalyse the reduction of nitro groups
using NAD (P )H as cofactor [1].
R-NO2 + NAD (P )H  R-NHOH + NAD (P )+
Nitroreductase are generally, divided into two groups; (I) oxygen -sensitive and (II) oxygen-insensitive.
Oxygen-insensitive bacterial nitroreductases have many applications including bioremediation of
nitroaramatics [2, 3], synthesis of some valuable chemicals [4] and prodrug activation in various cancer
therapy [5, 6]. Therefore, bacterial nitroreductases are of special scientific interest.
In this study, a gene encoding nitroreductase was cloned from mesophilic bacteria of Staphylococcus
saprophyticus. This novel nitroreductase (named as Ssap-NtrB) was expressed in recombinant form and
purified at a scale of 50-60 mg Ssap-NtB/L with at least 90% purity based on SDS-PAGE. Biochemical
characterisation of Ssap-NtrB has been performed. That includes molecular weight determination by MALDITOF, flavin content analysis by Uv-vis spectrometer, cofactor preference, determination of optimum pH and
temperature profiles and thermal stability. The nitroreductase activity and kinetic parameters using several
substrates, in cancer therapy, have been determined.
The recombinant enzyme production and biochemical characterization of Ssap -NtrB have revealed
interesting findings. Ssap-NtrB is a unique enzyme being the first cold active enzyme in nitroreductase family
[7-11]. Its great potentials in pharmacological and biotechnology applications have also been discussed.
REFERENCE
[1] Bryant DW, McCalla DR, Leeksma M, Laneuville P., Can J Microbiol, 27, 81-6, 1981.
[2] Spain J.C., Annu Rev Microbiol, 49, 523–55, 1995.
[3] Rieger P.G. MHM, Gerle M., Vogt U., Groth T., Knackmuss H.J., J Biotech, 94, 101–23, 2002.
[4] Nadeau L.J., He Z., Spain J.C., Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 24, 301-5, 2000.
[5] Knox RJ, Connors TA., Clin Immunother, 3, 136–53, 1995.
[6] Knox RJ, Connors TA., Pathol Oncol Res, 3, 309–24, 1997.
[7] Anlezark G.M., Melton R.G., Sherwood R.F., Coles B., Friedlos F., Knox R.J., Biochemical Pharmacology,44,
2289-95, 1992.
[8] Blasco R, Castillo F., Appl Environ Microbiol, 59, 1774-8, 1993.
[9] Kutty R, Bennett G., Arch Microbiol, 184, 158-67, 2005.
[10] Emptage CD, Knox RJ, Danson MJ, Hough DW., Biochem Pharmacol, 77, 21-9, 2009.
[11] Olekhnovich I.N., Goodwin A., Hoffman P.S., FEBS Journal, 276, 3354-64, 2009.
21
BS-TR-006
Nandrolon Bileşiğinin Aspergillus Wentii MRC 200316 ile Biyotransformasyonu
Kudret Yıldırım 1 , Çağla Ayhan 1
1
Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı
Steroidlerin mikrobiyal biyotransformasyonları yüksek regioseçicilikleri ve stereoseçicilikleri sebebi ile çok
daha önemli ve fonksiyonlu bileşiklerin sentezi için dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır [1 -3].
Günümüzde, bilinen mikrobiyal biyotransformasyonların etkinliklerini artırmak, kullanılabilir yeni
mikroorganizmalar ve reaksiyonlar bulmak için çalışmalar yoğun olarak sürdürülm ektedir [1].
Bugüne kadar farklı Aspergillus türleri ile birçok steroidin biyotransformasyonları gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu çalışmalardan Baeyer-Villger oksidasyonları, 5α-redüksiyonları ve steroidlerin farklı kısımlarında
gerçekleşen mikrobiyal hidroksilasyonlar gibi ilginç sonuçlar alınmıştır [1 -3].
Bir Aspergillus türü olan Aspergillus wentii ile yapılan bütün steroid biyotransformasyonları grubumuz
tarafından gerçekleştirilmiş ve bu biyotransformasyonlar yüksek verimli mikrobiyal hidroksilasyonl ar ile
sonuçlanmıştır [4,5].
Bu çalışmada A. wentii MRC 200316 küfü ile anabolik bir steroid olan ve 19-nortestosteron olarak da bilinen
nandrolon (1) bileşiğinin biyotransformasyonu gerçekleştirildi. Biyotransformasyon çalışması sonucunda 10βhidroksi-19-nortestosteron (2) 6β-hidroksi-19-nortestosteron (3) ve 14α-hidroksi-19-nortestosteron (4)
metabolitleri elde edildi. A. wentii küfü daha önce testostestoron bileşiği üzerinde 10β-hidroksilasyonu
haricinde aynı mikrobiyal hidroksilasyonları gerçekleştirmişti [4].
Metabolitler kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. Metabolitlerin yapı tayinleri ise nandrolon ile
metabolitlerin NMR ve IR spektrumları karşılaştırılarak gerçekleştirildi.
KAYNAKLAR
[1] Fernandes P., Cruz A., Angelova B., Pinheiro H. M. and Cabral J. M. S., Enzyme and Microbial Technology,
32, 688-705, 2003.
[2] Holland H. L., Steroids, 64, 178-186, 1999.
[3] Mahato S. B. and Garai S., Steroids, 62, 332 -345, 1997.
[4] Yildirim K., Kupcu İ. and Gulsan F., Zeitschrift für Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 65, 688-692,
2010.
[5] Yildirim K., Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75, 1273 -1281, 2010.
22
BS-EN-006
Biotransformation of Nandrolone by Aspergillus wentii MRC 200316
Kudret Yıldırım, Çağla Ayhan
Sakarya University, Faculty of Arts and Sciences, Chemistry Dept., Biochemistry Division
Microbial steroid biotransformations have found worldwide application for the preparation of more valuable
and functionalized compounds due to their high regio- and stereoselectivity [1-3]. There are still enormous
efforts to increase the efficiency of microbial steroid biotransformations and to find new useful
microorganisms and reactions [1].
Different Aspergillus species have been used for the biotransformations of many steroids so far. These
biotransformations afforded interesting res ults, such as Baeyer-Villiger oxidations, 5α-reductions and
different microbial hydroxylations on steroid skeleton [1 -3].
All steroid biotransformations by Aspergillus wentii have been carried out by our group and these have
afforded microbial hydroxylations in high yields [4,5].
In this work, biotransformation of nandrolone (19-nortestosterone ), an anabolic steroid, by A. wentii MRC
200316 was studied. Biotransformation of this steroid afforded 3 different hydroxylated metabolites.
The metabolites were separated by column chromatography. Structure determinations of the metabolites
were performed by comparing NMR and IR spectra of nandrolone with those of metabolites.
REFERENCES
[1] Fernandes P., Cruz A., Angelova B., Pinheiro H. M. and Cabral J. M. S., Enzyme and Microbial Technology,
32, 688-705, 2003.
[2] Holland H. L., Steroids, 64, 178-186, 1999.
[3] Mahato S. B. and Garai S., Steroids, 62, 332 -345, 1997.
[4] Yildirim K., Kupcu İ. and Gulsan F., Zeitschrift für Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 65, 688-692,
2010.
[5] Yildirim K., Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75, 1273 -1281, 2010.
23
BS-TR-007
Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-4,6-Dimetoksiindan ve 2-Amino-6,8-Dimetoksi-1,2,3,4Tetrahidronaftalin’nin Sentezi ve Asimetrik Ayırma
Leyla Demirkol, Süleyman Yılmaz, Süleyman Göksu
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi kimya Bölümü 25240 -Erzurum
[email protected]
Bir monoamin hormonu olan dopamin (1) nöronlar arası iletişimi sağlayan bir maddedir ve merkezi sinir
sistemiyle ilgili şizofreni ve Parkinson gibi hastalıklarda önemli role sahiptir.[1]. Pek çok aminoindan ve
aminotetralin türevinin dopamin benzeri aktiviteler gösterdiği bildirilmiştir[2]. Ticari olarak neupro adıyla
bilinen dopaminerjik rotigotin (2) ilacı plaster şeklinde Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır[3].
6,7-ADTN (3) ve 5,6-ADTN (4 )’nin dopamin reseptörleri üzerinde apomorfinden d aha etkili oldukları
bildirilmiştir[4].
NH 2
N
H
NH 2
S
HO
NH 2
HO
HO
OH
OH
HO
2 Rotigotin
1 Dopamin
OH
3 6,7-ADTN
4 5,6-ADTN
Bu çalışmada dopamin (1 ), rotigotin (2 ), 6,7-ADTN (3) ve 5,6-ADTN (4 )’ün analogları olan 2-aminoindan 6 ve
2-aminotetralin 7, sinnamik asit 5’ten çıkılarak rasemik karışımları halinde sentezlendi. Sentezlenen bileşikler
(R )-2-asetoksimandelil klorür ile ilgili diasteromerlerine dönüştürüldü. Bu diasteromerik amid karışımlarının
kristallendirme ve asimetrik ayırma işlemleri hali hazırda devam etmektedir.
O
MeO
MeO
OH
NH 2
n
OMe
5
OMe
(+)- 6 n=1
(-)-6 n=1
(+)-7 n=2
(-)-7 n=2
TEŞEKKÜR
Maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a (109T/241) ve Atatürk Üniversitesine teşekkür ederiz.
KAYNAKLAR
[1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CNS Drug Rev. 4, 42, 1998.
[2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, 1985.
[3] Giladi, N.; Boroojerdi, B.; Korczyn, A. D.; Burn, D. J.; Clarke, C. E.; Schapira, A. H. Mov Disord. 2007, 2398 2404
[4] Göksu, S., Seçen, H., Sütbeyaz, Y. Helv. Chim. Acta 2007, 270 -273.
24
BS-EN-007
Synthesis and Asymmetric Resolution of Dopamine and Rotigotine Analogues 2-Amino-4,6Dimethoxyindane and 2-Amino-6,8-Dimethoxy-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Leyla Demirkol, Süleyman Yılmaz, Süleyman Göksu
Department of Chemistry, Faculty of Science, Atatürk University, 25240-Erzurum, TURKEY
[email protected]
Dopamine (1), a monoamine hormone, is a neurotransmitter and have important roles in central nervous
system (CNS)–related disorders such as schizophrenia and Parkinson’s disease[1]. Dopamine-like actions of
many chemical compounds have been reported [2]. A drug rotigotine (2), commercially known as neupro, is
used in the treatment of Parkinson’s disease as transdermal patch[3]. It has been reported that 6,7-ADTN (3)
and 5,6-ADTN (4) are more potent on dopamine receptors than apomorphine[4].
NH 2
N
NH 2
S
HO
H
NH 2
HO
HO
OH
OH
HO
2 Rotigotine
1 Dopamine
OH
3 6,7-ADTN
4 5,6-ADTN
In the present study, dopamine (1), rotigotine (2), 6,7-ADTN (3) and 5,6-ADTN (4) analogues 2-aminoindane
6 and 2-aminotetraline 7 were synthesized starting from cinnamic acid 5 as rasemic mixtures. Synthesized
compounds were converted to their corresponding diastereomers with (R)-2-acetoxymandelyl chloride.
Crystallization and asymmetric resolution of these diastereomeric amide mixtures is already continue.
O
MeO
MeO
OH
NH 2
n
OMe
5
OMe
(+)- 6 n=1
(-)-6 n=1
(+)-7 n=2
(-)-7 n=2
Acknowledgments
We are indebted to the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK, Grant No.
109T/241) and Atatürk University for their financial support of this work.
REFERENCES
[1] Haadsma-Svensson, S. R., Svensson, K. A. CNS Drug Rev. 4, 42, 1998.
[2] Cannon, J. G. Prog. Drug Res. 29, 303, 1985.
[3] Giladi, N.; Boroojerdi, B.; Korczyn, A. D.; Burn, D. J.; Clarke, C. E.; Schapira, A. H. Mov Disord. 2007, 2398 2404
[4] Göksu, S., Seçen, H., Sütbeyaz, Y. Helv. Chim. Acta 2007, 270 -273.
25
BS-TR-008
Hücre Spesifik Hedefleme ve Görüntüleme için Biyofonksiyonel Kuantum Parçacıklar
Muharrem Şeleci, Didem Ağ, Mehriban Akın, Dilek O. Demirkol, Suna Timur
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, 35100 -Bornova, İzmir
Nanoteknolojinin gelişimine paralel olarak biyomedikal alanda özellikle kanser araştırmalarında etkin
kullanım potansiyeline sahip çeşitli fonksiyonel nanoparçacıkların eldesi mümkün olmaktadır [1 -2]. Özellikle
floresans prob olarak kuantum parçacıklar (QD), boyuta bağlı farklı emisyon dalga boylarına ve yapılarından
dolayı biyomoleküllerle konjuge olabilme gibi pek çok önemli özelliği içermektedir [3 -4]. Dolayısıyla QD
yapıları, spesifik hücre hedefleme, biyo-işaretleme ve multi-fonksiyon kazandırılabilmesi gibi özelliklerinden
dolayı oldukça önemli materyallerdir.
Bu çalışmada, farklı QD yapılarının modifikasyonu ve biyo-fonksiyonlandırılması ile kanser hücrelerine
hedeflenebilirlikleri ve hücre görüntülenmesinde kullanım potansiyelleri araştırılmıştır. Bu amaçla hazırlanan
yapılardan ilkinde, faz transfer reaksiyonlarıyla organik fa zdan sulu faza geçirilen QD ların aynı anda kontrollü
olarak ligand değişimlerini mümkün kılmaktadır. Faz değişim reaksiyonları sonunda suda çözünen amino uçlu
poliamidoamin dendrimerleriyle kaplı QD yapıları, bir sonraki aşamada anti -HER-2 antikoru ile konjuge
edilerek, meme kanseri hücrelerini (MCF-7) görüntüleme etkinlikleri araştırılmıştır. Diğer kullanılan yapıda ise
suda çözünen ve karboksil gruplarına sahip QD nanoparçacıklar EDC/NHS kimyasıyla pratikçe anti -c-erbB2
antikoruna bağlanarak, akciğer kanser (A-549) hücrelerindeki assosiasyon etkinlikleri incelenmiştir. Son
olarak yüzeyinde PEG gruplarına sahip QD ların, hücreye penetre olan peptidler (CPP) ile modifikasyonu ve
CPP kullanımının QD parçacıkların hücre içerisine girişini kolaylaştırıcı etkil eri floresans mikroskop ve akış
sitometrisi kullanılarak izlenmiştir.
Sonuç olarak, çalışmalarımız içerisinde tasarlanan ve in vitro hücre kültür uygulamaları gerçekleştirilen
nanoparçacıkların, sergiledikleri floresans özelliklerin izlenmesi yoluyla beli rlenen hücre assosiasyon
etkinlikleri göstermektedir ki kullanılan fonksiyonel nano yapılar hedefe yönelik hücre görüntüleme ve
kanser terapisi için etkin platformlar olabilme potansiyeline sahiptir.
KAYNAKLAR
[1] S.P. Leary, C.Y. Liu, M.L. Apuzzo, Neurosurgery 58, 805–823, 2006.
[2] F. Pinaud, X. Michalet, L.A. Bentolila, Biomaterials 27, 1679 –1687, 2006.
[3] Y. T. Lim,S. Kim, A. Nakayama,N.E. Stott, M. G. Bawendi, J. V. Frangioni, Mol. Imaging 2, 50 –64, 2003.
[4] E. R. Goldman, H. Mattoussi, G. P. Anderson, I. L. Medintz, J.M. Mauro, Method Mol. Biol.303, 19–34,
2005.
26
BS-EN-008
Bio-Functionalized Quantum Dots for Cell Specific Targeting and Imaging
Muharrem Şeleci, Didem Ağ, Mehriban Akın, Dilek O. Demirkol, Suna Timur
Ege University, Faculty of Science, Biochemistry Department 35100 Bornova -Izmir, Turkiye
The development of nanotechnology provides us new functionalized fluorescent n anoparticles, quantum
dots (QDs), as probes for biomedical applications it will bring new alternates to cancer researches [1 -2]. As
fluorescent probes, QDs have many unique characteristics. QDs have different emission wavelengths
depending on their sizes and also, they have bio-conjugation ability with various bio-molecules, effectively
[3-4]. Thus, all of these features make QDs very suitable materials for bio -labeling, targeting and
functionalization studies.
In our studies, various QDs have been used for the bio-functionalization as platform for cancer cell targeting
and imaging studies. Initially, phase-transfer reaction of QDs with amine-terminated polyamidoamine
(PAMAM) dendrimer with controllable ligand molar ratios was achieved. After conjugation with HER -2,
receptor-mediated targeting efficiency of antibody labeled PAMAM/QDs conjugates was evaluated by
successful staining of breast cancer cells (MCF-7) with bio-conjugates. Moreover, carboxyl functional QDs
have been targeted with anti-c-erbB2 antibody via EDC/NHS chemistry for the imaging of lung cancer cells
(A-549) and then in vitro studies were carried out with A-549 cells to observe their cell internalization
efficiency. Finally, PEGylated QDs were modified with cell penetrating peptide that facilitates penetration of
QDs from the cell membrane. Cellular internalization degree and the localization of bio -conjugates were
observed via fluorescence properties of QDs using fluorescence microscopy and flow cytometry.
In conclusion, our findings confirmed that designed bio-functionalized QD nanoparticles have great potential
in the area of targeted cellular imaging and therapy.
REFERENCES
[1] S.P. Leary, C.Y. Liu, M.L. Apuzzo, Neurosurgery 58, 805 –823, 2006.
[2] F. Pinaud, X. Michalet, L.A. Bentolila, Biomaterials 2 7, 1679–1687, 2006.
[3] Y. T. Lim,S. Kim, A. Nakayama,N.E. Stott, M. G. Bawendi, J. V. Frangioni, Mol. Imaging 2, 50 –64, 2003.
[4] E. R. Goldman, H. Mattoussi, G. P. Anderson, I. L. Medintz, J.M. Mauro, Method Mol. Biol.303, 19–34,
2005.
27
BS-TR-009
Termofilik Brevibacillus Borstelensis (P35) Bakterisinden Pektinliyaz Enziminin Saflaştırılması,
Karakterizasyonu ve Bazı Endüstriyel Uygulamalarının Araştırılması
Nazan Demir 1 , Esen Taşğın 2 , Hayrunnisa Nadaroğlu 3 , Yaşar Demir 1 , Ahmet Adıgüzel 4 , Medine Güllüce 5
1
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
2
3
Bayburt Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, 69000, Bayburt
Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, 25240, Erzurum
4
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 25240, Erzurum
5
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 25240, Erzurum
Pektin liyaz (PL) enzimi (polimetilgalakturonat liyaz; EC 4. 2. 2. 10, PMGL) metille esterleşmiş
poligalakturonatların α- (1, 4) bağlarını trans-eliminasyonla parçalayan bir enzimdir [1]. Pektin liyaz enzimi
lifli gıdaların işlenmesinde, tekstil endüstrisinde, bitki dokularının yumuşatılmasında, hayvan yemlerinde, yağ
ekstraksiyonun da verimin arttırılmasında, çay ve kahvenin oksidasyon sürecinin hızlandırılmasında, kâğıt
yapımında, atık suların temizlenmesinde ve meyve suyu, sirke ve şarap ü retiminde kullanılmaktadır [2].
Pektin liyaz enzimi mantar, bakteri, maya ve yüksek bitkilerden elde edilmiştir. Bu çalışmada termofilik bir
bakteri olan Brevibacillus borstelensis (P35) bakterisinden pektin liyaz enziminin saflaştırılması, karakterize
edilmesi, meyve suyu ve yağ ekstraksiyonunda kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Pektin liyaz
enziminin elde edilmesinde H1 bakterisinin seçilme amacı ise; kolay çoğalabilir olması, ucuz olması yanı sıra
termofilik olduğundan dolayı sıcaklığa dayanıklı olacağından endüstride geniş uygulama alanı bulacağı
düşüncesi ile seçilmiştir.
Bu çalışmada, Brevibacillus borstelensis (P35) bakterisi tarafından ekstraselüler olarak üretilen pektin liyaz
enzimi DEAE-selüloz iyon değişim kromatografisi kullanılarak saflaştırılmıştır [3, 4]. SDS poliakrilamid jel
elektroforezleri yapılarak saflıkları ve alt birimlerinin olup olmadığı kontrol edilmiştir. H1 bakterisinden
saflaştırılan pektin liyaz enziminin optimum pH’ı 3.0; optimum sıcaklığı ise 50 oC olarak belirlenmiştir.
Lineweaver-Burk metodu kullanılarak bu enzimlerin Vmax ve K M’leri hesaplanmıştır. Molekül ağırlıkları ise
Sephadex G-100 jel filtrasyon kromatografisi ile bulunmuştur. Saflaştırılan pektin liyaz enzimlerinin aktivitesi
üzerine Ca2+, Mg2+, Co2+, Fe2+, Zn2+, Cu2+, Hg2+, sitrik asit, EDTA ve askorbik asidin etkisi de incelenmiştir. İkinci
aşamada ise Brevibacillus borstelensis (P35) bakterisinden saflaştırılan pektin liyaz enzimi ve ham ekstraktı
ile şeftali, portakal, vişne, üzüm, elma, çilek suyu elde etmek için kullanılmışlardır. Ayrıca, kontrol amaçlı aynı
meyvelerden enzim katılmadan meyve suyu elde edilmiştir. Saflaştırılan pektin liyaz pektin liyaz enzimin
meyve suyu elde etmede verimi etkili bir şekilde arttırdığı belirlenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Van-Alebeek, G. J. W. M., Christensen, T. M. I. E., Schols, H. A., Mikkelsen, J. D. and Voragen, A. G. J.,
2002. J. Biol. Chem., 227 (29 ), 25929-25936.
[2] Kashyap, D. R., Vohra, P. K., Chopra, S., and Tewari, R., 2001. Bioresource Technol., 77 (3 ), 215-227, 2001.
[3] Demir, N., Nadaroğlu, H., Tasgın, E., Adıgüzel, A., Gulluce, M., Annals of Microbiol., 61 (4 ), 939-946, 2011.
[4] Novel Pectin Lyase from Bacillus pumilus (P9 ), Romanian Biotechnol. Lett., 15 (2 ), 5167 -5176, 2010.
28
BS-EN-009
Purification and Characterization of Pectin Lyase Enzyme from Thermophilic Brevibacillus Borstelensis
(P35) Bacteria and Investigation of Some Industrial Applications
Nazan Demir 1 , Esen Taşğın 2 , Hayrunnisa Nadaroğlu 3 , Yaşar Demir 1 , Ahmet Adıgüzel 4 , Medine Güllüce 5
1
Muğla University, Faculty of Science, Chemistry Department, 48000,
2
3
4
Bayburt University, Bayburt Education Faculty, 69 000, Bayburt
Atatürk University, Erzurum Vocational School, Department of Food Technology, 25240, Erzurum
Atatürk University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and Genetics, 25240, Erzurum
5
Atatürk University, Faculty of Science, Department of Biology, 25240, Erzurum
Pectin lyase (PL) is an enzyme (polimetilgalakturonat lyase, EC; 4.2.2.10, PMGL) which breaks down with
trans- elimination α- (1, 4) bonds of polygalacturonate esterified by methyl [1]. Pectin lyase enzyme used in
high fiber food processing, textile industry, the softening of plant tissues, animal feed, increasing yield in oil
extraction, speeding up the oxidation process of tea and coffee, paper making, cleaning of waste water an d
the production juice, vinegar and wine [2]. Pectin lyase enzyme have been obtained from fungi, bacteria,
yeast and higher plants. In this study, it is aimed purification, characterization and investigation of the
usability in fruit juice and oil extraction of pectin lyase enzyme from Brevibacillus borstelensis bacteria (P35)
which is a thermophilic bacterium. The objectives of election of the H1 bacterium in pectin lyase enzyme in
obtaining are that as well as it is easy to grow and cheaper, temperature -resistant because of thermophilic,
and so it was thought to find a wide range of applications in industry.
In this study, pectin lyase enzyme produced as extracellular by Brevibacillus borstelensis (P35) bacterium
was purified using DEAE-cellulose ion exchange chromatography [3, 4]. Their purity and their sub-units have
been checked with SDS polyacrylamide gel electrophoresis. The optimum pH and the optimum temperature
of the pectin lyase enzyme purified from H1 bacteria, pH; 3.0, 50 °C, respectively. Vmax and KM values of
these enzymes were calculated by using Lineweaver-Burk method. Molecular weights are determined by
Sephadex G-100 gel filtration chromatography. The effects of Ca2 +, Mg2 +, Co2 +, Fe 2 +, Zn2 +, Cu2 +, Hg2 +, citric
acid, EDTA and ascorbic acid was also determined on the purified pectin lyase enzyme activity. In the second
stage, crude extract and pectin lyase enzyme purified from Brevibacillus borstelensis (P35) bacteria were
used to obtain peach, orange, cherry, grape, apple, strawberry juice. In addition, juice is obtained from the
same fruits as non- enzymes for controlling. It was determined that the purified pectin lyase enzyme
effectively increased the yield of juice.
REFERENCES
[1] Van-Alebeek, G. J. W. M., Christensen, T. M. I. E., Schols, H. A., Mikkelsen, J. D. and Voragen, A. G. J.,
2002. J. Biol. Chem., 227 (29 ), 25929-25936.
[2] Kashyap, D. R., Vohra, P. K., Chopra, S., and Tewari, R., 2001. Bioresource Technol., 77 (3 ), 215 -227, 2001.
[3] Demir, N., Nadaroğlu, H., Tasgın, E., Adıgüzel, A., Gulluce, M., Annals of Microbiol., 61 (4 ), 939-946, 2011.
[4] Novel Pectin Lyase from Bacillus pumilus (P9 ), Romanian Biotechnol. Lett., 15 (2 ), 5167 -5176, 2010.
29
BS-TR-010
Altın Çilek (Physalis Peruviana) Meyvelerinden Saflaştırılan Proteaz Enziminin, Peynir Üretiminde
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Nazan Demir1 , Hayrunnisa Nadaroğlu 2 , Yaşar Demir1
1
2
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, 25240, Erzurum
Protein yıkımını sağlayan proteazlar endüstriyel enzimlerin en önemli sınıfını oluşturmaktadırlar. Endüstride
kullanılan enzimlerin %75'ini hidrolik enzimler oluştururken proteazlar %75'lik grubun %50'sini
oluşturmaktadır [1]. Proteazlar deterjan, deri, süt, fırıncılık ve ilaç endüstrisininde kullanılmasının yanı sıra
peptid sentezi, rasemik karışımların ayrılması gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar. Proteazlar; bitkisel,
hayvansal ve mikribiyal kaynaklı olabilirler. Günümüzde hayvanlardan ve mikrobiyal kaynaklardan insanlara
geçen bazı hastalıkların başında yoğun bir şekilde yer almasından dolayı (sars, deli dana, vs. ), hayvansal ve
mikrobiyal proteazların özellikle gıda maddesi yapımında kullanımı konusunda kuşkular artmıştır. Bu gelişme
araştırmacıları yeni bitkisel proteaz kaynakları aramaya sevk etmiştir.
Altın çilek bitkisi; karoten, alkoloidler, polifenoller, potasyum, kalsiyum, B1, B2, B3, B6, B12, C vitaminleri ve
birçok mineral içermektedir. Bitki preparatları farklı kültürlerde başta kanser tedavisi, kilo verme, ağrı kesici
olmak üzere birçok alanda yaygın kullanımları mevcuttur. Psikiyatride ise özellikle kaygı giderici, uykusuzluk,
depresyon ve cinsel işlev bozukluklarını tedavisinde kullanılmaktadır [2].
Bu çalışmada, altın çilek (Physalis peruviana) meyvelerinden proteaz enzimi amonyum sülfat çöktürmesi,
CM-sephadeks iyon değişim kromatografisi ve Sephakril S200 jel filtrasyon kromatografisi kullanılarak
saflaştırılmıştır [3, 4]. Daha sonra her basamak için protein ve enzim aktivitesi tayini yapılarak saflaştırma kat
sayısı hesaplanmıştır. Enzimin aktivite gösterdiği optimum pH: 8. 0 ve stabil olduğu pH aralığı ise 7 -9 olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca optimum sıcaklığı 40oC'e olarak bulunmuştur. Enzimin molekül ağırlığı ve alt birim sayısı
belirlenmesi amacıyla jel filtrasyon kromatografisi ve SDS PAGE elektroforezi ile belirlendi. Enzimin substrat
spesifikliği de; hemoglobin, kazain, azokazain, albumin ve azoalbumin kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca
enzimin aktivitesi üzerine bazı metal iyonlarının etkisi de araştırılmıştır. Ayrıca enzimin peynir üretiminde
kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna cevap aranmış ve çok güçlü bir proteaz aktivitesine sahip olan hem altın
çilek ektratlarının hemde saf proteaz enzimin peynir üretimi kullanılabileceği belirlenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Wals, G., Proteins Biochemistry and Biotechnology, John Wiley and Sons, England, 421 -436, 2002.
[2] Yanartas, O., Yılmaz, Y., Baykaran, M. B., Saygılı, I., Zincir, S. B., Journal of Mood Disorders 2 (1 ), 12-14,
2012.
[3] Demir, N., Nadaroglu, H., Topal, M., Demir, Y., J. Chem. Soc. Pak. 33 (5 ), 707-714, 2011.
[4] Demir, N., Nadaroğlu, H., Demir, Y., Identification of a Cysteine Protease (Melain N) from Tasbih Agaji
Recent Progress in Medicinal Plants, India, Vol. 23, 319 -329, 2008.
30
BS-EN-010
Investigation of Usable of Purified Protease from Golden Strawberry (Physalis Peruviana) in The
Productıon of Cheese
Nazan Demir1 , Hayrunnisa Nadaroğlu 2 , Yaşar Demir1
1
2
Mugla University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 48000, Muğla/TURKEY
Ataturk University, Erzurum Vocational School, Department of Food Technology, 25240, Erzurum/TURKEY
Proteases constitute the most important class of industrial enzymes which is hydrolyzed to the protein. The
hydrolytic enzymes is 75% of the total enzyme which is used in industry [1]. Besides proteases are used in
industries of detergent, leather, dairy, bakery and pharmaceutical, it is also used in many fields such as
peptide synthesis, separation of racemic mixtures are used. Proteases can be sourced as plant, animal and
microbial. Today, due to some diseases transmis sible to humans from animals and microbial sources, take
place (SARS, mad cow, etc.).,it has increased doubts about the use of animal and microbial proteases in food
production. These developments have led researchers to find new sources of vegetable protease.
Golden strawberry plants contain carotenoids, alkaloids, polyphenols, potassium, calcium, vitamins B1, B2,
B3, B6, B12, vitamin C and many minerals. In different cultures, plant preparations has widespread use in
many areas such as pain relievers available, particularly the treatment of cancer, weight loss. In psychiatry,
particularly in, and it is used in the treatment of relieving anxiety, insomnia, depression and sexual disorders
[2].
In this study, protease enzyme was purified from fruits of gold strawberry (Physalis peruviana) protease by
using ammonium sulfate precipitation, ion exchange chromatography with CM-sephadeks Sephakril S200
and gel filtration chromatography [3, 4]. Then, for each stage purification coefficient was calculated by
determination of protein and enzyme activity. It was determined that The optimum pH of the enzyme
activity is at pH 8 0 and is stable in the pH range 7-9. In addition, the optimum temperature was found as
40 oC. It was determined the molecular weight of the en zyme and the number of subunit by using gel
filtration chromatography and SDS PAGE electrophoresis, respectively.
The substrate specificity of the enzyme was determined using azoalbumin, hemoglobin, boiler, azokazain,
albumin. In addition, the effect of metal ions was also investigated on the enzyme activity. It was determined
whether to use the enzyme in cheese production or not. And, it was determined that golden strawberry
protease has a very strong activity of the protease and both purified enzyme and g olden strawberry
homogenate can be used in cheese production.
REFERENCES
[1] Wals, G., Proteins Biochemistry and Biotechnology, John Wiley and Sons, England, 421 -436, 2002.
[2] Yanartas, O., Yılmaz, Y., Baykaran, M. B., Saygılı, I., Zincir, S. B., Journal of Mood Disorders 2 (1 ), 12-14,
2012.
[3] Demir, N., Nadaroglu, H., Topal, M., Demir, Y., J. Chem. Soc. Pak. 33 (5 ), 707-714, 2011.
[4] Demir, N., Nadaroğlu, H., Demir, Y., Identification of a Cysteine Protease (Melain N) from Tasbih Agaji
Recent Progress in Medicinal Plants, India, Vol. 23, 319 -329, 2008.
31
BS-TR-011
Konya’da Bazı Kan Merkezlerinden Alınan Örneklerin Alkol Oranlarının Belirlenme si
Özcan Barış Çitil 1 , Ahmet Koçak2 , Sait Malkondu 2
1
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.B.D.
2
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Bu çalışmanın amacı kan vermek amacıyla kan merkezine gelen insanlarda metil alkol varlığını araştırmaktır.
Metil alkolle birlikte etil alkol, etil asetat, aseton, izopropanol, n -propanol varlığı da gaz kromatografik
metodla belirlenmiştir. Bay ve bayanlardan toplanan 40 adet kan örneği temin edilmiştir. Gaz kromatografisi
yardımıyla manuel headspace yöntemi kullanılarak yapılan analizlerde, metil alkol tespit edilmemiştir.
1ml. kan serumu örneğinin üzerine 50 µl iç standart (2-propanol) eklendi. Etüvde 85 oC’ de 1 saat bekletildi.
Alev İyonlaştırıcı Dedektörlü (FID ), Shimadzu (Model 15-A) Gaz Kromatografisine 50 µl enjekte edilmiştir [1].
Analiz işlemlerinde Supelco firmasından sağlanan GP Carbopack 5% B 60 /80 Carbowax 20 M, cat no: 11766
ile dolu dış çapı 1,8 inc, iç çapı 0,085 inc olan 6 feet uzunluğunda çift cam kolon kullanılmıştır. Kolon fırını 100
o
C’ de 10 dakika izotermal olacak şekilde ayarlanmıştır. Enjektör ve dedektör sıcaklığı 200 oC’ dir. Azot taşıyıcı
gaz olarak kullanılmış ve akış hızı 30 ml/ dk’ ya (0,375 kg/cm2 basınç) ayarlanmıştır. Kullanılan gaz akışları
Hidrojen=40 ml/dk (0,4 kg/cm2 basınç) ve kuru hava=400 ml/dk (0,5 kg/cm2 basınç) olarak belirlenmiştir.
Kromatogramlardaki piklerin yüzde hesabı Shimadzu Class-VP yazılımından alınmıştır. Örnek alkollerinin
kalitatif tayini, Merck firmasından sağlanan alkol standartlarından elde edilen kromatogramlardaki, bağıl
alıkonma zamanları ile karşılaştırılarak yapılmıştır.
Metanol, kimyası itibariyle organizma için sağlığı tehdit edici bir kimyasaldır [2]. Genel formülü CH 3OH olarak
gösterilen metanolün toksik etkisi, vücutta önce formaldehite, daha sonra formik asite dönüşmesinden ileri
gelir. Öldürücü doz 50-75 g olarak kabul edilir. Buna rağmen düşük dozlarda bile ölüm gerçekleşebilir. Kalpve
kas kasılması, kramp, titreme nöbeti, görme bozuklukları ve körlük metanol zehirlenmesinin temel
belirtileridir [3].
Hastanelerdeki kan merkezlerinden toplanan kan örneklerinde bulunan metil alkol insan vücu dunda kirlilik
oluşturmaktadır. Bu çalışmada amacımız metil alkol kirliliğini ortaya çıkarmaktır. Konya’ da bazı hastanelere
kan vermek için kan merkezlerine başvuran hastalardan alınan kan örneklerinde metil alkol ve etil alkol
oranları tespit edilmemiştir. Bu durum, alınan örnekler için genel olarak metanol sorununun olmadığını
ortaya çıkarmıştır.
Her ne kadar metanol ihtivasına rastlanmasa da hastanelere kan vermeye gelen bireylerin kanlarında
metanol testi yapılmamaktadır. Bu durum kan numunelerinde met anol kontrolünün önemini de
artırmaktadır. Bu uygulamaya kanların bekletilmesi gibi olumsuz durumlar ilave edildiği zaman fermentasyon
olabileceği gözönüne alınarak metanolün rutin kontrolü daha da önem kazanmaktadır.
KAYNAKLAR
[1]. Grant, G.L., Journal Association of Official Analytical Chemists, 57 (3) 565 -567, 1974.
[2] Fidan, I., Şahin, İ., Alkol ve Alkollü İçecekler Teknolojisi, A.Ü.Z.F., Ankara, 863, 304, 1983.
[3] Aktan, N., İçkilerde Metanol Sorunu, Tekel Enstitüleri Yayını, 1 -4, 1983.
32
BS-EN-011
Determination of Alcohol Ratio of The Samples Taken Some Blood Centers in Konya
Özcan Barış Çitil 1 , Ahmet Koçak2 , Sait Malkondu 2
1
Department of Animal Nutrition and Nutritional Disorders, Faculty of Veterinary Medicine, University of
Selcuk
2
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Selcuk, 42075 Konya, Turkey
The purpose of this study is to give blood from the blood bank to investigate the presence of methyl alcohol
in humans. With methyl alcohol, ethyl alcohol, ethyl acetate, acetone, isopropanol, n -propanol in the
presence is determined by a gas chromatographic method. Mr. and ladies collected a blood sample was
obtained from 40 pcs. Manually by means of headspace gas chromatography using the method of analysis,
there methyl alcohol was detected.
1ml. 50 ml of blood serum samples of internal standard (2-propanol) was added. An oven at 85 oC for 1 hour
were kept. Flame ionizing detector (FID ), Shimadzu (Model 15 -A) 50 ml was injected into gas
chromatography [1]. Analyzes were provided by Supelco company 5% GP Carbopack B 60/80 Carbowax 20
M, cat no: 11 766 with a full 1.8 inch outside diameter, inside diameter 0.085 inch to 6 feet tall double glass
column was used. Column oven at 100 ° C isothermal is set to be 10 minutes. Injector and detector
temperature 200 ° C, respectively. Nitrogen was used as carrier gas and flow rate of 30 ml / min (0.375
kg/cm2 pressure) is set. Hydrogen gas flows used = 40 ml / min (0.4 kg/cm2 pressure) and dry air = 400 ml /
min (0.5 kg/cm2 pressure ), respectively. Shimadzu Class -VP software Kromatogramlardaki peaks were taken
account of. Example qualitative determination of alcohols, alcohol standards obtained from Merck company
kromatogramlardaki, the relative retention times were compared with.
Methanol, health-threatening for the organism as a chemical chemistry [2]. The general formula shown in
CH3OH methanol toxic to the body before the formaldehyde and formic acid and then conversion of stems.
50 to 75 g is considered to be a lethal dose. However, death may occur even at low doses. Heart and muscle
spasm, cramps, chills, seizures, visual disturbances and blindness, the basic symptoms of methanol poisoning
[3].
Methyl alcohol in blood samples collected from hospitals, blood centers of the human body is pollution. Aim
of this study is to reveal the pollution of methyl alcohol. Konya, in some hospitals, blood centers to donate
blood, blood samples were obtained from patients admitted rates of methyl alcohol and ethyl alcohol was
detected. This indicated that the samples in general to the problem of methanol.
Although not come across ihtivasına methanol methanol in the blood of individuals from hospitals to give
blood test will be given. This situation increases the importance of controlling blood samples of methanol.
When this application is added to the fermentation of blood could be delayed adverse conditions, such as
routine control becomes even more important considering the methanol.
Keywords: methyl alcohol, Blood samples.
REFERENCES
[1] Grant, G.L., Journal Association of Official Analytical Chemists, 57 (3) 565 -567, 1974.
[2] Fidan, I., Şahin, İ., Alkol ve Alkollü İçecekler Teknolojisi, A.Ü.Z.F., Ankara, 863, 304, 1983.
[3] Aktan, N., İçkilerde Metanol Sorunu, Tekel Enstitüleri Yayını, 1 -4, 1983.
33
BS-TR-012
Püskürtmeli Kurutucuda Hidroksiapatit-Polivinil Alkol Kompozitlerinin Eldesi
Tuğba Başargan 1 , Gülhayat Nasün-Saygılı 1
1
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hidroksiapatit (Ca10 (PO4 )6 (OH )2 , HAp) çeşitli kemik onarımlarında ve metal protezlerin biyolojik özelliklerini
geliştirme amacıyla kaplama olarak ve ilaç salınımı için kontrollü matrisler olarak biyomedikal alanda
kullanılan biyoaktif bir seramiktir [1, 2]. Doğal kemik temel olarak nano- HAp kristalleri ve kolajenden
oluştuğu için, HAp’in polimerle modifiyesini içeren çalışmalar yapılmaktadır [3]. Son yıllarda, polimer-HAp
nano-kompozitleri iyi biyouyumluluğa ve yüksek osteoiletkenlik aktivitelerine sahip olmaları sebeb iyle
biyomedikal alanda yapı iskeleleri olarak kullanımı araştırılmaktadır [4].
Bu çalışmanın amacı iki farklı yolla sentezlenen HAp ile polivinil alkol (PVA) içeren kompozitlerinin yapısal ve
morfolojik açıdan incelenmesidir. Hidroksiapatit eldesi için: (1) Kolemanit (2CaO.3B 2 O3.5H2O) ve dipotasyum
hidrojen fosfattan yaş metod (2) Kalsiyum hidroksit ve hidrojen fosfat ile yaş çöktürme metodları
kullanılmıştır. Daha sonra hidroksiapatit ile PVA fiziksel karıştırma metoduyla karıştırılarak elde edilen
süspansiyon püskürtmeli kurutucuya verilerek kurutulmuştur. XRD, FTIR ve SEM analizleri elde edilen
kompozitlerin yapısal ve morfolojik özelliklerinin aydınlanması için uygulanmıştır. Ayrıca kolemanitten apatit
eldesinde, yapıdaki bor miktarı volumetrik titrasyonla belirlenmiştir.
Şekil 1’de görülen XRD analizlerine göre hidroksiapatit her iki metodla da elde edilmiştir. FTIR analizlerine
göre stoikometrik olmayan hidroksiapatit her iki yöntemle de elde edilebilmiştir. Yapıya PVA katılımı FTIR
çekimleriyle doğrulanmıştır. Şekil 2’de 2. metodla elde edilen HAp ile elde edilen kompozitlere ait SEM
çekimi verilmiştir. Püskürtmeli kurutucu sayesinde mikrokürecikler elde edilebilmiştir.
Şekil 2. 2. Metodla elde edilen mikrokürecik
Şekil 1. XRD desenleri
KAYNAKLAR
[1] Liu, D. M., Troczynski, T. ve Seng, W.J.T., Biomaterials, 22, 1721-1730, 2001.
[2] Correia, R.N., Magalhaes, M.C.F., Marques, P.A.A.P. ve Senos, A.M.R., Journal of Materials ScienceMaterials in Medicine, 7, 501-505, 1996.
[3] Chen, F., Wang, Z. Ve Lin, C., Materials Letters, 57, 858-861, 2002.
[4] Sinha A., Mishra, T. ve Ravishankar, N., Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 19 (5 ), 20092013, 2008.
34
BS-EN-012
The Production of Hydroxyapatite-Polyvinyl Alcohol Composites by Spray Drying
Tuğba Başargan 1 , Gülhayat Nasün-Saygılı 1
1
Istanbul Technical University Chemical and Metallurgical Engineering Faculty
Chemical Engineering Department
Hydroxyapatite (Ca 10 (PO4 )6 (OH )2 , HAp ), a bioactive ceramic, has been used in the biomedical areas
including various bone repairing, coating to improve the biological properties of metal prosthesis and as
matrices for drug release control [1, 2]. Bone naturally consist nano-HAp crystals and collagen, thus the
works related to the modification of HAp with polymers has been carried out [3]. Recently, the usage of
polymer-HAp nano-composites as scaffolds has been investihating due to their good biocompatible and
osteoconductivity [4].
The aim of this study is to investigate the structure and morphology of HAp -Polyvinyl Alcohol (PVA)
composites synthesized by two different routes. To synthesize hydroxyapatite: (1) Colemanite
(2CaO.3B2 O3.5H2O) reacted with dipotassium phosphate by wet method, and (2) Ca lcium hydroxide and
Phosphoric acid by wet precipitation method, were used. After synthesizing HAp, HAp and PVA were
physically mixed to produce composites. This solution was fed to spray dryer to prepare powders. XRD, FTIR
ve SEM analyses were performed. Moreover, boron content of the sample transformed from colemanite to
HAp was measured using volumetric titration method.
According to XRD patterns in Fig.1, hydroxyapatite was produced in two different routes successfully. FTIR
analysis indicate that non- stoichiometric hydroxyapatite was occured. FTIR analysis confirm that PVA
participitated to the structure of the composites. Fig. 2 shows spray dried HAp microspheres produced by
2.nd method. Microspheres were able to be obtained by spray drying.
Fig.2. HAp microspheres produced by 2.nd Method
Fig. 1. XRD patterns
REFERENCES
[1] Liu, D. M., Troczynski, T. and Seng, W.J.T., Biomaterials, 22, 1721-1730, 2001.
[2] Correia, R.N., Magalhaes, M.C.F., Marques, P.A.A.P. and Senos, A.M.R., Journal of Materials ScienceMaterials in Medicine, 7, 501-505, 1996.
[3] Chen, F., Wang, Z. and Lin, C., Materials Letters, 57, 858-861, 2002.
[4] Sinha A., Mishra, T. and Ravishankar, N., Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 19 (5 ),
2009-2013, 2008.
35
BS-TR-013
Kluyveromyces Marxianus Kültürünün Biyofilm Özelliğinin Araştırılması
Vahap Yönten 1 , Nahit Aktaş2
1
Tunceli Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Kimya Teknolojileri Programı, 62100, Tunceli/Türkiye
2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği,65100, Van/Türkiye
Bu çalışmada endüstriyel Kluyveromyces Marxianus kültürünün biyofilm özelliği colony forming unite (CFU)
birim alandaki koloni sayıları hesaplanarak bulunmuştur. K. Marxianus kültürünün biyofilm özelliğinin
hesaplanabilmesi için halka şeklindeki plastik katı destek (PKD) malzemeleri kullanılmıştır. Kültü rün biyofilm
popülasyonları hesaplanırken Stripping- Sand metodu kullanılmıştır [1]. Bu metot sonucunda PKD’ler
üzerinde biyofilm oluşturan K. Marxianus kültürünün biyofilm popülasyonları birim miktar ve birim
hacimdeki koloni sayıları, koloni sayım cihazı kullanılarak hesaplanmıştır. Deneyler sonucunda bulunan CFU
sayımları Çizelge 1’de verilmiştir. Biyofilm popülasyonları oluşurken sıvı fazdaki mikroorganizma derişiminin
değişimi de hesaplanmış ve Şekil 1’de verilmiştir. Çeşitli PKD katı destekler Amerika ’daki Iowa
Üniversitesi’nden bizlere gönderilmiştir. Biyofilm oluşmasını sağlayan PKD halkalar % 50 (w/w) zirai madde
%50 (w/w) ise polipropilen karışımından oluşmuştur [2].
Çizelge 1. K. Marxianus kültürünün PKD’ler üzerindeki koloni sayıları.
Destek Malzemesi
1 gr’ daki BAKS (CFU )
1 ml’ deki BAKS (CFU )
PKD 1
1,8x10 8
1,4x10 9
PKD2
2,9x10 8
1,6x10 10
PKD3
2,6x10 8
1,5x10 9
PKD4
2,7x10 7
1,3x10 8
Şekil 1. K. Marxianus kültürünün PKD’ ler üzerinde biyofilm oluştururken sıvı fazdaki biyokütle derişimindeki
değişimler.
Sonuç olarak kullanılan metot ve prosesler diğer maya ya da mikroorganizmaların biyofilm hesaplamalarına
ışık tutarak yol gösterecektir. Aynı zamanda bu çalışma makine sanayinde önemli cihazlarda meydana gelen
mikroorganizma korozyonu ya da tutunması gibi biyolojik hareketlerin önlenmesinde ve tıp alanında
antibiyotiklere karşı direnç gösteren bazı mikroorganizmaların antibiyofilm özelliklerinin araştırılmas ına
yardım ederek katkı sunacaktır.
KAYNAKLAR
[1] Demirci. A., Pometto. A. L., Ho. K. L. J. Ind. Microbiology 19, 299-304, 1997.
[2] Ho, K, L, G., Pometto, A ., Hınz, P., 1997. Applied and Enviromental Microbiology. 63, 2533 2542, 1997.
36
BS-EN-013
The Investigation of Biofilm Properties of Kluyveromyces Marxianus
Vahap Yönten 1 , Nahit Aktaş2
1
2
Tunceli Ünivercity, Vocational School, Chemistr, 62100, Tunceli/Türkiye
Yüzüncü Yıl Ünivercity, The Faculty of Art. And Engineering, Chemistry Engineering,65100, Van/Türkiye
In this work the biofilm properties of Kluyveromyces Marxianus that is industrial culture was calculated like
colony forming unite (CFU). We used plastic composite support (PCS) to measure the biofilm of
Kluyveromyces Marxianus. When we measured the biofilm population of culture, we used Stripping- Sand
Method [1]. End of this method the biofilm population of culture on PCS was calculated like unit weight and
unit volume with CFU device. The counting of CFU was given in Table 1. When the biofilm population of
culture occurred, the change of concentration of culture on liquid phase was calculated and given Figure 1.
The plastic composite support was sent by Iowa Univercity and they occur % 50 (w/w) agriculture substance
%50 (w/w) polypropylene mixture[2].
Table1. The number of colony of K. Marxianus on PCS.
Support Material
1 g/CFU )
1 ml/ (CFU )
PCS 1
1,8x10 8
1,4x10 9
PCS 2
2,9x10 8
1,6x10 10
PCS 3
2,6x10 8
1,5x10 9
PCS 4
2,7x10 7
1,3x10 8
Figure 1. The change of concentration culture with time on liquid phase.
As a result the method and process which used will guide the investigation of biofilm culture Nonetheless
this work will prevent biological motion like the corrosion on specific devices by cultures in industry and will
help the investigation of antibiofilm properties of microorganisms that used in medicine and resistance
antibiotics.
REFERENCE
[1] Demirci. A., Pometto. A. L., Ho. K. L. J. Ind. Microbiology 19, 299-304, 1997.
[2] Ho, K, L, G., Pometto, A ., Hınz, P., 1997. Applied and Enviromental Microbiology. 63, 2533 2542, 1997.
37
BS-TR-014
Staphylococcus Aureus’dan Yeni Bir Lipaz: Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
Aişe Ünlü 1 , Aziz Tanrıseven 1 , Ayhan Çelik 1
1
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü
Hidrolazlar, endüstride kullanılan enzimlerin % 80'ini oluştururlar [1]. Hidrolitik tepkimeleri katalizleyen
hidrolazlar grubunda yer ala n lipazlar, enzim pazarının %10'una sahiptir ve bu pay giderek artış
göstermektedir.
Bu enzimler, çok sayıda esterleşme, transesterleşme ve hidroliz tepkimelerini düşük sıcaklıkta katalizlerler.
Kimyasal olarak üretilemeyen özel bileşiklerin üretimini stereo ve bölgesel spesifik olarak gerçekleştirirler.
Yüksek substrat seçicilikleri ve yan ürün oluşturmamaları nedeniyle kimyasal katalizörlere tercih edilirler.
Farklı ortamlarda (çözücülü, çözücüsüz ve süperkrtik akışkan ortamlarında) kararlıdırlar ve görec eli olarak
ucuzdurlar [2].
Diğer mikrobiyal lipazlar gibi stafilokok lipazlar biyokatalizör olarak bölge - ve enantiyo-seçicicilik ve geniş
substrat seçiciliği gibi özelliklerinin yanı sıra yağ asidi bileşiklerinin sadece hidroliz değil aynı zamanda
sentezini de gerçekleştirebilmektedirler [3].
Bu çalışmada mezofilik kaynaklı bir bakteri olan Staphylococcus aureus’dan yeni bir lipaz (SaLip), pET 14b
vektörüne N-terminal His-tag’lı olarak klonlandı ve rekombinant sistemde enzim ekspresyonu
gerçekleştirilerek enzim nikel affinite kolonda tek basamakta % 90 saflıkta (SDS-PAGE) elde edildi (50 mg
lipaz/L ). Üretilen rekombinant enzimin optimum reaksiyon şartlarında p-nitro fenil palmitat substratına ait
spesifik aktivitesi 24.5 U/mg olarak belirlenmiştir. Saflaştırılan enzim biyokimyasal olarak karakterize edilerek
molekül ağırlığı (MALDI-TOF ile 43 kDA ), optimum pH (8.0) ve sıcaklıklığı (25°C) belirlenmiştir. Ayrıca enzimin
metal (NaCl, KCl, MgCl 2, CaCl2 , BaCl 2, MnCl2, CoCl2, ZnCl2 , CuCl 2 , FeCl 2 ), deterjan (anyonik deterjan olarak
sodyum deoksikolat ve sodyum dodesil sülfat katyonik deterjan olarak hekzadesiltrimetilamonyum bromür,
non-iyonik deterjan olarak Triton X-100, Triton X-114, Tween 20, Tween 40, Tween 60, Tween 80 ve arap
zamkı) ve organik çözücü (etanol, metanol, 1-propanol, 2-propanol, t-butanol, hekzan, heptan, asetonitril,
dietileter, aseton, etilasetat, dimetilsülfoksit, benzen, toluen ve tetrahidrofuran) kararlılığı belirlenmiştir.
Zincir uzunluğu (C2—C16) olan p-nitro fenil esterleri ile rekombinant enzimin kinetik parametreleri
belirlenmiştir.
Sonuç olarak elde edilen yeni rekombinant enzimin substrat seçiciliğinin uzun zincirli fenol esterlerine karşı
olduğu görülmüştür. Enzimin uzun zincirli esterlerin hidrolizini gerçekleştiriyor olması çeşi tli yağların hidrolizi
için uygun olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca organik çözücülere ve deterjanlara karşı kararlılık (%50
aktivitesini korumakta) gösteriyor olması enzimin endüstriyel ölçekte kullanılma potansiyeline sahip
olduğunu göstermektedir.
KAYNAKLAR
[1] Hari Krishna, S., Karanth, N. G., Catalysis Reviews, 44 (4), 499–591,2002.
[2] Langrand, G., Triantaphylides, C., and Baratti, J., Biotech. Lett., 10 (8), 549-554, 1988.
[3] Sakinç T., Kleine B., Gatermann S.G., FEMS Microbiol Lett., 274, 335–341, 2007.
38
BS-TR-015
ISG15 Aktive Edici E1 Enzimi Ube1L-UF Domaininin NMR Solüsyon Yapısının Belirlenmesi
Çağdaş Dağ1 , E. Sonay Elgin 1 , Josh J. Zıarek 2 , Brian F. Volkman 2 , Francis C. Peterson 2 , Arthur L. Haas 3
1
2
3
Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü,
Medical College of Wisconsin Biyokimya Bölümü,
Louisiana State University Tıp Fakültesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümü
Ubiquitin (Ub) ve ubiquitin benzeri (Ubl) proteinlerin ökaryotik proteinlere kovalent olarak bağlanması ile
gerçekleşen modifikasyonlar hücrelerde protein yıkımı, DNA tamiri, endositoz, immün cevap oluşturma gibi
birçok yaşamsal faaliyeti düzenleyen yaygın post translasyonel modifikasyonlardandır [1]. ISG15 (interferon
stimulated gene 15) ubiquitin benzeri bir proteindir. ISG15’in kovalent olarak diğer proteinlere ilavesi
(ISGlasyon) immun sistem ve viral bağışıklıkta önemli işlevlere sahiptir. ISG15 konjugasyonu E1 aktive edici,
E2 konjuge edici ve E3 ligaz enzimleri olarak adlandırılan 3 farklı enzim sınıfının aktiviteleri yardımı ile
gerçekleşir. İnsan ISG15’in aktivasyonunu Ube1L enzimi sağlamaktadır. Ube1L enziminin ubiquitin benzeri
katlanmış domaininin (UFD) hem ISG15 ile hem de E2 konjugasyon enzimi UbcH8 ile etkileşimde önemli rol
oynadığı gösterilmiştir [2]. Diğer Ub/Ubl konjugasyon sistemlerinde de E1-UF domainlerinin Ub/Ubl proteinin
doğru E2 enzimine transferi için gerekli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, E1 -UF domainleri ile ilgili yapısal
çalışmalar sistemin işleyişinin ve sistem içi ve sistemler arası seçiciliğin nasıl sağlandığının detaylarının
anlaşılmasına ışık tutacaktır. Ayrıca yapısal mekanizma tabanlı drug dizayn çalışmalarına temel oluşturması
bakımından önemlidir[3].
Bu çalışmada insan Ube1L-UF domaininin NMR solüyon yapısı belirlenmiştir. Bu amaçla, 15 N ve 13 C işaretli
hedef protein bakteriyel sistemde üretildi. Üretilen proteinin çözünmeyen agregatlar oluşturduğu tespit
edildi. Denatüre edilen protein diyaliz yöntemi ile yeniden katlandıktan sonra afinite ve jel filtrasyon
kromatografileri ile saflaştırıldı. Proteinin çözünürlük ve kararlılığının maksimum olduğu tampon çözelti
koşulları mikrodrop yöntemi ile belirlendi. NMR yapı tayini için gerekli veriler kaydedildi. Kaydedilen NMR
spektrumları proses edildi; verilerin analizi ve rezonans atmaları XEASY programı yardımı ile gerçekleştirildi.
NMR spektrumlarından elde edilen bulgular mesafe ve açı kısıtlarına dönüştürülerek CYANA programı
yardımıyla protein yapısı hesaplandı. Ube1L-UFD’nin NMR ile belirlenen solüsyon yapısı, serbest domainin
ubiquitin benzeri bir ikincil yapıya katlandığını gösterdi. Ancak Ube1L -UFD’nin NMR spektrumunda pik
vermeyen bazı bölgeler içerdiği görüldü. Ube1L-UFD amino asit dizisi ve üç boyutlu yapı bakımından diğer E1UFD’ler ile karşılaştırıldığında, bu bölgenin diğer E1-UFD’lerde E2 ile etkileşimde rol alan ve konformasyonel
olarak esneklik gösteren bölgelerle örtüştüğü görüldü. Bu nedenle Ube1L-UFD’nin NMR spektrumlarında pik
vermeyen bölgesinin konformasyonel çeşitlilik gösterdiği ve E2 etkileşiminde rol oynadığı düşünülmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Herrmann J, Lerman LO, Lerman A. Ubiquitin and ubiquitin -like proteins in protein regulation. Circ
Res.;100 (9 ):1276-91, 2007.
[2] Durfee LA, Kelley ML, Huibregtse JM. The basis for selective E1 -E2 interactions in the ISG15 conjugation
system. J Biol Chem.;283 (35):23895-902, 2008.
[3] Soucy TA, Smith PG, Milhollen MA, Berger AJ, Gavin JM, Adhikari S, et al. An inhibitor of NEDD8-activating
enzyme as a new approach to treat cancer. Nature.;458 (7239 ):732 -U67, 2009.
39
BS-TR-016
Yüksek Saflıkta İzomaltoz Üretimi için Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi
Zehra Ölçer, Aziz Tanrıseven
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümü
İzomaltoz (6-O-α-D-glukopiranozil-D-glukoz), α-1,6-glikozidik bağlarla bağlı iki glukoz molekülünden oluşan
bir disakkarittir. Nişasta, dekstran, sükroz ve glukozdan enzimatik reaksiyonlarla elde edilir [1]. Henüz
endüstriyel proseslerle tek ürün olarak üretilmesi mümkün değildir ve diğer sakkarit karışımlarıyla birlikte
elde edilir [2-4]. İzomaltoz ihtiva eden karışımlar gıda, kozmetik ve ilaç endüst rilerinde yoğun olarak
kullanılır.
Bu çalışmada izomaltoz, dekstransükraz ve dekstranaz kullanarak sükrozdan elde edildi. Endüstriyel bir enzim
olan dekstransükraz, sükrozu kullanarak dekstran biyosentezini gerçekleştirir. Reaksiyon esnasında yan ürün
olarak fruktoz açığa çıkar. Dekstranaz ise, dekstranı hidroliz ederek oligosakkaritler oluşturur. İzomaltoz
üretimi üç basamakta gerçekleştirildi. İlk basamakta, alginat kapsüllerinde birlikte immobilize edilen
dekstransükraz ve dekstranaz [5], sükroz-glukoz karışımıyla etkileştirilerek izomaltoz ve izomaltotrioz karışımı
elde edildi. İkinci basamakta ise, elde edilen karışım Eupergit-C üzerine kovalent olarak immobilize edilen
dekstranaz ile etkileştirilerek izomaltotrioz’un izomaltoz’a dönüşümü sağlandı. Son basamakta ise
karışımdaki fruktoz ve glukoz, alginat kullanılarak immobilize edilen maya (Saccharomyces cerevisiae) ile
fermente edilerek uzaklaştırıldı. Substrat konsantrasyonuna bağlı olarak elde edilen izomaltoz miktarları
14.6-59.7g/l arasında değişmektedir. Elde edilen izomaltoz’un en yüksek saflık derecesi %82 (w/w) olarak
bulundu.
Birlikte-immobilize dekstransükraz ve dekstranaz’ın kullanıldığı, geliştirilen bu metodla yüksek saflıkta
izomaltozun büyük ölçekte üretimi mümkün olabilir.
KAYNAKLAR
[1] Monsan, P.F., Auriol, D., Bioprocesses and Biotechnology for Functional Foods and Nutraceuticals, (Eds:
Neeser JR, German JB ), Marcel Dekker Inc., New York 2004, 121 -143.
[2] Pedersen, S., Hendriksen, H.V., United States Patent, US 0059901A1/2003.
[3] Berensmeimer, S., Buchholz, K., Separation Purif Technol, 38, 129 -138, 2004.
[4] Ergezinger, M., Bohnet, M., Berensmeimer, S., Buchholz, K., Eng Life Sci 6 (5 ), 481 -487,2006.
[5] Olcer, Z., Tanriseven, A., Process Biochem, 45 (10 ), 1645-1651, 2010.
40
BS-EN-017
Effect of Nano Hydroxy Apatite (NHA) on The Selectivity of CO2 , CH4 , N2 and O2 in Polyurethane
Membranes
Ali Poorkhalil, Hassan Farrokhzad and Alireza Aslani*
Department of Nanobiotechnology Research Center, Baqiyatallah University Medical of Science, Tehran,
Islamic Republic of Iran, P. O. BOX: 19945-546, Tel: +98-9161161165, Email: [email protected],
[email protected] .
Department of Basic Science, Jundi Shapur University of Technology, Dizful, Islamic Republic of Iran, P. O.
BOX: 64615-334, Email: [email protected], [email protected], Phone: +98-641-6268000. Fax +98-6416260993
Shape memory polyurethane membranes containing multiblock segments of polycaprolactone with 4, 4 ′methylenebis (phenyl isocyanate) (MDI) and diol were investigated to separate CO 2 from CH4 . The
permeability and selectivity of membranes for nitrogen, oxygen, methane, and carbon dioxide, were studied.
This study indicated that permeability of CO2 increased over 2.4 times by addition of nanohydroxy apatite
but the selectivity of CO2 /CH4 and CO2 /O2 were facilitated over 108 and 68 times upon addition of
nanohydroxy apatite respectively. The permselectivity of CO 2 /N2 improved 34.6 times with nanohydroxy
apatite in polyurethane membranes. Characterizations were carried out by X-Ray diffraction (XRD ), Scanning
Electron Microscopy (SEM), Raman spectroscopy, solid state UV and solid state Florescent.
Keywords: membranes, polyurethane, permeability, nanohydroxy apatite.
REFERENCES
[1] S. Weiner, H.D. Wagner, Annu. Rev. Mater. Sci. 28 (1998) 271.
[2] R. Labella, M. Braden, S. Deb, Biomaterials 15 (1994) 1197.
[3] S.C. Yu, P.H. Kithva, K. Rajemdra, C. Philip, K.A. Khor, Biomaterials 26 (2005) 2343.
[4] J. Ni, M. Wang, Mater. Sci. Eng. C 20 (2002) 101.
[5] Y. Shiknami, M. Okuno, Biomaterials 20 (1999) 859.
[6] Z.K. Hong, X.Y. Qiu, et al., Polymer 45 (2004) 6699.
[7] X.M. Deng, J.Y. Hao, C.S. Wang, Biomaterials 22 (2001) 2867.
[8] Pandey P., Chauhan R.S., Prog. Polym. Sci., 26, (2001 )853 -893.
41
BS-EN-018
Application of Nitroreductases in Enzyme-Prodrug Therapy
Ayhan Çelik1 and Gülden Yetiş1
1
Gebze Institute of Technology, Department of Chemistry, Biochemistry
Enzyme based prodrug therapy (EPT) has received considerable interest in recent years and represent a very
promising strategy to address the problems that usually associated with chemotherapy in cancer treatment.
Among the enzyme classes used in EPT, nitroreductases are being given special attentions. Activation of
prodrugs by bacterial nitroreductases (NTRs) is particularly important because of having differential effects
between tumor and normal cells in cancer prodrug therapy [1]. The basis of the activation is that NTRs
catalyze the reduction of nitro groups in substrates to form the corresponding hydroxylamine derivatives,
which can be further metabolized by cellular enzymes to form cytotoxic agents that cross link with DNA,
resulting in rapid cell deaths (Figure) [2]. Such reduction properties establish NTRs as prodrug activators and
NTR based EPT has reached clinical trial stages
Figure. Activation of CB1954 by NTR
There are however several limitations are present for currently available NTR; mainly stability and low level
of activity when conjugated with an antibody for effective delivery. To tackle such limitations, we have study
properties two novel enzymes of thermophilic and mesophilic origins; namely G. kaustophilus and S.
saprophyticus respectively. Recombinant protein expression system has been developed and biochemical
characterizations of both enzymes have been completed. To prove the principle, both NTR has been used
with cancer prodrug of CB1954 and related substrates for prodrug a ctivations.
Our preliminary results using cancer cell lines have indicated that both enzymes present great potentials for
suitability in the cancer therapy.
REFERENCES
[1] Roldán, M. D., Pérez-Reinado, E., Castillo, F. and Moreno-Vivián, C. FEMS Microbiol Rev, 32, 474, 2008
[2] Knox, R. J., Friedlos, F., Jarman, M. and Roberts, J. J. Biochem Pharmacol, 37, 4661, 1988.
42
BS-EN-019
Inhibition of Candida Rugosa Lipase by Secondary Metabolites Extracts (Phenolic Compounds and
Saponins) of Zizyphus Lotus
Khedidja Benarous & Mohammed Yousfi
Laboratoire des Sciences Fondamentales, Amar Telidji University. Laghouat- Algeria
The polyphenols compounds and saponins possess many beneficial properties, such as reducing the risk of
cancer and obesity. Many studies have focused on herbal polyphenols for lipase inhibition to treat obesity.
For this, the effect of Zizyphus lotus (Z.l) phenolic and saponin extracts on the activity of Candida rugosa
lipase were investigated. UV-analysis of the Z.l extracts indicated that the total phenols content was
6.09±0.31 mg/g for ethyl acetate fraction (EAF) of gallic acid equivalent, while the sap onin content was
123.70±5.69 mg/g for butanol fraction (BF) of digitonin equivalent. The effect of these extracts on Candida
rugosa lipase activity showed a significant inhibitory potency with Ki value of 0.03± 0.0 g/l and 0.69 ± 0.03 g/l
in EAF and BF respectively with uncompetitive inhibition type. We suggest that phenolic and saponin Z.l
extracts might possess antiobesity properties.
Keywords: phenolic compounds, saponins, Candida rugosa lipase, Zizyphus lotus.
43
BS-EN-020
Zinc Oxide Nano-Crystals Assisted for Carbon Dioxide Gas Sensing; Prepared by Solvothermal and
Sonochemical Methods
Seyid Javad Musevi 1 , Ertan Şahin 2 and Alireza Aslani*3, 4
1
Department of Chemistry, Shahid Beheshti Technical Faculty, Technical and Vocational University, Urmia,
Islamic Republic of Iran, Email: [email protected]
2
Department of Chemistry, Faculty of Science, Ataturk University, 25240 -Erzurum, Turkey. Email:
[email protected]
3
Department of Nanobiotechnology Research Center, Baqiyatallah University Medical of Science, Tehran,
Islamic Republic of Iran, P. O. BOX: 19945-546, Tel: +98-9161161165, Email: [email protected],
[email protected] .
4
Department of Basic Science, Jundi Shapur University of Technology, Dizful, Islamic Republic of Iran, P. O.
BOX: 64615-334, Email: [email protected], [email protected], Phone: +98-641-6268000. Fax +98-6416260993
ZnO nanostructures of different methods and sizes were grown in a controlled manner using a simple
hydrothermal and sonochemical technique. Controlling the content of concentration and temperature of the
reaction mixture, spherical nanoparticles ZnO structures could be synthesized at temperatures 100-150 °C
with excellent reproducibility in solvothermal and at different power and time in sonochemical methods .
These ZnO nanostructures have been tested for CO2 gas monitoring by depositing them as thick films on an
interdigitated alumina substrate and evaluating the surface resistance of the deposited layer as a function of
operating temperature and CO2 concentrations. The gas sensitivity tests have demonstrated that the ZnO
nanostructures, spherical morphology, exhibit high sensitivity to CO 2 proving their applicability in gas
sensors. The role of the nanostructure on the sensing properties of ZnO is also discusse d.
Keywords: ZnO, metal oxides, CO2 gas sensor, sonochemistry
REFERENCES
[1] N. Yamazoe, Sens. Actuators B 5, 7, 1991.
[2] N. Bonini, M.C. Carotta, V. Guidi, C. Malagu, G. Martinelli, L. Paglialonga, M. Sacerdoti, Sens. Actuators B
68, 274, 2000.
[3] E. Comini, G. Sberveglieri, M. Ferroni, V. Guidi, C. Frigeri, D. Boscarino, J. Mater. Res. 16, 1559, 2001.
44
BS-EN-021
The Effect of Cana2-EDTA on Zinc, Carbohydrate Metabolism and Glutamic Oxalic, Glutamic Pyruvic
Aminotransferases (GOT, GPT) and Alkaline Phosphatase Activities in Experimental Diabetes
Zine Kechrid and Samir Djemli
Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, University of Annaba, PO BOX 12,
EL-Hadjar, Annaba 23000, Annaba, ALGERIA. E-Mail: [email protected]
To investigate the effect of CaNa2-EDTA and experimental diabetes (IDDM) on zinc and carbohydrate
metabolism and the activities of GOT, GPT and alkaline phosphates. Forty male wealing normal al bino
(Wistar) rats of 8 weeks of age were fed with a basal diet. Twenty rats (n = 20) were then intraperitoneally
injected with alloxan to induce diabetes. Then after one week ten rats from each group (n = 20) were
administrated intraperitoneally with CaNa2-EDTA for further three weeks. Body weight gain and food intake
were recorded regularly. On day 21 after an over night fasting, animals were killed and blood glucose, serum
zinc, femur and pancreatic zinc concentrations, liver glycogen contents, serum glutamic oxalic transaminase
(GOT ), serum glutamic pyruvic transaminase (GPT) and serum alkaline phosphatase were determined.
Diabetic rats given CaNa2-EDTA or not had a low body weight gain, high total food intake (hyperphagia ), low
liver glycogen contents and low serum and pancreatic zinc concentrations compared to normal ones. The
administration of CaNa2-EDTA significantly altered the body weight gain, food intake and serum zinc
concentration of either diabetic or non-diabetic animals. Both diabetic and non-diabetic rats given CaNa2EDTA had higher blood glucose than their control counterparts. Liver glycogen was also found to be higher in
CaNa2-EDTA non-diabetic rats than their controls. In alloxan diabetes, serum GOT and GPT were significantly
increased compared to normal rats, while the level of serum alkaline phosphatase was decreased. The
administration of CaNa2-EDTA led to increasing of GOT and GPT, and decreasing serum alkaline
phosphatase. To conclude, the present study demonstrates that CaNa2-EDTA had an effect on body weight
gain, glucose utilization and serum zinc. In addition CaNa2-EDTA has affected the activities of GOT, GPT and
alkaline phosphatase. Therefore it was appeared that CaNa2-EDTA resulted in the development of severe
diabetes.
Key words: Diabetic rats, Non-diabetic rats, Alloxan, CaNa2-EDTA, GOT, GPT, Alkaline phosphatase,
Glycogen.
45
46
Poster Sunumları
Poster Presentation
47
BP-TR-001
Sulu Çözeltilerden Ni (II) İyonlarının Uzaklaştırılmasında Kimyasal ve Fiziksel Olarak Modifiye Edilmiş
Kitosan Boncukların Kullanılması ve Adsorpsiyon Özelliklerinin Karşılaştırılması
Ahmet Eser1 , V. Nuket Tirtom 1 , Tülin Aydemir 1 , Seda Becerik1 , Ayşe Dinçer 1
1
Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, MANİSA
Endüstrilerin hızlı gelişmesiyle ağır metaller doğrudan veya dolaylı olarak özellikle gelişen ülkelerde çevreye
bırakılmakta ve bunun sonucu olarak çevre kirliliği ortaya çıkmaktadır. Su kirliliği, çevre kirliliğinin önemli bir
parçasını oluşturmaktadır. Metaller sulu ortamda yüksek çözünürlüğe sahip olduklarından yaşayan
organizmalar tarafından adsorbe edilebilir. Ağır metallerin çoğu canlı organizmalar için gerekli olmakla
birlikte belirli bir konsantrasyonun üzerinde enzim sistemlerinin inhibisyonuna ned en olmaktadır. Ni (II) ve
onun çeşitli bileşikleri çeşitli endüstrilerde yaygın bir şekilde kullanılır. Elektro kaplama, boya ve baskı nikel
içeren ve atık oluşturan proseslerdir [1].
Ağır metaller birincil çevre kirleticilerdendir ve bu nedenle çevreyi ve insan sağlığını korumak için atık
sulardan uzaklaştırılmalarında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerden birisi
olan adsorbsiyon, atık sulardan ağır metal uzaklaştırılması için en ekonomik ve etkili metod olarak kabul
edilmektedir. Kitosan poli (2-amino-2-deoksi-D-glikoz) yapısına sahip, biyodönüşümlü ve toksik olmayan
doğal bir polimerdir. Yeryüzünde en çok bulunan doğal polimerlerden biri olan kitosanın yapısında bulunan
amin (-NH2 ) ve hidroksil (-OH) grupları çeşitli ağır metaller ile kompleks oluşturmak üzere koordinasyon
bölgeleri olarak davranırlar [2].
Bu çalışmada % 2’lik (v/v) asetik asit çözeltisi içerisinde hazırlanan kitosan ve aktive edilmiş kil ile hazırlanan
kil-kitosan, tripolifosfat içerisine damlatılarak boncuklar elde edildi. Kitosan ve kil-kitosan boncuklar
epiklorohidrin (ECH) ile aktive edildi. Kitosan-ECH boncuklarına ise histidin (HIS) bağlanması gerçekleştirildi.
Her iki adsorbanın FTIR, TGA ve SEM ile karakterizasyonu yapıldı. Elde edilen histidin-modifiye kitosan ve kilkitosan boncukların metal bağlama kapasitelerinin optimizasyonu yapıldı ve karşılaştırmalı olarak
adsorpsiyon kapsiteleri incelendi. Ayrıca, adsorpsiyon çalışmalarında elde edilen sonuçların Freundlich ve
Langmuir izotermlerine uygunluk analizleri araştırıldı.
Sonuç olarak kimyasal modifikasyonla elde edilen kitosan-ECH-HIS boncukların nikel iyonlarını adsorplama
kapasitesinin fiziksel modifikasyon gerçekleştirilerek oluşturulan kil -kitosan boncuklarına göre yaklaşık 5 kat
daha yüksek olduğu belirlendi. Adsorpsiyondaki bu farklanma, histidinin yapıya imidazol ve amin grupları
sağlamasıyla metal iyonlarının bağlanabileceği yeni bölgeler oluşmasından kaynaklanabilir. Bu sonuçlar
çerçevesinde kimyasal bir modifikasyon olan kitosan-ECH-HIS boncuklarının Ni (II) iyonlarını uzaklaştırmada
iyi bir adsorban olarak kullanılabileceği söylenebilir.
KAYNAKLAR
[1] W.S. Wan Ngah, C.S. Endud, R. Mayanar, Reactive & Functional Polymers, 50, 181 –190 ,2002.
[2] Y. Vijaya, Srinivasa R. Popuri, Veera M. Boddu, Carbohydrate Polymers, 72, 261–271,2008.
48
BP-EN-001
Use and Comparison of Chitosan Beads Modified Phisicially and Chemicially for Removal Ni (II) Ions from
Aqueous Solutions
Ahmet Eser1 , V. Nuket Tirtom 1 , Tülin Aydemir 1 , Seda Becerik1 , Ayşe Dinçer 1
1
Celal Bayar University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry
Heavy metals are left directly or indirectly, especially in developing countries, into the environment because
of fast growing industries. As a result of this situation, environmental pollution occurs. Water pollution is a
important part of environmental pollution. Metal ions in aqueous solutions can be adsorbed by living
organism since they have higher resolution. Although most heavy metals are necessary for the living
organisms, these metals causes inhibition of enzyme systems for the excess concentration . Ni (II) and its
different compouns are used widely in various industries. Electro-plated, dyeing and printing are the most
nickel-forming processes [1].
Heavy metals are primary environment pollutants. Therefore, various methods are used for removal of these
metals from waste waters to protect the environment and human beings. Adsorption which is one of the
methods used for this purpose is considered to be most economical and effective method fort he removal of
heavy metals from waste water. Chitosan havi ng poly (2-amino-2-deoxy-D-glucose) structure is
biodegradable and nontoxic natural polymer. Amine (-NH2 ) and hidroxyl (-OH) groups in the structure of
chitosan act as a coordination sites to form complex with heavy metals [2].
Chitosan prepared in % 2 (v/v) acetic acid solution and clay-chitosan prepared by activated clay was dripped
into the tripolyphosphate in order to obtain the chitosan and clay-chitosan beads. chitosan and clay-chitosan
beads was activated by epichlorohydrin (ECH ). Histidine was als o connected to the chitosan-ECH beads.
Characterization of both adsorbent was performed by FTIR, TGA ve SEM. Adsorption capacity of Histidine modified chitosan and clay-chitosan beads was optimized and investigated compratively their adsorption
capacity. İn addition, Langmiur and Freundlich isotherm studies of results obtained from adsorption studies
was performed. As a result adsorption capacity of chitosan -ECH-HIS beads obtained by chemical
modification is better 5 times than clay-chitosan beads obtained by physicial modification. Capacitiy
difference between both adsorbent can ocur owing to the new coordination sites provided by amine and
imidazole groups in the structure of histidine. According to these results it can be said that chitosan -ECH-HIS
beads could be used for removal Ni (II) ions.
REFERENCES
[1] W.S. Wan Ngah, C.S. Endud, R. Mayanar, Reactive & Functional Polymers, 50, 181 –190, 2002.
[2] Y. Vijaya, Srinivasa R. Popuri, Veera M. Boddu, Carbohydrate Polymers, 72, 261 –271, 2008.
49
BP-TR-002
Pyracantha coccinea’dan Elde Edilen Modifiye Biyokütlenin Turuncu G Boyası İçeren Sulu Çözeltilerde
Biyosorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
Aslı Görgülü Arı 1 , Sema Çelik2
1
Yıldız Teknik üniversitesi, EF, İlköğretim Bölümü, 34220, İstanbul, Türkiye
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, FBE, 26480 Eskişehir, Türkiye
Tekstil, kağıt, deri, gıda ve kozmetik gibi bir çok endüstri ürünlerini renklendirmek için boya kullanılar ve bu
boyalar ciddi çevresel sorunlara neden olmaktadır[1,2]. Bazı boyalar ya da onların metabolitleri ya toksik ya
da mutajenik ve karsinojeniktir[3]. Bu nedenle onların uzaklaştırılması insan sağlığı ve çevre için büyük önem
taşımaktadır[4].
Bu çalışmada, Pyracantha coccinea dan elde edilen modifiye biyokütlenin Turuncu G boyasına yönelik kesikli
sistem biyosorpsiyon koşulları araştırılmıştır. Optimum pH, biyokütle miktarı, denge süresi, sıcaklık,
boyarmadde derişimi etkisi gibi parametreler kesikli sistemde incelenmiştir. En uygun biyosorpsiyo n
koşulları; başlangıç pH’sı 4,0, biyokütle miktarı 2,4 g L −1 ve denge süresi 30 dakika olarak belirlenmiştir.
Biyosorpsiyon süreci yalancı ikinci derece kinetik ve Langmuir izoterm modellerine uygunluk göstermiştir.
FTIR ve SEM analizleri ile modifiye biyokütle ve boyarmadde etkileşimi incelenmiştir.
Bu sonuçlar, modifiye edilmiş P. coccinea’nın Turuncu G boyasının sulu çözeltilerden uzaklaştırılmasında etkili
olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
KAYNAKLAR
[1] T. Robinson, G. McMullan, R. Marchant, P. Nigam, Remediation of dyes in textile effluent, A critical
review on current treatment technologies with a proposed alternative, Bioresource Technology, 77,
247–255, 2001.
[2] D. Pokhrel, T. Viraraghavan, Treatment of pulp and paper mill wastewater—a review, Science of the Total
Environment, 333, 37–58, 2004.
[3] K.T.Chung, The significance of azo-reduction in the mutagenesis and carcinogenesis of azo dyes, Mutation
Research/Reviews in Genetic Toxicology, 114 (3 ), 269-281, 1983.
[4] O.J. Hao, H. Kim, P.C. Chiang, Decolorization of wastewater, Crit. Rev. Environ. Sci. Technol., 30, 449 –505,
2000.
50
BP-EN-002
Investigation of The Biosorption Properties of Modified Biomass Obtained from Pyracantha Coccinea in
Reactive Orange G Dye Contaminated Solutions
Aslı Görgülü Arı 1 , Sema Çelik2
1
Yildiz Technical University, FE, Department of Elementary Education, 34220, Istanbul, Turkey
2
Department of Chemistry, IS., Eskisehir Osmangazi University, 26480 Eskisehir, Turkey
Most of the industries such as textile, paper, leather, food and cosmetics use dyes to color their products
and these dyes have caused in serious environmental problems [1,2]. Some dyes or their metabolites are
either toxic or mutagenic and carcinogenic [3]. Thus, their removal is also of great importance for human
health and the environment [4].
In this study batch biosorption characteristics of modified biomass obtained from Pyracantha coccinea were
investigated for decolorization of Orange G dye contaminated solutions. Optimum pH, biosorbent dose,
contact time, temperature, dye concentration were determined in batch studies. The optimum biosorption
conditions were determined as initial pH 4,0, biomass amount 2,4 g L −1 and contact time 30 min. Biosorption
process was well described by the pseudo-second-order kinetics and the Langmuir isotherm models. The
possible dye-modified biosorbent interactions were investigated by FTIR, SEM and EDX analysis .
This results showed that the modified P. coccinea could be used as effective biosorbent for the removal of
Orange G dye from aqueous solutions.
REFERENCES
[1] T. Robinson, G. McMullan, R. Marchant, P. Nigam, Remediation of dyes in textile effluent, A cri tical
review on current treatment technologies with a proposed alternative, Bioresource Technology, 77,
247–255, 2001.
[2] D. Pokhrel, T. Viraraghavan, Treatment of pulp and paper mill wastewater—a review, Science of the Total
Environment, 333, 37–58, 2004.
[3] K.T.Chung, The significance of azo-reduction in the mutagenesis and carcinogenesis of azo dyes, Mutation
Research/Reviews in Genetic Toxicology, 114 (3 ), 269-281, 1983.
[4] O.J. Hao, H. Kim, P.C. Chiang, Decolorization of wastewater, Crit. Rev. Environ. Sci. Technol., 30, 449 –505,
2000.
51
BP-TR-003
Meryemana Dikeni (Silybum Marianum (L.) Gaertner) Tohumunun Antioksidant Aktivitesi ve Oksidatif
DNA Hasarı ile Protein Oksidasyonu Önleyici Etkisinin Araştırılması
Aynur Serçe 1 , Bircan Çeken 1 , Göksel Kızıl 1 , Süleyman Kızıl 2 , Murat Kızıl 1
1
2
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 21280 Diyarbakır
Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 21280 Diyarbakır
[email protected]
Meryemana dikeni (Silybum marianum), bileşikgiller (Asteraceae) familyasından bazı dikenli bitkilerin ortak
adıdır. Meryemana Dikeni tüm karaciğer fonksiyonlarını destekler ve yeni karaciğer hücrelerinin oluşmasında
yardımcı olur. Bu bitkinin içeriğindeki silibin maddesi aynı zamanda kuvvetli bir antioksidan olup sigara, alkol
ve kirli hava ile alınmış olan zehirli maddeleri, oksidatif zarar sonucu üretilen serbest radikalleri etkisiz hale
getirir [1].
Meryemana Dikenindeki Silymarin bileşiklerinin ise karaciğer hücrelerinde ribozomal RNA moleküllerini
sitimüle ederek protein sentezini arttırdığı düşünülmektedir. Bu bitki üzerinde yapılan kli nik araştırmalar ve
deneyler sonucu bitki içerisindeki kimyasalların karaciğere ait hastalık ve problemlerde tedavi edici ve
karaciğeri kuvvetlendirici amaçlı kullanılabileceğini ortaya koymuştur [2].
Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü tarafından yetiştirilen Meryemana
Dikeni (Silybum marianum (L.) Gaertner) bitkisinin tohumunun etanol ekstraktının antioksidant aktivitesi ve
oksidatif DNA hasarı ile protein oksidasyonu önleyici etkisi incelenmiştir.
Çalışmada Meryemana Dikeni bitkisinin tohumlarının etanol ekstraktının toplam fenolik ve flavanoid bileşen
miktarları incelendi. Etanol ekstraktlarının 0.5 mg’nın içerdiği toplam fenolik bileşen miktarı 310±4.93 µg
gallik aside eşdeğer ve toplam flavanoid bileşen miktarı 19±0 .11 µg quercetine eş değer olarak bulundu.
Tohumun etanol ekstraktının antioksidant aktivitesi in vitro sistemde farklı antioksidant testler kullanılarak
araştırıldı. Sıçan karaciğer homojenatında lipit peroksidasyonunu önleme aktivitesi, 1,1 -difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikali, hidroksil radikali ve hidrojen peroksiti söndürme aktiviteleri ile metal şelatlama ve
indirgeme gücüne incelendi.
Sonuç olarak, tohumun etanol ekstraktının FeCl2 -H2O2 sisteminde lipit peroksidasyonunu önleme aktivitesine
sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca DPPH radikalini söndürme aktivitesi 150 µg/ml konsantrasyonda %
91.95±5.20 olarak bulundu. Ekstarktın metal şelatlama aktivitesi göstermediği ancak indirgeme gücü
aktivitesini gösterdiği gözlemlendi.
KAYNAKLAR
[1] Zeybek, N., Zeybek, U., Farmasötik Botanik, Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İzmir, 1994.
[2] Demirhan, E. A., Şifalı Bitkiler Doğal İlaçlarla Geleneksel Tedaviler, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Bursa, 2001.
52
BP-EN-003
The Antioxidant Activity and DNA Oxidative Damage and Protein Oxidation Protection Effect of Seeds of
Milk Thistle (Silybum Marianum (L.) Gaertner)
Aynur Serçe 1 , Bircan Çeken 1 , Göksel Kızıl 1 , Süleyman Kızıl 2 , Murat Kızıl 1
1
2
University of Dicle, Faculty of Science, Chemistry Department, 21280 Diyarbakır
University of Dicle, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, 21280 Diyarbakır
[email protected]
Silybum marianum (L.) Gaertn. is a member of the Asteraceae family and its seed extract contains large
numbers of chemical constituents including several flavonolignans collectively known as silymarin. Silymarin
has powerful antioxidant properties and has a beneficial effect o n various hepatic disorders, including
hepatotoxicity secondary to acute and chronic viral hepatitis and mushroom poisoning.
In this study, we have evaluated the antioxidant activity and DNA oxidative damage and protein oxidation
protection effect of seed of cultivated milk thistle (Silybum marianum (L.) gaertner ), harvested from the
field (University of Dicle, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Diyarbakır, Turkey ).
The ethanol extract of seeds of cultivated milk thistle were prepared and total phenolics and total flavanoids
contents were determined. The amount of total phenolic and total flavonoid in ethanol extract seeds (0.5
mg) were found to be 310±4.93 µg GAE/mg extract and 19±0.11 µg QUE/mg extract respectively.
The antioxidant potency of ethanol extract of seeds were investigated employing various established in vitro
systems, such as lipid peroxidation in rat brain homogenate, 1,1 -diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH ), hyrdoxyl
radical scavenging, hydrogen peroxide scavenging activity, reducing power, iron chelation, and inhibitory
effect on protein oxidation.
In conclusion, ethanol extract of seeds showed strong inhibitory activity toward lipid peroxidation of rat
brain homogenate induced by the FeCl 2-H2 O2 system. The extract was able to reduce the stable free radical
DPPH with % 91.95±5.20 at the 150 µg/ml concentration. The extract did not show metal chelating ability.
However, seeds extracts have reducing power.
REFERENCE
[1] Zeybek, N., Zeybek, U., Farmasötik Botanik, Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İzmir, 1994.
[2] Demirhan, E. A., Şifalı Bitkiler Doğal İlaçlarla Geleneksel Tedaviler, Uludağ Üniversit esi, Tıp Fakültesi,
Bursa, 2001.
53
BP-TR-004
Bakteriyal Biyosensör ile Kan Plazmasında Ürik Asit Tayini
Ayten Sağıroğlu, Esra Akyüz
Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı,
[email protected], 22030, EDİRNE, TÜRKİYE
Doğal doku temelli biyosensörler, saf enzimler kullanılarak hazırlanan biyosensörlerle karşılaştırıldığında,
doku içeriğindeki enzimler doğal mikro çevresi içinde olduklarından daha kararlı ve uzun ömürlüdür. Ticari
saf enzimlerin pahalılığı, ayrıca saflaştırma işlemlerinin zaman alması, büyük aktivite kayıplarının olması ve
enzimin doğal ortamında olmaması gibi sebepler göz önüne alındığında özellikle mikrobiyal dokular ile daha
ekonomik ve kararlı biyosensörler hazırlanması ve kullanılması tercih edilmektedir[1 -3].
Çalışmada, biyosensörde biyobileşeni olarak probiyotik Lactocacillius casei (Lac) bakterisi saf liyofilize halde
ürikaz enzimi kaynağı olarak kullanıldı. Bakteriyal biyosensör; fosfat tamponuna alınan Lac bakterisinin,
jelatin ve glutaraldehit yardımıyla, biyoloji k oksijen elektrodunun ucuna immobilize edilmesi yoluyla
hazırlandı. Hazırlanan biyosensör ile reaksiyon ortamında artırılan ürik asit ve reaksiyon ortamında mevcut
çözünmüş oksijen arasındaki reaksiyon, immobilize bakteriyal ürikaz enzimi tarafından katal izlenerek
yükseltgenirken, azalan oksijen derişimi oksijen metre (Orion 3 star 080113) yardımıyla belirlendi ve
hazırlanan grafiğe bağlı olarak ürik asit tayini yapıldı.
Hazırlanan bakteriyal biyosensörün, biyoaktif tabaka bileşenlerinden, elektrodun birim yüzey alanı (cm 2 )
başına, en uygun bakteri miktarı, jelatin miktarı ve glutaraldehit yüzdesi optimize edildi. Çalışma koşullarının
optimize edildi ve optimum sıcaklık 40 ⁰C, optimum pH'ı 8,0 ve optimum tampon derişimi,150 mM olarak
bulundu. Biyosensörün karakterizasyon çalışmalarında; optimum koşullarda, ürik asitin lineer çalışma aralığı
10-40 mM bulundu. Biyosensörün, substrat spesifikliği, ölçümlerin tekrarlanabilirliği ve depo kararlığı
çalışmaları gerçekleştirildi. Hazırlanan biyosensör kan plazmasınd a ürik asit tayinleri için uygulandı.
Anahtar kelimeler: Biyosensör, ürik asit, Lactobacillius casei, ürikaz, çözünmüş oksijen.
KAYNAKLAR
[1 ] Yan Zhang, G, Wen, Y. Zhou a, S. Shuang, C. Dong, M. M.F. Choi, Development and analytical application
of an uric acid biosensor using an uricase -immobilized eggshell membrane, Biosensors and
Bioelectronics, 22, (8 ), 1791-1797, 2007.
[2] Hunor Sántha, Member, IEEE, Róbert Dobay, and Gábor Harsányi, Amperimetric uric acid Biosensors
fabricated of various types of uricase enzymes, IEEE Sensors Journal ,V. 3, No. 3, 282-287, 2003.
[3] J.-M. Zen,Y.-Y. Lai, and H.-H.Yang, Multianalyte sensor for the simultaneous determination of
hypoxanthine, xanthine and uric acid based on a preanodized nontronite -coated screen-printed
electrode, Sens. Actuators B, vol. 84, 237–244, 2002.
54
BP-EN-004
Uric Acid Determination in Blood Serum by Bacterial Biosensor
Ayten Sağıroğlu, Esra Akyüz
Trakya University, Faculty of Science,
Department of Chemistry, Section of Biochemistry,
[email protected], 22030, Edirne, TURKEY
In comparison natural tissue based biosensors with pure enzyme based biosensors, biosensor enzymes were
high stability and long life for take place in micro environment at the tissue, The consider of like reasons,
commercially enzymes were very expencive, the long time consuming for purification procedure of enzyme,
the loss in enzyme activity and enzyme to be outside natural micro environment, preparation and using of
biosensors were choiced particularly with microbial tissues more economik, and stabil [1-3].
In this study, As biosensor biocomponent, probiotic Lactocacillius cassei (Lac) bacteria were used as a source
of the enzyme uricase pure freeze-dried form. Bacterial biosensor was prepared to immobilize the Lac
bacteria in phosphate buffer the biological oxygen through the end electrode with the aid of gelatin and
glutaraldehyde. With the prepared biosensör was mesured amount of decreased dissolved oxygen during
the reaction between uric acid and dissolved oxygen present in the reaction medium, by catalyzed by the
enzyme uricase. When immobilized bacterial promoted, decreasing the oxygen concentration was
determined with the help of oxygen meter (Orion 3 star 080 113) and depending on the graph, uric acid was
determined.
Bioactive layer components of the bacterial biosensor prepared, electrode unit surface area (cm2 ) per
amount of suitable bacteria, the amount of gelatin and glutaraldehyde percentage is optimized. Working
conditions were optimized and the optimum temperature is 40 ⁰ C, the optimum pH is 8.0 and optimum
buffer concentration is 150 mM, respectively. In characterization studies of the biosensor in optimum
conditions, linear working range for uric acid was found as 10-40 mM. substrate specificity, the
reproducibility of the measurements and storage stability studies of the biosensor were performed. The
prepared biosensor was applied to the determination of uric acid in blood serum and urin.
Key words: Biosensors, uric acid, Lactobacillius casei, uricase, dissolved oxygen
REFERENCES
[1] Yan Zhang, G, Wen, Y. Zhou a, S. Shuang, C. Dong, M. M.F. Choi, Development and analytical application of
an uric acid biosensor using an uricase -immobilized eggshell membrane, Biosensors and
Bioelectronics, 22, (8 ), 1791-1797, 2007.
[2] Hunor Sántha, Member, IEEE, Róbert Dobay, and Gábor Harsányi, Amperimetric uric acid Biosensors
fabricated of various types of uricase enzymes, IEEE Sensors Journal ,V. 3, No. 3, 282-287, 2003.
[3] J.-M. Zen,Y.-Y. Lai, and H.-H.Yang, Multianalyte sensor for the simultaneous determination of
hypoxanthine, xanthine and uric acid based on a preanodized nontronite -coated screen-printed
electrode, Sens. Actuators B, vol. 84, 237–244, 2002.
55
BP-TR-005
Taşıyıcısız İmmobilize Enzim Agregatları (CLEA) ile Tekstil Atık Sularında Renk Giderimi
Banuay Coşkun, Oğuz Akpolat, Fatma Ayhan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Endüstriyel atık suların arıtımında özellikle de Tekstil Endüstrisinde üzerinde her geçen gün daha fazla
durulan parametre “renklilik” olmaya başlamıştır. Tekstil atık sularında kullanılan boyar maddelerin
uzaklaştırılmasında kullanılan yöntemler genel olarak aktif ka rbon, kil gibi maddelere adsorbsiyon prensibine
dayanmakta, diğer kimyasal işlemler ise, ozon ve Hidrojen peroksit vb. ile renk giderimi olarak bilinmektedir.
Bugüne kadar kullanılan fiziko kimyasal uzaklaştırma yöntemlerin toplam maliyetlerinin yüksek ol uşu,
yenilenme sorunu ve ikincil kirleticiler üretmesi gibi sorunlar kullanımlarında sınırlama getirmektedir.
Enzimlerin katalitik etkilerinin kimyasal katalizlere göre oldukça verimli ve seçici olduğu bilinmektedir.
Bundan dolayı özellikle atık sularda renk giderimi konusunda yapılan araştırmalar seçici özellikleri nedeni ile
enzimatik arıtıma yönelmiştir.
Çalışmada kullanılan peroksidaz enzimi 0.05 mg/ml derişiminde sulu çözeltisinde, 5 mg BSA ve %2 (v/v)
Gluteraldehit varlığında taşıyıcısız agregat şeklinde immobilize edilmiştir. Serbest ve immobilize edilmiş
enzimin aktivitesi KMnO4 varlığında titrasyon yapılarak belirlenmiştir. Denemelerde 10 -6 M derişiminde
Reactive Blue 160 boyası kullanılmıştır. Boya içeren atık su çözeltisine hazırlanan enzim agre gatları
daldırılmıştır. Atık suyun renk giderimi 30-80 C sıcaklık aralığında 40 saat süre ile 618 nm‘de absorbans
değişimiyle ölçülerek takip edilmiş ve sonuçlar % renk giderimi olarak hesaplanmıştır.
Serbest enzim için Kinetik sabitler K m=0.06 M, Vm =0.468 M/dk olarak, taşıyıcısız immobilize agregatlar için ise
Km = 0.0314 M ve Vm = 0.1044 M/dk olarak hesaplanmıştır. Çalışmalarda 80 C‘de ve 6 saat sonunda %100 renk
giderimine ulaşılmıştır. Deney sonuçları üç tekrarın ortalaması olarak alınmıştır.
KAYNAKLAR
1. R. Schoevaart, M.W. Wolbers, M. Golubovic, M. Ottens, A.P.G. Kieboom, F. van Rantwijk, L.A.M. van der
Wielen, R.A. Sheldon, Preparation, Optimization, and Structures of Cross-Linked Enzyme Aggregates
(CLEAs) BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, 87, 6, 754-762, 2004.
2. H.-R. Kariminiaae-Hamedaani, A. Sakurai, M. Sakakibara, Decolorization of synthetic dyes by a new
manganese peroxidase-producing white rot fungus, Dyes Pigments 72, 157 –162, 2007.
3. L. Levin, F. Forchiassin, A. Viale, Ligninolytic enzyme production and dye decolorization by Trametes trogii:
application of the Plackett–Burman experimental design to evaluate nutritional requirements.
Process Biochemistry 40, 1381–1387, 2005.
4. Robinson, T., McMullan, G., Marchant, R., Nigam, P., Remediation of dyes in textile effluent: a critical
review on current treatment technologies with a proposed alternative. Bioresource Technology, 77,
247-255, 2001.
5. Jiuhui QU Research progress of novel adsorption processes in water purification: A review Original
Research Article Journal of Environmental Sciences, 20 (1), 1 -13, 2008.
56
BP-EN-005
Decolorization in Textiles Wastewater with Carrier-Free Immobilization Enzymes Aggregates (CLEA)
Banuay Coşkun, Oğuz Akpolat, Fatma Ayhan
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Chemistry Department
Day by day “coloring” becomes more important in purification of industrial wastewater especially in textiles
Industry. The methods of removing dyestuff in textiles wastewater are in general based on the adsorption
into substance like activated carbon, kaolin, while the other chemical methods are removing dyestuff with
ozone and Hydrogen peroxidase etc.
Because of these methods have high total costs, regeneration problems and additional other wastes produce
some restrictions in their use.
It is known that the catalitik effect of enzymes are more efficient and selective related to those of chemicals.
For this reason the researchs in decoloration of textile wastewater are directed to enzymatic treatment.
In this study, peroxides enzymes were immobilized as ca rrier free enzymes aggregates in 0.05 mg/ml
solution in the presence of 5 mg BSA and %2 (v/v) glutaraldehide. Free and immobilized enzymes activity
were determined by titration with KMnO4. Reactive Blue 160 dye with 10 -6 M concentration was used in the
experiments. Enzyme aggregates were immersed to dye containing wastewater. Decoloration was followed
by the absorbance change at 618nm between 30-80 C within 40 hours and the results were calculated as %
decoloration.
Kinetic consants for free enzymes were calculated as K m =0.06 M, Vm =0.468 M/min and for immobilzed
aggregates as K m = 0.0314 M ve Vm = 0.1044 M/min. In the study, 100 % decoloration was reached for
reaction time of 6 hours at 80 C. Experimental results were taken as the average of three experiments.
REFERENCES
[1] R. Schoevaart, M.W. Wolbers, M. Golubovic, M. Ottens, A.P.G. Kieboom, F. van Rantwijk, L.A.M. van der
Wielen, R.A. Sheldon, Preparation, Optimization, and Structures of Cross-Linked Enzyme Aggregates
(CLEAs) BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, 87, 6, 754-762, 2004.
[2] H.-R. Kariminiaae-Hamedaani, A. Sakurai, M. Sakakibara, Decolorization of synthetic dyes by a new
manganese peroxidase-producing white rot fungus, Dyes Pigments 72, 157–162, 2007.
[3] L. Levin, F. Forchiassin, A. Viale, Ligninolytic enzyme production and dye decolorization by Trametes
trogii: application of the Plackett–Burman experimental design to evaluate nutritional
requirements. Process Biochemistry 40, 1381–1387, 2005.
[4] Robinson, T., McMullan, G., Marchant, R., Nigam, P., Remediation of dyes in textile effluent: a critical
review on current treatment technologies with a proposed alternative. Bioresource Technology, 77,
247-255, 2001.
[5] Jiuhui QU Research progress of novel adsorption processes i n water purification: A review Original
Research Article Journal of Environmental Sciences, 20 (1), 1 -13, 2008.
57
BP-TR-006
Gümüş Nanopartikül (Agnp) Sentezine PH Etkisi
Benol Bilgili, Fatma Ayhan
Muğla Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı
Nanopartiküller, sahip oldukları üstün fiziksel özellikleri nedeniyle biyoteknoloji, farmakoloji, tıp, sensörler,
bilişim ve iletişim, elektronik, savunma, tekstil, makine ve inşaat sanayileri vb. gibi çeşitli alanlarda
kullanılmaya başlanmıştır. Nanopartikül (NP) üretiminde maliyetin engelleyici bir unsur olması ve boyutları
nedeniyle risklerinin engellenememesi, aynı zamanda bu risklerin tam olarak bilinememesi nedeniyle yeni
üretim metodları denenmeye başlanmıştır [1,2,3].
Sunulan bu çalışmada; çevreci yaklaşım ile Muğla yöresinin endemik bir bitki türü olan ve halk arasında
Günlük (Sığla) olarak bilinen Liquidambar Orientalis ağacının yapraklarından elde edilen özüt ile sentezlenen
AgNP (gümüş nanopartiküllerin) farklı özüt pH değerlerinde oluşan AgNP miktarına etkisi araştırılmıştır.
Çalışmada Kurutulmuş Günlük ağacı yaprakları ultra saf su içerisinde kaynatılmış, oda sıcaklığında AgNO 3
ilavesi yapılmıştır. Elde edilen [AgNO3 ]final =10 -2 ve (% özüt )final =0,05 olan karışımın pH değeri 5,5 olarak
ölçülmüştür. Elde edilen bu özütün ph değerleri 0,1 M NaOH ve 0,1 M HCl kullanılarak pH: 4,6,7 ve 8
değerlerine ayarlanmıştır. Belirlenen zaman aralıklarında (t=0-480 dakika) karışımdan örnekler alınarak UVGörünür bölge spektrofotometresinde 250-800 nm dalga boyu aralığında absorbans ölçümü yapılmıştır.
AgNP’lerin sentezlendiği, literatürde de verilen yaklaşık 430 nm’de görülen karakteristik absorbans değeri ile
ispatlanmıştır [1,2]. Bu veriler alınırken karışımın ph değeri sürekli olarak takip edilmiştir. Absorbans
ölçümlerinin ardından tüplere alınan karışımlar santrifüjlenmiş ve üst fazda tekrar absorbans ölçümü
yapılmıştır. Sentezlenen AgNP’lerin ph 5,5 ve 6 değerlerinde 2,21 mg/ml özüt olacak şekilde en fazla madde
miktarı elde edilmiştir. En yüksek absorbans değerlerinin de ph 5,5 ve 6’da alınması bu sonuçları doğrulayıcı
niteliktedir. Karakterizasyona katkı amacıyla Günlük yaprağının, Özütün ve sentezlenen AgNP’lerin Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) analizleri gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak, yapılan çalışmada çevreci yaklaşım ile AgNP’lerin sentezi gerçekleştirilmiş ve 5,5-6 pH aralığının
sentezde seçilebilecek aralık olması gerektiği tespit edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Laura Castro, M. Luisa Blázquez, Jesús A. Munoz, Felisa González,Camino García -Balboa, Antonio
Ballester; Biosynthesis of gold nanowires using sugar beet pulp; Process Biochemistry; Volume 46;
1076-1082; Department of Materials Science and Metallurgica l Engineering, Complutense
University of Madrid; Madrid, SPAIN; 2011.
[2] Laura Castro, M. Luisa Blázquez, Felisa González, Jesús A. Munoz, Antonio Ballester; Extracellular
biosynthesis of gold nanoparticles using sugar beet pulp; Chemical Engineering Jou rnal; V olume
164; 92-97; Department of Materials Science and Metallurgical Engineering, Complutense University
of Madrid; Madrid, SPAIN; 2010.
[3] YILDIZ N.; Gümüş Nanopartiküllerinin Liken Özütü İle Biyosentezi; Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu;
T.C. Ankara Üniversitesi; ANKARA; 2011.
58
BP-EN-007
The Ph Effect to The Synthesis of Silver Nanoparticles (Agnp )
Benol Bilgili, Fatma Ayhan
Muğla Sıtkı Koçman University, Chemistry Department
Nanoparticles have been used because of their superior physical properties in various fields such as
biotechnology, pharmacology, medicine, sensors, information technology and communications, electronics,
defense, textiles, machinery and construction industries etc. New production methods began to be tried
since cost is a preventing factor in nanoparticle (NP) production, and the risks due to their sizes can not been
hindered and also not known exactly [1,2,3].
In the submitted study, Ag nanoparticles were synthesized with the extract of an endemic plant species in
Muğla region and known among the public on a Günlük (Sığla) basis Liquidambar Orientalis’s and the effect
of the different extract pH values to AgNP quantity was investigated. In study; Sığla tree leaves boiled in
ultra-pure water and AgNO3 was added at room temperature. The resulting mixture ([AgNO 3 ]final =10 -2 M and
(% extract )final =0,05 ) has a pH value of 5.5 was measured. The pH values of the obtained extract was set to
4, 6, 7 and 8 by using 0.1 M NaOH and 0.1 M HCl. Samples were taken from the mixture at specified time
intervals (t = 0-480 min) and absorbance of these examples were measured in the wavelength range of 250 800 nm in the UV-Visible spectrophotometer. The synthesize of AgNP was proved by the distinctive value at
430 nm which was also given in the literature [1,2]. The pH of the mixture was continuously monitored while
the data were taken. After measuring the absorbance, the mixture was taken to tubes, centrifuged and
absorbance of the supernatant was measured again. A maximum amount of substance such as 2,21 mg/ml
extract was obtained at pH 5,5 and 6 values. The highest absorbance values taken at pH 5.5 and 6 also
confirms the results. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) analysis was carried out to the olive
leaves, extract, and AgNP’s in order to contribute to characterization.
As a result, AgNP’s were synthesized with an environmental approach and it was determined that the pH
range should be between 5.5 to 6 in the selection of the synthesis range.
REFERENCES
[1] Laura Castro, M. Luisa Blázquez, Jesús A. Munoz, Felisa González,Camino García -Balboa, Antonio
Ballester; Biosynthesis of gold nanowires using sugar beet pulp; Process Biochemistry; Volume 46;
1076-1082; Department of Materials Science and Metallurgica l Engineering, Complutense
University of Madrid; Madrid, SPAIN; 2011.
[2] Laura Castro, M. Luisa Blázquez, Felisa González, Jesús A. Munoz, Antonio Ballester; Extracellular
biosynthesis of gold nanoparticles using sugar beet pulp; Chemical Engineering Jou rnal; V olume
164; 92-97; Department of Materials Science and Metallurgical Engineering, Complutense University
of Madrid; Madrid, SPAIN; 2010.
[3] YILDIZ N.; Biosynthesis of silver nanoparticles with Lichen extract; Scientific Research Project Final Report;
T.C. Ankara University; ANKARA; 2011.
59
BP-TR-008
Diazo-Proflavin İçeren Duocarmycin Antibiyotiği Türevinin Sentezi ve DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi
Bircan Çeken, Şafak Özhan Kocakaya, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Diyarbakır
Kanser, vücudun herhangi bir yerine etki eden, 200’den fazla hastalığı tanımlamak için kullanılan genel bir
terimdir. Gelişmiş ülkelerde ölümün ikinci ana sebebi olmakla beraber gelişmekte olan ülkelerde de yetişkin
ölümlerinin üç ana sebeplerinden biridir [1]. DNA’yı hedef alan antikanser ajanlar klinik kullanım için en etkili
ilaçlardır ve kanser hastalarının hayatta kalma sürelerini anlamlı olarak arttırırlar. Bu nedenle, DNA’ yı hedef
alan ilaçların keşfi, kanser tedavisi için yeni ilaçların geliştirilmesinde temel yaklaşımdır.
Bu çalışmada, proflavin ve diazo grupları içeren Duocarmycin antibiyotiği analoğu sentezlendi [2].
Sentezlenen ligandın DNA kesim ve DNA’ ya bağlanma ilgileri sırasıyla, Agaroz Jel Elektroforezi ve Moleküler
Modelleme çalışmaları ile belirlendi. Sentezlenen ligandın bağlanma ilgisi, moleküler dinamik (MD)
simülasyonlar Amber (V10) kullanılarak yapıldı [3]. Molecular Docking çalışmalarında, Ligandın DNA ile ideal
etkileşimini sağlamak için, Dock 6.0 programı kullanıldı, ve bağlanma enerjleri MM/PB-SA programı
kullanılarak hesaplandı [4].
Çalışmada kullanılan DNA modeli, (2adw.pdb, 316d.pdb ), Protein Data Bank’ tan alınmıştır. DNA host olarak
2adw.pdb d (ACGTACGT) ve 316d.pdb d (GAAGCTTC) kullanılan moleküller modelleme çalışmalarımız
sentezlenen ligandın bağlanma özelliklerini incelemek için kalitatif bir methot sağlar. Modelimiz analiz
edildiğinde, DNA ligand kompleksinin kararlılığında, Van der Waals, elektrostatik, π-π etkileşimleri ve
hidrojen bağı gibi kovalent olmayan etkileşimlerin etkili olduğu gözlendi. Hesaplama sonuçları kompleksin
öngörülen serbest enerjisinin deneysel sonuçlarla uyum içerisinde olduğunu göstermiştir.
Bu çalışma TUBİTAK 109T788 nolu proje tarafından desteklenmektedir. Yazarlar desteklerinden dolayı
TÜBİTAK’ a teşekkür eder.
KAYNAKLAR
[1] Grey, N., Sener, S., Management [Online], Available at
:
http://www.hospitalmanagement.net/features/feature648 , 2006.
[2] Tietze, F.L., Major, F., Synthesis of new water soluble DNA-Binding subunits for analogues of the cytotoxic
antibiotic CC-1065 an their Prodrugs, Eur. J. Org. Chem., 2314 -2321, 2006.
[3] Wang, J.M., Cieplak, P., Kollman, P.A. J., How Well Does a Restrained Electrostatic Potential (RESP) Model
Perform in Calcluating Conformational Energies of Organic and Biological Molecules? Comput.
Chem., 21, 1049-1074, 2000.
[4] Case, D.A., Cheatham III, T.E., Darden, T., Gohlke, H., Luo, R., Merz, K.M., Onufriev Jr., A., Simmerling, C.,
Wang, B., Woods, R., J. Comput. Chem., The Amber biomolecular simulation programs, 26, 16681688, 2005.
60
BP-EN-008
Synthesis and DNA-Interaction of Duocarmycin Antibiotic Derivative Containing Diazo-Proflavin
Bircan Çeken, Şafak Özhan Kocakaya, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl
Dicle University, Faculty of Science, Chemistry Department, Diyarbakır, Turkey
Cancer is a general term that is used to describe a group of more than 200 diseases, which can affect any
part of the body. It is the second leading cause of death in developed countries and is one of the three
leading causes of death for adults in developing countries [1]. Anticancer agents that target DNA are among
the most effective in clinical use and have produced significant increases in the survival of patients with
cancer. Consequently, the discovery of new drugs that target DNA is a major line of approach for the
development of new drugs for the treatment of cancer.
In this study, Duocarmycin antibiotic analog containing proflavin and diazo group was synthesized [2]. The
DNA cleavage and binding affinity of synthesized ligand was investigated using Agarose Jel Electrophoresis
and Molecular modeling studies, respectively. The DNA binding affinity of synthesized ligand was
investigated by molecular dynamics (MD) simulations with the Amber (V10 ). Molecular docking studies
were performed with the Dock 6.0 to afford the ideal interaction mode of the ligands into the binding site of
the DNA [3] and the binding energies calculated by MM/PB-SA [4].
The DNA model used in this study were taken from the Protein Data Bank (2adw.pdb, 316d.pdb ). Our
molecular modeling approach, using the 2adw.pdb d (ACGTACGT) and 316d.pdb d (GAAGCTTC) as a model
DNA host, provides a qualitative method for comparing the binding properties of synthesized ligand. From
the analysis of our model it appears that noncovalent interactions likes, Van der Waals, electrostatic, π-π
interactions and hydrogen bonds are involved in stabilizing the DNA ligand complexes. In conclusion, the
calculation results show that the predicted free energies of the complex are well consistent with the
experimental data.
The authors would like to give thanks to TÜBITAK “The Scientific and Technical Research Council of Turkey”
for financial support under Project Number 109T788.
REFERENCES
[1] Grey, N., Sener, S., Management [Online]. Available at:
http://www.hospitalmanagement.net/features/feature648 , 2006.
[2] Tietze, F.L., Major, F., Synthesis of new water soluble DNA-Binding subunits for analogues of the cytotoxic
antibiotic CC-1065 an their Prodrugs, Eur. J. Org. Chem., 2314 -2321, 2006.
[3] Wang, J.M., Cieplak, P., Kollman, P.A. J., How Well Does a Restrained Electrostatic Potential (RESP) Model
Perform in Calcluating Conformational Energies of Organic and Biological Molecules? Comput.
Chem., 21, 1049-1074, 2000.
[4] Case, D.A., Cheatham III, T.E., Darden, T., Gohlke, H., Luo, R., Merz, K.M., Onufriev Jr., A., Simmerling, C.,
Wang, B., Woods, R., J. Comput. Chem., The Amber biomolecular simulation programs, 26, 16681688, 2005.
61
BP-TR-009
Hypocrea Jecorina QM9414 Suşundan Saflaştırılan Pullulanazın İmmobilizasyonu ve Bazı Özelliklerinin
İncelenmesi
Canda Ulutürk, Nurdagül Orhan, Nilay Altaş Kıymaz, Ayşegül Peksel
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
Bu çalışmada, Hypocrea jecorina QM9414 suşundan saflaştırılan pullulanazın PEG 6000 içeren kitosan
boncuklara immobilizasyonu ve immobilize pullulanazın bazı özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. İmmobilize
pullulanazın fiziksel, kimyasal ve kinetik özellikleri incelenerek elde edilen sonuçlar serbest enzim ile
karşılaştırıldı.
Pullulanazlar [EC 3.2.1.41], endüstride; nişastanın sakarifikasyonu, iplik endüstrisinde haşıl sökme işlemleri,
deterjan endüstrisinde nişasta içeren leke çıkarıcıların hazırlanması, kağıt endüstrisinde kağıt hamurunun
kirişlendirilmesi gibi alanlarda kullanılan önemli endüstriyel enzimlerdir [1]. Literatürde pullulanazın
immobilizasyonu ile ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. Hypocrea jecorina, Trichoderma reesei’nin anamorfu
olarak bilinen filamentli bir küftür. H. jecorina tarafından indüklenen hidrolazlar; kâğıt, gıda, yem, tekstil
endüstrilerinin yanı sıra biyoyakıt ve biyoenerji üretiminde de kullanılmaktadır [2-3].
Çalışmada H. jecorina’dan saflaştırılan pullulanazın PEG 6000 içeren kitosan boncuklara immobilizasyonu,
adsorbsiyon ve tutuklama yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildi. Serbest enzimin 6,5 olan optimum pH’sı,
adsorbsiyon metoduna göre immobilize pullulanazda 7, tutuklama metoduna göre immobilize edilen
pullulanazda ise 8 olarak bulundu. Serbest enzimin 35-65 ˚C olan optimum sıcaklığı, immobilize enzimlerde
sırasıyla 70 ˚C ve 50˚C olarak tayin edildi. Adsorbsiyon yönteminde Km de ğeri 5,95 mg/ml, tutuklama
yönteminde ise 1,84 mg/ml olarak bulundu. Serbest enzim +4 ˚C de 5 hafta sonunda aktivitesinin %70’ini
kaybederken tutuklama yöntemi ile immobilize edilen pullullanaz, aktivitesinin sadece %43’ünü kaybetti.
Serbest enzimin 90-100 ˚C’de 30 dakika inkübasyondan sonra aktivitesinin %57’sini, immobilize
pullulanazların ise aynı koşullarda aktivitelerinin %82’ sini koruduğu görüldü.
Sonuç olarak, H. jecorina pullulanazının immobilizasyonu enzimin termal kararlılığını arttırmıştır. İmmobilize
pullulanaz serbest enzime göre yüksek sıcaklıklarda aktivitesini daha uzun süre koruduğu için özellikle nişasta
endüstrisinde yüksek sıcaklık gerektiren hidroliz işlemlerinde kullanılarak uygulama süresi kısalacak ve işlem
maliyeti en aza indirilecektir.
Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir
(Proje No: 2011-01-02-YULAP01 ).
KAYNAKLAR
[1] Kang, J., Park, K. M., Choi, K. H., Park, C. S., Kim, G. E., Kim, D. and Cha, J. Enzyme and Microbial
Technology, 48, 260-266, 2011.
[2] Zareian, S., Khajeh, K., Ranjbar, B., Dabirmanesh, B., Ghollasi, M. and Mollania, N. Enzyme and Microbial
Technology, 46, 57-63, 2010.
[3] Gamauf, C., Marchetti, M., Kallio, J., Puranen, T., Vehmaanpera, J., Al lmaier, G., Kubicek, C.P. and Seiboth,
B. FEBS J. 274, 1691-1700, 2007.
62
BP-EN-009
Immobilization of Pullulanase from Hypocrea Jecorina QM9414 and Some Studies on Its Properties
Canda Ulutürk, Nurdagül Orhan, Nilay Altaş Kıymaz, Ayşegül Peksel
Yildiz Technical University Arts and Science Faculty Chemistry Department Biochemistry Section
The aim of the present study was to immobilize pullulanase, which was purified from Hypocrea jecorina
QM9414 on chitosan beads containing PEG 6000, and to investigate some properties. Physical, chemical and
kinetic properties of immobilized pullulanase were investigated and the results were compared with the free
enzyme.
Pullulanases [EC 3.2.1.41] play an important role in many industries. The saccharification of starch, the
desizing process in textile, the activity of the stain removers which contains starch in detergent industry and
channeling the wood pulp in paper industry are some examples (1 ). Despite pullulanases are used in
industry very often, the immobilization of pullulanases are not researched frequently. The filamentous
fungus H. jecorina (anamorph: Trichoderma reesei) is a potent producer of cellulolytic and hemicellulolytic
enzymes (2-3 ).
In this study, pullulanase was purified from H. jecorina and immobilized by adsorption or entrapment
method. According to the adsorption method, the characteristics of the immobilized pullulanase are found
as the following; the optimum pH is 7, the optimum temperature is 70˚C and the Km value is 5.95 mg/ml.
According to the entrapment method; the optimum pH is 8, the optimum temperature is 50˚C and the Km
value is 1.84 mg/ml. The results were compared with free pullulanase. The optimum pH is 6.5 and the
optimum temperature is 35-65˚C for free enzyme. The storage stabilities of free and immobilized
pullulanases were studied at +4˚C. Free pullulanase lost about 70% of its activity and immobilized
pullulanase lost about 43% of its activity at +4˚C during five weeks. Heat inactivation studies showed that
immobilized pullulanase was stable at 90-100˚C for 30 min. The immobilized pullulanase preserved about
82% of its initial activity and free pullulanase retained about 57% of its initial activity at the same conditions.
In conclusion, immobilized pullulanase exhibited improved thermal stability and preserved its activity at high
temperature for long time when compared with free pullulanase. Thus, immobilized H. jecorina pullulanase
can be used in hydrolysis processes which require the high temperatures.
This study was supported by the Research Fund of the Yildiz Technical University (Project no: 2011-01-02YULAP01 ).
REFERENCES
[1] Kang, J., Park, K. M., Choi, K. H., Park, C. S., Kim, G. E., Kim, D. and Cha, J. Enzyme and Microbial
Technology, 48, 260-266, 2011.
[2] Zareian, S., Khajeh, K., Ranjbar, B., Dabirmanesh, B., Ghollasi, M. and Mollania, N. Enzyme and Microbial
Technology, 46, 57-63, 2010.
[3] Gamauf, C., Marchetti, M., Kallio, J., Puranen, T., Vehmaanpera, J., Allmaier, G., Kubicek, C.P. and Seiboth,
B. FEBS J. 274, 1691-1700, 2007.
63
BP-TR-010
İnsan RIG-1 Cards Domainlerinin ve Bu Domainlerin Ubiquitilasyonunda Rol Oynayan Çeşitli E3
Enzimlerinin Yapısal Çalışmalar için Üretilmesi
Gül Demir, Çağdaş Dağ, E. Sonay Elgin
Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Ubiquitin, ökaryotik organizmaların hemen hemen bütün dokularında bulunan regülatör bir proteindir.
Ubiquitin ile protein modifikasyonu ubiquitilasyon olarak adlandırılır. Ubiquitilasyon sistemi; gen
transkripsiyonu, hücre döngüsünün devamlılığı, DNA tamiri, apoptoz (programlan mış hücre ölümü ), protein
kararlığı, viral enfeksiyon, immün yanıtı ve endositoz gibi birçok biyolojik prosesi düzenlemektedir.
Ubiquitinin hedef proteinlere konjugasyonu E1 aktive edici,E2 konjuge edici ve E3 ligazlar olarak adlandırılan
bir dizi enzimlerin aktiviteleri ile gerçekleşmektedir [1]. Ubiquitilasyon sisteminin düzenlediği hedef
proteinlerden birisi RIG-1 (Retinoic-acid-inducible gene-1) proteinidir. Sitozolik RIG-1 reseptörü,
sitoplazmada 5' trifosfatlar içeren viral RNA’yı tanır ve antiviral sinyal kaskatını başlatır. Böylece interferonlar
ve sitokin üretimi ile doğal bağışıklık yanıtı aktive edilir. RIG-1 proteini üç domainden oluşmaktadır. Bunlar;
regulatör domain (RD ), helikaz domain ve kaspaz aktivasyon (caspase activation and recruitment, CARD)
domainleridir [2]. İnsan RIG-1 ubiquitilasyonunun işlevi, ubiquitilasyonu gerçekleştiren E3 enzimine ve
ubiquitilasyonun çeşidine bağlı olarak farklılık gösterir. RIG-1’in TRIM25 E3 enzimi tarafından CARD
domainlerinin ubiquitilasyonu, bu domainlerin aktivasyonu ve viral savunma sistemindeki bir alt basamak
olan MAVS’a (mitokondrial antiviral sinyal) yönlendirilmesi ile sonuçlanır. Böylece antiviral kaskat başlatılmış
olur. Buna karşın, RIG-1’in bir diğer E3 enzimi RNF125 aracılıklı ubiquitilasyonu onu degredasyon için
proteozoma yönlendirir ve bunun sonucunda RIG-1 seviyesi düşer.
RIG-1’in ubiquitilasyon ile regülasyonunun anlaşılmasında yapısal çalışmaların rolü büyüktür. RIG -1 CARD
domainlerinin üç boyutlu yapılarının, farklı E3 enzimleri ile etkileşim yüzeylerinin belirlenmesi ve aynı şekilde
E3 enzimleri üzerinde RIG-1 CARDs etkileşiminde rol oynayan bölgelerin belirlenmesi, bu karmaşık sistemin
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bizde bu çalışmada, NMR ile yapısal çalışmalara zemin hazırlamak amacıyla,
RIG-1 CARD-1 ve CARD-2 domainlerini ve bu domainlerin ubiquitilasyonunda rol alan E3 enzimlerinden
RNF125’in çinko parmak (ring finger) ve TRIM25’in SPRY domainlerini miligram miktarlarda ve izotopik
işaretli olarak üretmeyi hedefledik. Bu amaçla, hedef protein domainlerini kodlayan genler PCR ile çoğaltıldı
ve pQE-30 ekspresyon plazmiti içerisine klonlandı. Hedef genleri içeren plazmitler daha sonra uygun E.Coli
ekspresyon suşlarına transfrom edilerek, hedef domainlerin yüksek miktarlarda ekspresyonu gerçekleştirildi.
Tüm hedef domainlerin bakteriyel sistemde çözünmeyen agregatlar şeklinde üretildikleri tespit edildi ve
renatürasyon için uygun yöntem ve koşulların belirlenmesi için çalışıldı. Renatürasyonu başarıyla
gerçekleştirilen protein domainleri çeşitli kromatografik yöntemler ile saflaştırıldı. Son olarak, proteinlerin
15
N işaretli olarak üretilmesi için M9 minimal besiyeri kullanıldı. 15 N-işaretli örneklerin doğal üç boyutlu
yapılarına katlanıp katlanmadıkları 1 H-15 N HSQC spektrumları kaydedilerek kontrol edildi.
KAYNAKLAR
[1] Herrmann J, Lerman LO, Lerman A. Ubiquitin and ubiquitin-like proteins in protein regulation. Circ Res
100: 1276-1291, 2007.
[2] Pothlichet J, et al. Study of human RIG-I polymorphisms identifies two variants with an opposite impact
on the antiviral immune response. Plos One 4: e7582, 2009.
64
BP-EN-010
Production of Human RIG-1 Cards and Various E3 Enzymes Involved in Ubiquitylation of These Domains for
Structural Studies
Gül Demir, Çağdaş Dağ, E. Sonay Elgin
Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Ubiquitin is a regulatory protein found in almost all tissues of eukaryotic organisms.. Modification of
eukaryotik proteins by ubiquitin is called ubiquitylation Ubiquitylation is involved in regulation of numerous
biological processes such as regulation of gene expression, cell cycle, DNA repair, apoptosis, protein stability,
immun response to viral infection and endocytosis. Conjugation of ubiquitin to target proteins requires
activities of three enzyme classes; E1 activating enzymes, E2 conjugating enzymes and E3 ligases [1]. One of
the target proteins regulated by ubiquitin is called retinoic acid inducible gene -1 (RIG-1 Cytosolic RIG-1
receptor recognizes the 5’ triphosphate containing viral RNA in cytoplasm and initiates the antiviral signal
cascade. RIG-1 consists of three domains; regulatory domain (RD ), helicase domain, and caspase activation
and recruitment domains (CARDs) [2]. The function of human RIG-1 ubiquitylation is determined by the E3
enzyme that carries out ubiquitylation and the type of ubiquitylation For example, TRIM25 mediated
ubiquitylation of RIG-1 CARDs results in activation these domains whics directs them to next component,
mitochondrial antiviral signal (MAVS ), in the viral defence system which leads to the activation of antiviral
cascade. On the other hand, RNF125 mediated ubiquitylation of RIG-1 CARDs directs it to proteosome for
degredation which results in reduction of RIG-1 levels.
Structural studies plays an important role in understanding of regulation of RIG -1 ubiquitylation..
Determination of three dimensional structures of RIG-1 CARDs and their interaction surfaces with various E3
enzymes will enhance our understandi ng of this complex signaling In this study, we aimed to produce
milligram amounts of isotopically labeled RIG-1 CARD-1, and CARD-2 domains and domains of E3 enzymes,
namely RNF125 ring finger and TRIM25-SPRY domains, involved in ubiquitylation of RIG-1 CARDs to use in
structural studies. For this, first the genes coding target domains were amplified by PCR and cloned into
pQE-30 expression vector. Then plasmids containing target genes were transformed into E. Coli expression
strains and overexpressed. All the target genes were expressed as insoluble inclusion bodies in bacterial
expression system. Studies were carried out to determine the suitable renaturation method and conditions.
Successfully refolded protein domains were purified using various chromatogrphic techniques. M9 minimal
media was used for the production of 15N labeled protein domains. 1 H-15 N HSQC spectra was recorded to
check the proper folding.
REFERENCES
[1] Herrmann J, Lerman LO, Lerman A. Ubiquitin and ubiquitin-like proteins in protein regulation. Circ Res
100: 1276-1291, 2007.
[2] Pothlichet J, et al. Study of human RIG-I polymorphisms identifies two variants with an opposite impact
on the antiviral immune response. Plos One 4: e7582, 2009.
65
BP-TR-011
Hidrojen Peroksidin Enzimatik Gideriminde Ölçek Büyütme
Gülçin Özevci 1 , Oğuz Akpolat 2 , Fatma Ayhan 2 , Hakan Ayhan 2
1
Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
2
Muğla Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı
Günümüzde ekolojiyi korumanın önemi hızla artmakta ve buna paralel olarak araştırmalar yoğunlaşarak
devam etmektedir. Özellikle tekstil endüstrisinde ağartıcı olarak kullanılan hidrojen peroksitin giderilmesinde
enzimatik yöntem sıklıkla tercih edilmektedir.
Bunun için halen endüstride tek kullanımlık serbest Katalaz enzimi kullanılmaktadır. Sunulan çalışma bu
enzim yerine Horseradish Peroksidaz (HRP) enziminin taşıyıcısız immobilizasyonu gerçekleştirilerek
oluşturulan çapraz bağlı enzim agregatları (CLEA) ile hidrojen peroksit giderimi sağlanmıştır [1]. Bu da aynı
enzim agregatlarının tekrar tekrar kullanımına olanak sağlamıştır.
Ayrıca deneyler sonunda elde edilen veriler kullanılarak hidrojen peroksit gideriminin ölçek bü yütmesi
endüstriyel koşullar için modellenmiştir. Ölçek büyütme sırasında enzimin aktivite kaybı olmadığı kabulü ile
etkenlik faktörü bir alınmıştır [2,3].
Çalışmada kullanılan enzimin kinetik sabitleri Michealis -Menten modeli esas alınarak belirlenmiştir.
Endüstride katalaz enzimi ile yapılan hidrojen peroksit gideriminin çapraz bağlı formdaki agregatla
sağlanabilmesi için yapılan ölçek büyütmede iç ve dış difüzyon etkileri ihmal edilmiştir.
Endüstride katalaz enzimi kullanılarak her ay yaklaşık 800 TL harcanarak 1000 litrelik bir tanktaki hidrojen
peroksit, yaklaşık 24 saatte giderilebilmekte iken, ölçek büyütme ve tasarım sonucunda modellenen
sistemde maliyeti yaklaşık 10 TL olan (100 ml’lik) HRP enzimi kullanılarak yaklaşık 5 saat gibi kısa bir sürede
1000 litrelik kasar çözeltisinden hidrojen peroksit uzaklaştırılacağı öngörülmüştür [4].
Sonuç olarak yapılan çalışmada, laboratuar ölçekli deney sonuçları kullanılarak ölçek büyütme verileri ile
taşıyıcısız immobilizasyon ile oluşturulan agregatların atık sulardaki peroksit giderimini çevreci bir yolla
sağlayabileceği ve pilot bir ortamda sürecin denenerek büyük oranda zaman ve para tasarrufu getireceği
öngörülmektedir [4].
KAYNAKLAR
[1] Topçular, C., Taşıyıcılı ve Taşıyıcısız Sistemlerde İmmolize Peroksida z Enziminin Karakterizasyonu. Yüksek
Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 71s, 2006.
[2] Lübbert, A., Simutis, R., Volk, N.S.ve Galvanuskas, V., Biochemical Process Optimization and Control,
Hands-on Course. Martin Luther Universitat, Germany, 2000.
[3] Bailey, J.E ve Ollis, D.F., Biochemical Engineering Fundamentals. McGraw-Hill Book Company, Singapore,
1986.
[4] Özevci, G., Tekstil Atık Suyunda Hidrojen Peroksidin Enzimatik Giderimi, Modellenmesi ve Tasarımı
(Danışmanlar: O. Akpolat ve H. Ayhan ), Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri
Anabilim Dalı, 2012.
66
BP-EN-011
Scale Up at Enzymatic Removal of Hyrogen Peroxide
Gülçin Özevci 1 , Oğuz Akpolat 2 , Fatma Ayhan 2 , Hakan Ayhan 2
1
Muğla Sıtkı Koçman University Institute Of Natural And Applied Sciences Department of Environmental
Science
2
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Chemistry Department
Today the importance of the protection of ecology is increasing quickly and parallely to this researches are
going on densely. Especially in the removal of used bleaching agent hydrogen peroxide enzyme usage is
often preferred in textile industry.
The single use catalase enzyme is used in industry for this process. In this study carrier-free immobilizationof
HRP (Horseradish Peroksidaz) enzyme were realized by forming cross-linked enzyme aggregates and were
used to refine hydrogen peroxide instead of free catalase [1]. This method allows the en zymes to use more
than one times.
In addition scale-up of the removal hydrogen peroxide modelled for industrial conditions by using the data
the of experiments. The value of efficiency factor was accepted one during scale -up whether the enzyme
activity loss [2,3].
In the study, kinetic constants were determined in the base of Michealis-Menten model. The effects of inner
and outer diffusion was omitted in scale-up to removal of hydrogen peroxide in industry by using cross linked enzyme aggregates.
Hydrogen peroxidase is refined at nearly 24 hours every month by spending nearly 800 TL in 1000 L tank in
industrial scale and as a result of scale-up and design it was found that at modelling system by using (100mL)
HRP enzyme stock’s cost is 10 TL of HRP hydrogen peroxidase was refined nearly 5 hours from 1000L
bleaching agent solution [4].
As a result of the performed study, the removal of hydrogen peroxidase in waste water by using carrier -free
immobilization of HRP enzyme aggregates can be provided as an ecologist way and by testing process in pilot
scale means a big time saving process and money by using laboratuary experiment results with the scale -up
data [4].
REFERENCES
[1] Topçular, C. Characterization Of Immobilized Peroxidase Enzyme On Carrier -Bound and Carrier-Free
Systems. Master of Science, Hacettepe University, Ankara, 71p, 2006.
[2] Lübbert, A., Simutis, R., Volk, N.S.ve Galvanuskas, V. Biochemical Process Optimization and Control,
Hands-on Course. Martin Luther Universitat, Germany, 2000.
[3] Bailey, J.E ve Ollis, D.F. Biochemical Engineering Fundamentals. McGraw-Hill Book Company, Singapore,
1986.
[4] Özevci, G. Enzymatic Removal Of Hydrogen Peroxide In Textile Waste Water, Modelling And Designing,
(Consultants: O. Akpolat ve H. Ayhan ), Master of Science, Mugla University, Institute Of Natural
And Applied Sciences Department of Environmental Science, 70p, 2012.
67
BP-TR-012
Küçük Isırgan Otunun (Urtica Urens’in) Artan Polarite Özütlerinin Antikarsinojenik Etkisinin İncelenmesi
Gülsüm Terzioğlu1 , Serkan Elçin 2 , Hasalettin Deligöz2 , Alaattin Şen 1 , Şevki Arslan 1
1
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
2
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
[email protected]
Urticaceae familyasının Urtica cinsine ait olan Urtica urens L. (Küçük Isırgan Otu ), ülkemizde kanser
hastalarının alternatif ve tamamlayıcı tedavide en çok kullandıkları bitki türüdür. Ancak literatür çalışmaları
incelendiğinde bu bitkinin antikarsinojenik aktivitesini gösteren çalışmalar son derece kısıtlıdır. Bu n edenle,
sunulan çalışma küçük ısırgan otunun yapraklarından artan polariteye göre hazırlanan özütlerin sitotoksik
etkilerinin insan prostat kanser hücre hattında aydınlatılmasını amaçlamaktadır.
Bu hedef doğrultusunda, öncelikle kurutulan küçük ısırgan otu yapraklarından artan polariteye göre hekzan,
kloroform, etil asetat ve metanol özütleri hazırlanmıştır. Hazırlanan özütler son konsantrasyonu %0,1 olacak
şekilde dimetil sülfoksit (DMSO) içerisinde çözülüp değişik konsantrasyonlarda 96’lik plakaya ekilen LNCap
(İnsan prostat kanser hücre hattı) hücrelerine (1x103 hücre/kuyucuk) 48 saat süresince uygulanmıştır. 48
saatin sonunda 96 kuyulu plakadaki hücreler üzerine 10 µl WST reaktifi eklenerek hücrelerin yaşam oranları
ELISA okuyucu kullanılarak 450-690 nm’de 30 dakikalık inkubasyon sonunda ölçülmüştür. Hazırlanan
özütlerin hiçbiri ile muamele etmediğimiz kontrol grubuna ise 0,1% DMSO içeren besiyeri konulmuştur. Buna
göre; değişik konsantrasyonlarda ki ısırgan özütleri ile muamele ettiğimiz grupları, kontr ol grubu ile
karşılaştırarak, değişen dozlarda ve farklı polaritelerde hazırlanan özütlerin hücre canlılığına olan etkisi
saptandı.
Urtica urens’den artan polariteye bağlı olarak elde edilen fraksiyonların LNCap hücre hattı üzerine sitotoksik
etkileri bu çalışmada incelenmiş olup elde edilen sonuçlara göre LD50 değerleri hekzan, kloroform, etil asetat
ve methanol özütü için sırasıyla 20.5 µg/ml; 35.9 µg/ml; 25.6 µg/ml ve 78.1 µg/ml olarak hesaplanmıştır
(Şekil 1). Değerler hekzan, etil asetat ve kloroform özütlerinin alkol özütüne göre yüksek anti-karsinojenik
aktiviteye sahip olabileceğini açıkca göstermektedir. Bu sonuçlar, küçük ısırgan otu bitkisinin görece olarak
daha düşük polaritede elde edilmiş özütlerinin kanser tedavisinde kullanılabilecek umut vaa t edici
fitokimyasalları içerdiği hipotezini ortaya koymaktadır. Bu hipotezi test etmek ve yeni etken maddelerin
varlığının saptanması için aktivite rehberli fraksiyonlama çalışmaları laboratuvarımızda halen devam
etmektedir.
% Hücre Canlılığı
LNCap Sitotoksite
**
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
cont
1µg/ml
2,5µg/ml
5µg/ml
10µg/ml
25µg/ml
Urtica urens özütlerinin konsantrasyonu
Şekil 1. Değişik konsantrasyonlardaki küçük ısırgan otu yapraklarının hekzan, kloroform, etil asetat ve
metanol özütünün LNCap hücre canlılığına etkisi. Kontrol grubu 100% alınmış özütü sonuçları kontrole göre
değerlendirilmiştir. (*): Kontrol grubundan farklı (p<0.05 ).
68
BP-EN-012
Investıgatıon of Anticarcinogenic Effect of Small Nettle’ (Urtica urens) Increasing Polarity Extracts
Gülsüm Terzioğlu 1 , Serkan Elçin 2 , Hasalettin Deligöz2 , Alaattin Şen 1 , Şevki Arslan 1
1
2
Pamukkale University, Faculty of Arts & Sciences, Department of Biology
Pamukkale University, Faculty of Arts & Sciences, Department of Chemistry
[email protected]
Urtica urens L. (Small Stinging Nettle ), belonging to the Urticaceae family’s genus Urtica is the most
commonly used plant in alternative and complementary treatment of cancer patients in our country.
However, studies in literature showed that there are limited studies investigating the anticarcinogenic
activity of this plant. Therefore, the present study was aimed to investigate the cytotoxic effect of small
nettle leaves extracts prepared with increasing polarity in human prostate cancer cell line.
In this respect, firstly, extracts of dried stinging nettle leaves were prepared by using hexane, chloroform,
ethyl acetate and methanol according to increasing polarity. Extracts were dissolved in dimethyl sulfoxide
(DMSO) at a final concentration of 0.1% and was applied different concentration to the LNCaP (human
prostate cancer cell line) cells (1x103 cells/well) for 48 hours. At the end of 48 hours, the survival rate of cell
was measured at the end of a 30-minute incubation at 450-690 nm using ELISA reader by adding 10 µl of
WST reagent to the cells on 96-well plate. Control group was treated with the medium containing 0.1%
DMSO without plant extract. According to this, we compared cells treated different concentrations of the
nettle extracts with control group and so, the the effect of extact prepared at different concentration and
different polarity on cell viability was determined.
The cytotoxic effect of extracts obtained from Urtica urens by increasing was determined in LNCaP cells by
this study and the results was showed that the LD50 values of the hexane, chloroform, ethyl acetate and
methanol were found 20.5 mg/ml, 35.9 mg/ml, 25.6 mg/ml and 78.1 mg/ml, respectively (Fig.1 ). These
results showed clearly that hexane, ethyl acetate and chloroform extracts has higher anticarcinogenic
activity with respect to alcohol extract. All these results put the hypothesis that the small nettle plant
extracts derived from lower polarity contain promising phytochemicals that may be used in cancer
treatment. In order to test this hypothesis and to detect the presence of new active susbtances, activity
guided fractionation experiment has been still continuing.
% Cell Viability
LNCaP Cytotoxicity
120
100
80
60
40
20
0
cont
**
*
**
n-Hexane
*
*
*
*
Chloroform
*
*
*
*
*
Ethyl acetate
1µg/ml
2,5µg/ml
5µg/ml
Methanol
Concentration of extracts of Urtica urens
Figure 1. Different concentrations small nettle leaves hexane, chloroform, ethyl acetate and methanol
extract effect of LNCaP cell viability. The control group was 100% and the results were compared with the
control extract. (*): Different from the control group (p <0.05 ).
69
BP-TR-013
Bazı Meyve Kabuklarından Pektin Eldesi ve Karakterizasyonu
Halil Yılmaz, Yaşar Demir, Nazan Demir
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
Reçel ve marmelat yapımındaki rolü uzun zamandır bilinmesine rağmen pektin ilk olarak 1825'te Henri
Braconnot tarafından izole edilmiş ve tanımlanmıştır. Az pektin içeren veya pektini kalitesiz olan
meyvelerden reçel yapılırken tarifin içine pektince zengin meyvelerin kendileri veya ekstraktları ilave edilir.
Endüstride, meyve suyu üreticileri koruyucu olarak meyve suyunun içerisine pektini ekstrakte etmek için
pişirilmiş ve daha sonra kurutulmuş elma posasını koyarlardı. 1920'ler ve 1930'lardan sonra, önce elma
posasından daha sonrada turunç kabuklarından ticari olarak pektin ekstrakte eden fabrikalar kurulmuş ve bu
fabrikaların kurulmasından sonra hem ABD'de hem de Avrupa’da elma suyu üretilmeye başlanılmıştır [1].
Gıda sanayiinde gıda işleme ve gıda katkı maddeleri üretimi alanında, gelişen teknoloji ile daha kaliteli ve
maliyeti düşürebilecek işlem koşulları üzerinde durulmaktadır. Pektin; pektik maddeler gurubundan kolloidal
nitelikte bir karbonhidrat bileşiğidir ve jel oluşturma özelliğinden yararlanılan bir katkı maddesidir. En önemli
kullanım alanı ise gıdalardır. Diğer pektik maddeler gibi galakturonik asit ünitelerinin α- (1, 4) bağlantısı ile
oluşmuş lineer bir zincir şeklindedir. Moleküldeki karboksil grupları metil alkolle farklı oranlarda
esterleşmiştir. Özellikle esterleşme derecesinin farklılığı, pektine değişik nitelikler kazandırır. Pektin, bitkisel
dokularda yaygın olarak bulunmasına rağmen, her bitkide ekonomik üretime elverecek düzeyde
bulunmamaktadır. Bazı materyallerde ise yeterli düzeyde bulunmasına karşın üretilen pektinin nitelikleri bu
alanda kullanılmaya elverişli olmaktan uzaktır. Hangi meyvadan yapılırsa yapılsın, reçel, marmelat ve jöle
üretiminde çoğunlukla az veya çok ama mutlaka pektin kullanılmalıdır. Pektinin kalitesi ve kull anım alanları,
galaktüronik asit miktarına, esterleşme derecesini, metoksil miktarına ve molekül ağırlığına göre değişir.
Üretim koşullarına bağlı olarak istenilen kalitede pektin elde etmek olasıdır. Dünyada pektin üretiminde
hammadde olarak çoğunlukla turunçgil kabukları ve daha az miktarda da elma posaları kullanılmaktadır[2].
Yapılan çalışmalarla pektinin elde edileceği turunç kaynakları temin edilmiştir. Portakal ile yapılan
çalışmalarda kabuklarının karakterizasyonu yapılmış, yağ, uçucu yağ ve renk maddeleri uzaklaştırılmıştır.
Daha sonra yapılan 0, 1 M HCl ile yapılan hidroliz ve etanol çöktürmesi ile pektin %15 verimle elde edilmiş ve
portakal kabuğu pektininin SEM fotoğrafları alınmıştır.
Akdeniz Bölgesinde yetiştirilen narenciyenin sanayide kulla nılması sağlanarak bu bölgenin kaynakları
kullanılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulabileceği söylenebilir.
KAYNAKLAR
[1] International Pectin Producers Association 13 June 2007.
[2] B. Cemeroğlu, J. Acar, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 6 Ankara,
343-347, 1986.
70
BP-EN-013
Synthesis and Characterization of Pectin from Some Fruit Peel
Halil Yılmaz, Yaşar Demir, Nazan Demir
Mugla University, Faculty of Science, Chemistry Department, 48000, Mugla
Although its role in the making of jam and marmalade had been known for a long time, pectin was first
isolated and defined by Henri Braconnot in 1825. When jam is made from fruit which contain little p ectin or
low quality pectin, fruit that are rich in pectin or their extracts are added to the recipe. In industry, fruit juice
producers used to add apple settling that was cooked and then dried to the fruit juice as a preservative to
extract pectin. After the 1920s and 1930s, factories that obtained pectin commercially from apple settling
first and then sour orange skins and after the foundation of these factories apple juice began to be produced
in both the USA and in Europe [1].
With developing industry, better quality processing conditions that can reduce costs have become a matter
of interest in food industry in the field of food processing and manufacturing of food additives. Pectin is a
carbohydrate compound of colloidal nature from the group of pect ic substances and is an additive that is
used due to its quality of forming gel. The most important area of use is food. Like other pectic substances, it
is in the form of a linear chain that has formed as a result of a α- (1, 4) connection of galacturonic acid units.
Carboxyl groups in the molecule have esterified with methyl alcohol in different ratios. Especially, difference
in the degree of esterification earns pectin various qualities. Although pectin is commonly found in plants
tissues, it is not available at an economically valuable level in all plants. On the other hand, although it is ata
sufficient level in some materials, the qualities of the pectin that has been produced are not suitable enough
to be used in this field. Pectin must definitely be used, more or less, in the production of jam, marmalade
and jelly whatever fruit they are made from. The quality of pectin and its areas of use vary depending on the
amount of galacturonic acid, the degree of esterification, the amount of metoxyl and the molecule weight. It
is possible to obtain pectin at the desired quality depending on production conditions. Mostly citrus fruit
skins and at a lower degree apple settling are used as raw material in the production of pectin in the world
[2].
Sour orange sources from which pectin can be obtained have been provided through studies that have been
conducted. In studies that have been conducted on oranges, characterization of their skins have been made
and their oil, volatile fats and color substances have been removed. Then, through hydrolysis and ethanol
precipitation with 0, 1 M HCl, pectin has been obtained at an efficiency rate of 15 % and SEM photographs of
the pectin of orange skin have been taken.
It can be said that contributions can be made to the country’s economy by having citrus fruit grown in the
Mediterranean Region used in industry.
REFERENCES
[1] International Pectin Producers Association 13 June 2007.
[2] B. Cemeroğlu, J. Acar, Fruit and Vegetable Processing Technology, Food Technology Associ ation
Publication No: 6, Ankara, 1986, 343-347.
71
BP-TR-014
Trakya Bölgesinde Yaygın Kullanılan Pestisitlerin Kan Katalazı Aktivitesine Etkisinin İn Vitro İncelenmesi
Hatice Paluzar 1 , Ayten Sağıroğlu 2
Trakya Üniversitesi, 1 Arda Meslek Yüksek Okulu, Kimya Teknolojisi Programı
2
Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, 22030, EDİRNE, TÜRKİYE
Pestisitler; zararlı hayvanlar, böcekler, mikroorganizmalar, otlar gibi ana ürün veriminde azalmalara yol açan
canlıların, üremelerini durduran veya öldüren kimyasallar olarak tanımlanır. Dünyada ve ülkemizde tarımda,
daha kaliteli ve daha çok ürün elde etmek amacıyla pestisidler yoğun olarak kullanılırlar. Ülkemizin Trakya
bölgesi tarıma elverişli, düz ve kaliteli topraklara sahiptir. Bölgede yoğun tarımsal üretimde, uygulanan çeşitli
pestisitler hedef organizmaları yok ederek ürün artırırken, asıl hedefi olmayan insan ve evcil hayvan gibi
canlılarda; karaciğer, kas, kalp, kan, sinir istemi, endokrin ve im mün sistemde çeşitli hasarlara yol
açmaktadırlar. Bölgede tarımda çalışan bu sebeple pestisitlere maruz kalan insanların sağlığı bakımından,
bazı kan enzimlerinin aktivitesinde meydana gelebilecek değişimlerin tayini çok önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada bölgede yoğun kullanılan organofosfat sınıfı insektisit (böcek öldürücü) olan diklorvos (DDVP)
ile malathion, ayrıca sentetik pyretroit sınıfı olan deltametrin ile lambda cyhaloetrin pestisitlerinin farklı
oranlarının insan kan katalazı aktivitesi üzerine e tkileri in vitro olarak incelendi.
Yapılan deneylerden elde edilen verilere göre (n=3) organofosfat sınıfı pestisitlerin katalaz aktivitesine
etkileri kıyaslandığında; diklorvos 70.7-141.4 mM’lık derişimleri katalazın aktivitesini % 100 inhibe ederken,
malathionun aynı derişimleri diklorvos’a oranla daha az (% 80-90) inhibisyon gösterdi. Sentetik pyretroit sınıfı
pestisitlerin katalaz aktivitesine etkileri ise; deltamet hrin 0.742-1.484-2.968 ve 7.42 mM
konsantrasyonlarında katalaz aktivitesini derişim artışıyla doğru orantılı olarak % 25 -38 aralığında inhibe
ederken, lambda cyhalothrin aynı derişimlerde % 15 -23 aralığında inhibe ettiği bulundu.
Anahtar kelimeler: Pestisit, kan katalazı, malathion, deltamethrin, lambda cyhaloetrin, diklorvos
KAYNAKLAR
[1] McEven F.L., Stephenson, G.L., The use and significiance of pesticides in the environment, John Wiley &
Sons Pub., New York 538, 1979.
[2] Datta, C., Gupta, J., Sarkar, A., Sengupta, D., Effects of organophosphorus insecticide phosphohamidon on
antioxidant defence components of human erytrocyte and plasma, Indian J Exp. Biol. 30:65 -67,
1992.
[3] I. Altuntasa, N. Delibas, D.K. Doguc, S. Ozmen, F. Gultekin, Role of reactive oxygen species in
organophosphate insecticide phosalone toxicity in erythrocytes in vitro, Toxicology in Vitro 17, 153–
157, 2003.
72
BP-EN-014
Investigation The Effects of Pesticides Commonly Used in The Thrace Region on Blood Catalase Activity
Hatice Paluzar1 , Ayten Sağıroğlu 2
Trakya Üniversitesi, 1 Arda Meslek Yüksek Okulu, Kimya Teknolojisi Programı
2
Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, 22030, EDİRNE, TÜRKİYE
Pesticides are chemicals that provide to stop or die of harmful animals, insects, micro-organisms, weeds and
organisms that cause problems. In the world and in our country, to destroy pests in agriculture and in order
to obtain a better quality product, pesticides used extensively [1]. Agricultural pesticides are used in the war
may cause an increase in product by destroying the target organisms, and also cause damage to non-target
organisms [2]. These substances can enter to non-target organisms with several ways and in this organism
may affect the nervous system, endocrine system, immune system, liver, muscle, heart, blood, urinary and
other systems.
In this study, the effects of different rates of pesticides on blood catalase activity, dichlorvos (DDVP ),
malathion that class of organophosphate insecticides (insect killer) and deltamethrin and lambda cyhaloetrin
one of a class of synthetic pyretroit, were investigated in vitro. As a result of the experiments (n=3) when
compared the effects of pesticides of organophosphate class on the catalase activity, while 70.7 and 141.4
mM concentrations of dichlorvos 100% inhibiting the activity of catalase, Malathion showed inhibition (8090%) less than the same diclorvos concentrations.
When compared to the effects of pesticides of synthetic pyretroit class on catalase activity; while 0.742,
1.484, 2.968 and 7.42 [mM], Deltamethrin concentarations inhibit 25-38 % of catalase activity in direct
proportion to the increase in the concentration, in the same concentration, Lambda-cyhalothrin was found
to inhibit 15-23% of catalase activity.
Keywords: Pesticide, catalase, malathion, deltamethrin, lambda cyhaloetrin, dichlorvos.
REFERENCES
[1] McEven F.L., Stephenson, G.L., The use and significiance of pesticides in the environment, John Wiley &
Sons Pub., New York 538, 1979.
[2] Datta, C., Gupta, J., Sarkar, A., Sengupta, D., Effects of organophosphorus insecticide phosphohamidon on
antioxidant defence components of human erytrocyte and plasma, Indian J Exp. Biol. 30:65 -67,
1992.
[3] I. Altuntasa, N. Delibas, D.K. Doguc, S. Ozmen, F. Gultekin, Role of reactive oxygen species in
organophosphate insecticide phosalone toxicity in erythrocytes in vitro, Toxicology in Vitro 17, 153–
157, 2003.
73
BP-TR-015
Roka (Eruca Vesicaria Subsp. Sativa) Bitkisinin Yapraklarından Peroksidaz Enziminin Saflaştırılması ve
Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Pestisidlerin Etkisinin Araştırılması
Hayrunnisa Nadaroğlu 1 , Nazan Demir 2 , Yaşar Demir2
1
Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, 25240, Erzurum
2
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
Roka Roka (Eruca vesicaria subsp. Sativa) (mill.) (syn. e. sativa) bitkisi Cruciferae (Brassicaceae) ailesinden
geniş yayılım gösteren bir yıllık otsu bitkidir. Sebze olarak yetiştirilen roka İtalya, Yunanistan ve Türkiye gibi
Akdeniz ülkelerinde salata olarak tüketilir. Yaprakları bol miktarda C vitamini ayrıca kersetin ve sina pik asit
içerir. Taze yaprakları ve tohumları uyarıcı, öksürük kesici, diüretik olarak kullanılır [1] (Öztürk vd., 2004,
Saçan vd., 2008 ). (Davis, 1965-1985 ).
Peroksidaz (POD, E. C: 1. 11. 1. 7 ), antioksidan bir enzimdir ve çok sayıda organik ve inorga nik substratları,
hidrojen peroksidi bir elektron alıcı ve oksijeni serbest bırakıcı olarak kullanmak suretiyle redoks
reaksiyonlarını katalizlemektedir [1]. Bitki dokularında oksi-radikal detoksifikasyon prosesinde büyük öneme
sahiptirler (Salin 1987 ). Bu sebepten dolayı Roka (Eruca vesicaria subsp. Sativa) (mill.) bitkisinde peroksidaz
enziminin aranması, bulunması durumunda ise karakterize edilmesi amaçlanmıştır.
Bu araştırmada, roka (Eruca vesicaria subsp. Sativa) (mill.) bitkisinin yapraklarından, antioksidan enzim olan
peroksidaz enzimi amonyum sülfat çöktürmesi, CM-Sefadeks iyon değişim kromatografisi kullanılarak
saflaştırılmıştır. Guaiakol, ABTS, katekol ve 4-metil katekol substratları kullanılarak her bir substrat için ayrı
ayrı optimum pH, optimum sıcaklık belirlenmiştir. Ayrıca her bir substrat için Lineveawer-Burk grafiklerinden
KM ve Vmax değerleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Enzimin alt birim sayısını belirlemek amacıyla SDS-Poliakrilamid
elektroforezi yapılmıştır [2].
Ayrıca roka (Eruca vesicaria subsp. Sativa) (mill.) bitkisinden saflaştırılan peroksidaz enzim aktivitesi üzerine
tarımda zararlılara karşı yaygın olarak kullanılan ve canlılar üzerinde birçok olumsuz etki oluşturduğu bilinen
Methamidophos, Etil parathion, Metil parathion, Fenthion, Diazinon ve Coumaphos gibi bazı pestisidlerin
enzim aktivitesi üzerine etkisi de araştırılmıştır [3, 4].
KAYNAKLAR
[1] Whitaker, J. R., Catalase and peroxidase. In Principles of Enzymology for the Food Sciences, Whitaker, J.
R., Ed., Dekker: New York, pp 565-578, 1994.
[2] Nadaroğlu, H., A. J. Chem., 21 (7 ): 5768-5776, 2009.
[3] Nadaroğlu, H., Demir N.,, Fresenius Environ. Bull., 18 (5 ), 647 -652, 2009.
[4] Nadaroglu, H., Demir, N., Demir, Y., Güngör, A. A., Jordan J. Chem., 6 (4 ): 439-451, 2011.
74
BP-EN-015
Purification of Peroxidase Enzyme from Leaves of Rocket (Eruca Vesicaria Subsp. Sativa) and Investigation
of The Effects of Some Pesticides on The Enzyme Activity
Hayrunnisa Nadaroğlu 1 , Nazan Demir 2 , Yaşar Demir2
1
Ataturk University, Erzurum Vocational School, Department of Food Technology, 25240, Erzurum/TURKEY
2
Mugla University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 48000, Mugla/TURKEY
Rocket (Eruca vesicaria subsp. Sativa) (mill.) (syn. e. Sativa) plants that is widely exposed is an annual
herbaceous plant and it is from Cruciferae (Brassicaceae) family. Rocket is grown as vegetables and it is
consumed as a salad in Turkey, Italy, Greece and other Me diterranean countries. The leaves has also plenty
of vitamin C, quercetin and sinapic acid. Fresh leaves and seeds is used as the stimulant, suppressant of
cough and a diuretic [1].
Peroxidase (POD, E. C: 1 11, 1 7) is an antioxidant enzyme and POD catalyzes to redox reactions of a large
number of organic and inorganic substrates, through an electron acceptor is hydrogen peroxide and the use
of oxygen as drop a free [1]. POD has a great importance in oxy-radical detoxification process in the plant
tissues. For this reason, it is aimed that investigation, purification and characterization of peroxidase enzyme
from leaves of rocket (Eruca vesicaria subsp. Sativa) (mill.).
In this research, the peroxidase from leaves of rocket (Eruca vesicaria sbsp. Sativa) was purified using
sequential (NH4 )2 SO4 precipitation, CM-Sephadex and Sephacryl S-200 chromatographies. Optimal pH,
optimum temperature was seperately determined by using guaiacol, ABTS, catechol and 4 -methyl catechol
substrates. In addition, Km and Vmax values were calculated for each substrate from Lineveawer-Burk plots.
SDS-polyacrylamide electrophoresis was performed to determine the amount the subunit of enzyme [2].
In adition, it also investigated the effects of chlorpyrifos, mancozeb, acetamiprid, lufenuron, ethylen
cobonate, dichlorvos, parathion-methyl, dimethoate and trifluralin which were widely used in agriculture
against pests and organisms and it was known to cause many adverse on purified peroxidase enzyme as in
vitro.
REFERENCES
[1] Whitaker, J. R., Catalase and peroxidase. In Principles of Enzymology for the Food Sciences, Whitaker, J.
R., Ed., Dekker: New York, pp 565-578, 1994.
[2] Nadaroğlu, H., A. J. Chem., 21 (7 ): 5768-5776, 2009.
[3] Nadaroğlu, H., Demir N.,, Fresenius Environ. Bull., 18 (5 ), 647-652, 2009.
[4] Nadaroglu, H., Demir, N., Demir, Y., Güngör, A. A., Jordan J. Chem., 6 (4 ): 439-451, 2011.
75
BP-TR-016
Nandrolon Bileşiğinin Aspergillus Tamarii MRC 72400 ile Biyotransformasyonu
Kudret Yıldırım, Çağla Ayhan
Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı
ÜSteroidal D laktonlar özellilkle antikanserojenik [1], antiandrojenik [2] ve antihiperkolesterolemik etkileri
[3] sebebi ile tıbbi açıdan önemli bileşiklerdir. Bu laktonların sentetik olarak eldesi çevre kirliliği gibi bazı
önemli problemlere sebeb olmaktadır. Bu yüzden günümüzde steroidal D laktonların mikrobiyal
biyotransformasyonlar ile elde edilmeleri çok daha popülerdir [4 ]. C21 steroidlerinin yan zincirlerin
stereospesifik mikrobiyal parçalanması ve bazı androjenlerin mikrobiyal biyotransformasyonları steroidal D
laktonlarının oluşumu ile sonuçlanmaktadır [5]. Bu reaksiyonlar bakteri ve küfler gibi birçok
mikroorganizmada mevcut olan Baeyer-Villiger monooksijenaz (BVMO) enzimleri ile
gerçekleştirilebilmektedir [6].
Aspergillus tamarii steroidlerin mikrobiyal biyotransformasyonları için yaygın olarak kullanılan küflerden
birisidir. Bu küf çeşitli steroidler üzerinde genellikle Baeyer-Villiger monooksijenaz aktivitesi göstermektedir
ve progesteron bileşiğini steroidal bir D lakton olan testolaktona yüksek bir verimle dönüştürmesi ile
tanınmaktadır [5,7].
Bu çalışmada Aspergillus tamarii MRC 72400 küfü ile anabolik bir steroid olan nandrolon bileşiğinin
biyotransformasyonu gerçekleştirildi. 19-Nortestosteron olarak da
bilinen bileşiğin
biyotransformasyonundan çeşitli oksidasyonlara uğramış bazı metabolitler elde edildi.
Söz konusu metabolitler kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. Metabolitlerin yapı tayinleri ise nandrolon ile
metabolitlerin NMR ve IR spektrumları karşılaştırılarak gerçekleştirildi.
KAYNAKLAR
[1] Brodie A. M.H.and Njar V. C. O., Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 66, 1-10, 1998.
[2] Braunstein G. D., Endocrine-Related Cancer, 6, 315-324, 1999.
[3] Baran J. S., Journal of Medicinal Chemistry, 10, 1039 -1047, 1967.
[4] Liu H-M., Li H., Shan L. and Wu J., Steroids, 71, 931 -934, 2006.
[5] Hunter A. C., Coyle E., Morse F., Dedi C., Dodd H. T. and Koussoroplis S., J., Biochimica et Biophysica Acta,
1791, 110-117, 2009.
[6] Kołek T., Szpineter A.and Świsdor A., Steroids, 74, 859-862, 2009.
[7] Yildirim K., Uzuner A. and Gulcuoglu E.Y., Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76, 743754, 2011.
76
BP-EN-016
Biotransformation of Nandrolone by Aspergillus tamarii MRC 72400
Kudret Yıldırım, Çağla Ayhan
Sakarya University, Faculty of Arts and Sciences, Chemistry Dept., Biochemistry Division
Steroidal D lactones are important medicinal compounds especially for their anticarcinogenic [1],
antiandrogenic [2] and antihypercholestrolemic activites [3]. Preparation of these lactones via microbial
biotransformations has become much more popular as their chemical synthesis causes some significant
problems, such as environmental pollution [4]. The stereospecific side chain degradations of some C 21
steroids and microbial biotransformations of some androgens afford steroidal D lactones [5]. These reactions
are carried out by Baeyer-Villiger monooxygenase enzymes (BVMOs ), which are common in many bacteria
and moulds [6].
Aspergillus tamarii is one of the moulds which have been widely used for microbial steroid
biotransformations. This mould usually shows Baeyer-Villiger monooxygenase activities on various steroids
and it is especially well-known for converting progesterone to testolactone, a steroidal D lactone, in a high
yield [5,7].
In this work, biotransformation of nandrolone (19-nortestosterone), an anabolic steroid, by Aspergillus
tamarii MRC 72400 was investigated. Biotransformation of nandrolone afforded some metabolites which
had undergone several oxidations.
The mentioned metabolites were separated by column chromatography. Structure determinations of the
metabolites were performed by comparing NMR and IR spectra of nandrolone with those of metabolites.
REFERENCES
[1] Brodie A. M.H.and Njar V. C. O., Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 66, 1-10, 1998.
[2] Braunstein G. D., Endocrine-Related Cancer, 6, 315-324, 1999.
[3] Baran J. S., Journal of Medicinal Chemistry, 10, 1039 -1047, 1967.
[4] Liu H-M., Li H., Shan L. and Wu J., Steroids, 71, 931-934, 2006.
[5] Hunter A. C., Coyle E., Morse F., Dedi C., Dodd H. T. and Koussoroplis S., J., Biochimica et Biophysica Acta,
1791, 110-117, 2009.
[6] Kołek T., Szpineter A.and Świsdor A., Steroids, 74, 859-862, 2009.
[7] Yildirim K., Uzuner A. and Gulcuoglu E.Y., Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76, 743 754, 2011.
77
BP-TR-017
Tere (Lepidium Sativum L.) Bitkisi Özütlerinin Antioksidan Kapasitelerinin ve Enzim İnhibisyon Etkilerinin
Belirlenmesi
Mehmet Ay1 , Melek T. Yavaşoğlu1
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Doğal Ürünler ve İlaç Araştırma
Laboratuarı, 17020 Çanakkale/TÜRKİYE
Bu çalışmanın amacı, antioksidan aktivitenin en fazla görüldüğü doğal kaynak sınıflarından olan ‘’bitki’’ örneği
olarak seçilen Tere (Lepidium sativum L.) bitkisinden farklı özütler elde ederek biyoaktiflik taraması
yapmaktır. Bu amaçla, antioksidan taramasında Elektron Transfer (ET) temelli yöntemler olan DPPH,
CUPRAC, TEAC ve F-C reaktifi ile fenolik bileşen içeriğin belirlenmesi yöntemleri denenmiştir [1, 2]. Tere
(Lepidium sativum L.) turpgiller (Brassicaceae) familyasından tek yıllık, hızlı büyüyen, otsu bir bitkidir [3] ve
halk tıbbında müshil, afrodizyak, söktürücü, bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır [4]. Tere
tohumları Ankara’ da yerel marketten temin edilmiş ve Kurşunlu köyü/ Çanakkale’de gübresiz olarak
yetiştirilmiştir. Herbaryum tanımlaması yapılarak kurutulup, öğütülerek toz hale getirilmiş numune (100 g)
sırası ile n-hekzan, diklorometan, etil asetat ve metanol ile kademeli olarak Soxhlet yöntemi ile özütlenmiştir.
Diğer numune ise (100 g) sadece metanol ile Soxhlet yöntemi ile özütlenmiştir. n -Hekzan, CH2 Cl 2 , EtOAc ve
MeOH özütlerinin hazırlanan depo çözeltilerinin antioksidan etkinliği DPPH yöntemi ile belirlenmiştir. n Hekzan, CH 2 Cl 2, EtOAc özütleri için % 50’nin altında inhibisyon değerleri elde edilmiştir. Bu nedenle diğer
antioksidan aktivite testleri sadece MeOH özütlerine uygulanmıştı r. MeOH (kademeli) ve MeOH (doğrudan)
özütleri için 1 mg/mL, 0,1 mg/mL, 0,01 mg/mL, 0,001 mg/mL, 0,0001 mg/mL derişimde çözeltiler hazırlanmış
ve % 70'in üzerinde inhibisyon değerleri elde edilmiştir. IC 50 değerlerini bulabilmek için 0,1 mg/mL, 1 mg/mL
arası seyreltilmiş ve MeOH (kademeli) ve MeOH (doğrudan) özütleri için sırası ile % 77,91 ve % 74,44
inhibisyon değerleri elde edilmiştir. Aktif olan MeOH (kademeli) ve MeOH (doğrudan) özütleri için sırasıyla
DPPH analizi sonucu IC50 = 570 µg/mL ve IC 50 = 759 µg/mL, TEAC analizi 8,2 mM troloks/g özüt ve 8,24 mM
troloks/g özüt, CUPRAC metodu ile QREFC= 0,55 ve 0,72 olarak bulunmuştur. Toplam fenolik bileşen miktarı
ise 853,83 mg ferulik asit/g özüt ve 587,48 mg ferulik asit/g özüt olarak bulunmuştur. Aktif özütle r enzimaktivite/inhibisyon çalışmalarına tabii tutulmuştur. Bu çalışma için kullanılan enzimler Proteaz (αKemotripsin, Tripsin, Karboksipeptidaz A, Papain), Tirozinaz ve β-laktamaz’dır. Aktif özütlere uygulanan
Enzim-aktivite/inhibisyon çalışmalarında beklenen etki görülmemiştir [5].
KAYNAKLAR
[1] Kaur, C. and Kapoor H. C., Anti-oxidant activity and total phenolic content of some Asian vegetables.
International Journal of Food Science and Technology. 37 (2): 153-161, 2001.
[2] Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M. and Karademir, S. E., A novel total antioxidant capacity index for dietary
polyphenols, vitamin C and E using their cupric ion reducing capability in the presence of
neocuproine: CUPRAC method. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: 7970-7981, 2004.
[3] Nadkarni KM ve ark., Lepidium sativum Linn. In: The Indian Medica with Ayurvedic, Unani and Home
Remedies, Bombay, India: Popular Prakashan, 3 rd edn.:736-737, 1954.
[4] Sumangala S. Gökavi ve ark., Chemical Composition of Garden Cress Seeds and Its Fractions and Use of
Bran as a Functional Ingredient Plant, Food and Human Nutrition 59: 105-111, 2004.
[5] Atta-ur-Rahman, M. Iqbal C., William J. T., Bioassay Techniques for Drug Development, 109-141, 2005.
78
BP-EN-017
Determination of Antioxidant Capacity and Enzyme-Inhibition Effects of Garden Cress (Lepidium Sativum
L.) Extracts
Mehmet Ay1 , Melek T. Yavaşoğlu 1
1
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, Natural Products
and Drug Research Laboratory, 17020 Çanakkale/TÜRKİYE
The aim of this study is to determine the biological activities of the extracts of garden cress (Lepidium
sativum L.) which is selected because of its high antioxidant property. For that purpose, ET (Electron
Transfer) methods (DPPH, CUPRAC, TEAC and Determination of Phenolic Content by F-C reagent) are used
for antioxidant activity scanning tests [1, 2].
Garden cress is an annual, fast growing, herbaceus plant which belongs to Brassicaceae family [3]. It is
known that garden cress has been using as laxative, aphrodisiac, expectorant and immune system
strenthening since for ages [4].
Garden cress seeds were obtained from a local market in Ankara and grown without using fertilizer. After
herbarium identification, garden cress was dried up and granulated. Than 100 g sample was extracted
alternately with n-Hexane, dichloromethane, ethylacetate and methanol by Soxhelet extraction. Another
sample (100 g) was extracted with methanol directly. Antioxidant activities of n-Hexane, CH 2 Cl 2 , EtOAc and
MeOH extracts were determined by DPPH method for their stock solutions. Inhibition values which lower
than % 50 were obtained for n-Hexane, CH 2 Cl 2 and EtOAc extracts. Therefore other antioxidant activity
methods were performed for only MeOH extracts. 1 mg/mL, 0,1 mg/mL, 0,01 mg/mL, 0,001 mg/mL, 0,0001
mg/mL solutions of MeOH and MeOH (directly) extracts were prepared and inh ibition values that greater
than % 70 were obtained. To calculate IC 50 values, 0,1-1 mg/mL range was diluted, % 77,91 for MeOH extract
and % 74,44 for MeOH (directly) extract were found.
For the active extracts, MeOH and MeOH (directly ), antioxidant activ ity results are observed as the
followings: IC 50 = 570 µg/mL and IC50= 759 µg/mL by DPPH method, 8,2 mM trolox/g extract and 8,24 mM
trolox/g extract by TEAC method, QREFC= 0,55 and 0,72 by CUPRAC method, 853,83 mg ferulic acid/g extract
and 587,48 mg ferulic acid/g extract by Total Phenolic Content (FC) Method.
Protease (α- Chymotrypsin, Trypsin, Carboxypeptidase A, Papain ), Tyrosinase, β-Lactamase enzymes were
used for enzyme-inhibition studies of active extracts and it is observed that extracts did not inhibit the
enzymes [5].
REFERENCES
[1] Kaur, C. and Kapoor H. C., Anti-oxidant activity and total phenolic content of some Asian vegetables.
International Journal of Food Science and Technology. 37 (2 ): 153-161, 2001.
[2] Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M. and Karademir, S. E., A novel total antioxidant capacity index for dietary
polyphenols, vitamin C and E using their cupric ion reducing capability in the presence of
neocuproine: CUPRAC method. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: 7970-7981, 2004.
[3] Nadkarni KM et all, Lepidium sativum Linn. In: The Indian Medica with Ayurvedic, Unani and Home
Remedies, Bombay, India: Popular Prakashan, 3 rd edn.:736-737, 1954.
[4] Sumangala S. Gökavi et all, Chemical Composition of Garden Cress Seeds and It s Fractions and Use of
Bran as a Functional Ingredient Plant, Food and Human Nutrition 59: 105 -111, 2004.
[5] Atta-ur-Rahman, M. Iqbal C., William J. T., Bioassay Techniques for Drug Development, 109 -141, 2005.
79
BP-TR-018
Işıkla Tetiklenerek Kendiliğinden Yapılanan Peptit Hidrojeller ve Biyo-Nano Yapılarının İncelenmesi
Meniz Tezcan 1 , Salih Özçubukçu 1
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilimdalı
1993 yılında beklenmedik keşiflerinin ardından, kendiliğinden yapılanarak hidrojel oluşturabilen peptitler
özellikle son 10 yılın hızla gelişen alanlarından biri olmuştur[1]. Seçici ilaç salınımı , doku mühendisliği ve
biyomedikal uygulamalarda kullanılabilmeleri için de pek çok araştırmak grubu tarafından çok geniş
kapsamda çalışmalar yürütülmektedir. Doğada bulunan 21 aminoasite ek olarak, sentetik aminoasitlerden
yararlanarak, birbirinden farklı yapıda birçok peptit kimyasal sentez yöntemleriyle kolaylıkla oluşturulabilir.
Peptitleri oluşturan aminoasitlerin çeşitliliği, çok farklı fiziksel ve kimyasal özelliğe sahip peptit yapılarının
elde edilmesine olanak sağlamaktadır ve bu sayede de çok daha farklı uygulamalar yapılabilmektedir. Peptit
kimyasının bu zenginliği sayesinde, hidrojel oluşturabilen peptitlere gösterilen ilgi de her geçen yıl
artmaktadır. Uygulama alanı olarak biyomedikal materyaller ve doku mühendisliğinin tercih edilebilmesi
içinse hidrojel oluşturabilen peptitlerin farklı dizilimdeki yapıları çalışılmalıdı r[2].
Kendi kendine yapılanarak hidrolej oluşturan peptit eldesinde tercih edilen yöntemlerden biri de peptit
diziliminde kuvvetli bir şekilde “beta-sheet” yapısı oluşturabilen aminoasitlerin kullanılmasıdır. Bu yolla
kuvvetli beta-sheet oluşturan peptitler, makroskopik boyutta hidrolej özelliği için çeşitli nan -yapılar
oluşturabilirler ve bu sürecin tersinir olması da beklenen bir durumdur.
Bu çalışmanın amacı da ışıkla tetiklenerek kendiliğinden hidrolel oluşturabilen peptit yapılarının eldesi ve
bunların biyo-nano yapılarının/biyomalzeme uygulamalarının çalışılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda,
öncelikle azobenzen türevi içeren bir aminoasit kenetlenme tepkimesiyle sentezlenmiştir. Sentezlenen
peptitin kuvvetli bir şekilde moleküller arası “beta -sheet” oluşturabilmesi için kullanılan aminoasitlerin
dizilimi büyük önem kazanmaktadır. Azobenzen türevi aminoasit dizilimin ortasında olacak şekilde özellikle
lösin, lizin, fenilalanin ve glutamik asit, bu çalışmada tercih edilmiştir. Azobenzenin kimyasal özelliklerinden
de yaralanarak (geometri, polarite vb.) peptitin ışıkla uyarıldığında hidrojel oluşumu ve sistemin fotokimyasal
izomerizasyonu bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu sayede oluşturulan sistem seçici ilaç salınımında
da kullanılabilecektir.
KAYNAKÇA
[1] (a) ZHANG, S., Holmes, T., Lockshin, C., Rich, A., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90, 3334 -8, 1993. (b) PETKA,
W. A., Harden, J. L., McGrath, K. P., Wirtz, D., Tirrell, D. A, Science, 281, 389 -392, 1998. (c) QU, Y.,
Payne, S. C., Apkarian, R. P., Conticello, V. P., J. Am. Chem. Soc. 122, 5014-5, 2000. (d) NICODEMUS,
G. D., Bryant, S. J., Tissue Engineering Part B: Review, 14, 149 -165, 2008.
[2] (a) LÖWİK, D. W. P. M., Leunissen, E. H. P., van den Heuvel, M., Hansen, M. B., van Hest, J. C. M., Chem.
Soc. Rev., 39, 3394-3412, 2010. (b) MART, R. J., Osborne, R. D., Stevens, M. M., Ulijn, R. V., Soft
Matter, 2, 822-835, 2006.
80
BP-EN-018
Light Activated Self-Assembly and Hydrogelation of Peptides and Investigation of Their Bionanostructures
Meniz Tezcan 1 , Salih Özçubukçu 1
1
Middle East Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of
Biochemistry
After their serendipitously discovery in 1993, hydrogel of self-assembling peptides are becoming an
emerging field especially in last 10 years[1]. For their application in selective drug delivery, tissue
engineering and biomedical applications, extensive research are being done by many research groups.
Through chemical peptide synthesis, utilizing unnatural synthetic amino acids beside 21 natural amino acids,
divergent peptides can also be obtained easily. Due to the richness of peptide chemistry, hydrogel forming
peptides are getting more attention year after year. Application of these hydrogel forming peptides in
biomedical materials and tissue engineering is a challenging topic which requires alternative structures to
get better and easily applied systems[2].
One of the methods that are applied to get self-assembling peptides is using strongly beta -sheet forming
amino acids in the sequence of peptides. These peptides having strong beta -sheet structure can undergo
self-assembly and form nano fibers to get hydrogel as a macroscopic property under certain conditions. For
the application of hydrogel forming peptides, self-assembly should be stimulus responsive and preferably
reversible process. Temperature, pH, enzymes, reducing agents, light, ionic strength, metal ions are some of
the stimulus that can be used to control self-assembly of peptides.
The target of this project is to get a light controlled self-assembly and hydrogelation of peptides in order to
use in biomedical and biotechnological applications. For this purpose, initially, an azobenzene amino acid
derivative that can respond to application has been synthesized using coupling reaction. After getting this
amino acid, a peptide composed of this amino acid and other natural amino acids which can form strong
beta-sheet structure will be synthesized using solid phase peptide synthesis. Including artificial azobenzene
amino acid in the middle of peptide sequence; mainly Lysine (K ), Phenylalanine (F) and Glutamic acid (E)
were used among the natural aminoacids and it has been observed that e peptide composed of those
mentioned aminoacids can respond light. Utilizing the change in geometry and pol arity of azobenzene upon
irradiating with light, a control in the self-assembly and hydrogelation of the peptide is the target of this
project. With the unique design of this system and its photochemical isomerization, hydrogel structure will
be disrupted and this feature can be used as a selective drug delivery system.
REFERENCES
[1] (a) ZHANG, S., Holmes, T., Lockshin, C., Rich, A., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90, 3334-8, (1993 ). (b) PETKA,
W. A., Harden, J. L., McGrath, K. P., Wirtz, D., Tirrell, D. A, Science, 281, 389-392, (1998 ). (c) QU, Y.,
Payne, S. C., Apkarian, R. P., Conticello, V. P., J. Am. Chem. Soc. 122, 5014 -5, (2000 ). (d)
NICODEMUS, G. D., Bryant, S. J., Tissue Engineering Part B: Review, 14, 149 -165, (2008 )
[2] (a) LÖWİK, D. W. P. M., Leunissen, E. H. P., van den Heuvel, M., Hansen, M. B., van Hest, J. C. M., Chem.
Soc. Rev., 39, 3394-3412 (2010 ). (b) MART, R. J., Osborne, R. D., Stevens, M. M., Ulijn, R. V., Soft
Matter, 2, 822-835, (2006 ).
81
BP-TR-019
Sübstitüe Tiyoüre Ligand ve Komplekslerinin MCF-7 Hücreleri Üzerine QSAR Çalışması
Murat Genç 1 , Zuhal Karagöz 2 , Engin Yılmaz3
1
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
2
3
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
[email protected]
Tiyoüre türevleri kanser türlerinin tedavisinde, antitümör ajan, hipertiroidizm tedavisinde, patolojik mantar
ve mayalara karşı antifungal etkisi nedeniyle de tedavi edici olarak kullanılmaktadırlar[1].
Bu çalışmada literatürde sentezlenmiş ve MCF-7 hücreleri üzerine etkinlikleri incelenmiş 18 adet tiyoüre
türevi bileşik [2-4] Gausian 09 programı ile optimize edildi. Çalışılan her bir molekülde, tekli bağlar etrafında
30 derecelik açılarla çevrilerek en uygun bağ açıları belirlendi. Daha sonra her bir yapı semi empirik PM3
metodu kullanılarak optimize edildi. ALOGPS 2.1 programı ile bazı parametreleri hesapl andı. Hesaplanan
parametreler, SPSS programı ile multiple lineer regresyonuna tabi tutularak anti tümör etkisine hangi
parametrelerin daha çok katkı sağladığı belirlendi. Sonuç olarak, incelenen bileşikler arasında antitümör
etkiye katkıda bulunan parametrelerin bileşiğin ALOGPs, ALOGP, MLOG, XLOGP3, AC logS olduğu belirlendi.
İncelenen bileşiklerde bileşiğin ALOGPs, ALOGP değeri arttıkça ve MLOG, XLOGP3, AC logS değerleri azaldıkca
yapının MCF-7 hücreleri üzerine etkinliğin arttığı görüldü. Elde edilen den klem pMICMCF-7 = 2,76 (±0,94
)+0,659 (±0,30 )X ALOGPs +2,09 (±0,38 )X ALOGP-1,24 (±0,39 )X MLOG-2,75 (±0,58) X XLOGP3-1,13 (±0,29 )X
AC logS n =30 r =0,827 F =10,378 S = 0,48 PRESS = 8,44406 şeklindedir.
Teşekkür
Gaussian 09 programı için Anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya, Bölümü hocalarından Yrd.
Doç. Dr. Halil Berber’e çok teşekür ediyoruz.
KAYNAKLAR
[1] Sach C, Datt MS. Synthesis and characterisation of mixed-ligand platinum (II )- sulfokside complexes, [PtCl
(DMSO) (L )], for potential use as chemotherapeutic agents. Polyhedron,; 19: 1347-1354, 2000.
[2] Li H.Q., Yan T., Yang Y., Shi L., Zhou C.F., Zhu H.L., Synthesis and structure –activity relationships of Nbenzyl-N- (X-2-hydroxybenzyl )- N0-phenylureas and thioureas as antitumor agents. Bioorganic &
Medicinal Chemistry; 18: 305–313, 2010.
[3] Manjula S.N., N. Noolvi M., Parihar K. V., Manohara R. S.A ., Ramani V., Gadad A. K., Gurdial S., Kutty N.
G., Mallikarjuna R. C. Synthesis and antitumor activity of optically active thiourea and their-2aminobenzothiazole derivatives: A novel class of anticancer agents,European Journal of Medicinal
Chemistry; 44: 2923–2929, 2009.
[4] Lv P.C., Li H.Q., Sun J., Zhou Y., Zhu H.L., Synthesis and biological evaluation of pyrazole derivatives
containing thiourea skeleton as anticancer agents, Bioorganic & Medicinal Chemistry; 18: 4606 –
4614, 2010.
82
BP-EN-019
QSAR Studies Substituted Thiourea Ligands and Their Complexes On MCF-7 Cells
Murat Genç 1 , Zuhal Karagöz 2 , Engin Yılmaz3
1
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
2
3
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
[email protected]
Thiourea derivatives have been used therapeutically in the treatment of cancers, antitumor agent, in the
treatment of hyperthyroidism, pathological antifungal effect against fungi and yeasts[1]. In this study,18
thiourea derivative compounds which synthesized and investigated effect on MCF-7 cell in literature [2-4]
were optimized with gaussian 09 software. Each of the studied molecule, single bonds were rotated with 30
degrees and the most suitable angles were determined. Then each molecules were optimized with
semiempiric PM3 method. Some of the parameters were calculated with ALOGPS 1.2 program The
calculated parameters, multiple linear regression using SPSS software are subjected to anti -tumor effect
contributed more determined. As a result, the parameters that contribute to the antitumor effects of the
compounds studied were determined ALOGPs, ALOGP, MLOG, XLOGP3, AC logs. In studied compounds
ALOGPs, ALOGP values increases and MLOG, XLOGP3, AC logs decrease effect of the structure increased
activity on MCF-7 cells. Obtained equation is pMICMCF-7 = 2.76 (± 0.94) +0.659 (± 0.30) X ALOGPs +2.09 (±
0.38) X ALOGP-1, 24 (± 0.39) X MLOG -2.75 (± 0.58) X XLOGP3-1, 13 (± 0.29) X AC logs. n =18 r =0,827 F
=10,378 S = 0,48 PRESS = 8,44406
Thanks
Gaussian 09 program at Anadolu University, Faculty of Science Chemistry, Department of would like to
thanks Assistant of profesor Halil Berber.
REFERENCES
[1] Sach C, Datt MS. Synthesis and characterisation of mixed-ligand platinum (II )- sulfokside complexes, [PtCl
(DMSO) (L )], for potential use as chemotherapeutic agents. Polyhedron,; 19: 1347-1354, 2000.
[2] Li H.Q., Yan T., Yang Y., Shi L., Zhou C.F., Zhu H.L., Synthesis and structure –activity relationships of Nbenzyl-N- (X-2-hydroxybenzyl )- N0-phenylureas and thioureas as antitumor agents. Bioorganic &
Medicinal Chemistry; 18: 305–313, 2010.
[3] Manjula S.N., N. Noolvi M., Parihar K. V., Manohara R. S.A ., Ramani V., Gadad A. K., Gurdial S., Kutty N.
G., Mallikarjuna R. C. Synthesis and antitumor activity of optically active thiourea and their -2aminobenzothiazole derivatives: A novel class of anticancer agents,European Journal of Medicinal
Chemistry; 44: 2923–2929, 2009.
[4] Lv P.C., Li H.Q., Sun J., Zhou Y., Zhu H.L., Synthesis and biological evaluation of pyrazole derivatives
containing thiourea skeleton as anticancer agents, Bioorganic & Medicinal Chemistry; 18: 4606 –
4614, 2010.
83
BP-TR-020
Sübstitüe Tiyoüre Ligand ve Komplekslerinin L1210 Hücreleri Üzerine QSAR Çalışması
Murat Genç 1 , Zuhal Karagöz 2 , Engin Yılmaz3
1
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
2
3
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
[email protected]
Alifatik ve aromatik tiyoüreler, antimikrobiyal, antifungal, antitüberküler ve antitümör gibi önemli biyolojik
aktivitelere sahiplerdir. Tiyoüre ve komplekslerinin biyolojik aktiviteleri ile ilgili son zamanlarda literatürde
yapılan çalışmalar mevcuttur[1].
Bu çalışmada literatürde sentezlenmiş ve L1210 hücreleri üzerine etkinlikleri incelenmiş beş adet
imidazolidinon [2], yedi adet tetrahidro-2-pirimidin [3], 12 adet antimon tiyoüre kompleksi [4] Gausian 09
programı ile optimize edildi. Çalışılan her bir molekülde, tekli bağlar etrafında 30 derecelik açılarla çevrilerek
en uygun bağ açıları belirlendi. Daha sonra her bir yapı semi empirik P M3 metodu kullanılarak optimize
edildi. ALOGPS 2.1 programı ile bazı parametreleri hesaplandı. Hesaplanan parametreler, SPSS programı ile
multiple lineer regresyonuna tabi tutularak anti tümör etkisine hangi parametrelerin daha çok katkı sağladığı
belirlendi. Sonuç olarak, incelenen bileşikler arasında antitümör etkiye katkıda bulunan parametrelerin
bileşiğin elektrofilikliği ve termal doğrultma enerjisi olduğu belirlendi. İncelenen bileşiklerde bileşiğin
elekrofilikliği ve termal doğrultma enerjisi arttıkça yapının L1210 hücreleri üzerine etkinliğin arttığı görüldü.
Elde edilen denklem pMIC L1210 = 5,26 (±0,47) + 32,2 (±12,35 ); Elektrofiliklik + 0,276 (±0,82 ); Termal
doğrultma enerjisi n =24 r =0,553 F =4,62 S = 0,53 şeklindedir.
Teşekkür
Gaussian 09 programı için Anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya, Bölümü hocalarından Yrd.
Doç. Dr. Halil Berber’e çok teşekür ediyoruz.
KAYNAKLAR
[1] Abu-Surrah, A.S. and Kettunen, M.,Platinum group antitumor chemistry: desing and development of new
anticancer drugs complementary to cisplatin Curr. Med. Chem., 13, 1337 -1357, 2006.
[2] Janovec L., Kozurková M., Sabolová D., Ungvarsky J., Paulíková H., Plšíková J., Vantová Z., Imrich J.,
Cytotoxic 3,6-bis ((imidazolidinone )imino )acridines: Synthesis, DNA binding and molecular
modeling, Bioorganic & Medicinal Chemistry 19, 1790 –1801, 2011.
[3] Lee L., Davis R., Vanderham J., Hills P., Mackay,H., Brown T., Mooberry S.L., Lee M., 1,2,3,4-Tetrahydro-2thioxopyrimidine analogs of combretastatin-A4, European Journal of Medicinal Chemistry 43, 20112015, 2008.
[4] Ozturk I.I., Kourkoumelis N., Hadjikakou S.K., Manos M.J., Tasiopoulos A.J., Butler I.S., Bal zarini& N.
Hadjiliadis J., Interaction of antimony (III) chloride with thiourea, 2 -mercapto-5-methylbenzimidazole, 3-methyl-2-mercaptobenzothiazole, 2-mercaptopyrimidine, and 2mercaptopyridine, Journal of Coordination Chemistry, 3859 -3871, 2012.
84
BP-EN-020
QSAR Studies Substituted Thiourea Ligands and Their Complexes on L1210 Cells
Murat Genç 1 , Zuhal Karagöz 2 , Engin Yılmaz3
1
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
2
3
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
[email protected]
Aliphatic and aromatic thioureas have biological activities such as antimicrobial, antifungal, antitubercular
and antitumor. Biological activity studies of thiourea and its complexes available in the literature in recent
times[1]. In this study, five imidozolidinon derivative compounds [2], seven tetrahydro -2-pyrimidine
derivative [3], twelve antimony complex [4] which synthesized and investigated effect on L1210 cell in
literatüre were optimized with gaussian 09 software.
Each of the studied molecule, single bonds were rotated with 30 degrees and the most suitable angles were
determined. Then each molecules were optimized with semiempiric PM3 method. Some of the parameters
were calculated with ALOGPS 1.2 program. The calculated parameters, multiple linear regression using SPSS
software are subjected to anti-tumor effect contributed more determined. As a result, the parameters that
contribute to the antitumor effects of the compounds studied were determined electrophilic and thermal
correction energy of compounds. In studied compounds electrophilic and thermal correction energy val ues
increases compound activity increase on L1210 cells. Obtained equation denklem pMICL1210 = 5,26 (±0,47)
+ 32,2 (±12,35 )X Electrophilic + 0,276 (±0,82 )X Thermal correction energy.
n =24 r =0,553 F =4,62 S = 0,53
Thanks
Gaussian 09 program at Anadolu University, Faculty of Science Chemistry, Department of would like to
thanks Assistant of profesor Halil Berber.
REFERENCES
[1] Abu-Surrah, A.S. and Kettunen, M.,Platinum group antitumor chemistry: desing and development of new
anticancer drugs complementary to cisplatin Curr. Med. Chem., 13, 1337 -1357, 2006.
[2] Janovec L., Kozurková M., Sabolová D., Ungvarsky J., Paulíková H., Plšíková J., Vantová Z., Imrich J.,
Cytotoxic 3,6-bis ((imidazolidinone )imino )acridines: Synthesis, DNA binding and molecular
modeling, Bioorganic & Medicinal Chemistry 19, 1790 –1801, 2011.
[3] Lee L., Davis R., Vanderham J., Hills P., Mackay,H., Brown T., Mooberry S.L., Lee M., 1,2,3,4 -Tetrahydro-2thioxopyrimidine analogs of combretastatin-A4, European Journal of Medicinal Chemistry 43, 20112015, 2008.
[4] Ozturk I.I., Kourkoumelis N., Hadjikakou S.K., Manos M.J., Tasiopoulos A.J., Butler I.S., Balzarini& N.
Hadjiliadis J., Interaction of antimony (III) chloride with thiourea, 2 -mercapto-5-methylbenzimidazole, 3-methyl-2-mercaptobenzothiazole, 2-mercaptopyrimidine, and 2mercaptopyridine, Journal of Coordination Chemistry, 3859 -3871, 2012.
85
BP-TR-021
Herbisitlerin Buğday Yaprağındaki B Grup ve C Vitaminleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Mustafa Yaman 1,2 , Barbaros Nalbantoğlu 1
1
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 2 TÜBİTAK MAM, Gıda Enstitüsü
Herbisitler tarımsal alanlarda yabancı otları ortadan kaldırmak amacıyla ülkemiz coğrafyasında geniş ölçüde
kullanılmasına rağmen, ürün kalitesinin yanında çevre ve insan sağlığını da olumsuz yönde etkilediği
bilinmektedir. Bitkiler strese maruz kaldıkları zaman elektron transport zincirinin aşırı indirgenmesi sonucu
ROS reaktif oksijen türleri üretilmesi ile bitki oksidatif strese maruz kalmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda
özellikle C vitamininin bu stresi azaltmada etkin rol aldığı bilinmektedir [1,2]. Antioksidant özelliklerinden
dolayı insan ve bitki metabolizması yönünden önemli bir yere sahip olan B grubu vitaminler buğdayda
oldukça yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda herbisitlere maruz kalan
bitkilerde B grup vitaminlerinin nasıl etkilendiği bilinmemektedir. Yapılan bu araştırmada, herbisitlerin
antioksidant özelliği gösteren B grup ve C vitaminlerinin üzerindeki etkileri buğday yaprağında incelenmiştir.
Bu çalışmada, Orta Anadolu bölgesinde en fazla yetiştirilen Flamura-85 tipi ekmeklik buğdayın yetiştirilmesi
aşamasında daha çok kullanılan Ralon ve Granstar isimli herbisitlerin etkileri incelenmiştir. Buğdayların
yetiştirilmesi kontrollü olarak iklim kabininde gerçekleştirilmiştir. 20/15 o C (Işık/Karanlık) de yetiştirilen
bitkiler Hogland besi çözeltisi ile 2 hafta büyütülmüşlerdir. Saksıda 20 cm uzunluğa ulaşan bu bitkilerin
yapraklarına Granstar (0.24 mg/50 ml) ve Ralon (9.6 µl/50 ml) herbisitleri püskürtülmüştür. İki haftadan
sonra, kontrol ve herbisite maruz kalan yapraklar 24, 48 ve 72. saatlerde kesilmişlerdir. Kesilen bu
yapraklarda B2 (total riboflavin ), B3 (nikotik asit, niasinamid ), B6 (pridoksal, pridoksin, pridoksamin ), B9 (5methyl tetrahydrofolate) ve C (L+D askorbik asit) vitaminlerinin kantitatif tayinleri HPLC ile belirlenmiştir. Bu
çalışmalarda akredite analiz yöntemleri kullanılmıştır.
Herbisitlere maruz kalan buğday yapraklarındaki vitamin değerleri kontroll eri ile karşılaştırıldığında, B2, B3,
B6, B9 ve C vitaminlerinde 24. saat sonunda maksimum %100’e ve 48. saat sonunda ise %128’e kadar
değişebilen artışlar olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, 72.saatte ise bu değerlerin azalarak kontrolün
seviyesine geldiği görülmüştür. Görüldüğü gibi, herbisitlerin B grup ve C vitaminlerinin üzerindeki etkileri
günlere göre de farklı olmaktadır. Bu sonuçlar gelecekte yapılacak bu konudaki çalışmalara ışık tutabilecektir.
KAYNAKLAR
[1] Alison, G Smith., Martin, T Croft., Michael, Mouliand Michael, E Webb. Currentopinion in PlantBiology,
10, 266, 2007.
[2] M. AmparoAsensi-Fabagoand Sergi Munne-Bosch. Trends in PlantScience, 15, 10, 2010.
86
BP-EN-021
Investigation of Effects of Herbicides on B Group and C Vitamins in Wheat Leaves
Mustafa Yaman 1,2 , Barbaros Nalbantoğlu 1
1
Yildiz Technical University, Science and Art Faculty, Department of Chemistry 2TUBITAK MAM, Food Institute
Herbicides are used at agriculture and give some injury for ecology and health. Plants have oxidative stress
because of herbicides. It is known that C vitamin reduces the stress [1,2]. B group vitamins having
antioxidant properties are abundantly present in wheat. Effects of herbicides on B group vi tamins in plants
have not been investigated. In this study, effects of herbicides on B group and C vitamins were investigated
in wheat leaves.
Herbicides (Ralon and Granstar) were used for wheat (Flamura -85 ). Wheat seeds were grown in growth
chamber in a 20/15 oC (day/night) for 2 weeks (approximately 20 cm ). Granstar (0.24 mg/50 ml) and Ralon
(9.6 µl/50 ml) were sprayed to the leaves. The leaves were cut at 24, 48 and 72- hour. Values of B2, B3, B6,
B9 and C vitamins in the leaves were determined by HPLC.
When values of herbicides were compared to control values, values of B2, B3, B6, B9 and C vitamins were
increased to 100 % at 24-hour and 128 % at 48-hour by herbicides. At 72-hour, the increased values at 24hour and 48-hour by herbicides were equalized to control values. These results can help to future studies at
this field.
REFERENCES
[1] Alison, G Smith., Martin, T Croft., Michael, Mouli and Michael, E Webb. Current opinion in Plant Biology,
10, 266, 2007.
[2] M. Amparo Asensi-Fabago and Sergi Munne-Bosch. Trends in Plant Science, 15, 10, 2010.
87
BP-TR-022
Aljinat/Fe 3 O4 Manyetik Kompozit Boncuklarda Katalaz’ın İmmobilizasyonu : Stabilite Özelliklerinin
Geliştirilmesi
Mürvet Çınar, Gökhan Demirci, Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Bu çalışmada, katalaz enziminin, alginat nano-manyetik boncuklarda tutuklanmasıyla stabilite özelliklerinin
arttırılması amaçlandı. Bu amaçla manyetik özellikli Fe 3O4 nano-manyetik partiküller kullanıldı ve hazırlanan
immobilize enzim boncukların H 2 O2 yıkımı incelendi.
Yapılan optimizasyon çalışmalarında, enzim derişimi, 1 mg/ml ve taşıyıcı miktarı 25 mg olarak belirlendi.
Karakterizasyon için, optimum sıcaklık (25-50°C ), optimum pH (3-8 ), kinetik parametreler, termal kararlılık
(20-70°C ), pH kararlılığı (4-9 ), operasyonel kararlılık (0- 420 dk) ve tekrar kullanılabilirlik çalışmaları yapıldı.
Aljinat nano-manyetik katalaz boncukların optimum sıcaklığı 45 oC iken serbest katalazın optimum sıcaklığı
35 oC olarak bulundu ve manyetik katalaz boncukların sıcaklık profili da ha geniş bir alana yayıldığı görüldü.
Optimum pH, hem serbest katalaz hem de immobilize katalaz için 7.0 bulundu. İmmobilize katalazın pH
skalası özellikle asidik bölgede serbest katalaza kıyasla daha geniş bir alana yayıldığı görüldü. Serbest enzimle
karşılaştırıldığında immobilize sistemlerin K m değerlerinde küçük bir artış, bununla birlikte V m değerlerinde
ise küçük bir azalma gözlendi.
Termal kararlılıkları incelenen manyetik katalaz boncukların 70°C’de bile aktivitelerini 88 % oranında
korudukları, buna karşılık bu sıcaklıkta serbest katalazın aktivitesinin %10’unu koruduğu görüldü. Benzer
şekilde boncuklar, pH kararlılığını da arttırdı.
Manyetik katalaz boncuklarla yapılan operasyonel kararlılık çalışmalarında 390 dk sonrasında aktivitelerini %
57 oranında korudukları belirlendi. Pratik enzim uygulamaları için son derece önemli olan tekrar
kullanılabilirlik kriteri de incelenip ve ardarda 50 kez aktivite analizi yapıldı. 50 döngü sonrasında manyetik
katalaz boncukların halen aktivitesini % 83 oranında koruduğu görüldü.
Elde edilen verilerden, hazırlanan boncukların, katalazın stabilite özelliklerini arttırdığı ve tekrar
kullanılabilirlik özelliğinin endüstriyel uygulamalar açısından önemli avantaj bir sağlamaktadır.
88
BP-EN-022
Catalase Immobilization in Alginate/Fe 3O4 Magnetic Composite Beads : Improving of Stability Properties
Mürvet Çınar, Gökhan Demirci, Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke
Muğla University, Faculy of Science, Chemistry Department
In this study, increasing of stability properties of catalase enzyme by entrapment in alginate nano -magnetic
beads was aimed. For this purpose, Fe3 O4 nano-magnetic particles were used and destruction of H2 O2 of
immobilized enzyme beads was investigated.
At optimization studies, 1 mg/ml as enzyme concentration and 25 mg as amount of carrier were detected.
The optimum temperature (25-50°C ),optimum pH (3.0-8.0 ), kinetic parameters, thermal stabilty (20-70°C ),
pH stabilty (4.0-9.0) operational stabilty (0-420 min) and reusabilty were investigated for characterization of
immobilized beads. The optimum temperature of alginate nano-magnetic catalase beads was 45 oC, while
35 oC was found for free one and temperature profile of magnetic catalase beads was spread over a large
area. The optimum pHs of both free and immobilized catalase were found 7.0. The pH scale of immobilized
catalase spread over larger area than free one. K m value of immobilized system showed a small increase,
however the value of Vm was showed a small decrease compared with soluble enzyme.
Thermal stabilty of magnetic catalase beads was studied and they maintained 88 % activity at 70°C. But at
this temperature free catalase protect only 10 % activity. Similarly, the beads showed that the increase of
the pH stability.
The activity of magnetic catalase beads protect 57 % activity after 390 min at the operational stability
studies. The criteria of reusabilty which is extremely important to pratical enzyme applications were also
investigated and activity analysis was performed 50 times in succession. Magnetic catalase beads maintained
83 % activity after 50 cycles
The obtained results shows the prepared beads increased stability properties of catalase and reusability
property was important advantage for industrial applications.
89
BP-TR-023
Bataklık Süseni (Iris Pseudacorus) Bitkisinin Çiçeğinden Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve
Karakterizasyonu
Nazan Demir2 , Fatih Uçkaya 1 , Ayşe Demiray1 , Yaşar Demir 1 , Ceyhun Işık1
1
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4800, Muğla
Hücrelerde oldukça önemli metabolik görevleri olan enzimler, biyokimyasal olayları katalize eden protein
yapısında moleküllerdir. Endüstrinin hemen her alanında kullanılan enzimler genellikle
mikroorganizmalardan elde edilmektedir[1]. Mikrobiyal kaynaklardan insanlara geçen bazı hastalıkların
bulunması mikrobiyal enzimlerin özellikle gıda maddesi yapımında kullanımı konusunda kuşkuları artırmıştır.
Bu gelişme araştırmacıları yeni bitkisel enzim kaynakları ara maya sevk etmiştir.
Bu çalışmada, Muğla’ya özgü endemik türlerden biri olan bataklık süseninden proteaz enzimi; amonyum
sülfat çöktürmesi, CM-sephadeks iyon değişim kromatografisi ve Sephakril S200 jel filtrasyon kromatografisi
kullanılarak saflaştırılmıştır [2,3].
Daha sonra her basamak için protein ve enzim aktivitesi tayini yapılarak saflaştırma kat sayısı hesaplanmıştır.
Enzimin aktivite gösterdiği optimum pH ve stabil olduğu pH aralığı belirlenmiştir. Enzimin molekül ağırlığı ve
alt birim sayısı belirlenmesi amacıyla jel filtrasyon kromatografisi ve SDS PAGE elektroforezi kullanılmıştır.
Enzimin substrat spesifikliği de; hemoglobin, kazein, azokazein, albumin ve azoalbumin kullanılarak
belirlenmiştir. Ayrıca enzimin aktivitesi üzerine bazı metal iyonlarının etkisi de araştırılmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Eren Kıran, Ö., Çömlekçioğlu, U., Dostbil, N., KSU. Jornal of Science Engineering 9 (1), 2006.
[2] Demir, N., Nadaroğlu, H., Topal, M., Demir, Y., J.Chem. Soc.Pak. 33 (5 ), 707 -714, 2011.
[3] Demir, N., Nadaroğlu, H., Demir, Y., Identification of a Cysteine Protease (Melain N) from Tasbih Agaji
Recent Progress in Medicinal Plants, İndia, Vol. 23, 319 -329, 2008.
90
BP-EN-023
Purification and Characterization Enzyme (Protease) from The Flowers of Yellow Iris (Iris Pseudacorus)
Plants
Nazan Demir1 , Fatih Uçkaya 2 , Ayşe Demiray2 , Yaşar Demir 2 , Ceyhun Işık2
1
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and Genetic, 48000,
Muğla
2
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Chemistry Department, 48000, Muğla
There is a very important metabolic functions of enzymes in cells. They are molecules in protein structure
and catalyze biochemical events. Enzymes obtained from microorganisms are usually used in almost every
area of industry [1]. There are some diseases to humans through microbial sources. Therefore, increased
doubts about the use of microbial enzymes, especially in food production. This development has led
researchers to seek new sources of plant enzymes.
In this study, we were stuied with yellow iris which is one of spesific endemic species for Muğla. Protease of
yellow iris’ flowers purified with using ammonium sulfate precipitation, CM-sephadeks, ion exchange
chromatography and Sephakril S200 gel filtration chromatography [2,3].
Then, purification coefficient was calculated by determination of protein and enzyme activity for each stage.
The optimum pH of the enzyme activity and pH stability interval of the enzyme activity were determined. In
order to determine the number of sub-unit and molecular weight of the enzyme, gel filtration
chromatography and SDS PAGE electrophoresis was used. The substrate specificity of the enzyme was
determined using hemoglobin, casein, azocazein, albumin and azoalbumin. In addition, some metal ions
effect on the enzyme activity was also investigated.
REFERENCES
[1] Eren Kıran, Ö., Çömlekçioğlu, U., Dostbil, N., KSU. Jornal of Science Engineering 9 (1 ), 2006.
[2] Demir, N., Nadaroğlu, H., Topal, M., Demir, Y., J.Chem. Soc.Pak. 33 (5 ), 707-714, 2011.
[3] Demir, N., Nadaroğlu, H., Demir, Y., Identification of a Cysteine Protease (Melain N) from Tasbih Agaji
Recent Progress in Medicinal Plants, İndia, Vol. 23, 319 -329, 2008.
91
BP-TR-024
Kırmızı Anemon (Anemone Coronaria L.) Çiçeğinin Kozmetik Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Amacıyla Bazı Enzim ve Biyolojik Aktivitelerinin Ölçülmesi
Nazan Demir 2 , İbrahim Kıvrak1 , Ayşe Demiray1 , Fatih Uçkaya 1 , Mansur Harmandar 1 , Yaşar Demir 1
1
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4800, Muğla
Antioksidanlar vücutta serbest radikaller diye adlandırılan moleküllerle savaşırlar. Eğer serbest radikaller
nötralize edilmezlerse vücutta ciddi hasarlara sebep olabilirler. Günümüzde antioksidanlar oldukça yaygın bir
kullanım alanına sahip olup, gıda, ilaç ve kozmetik başta olmak üzere endüstride büyük bir öneme sahiptir.
Bu grup bileşikler ürünleri bozulmaya karşı korumakta ve onların daha uzun süreli saklanmasını
sağlamaktadır. Antioksidanların doğal ve en bilinen üyesi E vitamini olarak da bilin en α-tokoferol olup,
bütillenmiş hidroksi toluen (BHT ), bütillenmiş hidroksi anisol (BHA) gibi sentetik olanları da yaygın olarak
kullanılmaktadır. Antioksidanlar sinerjetik etkiye sahip olduklarından birlikte de kullanılabilirler. Doğal
antioksidan temini güç ve pahalı olduğundan araştırmacılar hem laboratuvar ortamında hem de doğada yeni
antioksidan arayışı içindedirler. Bu nedenle son yıllarda yeni, daha güvenli ve daha ucuz antioksidan
maddelerin bulunması için doğal ürünler üzerinde çalışılmaktadır.
Bu çalışmada kırmızı anemon bitkisinin çiçeklerinin enzim aktivitesi, antioksidan kapasitesi ve fenolik
bileşikler üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çiçekler hazırlanan tampon çözeltide parçalanıp enzim
aktiviteleri belirlenmiş; antioksidan kapasite için, çiçeklerin etil alkol ekstresi hazırlanmış ve bu ekstrelerin
DPPH serbest radikal giderme aktivitesi, demir indirgeme gücü (FRAP ), bakır indirgeme gücü (KUPRAK) ve
fenolik bileşik tayini yapılmıştır [1,2,3,4].
Ayrıca gaz kromatografisi ile içerik tayini yapılmıştır ve grafik edilmiştir.
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre anemon bitkisinin çiçekleri yüksek oranda enzim aktivitesi göstermiş,
çiçeklerin etanol ekstrelerinin fenolik madde miktarı ve antioksidan kapasite bakımından da yüksek
aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen değerlerden yola çıkılarak da kırmızı anemon bitkisinin
kozmetik amaçlı kullanılabileceği, ama kullanılan miktarlar konusunda dikkatli olmak gerektiği
sonucuna varılmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Blois, M.S., Antioxidant determinations by the use of a stable free radical, Nature, 181, 1199-1200, 1958.
[2] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela -Raventos, R.M., Analysis of total phenols and other oxidation
substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent, Methods Enzymol., 2 99, 152-178,
1999.
[3] Oyaizu, M., Studies on Product of Browing Reaction Prepared from Glucose amine, Japan of Nutrition 44:
307-315, 1986.
[4] Apak, R.; Güçlü, K.; Özyürek, M.; Karademir, S. E. Novel Total Ant ioxidant Capacity Index for Dietary
Polyphenols and Vitamins C and E, Using Their Cupric Ion Reducing Capability in the Presence of
Neocuproine: CUPRAC Method, J. Agric. Food Chem., 52, 7970-7981, 2004.
92
BP-EN-024
Measurement of Some Enzymes and Biological Activities of Red Anemone Flower (Anemone Coronaria L.)
in Order to Investigate Its Cosmetic Usability
Nazan Demir 2 , İbrahim Kıvrak1 , Ayşe Demiray1 , Fatih Uçkaya 1 , Mansur Harmandar 1 , Yaşar Demir 1
1
2
Mugla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Chemistry Department, 48000, Mugla
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and Genetic, 48000,
Muğla
Antioxidants fight against molecules called free radicals in the body. If free radicals are not neutralized, they
may cause serious damage in the body. Today, antioxidants have quite a wide area of use and they are very
important in industry, notably in food, drug and cosmetics sectors. This group of compounds protect
products against going bad and enable their preservation for longer periods. A natural and best -known
member of antioxidants is α-tocopherol, also known as vitamin E and synthetic ones such as butylated
hydroxytoluene (BHT ), and butylated hydroxyanisole (BHA ). Since antioxidants have synergic effect, they
can also be used together. As it is difficult and expensive to obtain natural antioxidants, researchers are in
search of new antioxidants both in laboratory environment and nature. Therefore, in recent years, research
has concentrated on natural products in order to find more reliable and cheaper antioxidant substances.
In this study, the purpose is to investigate the enzyme activity and antioxidant capacity of the flowers of the
red anemone plant and its effects on phenolic compounds. The flowers were broken up in a buffer solution
and their enzyme activities were determined; for their antioxidant capacity, ethyl alcoho l extracts of the
flowers were prepared and the DPPH free radical removal activity, iron reduction power (FRAP ),copper
reduction power (CUPRAC) and phenolic compound identification of these extracts were performed
[1,2,3,4].
Moreover, content identification was conducted through gas chromatography and made into graphs.
According to the results obtained from the study, the flowers of the anemone plant exhibited high enzyme
activity and it was determined that the ethanol extracts of the flowers had high activity in terms of phenolic
substance amount and antioxidant capacity. It was concluded on the basis of that values that were obtained
that the red anemone plant can be used for cosmetic purposes but care must be taken concerning the
amount used.
REFERENCES
[1] Blois, M.S., Antioxidant determinations by the use of a stable free radical, Nature, 181, 1199-1200, 1958.
[2] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela -Raventos, R.M., Analysis of total phenols and other oxidation
substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent, Methods Enzymol., 2 99, 152-178,
1999.
[3] Oyaizu, M., Studies on Product of Browing Reaction Prepared from Glucose amine, Japan of Nutrition 44:
307-315, 1986.
[4] Apak, R.; Güçlü, K.; Özyürek, M.; Karademir, S. E. Novel Total An tioxidant Capacity Index for Dietary
Polyphenols and Vitamins C and E, Using Their Cupric Ion Reducing Capability in the Presence of
Neocuproine: CUPRAC Method, J. Agric. Food Chem., 52, 7970-7981, 2004.
93
BP-TR-025
Kızılçam Kabuğundan (Pinus Brutia) OPC (Oligomeric Proanthocyanidin, Antioksidan ), Boyar Madde,
Reçine ve Diğer Etken Maddelerin Eldesi Ve Endüstriyel Amaçlı Kullanımı
Nazan Demir 1 , Yaşar Demir 2
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 48000, Muğla
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
Ağaç kabuklarından çeşitli ürünlerin yapılması çok eskilere dayanan yerli halk geleneklerindendir.
Kabuklardan şişe mantarı, soymuk, tanenli maddeler, boyar maddeler, sakız, reçine, lateks, gıda maddeleri,
aromatik maddeler, olta ve ok zehirleri, antibiyotik maddeler ve tıpta kullanılan bazı maddeler elde
edilebilmiştir [1].
Kızılçam (Pinus brutia, Turkish Pine ), çamgiller (Pinaceae) familyasından Akdeniz'e özgü 5-20 m boylarında
hızlı büyüyen kalın dallı bir çam türüdür. Yunanistan'ın doğusundan başlar ve Girit, Kıbrıs, Türkiye, Suriye,
Irak, Lübnan ve Ürdün'de yayılır. Türkiye'de en geniş yayılışını yapmaktadır. Türkiye'de Kızılç am ormanlarının
toplam alanının 5 milyon 500 bin hektar olup, yurdun güney ve batı kesimlerinde yaygın olduğu
görülmektedir. Bu potansiyeli ile Türkiye dünyanın en çok kızılçamına sahip ülkesidir.
C vitamininden 18-20, E vitamininden 40-50 kez daha güçlü olan OPC en çok kızılçam kabuğunda
bulunmaktadır. OPC’nin en önemli özelliği kan yağının ve kolesterolün oksitlenmesini önlemeye çalışmasıdır.
Fransa’da üzüm çekirdeği ve çam ağacı kabuklarının karışımından elde edilen OPC zayıf kan damarlarının
tedavisi için onaylanmış bitkisel bir ilaçtır. Bir maddenin boyar madde olarak kabul edilebilmesi için renkli
olması ve elyafla sıkı sıkıya birleşmesi gerekir ki OPC bu özelliği de taşımaktadır. Kızılçam kabuğundan boyar
madde ayırmak da mümkün görünmektedir.
Bu çalışmada kabuk önce farklı çözücüler ile ekstrakte edilip kolon kromatografisi ile başta çok güçlü bir
antioksidan olan OPC olmak üzere, reçine, boyar madde ve diğer etken maddeler saflaştırılmıştır. Sonra bu
saflaştırılan maddelerin ayrı ayrı antioksidan ve antiviral aktivitelerine bakılmıştır. Aktiviteleri değerlendirmek
için 2,2´-azinobis (3-etilbenztiyoazolin-6-sülfonik asit) (ABTS) radikal giderme aktivitesi, 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH·) serbest radikal giderme aktivitesi, bakır indirgeme gücü (KUPRAK ), demir indirgeme gücü
(FRAP) metotları ile toplam fenolik ve flavanoid madde miktarları tayin edilmiştir [2,3,4,5].
KAYNAKLAR
[1] Harkin, J. M., Rowe, J. W., Bark and Its Possible Uses, Forest Products Laboratory, Forest Service U.S.
Department of Agriculture, Research Note FPL-091, 2005.
[2] Blois, M.S., Antioxidant determinations by the use of a stable free radical, Nature, 181, 1199-1200, 1958.
[3] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela -Raventos, R.M., Analysis of total phenols and other oxidation
substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent, Methods Enzymol., 2 99, 152-178,
1999.
[4] Oyaizu, M., Studies on Product of Browing Reaction Prepared from Glucose amine, Japan of Nutrition 44:
307-315, 1986.
[5] Apak, R.; Güçlü, K.; Özyürek, M.; Karademir, S. E. Novel Total Antioxidant Capacity Index for Dietary
Polyphenols and Vitamins C and E, Using Their Cupric Ion Reducing Capability in the Presence of
Neocuproine: CUPRAC Method, J. Agric. Food Chem., 52, 7970-7981, 2004.
94
BP-EN-025
Isolation of OPC (Oligomeric Proanthocyanidin, Antioxidant ), Dyestuff, Resin and Other Active Substances
from Turkish Pine Bark (Pinus Brutia) and Uses for İndustrial Purpose
Nazan Demir 1 , Yaşar Demir 2
1
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and Genetics, 48000,
Muğla
2
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 48000, Muğla
Made of various products from the bark is local people’s tradition based on very old times. Cor k, phloem,
tannic substances, dyestuffs, gums, resins, latex, food, aromatic substances, fishing line and arrow poisons,
antibiotic substances and some materials used in medicine have been obtained from the bark.
Pinus brutia (Turkish Pine) is a kind of pine with thick bough from Pinaceae family. It grows very fast and it is
special to Mediterranean. It begins east of Greece and spreads to Crete, Cyprus, Turkey, Syria, Iraq, Lebanon
and Jordan. It locates the widest field in Turkey. Total area of its forest is five million five hundred thousand
hectares in Turkey. It locates the southern and western parts of the country widely. Turkey has the largest
number of it in the world.
OPC is 18-20 times stronger than vitamin C and 40-50 times stronger than vitamin E. OPC is the large amount
of pine bark. The most important feature of the OPC is to prevent oxidation of blood fat and cholesterol.
Shortly, OPC prevents blood fat and cholesterol oxidation by free radicals so that it stops accumulation of fat
in the coronary arteries. OPC obtained from grape seed and Turkish pine bark mixture is an approved herbal
medicine for the treatment of weak blood vessels in France.
In this study, firstly Turkish pine bark was extracted with different solvents. It was isolated espec ially OPC
which is a powerful antioxidant, resin, dyestuff and other active substances from the bark. Then the
antioxidant and antiviral activities of these purified substances were investigated separately. To evaluate the
activities of 2,2'-azinobis (3-etilbenztiyoazolin-6-sulfonic acid) (ABTS) radical scavenging activity, 1,1 diphenyl-2-picryl-hidrazil (DPPH·) free radical scavenging activity, copper-reducing power (KUPRAK ), ironreducing power (FRAP) methods and the amount of total phenolic and total fl avonoid substances were
assigned.
REFERENCES
[1] Harkin, J. M., Rowe, J. W., Bark and Its Possible Uses, Forest Products Laboratory, Forest Service U.S.
Department of Agriculture, Research Note FPL-091, 2005.
[2] Blois, M.S., Antioxidant determinations by the use of a stable free radical, Nature, 181, 1199-1200, 1958.
[3] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela -Raventos, R.M., Analysis of total phenols and other oxidation
substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent, Methods Enzymol., 2 99, 152-178,
1999.
[4] Oyaizu, M., Studies on Product of Browing Reaction Prepared from Glucose amine, Japan of Nutrition 44:
307-315, 1986.
[5] Apak, R.; Güçlü, K.; Özyürek, M.; Karademir, S. E. Novel Total Ant ioxidant Capacity Index for Dietary
Polyphenols and Vitamins C and E, Using Their Cupric Ion Reducing Capability in the Presence of
Neocuproine: CUPRAC Method, J. Agric. Food Chem., 52, 7970-7981, 2004.
95
BP-TR-026
Manyetik Boya-Ligand Afinite Nanoyapılarını Kullanarak Saccharomyces Cerevisiae’den Alkol
Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması
Nazife Kaya 1 , Deniz Aktaş Uygun 1*, Sinan Akgöl 2 , Adil Denizli 3
1
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Aydın
2
3
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, İzmir
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara
*[email protected]
Boya ligand afinite kromatografisi, boya ligandlarının ticari olarak temin edilebilir olması, ucuz olması ve
hidroksil grupları taşıyan desteklere kolayca immobilize edilebilmesinden dolayı proteinlerin ayrılması ve
saflaştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu boyalar enzimlerin substratlarının ve koenzimlerinin
yapısını taklit ederek aktif merkezleriyle etkileşebildiğinden afinite ligandları olarak adlandırılırlar [1].
Bu çalışmada koenzim olarak NAD +’e gereksinim duyan Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) alkol
dehidrogenaz enziminin saflaştırılması için boya-ligand afinite kromatografisinden yararlanılmıştır. Bu amaçla
2-hidroksietil metakrilat (HEMA) ve Fe 3 O4 kullanılarak emülsiyon polimerizasyon tekniği ile manyetik
nanoyapılar hazırlanmıştır. Hazırlanan poli (HEMA) nanoyapılarına Reaktif Green 19 triazin boyası kovalent
olarak bağlanmıştır. Boya bağlı manyetik nanoyapıların karakterizasyonu FTIR, EDX, SEM, AFM ve ESR
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. FTIR ve EDX ölçümleri ile poli (HEMA) nanoyapılarına boyanın bağlandığı,
SEM ve AFM ölçümleri ile de nanoyapıların yaklaşık 70 nm boyutunda ve küresel yapıda olduğu
gösterilmiştir. Polimerik yapının manyetik özellik kazandığı ise ESR ölçümleri ile belirlenmiştir. Sentezlenen
boya-ligand nanoyapılarına alkol dehidrogenaz adsorpsiyonu kes ikli sistemde gerçekleştirilmiş ve
adsorpsiyona pH, alkol dehidrogenaz derişimi, sıcaklık ve iyonik şiddetin etkisi incelenmiştir. Boya bağlı
nanoyapıların maksimum alkol dehidrogenaz adsorpsiyon kapasitesi 0,5 mg/mL alkol dehidrogenaz
derişiminde pH 7,0 fosfat tamponunda 176,09 mg/g polimer olarak bulunmuştur. Nanoyapılara adsorplanan
alkol dehidrogenazın desorpsiyonu 1,0 M NaCl çözeltisi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve desorpsiyon oranı %
98,4 olarak hesaplanmıştır. Enzimin sulu çözeltilerde adsorpsiyon ve desorpsiyon koşullarının optimizasyonu
gerçekleştirildikten sonra sentezlenen nanoyapılar S. cerevisiae’den alkol dehidrogenaz enziminin
saflaştırılmasında kullanılmıştır. Alkol dehidrogenaz enzimi tek bir kromatografik adımda % 71,26 aktivite
verimi ile 45,63 kat saflaştırılmıştır. Elde edilen enzimin saflığı gümüşle boyanmış SDS-PAGE ile gösterilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Shentu, J., Wu, J., Song, W. and Jia, Z. Chitosan microspheres as immobilized dye affinity support for
catalase adsorption. International Journal of Biological Macromolecules, 37, 42 -46, 2005.
96
BP-EN-026
Purification of Alcohol Dehydrogenase from Saccharomyces Cerevisiae Using Magnetic Dye-Ligand Affinity
Nanostructures
Nazife Kaya 1 , Deniz Aktaş Uygun 1*, Sinan Akgöl 2 , Adil Denizli 3
1
Adnan Menderes University, Faculty of Arts and Science, Chemistry Department, Aydın
2
3
Ege University, Faculty of Science, Biochemistry Department, İzmir
Hacettepe University, Faculty of Science, Chemistry Department, Ankara
*[email protected]
Dye-ligand affinity chromatography has been used extensively in protein purification and separation because
of dye-ligands is commercially available, inexpensive and can easily be immobilized on matrices bearing
hydroxyl groups. These dyes are called as affinity ligands since they may interact with the active sites by
mimicking the structure of the substrates and coenzymes of enzymes [1].
In this study, dye ligand affinity chromatography was used for purification of alcohol dehydrogenase from
Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) which uses NAD + as coenzyme. For this purpose, magnetic
nanostructures were prepared by using 2 -hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and Fe 3 O4 by emulsion
polymerization technique. Reactive Green 19 was covalently attached to synthesized poly (HEMA)
nanostructures. Characterization of these nanostructures was performed using FTIR, EDX, SEM, AFM and ESR
analysis. Dye attachment to the nanostructures was demonstrated with FTIR and EDX analysis. Additionally,
particles synthesized were found to be spherical in shape with approximately 70 nm diameter by SEM and
AFM analysis. ESR was showed that these polymeric structures had magnetic character. Adso rption of
alcohol dehydrogenase on the dye attached nanostructures was performed in batch system and the effects
of pH, alcohol dehydrogenase concentration, temperature and ionic strength on adsorption were
investigated. Maximum alcohol dehydrogenase adsorption on dye attached nanostructures was measured to
be 176.09 mg/g polymer at 0.5 mg/mL of alcohol dehydrogenase concentration and phosphate buffer at pH
7.0. Desorption of adsorbed alcohol dehydrogenase on the nanostructures was carried out by 1.0 M NaCl
solution and desorption rate was calculated to be 98.4 %. Synthesized nanostructures were used for
purification of alcohol dehydrogenase from S. cerevisiae following optimization of adsorption and desorption
conditions of alcohol dehydrogenase from aqueous solutions. At the end of purification process, alcohol
dehydrogenase was purified with 71.26 % recovery and 45.63 fold purification with a single step. Purity of
enzyme was demonstrated with silver stained SDS-PAGE.
REFERENCES
[1] Shentu, J., Wu, J., Song, W. and Jia, Z. Chitosan microspheres as immobilized dye affinity support for
catalase adsorption. International Journal of Biological Macromolecules, 37, 42 -46, 2005.
97
BP-TR-027
Ceviz (Juglans Regia) Yaprağından Elde Edilen Ekstratların Antioksidan Özelliklerinin ve Toplam Fenol
İçeriklerinin Belirlenmesi
Neslihan Şaki 1 , Mustafa Akın 1 , Gülnur Arabacı 2
1
2
Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya A.B.D, Kocaeli
Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya A.B.D, Sakarya
([email protected])
Ceviz insanlar için bir besin kaynağı olmasının yanı sıra, bir çok ülkede yerel halk tarafından ilaç yapımında
kullanılan bir bitkidir. Bazı bölgelerde vitaminler ve fenolik bileşikler açısından zengin ve besleyici olan ceviz
likörü olarak da tüketilmektedir. Fenolik bileşikler bitkilerin ve meyve ağaçlarının metabolizma
komplekslerinde kritik bir role sahiptirler. Bu bileşikler meyve ağaçlarının büyümesi, gelişmesi ve meyvelerin
hasat süreleri dahil olmak üzere bir çok fizyolojik süreci etkilerler. Gıdalarda bulunan temel fenolik bileşik
kompozisyonları insan beslenmesi üzerinde de oldukça yara rlıdırlar[1]
Bu çalışmada cevizin yaprağından elde edilen methanolik ekstratların toplam fenol içerikleri Folin -Ciocalteu
yöntemi kullanılarak[2] ve antioksidan kapasiteleri DPPH radikali aktivite giderimi yöntemi kullanılarak
belirlenmiştir [3].
Çalışma sonucunda cevizin yaprağından elde edilen ekstratların DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) serbet
radikali aktivite giderimi, ve toplam fenol içerikleri belirlenmiştir. Ceviz yaprak ekstratlarının zengin
antioksidan kaynağı olduğu açıkça ortaya konmuştur.
KAYNAKLAR
[1] Stampar f., Solar A., Hudina M., Veberic R., ‘Traditional walnut liqueur’, Food Chemistry 95; 627 -631,
2006.
[2] Wang, C.-K., Lee, W.-H., & Peng, C.-H., Contents of phenolics and alkaloids in Areca catechu Linn. during
maturation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45, 1185 –1188, 1997.
[3] Masuda, T., Yonemori, S., Oyama, Y., Takeda, Y., Tanaka, T., Andoh, T., et al., Evaluation of the
antioxidant activity of environmental plants: Activity of the leaf extracts from seashore plants.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47, 1749–1754, 1999.
98
BP-EN-027
Investigation of Antioxidant Effect and Total Phenol Content of Walnut’s (Juglans Regia) Leaf Extracts
Neslihan Şaki 1 , Mustafa Akın 1 , Gülnur Arabacı 2
1
2
Kocaeli University, Faculty of Sciences and Arts, Department of Biochemistry, Kocaeli
Sakarya University, Faculty of Sciences and Arts, Department of Biochemistry, Sakarya
([email protected])
Walnuts are used in human nutrition also the young green walnuts leaf are much appreciated in traditional
folk medicine for the making of an alcoholic wholesome drink-walnut liqueur, which is riched in phenolic
compounds and vitamins. Phenolic compounds play a number of crucial roles in complex metabolism of
plants and of also fruit trees. They are involved in physiological processes of fruit tree growth and
development and affect different aspects of fruit pre- and post-harvest life. Consumption of certain
phenolics in the food is considered beneficial for human nutrition [1].
In this study, walnut leaf extracts in different concentrations was determined effects of free radical activity
inhibition ability by using DPPH scavenging activity method [3] and total phenolic contents of walnut leaf
extracts was determined by using Folin-Ciocalteu method [2].
Result of this study it is found that, extracts of walnuts leaf as a rich antioxidant sou rce effective on DPPH
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radical scavenging activity and has a rich phenolic content .
REFERENCES
[1] Stampar f., Solar A., Hudina M., Veberic R., ‘Traditional walnut liqueur’, Food Chemistry 95; 627 -631,
2006.
[2] Wang, C.-K., Lee, W.-H., & Peng, C.-H., Contents of phenolics and alkaloids in Areca catechu Linn. during
maturation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45, 1185 –1188, 1997.
[3] Masuda, T., Yonemori, S., Oyama, Y., Takeda, Y., Tanaka, T., Andoh, T., et a l., Evaluation of the
antioxidant activity of environmental plants: Activity of the leaf extracts from seashore plants.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47, 1749 –1754, 1999.
99
BP-TR-028
Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin (Vitis Vinifera L.) Çekirdeklerinde Fenolik Madde Karışımları
Özcan Barış Çitil 1 , Aydın Akın 2
1
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.B.D.
2
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri A.B.D. 42075 Konya
Bu çalışmanın amacı, Konya’ da yetiştirilen bazı üzüm çeşitleri çekirdeklerinin fenolik madde karışımlarını
Folin-Ciocalteu metodu kullanılarak eşdeğer gallik asit cinsinden spektrofotometre ile belirlemektir. Ekşikara
(siyah, sofralık ve kurutmalık), Aküzüm (beyaz sofralık), Büzgülü (kırmızı sofralık), Razakı (beyaz sofralık),
Müşküle (Hesap Ali) (beyaz sofralık), Göküzüm (beyaz sofralık ve pekmezlik) and Siyah Pekmezlik (beyaz
sofralık ve pekmezlik) gibi üzüm çeşitlerinin çekirdekleri kullanılmıştır.
Üzüm çekirdekleri ekstrelerinin konsantrasyonu 1mg/ml olacak şekilde hazırlandı. Bunun için 10 mg üzüm
çekirdeği tartılıp 10 ml metanolde çözüldü. Standart olarak kullanılacak olan gallik asidin ise 100 µg/ml
konsantrasyonu stok olarak hazırlandı ve bu konsantrasyondan seyreltme ile beş farklı konsantrasyon elde
edildi. Drogların her bir konsantrasyonundan 200 µl ayrı deney tüpülerine alındı. Daha sonra her bir tüpe 1
ml Folin-Ciocalteu reaktifi ilave edildi. Ardından her bir tüpe 2 ml %7.5 ‘lik Na 2 CO3 çözeltisinden eklendi ve
toplam hacim 7 ml olacak şelilde saf su ilave edildi. Karışım oda sıcaklığında karanlıkta 2 saat bekletildikten
sonra 765 nm absorbansları ölçüldü. Aynı işlemler standart olarak kullanılan gall ik asit içinde tekrarlandı.
Üzüm çekirdeklerinin fenolik madde içeriği gallik asit eş değeri olarak verildi (mg GAE/g) [1].
Fenolik bileşikler çok farklı kompozisyonlara sahip seconder metabotler olup, genel olarak benzene halkası
içeren organik maddeler olarak tanımlanmaktadır. Üzümlerin koku, tat ve aroma gibi özelliklerini etkileyen
fenolik bileşikler günlük hayatta çok önemlidir. Fenolik karışımlar antioksidan özelllik gösterirler.
İnsan sağlığı üzerine yararlı etkilerinin yanı sıra, renk, tat ve aroma gibi kaliteyi etkileyen fenolik bileşikler
bakımından üzümün zengin bir meyve olduğu, farklı gruplara ait fenolik bileşiklerin üzüm çeşitlerine göre
değiştiği ve bu bileşiklerin belirlenmesinde spektroskopik yöntemler başarı ile uygulanabilir. Ekşikara ü züm
çeşidi çekirdeğinin fenolik karışımı büzgülü üzüm çeşitleri çekirdeğinin yarısı kadar eşdeğer gallik asit olduğu
tespit edilmiştir. Sonuç olarak, fenolik karışımlar, üzümlerin çeşitlerine ve rengine göre değişiklik gösterirler.
KAYNAKLAR
[1] Slinkard, K., & Singleton, V.L., Am J Enol Viticult, 28, 49-55, 1977.
100
BP-EN-028
Phenolic Content of Seeds of Some Grape Cultivars (Vitis vinifera L.) Grown in Turkey
Özcan Barış Çitil 1 , Aydın Akın 2
1
Department of Animal Nutrition and Nutritional Disorders, Faculty of Veterinary Medicine, University of
Selcuk, 42075 Konya, Turkey, fax: +903322410063
2
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Selcuk, 42075, Konya, Turkey
e-mail: [email protected]
The purpose of this study, mixtures of phenolic content of some grape varieties grown in Konya, using the
Folin-Ciocalteu method, using a spectrophotometer determined the terms of gallic acid equivalent. Ekşikara
(black, table grapes and dried), Aküzüm (white table), ruffles (red table), razaki (white table ), pickle
(Accounts Ali) (white table), Göküzüm (white table grapes and pekmezlik) and Black Pekmezlik (white table
and pekmezlik) were used as the seeds of grape varieties.
Extracts of grape seed were prepared as 1mg/ml concentration. For this, 10 ml of methanol was dissolved10
mg of grape seed weighed. Gallic acid which is used as standard and 100 mg / mL concentration, and was
prepared as a stock concentration of five different concentrations were obtained by dilution. 200 ml of each
concentration of drugs were included in a separate test tubes. Then to each tube was added 1 ml of Folin Ciocalteu reagent. Then, each tube 2 ml of a 7.5% solution of Na2CO3 was added and the total volume of
distilled water was added to 7 ml şelilde. After the mixture was allowed to stand at room temperature for 2
hours in the dark and then the absorbance of 765 nm was measured. The same procedure was repeated in
gallic acid used as a standard. Phenolic content of grape seeds are given as gallic acid equivalent (mg GAE /
g) [1].
Secondary metabolites very different compositions are phenolic compounds, organic substances in general
are defined as containing benzene ring. Grapes, smell, taste and aroma is very important in daily life, such as
phenolic compounds that affect the characteristics. Phenolic antioxidant mixtures show location
independent.
Beneficial effects on human health, as well as color, taste and aroma of rich fruit, such as grapes that affect
quality in terms of phenolic compounds, phenolic compounds belonging to different groups varies according
to grape varieties and spectroscopic methods successfully applied to the determination of these compounds.
A mixture of phenolic nucleus Ekşikara grape varieties grapes gathered gallic acid was found to be equivalent
to half of the core. As a result, phenolic compounds, and color vary in the types of grapes.
Keywords: Vitis vinifera L., seed of grape, phenolic content
REFERENCES
[1] Slinkard, K., & Singleton, V.L., Am J Enol Viticult, 28, 49-55, 1977.
101
BP-TR-029
Hayvan Beslemede Kromatografik Analizler
Özcan Barış Çitil 1 , Mustafa Selçuk Alataş1
1
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.B.D.
[email protected]
Hayvan Beslemede kullanılan yem hammaddelerinin kimyasal analizlerinde zor ve imkânsız olan bileşiklerin
tespitinde kromatografik analizler kullanılır. Kullanılabilecek olan en yaygınları arasında gaz kromatografi, sıvı
kromatografi, ince tabaka kromatografi, kâğıt kromatografi gibi kromatografik teknikler bulunmaktadır.
Yemlerde yağ asitleri, alkol, tokoferol, fenolik maddeler, lipidler, renk maddeleri gibi bileşenler değişik
kromatografik yöntemlerle belirlenmektedir. Belirlenen maddelerin kantitatif analizleri de yapılabilmektedir.
Kromatografik analizlerin düşük konsantrasyonlarda bile değerlendirilebilir derecede sonuçlar alınabilmesi
kromatografinin avantajlarındandır. Ayrıca küçük miktarlarda bile hayvan yemlerinin hammaddelerine
uygulanabilir olması tercih edilebilen farklı tekniktirler.
Anahtar kelimeler: Hayvan yemleri, Kromatografik teknikler.
102
BP-EN-029
Chromatographic Analysis in Animal Nutrition
Özcan Barış Çitil 1 , Mustafa Selçuk Alataş1
1
Department of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary, Selcuk University, Konya, Turkey
[email protected]
Difficult and impossible for chemical analysis of feed ingredients used in animal nutrition in the
determination of the compounds used in chromatographic analysis. The most commonly used ones which
can be used in gas chromatography, liquid chromatography, thin layer chromatography, paper
chromatography, chromatographic techniques such as are available. Feed fatty acids, alcohols, tocopherols,
phenolic substances, lipids, different components, such as colorants are determined by chromatographic
methods. Determined substances can be the quantitative analysis. Chromatographic analysis of the results
can be taken even in low concentrations considered highly chromatography advantages. In addition, ev en
small amounts of animal feed raw materials may be preferred to be applied to a different technique.
Keywords: Animal Feeds,, Chromatographic Techniques .
103
BP-TR-030
Atık Tavuk Tüyleri ile Güçlendirilmiş Biyobozunur Termoplastik Poliüretan Kompozitlerinin Özelliklerinin
ve Yapı İskelesi Olarak Kullanılabilme Potansiyelinin İncelenmesi
Özge Gökçe 1 ve Güralp Özkoç 1,2
1
Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı
2
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Ülkemizde sağlıklı ve ekonomik olması bakımından beyaz ete olan ilginin artmasıyla kümes hayvancılığına
yapılan yatırımlar gün geçtikçe artmaktadır. Her geçen gün hızla büyüyen bu işletmelerin en önemli sorunları
atıklardır. Atıklar yakma, gübreye dönüştürme, gömme yöntemleri ile yok edilmeye çalışılsa da çevreye
önemli ölçüde zarar vermektedirler. Kümes hayvancılığı işletmelerinde, kesimhane atıklarından biri olan
tavuk tüyleri, sadece Türkiye'de yıllık 30 bin ton atık olarak karşımıza çıkmaktadır [1]. Keratin bakımından son
derece zengin olan bu atığın değerlendirilmesi, hem atık probleminin çözümü hem de bu değerli maddenin
ekonomiye kazandırılması açısından son derece önemlidir [2]. Bu lifler kristal yapıda olduklarından kararlıdır,
dayanıklıdır ve biyobozunur özelliğe sahiptir. Lifler protein bazlı olduklarından potansiyel hücre uyumlulukları
sayesinde, birçok biyomedikal ve biyoteknolojik uygulamalar için adaylardır [3].
Bu çalışmada, atık tavuk tüyünden geri kazanılmış lifler ile güçlendirilmiş poli (kaprolakton diol) esaslı
biyobozunur termoplastik poliüretan kompozitlerden yapı iskelesi oluşturulması amaçlanmıştır. Atık tavuk
tüyleri (ATT) yerel bir kesimhaneden alınarak temizlenmiş, kırpılmış ve ardından elenmiştir. TPU/ATT
kompozitleri, çözeltide karıştırma tekniğiyle karıştırılmış ve çözeltiden dökme tekniği ile film haline
getirilmiştir. Elde edilen kompozit filmlerde ATT yükleme oranı ve ATT boyutunun etkisinin mekanik, termal
ve morfolojik özellikleri sırasıyla çekme testleri, diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) analizleri ve taramalı
elektron mikroskopisi (SEM) ile incelenmiştir. Bunların yanı sıra, enzimatik bozunma deneyleri ile ATT’nün
biyobozunurluğa olan etkisi de incelenecektir. Ayrıca hücre kültürü çalışmaları ile biyouyumluluk çalışmaları
da yapılacaktır.
KAYNAKLAR
[1] Bilim ve Teknik Dergisi, Tavuk Tüyü ile Dünyayı Kurtarmak, 516, 82
[2] Sha Cheng, Kin-tak Lau, Tao Liu, Yongqing Zhao, Pou-Man Lam, Yansheng Yin, Mechanical and thermal
properties of chicken feather fiber/PLA green composites, Composites: Part B40, 650 –654, 2009.
[3] Jillian G. Rouse and Mark E. Van Dyke, A Review of Keratin -Based Biomaterials for Biomedical
Applications, Materials, 3, 999-1014, 2010.
104
BP-EN-030
Properties of Biodegradable Thermoplastic Polyurethane Composites Reinforced with Waste Chicken
Feathers and Investigation of Potential Use of As Scaffold
Özge Gökçe 1 and Güralp Özkoç 1,2
1
Kocaeli University, Institute of Natural and Applied Sciences, Department of Polymer Science and
Technology, Umuttepe Campus, 41380 Izmit/Kocaeli
[email protected]
2
Kocaeli University, Department of Chemical Engineering, Umuttepe Campus, 41380 Izmit/K ocaeli
In Turkey, the investments in poultry and white-meat have increased with the growing interest to healty and
economical nutrition. One of important issues in this rapidly growing area is the wastes, such as feathers,
organs, feet and etc. There are two main poultry waste disposal methods: burying and burning. Both of them
have negative impacts on the environment. Feathers, the largest waste of poultry slaughtering
establishments have a large potential of use. In Turkey, 30 thousands of waste chicken feathers disposed
annually [1]. Recent studies on the chicken feather waste have shown that the waste can be used as a
potential reinforcement fiber in composites. Reclaiming of these keratin rich waste feathers can partially
solve the problem of poultry waste problem in an economical way compared to the traditional disposal
methods [2]. These keratin based fibers are crystalline, therefore very stable, and biodegradable. Thanks to
the potential biocompatibility of keratin, these fibers can be used in many biomedical and biotechnological
applications [3]. Also it has some advantages that are being inexpensive, renewable and abundantly
available.
The main purposes of this study is to prepare and characterize the reclaimed waste chicken feather fiber
reinforced poly (caprolactone diol) based biodegradable thermoplastic polyurethane (TPU) composites
potentially used for tissue engineering scaffolds. Waste chicken feathers (WCF) obtained from a local
slaughter-house, were cleaned, cut and then sieved prior to production of composites. The TPU/WCF
composites were prepared by solution casting method. The feather content was varied as 0%, 10%, 20%,
40% and 80% by weight. Mechanical, thermal and morphological properties were investigated by tensile
tests, differential scanning calorimetry (DSC) analysis, and scanning electron microscopy (SEM ), respectively.
In addition, cell-culture studies will be performed on composite scaffolds in order to observe the potential
biocompatibility of WCF.
REFERENCES
[1] Bilim ve Teknik Dergisi, Tavuk Tüyü ile Dünyayı Kurtarmak, 516, 82.
[2] Sha Cheng, Kin-tak Lau, Tao Liu, Yongqing Zhao, Pou-Man Lam, Yansheng Yin, Mechanical and thermal
properties of chicken feather fiber/PLA green composites, Composites: Part B40, 6 50–654, 2009.
[3] Jillian G. Rouse and Mark E. Van Dyke, A Review of Keratin -Based Biomaterials for Biomedical
Applications, Materials, 3, 999-1014, 2010.
105
BP-TR-031
Anethum Graveolens L.’de Peroksidaz Enzim Aktivitesi
1
Pınar Turan Beyli , Mehmet Doğan 1 , Serap Doğan 2 , Yasemin Turhan 1 , Berna Koçer 1 ve Mahir Alkan 1
1
2
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 10145 BALIKESİR
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 10145 BALIKESİR
Peroksidazlar (EC 1.11.1.7) fenolik bileşiklerin hidrojen peroksit veya organik peroksitler varlığında
oksidasyonunu katalizleyen enzimlerdir[1]. Hidrojen peroksit veya oksijen varlığında birkaç hücresel bileşeni
yükseltgerler ve gayakol en yaygın yapay elektron verici olduğundan gayakol peroksidazı olarak söz edilir.
Genellikle peroksidazlar boşluklu enzimler olarak düşünülür fakat aynı zamanda hücre duvarı ndan içeri
taşınmasını sağlayan salgı yolu ile ilişkilendirilir[2].
Lif içeren sebzeler oldukça önemli vitamin, mineral ve biyolojik olarak aktif bileşik deposudur. Anethum
graveolens L. (Dereotu) bu grubun içinde yer alır ve aynı zamanda ilgi çekici bir koku ile karakterize edilir.
Dereotunun bu özelikleri insan beslenmesinde geniş bir kulanım alanına sahip olmasını sağlamıştır. Bu sebze
aynı zamanda ilaç yapımı ve kozmetik amaçlı da kul lanılmaktadır[3].
Dereotu, fosfat tamponunda homojenize edilmiş, bu ekstrakta amonyum sülfat çöktürmesi ve diyaliz
işlemleri uygulanmıştır. Sonuçta elde edilen enzim çözeltisi kısmen saflaştırılmış olarak deneylerde
kullanılmıştır. Enzim aktivitesi, spektrofotometre yardımıyla ilgili substratların maksimum dalga boylarında
belirlenmiştir. Enzim aktivitesini belirlemek için 2,2'-azino-bis- (3-etilbenzthiazolin-6-sülfonik asit) (ABTS ), ofenilendiamin, o-diansidin, guaiakol ve katekol substratlar olarak kullanılmıştır. Her bir substrat için pH=2,58.0 aralığına ayarlanmış tamponlar kullanılarak aktivite üzerine pH etkisi incelenmiştir. Belirlenen optimum
pH değerlerinde, konsantrasyonu 10mM-100mM arasında değişen tampon çözeltileri kullanılarak optimum
konsantrasyonlar tespit edilmiştir. Son olarak 10-900C aralığında her substrat için aktivite ölçülerek optimum
sıcaklık değerleri belirlenmiştir. ABTS, o-fenilendiamin, o-diansidin, katekol ve guaiakol substratları için
optimum pH değerleri sırasıyla 4,0; 5,5; 5,5; 3,0 ve 5,0; optimum tampon konsantrasyonları sırasıyla 80, 80,
40, 60 ve 80 mM, optimum sıcaklık değerleri ise sırasıyla 20, 80, 60, 40 ve 60 0 C olarak bulunmuştur. Tüm
substratlar için elde edilen bu koşullardaki Vmax/Km değerleri sırasıyla 4,40x10 9 ; 2,57x10 8 ; 1,00x10 9 ;
3,77x107 ve 4,85x10 6 EU dak-1 mM-1 olarak hesaplanmıştır. Anethum graveolens peroksidazı için, en iyi
substrat ABTS olarak tespit edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Brancilene Santos de Araujo, Juliana Omena de Oliveira, Sonia Salgueiro Machado, Marcia Pletsch,
Comparative studies of the peroxidases from hairy roots of Daucus carota, Ipomoea batatas and
Solanum aviculare, Plant Science, 167, 1151–1157, 2004.
[2] Dogan, S., Turan, P., Dogan, M., Arslan, O., Alkan, M. “Variations of peroxidase activity among Salvia
species”, Journal of Food Engineering, 79 ,375 -382, 2007.
[3] Waldemar Kmiecik, Zofia Lisiewska, Jacek Słupski, Effects of freezing and storing of frozen products on
the content of nitrates, nitrites, and oxalates in dill (Anethum graveolens L. ), Food Chemistry, 86,
105–111, 2004.
[4] Dogan, S., Turan, P., Dogan, M., Arslan, O. and Alkan, M. “ Partial characterization of peroxidase from the
leaves of Thymbra plant (Thymbra spicata L. var. spicata )”. Eur. Food Res. Technol., 225: 865-871,
2007.
106
BP-EN-031
Peroxidase Activity of Anethum Graveolens L.
1
Pınar Turan Beyli , Mehmet Doğan 1 , Serap Doğan 2 , Yasemin Turhan 1 , Berna Koçer 1 and Mahir Alkan 1
1
2
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 10145 BALIKESİR
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 10145 BALIKESİR
Peroxidases (EC 1.11.1.7) are oxidoreductases which catalyze the oxidation of phenolic compounds using
either hydrogen peroxide or organic peroxides as the oxidizing agent [1]. They oxidize several cellular
components in the presence of hydrogen peroxide or oxygen and are referred to as guaiacol peroxidases,
because guaiacol is a common artificial electron donor. Commonly, guaiacol peroxidases are considered
vacuolar enzymes, but are also associated with the secretory pathway that al lows their migration into the
cell wall [2].
Leafy vegetables are an excellent source of vitamins, minerals and biologically active compounds. Moreover,
Anethum graveolens (dill), which is classed in this group, is characterized by an attractive flavour. These
traits of dill are decisive in its wide utilization in the human diet. This vegetable is also used for medical and
cosmetics purposes [3].
In this study, it was used the substrates such as 2,2’-azino-bis (3-ethylbenz-thiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS ),
o-dianisidine, o-phenylenediamine, catechol and guaiacol in order to clarify the role in enzymatic browning
and determine the substrate specificity of peroxidase enzyme, which partially purified by ammonium
sulphate precipitation and then dialysis methods from Anethum graveolens plant. Firstly pH effect on activity
was determined using buffer solutions with pH=2.5-8. Then the buffer concentration effect on enzymatic
activity for all substrates was determined by using 10mM-100mM buffer solutions. Temperature effect was
determined for all substrates between 10-900C. From the experimental results, we found that peroxidase
activities varied with the buffer concentration as depending on the substrate studied, optimum pH values
were 4,0; 5,5; 5,5; 3,0 and 5,0 for Anethum graveolens peroxidase; using ABTS, o-phenylenediamine, odianisidine, catechol and guaiacol as substrates, respectively, optimum temperatures were 20, 80, 60, 40
and 60 0 C for Anethum graveolens using ABTS, o-phenylenediamine, o-dianisidine, catechol and guaiacol as
substrates, respectively. The best substrate for Anethum graveolens was ABTS because of the highest
Vmax/Km values.
REFERENCES
[1] Brancilene Santos de Araujo, Juliana Omena de Oliveira, Sonia Salgueiro Machado, Marcia Pletsch,
Comparative studies of the peroxidases from hairy roots of Daucus carota, Ipomoea batatas and
Solanum aviculare, Plant Science, 167, 1151–1157, 2004.
[2] Dogan, S., Turan, P., Dogan, M., Arslan, O., Alkan, M. “Variations of peroxidase activity among Salvia
species”, Journal of Food Engineering, 79 ,375 -382, 2007.
[3] Waldemar Kmiecik, Zofia Lisiewska, Jacek Słupski, Effects of freezing and storing of frozen products on
the content of nitrates, nitrites, and oxalates in dill (Anethum graveolens L. ), Food Chemistry, 86,
105–111, 2004.
[4] Dogan, S., Turan, P., Dogan, M., Arslan, O. and Alkan, M. “Partial characterization of peroxidase from the
leaves of Thymbra plant (Thymbra spicata L. var. spicata )”. Eur. Food Res. Technol., 225: 865-871,
2007.
107
BP-TR-032
Prunus Domestica Hidroksinitril Liyazının Çapraz Bağlı Enzim Agregatları (CLEA) Oluşturarak
İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu
S.Seyhan Tükel, Dilek Alagöz, Deniz Yıldırım, Gözde Ergöçen
Çukurova Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 01330, Adana
Hidroksinitril liyazlar (HNL, E.C.4.2.1.x) siyanohidrinlerin enantiyoseçici olarak hidrosiyanik asit (HCN) ve
aldehite/ketona ayrıştırılmasını veya tersi reaksiyon ile enantiyosaf siyanohidrinlerin sentezini katalizleyen
enzimlerdir [1]. Sentezlenen optikçe aktif siyanohidrinler ilaç ve tarım endüs trisinde, veterinerlik
ürünlerinde, gıda katkı maddelerinde, vitaminlerin sentezlenmesinde çıkış maddesi olarak kullanılmaktadır
[2].
Bu çalışmada, HNL, Prunus domestica çekirdeklerinden aseton ekstraksiyonunu takiben %40’lık (NH 4 )2 SO4 ile
çöktürülmüş ve çapraz bağlayıcı olarak glutaraldehit kullanılarak çapraz bağlı HNL agregatları (PdHNL -CLEA)
elde edilmiştir. PdHNL-CLEA’nın liyaz aktivitesine pH’nın ve sıcaklığın etkisi incelenmiş ve kinetik
parametreleri hesaplanmıştır. Ayrıca PdHNL -CLEA’nın karboligasyon aktivitesini araştırmak için ilaç
endüstrisinde çeşitli ilaçların öncü maddesi olarak kullanılan mandelonitril, 2 -kloromandelonitril, 3,4dihidroksimandelonitril ve 2-hidroksi-4-fenilbütironitril gibi enantiyosaf siyanohidrinlerin sentezlenmesi
amacıyla kullanılmıştır. Sentezlenen enantiyosaf siyanohidrinlerin % verim ve enantiyomerik aşırılıkları (ee)
Nucleocel Delta S chiral kolonu (4.6x250 mm) kullanılarak HPLC ile analiz edilmiştir.
PdHNL-CLEA’nın maksimum liyaz aktivitesini pH 6,0’da ve 25°C’de gösterdiği belirlenmiştir. Bu koşullarda
(R/S )-mandelonitrile karşı K m değeri 1,8 mM ve Vmax değeri ise 20 U/g CLEA olarak belirlenmiştir. HPLC
analizleri sonrasında PdHNL-CLEA’nın (R )-seçici olduğu ve (R )-mandelonitril, (R )-3,4-dihidroksi
mandelonitril, (R )-2-kloromandelonitril ve (R )-2-hidroksi-4-fenilbutironitril sentezlerini % verim-ee olarak
sırasıyla 100-99, 100-19, 100-99 ve 83-90 oranlarında katalizlediği belirlenmiştir.
Sonuç olarak, PdHNL-CLEA, kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde hazırlanabilmesi, reaksiyon ortamından kolaylıkla
uzaklaştırılabilmesi ve enantiyoseçiciliklerinin yüksek olması nedeniyle (R )-siyanohidrinlerin sentezlerinde
potansiyel bir kullanım alanı bulabilirler.
KAYNAKLAR
[1] Dadashipour, M., Yamazaki, M., Momonoi, K., Tamura, K., Fuhshuku K., Kanase, Y., Uchimura E., Kaiyun,
G., Asano, Y., Journal of Biotechnology, 153, 100 –110, 2011.
[2] Pollard, D.J., Woodley, J.M., Trends in Biotechnology, 25, 66 –73, 2006.
108
BP-EN-032
Immobilization of Prunus domestica Hydroxynitrile Lyase as Cross-linked Enzyme Aggregates and Its
Characterization
S.Seyhan Tükel, Dilek Alagöz, Deniz Yıldırım, Gözde Ergöçen
Cukurova University, Sciences and Letters Faculty, Chemistry Department, 01330, Adana
Hydroxynitrile lyases (HNL, E.C.4.2.1.x) are enzymes that catalyze the enantioselective cleavage of
cyanohydrins into hydrocyanic acid (HCN) and aldehyde/ketone or the synthesis of enantiopure
cyanohydrins [1]. Optically pure cyanohydrins are used as bulk chemicals in pharmaceutical and agricultural
industries, veterinary products, food additives and the synthesis of vitamins [2].
In this study, HNL was obtained from Prunus domestica seeds by acetone extraction followed by
precipitation with 40% of (NH 4 )2 SO4 saturation and then prepared as cross-linked HNL aggregates (PdHNLCLEA) using glutaraldehyde as cross-linker. The effects of pH and temperature on lyase activity of PdHNL CLEA were investigated and the kinetic parameters of PdHNL-CLEA were calculated. Besides, PdHNL-CLEA
was used for the synthesis of enantiopure mandelonitrile, 2 -chloromandelonitrile, 3,4dihydroxymandelonitrile and 2-hydroxy-4-phenylbutyronitrile which are the precursor of various drugs in
pharmaceutical industry. The yields and enantomeric excesses (ee) of synthesized cyanohydrins were
analyzed using Nucleocel Delta S chiral column (4.6x250 mm) by HPLC.
The maximum lyase activity of PdHNL-CLEA was determined at pH 6.0 and 25°C. K m and Vmax values were
estimated as 1.8 mM and 20 U/g CLEA, respectively towards (R/S )-mandelonitrile. After HPLC analyses, it
was determined that PdHNL-CLEA was (R )-selective and the yield-ee values of (R )-mandelonitrile, (R )-3,4dihydroxymandelonitrile, (R )-2-chloro mandelonitrile and (R )-2-hydroxy-4-phenylbutyronitrile were 100-99,
100-19, 100-99 and 83-90%, respectively.
As a result, PdHNL-CLEA is a potential catalyst in syntheses of (R )-cyanohydrins due to its easy, quick and
cheap preparation, facile removal from reaction medium and high enantioselectivity.
REFERENCES
[1] Dadashipour, M., Yamazaki, M., Momonoi, K., Tamura, K., Fuhshuku K., Kanase, Y., Uchimura E., Kaiyun,
G., Asano, Y., Journal of Biotechnology, 153, 100 –110, 2011.
[2] Pollard, D.J., Woodley, J.M., Trends in Biotechnology, 25, 66–73, 2006.
109
BP-TR-033
Fruktoz Stearat Sentezinin Yanıt Yüzey Metodu Kullanılarak Optimizasyonu
S.Seyhan Tükel, Pınar Basım Şahin, Deniz Yıldırım, Özge Can
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Adana
Şekerlerin yağ asidi esterleri hidrofilik grup olarak şeker, lipofilik grup olarak da yağ asidi içeren, iyonik
olmayan yüzey aktif (noniyonik surfaktan) maddelerdir ve gıda, ilaç, deterjan ve kozmetik gibi endüstrinin
çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. Bu çalışmada Candida antarctica lipazı kullanılarak
fruktoz ile stearik asitin enzimatik esterifikasyon reaksiyonu gerç ekleştirilmiştir. Reaksiyon 4-faktör ve 3düzey Box–Behnken dizaynı nın kullanıldığı yanıt yüzey metodu ile optimize edilmiştir. Yanıt yüzey metodu,
proseslerin geliştirilmesi ve optimizasyonu için gerekli istatistiksel ve matematiksel tekniklerin birlikte
kullanıldığı bir yöntem olup lipazlar tarafından katalizlenen çeşitli reaksiyonların optimizasyonu amacıyla
kullanılmaktadır [25].
Reaksiyon sıcaklığı, reaksiyon ortamının su içeriği, stearik asit/fruktoz mol oranı ve immobilize lipaz miktarı
bağımsız değişkenler olarak, fruktoz stearat verimi ise yanıt olarak seçilmiştir. Yanıtların tahminlenmesi
amacıyla 2. derece polinomiyal bir eşitlik kullanılmıştır. Reaksiyon ortamının fruktoz stearat verimine etkisini
incelemek amacıyla esterifikasyon reaksiyonu belirlenen optimum koşullarda t-bütanolün yanısıra 1-bütil-3metilimidazolyum triflorometansülfonat ([Bmim][TfO] ), 1 -bütil-3-metilimidazolyum tetrafloroborat
([Bmim][BF4 ]) ve 1-bütil-3-metilimidazolyum hekzaflorofosfat ([Bmim][PF 6 ]) iyonik sıvılarında
gerçekleştirilmiştir. Fruktoz stearatın karakterizasyonu FTIR, NMR ve elemental analiz yöntemleri ile
gerçekleştirilmiştir.
2. derece polinomiyal eşitlikle elde edilen tahminsel yanıtların deneysel yol ile elde edilen yanıtlar ile uyum
içerisinde olduğu ve önerilen eşitliğin deneysel sonuçları %99 olasılıkla tahminlediği ANOVA analizleri
sonucunda belirlenmiştir. Reaksiyon için optimum sıcaklık, reaksiyon ortamının su içeriği, stearik asit/fruktoz
mol oranı ve immobilize lipaz miktarı sırasıyla 59 C, %0.5, 4.9 ve 48 mg mL -1 olarak belirlenmiş, bu koşullarda
ürün verimi t-bütanol içerisinde %65 olarak bulunmuştur. Aynı koşullar altında, reaksiyon ortamı olarak
[Bmim][TfO] kullanıldığında ise %74’lük bir ürün verimine ulaşılmıştır. Elde edilen ürünün FTIR, 1 H NMR
spektrumları ve elemental analiz sonuçları incelendiğinde ürünün fruktoz monostearat olduğu belirlenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Sabeder, S., Habulin, M. Knez, Z. Journal of Food Engineering, 77, 880 886, 2006.
[2] Myers, R.H., Montgomery, D.C., Anderson-Cook, C.M. Response Surface Methodology: Process and
Product Optimization Using Designed Experiments, John Wiley Sons, Inc., 111, 2009.
[3] Kim, B.H., Akoh, C.C. Food Chemistry, 102, 336 –342, 2007.
[4] Kahveci, D., Guo, Z., Özçelik, B., Xu, X. Food Chemistry, 119, 880–885, 2010.
[5] Debnath, S., Ravi, R., Lokesh, B.R. Food Chemistry, 129, 1444 –1452, 2011.
110
BP-EN-033
Optimization of Fructose Stearate Synthesis Using Response Surface Methodology
S.Seyhan Tükel, Pınar Basım Şahin, Deniz Yıldırım, Özge Can
Cukurova University, Sciences and Letters Faculty, Chemistry Department, Adana
Sugar esters of fatty acids include sugar as hydrophilic group and fatty acyl residues as hydrophobic groups.
They are non-ionic surfactants and extensively used in various areas of industry such as food,
pharmaceutical, detergent and cosmetic industries [1]. In this study, the esterification reaction between
fructose and stearic acid wa s achieved using Candida antarctica lipase in t-butanol. The reaction was
optimized with response surface methodology (RSM) by employing 4 -factor and 3-level Box–Behnken
design. RSM is a collection of statistical and mathematical techniques based on the mu ltivariate non-linear
model and useful for developing, improving and optimizing processes and has been used for the
optimization of various reactions catalyzed by lipases [2 5].
Reaction temperature, water content of reaction medium, stearic acid/fructose mole ratio and immobilized
lipase amount were selected as independent parameters and fructose stearate yield was response. A second
order polynomial equation was used to estimate the response. Apart from these, the esterification reaction
was also carried out in ionic liquids (ILs) such as 1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
([Bmim][TfO] ), 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([Bmim][BF 4 ]) and 1-Butyl-3methylimidazolium hexafluorophosphate ([Bmim][PF 6]) instead of t-butanol under the optimized conditions.
The characterization of fructose stearate was performed by FTIR, NMR and elemental analysis methods.
It was determined that the experimental results and predicted results estimated using second order
polynomial equation were in good agreement and the results of ANOVA analyses indicated that the
proposed equation estimated the experimental results with 99% probability. The optimum temperature,
water content of reaction medium, stearic acid/fructose mole ratio and immobilized lipase amount were
determined as 59 C, 0.5%, 4.9 and 48 mg mL-1 ,respectively and in these conditions the yield were found as
65% in t-butanol. Among the ILs, the highest yield was obtained in [Bmim][TfO] as 74%. The results of FTIR,
1
H NMR spectrums and elemental analyses show that the product is fructose monostearate .
REFERENCES
[1] Sabeder, S., Habulin, M. Knez, Z. Journal of Food Engineering, 77, 880 886, 2006.
[2] Myers, R.H., Montgomery, D.C., Anderson-Cook, C.M. Response Surface Methodology: Process and
Product Optimization Using Designed Experiments, John Wiley
11, 2009.
[3] Kim, B.H., Akoh, C.C. Food Chemistry, 102, 336 –342, 2007.
[4] Kahveci, D., Guo, Z., Özçelik, B., Xu, X. Food Chemistry, 119, 880 –885, 2010.
[5] Debnath, S., Ravi, R., Lokesh, B.R. Food Chemistry, 129, 1444 –1452, 2011.
111
BP-TR-034
Diyarbakır Karpuzu’nun Likopen ve Element İçeriği
Sevcan Altaş1 , Göksel Kızıl 1 , Parvez I. Harıs 2 , Murat Kızıl 1
1
2
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 21280 Diyarbakır, Türkiye
De Montfort Üniversitesi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Fakültesi, LE1 9BH Leicester, İngiltere
Likopen, yağda çözünen bir karotenoid olup β-karotenin öncül bileşiğidir ve antioksidant kapasitesi βkarotenin iki katından fazladır. Epidemiyolojik çalışmalarda, likopence zengin yiyecek tüketiminin sağlık
üzerindeki pozitif etkilerinden bahsedilmesinin yanında karsinogenez gelişiminde hem yararlı hem de zararlı
etkide bulunduğu konusunda görüş birliği vardır. Kırmızı etli karpuz likopenc e zengin bir kaynaktır [1].
Spesifik elementlerin biyolojik sistemlerde doğru ölçülmesi oldukça önemlidir. Bu elementler birkaç gruba
ayrılabilir. Ana grup elektrolitler (Na, K, Ca, Mg) olup, bunlar hücresel aktivite ve metabolizma gibi ana
fizyolojik süreçler için gereklidir. İkinci gruptaki Fe, Mn, Zn, Co, Cu elementleri ve ametal olan Se, “eser
elementler” olarak ifade edilirler. Bunlar metabolik ajan ve enzim katalizörü olarak rol alırlar, aynı zamanda
biyolojik yapıların esansiyel bileşenleridir. Eser ağır metaller veya zehirli olanlar (Ag, Al, As, Pb, Cr, Cd, Hg, Ni,
TI, Sr, Ba ve V), sağlıklı bir organizmada bulunmamalıdırlar. Bu elementler vücuda zararlı veya zararlı olduğu
ifade edilen etki gösterirler [2].
Karpuz (Citrullus lanatus sp.), Türkiye’ de yetiştirilen en önemli sebze ürünlerinden olup, farklı çevresel
koşullara iyi adapte olan bir meyvedir. Karpuz aperatif veya çerez olarak tüketilebilmektedir. Bununla
birlikte, kırmızı renginden sorumlu olan likopenin kaynağıdır. Likopen içeren yiyecekl erin tüketimi koroner
kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinin azalan görülme sıklığı ile ilişkilendirilmektedir [3]. Bu çalışmanın
amacı, Diyarbakır Karpuzu’ nun (Citrullus lanatus cv. Sürme) liyofilize edilen suyu ve dilimindeki likopen ve
element içeriğinin araştırılmasıdır.
Bu çalışmada, liyofilize edilmiş karpuz suyu ve diliminin likopen içeriği UV-VIS metod ile tayin edildi [4].
Mikrodalga sindirme sistemi kullanılarak numuneler element analizi için hazırlanıp içerdikleri Na, K, Ca, Mg,
Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Al, As, Se, Pb, Cr, Cd, Ni, Sr, Ba, V ve U miktarları ICP/MS ile ölçüldü [5]. Standard madde
olarak Tomato Leaves (Standard Reference Material 1573a) kullanıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı.
KAYNAKLAR
[1] Fish, W.W., and Davis, A.R. 2006. Spectrophotometric Quantitation of Watermelon Lycopene Extracted
into aqueous sodium dodecyl sulfate. Cucurbitaceae, 2006.
[2] Fraga, C.G. Relevance, essentiality and toxicity of trace elements in human health. Molecular Aspects of
Medicine (26) 235-244, 2005.
[3] Altaş, S., Kızıl, G., Kızıl, M., Ketani, A. and Haris, P.I. Protective effect of Diyarbakır watermelon juice on
carbon tetrachloride-induced toxicity in rats. Food and Chemical Toxicology (49) 2433–2438, 2011.
[4] Kong, K.W. and Ismail, A. Lycopene content and lipophilic antioxidant capacity of by-products from
Psidium guajava fruits produced during puree production industry. Food and Bioproducts Processing
(89) 53-61, 2011.
[5] Simpkins,W.A., Louie, H., Wu, M., Harrison, M. and Goldberg, D. Trace elements in Australian orange
juice and other products. Food Chemistry (71) 423 -433, 2000.
112
BP-EN-034
Lycopene and Element Contents of Diyarbakır Watermelon
Sevcan Altaş1 , Göksel Kızıl 1 , Parvez I. Harıs 2 , Murat Kızıl 1
1
Dicle University, Faculty of Science, Chemistry Department, Diyarbakır 21280, Turkey
2
De Montfort University, Faculty of Health and Life Sciences, Leicester LE1 9BH, UK
Lycopene, a fat soluble carotenoid, is a precursor of β-carotene and has at least twice the antioxidant capacity of βcarotene. A number of epidemiological studies suggest positive health benefits to be derived from the consumption
of diets high in lycopene, although a consensus for either its beneficial or detrimental role in the modulation of
carcinogenesis remains to be established. Red-fleshed watermelon is a rich source of lycopene [1].
Accurate measurements of specific elements in various biological systems is extremely important. These elements
can be classified into several groups. The high level major electrolytes (Na, K, Ca, Mg ), which are crucial to primary
physiological processes like cellular activity and metabolism. The minor elements Fe, Mn, Zn, Co, Cu, and the nonmetal Se are considered ‘‘trace elements’’, they act as metabolic agents, enzyme catalysts, they are also essential
components of biological structures. Trace heavy metals, or toxics (Ag, Al, As, Pb, Cr, Cd, Hg, Ni, TI, Sr, Ba and V ),
that should not be present in a healthy organism. These are either known to be detrimental to the body, or have a
currently unknown activity that is purported to be harmful [2].
Watermelon (Citrullus lanatus sp. ), which is one of the most important vegetable crops in Turkey, is well adapted to
different environmental conditions. Watermelon can be used for breakfast, as an appetizer or snack. On the other
hand, watermelon is a rich natural source of lycopene, a compound responsible for its red colour. Intake of
lycopene containing-products has been associated with a reduced incidence of coronary heart disease and some
types of cancer [3]. The objective of this study was to determine lycopene and element contents of freeze dried
juice and slice of Citrullus lanatus cv. Sürme Diyarbakır Watermelon.
In the present study, lycopene contents of freeze deried watermelon juice and slice are determined according to
UV-VIS method [4]. The microwave digestion system was used for preparing the samples for element analysis, and
contents of Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Al, As, Se, Pb, Cr, Cd, Ni, Sr, Ba, V and U were measured by ICP/MS [5].
Tomato Leaves (Standard Reference Material 1573a) was used as standard material and the results were compared.
REFERENCES
[1] Fish, W.W., and Davis, A.R. 2006. Spectrophotometric Quantitation of Watermelon Lycopene Extracted into
aqueous sodium dodecyl sulfate. Cucurbitaceae, 2006.
[2] Fraga, C.G. Relevance, essentiality and toxicity of trace elements in human health. Molecular Aspects of
Medicine (26) 235-244, 2005.
[3] Altaş, S., Kızıl, G., Kızıl, M., Ketani, A. and Haris, P.I. Protective effect of Diyarbakır watermelon juice on carbon
tetrachloride-induced toxicity in rats. Food and Chemical Toxicology (49) 2433–2438, 2011.
[4] Kong, K.W. and Ismail, A. Lycopene content and lipophilic antioxidant capacity of by-products from Psidium
guajava fruits produced during puree production industry. Food and Bioproducts Processing (89) 53-61,
2011.
[5] Simpkins,W.A., Louie, H., Wu, M., Harrison, M. and Goldberg, D. Trace elements in Australian orange juice and
other products. Food Chemistry (71) 423-433, 2000.
113
BP-TR-035
Suda Çözünür Proteaz İnhibitörleri: Triazoller
Sevgi Nalbantoğlu, Neslihan Şaki
Kocaeli Üniversitesi, Kimya Ana Bilim Dalı
Proteazlar, proteinlerin polipeptitleri içerisindeki amid bağlarının hidrolizinden sorumlu enzimlerdir.
Proteazların hastalıklardaki rolleri de oldukça büyüktür. Hücre proteazları HIV’ in canlı hücre içerisinde
yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu tür birçok sebepten ötürü proteazların doğru çalışması kadar
inhibisyonları da oldukça önemlidir [1].
Trizoller beş üyeli azol halkalarında 3 azot grubu bulunduran tamamen sentetik ajanlardır. Triazollerin
inhibisyon etkilerinin araştırılmasına antifungal etkileri öncülük etmiştir. Triazoller sitokrom P -450 enzimi
olan C14 α sterol demetilaz’ ın inhibisyonuna neden olmaktadırlar [2]. Triazoller suda çözünmektedirler.
Organik çözücüye ihtiyaç duymadıklarından biyolojik olarak zararsızdırlar ve bu özellikleri inhibisyon
çalışmalarında büyük avantaj sağlanmaktadır [3 -6].
Çalışmamızda triazol moleküllerinin proteazl ar üzerindeki inhibisyon etkisi, enzim-substrat etkileşimi
sonrasında 280 nm’ de süpernatantta çözünmüş proteinlerin ölçümü ile incelenmiştir (Şekil 1, Tablo1 ).
Çalışmamızın ilerleyen kısmı ise diğer triazol moleküllerimizin de proteazlar üzerindeki inhib isyon etkileri
üzerine olacaktır.
Tablo 1. İnhibitörlerin IC50 değerleri ve inhibitor tipleri
Şekil 1. Kimotripsin (K) ve tripsinin (T)
inhibisyon grafiği
İnhibitörler
IC50
(mg)
Değerleri
İnhibitör Tipleri
Sodyumazid (K)
0,95 mg/ml
-
Merkaptoetanol (K)
0,39 mg/ml
-
Benzotriazol (K)
0,04 mg/ml
Yarışmasız İnh.
Benzotriazol (T)
0,07 mg/ml
Yarışmasız İnh.
Tolutriazol (K)
0,02 mg/ml
Karışık Tip İnh.
Tolutriazol (T)
0,04 mg/ml
Karışık Tip İnh.
KAYNAKLAR
[1] Rao, M. B., Tanksale, A. M., Ghatge, M. S., Deshpande, V. V., Microbiology and Molecular Biology
Reviews, 62, 597-635, 1998.
[2] Maya, J. D., Cassels B. K., Vásquez P. I., Ferreira J., Faúndez M., Galanti N., Ferreira A., Morello A.,
Comparative Biochemistry and Physiology, 146, 601 –620, 2007.
[3] Wuest F., Tang X., Kniess .T, Pietzsch J., Suresh M., Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17, 1146 –1151,
2009.
[4] Almajan G. L., Innocenti A., Puccetti L., Manole G., Barbuceanu S., Saramet I., Scozzafavab A., Supuran C.
T., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15, 2347–2352, 2005.
[5] Jiang Y., Hansen T. V., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21, 1626 –1629, 2011.
[6] Siles R., Kawasaki Y., Ross P., Freire E., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21, 5305–5309, 2011.
114
BP-EN-035
Soluble Protease Inhibitörs: Triazoles
Sevgi Nalbantoğlu, Neslihan Şaki
Kocaeli University, Faculty of Sciences and Arts, Department of Chemistry
Proteases are the enzymes which are responsible for hydrolize of amid bonds in the polypeptids of the
proteins. Proteases play a part in disease effectively. Cell Proteases make easy to become widespread of HIV
in active cell. Besides their inhibition is as important as working right [1].
Triazoles are completely synthetic agents which including 3 nitrogen groups in 5 member of azol circles.
Antifungal effects of triazoles have leadership for researching inhibition effects of triazoles. Triazoles cause
inhibition of C14 α sterol demetilase and dissolve in water[2]. Since triazoles don’t need organic solvents,
they are harmless as biological and their properties get advantage on inhibition studies [3-6].
In our study, inhibiton effects of triazole molecules is examined by measurement of dissolved proteins in
supernatant after enzyme-substrate interaction at 280 nm (Sheme 1, Table 1 ). Advenced part of our study
will be inhibition effects of our other triazole molecules on proteases.
Table 1. IC50 values of inhibitors and inhibitors types
Sheme 1. İnhibition Graphic of Chymotrypsin
(C) and Trypsin (T)
İnhibitors
IC50 Values Mg/ml
İnhibitors Types
Sodiumazid (c )
0,95 mg/ml
-
Merkaptoetanol
(c)
0,39 mg/ml
-
Benzotriazole (c )
0,04 mg/ml
Nonc. İnh.
Benzotriazole (T )
0,07 mg/ml
Nonc. İnh.
Tolutriazole (C )
0,02 mg/ml
Nonc. İnh.
Tolutriazole (T )
0,04 mg/ml
Nonc. İnh.
REFERENCES
[1] Rao, M. B., Tanksale, A. M., Ghatge, M. S., Deshpande, V. V., Microbiology and Molecular Biology
Reviews, 62, 597-635, 1998.
[2] Maya, J. D., Cassels B. K., Vásquez P. I., Ferreira J., Faúndez M., Galanti N., Ferreira A., Morello A.,
Comparative Biochemistry and Physiology, 146, 601–620, 2007.
[3] Wuest F., Tang X., Kniess .T, Pietzsch J., Suresh M., Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17, 1146–1151,
2009.
[4] Almajan G. L., Innocenti A., Puccetti L., Manole G., Barbuceanu S., Saramet I., Scozzafavab A., Supuran C.
T., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15, 2347–2352, 2005.
[5] Jiang Y., Hansen T. V., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21, 1626–1629, 2011.
[6] Siles R., Kawasaki Y., Ross P., Freire E., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21, 5305–5309, 2011.
115
BP-TR-036
Ceviz (Juglans Regia) Yaprağı’nın İn Vitro Antioksidant ve Antidiyabetik Etkisinin Araştırılması
Sevil Emen, Göksel Kızıl, Murat Kızıl
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 21280, Diyarbakır
Diabetes mellitus (DM) hatalı glikoz homeostaz balansından kaynaklanan çok önemli bir kronik hastalıktır.
Dünya çapında 171 milyon diabetli insan vardır. Bu sayı 2030 yılında iki katından fazla olacaktır. Her yıl
yaklaşık 3.2 milyon insan diyabet ve onun komplikasyonlarından hayatını kaybetmektedir ve bu her dakika 6
ölüm demektir [1].
Glikolizasyon, şeker molekülünün proteine non-enzimatik olarak bağlanmasıdır. İleri glikolizasyon son
ürünleri olarak adlandırılan AGE [advanced glycosylation end products] ürünlerinin oluşmasına neden olur.
Oluşan bu AGE ürünleri proteinlerde kovalent çapraz bağlanmalara neden olarak proteinlerin yap ısının ve
fonksiyonunun bozulmasına yol açar. Diyabetin tüm komplikasyonlarından, nöropatiden, Alzheimer
hastalığından, vasküler hastalıklardan, böbrek yetmezliğinden ve yaşlanmadan AGE ürünleri sorumludur [2].
Fenolik bileşiklerin proteinlere bağlanarak enzimatik aktiviteyi inhibe ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada Ceviz
yaprağının etanol-su (1:1) ekstraktı hazırlandı ve ekstraktın öncelikle total fenolik ve total flavanoid bileşen
miktarları araştırıldı [3]. Daha sonra protein glikolizasyonu sonucu meydana gelen ileri glikolizasyon ürünleri
(AGE) oluşumu üzerine inhibisyon etkisi incelendi. Bovine serum albumin (BSA) farklı şeker sistemleriyle 37
ºC’de inkübasyona bırakıldı. Numunelerden 0., 7., 14. ve 21. günlerde örnekler 96 kuyucuklu mikroplakaya
alınarak total AGE oluşumu, AGE ürünlerinin sırasıyla 370 nm’de uyarılma ve 440 nm’de yayılma
floresanslarına bakılarak ölçüldü. Alınan örneklere fruktozamin testi ve SDS-PAGE Protein Jel Elektroforezi
yapılarak ceviz yaprağının protein oksidasyonunu önleme etki sine bakıldı [4].
Sonuç olarak, Ceviz yaprağının gallik asite eşdeğer toplam fenolik bileşen miktarı 287.40±8.7 µg GAE/mg
ekstrakt ve quercetine eşdeğer toplam flavanoid miktarı ise 47.9±2.3 µg QUE/mg ekstrakt olarak bulundu ve
AGE oluşumu üzerine inhibe edici etkisi ve protein oksidasyonunu önleme etkisinin olduğu tespit edildi.
KAYNAKLAR
[1] WHO (World Health Organization ), Global Strategy on diet, physical activity and Health on WHO, 2007.
[2] Zang, L.S., Wang, X., Dong, L. L. Food Chemistry, 124, 183 -187, 2011.
[3] Yamaguchi, F., Ariga, T., and Nakazawa, H. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48, 180-185, 2000.
[4] Wang, S. H., Chang, J. C., Pokkaew, R., Lee, J. F., and Chiou, Y. Journal of Agricultural and Food Chemistry,
59, 6906-6912, 2011.
116
BP-EN-036
In Vitro Antioxidant and Antidiabetic Activity of Walnut (Juglans Regia) Leaves
Sevil Emen, Göksel Kızıl, Murat Kızıl
Dicle University, Faculty of Science, Chemistry Department, 21280, Diyarbakır
Diabetes mellitus (DM) is a very important disease initially characterized by disturbance in glucose
homeostasis balance. There are 171 million people in worldwide with diabetes. This number will be more
than double in 2030. Each year approximately 3.2 million people die due to diabetes and its complications. It
means that six deaths every minutes [1].
Advanced glycation end products (AGEs) are produced from the reaction between carbonyl groups in
reducing sugars and free amino groups in proteins. This process is called non-enzymatic glycations reaction
of protein which can result in many chronic diseases including neuropathy, nephropaty, Alzheimer’s, aging
and diabetic complications [2].
It is known that phenolic compounds binding to prote ins to inhibit the enzymatic activity. In this study
ethanol-water (1:1) extract of walnut leaves were prepared and total phenolics and total flavanoids contents
were determined [3]. The inhibitory properties of extract from walnut leaves was investigated on AGEs
formation. Bovine serum albumin (BSA) was incubated with different sugar system at 37 ºC for three weeks.
Aliquots were taken 0, 7, 14, and 21 days and were withdrawn to a well of a 96 -well plate and fluorescence
intensity was measured. Formation of total AGEs can be generally followed by measuring their characteristic
fluorescence using excitation and emission maxima 370 and 440 nm, respectively. Some of the glycated
materials were subjected to fructoseamine assay and SDS-PAGE analysis for determination of glycated BSA
proteins [4].
In conclusion, the amount of total phenolic and total flavonoid in walnut leaves extr act was found to be
287.40±8.7 µg GAE/mg extract and 47.9±2.3 µg QUE/mg extract respectively. The results indicated that
walnut leaves have inhibitory effect on AGE formation and protein oxidation.
REFERENCES
[1] WHO (World Health Organization ), Global Strategy on diet, physical activity and Health on WHO, 2007.
[2] Zang, L.S., Wang, X., Dong, L. L. Food Chemistry, 124, 183 -187, 2011.
[3] Yamaguchi, F., Ariga, T., and Nakazawa, H. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48, 180-185, 2000.
[4] Wang, S. H., Chang, J. C., Pokkaew, R., Lee, J. F., and Chiou, Y. Journal of Agricultural and Food Chemistry,
59, 6906-6912, 2011.
117
BP-TR-037
Fındıktan (Corylus Maxima Miller) Üreazın Saflaştırılması ve Bazı Kinetik Özellikleri
Sevim Tunalı, Refiye Yanardağ
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, 34320, İstanbul
Çalışmamızda Türkiye’de Giresun ili ve civarında yetiştirilen fındıktan (Corylus maxima Miller) üreaz (üre
amidohidrolaz, E.C. 3.5.1.5) enzimi ilk defa saflaştırıldı ve kinetik özellikleri incelendi.
Fındıklar 25 mM fosfat tamponu (pH=7.0) ile homojenize edildi. Üreaz aktivitesi gösteren homojenizata
soğuk aseton-etil alkol ile çöktürme ve asid aşamaları uygulandı. Daha sonra bu kesit sırasıyla DEAE-sellüloz
ve hidroksilapatit kolonlarına uygulandı. Saflaştırma işlemlerinde protein miktar tayini Bradford ve
E280/E260 Warburg yöntemlerine göre; enzim aktivitesi ise Weaterherburn yöntemine göre tayin edildi [1 3]. Üreaz fındıktan 30 kez saflaştırıldı. Üreazın molekül ağırlığı PAGE ile 545 kDa, SDS-PAGE ile ise 89.321 kDa
olduğu hesaplandı. Fındıktan saflaştırılan üreazın optimum pH’sının 7.6, optimum sıcaklığının 25°C olduğu
bulundu. Enzimin çeşitli substratlara karşı ilgisi incelendiğinde, üreazın ilgisinin en fazla 4 dimetilaminobenzaldehid’e olduğu ve bu substrata karşı Km ve Vmax değerlerinin sırasıyla 0.128 mM ve
0.555 U/mL olduğu saptandı. Enzimin depolama kararlılığı, optimum reaksiyon süresinin tayini, uygun enzim
ve substrat konsantrasyonu belirlendi. Bunların yanı sıra enzim üzerine çeşitli organik ve anorganik
bileşiklerin ve organik çözücülerin etkileri incelendi.
KAYNAKLAR
[1] Bradford, M., M. Analytical Biochemistry, 72, 248- 254, 1976.
[2] Warburg, O., Christian, W. Biochemische Zeitschrift,238, 131, 1931.
[3] Weathernburn, M., W, Analytical Chemistry, 39, 971-974, 1967.
118
BP-EN-037
Purification and Some Kinetic Properties of Urease from Hazelnut (Corylus Maxima Miller)
Sevim Tunalı, Refiye Yanardağ
Department of Chemistry, Faculty of Engineering, Istanbul University, 34320, Istanbul
In this study, urease (urea amidohydrolase 3.5.1.5) was purified for the first time from hazelnut (Corylus
maxima Miller) in Giresun (Turkey) and surroundings and the kinetic properties of the enzyme were
investigated.
Hazelnuts were homogenized with 25 mM phosphate buffer (pH=7.0 ). The homogenizate with urease
activity was precipitated with precooled aceton-ethyl alcohol and then was applied the acid step.
Subsequently, this fraction was applied respectively to DEAE-cellulose and hydroxyapatite columns,
respectively. In the purification process, the protein content was determined by Bradford and E280/E260
Warburg methods and urease activity was measured according to Weaterherburn’s method [1 -3]. The fold
purification of the enzyme was found to be 30. The molecular mass of urease was estimated to be 545 kDa
by PAGE and 89.321 kDa by SDS-PAGE. The optimum optimum pH value and optimum temperature of the
enzyme were 7.6 and 25°C. When the affinity of the enzyme against several substrats was examined, the
highest value was obtained with 4-dimethylaminobenzaldehyde, with Km and Vmax values of 0.128 mM and
0.555 U/mL, respectively. The storage stability, optimum reaction time, appropriate concentrations of the
enzyme and its substrate were investigated, the effects of several organic and in organic compounds and
organic solvents were also determined.
REFERENCES
[1] Bradford, M., M. Analytical Biochemistry, 72, 248- 254, 1976.
[2] Warburg, O., Christian, W. Biochemische Zeitschrift,238, 131, 1931.
[3] Weathernburn, M., W, Analytical Chemistry, 39, 971-974, 1967.
119
BP-TR-038
Crataegus Meyeri Pojark Bitkisinin Su ve Etanol Ekstraktlarıının Antioksidan, Antiradikal Aktiviteleri, Bazı
Vitamin ve İz Element Düzeylerinin Belirlenmesi
Suat Ekın 1 , Mahire Bayramoğlu 1 , Ahmet Göktaşoğlu 1 , Fevzi Özgökçe 2 , Hatice Kızıltaş1
1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı
2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Botanik Ana Bilim Dalı
Bazı bitkiler, serbest radikal temizleme özellikleri sayesinde antioksidan savunma sistemini düzenleyerek,
serbest radikallerin neden olduğu zararlı etkileri önler. Bu çalışmanın amacı, Crataegus meyeri’nin su ve
etanol ekstraktlarında antioksidan ve antiradikal aktivitelerinin belirlenmesi ayrıca, bazı vitamin (A, D, E, C ),
iz element (Cu, Zn, Fe, Mn) ve minerallerin (Mg, K) düzeylerini tesbit etmek, aynı zamanda bitkinin
antioksidan ve antiradikal aktivitelerini karşılaştırmaktır. Crataegus meyeri, flavonoidler, fenolik bileşikler,
glikozid, proantosiyanidin ve triterpen gibi biyolojik aktiviteye sahip birçok bileşikler içermektedir [1].
Yapılan çalışmada, vitamin (A, D, E) değerleri HPLC metodu kullanılarak aynı anda ölçüldü. Vitamin C
düzeyleri ise spektrofotometrik metodu. iz element ve mineraller atomik absorpsiyon spektrofotometre ile
kuru yakma metodu kullanılarak gerçekleştirildi. Bitkinin antioksidan ve antiradikal aktiviteleri ise Crataegus
meyeri’nin su ve etanol ekstraktlarında DPPH ve süperoksit serbest radikal temizleme, hidrojen peroksit
temizleme aktivitesi, toplam fenolik bileşen ve flavonoid miktarı spektrofotometrik olarak belirlendi. Bulunan
sonuçlar, referans antioksidanlar trolox, -tokoferol ile karşılaştırıldı. Serbest radikal temizleme özelliğini,
DPPH yöntemine göre belirlerken DPPH radikalini % 50 inhibe eden konsantrasyon değerleri (IC 50 )
hesaplandı.
Elde edilen değerlerin bir sonucu olarak Crataegus meyeri’nin etanol ekstraktı yüksek DPPH ve hidrojen
peroksit temizleme aktivitesi, fenol ve flavonoid içeriğine sahip olduğu, Crataegus meyeri’nin su ekstraktı bu
yönden daha düşük Antioksidan ve Antiradikal Aktivite gösterdiği, bulunan antioksidan vitamin değerleri il e
bu bitkinin antioksidan özellikte olduğunu göstermektedir. Bulunan verilerin ileride yapılacak çalışmalarda
referans değer olarak ve deneysel olarak oluşturulacak oksidatif stresin sonucunda hayvan modellerinde
oluşan serbest radikallere karşı antioksida n olarak kullanılanılabileceği düşünülmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Chang Q. and Harrison F., Hawtorn, Journal of Clinical Pharmacology, 42, 605 –612, 2002.
120
BP-EN-038
Determination of Antıoxidant, Antiradical Activities of Water and Ethanol Extracts of Crataegus Meyeri
Pojark, Some Vitamin and Trace Element Levels
Suat Ekın 1 , Mahire Bayramoğlu 1 , Ahmet Göktaşoğlu 1 , Fevzi Özgökçe 2 , Hatice Kızıltaş1
1
Yuzuncu Yil University, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Division of Biochemistry
2
Yuzuncu Yil University, Faculty of Sciences, Department of Biology, Division of Botany
Some Plants regulates antioxidant defense system in due to the effects of free radical scavenging properties,
also prevents the harmful effects caused by free radicals. The purpose of this study was to determine the
antioxidant and antiradical activities in water and ethanol extracts of Crataegus meyeri, in addition, to
examine some vitamins (A, D, E ), trace elements (Cu, Zn, Fe, Mn, Fe; Ni ), minerals (Mg, K ), at the same time
is to compare the antioxidant and antiradical activities of the plant. Crataegus meyeri contains many
compounds that have biological activity, such as flavonoids, phenolic compounds, glycosides,
proanthocyanidins and triterpene [1].
In this study, levels of vitamin measured simultaneously using HPLC method. Vitamin C was measured with
spectrophotometer. Trace element and minerals were performed using the method of dry digestion with
atomic absorption spectrophotometer. In ethanol and water extracts of Crataegus meyeri antioxidant and
antiradical properties, with DPPH and superoxide free radical, hydrogen peroxide scavenging activity, the
total phenolic and flavonoid compounds were determined using spectrophotometer. The results are
compared with the reference antioxidants such as trolox, -tocopherol. When determining free radical
scavenging property according to the method DPPH, the concentration values that inhibits 50 % of DPPH
radical (IC50 ) was calculated.
The results of this study showed that ethanol extract of Crataegus meyeri has a high scavenging activity of
DPPH, hydroxyl radicals and includes total phenolic and flavonoid compounds. In this aspect, water extract
of Crataegus meyeri indicated by a lower antioxidant and antiradical activity, also vitamin levels were shown
antioxidant properties of this plant. Crataegus meyeri is thought to be used as an antioxidant in future
studies of experimental animal models, against free radicals generated in response to oxidative stress and
also, it is thought that these data will be reference for future studies.
REFERENCE
[1] Chang Q. and Harrison F., Hawtorn, Journal of Clinical Pharmacology, 42, 605 –612, 2002.
121
BP-TR-039
(+ )-Duocarmycin Antibiyotiği Analoğunun Dizaynı, DNA Kesim Etkisi ve Moleküller Modelleme Çalışmaları
Şafak Özhan Kocakaya, Bircan Çeken, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Diyarbakır
Dünya sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, hastalık, ölüm, ekonomik yük ve duygusal çöküntü temel
alındığında, kanserin bütün dünya insanlarını etkileyen en önemli sağlık problemi olabileceği düşünülmüştür.
Hızla gelişen araştırma alanlarından biri de kanser terapisi için ilaç keşfidir [1]. DNA’yı hedef alan ilaçlar klinik
olarak kullanılan en etkili ilaçlardandır ve farklı etki mekanizması olan ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında,
kanser hastalarının hayatta kalma süresinde anlamlı artış sağlarlar.
Bu çalışmada, (+ )-Duocarmycin antibiyotiği analoğu sentezlendi [2]. Sentezlenen ligandın DNA kesim ve
DNA’ ya bağlanma ilgileri sırasıyla, Agaroz Jel Elektroforezi ve Moleküler modelleme çalışmaları ile belirlendi.
Molecular Docking çalışmalarında Dock 6.0 programı kullanıldı. Moleküler Dinamik (MD) simülasyonlar Linux
işletim sisteminde, Amber (V10) kullanılarak yapıldı [3]. Bağlanma enerjleri ise MM/PB-SA programı
kullanılarak hesaplandı [4].
Sentezlenen ligandın plazmid DNA’ yı kesme etkisi incelendi. DNA host olarak d (ACGTACGT) ve d
(GAAGCTTC) kullanılan moleküller modelleme çalışmaları sentezlenen ligandın bağlanma özelliklerini
incelemek için kalitatif bir methot sağlar. Sonuçlar analiz edildiğinde, DNA ligand kompleksinin kararlılığında,
Van der Waals, elektrostatik, π-π etkileşimleri ve hidrojen bağı gibi kovalent olmayan etkileşimlerin etkili
olduğu gözlendi. Sonuç olarak sentezlenen ligand antikanser ilaç dizaynında yeni yaklaşımlar için öncü olarak
kullanılabilir.
Bu çalışma TUBİTAK 109T788 nolu proje tarafından desteklenmektedir. Yazarlar desteklerinden dolayı
TÜBİTAK’ a teşekkür eder.
KAYNAKLAR
[1] Parkin, D.M., Bray, F., Ferlay, J., Pisani, P., Estimating the world cancer burden: Gl obocan 2000, Int. J.
Cancer, 94, 153-156, 2001.
[2] Tietze, F.L., Major, F., Synthesis of new water soluble DNA-Binding subunits for analogues of the cytotoxic
antibiotic CC-1065 an their Prodrugs, Eur. J. Org. Chem., 2314 -2321, 2006.
[3] Wang, J.M., Cieplak, P., Kollman, P.A. J., How Well Does a Restrained Electrostatic Potential (RESP) Model
Perform in Calcluating Conformational Energies of Organic and Biological Molecules? Comput.
Chem., 21, 1049-1074, 2000.
[4] Case, D.A., Cheatham III, T.E., Darden, T., Gohlke, H., Luo, R., Merz, K.M., Onufriev Jr., A., Simmerling, C.,
Wang, B., Woods, R., J. Comput. Chem., The Amber biomolecular simulation programs, 26, 16681688, 2005.
122
BP-EN-039
Synthesis and DNA Cleavage Ability of (+ )-Duocarmycin Antibiotic Analog with Molecular Modeling
Şafak Özhan Kocakaya, Bircan Çeken, Hayrettin Dinç, Murat Kızıl
Dicle University, Faculty of Science, Chemistry Department, Diyarbakır
According to the World Health Organization (WHO ), based on morbidity, mortality, economic burden, and
emotional hardship, cancer may be considered the most onerous health problem affecting people
worldwide. One of the most rapidly developing areas of research is the discovery of drugs for cancer therapy
[1]. Anticancer agents that target DNA are some of the most effective agents in clinical use and have
produced significant increases in the survival of cancer patients when used in combination with drugs that
have different mechanisms of action.
In this study, Duocarmycin antibiotic analog containing proflavin and diazo group was synthesized [2]. The
DNA cleavage and binding affinity of synthesized ligand was investigated using Agarose Jel Electrophoresis
and Molecular modeling studies, respectively. Molecular docking studies were performed with Dock 6.0
program. Molecular simulation package were performed with the principle of Linux operating system by
Amber (V10) [3]. The bindig energies calculated by MM/PB-SA [4].
The supercoiled plasmid DNA cleavage activity of synthesized ligand was investigated. Our molecular
modeling approach, using the d (ACGTACGT) and d (GAAGCTTC) as a model DNA host, provides a qualitative
method for comparing the binding properties of synthesized ligand. From the analysis of results it appears
that Van der Waals, electrostatic interactions, pi-pi interactions and hydrogen bonds are involved in
stabilizing the DNA ligand complexes. In conclusion, the synthesized ligand could be used as lead to new
possibilities in the design of anticancer drug.
The authors would like to give thanks to TÜBITAK “The Scientific and Technical Research Council of Turkey ”
for financial support under Project Number 109T788.
REFERENCES
[1] Parkin, D.M., Bray, F., Ferlay, J., Pisani, P., Estimating the world cancer burden: Globocan 2000, Int. J.
Cancer, 94, 153-156, 2001.
[2] Tietze, F.L., Major, F., Synthesis of new water soluble DNA-Binding subunits for analogues of the cytotoxic
antibiotic CC-1065 an their Prodrugs, Eur. J. Org. Chem., 2314 -2321, 2006.
[3] Wang, J.M., Cieplak, P., Kollman, P.A. J., How Well Does a Restrained Electrostatic Potential (RESP) Model
Perform in Calcluating Conformational Energies of Organic and Biological Molecules ? Comput.
Chem., 21, 1049-1074, 2000.
[4] Case, D.A., Cheatham III, T.E., Darden, T., Gohlke, H., Luo, R., Merz, K.M., Onufriev Jr., A., Simmerling, C.,
Wang, B., Woods, R., J. Comput. Chem., The Amber biomolecular simulation programs, 26, 16681688, 2005.
123
BP-TR-040
Farklı Manyetik Nano-Partiküllere Üreaz İmmobilizasyonu Koşullarının ve Karakterizasyonunun
Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi
Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Sunulan çalışmanın amacı, manyetik özellikli yeni IM (Fe 3 O4 ) ve INM (Fe 2 O3 NiO2 .H2 O) non-kompozit
taşıyıcıların sentezi, hazırlanan partiküllerin üreaz immobilizasyonunda kullanılıp, immobilizasyon koşullarının
optimizasyonunu ve karakterizasyonunu sağlayıp, matriksleri karşılıklı olarak değerlendirilmesini yapmaktır.
Bu amaçla adsorpsiyon ve çapraz bağlama metodları uygulanıp, hazırlanan immobilize enzim setlerinin üreyi
yıkma kapasiteleri araştırıldı.
Yapılan optimizasyon çalışmalarında, enzim derişimi, 0.5 mg/ml; adsorpsiyon süresi, IM için 10 dk, INM için 1
dk; taşıyıcı miktarı IM için 50 mg, INM için 25 mg; tampon türü, fosfat; pH, IM için 7.0, INM için 8.0;
glutaraldehit derişimi 2 % (h/h) bulundu. Karakterizasyon için, optimum sıcaklık (20 -60°C ), optimum pH (310 ), kinetik parametreler, termal kararlılık (4-70°C ), pH kararlılığı (4-9 ), operasyonel kararlılık (0- 300 dk ),
tekrarkullanılabilirlik (30 defa) ve depo kararlılığı (6 ay) çalışmaları yapıldı. Ayrıca kullanılan manyetik
partiküller IM ve INM için immobilizasyon öncesi ve sonrası TEM görüntüleri alındı.
Serbest enzimin ve INM immobilize üreazın optimum sıcaklığı 35ºC iken IM immobilize üreazın optimum
sıcaklığı 40ºC olarak bulunmuştur ve IM immobilize üreazın sıcaklık profili daha geniş bir alana ya yıldı. Hem
IM hem de INM immobilize formlar, 70ºC’de bile aktivitelerinin yaklaşık %60’ını koruyabildi. Buna karşılık,
serbest enzim bu sıcaklıkta aktivitesinin %90’ını kaybetti. Serbest ve immobilize enzimlerin aktivitelerine pH
etkisi genellikle optimum eğrileri çizilerek izlendi, optimum pH serbest üreaz için 7.5 iken IM ve INM
immobilize üreaz setleri için 7.0 bulundu. İmmobilize üreazda, pH skalası serbest üreaza kıyasla daha geniş
bir alana yayıldı.
İmmobilize enzimler endüstriyel kullanım açısından değerlendirildiğinde, en önemli kriterlerden biri tekrar
kullanılabilirliktir. IM ve INM immobilize üreaz sistemlerinin tekrar kullanılabilirlikleri 30 kez ölçüm alınarak
belirlendi ve IM immobilize üreaz 7 ölçüm süresince aktivitesinin yaklaşık tamamını k orurup, 25 ölçüm
sonrasında aktivitesinin yalnızca %50’sini kaybetti. INM immobilize üreaz ise 3 ölçüm süresinde aktivitesinin
tamamını korudu, 16 ölçüm sonrasında aktivitesinin %50’sini kaybetti.
124
BP-EN-040
A Comparative Assessment of Urease İmmobilization Conditions and Characterization on Different
Magnetic Nano-Particles
Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke
Muğla University, Faculty of Science, Chemistry Department
The aims of the present study were synthesis of non -composite carriers, IM (Fe 3 O4 ) and INM
(Fe 2 O3 NiO2 .H2 O), which are magnetic featured, using the prepared particles for urease immobilization,
investigating optimum immobilization conditions and characterization, evaluating matrix comparatively. For
this purpose, adsorption and crosslinking methods were applied and the capacity of destruction of urea was
investigated.
The optimization results were 0.5 mg/ml for enzyme concentration; 10 min (IM) and 1 min (IN M) for
adsorption time; 50 mg (IM) and 25 mg (INM) for amount of carrier; pH 7.0 (IM) and pH 8.0 for optimum
immobilization pH and 2 % (v/v) for glutaraldehyde concentration. The optimum temperature (20-60°C ),
optimum pH (3-10 ),kinetic parameters, thermal stability (4-70°C ), pH stability (4-9 ), operational stability (0300 min ), reusability (30 times) and storage stability (6 month) were investigated for characterization of
immobilized sets. Also TEM images were taken before and after immobilization for characterizations of
magnetic particles IM and INM.
The optimum temperatures of free enzyme and INM immobilized urease were 35ºC, while 40ºC was found
for IM immobilized urease and temperature profile of IM immobilized urease was spread over a large are a.
Both IM and INM immobilized urease sets protected 60 % activity at 70ºC. But free urease lost 90 % activity
at this temperature. Optimum curves were drawn to determine the effect of pH on activity of free and
immobilized enzymes. While the optimum pH was 7.7 for free enzyme, 7.0 was found for immobilized sets.
The pH scale of immobilized sets spread over larger area than free one.
One important criteria of immobilized enzymes was reusability in term of industrial use. The reusability IM
and INM immobilized urease systems were determined by measuring activity 30 times. IM immobilized
urease protected almost all of the activity after 7 times and lost 50 % activity after 25 times. INM
immobilized urease protected almost all of the activity after 3 times and lost 50 % activity after 16 times.
125
BP-TR-041
Manyetik Nano-Partiküllere Katalaz İmmobilizasyonunun Karakterizasyonu
Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Sunulan çalışmanın amacı, katalaz enzimini, manyetik partiküller olan Fe 3 O4 (IM) ve Fe 2 O3 NiO2 .H2 O (INM )’e
immobilize edip, optimum immobilizasyon koşullarında karakterizasyonunu yapmaktır. Bu amaçla
adsorpsiyon ve çapraz bağlama metodları uygulanıp, hazırlanan immobilize enzim setlerinin H 2 O2 giderme
kapasiteleri araştırıldı. Daha önceki çalışmalarımızda belirlemiş olduğumuz optimum koşullar olan enzim
derişimi, 1 mg/ml; adsorpsiyon süresi, IM için 15 dk, INM için 10 dk; taşıyıcı miktarı 25 mg; tampon türü ve
pH, fosfat pH 7; glutaraldehit derişimi 3 % (h/h) sabit tutuldu [1]. Karakterizasyon için, optimum sıcaklık (20 50°C ), optimum pH (3-10 ), kinetik parametreler, termal kararlılık (4-70°C ), pH kararlılığı (4-9 ), operasyonel
kararlılık (0- 210 dk )ve tekrarkullanılabilirlik (11 defa) çalışmaları yapıldı. Ayrıca kullanılan manyetik
partiküllerin (IM ve INM) karakterizasyonu için TEM görüntüleri alındı.
IM ve INM immobilize katalazın optimum sıcaklığı 30ºC iken serbest üreazın optimum sıcaklığı 35ºC ola rak
bulundu ve IM immobilize katalazın sıcaklık profili daha geniş bir alana yayıldığı görüldü. Serbest ve
immobilize enzimlerin aktivitelerine pH etkisi optimum eğrileri çizilerek izlendi. Optimum pH, serbest katalaz
ve IM immobilize katalaz için 7.0 iken, INM immobilize katalaz için 8.0 bulundu. İmmobilize katalaz setlerinin
her ikisinde de, pH skalası serbest katalaza kıyasla daha geniş bir alana yayıldı. Serbest enzimle
karşılaştırıldığında immobilize sistemlerin K m değerlerinde küçük bir artış, bununla birlikte Vm değerlerinde
ise küçük bir azalma gözlendi.
Enzimler düşük sıcaklıklarda daha kararlı olurken yüksek sıcaklıklarda denatürasyon meydana gelmektedir.
Termal kararlılıkları incelenen immobilize enzim setlerinin 50°C’de bile aktivitelerini 75 % oranında
korudukları, buna karşılık bu sıcaklıkta serbest katalazın aktivitesinin 25 %’ini ancak koruduğu görüldü.
Benzer şekilde immobilize sistemlerin pH kararlılığını da arttırdığı görüldü.
Hem IM hem de INM immobilize katalaz setlerinde yapılan operasyonel kararlılık çalışmalarında 210 dk
sonrasında aktivitelerini % 47 oranında korudukları belirlendi. Pratik enzim uygulamaları için son derece
önemli olan tekrarkullanılabilirlik kriteri de incelenip, ardarda 11 kez aktivite analizi yapıldı. 8 döngü
sonrasında IM partiküllerin halen aktivitesinin %90’ını, 11 dö ngü sonrasında ise aktivitesinin 49 %’unu
koruduğu görüldü. INM immobilize setlerinde ise 11 döngü sonrasında aktivitesini 32 % oranında korudu.
Elde edilen sonuçlar açıkça gösteriyor ki hazırlanan partiküller katalaz immobilizasyonu için oldukça kullanışlı
matriks oluşturdu. Ayrıca immobilizasyon yönteminin kolay uygulanabilir oluşu da pratik uygulamalar için
önemlidir.
KAYNAKLAR
[1] İspirli Doğaç Y., Teke M., Removal of H2 O2 by Magnetic Catalase Beads, European Biotechnology
Congress, 2011.
126
BP-EN-041
Characterization of Catalase Immobilization on Magnetic Nano-Particles
Yasemin İspirli Doğaç, Mustafa Teke
Muğla University, Faculty of Science, Chemistry Department
The aim of the present study is to realize immobilization of catalase enzyme onto magnetic particles and
characterization the optimum immobilization conditions. For this purpose, adsorption and crosslinking
methods were applied and the capacity of eliminating of H 2 O2 was investigated. The optimum conditions
which have been designated in the previous study [1] were kept at 1 mg/ml for enzyme concentration; 15
min (IM) and 10 min (INM) for adsortion time; 25 mg for carrier amount; phosphate buffer and pH 7.0 and 3
% (v/v) for glutaraldehyde concentration. The optimum temperature (20 -50°C ),optimum pH (3.0-10.0 ),
kinetic parameters, thermal stabilty (4-70°C ), pH stabilty (4.0-9.0) operational stabilty (0-210 min) and
reusabilty (11 times) were investigated for characterization of immobil ized sets. Also TEM images were
taken for characterizations of magnetic particles IM and INM.
The optimum temperatures of IM and INM immobilized catalase were 30ºC while 35ºC was found for free
catalase and temperature profile of IM immobilized catalase was spread over a large area. Optimum curves
were drawn to determine the effect of pH on activity of free and immobilized enzymes. Optimum pHs of
free, IM immobilized and INM immobilized catalase were found respectively 7.0, 7.0, 8.0. The pH scale of
both immobilized catalase sets spread over larger area than free one. K m values of immobilized systems
showed a small increase, however the values of Vm were showed a small decrease compared with soluble
enzyme.
While enzymes are stable at low temperatures, dena turation occurs at higher temperatures. Thermal
stabilties of immobilized enzyme sets were studied and they maintained 75 % activity at 50°C. But at this
temperature free catalase protect only 25 % activity. Similarly, immobilized systems showed that the
increase of the pH stability.
The activity of immobilized enzymes protect 47 % activity after 210 min at the operational stability studies of
both IM and INM immobilized sets. The criteria of reusabilty which is extremely important to pratical
applications were also investigated and activity analysis was performed 11 times in succession. IM
immobilized catalase maintained 90 % activity after 8 cycles and 49 % activity after 11 cycles. INM
immobilized catalase protected 32 % activity after 11 cycles.
The obtained results shows clearly the prepared matrix particles formed very useful for immobilization of
catalase. In addition to being easily applicable immobilization method is important for pratical applications.
REFERENCES
[1] İspirli Doğaç Y., Teke M., Removal of H2 O2 by Magnetic Catalase Beads, European Biotechnology
Congress, 2011.
127
BP-TR-042
Gürültü Kirliliğinin İndüklediği Oksidatif Stres Üzerine Alfa Lipoik Asitin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
Yasemin S. Karafakıoğlu 1 , Mustafa Yalçın 1 , İsmail Küçükkurt 2 , Recep Aslan 2
1
Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Giderek artan sanayileşme ve kentleşme sonucunda gürültü önemli bir çevresel kirlilik etkeni haline gelmiştir.
Gürültünün insan sağlığını pek çok yönüyle olumsuz etkilediği görülmesine rağmen, toplumumuzda halen bir risk
olarak görülmemektedir 1. Bu çalışma, gürültü kirliliğinin oksidan – antioksidan denge üzerine etkilerini ve
maruziyetin oksidatif stresle ilişkili olup olmadığını belirlemek ayrıca bir antioksidan olarak  lipoik asitin gürültü
kirliliği maruziyetine karşı koruyucu etkilerini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Kontrol grubu (K ),
gürültü kirliliğine maruz bırakılan grup (GK ),  lipoik asit (LA) grubu ve gürültü kirliliği +  lipoik asit grubu (GKLA)
olmak üzere her grupta 8 rat olmak üzere 4 grup oluşturulmuştur. Gruplardan alınan kan örneklerinde MDA, GSH,
NO, SOD, CAT, GPx ile kortizol, serotonin, lökosit, monosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, glikoz, kolesterol, total
protein, trigliserit, HDL, LDL ve Üre-N miktarları belirlenmiştir.
Çalışmamızda, istatistiksel anlamlılıkta olmamakla birlikte, gürültü maruziyeti lökosit düzeylerini azaltmış, alfa lipoik
asit uygulaması ise kontrollerde lökosit düzeyini artırırken, deneme gruplarındaki seviyeyi kontrol grubu düzeylerine
ulaştıramamıştır.
Diğer hematolojik göstergelerde bir değişiklik görülmemiştir. Oksidan statünün klasik göstergesi MDA lipoik asit ve
gürültü+ lipoik asit gruplarında en düşük seviyede, diğer gruplarda ise kontrol grubuna oranla istatistiksel
önemlilikte yüksek olarak saptanmıştır. (p0,05 ).
Eritrosit paketi SOD düzeyleri gürültü uygulanan grupta hafif artış göstermiş, ancak en düşük düzeyini alfa lipoik asit
grubunda görülmüştür.
Eritrosit paketi GSH seviyeleri açısından bakıldığında; gürültü maruziyetinde GSH’ın en düşük seviyesine ulaştığı,
antioksidan uygulamasının bu seviyeyi kontrol grubu düzeyine çıkardığı ve bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu görülmüştür. (p0,05 ).
Serum Katalaz düzeyindeki değişikliklerin istatistiksel olmamakla birlikte; en düşük seviyesine gürültü+ lipoik asit
grubunda ulaştığı, lipoik asit ve yağ grubunda ise üst seviyelere çıktığı görülmüştür.
Tek başına yağ uygulanması kan kolesterol düzeyini arttırırken, LA kullanılması ise kontrol düzeylerine gerileten bir
kolesterol tablosu oluşturmuştur.
Gruplar arasında HDL düzeyi en düşük olan GK grubudur. Gürültünün oluşturduğu stresin kan kolesterollerinden
HDL’nin oluşumuna olumsuz etki gösterdiği söylenebilir. Kontrol ve GK grupları arasında % 10’dan fazla değişim
gözlenmektedir. Lipoik asitin uygulanan dozunun 75 dB kronik gürültü kirliliğine maruziyette uygun bir antioksidan
olduğu düşünülmektedir.
Hayvanların diyetine yağ eklenmesi yanı sıra GK maruziyeti deneklerde oksidatif stresi arttırmış bunun bir diğer
göstergesi olarak da NO seviyesi yükselmiştir.
Kortizol seviyesi en yüksek değerini kontrol grubunda en düşük düzeyini GKLA grubunda almıştır. Serotonin seviyesi
istatistiksel anlamlılıkta olmamakla beraber en yüksek değerini kontrol grubunda en düşük düzeyini GKLA grubunda
almıştır.
Sonuç olarak; deneme modelimizdeki düzeyde (75dB) gürültüye maruziyetin 30 gün süreyle uygulanmasının
hayvanlarda lökositer savunma zafiyetine yol açabileceği, antioksidan olarak Alfa lipoik asitin önemli bir korunma
sağlayabileceği görülmüştür.
KAYNAKLAR
[1] Güvercin, Ö., Aybek, A.. Taş Kırma ve Eleme Tesislerinde Gürültü Sorunu.KSÜ F en ve Mühendislik Dergisi, 6
(2):101-107, 2003.
128
BP-EN-042
Investigation of Protective Effects of  Lipoic Acid Towards Oxidative Stress Caused by Noise Pollution
Yasemin S. Karafakıoğlu 1 , Mustafa Yalçın 1 , İsmail Küçükkurt 2 , Recep Aslan 2
1
Usak University, Faculty of Science, Department of Chemistry
Due to the increasing industrialization and urbanization, the noise has become a significant cause of environmental
pollution. Despite noise pollution has adverse effects on many aspects of human health; our society is still not seen
noise pollution as a risk to human health. 1
This study aims to find out the effects of noise pollution over the balance of oxidant-antioxidant and determine to
be exposed that is related or not with oxidative stress. Moreover, it researches preventive effects of an antioxidant,
a lipoic acid, against to be exposed to noise pollution. There are five groups in this study. Each group has 8 rats.
These groups are; control group (K ), group to be exposed to noise pollution (GK ), lipoic acid (LA ), noise pollution +
lipoic acid group (GKLA ), and fat group (Y ). The parameters will be determined from blood samples are as follows;
MDA, GSH, SOD, CAT, NO, GPx, cortisol, serotonin, leucocyte, monocite, erythrocyte, hemoglobin, hematocrit
glucose, cholesterol, total protein, trigliserid, HDL, LDL, urea-N.
In this research, the data were statistically insignificant, Leucocytes acid value in GK group was less than K group
due to noise pollution, leucocytes acid value in LA group was more than K group due to  lipoic acid application ,and
leucocytes group values in GKLA were less than K group both noise pollution and  lipoic acid application.
There were no changes on the other hematological indicators. MDA, classic indicator of oxidant status, was at the
lowest level of LA and GKLA groups, and statistically significantly higher in the other groups compare to K group.
(p0,05)
Noise application treated groups showed a slight increase in erythrocyte SOD levels, but it was the lowest level on
GKLA group.
In terms of erythrocyte GSH levels, glutathione reached the lowest levels on GK group and glutathione reached to K
group levels on GKLA group, both data were statistically significant. (p0,05)
Changes in the level of serum catalase, statistically insignificant, reached the lowest level on GKLA group, at the
highest level on LA and Y groups.
The application of only fat on Y group increased blood cholesterol levels, the application of anti-oxidation on LA
group reduced cholesterol levels till to K group cholesterol levels.
GK group had the lowest HDL levels. Noise generated stress could be said a negative effect on the formation of
blood cholesterol HDL. More than 10% change was observed on the K and GK groups. In the chronic exposure of 75
dB of noise pollution, the dose of lipoic acid is thought an appropriate antioxidant.
In both GK group and Y group, oxidative stress increased with NO level which is also another indication of increased
oxidative stress.
Cortisol level reached the highest level in K group and lowest level in GKLA group. Serotonin level, statistically
insignificant, reached the lowest level in K group and highest level in GK level.
As a result, this research shows in rats the application of 75 dB noise for 30 days may reduce leucocyte defense in
the rats body, while  lipoic acid may provide an important safeguard for the rats body.
REFERENCES
[1] Güvercin, Ö., Aybek, A.. Taş Kırma ve Eleme Tesislerinde Gürültü Sorunu.KSÜ F en ve Mühendislik Dergisi, 6
(2):101-107, 2003.
129
BP-TR-043
Ticari Sirkelerden İzole Edilen Gluconacetobacter Türlerinin Biyokimyasal Yöntemlerle Tanımlanması ve
Selüloz Üretiminde Kullanımı
Yaşar Andelib Aydın 1 , Nuran Deveci Aksoy1
1
İstanbul Teknik Üniversitesi KMF Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
Dünyadaki en yaygın organik polimer olan selülozun en önemli kaynağı bitkilerdir. Ancak, 1886 yılında,
Brown, bazı asetik asit bakterilerinin uygun besi ortamında selüloz ile aynı kimyasal yapıyı paylaşan ve
bakteriyel selüloz olarak adlandırılabilecek bir film ürettiklerini ispatlamıştır. Yapılan araştırmalar, bazı yosun,
mantar ve bakteri türleri gibi mikroorganizmalarında selüloz sentezleyebildiklerini ortaya koymuştur. Ancak,
özellikle Acetobacter türleri içerisinde yeralan Gluconacetobacter türleri üretim miktarı ve malzeme niteliği
bakımından önplana çıkmıştır [1]. Bu çalışmada, ülkemizdeki ticari sirkelerden yüksek verimlilikte selüloz
üretebilen asetikasit bakterilerinin izolasyonu ve biyokimyasal yöntemler ile tür ve cins bazında
karakterizasyonu hedeflenmiştir. Bu amaçla, çeşitli marka ve türlerde altı ayrı ticari sirkeden kültür
izolasyonu gerçekleştirilmiştir.
Ticari sirkelerden alınan örnekler, Hestrin-Schramm besiyerinde zenginleştirilmiş ve HS-agar (%1.5 agar)
içeren petri kaplarına yayılmıştır. Mukoz yapıdaki beyaz-krem renkli koloniler tekrarlanan yayma işlemiyle
saflaştırılmıştır. Saflaştırılan kültürler CaCO3-agar kaplarına yayılarak asetik asit bakterileri tespit edilmiştir.
Hücre morfolojisi ışık mikroskobu altında incelenmiştir. Gram negatif suşların seçilebilmesi için gram boyama
tekniği uygulanmıştır. Asit üretebilen, gram negatif çubuk biçimli izolatlar %5 (v/v) aşı oranı ile kademeli
olarak büyütülmüş ve static koşullarda selüloz oluşumu takipedilmiştir. Üretilen selülozun yapısı ve
kristalinitesi XRD ve 13C-NMR, CP/MAS ile analizedilmiştir. Selüloz üretebildiği ispatlanan kültürler, katalaz,
oksidaz ve indol üretimi, asetat ve laktat oksidasyonu, karbonhidratlardan asit üretimi, üre ve sitrat tüketimi,
jelatin hidrolizi vb. biyokimyasal testlere tabi tutulmuştur. Tüm deneyler iki paralel halinde yürütülmüş ve
Gluconacetobacter xylinus DSM 46604 türü referans kültür olarak kullanılmıştır.
Kaynak (üzüm, elma, alıç) ve tip (organik ve inorganik) bakımından farklılık gösteren altı ticari sirkeden
morfolojik özellikler (renk, pürüzlülük vs.) esas alınarak 35 farklı saf koloni elde edilmiştir. Gram boyama testi
veCaCO3 -agar testi ile gram negatif, çubuk formlu ve asit üretebilen bakteriler ayrıştırılmış ve bu bakterilere
uygulanan selüloz üretimi testi neticesinde suş sayısı 3’e indirgenmiştir. Biyokimyasal testler suşlardan iki
adedinin referans kültür ile eşdeğerolduğunu ortaya koymuştur. Referans kültür için 4.665 g/L olan selüloz
üretim kapasitesinin, TES2 olarak kodlanan suşda 4.89 g/L, DS1 olarak kodlanan suşta ise 2.93 g/L olarak
bulunması bu bulguyu doğrulanmıştır.
Çalışma sonucunda, ticari sirkelerden selüloz üretebilen iki ayrı suş elde edilmiş ve morfolojik ve
biyokimyasal testlerle Gluconacetobacter türüne ait oldukları ispatlanmıştır. Uygulanacak ek aşamalarla
mutasyon direnci kazandırılmasının ardından, kültürlerin ulusal ve uluslararası kültür kaynaklarına
kazandırılması mümkün olabilecektir.
KAYNAKLAR
[1] Klemm, D., Heublein, B. and Fink, H.P. AngewandteChemie International Edi tion, 44, 3358-3393, 2005.
130
BP-EN-043
Identification of Cellulose Producing Gluconacetobacter Sp. İsolated from Commercial Vinegar by
Biochemical Methods
Yaşar Andelib Aydın 1 , Nuran Deveci Aksoy1
1
Istanbul Technical University CMF Chemical Engineering Department
The main source of cellulose, known as the most abundant organic biopolymer in nature, is plants. However,
in 1886, Brown showed that the extracellular biofilm secreted by some species of acetic acid bacteria shared
the identical chemical structure with plant cellulose and named it as bacterial cellulose. With several more
studies, it has now been known that some microorganisms such as algae, fungi and bacteria also possess the
ability to synthesize cellulose. However, only Gluconacetobacter sp. within Acetobacteraceae family have a
high potential for commercialization in terms of high production capacity and material quality involved [1].
The aim of present study was to isolate acetic acid bacteria with high productivity for cellulose from
commercial vinegars and to characterize those strains in genus and species level by biochemical tests. Thus,
six different commercial vinegars of various kinds were involved in experiments.
Samples taken from commercial vinegars were enriched Hestrin-Schramm (HS) broth and streaked on HSagar (1.5% agar) plates. Mucuous colonies with white to cream color were purified by repeated streaking.
Purified cultures were streaked onto CaCO 3 -agar plates for selection of acetic acid bacteria. Cellular
morphology was investigated under light microscobe. Gram negative colonies were identified by gram stain.
Acid producing, gram negative, rod shaped isolates were cultivated using 5% (v/v) inocula tion ratio and
cellulose production was monitored under static culture conditions. The structure and cristallinity of
secreted cellulose were analyzed by XRD and 13C-NMR CP/MAS. Isolates with ability to synthesize cellulose,
were subjected to numerous biochemical tests such as catalase, oxidase and indole production, acetate and
lactate oxidation, acid production from carbohydrates, urea and citrate consumption, gelatin hydrolysis etc.
All experiments were conducted in parallels and Gluconacetobacter xylinus DSM 46604 strain was used as
reference culture.
Using morphological criteria such as colony color and roughness, thirty five different pure colonies were
isolated from commercial vinegar samples from variant sources (grape, apple, haw) and types (organic ve
inorganic). Rod shaped, acid producing colonies were differentiated by Gram stain and CaCO 3 -agar tests.
Only three strains could pass cellulose production test. With elaborate biochemical testing, two of the
isolates were shown to have identica l characteristics with reference culture. The indicated result was
verified by comparison of cellulose productivities of reference and isolated cultures. The values were 4.655
g/L for reference culture and 4.89 and 2.93 g/L for isolated strains coded TES2 and DS1, respectively.
Two cellulose producer Gluconacetobacter sp. strains were isolated from commercial vinegar samples.
Addition of these strains to national and international culture collections can be probable only after
application of additional treatments for enhancement of mutation resistance.
REFERENCES
[1] Klemm, D., Heublein, B. and Fink, H.P. Angewandte Chemie International Edition, 44, 3358 -3393, 2005.
131
BP-TR-044
Bazı Kozmetik Ürünlerin Ağır Metal ve Fenolik Madde İçeriklerinin Araştırılması
Yaşar Demir 1 , Fatih Uçkaya 1 , Şeyda Kıvrak1 , İbrahim Kıvrak1 , Mansur Harmandar 1 , Nazan Demir 2
1
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 48000, Muğla
Çağlar boyu güzel görünmek, güzel kalmak, bakımlı bir cilde sahip olmak insanlar için son derece önemli
olmuştur. Güzellik anlayışı çağlara ve toplumlara göre değişse de insanlar her zaman süslenmeye önem
vermişlerdir. Buna bağlı olarak da kozmetik kullanı mı o çağlardan günümüze dek devam etmiştir [1].
Günümüzde de kozmetik ürünlere rağbet giderek artmaktadır. Fakat bu ilgi artışı kozmetik ürünlerin görseli
güzelleştirirken, sağlığı tehdit edip etmediği sorusunu gündeme getirmektedir. Çünkü basit bir el kre mi bile
çok sayıda kimyasal içermekte ve bu kadar kimyasalın bir arada kullanıldığı ürünler kullanım miktarı ve
sıklığına bağlı olarak sağlığı tehdit edebilmektedirler. Bu kimyasallar içerisinde ağır metaller önemli bir yer
teşkil etmektedirler. 2009 yılı itibarıyla Türkiye’de ağır metal kullanımı yasaklanmasına rağmen bu maddeler
hala ürünlere ilave edilmektedir. Antioksidanlar ise son yıllarda büyük önem kazanmış bir grup
yükseltgenmeyi önleyici bileşiğin genel ismi olup, diğer birçok fonksiyonlarının yan ı sıra yaşlanmakla
savaşmakta da en etkili silah oldukları düşünülmektedir. Bu grubun en önemli doğal üyesi alfa tokoferoller
olup, yaygın ismi ile E vitaminidir. Kozmetik ürünlerdeki varlıkları insan sağlığı açısından güven vericidir. Bu
yüzden kozmetik ürünlerde antioksidan maddelerin de bulunması yararlı olacaktır.
Bu çalışmada amaç; bazı kozmetik ürünlerdeki ağır metaller ile fenolik bileşiklerin aranması ve incelenen
kozmetik ürünlerin sağlığa zararlı etkilerinin ve antioksidan olup olmadıklarının bel irlenmesidir. Çalışma
çerçevesinde piyasadan temin ettiğimiz 3 farklı marka saç boyası ve 6 farklı renkteki ojelerde AAS cihazında
bazı ağır metallerin (Pb, Cd) tayini ve Folin-Ciocalteu yöntemi ile toplam fenolik madde tayini yapılmıştır [2].
Ağır metal tayini için, gerekli oranlarda Pb ve Cd numuneleri hazırlanıp AAS’de ölçüm alınmıştır. Fenolik
madde tayini için ise, gallik asit ile bir kalibrasyon eğrisi çizilmiş ve bu eğri kullanılarak incelenen saç boyası ile
ojelerin toplam fenolik madde miktarları gallik asite eşdeğer olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre;
araştırma çerçevesinde incelenen saç boyası ve ojelerde Pb ve Cd oranlarının oldukça yüksek seviyede
olduğu ve fenolik madde miktarlarının ise çok düşük düzeyde olduğu bulunmuştur. Bu sonu çlardan yola
çıkılarak çalışmada kullanılan kozmetik örneklerinin sağlık açısından tehlikeli olabilecekleri ve antioksidan
kapasitelerinin de iyi kalitede olmadıkları söylenebilir.
KAYNAKLAR
[1] Aylin İ. Yavaşal Çarıkçı, Füsun Uçar, H. Tansel Yalçın, Kozme tik Ürünlerde Bakteriyal ve Fungal
Kompozisyonun Klasik Yöntemler ve PCR Yöntemi Kullanılarak Saptanması, Elektronik Mikrobiyoloji
Dergisi TR, 06 01, 1-16, 2008.
[2] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela -Raventos, R.M., Analysis of total phenols and other oxidation
substrates and antioxidants by meansof Folin-Ciocalteu reagent, Methods Enzymol., 2 99, 152-178,
1999.
132
BP-EN-044
Investigation of Heavy Metals and Phenolic Contents of Some Cosmetics
1
Yaşar Demir , Fatih Uçkaya 1 , Şeyda Kıvrak1 , , İbrahim Kıvrak1 , Mansur Harmandar 1 , Nazan Demir 2
1
2
Mugla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 48000, Muğla
Mugla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and Genetics, 48000,
Muğla
The seem beautiful, staying nice, having a well-groomed skin have been extremely important for the people
for ages. If the sense of beauty changes to ages and societies, people always attach importance to good
looks. Accordingly, use of cosmetics have cuntinued for ages to present [1]. Today demand for cosmetic
products is increasing. But this interest brings up a question that cosmetics are dangerous for health or not.
Because even a simple hand cream contains a large number of chemical and this products threaten the
health depending on the amount and frequency of use. These chemicals have a high percentage of heavy
metals. Altough the use of heavy metals banned as of 2009, manufacturers still add them to products.
Antioxidants have been important compounds which prevent oxidation in recent years. As well as many
other functions, antioxidants fight the age. The most important natural member of this group is alpha tocopherols and their common name is vitamin E. So they are very safety for cosmetic products.
Purpose of the study, investigation of heavy metals and phenolic contents in some cosmetics and
determination if these cosmetics are healthy and antioxidant. We bought three different brands of hair dye
and six different colored nail polish from public market. Then we analyze heavy metals (Pb, Cd) with AAS and
we measure total phenolic content wtih Folin-Ciocalteu method [2]. Firstly we prepared Pb and Cd solutions,
we measured them in AAS. Secondly, we prepared gallic acid solutions for calibration graph. Then we
prepared hair dye and nail polish solutions. Subsequently we determined total phenolic contents of these
cosmetics as gallic acid equivalents. At the result of this study, hair dies and nail polishes we analyzed have
high level Pb and Cd metals. Also they have low level phenolic compounds. We could tell that these
cosmetics are dangerous for health and they are not a good antioxidants.
REFERENCES
[1] Aylin İ. Yavaşal Çarıkçı, Füsun Uçar, H. Tansel Yalçın, 2008, Kozmetik Ürünlerde Bakteriyal ve Fung al
Kompozisyonun Klasik Yöntemler ve PCR Yöntemi Kullanılarak Saptanması, Elektronik Mikrobiyoloji
Dergisi TR, 06 01, 1-16.
[2] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela-Raventos, R.M., 1999, Analysis of total phenols and other oxidation
substrates and antioxidants by meansof Folin-Ciocalteu reagent, Methods Enzymol., 2 99, 152-178.
133
BP-TR-045
Magnetik Sporopollenin Varlığında Candida Rugosa Lipazın Sol-Jel Tutuklanma Metodu ile
İmmobilizasyonu ve Rasemik İlaçların Enantiyoseçimli Hidrolizinde Kullanılması
Elif Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Sporopollenin, spor kaynaklarının dış kısmında kalan zarar görmemiş hücre zarlarında olduğu gibi 500 milyon
yıldan beri eskimiş tortular ve kayalar üzerinde yaşayan canlılardan meydana gelen fiziksel ve kimyasal
kararlılığa sahip maddelerdir. Bunlar doğal bir madde olup dış etkilere karşı büyük bir dirence sahiptir.
Sporopolleninin belli bir özelliği spor büyüklüğünün tanecikten taneciğe değişmemesidir. Lycopodium
clavatum sporları 25 mikronluk bir çapa sahip olup düzgün bir yapıdadırlar [1,2].
Demiroksit magnetik partiküller proteinleri, enzimleri ve ilaçları bağlamada, taşıyıcı olarak gün geçtikçe
artmaktadır. Proteinlerin, enzimlerin, antikorların ve diğer biyolojik aktif bileşiklerin immobilizasyon
metotları, biyoteknolojide önemli bir yere sahiptir. İmmmobilize biyomoleküller hedef molekülleri veya
hücreleri modifiye etmek için kullanılabilirler [3,4].
Bu çalışmada Candida rugosa lipaz, demiroksit magnetik sporopollenin varlığında ve yokluğunda
oktiltrietoksisilan (OTES) ve tetraetoksisilan (TEOS) ile polikondansasyonla hazırlanarak kimyasal olarak inert
sol-jel tutuklama metoduna göre immobilize edildi. Tutuklamış enzimler kullanılarak rasemik Naproksen
metil esteri, mandelik asit metil esteri ve 2-fenoksi propiyonik asit metil esterinin enantiyoseçiml i hidrolizi
gerçekleştirildi. Optimum koşullar belirlendi.
KAYNAKLAR
[1] Tutar, H., Yilmaz, E., Pehlivan, E., Yilmaz, M. International Journal of Biological Macromolecules , 45, 315320, 2009.
[2] Yilmaz, E., Sezgin, M., Yilmaz M. J. Mol. Catal B: Enzym., 62, 162-168, 2010.
[3].Yilmaz, E., Sezgin M., Yilmaz M. J. Mol. Catal B: Enzym., 69, 35-41, 2011.
[4] Sayin S., Yilmaz E., Yilmaz M. Org. Biomol. Chem., 9, 4021-4024, 2011.
134
BP-TR-046
Modifiye Edilmiş Kitosan Boncuklar Üzerine İmmobilize Edilen Katalaz Enziminin Karakterizasyonu ve
Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi
Esra Başak, Tülin Aydemir, Ayşe Dinçer, Seda Becerik
Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Manisa
[email protected]
Enzim immobilizasyon teknikleri enzimin tekrar kullanımına ek olarak, üretim ortamından ayrılması ve sürekli
üretime olanak vermesi gibi avantajlar sağlar. İmmobilize biyokatalizörün başarılı bir şekilde uygulanması ve
geliştirilmesi için, enzim taşıyıcısı genellikle en önemli bileşen olarak göz önünde bulundurulur. İmmobilize
enzim reaktörlerinin kolaylık sağlamasına rağmen taşıyıcı materyallerin pahalılığı yüzünden ha la immobilize
enzimlerin geniş uygulama alanları az bulunmaktadır. Bundan dolayı, enzim immobilizasyonu için ideal bir
taşıyıcı olarak bilinen kitosan gibi ucuz taşıyıcılar üzerine enzim immobilizasyon teknikleri geliştirilmesi
gerekir. Kimyasal olarak kitinin deasetilasyonuyla elde edilen kitosan, metal iyonları ve organik maddelerin
uzaklaştırılması için ucuz ve çok yönlü bir polimerdir. Bu çalışmada kitosan ve kitosan-kil kompozit boncukları
üzerine kovalent bağlama yöntemiyle katalaz enziminin immobilizasyonu gerçekleştirildi ve immobilize
edilen katalaz enziminin karakterizasyonu yapıldı.
Hazırlanan kitosan ve kitosan-kil kompozit boncuklar üzerine bağlanan protein miktarı Bradford yöntemi ile
tayin edildi ve sırasıyla % 46.42, % 60.71 olarak belirlendi. Kitosan ve kitosan-kil kompozit üzerine immobilize
edilen enzim aktiviteleri sırasıyla 60.83 U/g taşıyıcı, 79.07 U/g taşıyıcı olarak ölçüldü. Serbest ve immobilize
edilen katalazın optimum pH’ı serbest katalaza göre değişmedi ve optimum pH 7.0, optimum s ıcaklık ise 35
o
C olarak belirlendi. Kitosan ile kitosan-kil üzerine immobilize edilen enzimin ve serbest enzimin K M değerleri
sırasıyla 33,76 mM, 30,33 mM ve 14,28 mM, Vmax değerleri ise sırasıyla 141,92 U/mg protein, 176,6 U/mg
protein ve 3076,92 U/mg protein olarak hesaplandı. Depolama çalışmaları sonucunda immobilize katalazın
serbest katalaza göre 4 ve 25 o C’de daha kararlı olduğu saptandı. İmmobilize katalazın tekrar
kullanılabilirliğini belirlemek için aynı boncuklarda 100 defa tekrarlanan aktivite ö lçümleri sonucunda,
immobilize enzimin başlangıç aktivitesinin yaklaşık yarısını koruduğu tespit edildi.
KAYNAKLAR
[1] Chang, M. Y., Juang, R., Activities, stabilities, and reaction kinetics of three free and chitosan –clay
composite immobilized enzymes, Enzyme and Microbial Technology 36, 75–82, 2008.
[2] Juang, R., Wu, F.,Tseng, R., Solute adsorption and enzyme immobilization on chitosan beads prepared
from shrimp shell wastes, Bioresource Technology 80, 187 -193, 2009.
135
BP-TR-047
Lipaz Enziminin Kalsiyum-Alginat/Kitosan Kompozit Jeline ve Arakol Bağlı Kitosana İmmobilizasyonunun
Optimizasyonu
Esra Yağız, Gül Özyılmaz
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Kimyasal katalizörlere göre ılımlı ortamlarda aktivite göstermesi, stereoseçiciliği ve yüksek katalitik
aktiviteleri nedeniyle enzimler, endüstriyel uygulamalar için oldukça kullanışlı biyomoleküllerdir. Ancak gerek
canlı kaynaklardan izole edilmeleri ve gerekse suda çözünür olması hem uygulama kolaylığı hem de maliyet
açısından dezavantaj oluşturmaktadır [1]. Bu nedenle çözünmez formlarının oluşturulduğu enzimlerin
immobilizasyon çalışmaları, reaksiyon ortamından kolayca uzaklaştırılmaları, reaksiyonun kon trolüne olanak
sağlamaları, defalarca kullanılabilmeleri ve daha kararlı hale getirilmeleri nedeniyle oldukça ilgi çekici bir
konu haline gelmiştir[2]. Bu çalışmada, kalsiyum-alginat/kitosan (Ca-Alg/Kitosan) jele hapsetme yöntemi ve
kitosan desteğe kovalent bağlama ile, Candida rugosa (CRL) ve Domuz pankreası (PPL) kaynaklı lipaz
enzimlerinin immobilizasyon koşullarının optimizasyonu amaçlanmıştır.
Çalışmada Na-Alg+kitosan+enzim çözeltisi glutaraldehit (GAL) içeren CaCl 2 çözeltisi ile muamele edilerek jel
oluşumu sağlanmış ve enzim hapsetme yöntemiyle immobilize edilmiştir. Bu yöntem Na -Alg, kitosan, GAL
derişimleri açısından ve jellerin kuruluk oranı açısından optimize edilmiştir.
Farklı uzunlukta arakollar ile modifiye edilmiş ve GAL ile aktifleştirilmiş kitosan desteğe ise enzim kovalent
olarak bağlanmıştır. Farklı arakol türü ve GAL derişimi açısından immobilizasyon etkinliği araştırılmıştır.
İmmobilizasyon çalışmalarında optimizasyon işlemleri, örneklerin izo-amil asetat (IAAc) ve hekzil asetat (HAc)
üretim etkinliklerine göre belirlenmiştir. Ca-Alg/Kitosan jeline hapsetme yöntemi ile immobilizasyonda en iyi
sonuçlar Na-Alg, kitosan ve GAL derişimi açısından sırasıyla % 1,5, % 1,5 ve % 0,15 kullanıldığında ende
edilmiştir. İmmobilizasyondan sonra elde edilen jeller farklı ağırlıklarda kurutulmuş ve bağıl ağırlığı % 27
olarak belirlenmiştir.
Kitosan desteğe arakollar üzerinden enzim immobilize edildiğinde en iyi bağlanma 1,3 diamino propan ile
gerçekleştirmiştir. En yüksek aktivitenin % 0,5 GAL kullanılarak hazırlanan kitosan desteklerle elde edildiği
gözlenmiştir.
Bu çalışmayı desteklediği için TÜBİTAK ‘a (107T919) ve Mustafa Kemal Üniversites i Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimine (09 M 0501) teşekkür ederiz.
KAYNAKLAR
[1] Ozyilmaz, G., Gezer, E., Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 140, 143, 140 -145, 2009.
[2] Telefoncu, A., Enzimoloji Lisansüstü Yaz Okulu, 193 -312, 1997.
136
BP-TR-048
Kitosana İmmobilize Edilmiş Candida Rugosa ve Domuz Pankreası Kaynaklı Lipaz Enzimlerinin Aromatik
Ester Üretiminde Kullanımı
Esra Yağız, Gül Özyılmaz
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Lipaz, triaçilgliserolü gliserol ve yağ asitlerine parçalayan hidrolaz grubu bir enzim olarak tanımlanır [1]. Sulu
ortamda genel olarak ester bağı için hidrolitik aktivite gösterirken susuz ortamda alkol ve karboksilik asitten
ester bağı oluşturarak sentetik aktivite gösteren oldukça kullanışlı bir enzimdir [2]. Bu nedenle çok farklı
substratlar için katalitik aktivite göstermesi ve susuz/organik çözücü ortamında kullanılabilmesi gibi
avantajlara sahiptir. Bu çalışmada bir karbohidrat polimeri olan kitosana kovalent olarak bağlanmış Candida
rugosa (CRL) ve domuz pankreası (PPL) lipazlarıyla karakteristik muz kokusuna sahip izo-amil asetat (IAAc) ve
armut kokusuna sahip Hekzil asetat (HAc) sentezi amaçlanmıştır.
Çalışmanın ilk aşamasında CRL ve PPL örnekleri ester sentezlemek amacıyla 6 farklı reaksiyon ortamında
(çözücüsüz ortam, hekzan, heptan, kloroform, toluen, ksilen) kullanılmıştır. En iyi reaksiyon sıcaklığını
belirlemek amacıyla 30-60 oC arasında olmak üzere 6 farklı sıcaklıkta IAAc ve HAc üretimi gerçekleştirilmiştir.
Sentez için en uygun alkol-asit molar oranını belirlemek üzere immobilize lipaz örnekleri kullanılarak 10 -100
mM aralığındaki alkol derişimlerinin her bir noktası için 10 -100 mM asit derişimlerinde ester üretimleri
araştırılmıştır. Ayrıca lipaz örneklerinin 40 oC deki termal kararlılıkları 24 saat boyunca araştırılmıştır. Son
olarak immobilize enzimlerin depolama kararlılıkları 60 gün boyunca araştırılmış ve farklı periyotlarda ester
üretim etkinlikleri incelenmiştir.
En yüksek ester üretim etkinliğinin heptan ortamında; buna karşın en düşük ester üretiminin çözücüsüz
ortamda gerçekleştiği gözlenmiştir. Reaksiyon sıcaklığına bağlı olarak aktivitelerine bakıldığında IAAc ve HAc
esterlerinin en fazla 40 oC’de üretildiği belirlenmiştir. Ester üretim etkinliğinin substrat derişimine bağlılığı
incelendiğinde, asit derişiminin 50 mM’ın üzerine çıkmasıyla ester üretim etkinliğinin tüm çalışmalarda
azaldığı gözlenmiştir. Bu sonuç enzimin yüksek asit ortamında inhibe olmasıyla açıklanmıştır. İmmobilize lipaz
örneklerinin 40 oC ‘deki termal kararlılıkları incelenmiş, ilk 5 saatte aktivite değerleri artarken, ilerleyen
zaman aralıklarında alınan lipaz örnekleri ile sentezlenen ester miktarında düşüşler gözlenmiştir. Son olarak
immobilize enzimlerin 60 gün boyunca depolama kararlılıkları incelenmiş ve 60 günün sonunda CRL nin %
24,4; PPL ‘nin ise % 21,3 aktivite gösterdiği belirlenmiştir.
Bu çalışmayı desteklediği için TÜBİTAK‘a (107T919) ve Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimine (09 M 0501) teşekkür ederiz.
KAYNAKLAR
[1] Kumar, R., Modak, J., Madras, G., Biochemical Engineering Journal, 200, 199 -202, 2005.
[2] Ozyilmaz, G., Gezer, E., Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic,140, 140 -145, 2009.
137
BP-TR-049
Nano Boyuttaki Tio2 Partiküllerinin Xenopus Laevis Embriyolarının Gelişimi Üzerine Etkisi
F. Bilge Emre 1,2 , Funda Sayılkan 1,2 , Ayşe Birhanli 1 , Abbas Güngördü3
1
2
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı
İBTAM Prof. Dr. Hikmet SAYILKAN İleri ve Teknolojik Malzemeler Araştırm a ve Geliştirme Laboratuvarı
3
İnönü Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Son zamanlarda en çok üretilen ve uygulamaları çalışılan nano materyaller metal oksit nano materyalleridir.
Metal oksit nanomateryaller, yüksek reaktiviteleri ve spesifik yüzey alanlarından dolayı sensör [1], katalizör,
antibakteriyel uygulamalar [2], kişisel bakım ürünleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Metal oksit
nanomalzemelerinin, klorlu solventler, mikrop, böcek ilaçları gibi tehlikeli maddelere karşı etkili olduğu
kanıtlanmıştır. ZnO, CuO ve TiO2 nanomateryalleri antimikrobiyal ve antifungal özellik gösterdikleri için yüzey
kaplamalarında, güneş koruyucularında, farklı kozmetik ürünlerinde kullanılmaktadır. Bu şekilde yaygın bir
şekilde kullanılan ve oldukça yoğun araştırmalar yapılan nano-metal oksitlerin toksik özelliklerinin
incelenmesi de önemli bir araştırma konusu olmalıdır. Çünkü klasik mikro boyuttaki maddelerle
kıyaslandığında, nano-partikül boyutu ve yüksek yüzey alanlarından dolayı biyolojik sistemlerde t oksisiteyi
artırma ihtimali olabilir [3]. Nano partiküllere maruz kalma ve solunması gibi insan sağlığını ilgilendiren
konularda toksikolojik çalışmalar yapılmış, son dönemlerde çevredeki etkilerinin incelenmesiyle ilgili
çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır [4].
Çalışmamızda nano boyuttaki metal oksit tuzlarının sucul canlılar üzerine yaptığı çeşitli etkileri Xenopus laevis
ile çalışıldı. Xenopus laevis, toksikolojik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan organizmalardan biridir ve bu
canlılarda çeşitli gelişim evrelerinde toksik maddelerin etkileri test edilebilmektedir [5]. Embriyo gelişimi
üzerine çevresel kirleticilerin etkileri X. laevis’de gelişiminin 8. evresinden itibaren 46 evreye kadar FETAX
testi ile standart olarak izlenebilmektedir [5].
Bu kapsamda, TiO2 tozları nano boyutta, düşük sıcaklıkta, hidrotermal olarak sentezlendi. Nano-TiO2 tozları,
Xenopus laevis için uygun bir ortam olması açısından, su içerisinde sol haline getirildi ve sollerin X. laevis
embriyolarının gelişimi üzerine etkisi incel endi.
Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından (BAPB -2011/31 no’lu proje)
desteklenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Fort, M. Mugnaini, S. Rocchi, V. Vignoli, E. Comini, G. Faglia, A. Ponzoni, Sensors and Actuators B:
Chemical, 148, 283-291, 2010.
[2] Sayılkan F, Asilturk M, Kiraz N, et al, Journal Of Hazardous Materıals , 162, 1309-1316, 2009.
[3] Zhao Q, Pang XF, Liu LW, Deng B, Solid State Phenom, 121– 123, 735–738, 2007.
[4] Shawna N., Monique L., Mike W., Jaclyn C., Jonathan D.M., Chris T., George P.C., Ecotoxicology and
Environmental Safety, 74, 203-210, 2011.
[5] ASTM, Standard guide for conducting the frog embryo teragonesis assay-Xenopus (FETAX ), 2th, E143998, 1025 p, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA, 1999.
138
BP-TR-050
Yeni Bir HPLC Yöntemi Kullanılarak Bazı Endemik Bitkilerdeki Şeker Bileşenleri ve Şeker Alkollerinin
İncelenmesi
Fatih Uçkaya1 , Ayşe Demiray1 , Azize Alaylı Güngör 2, Demet Demirci Gültekin 2 , Murat Öztürk2 , Savaş Çalik2 ,
Nazan Demir 1 ve Yaşar Demir 1
1
2
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000, Muğla
Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Halk Sağlığı Laboratuarı, Yenişehir Kavşağı 25240, Erzurum
Bitkilerden saflaştırılan şekerler ve şeker alkolleri, günümüzde gıda, ilaç ve kozmetiğinde içinde bulunduğu
birçok endüstri kolunda geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Bu amaçlarla kullanılan, bitkilerdeki şeker
alkollerinin kalitatif ve kantitatif tayinleri önem arz etmektedir. Günümüzde kullanılan HPLC yöntemi ile
yapılan analizlerde şeker alkollerinin ekstraksiyonu; oldukça güç ve zaman alıcı olup, piklerin ayırımın iyi
olmadığı bir yöntemdir. Ayrıca HPLC kolonunda mobil faz olarak CH 3 CN kullanılmaktadır ki bu da ciddi bir
sorundur. Bu dezavantajlar göz önüne alınarak piklerin birbirinden net bir şekilde ayrımının yapıldığı, mobil
faz olarak suyun kullanıldığı, basit ekstraksiyon yöntemi geliştirilmiştir.
TÜBİTAK TARAL 1007 “Ulusal Gıda Kompozisyonunu Belirlenmesi ve Yaygın -Sürekli Paylaşım Sisteminin
Oluşturulması-107G208’’ projesi kapsamında geliştirilen bu yeni metoda göre bütün şeker alkollerinin
bulunduğu kromatogram tek bir enjeksiyonla elde edilebilmiştir.
Bu çalışmada geliştirilen yeni HPLC yöntemi kullanılarak bazı Muğla kırsalından toplanan ve bazıları endemik
olan bitkilerdeki şeker bileşenleri (Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz ve Laktoz) ve şeker alkolleri (Sorbitol,
Mannitol, Ksilitol) araştırılmıştır.Yeni yöntemin uygulanabilirliğinin yanı sıra bu çiçeklerin kozmetik amaçlı
kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna da cevap aranmıştır. Sorbitol ve ksilitol pikleri birbirinden tam olarak
ayrılmış ve seker alkol miktarları daha kesin bir biçimde hesaplanabilmiştir.
Bu yöntem kullanılarak, sümbül türlerinden Mor Sümbül, Katmerli Pembe Sümbül, Kültür Pembe Sümbül,
Pembe Sümbülün şeker bileşenleri ve şeker alkolleri analiz edilmiştir. Sırası ile glukoz oranı 0.542, 1.057,
0.919, 1.51 g/100g, fruktoz oranı 0.053, 0.259, 0.215, 0.114 g/100g olarak tespit edilmiştir. Katmerli Pembe
Sümbül ve Pembe Sümbülde mannitol bulunmuştur. Miktarları 2.45 ve1.355 g/100g olarak belirlenmiştir.
Elde edilen veriler yöntemin ilgili çiçeklere başarı ile uygulanabildiğini göstermektedir.
KAYNAKLAR
[1] http://www.turkomp.gov.tr
[2] Journal of Agriculture and Food Chemistry, 1981, 29, 4-7.
[3] Current Microbiology, 1999, 38, 364-367.
[4] Journal of Chromatography A, 1999, 847, 91 -102.
Not: Araştırma da kullanılan yöntem bir Tübitak projesi olup, katkılarından dolayı Tübitak’a teşekkür ederiz.
139
BP-TR-051
Ca-Alg/Kitosan Jele İmmobilize Edilmiş Lipaz ile İzo-Amil Asetat ve Hekzil Asetat Üretimi
Gül Özyılmaz, Esra Yağız
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Aromaların önemli bir sınıfını oluşturan esterler, parfüm, kozmetik, gıda, eczacılık gibi çok sayıda endüstriyel
kullanım alanına sahiptirler [1]. Meyve ve çiçeklere koku ve tat veren bileşiklerin çoğu ester yapısında olan
bileşiklerdir ve doğal kaynaklarından izole edilmeleri oldukça pahalı ve zahmetli işlemlerdir [2]. Çeşitli alkol
ve asitleri enzim katalizliğinde etkileştirerek üretimin daha ekonomik hale getirilmesi mümkündür [3]. Bu
çalışmada öncelikle Candida rugosa (CRL) ve domuz pankreası (PPL) olmak üzere 2 farklı kaynaktan izole
edilmiş olan immobilize lipaz örnekleri ile, endüstriyel öneme sahip 2 aroma esteri olan izo -amil asetat (IAAc)
ve hekzil asetat (HAc )’ın sentezi amaçlanmıştır.
Çalışmada tüm immobilize lipaz örnekleri çözücüsüz ortam, hekzan, heptan, kloroform, to luen, ksilen
ortamlarında ester sentezlenmek amacıyla kullanılmıştır. İmmobilize CRL ve PPL ile IAAc ve HAc üretimi 30 60 oC arasında olmak üzere 6 farklı sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Daha sonra immobilize lipaz örnekleri
kullanılarak 10-100 mM aralığındaki alkol derişimlerinin her bir noktası için 10 -100 mM asit derişimleri
denenmiş, en iyi asit-alkol molar oranları saptanmıştır. Ayrıca lipaz örneklerinin 40 oC deki termal kararlılıkları
24 saat boyunca araştırılmıştır. Son olarak immobilize enzimler 60 gün boyunca 4 oC’de bekletilerek belirli
periyotlarda ester üretim etkinliği belirlenmiştir.
Sonuçta en yüksek üretim heptan ortamında, en düşük üretimin ise çözücüsüz ortamda gerçekleştiği
belirlenmiştir. Her iki lipaz örneği ile sentezlenen IAAc ve HAc ‘ın 45 oC’de en yüksek verimliliği gösterdiği
görülmüştür. Farklı substrat derişimlerinde IAAc ve HAc üretimi gerçekleştirildiğinde, her iki enzim türü için
de 50 mM asit ve 50 mM alkol substrat karışımı ile en yüksek etkinliğe ulaşılmıştır . 40 oC sabit sıcaklıkta
bekletilen immobilize lipaz örneklerinin termal kararlılıkları incelenmiş, ilk 5 saatte aktivitelerinde artma,
ilerleyen zaman aralıklarında alınan lipaz örnekleri ile sentezlenen ester miktarında ise zamana bağlı olarak
aktivite kaybı gözlenmiştir. İmmobilize enzimlerin depolama kararlılıkları incelenmiş ve 60 günün sonunda
immobilize CRL ve PPL örneklerinin başlangıca göre sırasıyla % 36,8 ve % 33 aktivite göstermeye devam ettiği
belirlenmiştir.
Bu çalışmayı desteklediği için TÜBİTAK ‘a (107T919) ve Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimine (09 M 0501) teşekkür ederiz.
KAYNAKLAR
[1] Telefoncu, A., Enzimoloji Lisansüstü Yaz Okulu, 193 -312, 1997.
[2] Bezbradica, D., Mijin, D., Marinkovic, S., S., Knezevic, Z., Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 99,
97-101, 2007.
[3] Petkar M., Lali, A., Caimi, P., Daminati, M., Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 83 -84, 83-90,
2006.
140
BP-TR-052
Kesikli ve Sürekli Reaktör Sistemlerinde İmmobilize Lipaz Enzimleri Kullanılarak Sentetik Aktivitesinin
Araştırılması
Gül Özyılmaz, Esra Yağız
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Enzimler hücre içinde metabolik reaksiyonları katalizleyen biyolojik katalizörlerdir. İmmobilizasyon sayesinde
çözünmez forma getirilen enzimler, serbest hallerine göre çok daha avantajlıdırlar[1]. Endüstriyel
üretimlerde reaktörlerde kullanılan immobilize enzimler, tekrar kullanılabilmeleri ve yüksek sıcaklık, uç pH
gibi reaksiyon koşullarında bile aktivite gösterdiklerinden üretim maliyetlerinin düşmesini ve ürün kalitesinin
artmasını sağlayarak kullanım alanlarını gün geçtikçe arttırmaktadır. Lipaz enzimi, sulu ortamda genel olarak
ester bağı için hidrolitik aktivite gösterirken susuz ortamda alkol ve karboksilik asitten ester bağı oluşturarak
sentetik aktivite gösteren oldukça kullanışlı bir enzimdir [2]. Bu çalışmada endüstride yaygın olarak kullanılan
kesikli ve sürekli reaktörlerde immobilize lipaz enzimleri katalizliğinde ester üretimi araştırılmıştır. Ester
sentezi Kalsiyum-Alginat/Kitosan (Ca-Alg/Kit) jeline hapsetme ve arakol ile modeifiye edilmiş kitosana
kovalent olarak immobilize edilmiş, Candida rugosa (CRL) ve domuz pankresı (PPL) kaynaklı lipaz enzimleri ile
gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada kesikli reaktör olarak vida kapaklı cam şişeler; sürekli reaktör olarak ise dolgu yataklı kolon
kullanılmıştır. Reaksiyon süresi 30 dk ile başlayıp maksimum 8 saate kadar çıkarılmıştır. Hem kesikli hem de
sürekli reaktörde belirli periyotlarla reaksiyona girmeyen asit, titrimetrik olarak belirlenerek g destek başına
üretilen ester miktarı hesaplanmıştır.
Çalışmanın sonucunda izo-amil asetat (IAAc) üretimi, Ca-Alg/Kitosan jele immobilize edilmiş CRL kullanılarak
4 saatte, PPL ile ise 5 saatte maksimum verimliliğe ulaşmıştır. Hekzil asetat (HAc) üretiminde ise her iki lipaz
örneği ile 4 saatte maksimum verim elde edilmiştir. Kitosana immobilize edilmiş lipaz ör nekleri ile her iki
ester üretimi 5 saatin sonunda maksimum değere ulaşmıştır. Sürekli reaktörde ise tüm lipaz örnekleriyle
gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda IAAc üretiminin HAc üretimine göre daha fazla gerçekleştiği
görülmüştür. Zamana bağlı olarak her iki aroma esterinin oluşumu artmış, ancak bu artış zamanla azalmıştır.
Ayrıca kitosan desteğe immobilize edilmiş lipaz örnekleriyle gram destek başına ester üretim etkinliği Ca Alg/Kitosan jele göre yaklaşık 10 kat daha fazla bulunmuştur.
Sonuç olarak kesikli reaktör sistemi ile sürekli reaktör sistemi kıyaslandığında kesikli reaktörde kısa süreli
çalışmayla daha yüksek verimlilik elde edilmiştir. Bu nedenle kesikli reaktörle kısa süreli çalışmanın, sürekli
reaktörle ise uzun süreli çalışmanın ester üretimi üzerine olumlu etkisi olduğu düşünülebilir.
Bu çalışmayı desteklediği için TÜBİTAK ‘a (107T919) ve Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimine (09 M 0501) teşekkür ederiz.
KAYNAKLAR
[1] Bezbradica, D., Mijin, D., Marinkovic, S., S., Knezevic, Z., Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 97,
97-101, 2007.
[2] Ozyilmaz, G., Gezer, E., Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 140, 140 -145, 2009.
141
BP-TR-053
Halofilik Arke Kaynaklı Eksraselüler Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
Gül Özyılmaz1 , Tanju Yıldız1 , Didem Aytış1 , Birgül Özcan 2 , Eaylettin Öztürk2
1
2
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Önemli endüstriyel proseslerin çoğu uç pH, yüksek iyonik güç ve sıcaklık gibi ılımlı olmayan şartlar altında
yürütülmektedir. Ancak mezofilik kaynaklı enzimlerin çoğu bu koşullarda aktivite gösteremezler.
Ekstremofiller tarafından üretilen ekstreselüler enzimler, ekstremozimler, uç koşullara adaptasyon
sağladıklarından çok farklı biyoteknolojik uygulamalarda kullanım potansiyeline sahiptirler [1]. Arkeler
çoğunlukla ekstremofil mikroorganizmalar olduğundan, uç koşullarda gerçekleşen biyoprosesler için çok
önemli araçlar olma konusunda ilgi çekmektedir [2]. Halofilik arkeler yaşamak için % 25 gibi yüksek derişimde
NaCI içeren ortama ihtiyaç duyan organizmalar olup, ekstr aselüler enzimleri bu ortamda aktivite
gösterebilirler. Lipazlar (triaçilgliserol açilhidrolaz, EC 3.1.1.3) sulu ortamda ester bağını hidroliz ederken
susuz ortamda ester sentezi gerçekleştiren, ayrıca transestrifikasyon tepkimelerini katalizleyen oldukça
kullanışlı enzimlerdir [2]. Bu çalışmada Tuz gölü (Ankara ), Acı Göl (Denizli) ve Tuzla Gölü (Kayseri) ’ünden
izole edilmiş ve önceki çalışmalarda taranmış 118 halofilik arke suşundan, lipolitik aktivite gösteren 2 suş
seçilerek ekstraselüler lipaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu amaçlanmıştır.
Çalışmada seçilen suşlar B-49 ve A-206 olarak adlandırılmıştır. Suşların aktifleştirilmesi ve ekimi Biyoloji
Bölümü Mikrobiyoloji laboratuarında yapılmıştır. Ekimlerinin yapılmasından sonra günlere bağl ı olarak
biyokütledeki artış ve p-nitrofenilbütirat (pNPB) substratı için Özcan, ve ark., (2008) ’a göre hidrolitik
aktivitesi ölçülmüştür [2]. En yüksek hidrolitik aktivitenin belirlendiği gün ekstraselüler sıvılar santrifüj
edilerek hücrelerden arındırılmıştır. Santrifüj sonrası elde edilen süpernatantlar diyaliz edildikten sonra
konsantratörde vakum altında deriştirilmiştir. Deriştirilen süpernatantlardaki ekstraselüler lipaz enzimi
asetonla fraksiyonlu çöktürme (% 20-80 ), amonyum sülfatla fraksiyonlu çöktürme (%20-60 ), DEAE-Sefadeks
iyon değiştirici kromotografisi ve Fenil Sefaroz hidrofobik etkileşim kromotografisi ile izole edilmiştir.
İzolasyon yöntemlerinde her basamakta elde edilen fraksiyonlarda protein tayini Lowry yöntemi veya 280
nm’ de absorbans okunarak; lipaz aktivitesi ise pNPB substratı ile spektrofotometrik olarak belirlenmiştir.
Lipaz aktivitesi gösteren fraksiyonlar diyaliz ve deriştirme sonrasında SDS-PAGE ile karakterize edilmiştir. En
yüksek lipaz aktivitesi gösteren fraksiyon kullanılarak enzimin 4 farklı substrat (p-nitrofinil bütirat ,pnitrofenilasetat ,p-nitrofenilpalmitat ve sıvı yağ) için optimum pH, sıcaklık, NaCI konsantrasyonu ve kinetik
parametreleri belirlenmiştir.
Halofilik arke kaynak ekstraselüler lipaz enziminin saflaştırılmasına yönelik henüz rapor edilen bir litaratür
bulunmadığından yapılan çalışma özgün bir çalışma olmuştur.
Bu çalışmayı desteklediği için TUBİTAK (110T604) ve MKÜ BAP Birimine (1101Y0106) teşekkür ederiz.
KAYNAKLAR
[1] Enache, M., Kamekura, M. Institıte of Biology Bucharest of the Romanian Academy, Splaiul Independentei
296, P.O. Box 5653, 2010.
[2] Ozcan, B., Ozyilmaz, G., Cokmus, C., Calıskan, M. J Ind Microbiol, 36: 105 -110, 2008.
142
BP-TR-054
Halofilik Arke Kaynaklı Lipaz Enziminin İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu
Gül Özyılmaz1 , Tanju Yıldız1 , Didem Aytış1 , Birgül Özcan 2 , Zehra Eroğlu 2
1
2
Enzimler canlılar
pahalı izolasyon
çözümü olarak
kullanılabilmeleri
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
tarafından üretildiği için canlı kaynaklardan saflaştırılarak kullanılırlar, bu da oldukça zahmetli ve
işlemleri gerektirir ki bu durum enzimleri maliyetli biyokatalizör olma durumuna getirir. Bunun
enzimlerin immobilize edilerek çözünmez forma dönüştürülmeleri ve böylece defalarca
nedeniyle daha ekonomik hale getirilmeleri endüstriyel açıdan son derece önemlidir [1].
Lipaz enzimi sulu ortamda esterleri karboksilik asit ve alkole hidroliz ederken susuz ortamda ise karboksilik asit ve
alkolden ester bağının oluştuğu reaksiyonu katalizler. Lipaz enziminin sentetik aktivite gösterebilmesi için substratlar
susuz ortamda veya organik çözücülerde çözülerek hazırlanır. Özellikle serbest lipaz enziminin organik fazda
agregatlaşması gözönüne alınırsa immobilize formdaki lipaz enziminin organik çözücü içeren esterleşme ortamında
substratla daha etkin bir şekilde etkileşmesine olanak sağlaması bir avantaj yaratmaktadır [1].
Ekstremofil canlılardan olan ve “tuzsever” olarak tanımlanan halofilik arkeler canlılıkları için minimum 1.5 M NaCl’e
gereksinim duyan mikroorganizmalardır [2]. Bu nedenle yüksek iyonik güç orta mına adapte olmuş halofilik arke
kaynaklı enzimlerin düşük su aktivitesi ve organik çözücü ortamında kullanım potansiyelleri yüksektir.
Bu çalışmada 2 farklı halofilik suşunun (B-49, A-206) ekstraselüler sıvısından kısmi olarak saflaştırılmış lipaz enzimi
kalsiyum alginat (Ca-Alg) jele hapsetme ve kitosan desteğe kovalent olmak üzere 2 farklı yöntemle immobilize
edilerek hidrolitik ve sentetik aktivitesi araştırılmıştır. İmmobilize enzimler FTIR ile karakterize edilmiştir.
İmmobilize formdaki halofilik arke kaynaklı ekstarselüler lipaz enziminin hidrolitik aktivitesi p-nitrofenil bütirat
(pNPB )’ın hidrolizi sonucu açığa çıkan p-nitrofenol (pNP )’un spektrofotometrik tayini ile belirlenmiştir. En yüksek
aktivitenin gözlendiği pH, sıcaklık, tuz derişimi ve çözücü türü belirlenerek, substrat derişimine bağlı aktivite
ölçülmüştür.
İmmobilize örneklerin sentetik aktivitesi ise, pNPB oluşturmak üzere, pNP ve bütirik asitin (BA) esterleşmesi
sonunda reaksiyona girmeyen pNP’nin spektrofotometrik tayini ile belirlenmiştir. Sentetik aktivitenin sıcaklığa, BA
ve pNP derişimine bağlı olarak değişimi araştırılmıştır. B-49 kaynaklı ekstraselüler lipaz enzimi Ca-Alg jele immobilize
edildiğinde pNPB üretimi için en yüksek sentetik aktivite 30 C, 25 mM BA ve 1 mM pNP; kitosana immobilize
edildiğinde ise sırasıyla 40 C, 30 mM BA ve 1 mM pNP kullanıldığında gözlenmiştir. Benzer şekilde A-206 kaynaklı
lipaz enzimi için en yüksek pNPB üretim etkinliği, hem Ca-Alg hem de kitosana immobilize edildiğinde, 40 C, 25 mM
BA ve 1 mM pNP kullanıldığında gözlenmiştir.
Literatürde halofilik arke kaynaklı lipaz enziminin immobilizasyonu ve hidrolitik ve sentetik aktivitesi açısından
karakterizasyonu ile ilgili rapor edilmiş bir yayın bulunmamaktadır.
Bu çalışma TUBİTAK (110T604) ve MKÜ BAP Birimi (1105Y0120) tarafından desteklenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Ozyilmaz G., Gezer E., J Mol Catal B: Enzymatic, 64: 140-145, 2010.
[2] Ozcan, B., Ozyilmaz, G., Cokmus, C., Calıskan, M. J Ind Microbiol, 36: 105-110, 2008.
143
BP-TR-055
Bazı Meyve ve Sebzelerdeki Polifenol Oksidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Ultrason ve Ultraviyole Işınlarının
İnhibisyon Etkisi
Halis Şakiroğlu 1 , Cemal Birdal 1 , Mustafa Erat 2 , Neslihan Balcı 1
1
2
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksek Okulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknoloji Bölümü
Polifenol oksidaz enzimi (PPO) (EC: 1.14.18.1) bitkiler, bakteriler ve memeliler olmak üzere çok geniş canlı
gruplarında bulunmaktadır. Özellikle, meyva ve sebzeleride esmerleşmeye sebep olmaktadır. Enzimatik
esmerleşmenin engellenmesini amaçlayan birçok araştırma yapılmıştır [1]. Ultrason teknolojisi
mikroorganizmalarda [2] ve enzim inaktivasyonunda [3] kul lanılmaktadır. Bu amaçla, bazı meyve ve
sebzelerdeki polifenol oksidaz enzim aktivitesi üzerine ultrason ve ultraviyole ışınlarının inhibisyon etkisi
incelendi.
Polifenol oksidaz enzim aktivitesi yüksek olan ve farklı yörelerden temin edilen sekiz farklı meyve, sebze ve
mantarın (patates, muz, elma, ayva, patlıcan, erik, dereotu ve kültür mantarı) tampon ekstraksiyon metodu
kullanılarak ham ekstraktları hazırlandı. Hazırlanan ham ekstraktlar beşer dakika aralıklarla numune alınmak
suretiyle 40 dakika boyunca ultrason ve ultraviyole ışınlarına maruz bırakıldı. Bu işlemler sonucunda PPO
enzim aktivitesindeki değişimler gözlendi.
Polifenol oksidaz enzim aktivitesi; substrat olarak katekol kullanılarak spektrofotometrik metotla, 420
nm’deki absorbansları ölçüldü. Buna göre tek başına 40 dakikalık ultrason uygulamasının, PPO enzim
aktivitesini; patatesde % 80, muzda % 12, elmada % 88, ayvada % 86, patlıcanda % 64, erikte % 87,
dereotunda % 84, ve mantarda % 100 oranında inhibe ettiği gözlendi. Diğer bir uygulama olan ultraviyole
ışınının PPO enzim aktivitesi üzerine etkisi ise, patlıcanda % 10, erikte % 4, dereotunda % 27, mantarda % 29
oranında inhibe ettiği görüldü.
Ultrason ve ultraviyole ışınlarının birlikte kullanımında ise, PPO enzim aktivitesini muzda % 8 0, ayvada % 96,
patlıcanda % 83, erikde % 94 oranında inhibe ettiği görülürken, yine ultrason ve ultraviyole ışınlarının birlikte
kullanımında, elma PPO enzim aktivitesini 35 dakikalık uygulamayla % 100 oranında inhibe ettiği, dereotu ve
mantarda ise 15 dakikalık bir uygulama ile % 100 inhibisyon etkisi gösterdiği görüldü.
Sonuç olarak, PPO enzimi aktivitesi üzerine ultrason metodunun UV ışınlarına göre daha etkili inhibisyona
neden olduğu gözlendi.
KAYNAKLAR
[1] Vamos-Vigyazo, L., Polyphenol oxidase and peroxidase in fruits and vegetables, CRC Critical Rewievs in
Food Science and Nutrition, 14,49-129. 1981.
[2] Manas P, Pagan R, Raso J., Predicting lethal effect of ultrasonic waves under pressure treatments on
Listeria monocytogenes ATCC 15313 by power measurements. J Food Sci, 65 (4 ): 663-667, 2000.
[3] Gennaro Lde, Cavella S, Romano R, Masi P., The use of ultrasound in food technology I: Inactivation of
peroxidase by thermosonication. J Food Eng., 39: 401- 407, 1999.
144
BP-TR-056
Kısmi Saflaştırılan Pleurotus Ostreatus ve Ceriporiopsis Subvermispora Lakkazları ile İndigo Karminin
Renksizleştirilmesinde Uygun Medyatörün Araştırılması
Murat Yavuz, Gülşen Kaya, Mehmet Çetin Aytekin
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 21280 Diyarbakır
Tekstil endüstrisinden kaynaklı atık sular genellikle son derece renklidir ve kirletmiş olduğu suyun ışık
geçirgenliğini azalttığı için akuatik (sucul) bitkilerin fotosentez aktivitesi üzerine olumsuz etkiler oluşturarak
çevreye zarar vermektedir. Bu atık sular ayrıca suda yaşayan organizmalar için toksik olabilmektedir. Yüksek
konsantrasyonlardaki boya, sulardaki biyokimyasal oksijen ihtiyacını a rtırmakta ve kontamine olmuş su
kaynaklı hastalıklara neden olmaktadır. Dünya çapında çeşitli tekstil işlemlerinde ve farklı endüstriyel
işlemlerde kullanılan toplam boyanın yaklaşık % 10 -15’i yeteri oranda işleme tabi tutulmadan çevreye
boşaltılmaktadır ve bu atıkların kirlettiği sular büyük çevre kirliliğine neden olmaktadır[1]. Tekstil boya
işlemlerinin atık sularının arıtılmasında genellikle fiziksel veya kimyasal prosesler kullanılmaktadır. Son
yıllarda tekstil atık sularının arıtılmasında boyaların bi yosorpsiyonu ve biyolojik bozulmasını sağlayan
mikroorganizmaların yanında lakkaz ürettikleri bilinen beyaz çürükçül fungusların kullanıldığı çeşitli biyolojik
prosesler geliştirilmiştir. Ayrıca lakkazlar; kağıt, kağıt hamuru, tekstil ve gıda endüstrileri gibi pek çok
endüstriyel uygulama alanı bulmuştur [1,2].
Bu çalışmada; katı faz fermantasyon tekniği ile kavun kabuğu üzerinde kültive edilen Pleurotus ostreatus ve
Ceriporiopsis subvermispora mantarlarından elde edilerek kısmi olarak saflaştırılan lakkazl arın, indigo
karminin renksizleştirilmesini sağlayacak uygun medyatörler araştırıldı. ABTS’ye karşı kinetik parametreleri
belirlenmiş enzimlerin indigo karmin boya üzerindeki katalitik etkinliği medyatör varlığında ve medyatörün
yokluğunda 608 nm’de absorbans değerindeki değişiklik ölçülerek belirlendi. 30 C’de karanlıkta inkübasyona
bırakılarak 0,5, 1, 2, 4, 8 ve 24. saatlerdeki renk değişim farkı belirlendi. Renk şiddetindeki azalma % olarak
hesaplandı. Bu amaçla; riboflavin (RF ), flavinadenindinükleotit (FAD ), N-hidroksiftalimit (NHP ), 2- (4′hidroksi benzenazo )benzoik asit (HABA ), 3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-on (MPP ), 3-metil-1- (4-sulfofenil )-5pirazolin (MSPP ), 3-metil-1- (4′-sulfoamidofenil )-5-pirazolin (MSaPP) ve literatürde kullanıldığı ifade edilen
1-hidroksibenzotriazol (HBT) ile metilsiringeytin (MS) değişik derişimlerdeki çözeltileri hazırlanarak bu
bileşiklerle lakkazların indigo karmini renksizleştirmedeki etkinlikleri belirlendi.
C. subvermispora lakkazı indigo karmin üzerine medyatörsüz renksizleştirme etkisi gösterirken (8. saatte %
80), P. ostreatus lakkazı katalitik etkinlik göstermedi. Denenen medyatörlerden MSPP’nin P. ostreatus lakkazı
için HBT’den daha etkili olduğu, C. subvermispora lakkazı için ise NHP ve MSPP’nin MS ve HBT kadar
medyatör etkisine sahip oldukları gözlendi.
(Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 209T021 No’lu proje kapsamında desteklenmiştir. )
KAYNAKLAR
[1] Khlifi, R., Belbahri, L., Woodward, S., Ellouz, M., Dhouib, A., Sayadi, S. and Mechichi, T. Journal of
Hazardous Materials, 175, 802–808, 2010.
[2] Fu, Y. and Viraraghavan, T. Bioresource Technology, 79, 251 –262, 2001.
145
BP-TR-057
Beyaz Çürükçül Mantar Trametes Versicolor Lakkazı ile İndigo Karminin Parçalanmasında Kullanılabilecek
Uygun Medyatörlerin Araştırılması
Murat Yavuz, Pervin Bademkıran, Mehmet Çetin Aytekin
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 21280 Diyarbakır
Boyalar tekstil, gıda, deri, kağıt ve baskı endüstrileri ile araştırma laboratuarlarında geniş kullanım alanına
sahiptir. Bu tür bileşiklerin hem kanserojen hem de mutajen etkiye sahip oldukları bilinmektedir[1]. Deri ve
tekstil endüstrisinden kaynaklı boya içeren atık suların yeterli arıtma işlemin e tabi tutulmadan çevreye
salınması, gerek yeraltı sularını kirletmek suretiyle içme sularına karışarak gerekse sulama vasıtasıyla sebze
ve meyvelere ulaşarak insan sağlığını tehdit etmektedir[2]. Çevre için zararlı bu atık sulardaki boyaların
parçalanması işlemlerinde, lakkaz ürettikleri bilinen beyaz çürükçül funguslar kullanılmaya başlanmıştır.
Lakkazlar (EC 1.10.3.2, p-difenol: dioksijen oksidoredüktaz), oksidazların bakır ailesindendir ve hidrojen
peroksit oluşturmadan, moleküler oksijenin suya indirge nmesini katalizleyen enzimlerdir . Şimdiye kadar
yüzden fazla lakkaz izole edilerek değişik kapsamlarda incelenmişlerdir[3]. Lakkazlar; gıda, kağıt endüstrileri,
atık suların dekolorizasyonu ve zehirli maddelerden arındırılması, denim kumaşın ağartılması,
nanobiyoteknoloji gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Bu çalışmada; ticari olarak temin edilen lakkaz ile kavun kabuğu üzerinde katı faz fermantasyon tekniği ile
Trametes versicolor mantarlarından elde edilerek kısmi olarak saflaştırılan lakkazın indigo ka rmin boyı
renksizleştirilmesi için kullanılabilecek uygun medyatörler araştırıldı. Medyatör olarak; değişik derişimlerde
riboflavin, flavinadenindinükleotit, N-hidroksiftalimit, 2- (4′-hidroksibenzenazo )benzoik asit, 3-metil-1-fenil2-pirazolin-5-on, 3-metil-1- (4-sulfofenil )-5-pirazolin, 3-metil-1- (4′-sulfoamidofenil )-5-pirazolin, 1hidroksibenzotriazol ve metilsiringeyt bileşikleri denendi. Ticari lakkaz ve kısmi saflaştırılan lakkazın indigo
karmini renksizleştirmedeki etkinlikleri medyatör varlığında ve medyatör yokluğunda 608 nm’deki absorbans
şiddetindeki azalma zamana bağlı olarak ölçülerek % olarak hesaplandı.
Medyatörsüz ortamda indigo karminin renksizleştirilmesi üzerine ticari lakkaz anlamlı bir etki göstermez iken
kısmi saflaştırma yapılan T. versicolor lakkazı 8. saatte % 70 oranında renksizleştirme etkisi gösterdi. Hem
ticari lakkaz hem de kısmi saflaştırılan lakkaz ile oluşturulan bütün lakkaz/medyatör sistemleri 8. saatte
yaklaşık % 100’e varan renksizleştirme etkisi sergiledi. Test edilen bileşiklerin medyatör etkisine sahip
oldukları bilinen 1-hidroksibenzotriazol ve metilsiringeyt kadar, bazılarının metilsiringeytten de daha yüksek
oranda indigo karmini renksizleştirmede etkili oldukları görüldü.
(Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 209T021 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir.)
KAYNAKLAR
[1] Brown, M.A. and DeVito, S.C. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 23, 249–324,
1993.
[2] Mathur, N., Bhatnagar, P. and Verma, H. Journal of Environmental Sciences, 18, 964 –968, 2006.
[3] Call, H.P. and Mücke, I. Journal of Biotechnology, 53, 163–202, 1997.
146
BP-TR-057
Süpermakrogözenekli Poli (HEMAMAH) Kriyojele  Kazeinin Adsorpsiyonu
Murat Yavuz, Zübeyde Baysal
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 21280 Diyarbakır
Kazein sütün temel proteini olup, çöktürülebilir bir fosfoproteindir. Süt proteinlerinin % 80 ’den fazlasını
kazein fraksiyonu, sığır sütünün kuru ağırlığının % 20’sini ise s1 , s2 ,  ve kazeinden meydana gelen
dört fosfoprotein içermektedir[1]. kazein, sığır kazeininin % 36’sını oluşturmakla birlikte, bu miktar türden
türe farklılık göstermektedir. Örneğin insan sütünde s1 kazein miktarı az iken, kazein ise kazein
bileşenlerinin büyük miktarını oluşturmaktadır. kazein molekül ağırlığı 24.020 Da olup, 209 amino asit
kalıntısı içerir ve yapıda beş fosfoserin kalıntısı mevcuttur[2,3].
Sunulan çalışmada afinite adsorpsiyonu tekniği ile kazein saflaştırılması hedeflendi. Bu amaçla, poli (2 hidroksietil metakrilat-N-metakriloil-L-histidin metil ester) [P (HEMA-MAH )] kriyojeli hazırlandı ve kriyojelin
afinitesi incelendi. Hazırlanan kriyojelin şişme testi, FTIR, SEM analizi yapılarak, kazein adsorpsiyonu
üzerine akış hızı, pH, sıcaklık, protein derişimi ve iyonik şiddet gibi parametrelerin etkisi i ncelendi. P (HEMAMAH) kriyojeller kullanılarak adsorpsiyon-desorpsiyon döngüsü 8 kez gerçekleştirilerek, adsorpsiyon
kapasitesinde önemli bir azalma olmadığı gözlendi.
KAYNAKLAR
[1] Tauzin, J., Miclo, L., Roth, S., Molle, D., Gaillard, J.-L. International Dairy Journal, 13, 15-27, 2003.
[2] Farrell, H.M., Wickham, E.D., Unruh, J.J., Qi, P.X., Hoagland P.D. Food Hydrocolloids, 15, 341-354, 2001.
[3] Portnaya, I., Ben-Shoshan, E., Cogan, U., Khalfin, R., Fass, D., Ramon, O., Danino, D. Journal of Agricultural
and Food Chemistry, 56, 2192-2198, 2008.
147
BP-TR-058
Perilendiimid Türevlerinin Sentezlenerek İlaç Direnç ve Hedef Mekanizmaları Üzerine Etkilerinin
İncelenmesi
Taner Keskin 1 , Belgin S. İşgör 2 , Yasemin G. İşgör2 , Funda Yükrük1
1
2
Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 10145, Çağış, Balıkesir
Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü, 06836, Gölbaşı,
Ankara
Perilen ve türevlerinin kimya endüstrisindeki rollerine ek olarak çok farklı kanser türleri üzerinde terapötik
etkinliklerinin olduğu farklı çalışmalarla gösterilmiştir.
Antikanser etkinliklerini belirlemede önemli c -Src tirozin kinaz (c-Src) ve Glutatyon- S-Transferaz (GST)
enzimleri üzerine olan inhibisyon etkinlikleri ise, hedefe özgün ilaç tasarım ve geliştirilmesinde oldukça
önemli olmasına rağmen, Perilen türevlerinin c -Src ve GST üzerine olan etkileri bugüne dek çok az
çalışılmıştır.
Bu çalışmada birbirinden farklı, dört yeni perilendiimid molekülü çözünürlük artırıcı grupların 3,4:9,10 perilen
tetrakarboksilik asit dianhidrite eklenmesi ile sentezlenmiş ve yapı tayinleri ise 1H-NMR, 13C-NMR ve kütle
spektrumları ile aydınlatılmıştır.
Bu bileşiklerin antikanser etkinlikleri ise c-Src ve GST enzimlerinin inhibisyonuna yolaçan biyolojik aktivite
olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada sentezlenen dört bileşikten ikisinin güçlü GST inhibisyonu, birisinin ise GST
ve c-Src inhibisyonları yaparak biyolojik etkinlik gösterdiği belirlenmiştir.
148
BP-TR-059
Bergamut Çayında Demir Element İçeriğinin İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi
Kullanılarak Belirlenmesi
Tuğçe Yalçın, Burcu Altunay, A. Seyhun Kıpçak, Özgül Dere Özdemir, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Ülkemizde sıvı olarak sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri olan çayı genel olarak tanımak ve bergamut
çayının içerdiği demir element miktarını demleme işleminden sonra indüktif eşleşmiş plazma optik emisyon
spektrometresi (ICP-OES) yardımıyla belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çayın Türkiye’deki ve dünyadaki
durumu, genel bileşimi, türleri, üretim yöntemleri, içerdiği elementler, sağlığa etkileri ve ICP-OES yardımıyla
bergamut çayındaki demir (Fe) element içeriği incelenmiştir.
Çeşitli camelliasinensis (L.) O. kuntze bitkisinin çiçeklerinden elde edilen çay her zaman yeşil olan bir bitkidir. İklim
bakımından nemli olan, çok yağışlı sıcak alanlarda yetişmektedir, soğuk dönemlerde ise dinlenme dönemine
girmektedir [1]. Dünya Hindistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kenya ve Japonya çay bitkisinin yaygın olarak
yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir. Dünya’nın en genç çay üreticisi olan ülkemizde ilk
kuru çay üretimi 1938 yılında Rize’de elde edilmiştir [2]. Çay, üretim yöntemine göre fermente olmayan yeşil çay,
kısa süreli fermente olan oolong çay ve tamamen fermente olan siyah çay olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır.
Genel olarak araştırılan çayın genel bileşiminde, fenolik madde olarak, kateşinler, flavonol bileşikler içerdiği, alkaloid
madde olarak da teobromin, kafein ve teofillin içerdiği bilgisine ulaşılmıştır [3]. Çay içilmesi ile günlük element
ihtiyaçlarının bir kısmı karşılanmaktadır. Bir fincan çayda 60-70 mg potasyum, 0.4 mg alüminyum, 0.1-0.3 mg
manganez elementlerinden bulunmaktadır[4]. Çay, koroner kalp hastalıklarına, kansere ve obeziteye karşı etkili
olmaktadır [5].Demir elementinin eksikliği ve buna bağlı olarak oluşan kansızlık Fe eksikliği anemisi olarak
adlandırılır. Çay kansızlık tedavisinde kullanılır, fakat yemekle içilen çay demirin emilimini azaltır [6].
Bu çalışmada, çay türlerinden bergamut çayı seçilmiş ve demleme metodu (ISO 3103) uygulandıktan sonra ICP-OES
cihazı kullanılarak seçilen çaydaki Fe elementinin analizi yapılmıştır. Bergamut çayındaki element miktarını
belirlemek için kullanılan ICP-OES cihazını deneye başlamadan önce kalibrasyon eğrisi için üç paralel referans çözelti
hazırlanmıştır, kalibrasyon eğrisi yardımıyla elementin dalga boyutuna bağlı olarak ICP-OES cihazında çay
numunesinin analizi yapılmış ve Fe elementinin miktarı belirlenmiştir.
Demleme işleminden sonra ICP-OES kullanılarak bergamut çayında Fe elementinin konsantrasyonu yaklaşık olarak
2.539 ppm olarak bulunmuştur. 19 ve 50 yaş arasındaki yetişkinlerin günlük alması gereken demir miktarı ortalama
13000 ppm olduğu bilinmektedir [7]. Günlük 2 bardak bergamut çayı içilmesi ile ancak demir ihtiyacının % 0.04’ü
karşılanabilmektedir.
Sonuç olarak, çay hakkında genel bir araştırma yapılarak bilinmesi gerekenler ve içerdiği elementlerin sağlığa etkileri
verilmiştir. Demleme işleminden sonra ICP-OES cihazının kullanılmasıyla bergamut çayındaki Fe element içeriği
tespit edilmiş ve Fe elementinin önemi vurgulanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler çayın element içeriği ile
ilgili yapılabilecek çalışmalara fikir vereceğine inanılmaktadır.
KAYNAKLAR
[1] Enginyurt, H., ‘Türkiye Çay Sanayiinde Finansal Analiz Tekniklerinin Uygulanması: Çaykur A.Ş’de Bir
Uygulama’,Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20-22, 2006.
[2] Usta H., ‘Çay Sektör Profil Araştırması’, İstanbul Ticaret Odası, İstatistik Şubesi, 2004.
[3] Türkmen, N., ‘Farklı Sınıf Çaylarda Kıvırma Proseslerinin ve Değişik Hasat Dönemlerinin Çayın Fenolik Madde ve
Alkaloid Bileşimine Etkisi’, Ankara, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,15-42, 2007.
[4] Aslan K., ‘Elementler’, Biyotıp Laboratuvarı, 25.05.2012 tarihinde ulaşılmıştır.
[5] Fisunoğlu M. ve Besler H.T., ‘Çay ve Sağlık İlişkisi’, Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü, s 10-18, 2008.
[6] ‘Mineraller: Minerallerin Önemi, Görevleri ve Faydaları ile Mineral Eksikliği’,
tr.mydearbody.com/mineraller/index.html, 25.05.2012 tarihinde ulaşılmıştır.
[7] ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/28.05.2012 tarihinde ulaşılmıştır.
149
BP-EN-060
The Effect of İron As an Essential Nutrient on Electron Transport System and Lipid Pe roxidation of
Trichoderma Harzianum
Zehra Tavşan, Hülya Ayar Kayalı
Dokuz Eylul University, Science Faculty, Chemistry Department, Biochemistry Division
Iron is essential nutrient for all living organisms, as it is cofactors of many enzymes and play important role in
electron transport and redox reactions, and the synthesis of heme and iron -sulfur centers for respiratory
enzymes and the other some mitochondrial enzymes. The succinate dehydrogenase and cytochrome c
oxidase which are enzymes of electron transport system, have Fe -S centers and heme. In the present study,
the effects of varied concentration of iron on activities of SDH and COX that are active i n electron transfer
system as well as adenine nucleotides of Trichoderma harzianum which is as eukaryotic model were
examined. SDH and COX activities increased up 10 mg/L of iron. The maximum SDH activity was measuredas
37.3 IU/mg in 10.0 mg/L iron containing medium on the beginning as well as 56 th h. The maximum COX
activity was measured as 666.73 IU/mg for 10.0 mg/L of iron at 72nd h. Like SDH and COX activities, ATP, ADP
and AMP levels raised up to 10 mg/L of iron and reached their maximums as 4.3, 4.1 and 2.47 ppm,
respectively. The results may suggest that increases in SDH and COX enzymes activities caused to increases
in adenine nucleotides levels by raises rate of ETS. Conversely, uncontrolled iron uptake causes toxicity and
oxidative stress, leading to loss of membrane integrity, and also alteration of the oxidative damage.
Therefore, the increases LPO levels as a indicator of membrane damage respect to increases in iron
concentration improved that maintenance of this metal homeostasis is of critical importance to living
organisms.
Key words: Iron, SDH, COX, ATP production, Trichoderma harzianum, LPO.
150
151
A
A. Seyhun Kıpçak · 149
Abba s Güngördü · 138
Adi l Denizli · 96, 97
Ahmet Adıgüzel · 28, 29
Ahmet Es er · 48, 49
Ahmet Göktaşoğlu · 120, 121
Ahmet Koça k · 32, 33
Ai şe Ünlü · 38
Al a attin Şen · 68, 69
Al i Poorkhalil · 41
Al i reza Aslani · 41, 44
Arthur L. Ha a s · 39
As l ı Görgülü Arı · 50, 51
Atta -ur-Rahman · 10
Aydın Akın · 100, 101
Ayha n Çelik · 20, 21, 38, 42
Aynur Serçe · 52, 53
Ayşe Bi rhanli · 138
Ayşe Demiray · 90, 91, 92, 93, 132, 133,
139
Ayşe Di nçer · 48, 49, 135
Ayşegül Peksel · 62, 63
Ayten Sa ğıroğlu · 54, 55, 72, 73
Azi z Ta nrıseven · 38, 40
Azi ze Alayl ı Güngör · 139
B
Ba nu İyisan · 18, 19
Ba nuay Coşkun · 56, 57
Ba rba ros Nalbantoğlu · 86, 87
Bel gin S. İşgör · 148
Benol Bilgili · 58, 59
Berna Kava kçıoğlu · 12, 13
Berna Koçer · 106, 107
Bi rca n Çeken · 52, 53, 60, 61, 122, 123
Bi rgül Özcan · 142, 143
Bri a n F. Volkman · 39
Burcu Al tunay · 149
C
Ca nda Ulutürk · 62, 63
Cema l Birdal · 144
Ceyhun Işık · 14, 15, 90, 91
Ç
Ça ğda ş Dağ · 39, 64, 65
Ça ğl a Ayhan · 22, 23, 76, 77
D
Demet Demirci Gültekin · 139
Deniz Aktaş Uygun · 96, 97
Deniz Yıldırım · 108, 109, 110, 111
Di dem Ağ · 26, 27
Di dem Aytış · 142, 143
Di l ek Alagöz · 108, 109
Di l ek O. Demirkol · 26, 27
E
E. Sona y Elgin · 39, 64, 65
Ea yl ettin Öztürk · 142
El i f Yılmaz · 134
Emek Möröydor Derun · 149
Engi n Yılmaz · 82, 83, 84, 85
Erha n Özsağıroğlu · 18, 19
Erta n Şa hin · 44
Es en Taşğın · 16, 17, 28, 29
Es ra Akyüz · 54, 55
Es ra Başak · 135
Es ra Ya ğız · 136, 137, 140, 141
Ezgi Bi lgiç · 18, 19
F
F. Bi l ge Emre · 138
Fa ti h Uçkaya · 90, 91, 92, 93, 132, 133, 139
152
Fa tma Ayhan · 56, 57, 58, 59, 66, 67
Fevzi Özgökçe · 120, 121
Fra ncis C. Peterson · 39
Funda Sayılkan · 138
Funda Yükrük · 148
G
Gökhan Demirci · 88, 89
Göks el Kızıl · 52, 53, 112, 113, 116, 117
Gözde Ergöçen · 108, 109
Gül Demir · 64, 65
Gül Özyıl maz · 136, 137, 140, 141, 142, 143
Gül çin Özevci · 66, 67
Gül den Yetiş · 20, 21, 42
Gül hayat Nasün-Saygılı · 34, 35
Gül nur Ara bacı · 98, 99
Gül süm Terzioğlu · 68, 69
Gül şen Kaya · 145
Güra l p Özkoç · 104, 105
H
Ha kan Ayhan · 66, 67
Ha l il Yıl maz · 70, 71
Ha l is Şakiroğlu · 144
Ha s alettin Deligöz · 68, 69
Ha s san Farrokhzad · 41
Ha ti ce Kızıltaş · 120, 121
Ha ti ce Paluzar · 72, 73
Ha yretti n Dinç · 60, 61, 122, 123
Ha yrunnisa Nadaroğlu · 28, 29, 30, 31, 74,
75
Ha zal Vural · 18, 19
Hül ya Aya r Kayalı · 150
I
Iqbal Choudhary · 10
İ
İbra him Kıvra k · 14, 15, 92, 93, 132, 133
İs mail Küçükkurt · 128, 129
J
Jos h J. Zıa rek · 39
K
Khedi dja Benarous · 43
Kudret Yıl dırım · 22, 23, 76, 77
L
Lema n Tarhan · 12, 13
Leyl a Demirkol · 24, 25
M
Ma hi r Al kan · 106, 107
Ma hi re Bayra moğlu · 120, 121
Ma ns ur Harmandar · 14, 15, 92, 93, 132,
133
Medi ne Güllüce · 28, 29
Mehmet Ay · 78, 79
Mehmet Çetin Aytekin · 145, 146
Mehmet Doğan · 106, 107
Mehri ban Akın · 26, 27
Mel ek T. Ya va şoğlu · 78, 79
Meni z Tezcan · 80, 81
Meti n Balcı · 2, 3
Moha mmed Yousfi · 43
Muha rrem Şeleci · 26, 27
Mura t Genç · 82, 83, 84, 85
Mura t Kızıl · 52, 53, 60, 61, 112, 113, 116,
117, 122, 123
Mura t Öztürk · 139
Mura t Ya vuz · 145, 146, 147
153
Mus ta fa Akın · 98, 99
Mus ta fa Era t · 144
Mus ta fa Selçuk Alataş · 102, 103
Mus ta fa Teke · 88, 89, 124, 125, 126, 127
Mus ta fa Ya lçın · 128, 129
Mus ta fa Ya man · 86, 87
Mürvet Çına r · 88, 89
R
N
S.Seyha n Tükel · 108, 109, 110, 111
Sa bri ye Pi şkin · 149
Sa i m Özkâr · 4, 5
Sa i t Ma lkondu · 32, 33
Sa l ih Özçubukçu · 80, 81
Sa mi r Djemli · 45
Sa va ş Ça lik · 139
Seda Becerik · 48, 49, 135
Sema Çelik · 50, 51
Sera p Doğan · 106, 107
Serka n El çin · 68, 69
Sevca n Altaş · 112, 113
Sevgi Nalbantoğlu · 114, 115
Sevi l Emen · 116, 117
Sevi m Tunalı · 118, 119
Seyi d Javad Musevi · 44
Si nan Akgöl · 96, 97
Sua t Ekın · 120, 121
Suna Timur · 26, 27
Sül eyman Göksu · 24, 25
Sül eyman Kızıl · 52, 53
Sül eyman Yılmaz · 24, 25
Na hi t Aktaş · 36, 37
Na za n Demir · 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31,
70, 71, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
132, 133, 139
Na zi fe Kaya · 96, 97
Nes lihan Balcı · 144
Nes lihan Şaki · 98, 99, 114, 115
Ni l ay Al taş Kıyma z · 62, 63
Nura n Deveci Aksoy · 130, 131
Nurda gül Orhan · 62, 63
O
Oğuz Akpolat · 56, 57, 66, 67
Ö
Özca n Ba rış Çi til · 32, 33, 100, 101, 102, 103
Özge Ca n · 110, 111
Özge Gökçe · 104, 105
Özgül Dere Özdemir · 149
P
Pa rvez I. Ha rıs · 112, 113
Pervi n Ba demkıran · 146
Pına r Ba sım Şahin · 110, 111
Pına r Tura n Beyli · 106, 107
Recep Aslan · 128, 129
Refi ye Ya nardağ · 118, 119
S
Ş
Şa fa k Özhan Kocakaya · 60, 61, 122, 123
Şevki Arslan · 68, 69
T
Ta ner Keskin · 148
Ta nju Yıldız · 142, 143
Ti mur Erk · 6, 7
Tuğba Başargan · 34, 35
154
Tuğçe Ya lçın · 149
Tül i n Aydemir · 48, 49, 135
Ümi t Demir · 8, 9
Ya s emin S. Ka rafakıoğlu · 128, 129
Ya s emin Turhan · 106, 107
Ya şa r Andelib Aydın · 130, 131
Ya şa r Demir · 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31,
70, 71, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
132, 133, 139
Yüks el Avcıbaşı Güvenilir · 18, 19
V
Z
V. Nuket Tirtom · 48, 49
Va ha p Yönten · 36, 37
Zehra Eroğlu · 143
Zehra Ölçer · 40
Zehra Tavşan · 150
Zi ne Kechrid · 45
Zuha l Karagöz · 82, 83, 84, 85
Zübeyde Baysal · 147
Ü
Y
Ya s emin G. İşgör · 148
Ya s emin İspirli Doğaç · 88, 89, 124, 125,
126, 127
155

Benzer belgeler

Analitik Kimya Bildiriler Kitabı /Abstract Book for Analytical Chemistry

Analitik Kimya Bildiriler Kitabı /Abstract Book for Analytical Chemistry İÇİNDEKİLER Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu ....................................................................

Detaylı