Ceza Hukuku - Galatasaray Üniversitesi

Transkript

Ceza Hukuku - Galatasaray Üniversitesi
1
CEZA HUKUKU KİTAPLARI
(Kartotekste C harfi ile işaret edilmiştir)
1.Türk Ceza Kanunu ve Bu Kanunun Mevkii Meriyete Vaz’ına Müteallik
Kanun, T.C. Adliye Vekaleti Neşriyat Müdürlüğü, Ankara, 1936.
2.KÖSEOĞLU Cemal, Haşiyeli Türk Ceza Kanunu ve Özel Bölüm,
9.Bası, İstanbul, 1968 (iki adet).
3.ÖZDEN Cahit - PERİNÇEK Sadık, Türk Ceza Kanunu ve Buna Ait
Seçilmiş Yargıtay Kararları, İstanbul, 1950.
4.ÖZDEN Cahit - PERİNÇEK Sadık, Türk Ceza Kanunu ve Buna Ait
Seçilmiş Temyiz Mahkemesi Kararları, 2.Bası, Ankara, 1953 (iki adet).
5.ALİCANOĞLU Mahmut, Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay İçtihatları ve
Harçlar Kanunu, Cilt I (Madde 1-413), İstanbul, 1951.
6.ALİCANOĞLU Mahmut, Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay İçtihatları ve
Harçlar Kanunu, Cilt II (Madde 414-son), İstanbul, 1952.
7.ÇAĞLAYAN Muhtar, Türk Ceza Kanunu, Cilt I (Madde 1-413),
Ankara, 1962 (iki adet).
8.ÇAĞLAYAN Muhtar, Türk Ceza Kanunu, Cilt II (Madde 414-592),
Ankara, 1962 (iki adet).
9.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt I (Madde
1-124), 5.Bası, İstanbul (iki adet).
10.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt II
(Madde 125-281), 5.Bası, İstanbul (iki adet).
11.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt III, 3.Bası, Ankara.
12.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt III,
4.Bası, İstanbul.
13.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt III,
3.Bası, Ankara.
14.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt IV,
3.Bası, Ankara.
15.GÜNAL H. Yılmaz, Adli Yolla Memnu Hakların İadesi, Ankara, 1961.
16.LOGOZ Paul, Commentaire du Code Pénal Suisse, Neuchâtel, 1939.
2
17.PISAPIA Gian Domenico, İtalyan Ceza Hukuku Müesseseleri,
Padova, 1965.
18.YNTEMA Hessel E., Le droit comparé et l’humanisme, Agen, 1958.
19.BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder
- KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza
Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt I, Ankara, 1956.
20.BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder
- KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza
Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt II, Ankara, 1956.
21.BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder
- KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza
Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt III, Ankara, 1956.
22.BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder
- KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza
Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt IV, Ankara, 1956.
23.VOLKAN Necati – ARVAS Necmettin, Ceza ve Usul Hükümlerini
Taşıyan Hususi Kanun ve Nizamnameler, Cilt I, İstanbul, 1947.
24.VOLKAN Necati – ARVAS Necmettin, Ceza ve Usul Hükümlerini
Taşıyan Hususi Kanun ve Nizamnameler, Cilt II, İstanbul, 1947.
25.ÖMERBAŞ Lütfi –-ÇETİNTAŞ Sacit, Temyiz Mahkemesi Hukuk
Genel Kurulu Emsal Kararları (1946-1953) ve İçtihadı Birleştirme
Kararları (1948-1953), Ankara, 1953.
26.Yargıtay Kararları (Ceza Bölümü 1946), Ankara, 1946.
27.GÜNAY Erhan, Özel Ceza Yasalarında Adli ve İdari Suçlar, Ankara,
1998.
28.KARAGÜLMEZ Ali, Açıklamalı ve Uygulamalı Adli ve İdari Para
Cezaları, 1.Bası, Ankara,2001.
29.AYDEMİR Murteza, İş ver Sosyal Sigorta Hukukunda İdari Para
Cezaları, 1.Bası, Ankara, 2002.
30.Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Berlin
Août 1935, T. Ia, Bern, 1936.
31.Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Berlin
Août 1935, T. III, Bern, 1936.
32.Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Prague
Août 1930, T. III, Bern, 1930.
3
33.Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Prague
Août 1930, T. Ia, Bern, 1931.
34.Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Londres
Août 1925, T. Ia, Bern, 1927.
35.Proceedings of the IΧth International Penitentiary Congress held in
London August 1925, Bern, 1927.
36.Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye
14-19 Août 1950, Actes, T. I, Commision Internationale Pénale et
Pénitentiaire, 1951.
37.Proceedings of the XIIth International Penal and Penitentiary
Congress, The Hague August 14-19 1950, T. II, International Penal and
Penitentiary Commission, Bern, 1951.
38.Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye
14-19 Août 1950, Actes, T. III, Commision Internationale Pénale et
Pénitentiaire, 1951.
39.Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye
14-19 Août 1950, Actes, T. IV, Commision Internationale Pénale et
Pénitentiaire, 1951.
40.Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye
14-19 Août 1950, Actes, T. V, Commision Internationale Pénale et
Pénitentiaire, 1951.
41.Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye
14-19 Août 1950, Actes, T. VI, Commision Internationale Pénale et
Pénitentiaire, 1951.
42.Actes du XVe Congrès International de Sociologie organisé à
Istanbul (11-17 Septembre 1952) Communications, T. II, Publication de
la Faculté des Lettres de l’Université d’Istanbul, Istanbul, 1952.
43.Actes du VIIIe Congrès International du Droit Pénal, Lisbonne 2127 Septembre 1961, Association Internationale du Droit Pénal, Paris,
1965
44.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt I, Ankara.
45.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt II, Ankara.
46.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt III, Ankara.
47.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt IV, Ankara.
48.ŞANAL Şemsettin – AYDINÖZ Selçuk, Notlu ve İçtihatlı Türk Ceza
Kanunu, İstanbul, 1979.
4
49.AYDINÖZ Selçuk, Türk Ceza Kanunu ve İlgili Kanunlar, İstanbul,
1984.
50.KÖSEOĞLU Cemal, Haşiyeli Türk Ceza Kanunu, 8.Bası, İstanbul,
1955.
51.TANER M.Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3.Bası, İstanbul, 1953.
52.MALKOÇ İsmail – MALKOÇ Aytaç, Memurlar ve Suçlar Memurlar
ve Kamu Görevlilerinin Hukuki Sorumlulukları, Ankara, 1988.
53.ŞENSOY Naci – TOLUN Osman, Das Türkische Strafgesetzbuch,
Berlin, 1955.
54.EREM Faruk, Suçun Unsurları ve Ümanist Doktrin,
Fakültesi Dergisi Cilt XXV Sayı 1-2, Ayrı Bası, Ankara, 1968.
Hukuk
55.TANDOĞAN Halûk, Kaçak Otomobillerin Müsaderesi Konusu
Üzerinde Görüşler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Cilt XI Sayı 4,
Ayrı Bası, Ankara, 1983.
56.HULSMAN M.L., Yabancı Ülkede Verilmiş Ceza Yargılarının İnfazı
Amacını Taşıyan Bir Düzenlemede Sanığın Gıyabında Kararlaştırılmış
Mahkumiyetlere Ayrılacak Yer, İstanbul, 1969.
57.EYÜPOĞLU S. Faik, Emniyeti Umumiye Nezareti Üstüne 4063
Kelime, Ankara, 1968.
58.EREM Faruk, Adlî Yardım, Ankara, 1970.
59.KUNTER Nurullah, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul,
1954.
60.TOROSLU Nevzat, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara, 1968 (iki
adet).
61.GÖLCÜKLÜ Feyyaz, Türk Ceza Sisteim Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar,
Ankara, 1966.
62.YÜCEL Mustafa T., Avrupa Cezaevi Kuralları, Strasbourg, 1987.
63.ALACAKAPTAN Uğur, Sarhoşluk Halinde İşlenen Suçlarda Cezai
Mesuliyet, Ankara, 1961.
64.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun, Ankara,
1968.
65.İÇEL Kayıhan, Ceza Hukukunda
Sorumluluk, İstanbul, 1967.
Taksirden
Doğan
Subjektif
66.KUNTER Nurullah, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, İstanbul,
1949.
5
67.GÜNAL Yılmaz, Selâhattin Keyman Tarafından Yazılmış Olan Türk
Hukukunda Af Adlı Kitabın Tahlili, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
Cilt XXI Sayı 4, Ayrı Bası, Ankara, 1967.
68.OKAY Rauf, Uygulamalı Ceza Hukuku Rehberi, İstanbul, 1985.
69.UYGUN Mehmet – SAVAŞ Vural – MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık,
Ceza Genel Kurulu Kararları 1987, Ankara, 1987.
70.KUNTER
Nurullah,
Bugünün
Tedbirlerinin Yeri, İstanbul, 1948.
Ceza
Hukukunda
Emniyet
71.TÜRKER Melda, Türk Cezaevi Reformları Master Planı 1990.
72.Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarısı, Ankara, 1958.
73.MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık
Kanununun Yorumu, Cilt I, Ankara.
–
SAVAŞ
Vural,
Türk
Ceza
74.ALNIAK İlhan, Türk-Alman Sistemiyle Mukayeseli Olarak Fransız
Ceza Usul Hukukunda İadei Muhakeme, İstanbul Hukuk Fakültesi
Mecmuası Cilt XXXVI Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, 1971.
75.MENGÜÇ A. Rıza, Ceza İnfaz Hukuku ve İnfaz Müesseseleri,
2.Bası, İstanbul, 1975.
76.EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel
Hükümler, 8.Bası, Cilt I, Ankara.
77.İÇEL Kayıhan, Suçların İçtimaı, İstanbul, 1972 (dört adet).
78.EREM Faruk – TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler, 4.Bası, Ankara, 1983.
79.ALİKAŞİFOĞLU Kemalettin – DOĞU Engin, Son Değişiklikleriyle
İçtihatlı-Notlu Türk Ceza Kanunu C.M.U.K ve Polis Mevzuatı, Ankara.
80.SAVAŞ Vural – MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık,
Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt I, Ankara, 1995.
Türk
Ceza
81.SAVAŞ Vural – MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık,
Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt II, Ankara, 1995.
Türk
Ceza
82.SAVAŞ Vural – MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık,
Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt III, Ankara, 1995.
Türk
Ceza
83.SAVAŞ Vural – MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık,
Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt IV, Ankara, 1995.
Türk
Ceza
84.İÇEL Kayıhan – YENİSEY Feridun, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı
Ceza Kanunları, 4.Bası, İstanbul, 1994 (iki adet).
6
85.KÜÇÜKBAYRAK Ali Adnan, Açıklamalı ve İçtihatlı Özel Ceza
Yasaları Tamamlayıcı Ceza Hukuku, 2.Bası, Ankara,2000.
86.GÜNDEL Ahmet, Açıklamalı-İçtihatlı Özel Yasalardaki Asliye Ceza
Davaları, 2.Bası, Ankara, 2000.
87.GÜNDEL Ahmet, Açıklamalı-İçtihatlı Özel Yasalardaki Sulh Ceza
Ağır Ceza ve D.G.M. Davaları, Ankara, 1999.
88.YENER Orhan, Tatbikatta Asliye Ceza Davaları, Ankara, 1993.
89.YENER Orhan, Tatbikatta Ağır Ceza Davaları, Ankara, 1994.
90.GÜNDEL Ahmet, Açıklamalı-İçtihatlı Zimmet Sahtecilik Hırsızlık
Gasp Dolandırıcılık Emniyeti Suistimal Suçları, 2.Bası, Ankara, 2002.
91.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt II
(Madde 125-281), 5.Bası, İstanbul.
92.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt III
(Madde 282-447), 5.Bası, İstanbul.
93.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt IV
(Madde 448-592), 5.Bası, İstanbul (iki adet).
94.YAŞAR Osman, İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, 1.Bası, Ankara, 2001.
95.KABAN Mater – AŞANER Halim – GÜVEN Özcan – YALVAÇ Gürsel,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları, Ankara, 2001.
96.Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Ceza Bölümü 1927-1940, Cilt
I, Yargıtay Yayınları No.2, Ankara, 1977.
97.Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Ceza Bölümü 1941-1946, Cilt
II, Yargıtay Yayınları No.7, Ankara, 1980.
98.BASSIOUNI M.Cherif (Edited by), The Islamic Criminal Justice
System, London, 1982 (iki adet).
99.GÖKÇEN Ahmet, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu
Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri, İstanbul, 1989 (üç adet).
100.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt I,
İstanbul, 1976 (iki adet).
101.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt II,
İstanbul, 1977 (iki adet).
102.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt III,
İstanbul, 1978 ( iki adet).
7
103.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt IV,
İstanbul, 1979 (iki adet).
104.MERAD Ali, L’exégèse coranique, 1ère éd., Paris, 1998.
105.EREM Faruk – TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler Ders Kitabı, Ankara, 1973.
106.EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler, 3.Bası, Cilt III, Ankara, 1985 (üç adet).
107.EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler, 3.Bası, Cilt IV, Ankara, 1985 (iki adet).
108.EREM Faruk – TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler Ders Kitabı, 3.Bası, Ankara, 1978.
109.EREM Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler,
Ankara, 1993.
Cilt III,
110.EREM Faruk – TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler Ders Kitabı, Ankara, 1975.
111.ÖNDER Ayhan, Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim
Alanında Suçlar, İstanbul, 1994.
112.ÖNDER Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, İstanbul,
1991.
113.ARTUK Mehmet Emin – GÖKCEN Ahmet – YENİDÜNYA Caner,
Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 1998.
114.ARTUK Mehmet Emin – GÖKCEN Ahmet – YENİDÜNYA Caner,
Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2.Bası, Ankara, 2000 (iki adet).
115.MENTEŞ Cevdet – SANAL Adil – EGESELİ Hakkı, Kaçakçılık
Mevzuatı, İstanbul, 1970.
116.DEDA S.Necip, Açıklamalı İçtihatlı-Gerekçeli Kaçakçılık ve Gümrük
Mevzuatı, Ankara, 1987.
117.ERTUĞRUL Metin, 1918 Sayılı Kanun’a Göre Gerekçeli-Açıklamalıİçtihatlı Kaçakçılık Suçları ve İlgili Konular, 2.Bası, Ankara, 2002.
118.TEZAN Erduran, Uygulamada Gümrük ve Tekel Kaçakçılığı, Konya,
1981.
119.GÜNAY Erhan, Uygulamalı-Örnekli-İçtihatlı ve Notlu Kaçakçılık
Davaları Usul ve Esasları, 2.Bası, Ankara, 2000.
120.YURTCAN Erdener, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi, İstanbul,
2004 (dört adet).
8
121.PRADEL Jean, Droit pénal économique, 2e éd., Paris, 1990.
122.JEANDIDIER Wilfrid, Droit pénal des affaires, Paris, 1991.
123.ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları, Cilt IV, İstanbul, 1981 (iki adet).
124.ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları, Cilt IV, İstanbul, 1981
125.ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları Ek I (1982-1983), İstanbul, 1984.
126.ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları Ek II (1983-1985), İstanbul, 1985
(iki adet).
127.KÖSEOĞLU Cemal, Haşiyeli Türk Ceza Kanunu ve Özel Bölüm,
4.Bası, İstanbul, 1968.
128.Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Mevzuatı 2001, T.C. Adalet
Bakanlığı.
129.Türk Ceza Kanunu, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, 1984.
130.ÖNDER Ayhan, Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler,
İstanbul, 1963.
131.ALACAKAPTAN Uğur, Suçun Unsurları, Ankara, 1970.,
132.21.Yüzyıla Girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu, T.C. Adalet
Bakanlığı, Ankara, 2001.
133.ÖNDER Ayhan – ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Pratik Çalışma
Gereçleri, İstanbul, 1969.
134.ALACAKAPTAN Uğur, İşlenemez Suç, Ankara (iki adet).
135.AKSAY Bekir, Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü, İstanbul, 1990.
136.TOROSLU Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki
Konusu, Ankara, 1970 (iki adet).
137.BAYKAL Ali, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Görüşler, Varto.
138.KUNTER Nurullah, Fikrî İçtima Sebebiyle Suçların Birleştirilmesi,
İstanbul, 1948.
139.TESAL Reşat, Ceza Hukukunun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun
Esasları ve İktisadi, Ticari, Mali Suçlar, 1. Bası, İstanbul, 1966
140.DONAY Süheyl, Para Cezaları, İstanbul, 1972.
141.KANTAR Baha, Ceza Hukukunda Yeni Temayüller, Ankara, 1938.
9
142.YÜCE Turhan Tûfan, Teşebbüsde Hazırlık ve İcra Hareketlerinin
Ayrılması Problemi ve Uygun İllet Teorisinin Bu Probleme Tatbiki
Denemesi, Erzurum, 1968.
143.DENKER Rauf – ESİN Abdülgani, Meşruten Tahliye ve Tahliyenin
Geri Alınması, İstanbul, 1959.
144.EREM Faruk, Hürriyet ve Suç, Ankara, 1952.
145.YÜCE Turhan Tûfan, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara,
1985.
146.EREM Faruk, Teammüd, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi Cilt XXXVII Sayı 1-4, Ayrı Bası, Ankara, 1982.
147.KARASU Adnan, Türk Ceza Kanununun İkinci Maddesi, İstanbul,
1942.
148.Ceza Hukukunu Ttevhid Birinci Beynelmilel Konferansı, Konferans
Vesikaları, Ankara, 1938.
149.Birinci Milletlerarası Ceza Hukukunu Birleştirme Konferansı,
Konferans Vesikaları, İstanbul, 1947.
150.İkinci Milletlerarası Ceza Hukukunu Birleştirme Konferansı,
Konferans Vesikaları, İstanbul, 1948.
151.Ceza Hukukunu Tevhid Üçüncü Beynelmilel Konferansı, Konferans
Vesikaları, Ankara, 1939.
152.OMAY İbrahim Saffet, İnfaz Hukuku Notları ve İlgili Mevzuat,
İstanbul, 1948.
153.ÖZEK Çetin, Mutlak Yasama Dokunulmazlığı Sınırlanabilir mi,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXI Sayı 1-4,
Ayrı Bası, İstanbul, 1966.
154.KUNTER Nurullah, İki Çeşit Ceza Gerektiren Suçlarda Dava
Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası Cilt XIII Sayı 3, Ayrı Bası, İstanbul, 1947.
155.KUNTER Nurullah, Ceza Hukuku Milletlerarası Beşinci Kongresi,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XIII Sayı 3, Ayrı
Bası, İstanbul, 1947.( 2 adet )
156.ERMAN Sahir, İtalyan Ceza Kanununun Tâdili İçin Hazırlanan Ön
Tasarının Birinci Kitabına Toplu Bakış, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası Cilt XVI Sayı 3-4, Ayrı Bası, İstanbul, 1950.
157.ÖZDEMİR Salim – SAYSEL Altan, Ceza İnfaz Personelinin El
Kitabı, Ankara, 1980.
10
158.KUNTER Nurullah, Ceza Tatbikatında Âmme Vazifesi ve Âmme
Hizmeti Tefriki ve Avukatların Durumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası 1947 Yılı Sayı 2, Ayrı Bası, İstanbul, 1947.
159.OKUR Ali Rıza – BAYRAKTAR Köksal, Doğum Kontrolünün Ortaya
Koyduğu Hukuki Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul, 1970.
160.SINIBALDI Conti – PIROMALLO A.Jannitti, Esposızione Critica
Della Giurisprudenza Sul Codice Penale, T. I, Milano, 1941.
161.SINIBALDI Conti – PIROMALLO A.Jannitti, Esposızione Critica
Della Giurisprudenza Sul Codice Penale, T. II-1, Milano, 1942.
162.SINIBALDI Conti – PIROMALLO A.Jannitti, Esposızione Critica
Della Giurisprudenza Sul Codice Penale, T. II-2, Milano, 1943.
163.ANTOLISEI Francesco, Elementi Di Dirito Penale La Parte
Generale, Torino.
164.MANZINI Vincenzo, Diritto Penale Italiano, 2e éd., T. VI, Torino,
1946.
165.CARNELUTTI Francesco, Teoria Generale Del Reato, 2e éd.,
Padova, 1933.
166.Studi In Memoria Di Arturo Rocco, T. I, Faculto Giuridicia
Dell’Universita Di Roma, Milano, 1952.
167.ANTOLISEI Francesco, Manuale Di Dritto Penale Parte Generale,
Milano, 1955.
168.BATTAGLINI Giulio, Diritto Penale Parte Generale, Padova, 1949.
169.ANTOLISEI Francesco, Manuale Di Dritto Penale Parte Speciale,
T. I, Milano, 1954.
170.ANTOLISEI Francesco, Manuale Di Dritto Penale Parte Speciale,
T. II, Milano, 1954.
171.RANIERI Silvio, Diritto Penale Parte Generale, Milano, 1945.
172.VACCARO Michelangelo, Il Diritto Penale Critica e Sistemazione
Scientifica Di Esso, Torino, 1927.
173.MARCHETTI Vittorio, Compendio Di Diritto Penale, Firenze.
174.DE VABRES H.Donnedieu, Traité Élémentaire de Droit Criminel et
de Législation Pénale Comparée, 2e éd., Paris, 1943.
175.ADOLPHE Chauveau – HÉLIE Faustin, Théorie du Code Pénal, 6e
éd., T. V, Paris, 1887.
11
176.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal
Français, T. I, Paris.
177.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal
Français, T. II,Paris, 1888.
178.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal
Français, T. III,Paris, 1889.
179.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal
Français, T. IV,Paris, 1891.
180.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal
Français, 3e éd., T. I, Paris, 1913.
181.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal
Français, 3e éd., T. II, Paris, 1914.
182.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal
Français, 3e éd., T. III, Paris, 1916.
183.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal
Français, 3e éd., T. IV, Paris, 1922.
184.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal
Français, 3e éd., T. V, Paris, 1953.
185.VON LISZT Franz, Traité de Droit Pénal Allemand Partie Spéciale,
T. II, Paris, 1913.
186.BECCARIA Cesare, Traité des Délits et des Peines, Paris, 1869.
187.TOULEMON André, Le Progrès des Institutions Pénales (Essai de
Sociologie Criminelle), Paris, 1928.
188.VOUIN Robert, Manuel du Droit Criminel, Paris, 1949.
189.VOUIN Robert – LÉAUTÉ Jacques, Droit Pénal et Criminologie,
Paris, 1956.
190.VOUIN Robert – LÉAUTÉ Jacques, Droit Pénal et Procédure
Pénale, 3e éd., Paris, 1969.
191.BECCARIA Cesare, Des Délits et Des Peines, Paris, 1979.
192.CUCHE Paul, Précis de Droit Criminel, 6e éd., Paris, 1936.
193.LARGUIER Jean, Le Droit Pénal, Paris, 1962.
194.CHARLES Raymond, Histoire du Droit Pénal, Paris, 1963.
195.PRADEL Jean, Histoire des doctrines pénales, 2e éd., Paris, 1991.
12
196.LAZERGES Christine, La politique criminelle, 1ère éd., Paris,
1987.
197.CLERC François, Cours élémentaire sur le Code pénal suisse
Partie Spéciale (Art.111-186), T. I, Lausanne, 1943.
198.CLERC François, Cours élémentaire sur le Code pénal suisse
Partie Spéciale (Art.187-332), T. II, Lausanne, 1945 (iki adet).
199.LOGOZ Paul, Commentaire du Code pénal suisse Partie Spéciale
(Art.111-212), T. I, Neuchatel, 1955.
200.LOGOZ Paul, Commentaire du Code pénal suisse Partie Spéciale
(Art.213-332), T. II, Neuchatel, 1956.
201.LOGOZ Paul, Commentaire du Code pénal suisse Partie Générale
(Art.1-110), Neuchatel, 1939 (üç adet).
202.GARÇON Émile – ROUSSELET Marcel – PATIN Maurice – ANCEL
Marc, Code pénal annoté (Art. 1-294), 2e éd., T. I, Paris, 1952.
203.GARÇON Émile – ROUSSELET Marcel – PATIN Maurice – ANCEL
Marc, Code pénal annoté (Art. 295-401), 2e éd., T. II, Paris, 1956.
204.GARÇON Émile – ROUSSELET Marcel – PATIN Maurice – ANCEL
Marc, Code pénal annoté (Art. 402-463), 2e éd., T. I, Paris, 1959.
205.GARÇON Émile – ROUSSELET Marcel – PATIN Maurice – ANCEL
Marc, Code pénal annoté, Mise à jour, Paris, 1959.
206.ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt I,
İstanbul, 1991.
207.ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt II,
İstanbul, 1989 (iki adet).
208.ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt II-III,
İstanbul, 1992.
209.ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt III,
İstanbul, 1989 (üç adet).
210.SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 1998.
211.JESCHECK Hans-Heinrich, Alman Federal Cumhuriyeti Ceza
Hukukuna Giriş, İstanbul, 1989.
212.İÇEL Kayıhan – SOKULLU-AKINCI Füsun – ÖZGENÇ İzzet –
SÖZÜER Adem – MAHMUTOĞLU Fatih S. – ÜNVER Yener, Suç Teorisi,
2.Bası, Cilt II, İstanbul, 2000 (iki adet).
13
213.İÇEL Kayıhan – DONAY Süheyl, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı
Ceza Hukuku Genel Kısım, 2.Bası, Cilt I, İstanbul, 1993.
214.İÇEL Kayıhan – DONAY Süheyl, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı
Ceza Hukuku Genel Kısım, 3.Bası, Cilt I, İstanbul, 1999.
215.İÇEL Kayıhan – SOKULLU-AKINCI Füsun – ÖZGENÇ İzzet –
SÖZÜER Adem – MAHMUTOĞLU Fatih S. – ÜNVER Yener, Yaptırım
Teorisi, 1.Bası, Cilt III, İstanbul, 2000 (iki adet).
216.ÖNDER Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası,
İstanbul, 1991.
217.ARTUK Mehmet Emin – GÖKCEN Ahmet – YENİDÜNYA Caner,
Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt II, Ankara, 2003.
218.CENTEL Nur, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 1.Bası, İstanbul, 2001.
219.ÖZTÜRK Bahri – ERDEM Mustafa Ruhan – ÖZBEK Veli Özer,
Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 5.Bası,
Ankara, 2001 (iki adet).
220.DEMİRBAŞ Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Ankara,
2002.
221.ARTUK Mehmet Emin – GÖKCEN Ahmet – YENİDÜNYA Caner,
Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5.Bası, Ankara, 2004( 2 ADET)
222.İÇEL Kayıhan – ÜNVER Yener, Uygulamalı Ceza Hukuku, 1.Bası,
Cilt IV, İstanbul, 2000.
223.ROUSSELET Marcel – PATIN Maurice, Droit pénal spécial, 7e éd.,
Paris, 1959.
224.GOYET Francisque, Précis de droit pénal spécial, 5e éd., Paris,
1947.
225.LAMBERT Louis, La pratique policière du droit pénal spécial,
Lyon, 1946.
226.GOYET Francisque, Précis de droit pénal spécial, 5e éd., Paris,
1945.
227.FLORIAN Eugenio, Inguria e Diffamazione, 2e éd., Milano, 1939.
228.VANNINI Ottorino, Manuale di Diritto Penale Italiano, Milano,
1947.
229.RASSAT Michele-Laure, Droit pénal spécial, 3e éd., Paris, 2001 ( 2
adet )
230.RASSAT Michele-Laure, Droit pénal spécial, Paris, 1997.
14
231.PRADEL Jean – DANTI-JUAN Michel, Droit pénal spécial, T. III,
Paris, 1995.
232.PRADEL Jean – DANTI-JUAN Michel, Droit pénal spécial, 2e éd.,
Paris, 2001.
233.GATTEGNO Patrice, Droit pénal spécial, 2e éd., Paris, 1997.
234.VOULIN Robert, Droit pénal spécial, 4e éd., T. I, Paris, 1976.
235.LARGUIER Jean – LARGUIER Anne-Marie, Droit pénal spécial, 6e
éd., Paris, 1989.
236.VÉRON Michel, Droit pénal spécial, 4e éd., Paris, 1995.
237.SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, Ankara,
1999 (iki adet).
238.SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2.Bası, Ankara,
1997.
239.ERMAN Sahir, Sosyal ve Ticari Ceza Tatbikatı, İstanbul, 1967.
240.ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ticari Ceza Hukuku Cilt II, İstanbul,
1978.
241.ERMAN Sahir, Ticari Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt I, 2.Bası,
İstanbul, 1984.
242.ERMAN Sahir, Ticari Ceza Hukuku Genel Kısım, İstanbul, 1976.
243.ERMAN Sahir, Ticari Ceza Hukuku
İstanbul, 1992.
Genel Kısım Cilt I, 3.Bası,
244.ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek II, İstanbul, 1980.
245.ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek III, İstanbul, 1981.
246.ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek IV, İstanbul, 1982.
247.ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek V, İstanbul, 1983.
248.ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek VI, İstanbul, 1984.
249.ERMAN Sahir, Döviz Suçları 1978-1979 Eki, İstanbul, 1979.
250.ERMAN Sahir, Vergi Suçları-Ticari Ceza Hukuku Cilt VI, İstanbul,
1988 (iki adet).
251.ERMAN Sahir, Bankacılık Suçları-Ticari Ceza Hukuku
İstanbul, 1984.
Cilt V,
15
252.ERMAN Sahir, Bankacılık Suçları-Ek I, İstanbul, 1985.
253.ERMAN Sahir, Sahtekârlık Suçları Ticari Ceza Hukuku-III, 5.Bası,
İstanbul, 1987.
254.DOMINGUEZ Francis, Sur la corruption sous toutes ses formes,
Paris, 1996.
255.ÖZGENÇ İzzet, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, 1.Bası,
Ankara, 2002.
256.DEL FRATE Anna Alvazzi – PASQUA Giovanni (Edited by),
Responding to the challenges of corruption (Acts of the International
Conference Milan, 19-20 November 1999), Rome/Milan, 2000.
257.MUTLUER Kâmil, Vergi Ceza Hukuku, Eskişehir, 1979.
258.TIXIER Gilbert – ROBERT Jean-Marie, Droit pénal fiscal, Paris,
1980.
259.TOSUN Öztekin, Hileli Vergi Suçları, İstanbul, 1962.
260.KESKİN Serap, Fikri Mülkiyet Haklarında Patent ve Markanın
Ceza Normları ile Korunması, 1.Bası, Ankara, 2003.
261.KARAKOÇ Yusuf, Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah,
2.Bası, İzmir, 1997.
262.DONAY Süheyl – ERMAN Hasan, Sınai Mülkiyet Aleyhine Suçlar,
İstanbul, 1973.
263.DÖNMEZER Sulhi, Karşılıksız Çek, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası Cilt XLIII Sayı 1-4, İstanbul, 1979.
264.DUPONT-DELESTRAINT Pierre, Droit pénal des affaires et des
sociétés commerciales, 2e éd., Paris, 1980.
265.BAŞAL Koparan – KÜRÜMOĞLU İsmet, Açıklamalı-İçtihatlı Türk
Parasının Kıymetini Koruma ve Kambiyo Mevzuatı, 1.Bası, Ankara,
2002.
266.DE LA VILLEGUERIN Yves – ACCARIAS Louis, Droit pénal
financier, T.I, Paris, 1947.
267.DE LA VILLEGUERIN Yves – ACCARIAS Louis, Droit pénal
financier, T.II, Paris, 1947.
268.ÖZÜTÜRK Nejat, Türk Ceza Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, Cilt II,
Ankara, 1966.
269.ÖZÜTÜRK Nejat, Türk Ceza Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, Cilt III,
Ankara, 1966
16
270.ALGAN Şahap – BOZKOYUNLU İlhami, Türk Ceza Kanunu,
Bilecik, 1968.
271.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması,
4.Bası, Cilt I, İstanbul.
272.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması,
4.Bası, Cilt II, İstanbul.
273.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması,
4.Bası, Cilt III, İstanbul.
274.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması,
4.Bası, Cilt IV, İstanbul.
275.EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12.Bası, Cilt I,
Ankara, 1984.
276.EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, Cilt III,
Ankara, 1985.
277.YURTCAN Erdener, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu, 2.Bası,
İstanbul, 2006.
278.YURTCAN Erdener, Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi
Kanunu ve Yorumu, İstanbul, 2006.
279.YURTCAN Erdener, Çocuk Koruma Kanunu ve Yorumu, İstanbul,
2006.
280.ADOLPHE Chauveau – HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e
éd., T. I, Paris, 1887.
281.ADOLPHE Chauveau – HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e
éd., T. II, Paris, 1887.
282.ADOLPHE Chauveau – HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e
éd., T. III, Paris, 1887.
283.HÉLIE Faustin, Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, T. I,
Paris, 1948.
284.HÉLIE Faustin, Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, T. II,
Paris, 1948.
285.HÉLIE Faustin, Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, T. I,
Paris, 1928.
286.ADOLPHE Chauveau – HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e
éd., T. VI, Paris, 1888-1908.
17
287.VIDAL Georges, Cours de
pénitenciaire, 8e éd., Paris, 1935.
droit
criminel
et
de
science
288.GARRAUD René, Traité théorique et pratique du droit pénal
français, 6.éd., T. VI, Paris, 1935.
289.GARRAUD René, Traité théorique et pratique du droit pénal
français, 3.éd., T. II, Paris, 1914.
290.GARRAUD René, Traité théorique et pratique du droit pénal
français, 3.éd., T. V, Paris, 1924.
291.GARRAUD René, Précis du droit criminel, 11e éd., Paris, 1934.
292.DE VABRES H.Donnedieu, Traité élémentaire de droit criminel et
de législation pénale comparée, Paris, 1938.
293.DE VABRES H.Donnedieu, Introduction à l’étude du droit pénal
international, Paris, 1922.
294.DE VABRES H.Donnedieu, Les principes modernes de droit pénal
international, Paris, 1928.
295.ROUX J.-A., Cours de droit criminel français, 2e éd., T. I, Paris,
1927.
296.FERRI Enrico, Principii di diritto criminale, Torino, 1928.
297.VON HIPPEL Robert, Deutsches strafrecht, Berlin, 1925.
298.BOUZAT Pierre – PINATEL Jean, Traité de droit pénal et de
criminologie, 2e éd., T. II, Paris, 1970.
299.PUECH Marc, Droit pénal général, Paris, 1988.
300.LARGUIER Jean, Droit pénal général, 15e éd., Paris, 1995.
301.JEANDIDIER Wilfrid, Droit pénal général, Paris, 1988.
302.HUMETZ René – PENHOAT Claude, Droit pénal, Paris, 1991.
303.STEFANI Gaston – LEVASSEUR Georges – BOULOC Bernard,
Droit pénal général, 15e éd., Paris, 1995.
304.ROBERT Jacques-Henri, Droit pénal général, 2e éd., Paris, 1992.
305.ROBERT Jacques-Henri, Droit pénal général, 3e éd., Paris, 1998.
306.RASSAT Michèle-Laure, Droit pénal, 1ère éd., Paris, 1987.
307.MERLE Roger, Droit pénal général complémentaire, 1ère éd.,
Paris, 1957.
18
308.PRADEL Jean, Droit pénal général, 9e éd., Paris, 1994.
309.PRADEL Jean, Droit pénal comparé, Paris, 1995.
310.Annuaire de législation française et étrangère, T. XII, Centre
National de la Recherche Scientifique, Paris, 1963.
311.ADDOR Hermann, L’article 148 CP à la lumière du droit comparé,
Lausanne, 2002.
312.Annuaire de législation française et étrangère, T. I (Années 19381949), Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1954.
313.MERLE Roger – VITU André, Traité du droit criminel, Paris, 1967.
314.TERRÉ François, Introduction générale au droit, 3e éd., Paris,
1996.
315.Ceza Hukuku El Kitabı, 1.Bası, İstanbul, 1989 (iki adet).
316.EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler, 13.Bası, Cilt I, Ankara, 1995.
317.EREM Faruk – DANIŞMAN Ahmet – ARTUK Mehmet Emin, Ceza
Hukuku, 14.Bası, Ankara, 1997.
318.YÜCE Turhan Tûfan, Ceza Hukuku Dersleri, Cilt I, Manisa, 1982.
319.YÜCE Turhan Tûfan, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara,
1985.
320.OKAY Rauf, Uygulamalı Ceza Hukuku Rehberi, İstanbul 1985.
321.Ceza Hukuku El Kitabı, 1.Bası, Beta, İstanbul, 1989.
322.TOSUN Öztekin, Suç Hukuku El Kitabı, İstanbul 1979.
323.ŞEN Ersan, 1962-1997 Anayasa
1.Bası, İstanbul, 1998 (iki adet).
Mahkemesi
Kararları-Ceza,
324.BAYRAKTAR Köksal, Immunité, Exterritorialité et Droit d’Asil en
Droit pénal international, İstanbul, 1978
325.ŞEN Ersan, Türk Ceza Hukuku, İstanbul, 2002 (üç adet).
326.ÖZTÜRK Bahri – ERDEM Mustafa R. – ÖZBEK Veli. Ö., Ceza
Hukuku Genel ve Özel Hükümler / Ceza Muhakemesi Hukuku Temel
Bilgiler, Ankara, 2001.
327.CEDRAS Jean, Le droit pénal américain, 1ère éd., Paris, 1997.
19
328.SCHWARTZ Eugene B. – GOFFEN William, New York Criminal
Law, New York, 1941.
329.ASHWORTH Andrew, Principles of Criminal Law, 3rd ed., Oxford,
1999.
330.VON OVERBECK Alfred – GRET Camille – BOURGKNECHT Jean –
MARMIER Jean, Le nouveau droit pénal suisse, Fribourg, 1942.
331.FARNSWORTH E.Allan, Introduction au système juridique des
États-Unis, Paris, 1986 (iki adet).
332.LE GUNEHEC Francis, Le nouveau Code pénal illustré, Paris,
1996.
333.Türk Ceza Kanunu Tasarısı, İstanbul Barosu-Galatasaray
Üniversitesi-Türk Ceza Hukuku Derneği Ortak Yayını, İstanbul, 2004.
334.DÖNMEZER Sulhi – YENİSEY Feridun – CENTEL Nur, Ceza
Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 1.Bası,
İstanbul 1998 (iki adet).
335.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku, Hususi Kısım, Şahıslara Karşı
ve Mal Aleyhindeki Cürümler, 2.Bası, İstanbul, 1953 (iki adet).
336.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Kişilere ve Mala
Karşı Cürümler, 10.Bası, İstanbul, 1977.
337.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Kişilere ve Mala
Karşı Cürümler, 12.Bası, İstanbul.
338.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Kişilere ve Mala
Karşı Cürümler, 11.Bası, İstanbul, 1981.
339.DÖNMEZER Sulhi, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler,
4.Bası, İstanbul, 1975 (iki adet).
340.DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 13.Bası,
İstanbul, 1990.
341.DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 14.Bası,
İstanbul, 1995.
342.DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 15.Bası,
İstanbul, 1998 (iki adet).
343.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Şahıslara Karşı ve
Mal Aleyhindeki Cürümler, 8.Bası, İstanbul, 1971.
344.ERMAN Sahir – ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kişilere
Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul, 1994.
20
345.ŞEKERCİOĞLU C.Metin, Ceza
İstanbul, 1974 (üç adet).
Hukukunda
Memur Kavramı,
346.ÜNVER Yener, Ceza Hukukunda Korunması Amaçlanan Hukuksal
Değerler, 1.Bası, Ankara, 2003.
347.İfade Özgürlüğü ve Türk Ceza Hukuku, Ceza Hukuku Derneği
Yayınları no:1, İstanbul, 2003 (altı adet).
348.HAKERİ Hakan – AKBULUT
Çalışmaları, Konya, 2006.
Berrin,
Ceza
Hukuku
Pratik
349.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Şahıslara Karşı ve
Mal Aleyhindeki Cürümler, 7.Bası, İstanbul, 1967.
350.Les infractions contre la famille et la moralité sexuelle, IXe
congrès international de Droit Pénal La Haye 24-29 Août 1964, Paris,
1964.
351.PRADEL Jean, Droit pénal général, 6.éd., T. I, Paris, 1987.
352.Corpus Juris sous la direction de Mireille DELMAS-MARTY, Paris,
1997 (iki adet).
353.LARGUIER Jean, Droit pénal général, 15e éd., Paris, 1995 (üç
adet).
354.ALACAKAPTAN Uğur, Suçun Unsurları, Ankara, 1970.
355.Droit pénal / Cas pratiques, Université Libre de Bruxelles, 8e éd.,
Bruxelles, 1999.
356.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım, 4.Bası, İstanbul,
1959.
357.İÇEL Kayıhan, Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif
Sorumluluk, İstanbul, 1967.
358.EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku, Cilt II Hususi Hükümler, 2.Bası,
Ankara, 1965.
359.Democracy and the Judiciary / Symposium, Union of Turkish Bar
Associations, Ankara, 2005.
360.POZO José Hurtado, Droit pénal, Partie Générale II, Genève,
2002.
361.Türkiye ve Terörizm / Rapor, Türkiye Barolar Birliği, Ankara,
2006.
21
362.TAK Peter J. P., The Dutch criminal justice system, 2nd ed., Den
Haag, 2003.
363.BORRICAND Jacques – SIMON Anne-Marie, Droit pénal /
Procédure pénale, 2e éd., Paris, 2000.
364.BORRICAND Jacques – SIMON Anne-Marie, Droit pénal /
Procédure pénale, 4e éd., Paris, 2004.
365.CASSANI Ursula, La protection pénale du patrimoine, Lausanne,
1988.
366.NOLL
Peter,
Uebergesetzliche
Rectfertigungsgründe
besondern die Einwilligung des Verletzten, Basel, 1955.
im
367.SPIELMANN Dean – SPIELMANN Alphonse, Droit pénal général
luxembourgeois, Bruxelles, 2002.
368.QUELOZ Nicolas – RIKLIN Franz – DE SINNER Philippe –
REPOND Frédérique Bütikofer – SENN Ariane (Herausgeber /
Éditeurs), Das Personal im Sanktionenvollzug Auftrag und
Herausforderung / Les professionnels chargés de l’exécution des
sanctions: quelles missions, quels défis?, Bern, 2003.
369.POZO José Hurtado – DIAZ Yolanda Doig, La reforma del derecho
penal militar, Lima, 2002.
370.KNAPP Charles, Le dorit civil de la famille dans le Code pénal
suisse, Roma, 1943.
371.KNAPP Charles, La majorité et la minorité dans le Code pénal
suisse, Lausanne, 1942.
372.National Priorities for the Investigation and Prosecution of White
Collar Crime, Report of Attorney General, Washington, 1980.
373.Qu’est-ce que le “Génocide”?
374.BOUZAT Pierre – PINATEL Jean, Traité de droit pénal et de
criminologie, T.I, 2e éd., Paris, 1970.
375.ÖKÇESİZ Hayrettin, İstanbul Barosu Çevresi
Yolsuzluk Araştırması, İstanbul, 1999 (iki adet).
Adli
Yargıda
376.ÜLGEN Celal, Kabahatler Kanunu, İstanbul, 2005 (iki adet).
377.Avukatlık Kanunu, İstanbul Barosu, İstanbul, 2005.
378.Demokratikleşme İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Bağlamında
Avukatlık Mesleği, İstanbul Barosu, İstanbul, 2.Bası, 2000.
22
379.Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Yeni Medeni Kanuna İlişkin
Uygulama Sorunları, İstanbul Barosu, İstanbul, 2003.
380.Bankalar Kanunu ve İlişkili Kanun Değişikliklerinin
Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu, İstanbul, 2004.
381.Kadınlara Yönelik Cinsel Şiddete Karşılaştırmalı
Yaklaşımı, İstanbul Barosu, 2.Bası, İstanbul, 2002 (iki adet).
Hukuk
Hukukun
382.UYSAL Mehmet, Yeni Yasaların Işığında İcra ve İflas Suçları ile
Yargılama Yöntemine Farklı Bakış, İstanbul.
383.Uluslararası Ceza Mahkemesi ve İstanbul Barosu’nun
Duyurusu, İstanbul Barosu, İstanbul, 2005 (iki adet).
Suç
384.Uluslararası Terör ve Barış Hukuku Konferansı, İstanbul Barosu,
İstanbul, 2004.
385.Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü, İstanbul Barosu,
İstanbul, 2005.
386.Deprem ve Hukuk, İstanbul Barosu, İstanbul (iki adet).
387.Avrupalı Avukatların Sosyal Sigortası, İstanbul Barosu, İstanbul,
2004.
388.Banka ve Kredi Kartları, İstanbul Barosu, İstanbul, 2006 (iki adet)
389.KOCA Mahmut, Türk Ceza Yasası Özel Hükümler, İstanbul,
İstanbul, 2005 (iki adet).
390.YENİSEY Feridun – MAZZA Stephen – READ Frank Tom –
ZİYALAR Neylan, Uzlaşma, 2.Bası, İstanbul, 2006 (iki adet).
391.Uluslararası Terör ve Barış Hukuku Konferansı, İstanbul Barosu,
1.Bası, İstanbul, 2004.
392.Ermeni Savları ve Soykırımın Hukuksal Niteliği, İstanbul Barosu,
1.Bası, İstanbul, 2005.
393.YAŞAR Osman, Uygulamada Türk Ceza Yasası / Genel Hükümler,
Ankara, 2000.
394.Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism,
Warsaw, 2005.
395.Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in
Human Beings, Warsaw, 2005.
396.Council of Europe Convention on Laundering Search Seizure and
Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of
Terrorism, Warsaw, 2005.
23
397.ATALAY Selâhattin, İngiliz Ceza Hukuku ile Fikir ve San’at
Eserleri Hukuku, İstanbul, 1978.
398.SOYASLAN Doğan, Le travail pénitentiaire: son organisation et
son évolution en droit français et turc, T. I-II (table des matières),
Paris, 1978.
399.SEBÜK Mehmet Ali, Ceza Evlerinde İşlenen Cürümler ve Firar
Hadiseleri, İstanbul, 1945.
400.Ceza İnfazında Sistemler ve İmralı Cezaevi, 2.Bası, Ankara, 1947.
401.ÇAĞLAYAN M.Muhtar, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve
Uygulamalarımız, Yargıtay Dergisi Cilt I Sayı 3, Ayrı Bası.
402.FOX Lionel, Personnel / Selection and training of prison staff in
the United Kingdom, United Nations, 1955.
403.LAMERS E.A.M., Personnel / The training of the personnel of
penal institutions in the Netherlands, United Nations, 1955.
404.MORAN Frederick A., The origins of parole, New York, 1945.
405.GIBSON R. B., Personnel / Selection and training of personnel in
the Canadian federal penitentiary service, United Nations, 1955.
406.DOS SANTOS José
portuguesa, Coimbra, 1947.
Beleza,
Nova
organização
prisional
407.KUNTER Nurullah, Le système pénitentiaire de la Turquie, Centre
Français de Droit Comparé, Paris (beş adet).
408.LOPEZ REY Manuel, Sosyal Asistanların Ceza Müesseselerindeki
Vazifeleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt XIX Sayı 2, Ayrı Bası,
Ankara,1964.
409.Deprivation of liberty in the the context of crime control with
particular reference to new forms of delinqunacy, International Penal
and Penitentiary Fondation, Milano, 1975.
410.La Prison à Nivelles, Extrait du Bulletin de l’Administration des
Prisons 6e année no:12, 1952.
411.CARRARA Mario, Un penitenziario diretto da un medico, 1935.
412.FOX Lionel, Établissements ouverts / La place de l’établissement
ouvert dans le système pénitentiaire et dans la communauté, Nations
Unies, 1955.
413.FOX Lionel, Personnel / Selection and training of prison staff in
trust and non-self-governing territories for the international relations
24
of which the government of the United Kingdom is responsible, United
Nations, 1955.
414.NOTT L.C.J., Personnel / Selection and training of prison
personnel in New South Walles (Australia), United Nations, 1955.
415.EL REFAIE Yassin, Personnel / Selection and training of personnel
for adult penal and correctional institutions in Egypt, United Nations,
1955.
416.NORMAN Sherwood, Think twice before you build or enlarge a
detention center, National Council on Crime and Delinquancy, 1968.
417.EREM Faruk, Mahpusların Tabi Tutulacağı Asgari İnsani Muamele
Hakkında Birleşmiş Milletler Teşkilatınca Tesbit Olunan Esaslar,
Ankara, 1963.
418.Group Counselling, Informations Pénitentiaires Suisses, 1970.
419.DUPRÉEL Jean, Personnel / Le recrutement la formation et le
statut du personnel pénitentiaire en Belgique, Nations Unies, 1955.
420.PERDRIAU André, Établissements ouverts /
ouvert de Casabianda (France), Nations Unies, 1955.
L’établissement
421.NAKAO Bunsaku, Open institutions / Open institutions in Japan,
United Nations, 1955.
422.BARNETT Samuel T., Open institutions / Open institutions in New
Zealand, United Nations, 1955.
423.SOINE Valentine – AARNIO Illppo, Open institutions / Open
institutions in Finland, United Nations, 1955.
424.CLERC François, Établissements ouverts / Les établissements
ouverts en Suisse, Nations Unies, 1955.
425.VOULET Jacques, Personnel / Le recrutement la formation et le
statut du personnel pénitentiaire en France, Nations Unies, 1955.
426.PETTINATO Roberto, Personal / Seleccion y formacion del
personal penitenciario en Argentina, Nacionas Unidas, 1955.
427.TABIO Evelio – PALOMINO Evelio, Personal / Seleccion y
formacion del personal penitenciario en Cuba, Nacionas Unidas, 1955.
428.TRIANTAPHYLLIDIS Ch. D., Personnel
pénitentiaire en Grèce, Nations Unies, 1955.
/
Le
personnel
429.GAROFALO Alfonso, Établissements ouverts / Les établissements
ouverts en Italie, Nations Unies, 1955.
25
430.BASHER Hedley, Personnel / The staff training programme of the
departement of reform institutions in Ontario (Canada), United
Nations, 1955.
431.DONAY Süheyl, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunda
1712 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Üzerine Düşünceler, İstanbul
Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXVIII Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul,
1973.
432.L’oeuvre de la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire,
Extrait du Bulletin de la Commission Internationale Pénale et
Pénitentiaire volume X livre 1, Berne, 1942 (iki adet).
433.Loi du 22 mai 1901 sur l’organisation des établissements de
détention, Lausanne, 1901.
434.Établissements de Bellechasse / Rapport dur l’exercice 1938,
Fribourg, 1939.
435.ROUVROY Maurice, L’établissement d’observation de Moll-Huttes,
Merxplas.
436.DUPRÉEL J. – GENONCEAUX P., Le nouveau modèle de cellule /
Het nieuve celmodel, Nivelle, 1953.
437.Règlement provisoire du 19 novembre 1929 pour les
Établissements de détention et d’internement de la plaine de l’Orbe.
438.Règlement de la prison-école à Hoogstraeten, Bruxelles, 1936.
439.Bulletin Mensuel de l’Administration Pénitentiaire, La Haye, Août
1950.
440.DUPRÉEL J., Aspects de l’action pénitentiaire en Belgique,
Nivelles, 1952.
441.Les Colonies de Bienfaisance, Ministère de la Justice, Merxplas,
1930.
442.BARNETT Samuel T., Personnel / Selection and training of prison
officers in New Zealand, United Nations, 1955.
443.L’Incident à la Liberté Surveillée, Ministère de la Justice,
Vaucresson, 1957.
444.PALMER Ted B., California’s Community Treatement Program For
Delinquant Adolescents, 1971.
445.CONSTANT Jean, L’évolution du régime pénitentiaire, 1951.
446.ELLIS William J., The pre-sentence classification of offenders in
New Jersey institutions, 1944.
26
447.CANNAT Pierre, La rééducation des délinquants récidivistes,
Melun, 1955.
448.GLUECK Sheldon, Ohlin: Selection for parole, Harvard Law
Review, Cambridge, 1952.
449.ESER Albin – HUBER Barbara, Strafrechtsentwicklung in Europa,
Freiburg.
450.ÖZEK Çetin, Main characteristics of urbanisation in Turkey and
the problems it may cause from the point of view of criminal justice,
İstanbul, 1976.
451.MULLER N., L’oeuvre de reclassement aux Pays-Bas, 2e éd., La
Haye, 1955.
452.DE BOUBÉE Gabriel Roujou – BOULOC Bernard – FRANCILLON
Jacques – MAYAUD Yves, Code pénal commenté, Paris, 1996.
453.EREM Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi Genel Hükümler, Cilt I,
Ankara, 1993 (iki adet).
454.EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku, 5.Bası, Cilt I, Ankara, 1960.
455.TANER Tahir, Ceza Hukuku, 3.Basıya 2.Ek, İstanbul, 1953 ( 2 Adet
).
456.TANER Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3.Bası, İstanbul, 1953.
457.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım, 2.Bası, İstanbul,
1953.
458.DÖNMEZER Sulhi, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Umumi Kısım,
Cilt I, İstanbul, 1959.
459.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 7.Bası Cilt I, İstanbul, 1979.
460.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 5.Bası Cilt I, İstanbul, 1973.
461.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 5.Bası Cilt II, İstanbul, 1971.
462.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 6.Bası Cilt III, İstanbul, 1974 (iki adet).
463.VASSALLI Giuliano, Problemi generali di diritto penale, Varese,
1982.
464.CARNELUTTI Francesco, Teoria del falso, Padova, 1935.
27
465.CONTIERI Enrico, Lo stato di necessita, Milano, 1939.
466.RANIERI Silvio, Il concorso di più persone in un reato, Milano,
1938.
467.MANTOVANI Luciano Pettoello, Il concetto ontologico del reato,
Milano, 1954.
468.RANIERI Silvio, Il reato complesso, Milano, 1940.
469.SCARANO Luigi, Il tentativo, Napoli, 1952.
470.Le Principe de la Légalité dans une Société Libre, Commission
Internationale de Juristes, Genève, 1959.
471.COSTA Fausto, Delitto e pena, Milano, 1924.
472.POCHON André, L’auteur moral de l’infraction, Paris, 1945.
473.HAZAN Edouard Tawfik, L’état de nécessité en droit pénal
interétatique et international, Paris, 1949.
474.FORIERS Paul, De l’état de nécessité en droit pénal, Paris, 1951.
475.BENGÜ Cemil Halit, La responsabilité pénale des groupements de
personnes, Genève, 1941.
476.Interrupcion voluntaria del embarazo responsabilidad penal
objetiva, II Jornadas De Derecho Penal, Avilia, 1981.
477.LEONE Giovanni, Del reato abituale continuato e permanente,
Napoli, 1933.
478.Tijdschrift voor strafrecht, Neuvième Congrès International de
Droit Pénal La Haye, 1964 (iki adet).
479.LAVANCHY Charles-Jules, Les Mesures de Sûreté en Droit Pénal,
Château d’Oex, 1931.
480.SALLEILLES R., L’individualisation de la peine, 3e éd., Paris,
1927.
481.Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice
penale, Istıtuto Superiore Internazionale Di Scienze Criminali, Napoli,
1981.
482.TOROSLU Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki
Konusu, Ankara, 1970.
483.KUNTER Nurullah, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul,
1955 (üç adet).
28
484.EREM Faruk, Ümanist Ceza Hukuku Doktrini, Ankara, 1964 (iki
adet).
485.BENGÜ Cemil Halit, Ceza Hukukunda Hata, Ankara, 1948.
486.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Sözleşmelerin Fesih ve Tadili
Bakımından Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Haller, Ankara, 1945.
487.KEYMAN Selâhattin, Türk Hukukunda Af, Ankara, 1965.
488.Pena de morte, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
Cilt I, Coimbra, 1967.
489.Pena de morte, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
Cilt II, Coimbra, 1967.
490.Pena de morte, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
Cilt III, Coimbra, 1967.
491.GRAVEN Jean, Peut-on se passer de la peine de mort?, Coimbra,
1967.
492.ÖZEK Çetin, Türkiye’de Laiklik, İstanbul, 1962.
493.ÖZEK Çetin, 141-142, İstanbul, 1963.
494.ÖZEK Çetin, Türkiye’de Gerici Akımlar ve Nurculuğun İçyüzü,
İstanbul, 1964.
495.ÖZEK Çetin, 100 Soruda Türkiye’de Gerici Akımlar, İstanbul,
1968.
496.ERMAN Sahir – ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm / Kamu
Güvenine Karşı İşlenen Suçlar (TCK 316-368), İstanbul, 1996.
497.SENKERİ Tarık, Anayasal Kuruluşları Tahkir ve Tezyif Cürümleri,
İstanbul, 1996 (iki adet).
498.GÜNDEL Ahmet, Atatürk’e Cumhurbaşkanı’na Cumhuriyete
Hükümete Hakaret Suçları ile Yasadışı Yakalanan ve Tutuklananlara
Tazminat Verilmesi Davaları, 1.Bası, İstanbul, 1997.
499.ÖZEK Çetin, Devlet Başkanına Karşı Suçlar, İstanbul, 1970 (beş
adet).
500.MOLLER Alec, Le chantage dans les moeurs modernes et devant
la loi, Paris, 1937.
501.DONAY Süheyl, Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul, 1978
(iki adet).
29
502.YARSUVAT Duygun, Çalışma Ceza Hukuku, İstanbul, 1978 (iki
adet).
503.DÖNMEZER Sulhi, Özel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, 1984 (üç
adet).
504.EREM Faruk, Devlet İdaresi ve Âmme Nizamı Aleyhine Cürümler,
Ankara, 1959 (üç adet).
505.GÖKCAN
Hasan
Tahsin,
Mühür
Bozma
Yedieminlik
Yükümlülüğüne Uymama İhtiyati Tedbir Kararına Aykırılık Suçları
Tazminat Davaları, 1.Bası, Ankara, 2001.
506.ZAFER Hamide, Faile Yardım Suçu ve Müdafiin Bu Suçtan
Sorumluluğu, 1.Bası, İstanbul, 2004.
507.Adalet Kitabı, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, 2007.
508.DE VABRES H.Donnedieu, Essai sur la notion de préjudice dans la
théorie générale du faux document, Paris, 1943.
509.ÖNOK Murat, Uluslararası Boyutuyla İşkence Suçu, Ankara, 2006
510.GÜNAL H.Yılmaz, Uyuşturucu Madde Suçları, Ankara, 1976.
511.GÜNAY Erhan, Uyuşturucu Madde Suçları ve Cezaları, 2.Bası,
Ankara, 1999.
512.SANAL Adil – ŞİMŞEK Edip, Uyuşturucu Maddeler Kaçakçılığı,
Ankara, 1966.
513.CABALLERO Francis, Droit de la drogue, Paris, 1989.
514.JESCHECK Hans-Heinrich, Le nouveau droit pénal allemand mis à
l’epreuve, 1985.
515.GRAVEN Jean, Les principes de la révision pénale genevoise,
1963.
516.Trois Discours de Sa Saintété le Pape Pie XII aux Juristes, Cité de
Vatican, 1955.
517.LOPEZ-REY Manuel, Crime and the penal system, Liège, 1971.
518.D’AGATA Salvatore, L’application de la loi pénale étrangère par le
juge national, Lisbonne, 1961.
519.GREBING Gerhardt, Les expériences allemandes du système des
jours-amendes, Extrait de la Revue de droit pénal et de criminologie,
1980.
30
520.Attorney General’s Survey of Release Procedures / Probation,
Department of justice, V.II, Washington, 1939.
521.Attorney General’s Survey of Release Procedures / Pardon,
Department of justice, V.III, Washington, 1939.
522.Attorney General’s Survey of Release Procedures / Parole,
Department of justice, V.IV, Washington, 1939.
523.JESCHECK Hans-Heinrich, La crise de la politique criminelle,
1980.
524.NUVOLONE Pietro,
judiciaire, Piacenza, 1971
Les
techniques
de
l’individualisation
525.Les techniques de l’individualisation judiciaire, Huitième Congrès
International de Défense Sociale, Paris, 18-22 novembre 1971 (üç
adet).
526.KUNTER Nurullah, Tipicita e punibilita come elementi legali del
reato, 1950.
527.TANER Tahir, Dördüncü Beynelmilel Ceza Hukuku Kongresi,
İstanbul, 1937.
528.JESCHECK Hans-Heinrich, Beklenenler Bakımından Yeni Alman
Ceza Hukuku, İstanbul, 1982.
529.BAYRAKTAR Köksal, L’influence du droit français sur les
tentatives du monde juridique turc pour s’occidentaliser, İstanbul,
1979 (iki adet).
530.YARSUVAT Duygun, Sovyet ve Amerikan Ceza Hukuklarında Kıyas
Prensibinin Değerlendirilmesi, İstanbul, 1968 (altı adet).
531.CORNIL Paul, Les problèmes du droit pénal appliqué et les
nouvelles tendances en la matière, Louvain, 1951.
532.KUNTER Nurullah, Le droit “judiciel” et une nouvelle approche de
la classification des branches pénales du droit, İstanbul, 1980.
533.Konferans Vesikaları, Ceza Hukukunu tevhid birinci beynelmilel
konferansı, Ankara, 1938.
534.YEKEBAŞ Vehbi, Suçun ve Suçlunun Taaddüdü ve Cürme İştirak,
Ankara, 1952.
535.KUNTER Nurullah, De la loi pénale applicable aux délits commis à
l’étranger pour lesquels l’extradition n’est pas admise, Paris, 1950.
31
536.KUNTER Nurullah, Tehlike Tedbiri Genel Teorisi ve Para Cezaları
İçin İcrai ve İhtiyati Haciz, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt
XXXIV Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, 1969 (üç adet).
537.CİHAN Erol, Kitap Tahlili, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası
Cilt XLII Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, 1977.
538.La peine de mort au Portugal.
539.Travaux préparatoires, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire
International, La Haye, 1950.
540.NATER Marc Svan, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes
über die Börsen und den Effektenhandel, Zürich, 2001.
541.URBACH
Guido, Die ungetreue Geschäftsbesorgung gemäss
Art.158 StGB, Zürich, 2002.
542.POZO José Hurtado, Derecho penaly discriminación de la mujer,
Lima, 2001.
543.Travaux de l’Association Henri Capitant Pour la Culture Juridique
Français, T.XIII, Paris, 1963.
544.POSTACIOĞLU İlhan E., Türk Ceza Kanunu Muvacehesinde İdare
Memurları, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXVIII Sayı 1-4,
Ayrı Bası, İstanbul, 1973.
545.SHOHAM S.Giora, Punishement and Traffic Offenses, 1974.
546.Les infractions routières, Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé Numéro spécial, 1978.
547.Konferans Vesikaları, Ceza Hukukunu Tevhit Üçüncü Beynelmilel
Konferansı, Ankara, 1939.
548.CİHAN Erol, Milli Duygulara Aykırı Propaganda Yapma Suçu,
İstanbul, 1978.
549.YARSUVAT Duygun, Ceza Kanununun Uygulamasında Memurİktisadi Devlet Teşekkülleri-Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal ve
Zimmet, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXV Sayı 1-4, Ayrı
Bası, İstanbul, 1969 (on dokuz adet).
550.DÖNMEZER Sulhi, Çocuk Düşürme ve Düşürtmenin Dünü
Bugünü, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt L Sayı 1-4, Ayrı Bası,
İstanbul, 1984 (yirmi adet).
551.BOLLE Pierre-Henri, La lutte contre la criminalité économique en
Suisse, Berne, 1981.
32
552.ANDREJEW I., Ailenin
İstanbul, 1969 (iki adet).
Ceza
Hukuku
yönünden
korunması,
553.YARSUVAT Duygun, Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler, İstanbul
Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXIII Sayı 3-4, Ayrı Bası, İstanbul,
1968 (on beş adet).
554.YARSUVAT Duygun, Grev ve Lokavt Uygulamasında Ceza
Hukukunun Sınırları, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XLVXLVII, Ayrı Bası, İstanbul, 1982.
555.İÇEL Kayıhan – YURTCAN Erdener, Alman Düzene Aykırılıklar
Kanunu, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXVI Sayı 1-4, Ayrı
Bası, İstanbul, 1971.
556.CİHAN Erol, Kişisel Özgürlüğü Sınırlama Cürmü, İstanbul Hukuk
Fakültesi Mecmuası Cilt XLI Sayı 1-2, Ayrı Bası, İstanbul, 1975.
557.YEKEBAŞ Vehbi, Yalan Yere Yemin, Ankara, 1942.
558.CİHAN Erol, Değişen Toplum ve Ceza Hukuku Açısından Kişi ve
Mala Karşı Cürümlerin 59 Yılı ve Geleceği, İstanbul Hukuk Fakültesi
Mecmuası Cilt XLII Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, 1977.
559.BAYRAKTAR Köksal, Seminaire sur les problèmes de la circulation
routière en Turquie, Extrait des annales de la Faculté de Droit
d’İstanbul nos.29-32, İstanbul, 1968.
560.OKUR Ali Rıza – BAYRAKTAR Köksal, Doğum Kontrolünün Ortaya
Koyduğu Hukuki Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul, 1970.
561.KIYAK Fahrettin, Hırsızlık Cürümleri ve Tatbikatı, Giresun, 1953.
562.EREM Faruk, Hakaret ve Sövme, Ankara, 1958.
563.BULUTOĞLU Kenan, Emniyeti Suiistimal Cürümleri, İstanbul,
1955.
564.ÖZEK Çetin, Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Cürümlerde
Cezalandırılan Hazırlık Hareketleri, İstanbul Hukuk Fakültesi
Mecmuası Cilt XXIX Sayı 3, Ayrı Bası, İstanbul, 1963.
565.ÖZEK Çetin, TCK 159.Maddesi / Adam Öldürme / Askeri Ceza
Hukukunda Tahrik, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXIX Sayı
3, Ayrı Bası, İstanbul, 1963.
566.GÜNAL Yılmaz, Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suiistimal Suçu Bir
Örnek Olay Sendikal Hakların Yeniden Kazanılması, Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi Cilt XXIV Sayı 3, Ayrı Bası, İstanbul, 1969.
567.KUNTER Nurullah, Gayri Menkul Üzerinde Kuvvet Sarfiyle
Hakkını Kendiliğinden Alma Suçu Konuta Dokunma Suçunu Da İhtiva
33
Eden Mürekkep Bir Suç Mudur?, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası
1948 yılı Sayı 3-4, Ayrı Bası, İstanbul, 1949 (iki adet).
568.ERMAN Sahir, Evrakta Sahtekarlık Suçlarının Ana Hatları
Tarihçesi ve Müşterek Unsurları, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası
Cilt VI Sayı 1-2, Ayrı Bası, İstanbul, 1950.
569.ABLUM Bahattin – HEPER Vahit Rüştü – GÖKÇEER Fikri,
Açıklamalı Ateşli Silahlar Mevzuatı, Ankara, 1983.
570.ERMAN Sahir, Evrakta Sahtekarlık Suçlarında Varaka Mefhumu,
İstanbul, 1949.
571.ERMAN Sahir, Adam Öldürme / İnhiraf / Taamüdün İntikali / Fikri
İçtima, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt VI Sayı 1-2, Ayrı Bası,
İstanbul, 1950.
572.YARSUVAT Duygun, Çalışma Ceza Hukuku, İstanbul, 1978.
573.EREM Faruk, Adam Öldürmek Cürümleri, Ankara, 1982.
574.ÇINAR Hasan, Vergi Sendika Ceza Kanunu, 1.Bası, İstanbul, 1974.
575.MENTEŞ Cevdet – GÖKÇEDAĞ Yahya, Kaçakçılık Mevzuatı ve
Tatbikatı, Ankara, 1978.
576.KESKİN Kadri, Gıda Mevzuatı ve Standard, 2.Bası, Ankara, 1995.
577.Yargıtay İçtihadı Birleştirme Karar Özetleri 1926-1998, Yargıtay
Yayınları No:26, Ankara, 1999.
578.DEDA S. Necip, Açıklamalı-İçtihatlı Orman Kanunu ve Tatbikatı,
Ankara, 1994.
579.ÖZDEMİR Şükrü – DEDA Necip, Orman Hukuku, Ankara, 1991.
580.GÜNAR Erhan, Orman Ceza Davaları Usul ve Esasları, 1.Bası,
Ankara, 2001.
581.EREM Faruk – TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler, Ankara, 1975.
582.ERMAN Sahir, Hakaret ve Sövme Cürümleri, İstanbul, 1950.
583.ŞENSOY Naci, Zina Cürmü, İstanbul, 1943.
584.ÖZEK Çetin, Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine
Cürümler, İstanbul, 1967.
585.İNAN Nurkut, Çek Rizikolarından Doğan Sorumluluk, Ankara,
1981.
34
586.KIYAK Fahrettin – ŞENEL Cebbar, Nazari ve Tatbiki Adam
Öldürmek ve Müessir Fiil Cürümleri, Ankara, 1959.
587.ERGEN Cengiz, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde
Suçları, Ankara, 1988.
588.CİHAN Erol, Milli Duygulara Aykırı Propaganda Yapma Suçu,
İstanbul, 1978.
589.GÜNDEL Ahmet, Vergi Suçları ve Cezaları, Ankara, 1990.
590.ERMAN Sahir, Kaçakçılık Kanunu Şerhi, İstanbul, 1973.
591.SUNGUR Hasan Halis, Anayasayı İhlâl Suçu ve TCK 146.maddesi
hükümleri, İstanbul, 1961.(2 adet)
592.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 8.Bası, Cilt III, İstanbul, 1980.
593.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 9.Bası, Cilt III, İstanbul, 1983.
594.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 10.Bası, Cilt III, İstanbul, 1985 (iki adet).
595.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 13.Bası, Cilt I, İstanbul, 1997 (üç adet).
596.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 13.Bası, Cilt I, İstanbul, 1997.
597.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 12.Bası, Cilt II, İstanbul, 1999 (altı adet).
598.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku Genel Kısım, 12.Bası, Cilt III, İstanbul, 1997 (iki adet).
599.DÖNMEZER Sulhi, Genel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, 2003
(on beş adet).
600.Zebûnoğlu Münir Vasfi, Ceza Hukukunda Müruru Zaman ve Ana
Hatları, İstanbul, 1933.
601.NETTO Alcides Munhoz, Os Crimes Omimmivos no Brasil,
Curitiba, 1983..
602.SZERER Mieczyslaw, Conception sociologique de la peine, Paris,
1914.
603.MIRTO Pietro, La falsità in atti, Roma, 1946.
35
604.CHIAROTTI Franco,
determinato, Roma.
Teoria
del
reato
mezzo
e
del
reato
605.SOYASLAN Doğan, Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma
Yetkisi, Ankara, 1990.
606.KATOĞLU Tuğrul, Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, 1.Bası,
Ankara, 2003 (iki adet).
607.SANCAR Türkan Yalçın, Müteselsil Suç, Ankara, 1995 (iki adet).
608.ÖZBEK Veli Özer, Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin
Giderilmesi, Ankara.
609.DOS SANTOS José Beleza, Imputabilidade Penal, Coimbra, 1950.
610.MONIDOS Polys, An international problem remand ın custody /
Un problème international la détention préventive, Strasbourg.
611.Akıl Hastalarına Karşı Cemiyetin Müdafaası Mevzuunda
Kollokyum, İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji
Enstitüsü, İstanbul, 1958 (iki adet).
612.ÖZEN Muharrem, Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa, Ankara,
1995.
613.GÖZÜTOK Zeki, Küçüklerin Yargılanması ve Ceza Davalarında Yaş
İstisnaları, 1.Bası, Ankara, 2001.
614.AKSAY Bekir, Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü, İstanbul, 1990.
615.TAN Umur Sölez, Çocuk Ceza Hukuku Araştırmaları, İstanbul,
2001.
616.ÖZTÜRK Mustafa, Taksirden Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluk,
İstanbul, 1995.
617.SÖZÜER Adem, Suça Teşebbüs, İstanbul, 1994 (üç adet).
618.SOYASLAN Doğan, Teşebbüs Suçu, Ankara, 1994 (iki adet).
619.SANCAR Türkan Yalçın, Çok Failli Suçlar, Ankara, 1998 (üç adet).
620.ÖZGENÇ İzzet, Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, İstanbul,
1996.
621.KARAGÜLMEZ
Ali,
Açıklamalı-Uygulamalı-İçtihatlı
Kararnamesi ve Önödeme, 2.Bası, Ankara,2002.
Ceza
622.GÖKCAN Hasan Tahsin – KAYMAZ Seydi, Önödemeye Bağlı
Suçlar, Ankara.
36
623.YILMAZ Zekeriya, Teori ve Uygulamada Müsadere (Zoralım),
Ankara, 1997.
624.GEDİK Doğan, Türk Ceza Hukukunda Müsadere, 1.Bası, Ankara,
2001.
625.NUHOĞLU Ayşe, Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirleri, Ankara,
1997.
626.KANGAL Zeynel T., Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, 1.Bası,
Ankara, 2003.
627.TOROSLU Nevzat, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara, 1968.
628.DEMİRBAŞ Timur, Türk Ceza Kanununda Özel Haksız Tahrik
Halleri, İstanbul, 1985.
629.ALACAKAPTAN Uğur, Sarhoşluk Halinde İşlenen Suçlarda Cezai
Mesuliyet, Ankara, 1961.
630.BAYRAKTAR Köksal, Siyasal Suç, İstanbul, 1982 (iki adet).
631.ÖZGEN Eralp, Suçluların Geri Verilmesi, Ankara, 1962 (iki adet).
632.BOLENS J.J., Essai sur l’extradition et la non-extradition des
nationaux, Lausanne, 1940.
633.Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında
Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım
Antlaşması, T.C. Adalet Bakanlığı (iki adet).
634.ÖZGEN Eralp, Suçluların Geri Verilmesi, Baro Gündemi Eki,
İstanbul 2000 (iki adet).
635.DANIŞMAN Ahmet, Basın Özgürlüğünün Sağlanması Önlemleri,
Ankara, 1982.
636.POLATCAN İsmet, Memur ve Resmî Heyetlere Karşı Hakaret ve
Sövme Cürümleri, İstanbul, 1983.
637.Yeni Ceza Adalet Sistemi, Giresun Semineri, Türk Ceza Kanunu,
İstanbul, 2004.
638.MORRIS Norval, Definitions of recidivism, Section I, Third
International Congress of Criminology, 1955 (iki adet).
639.GRASSEBERG Roland, Les définitions de la récidive, Section I,
Troisième Congrès International de Criminologie, 1955 (iki adet).
640.RECKLESS Walter C., The forms of recidivism, Section II, Third
International Congress of Criminology, 1955 (iki adet).
37
641.ANDERSEN C. H., Formes et évolution du récidivisme, Section II,
Troisième Congrès International de Criminologie, 1955 (iki adet).
642.BAAN P. A. H., Causes of recidivism, Section
International Congress of Criminology, 1955 (iki adet).
III,
Third
643.GLUECK Sheldon, Prognosis of recidivism, Section IV, Third
International Congress of Criminology, 1955 (iki adet).
644.DRAPKIN Israël, Prognostico del recidivisimo, Seccion IV, Tercer
Congreso Internacional de Criminologia, 1955 (iki adet).
645.STÜRUP Georg K., Treatement of recidivism, Section V, Third
International Congress of Criminology, 1955 (iki adet).
646.GERMAIN Charles, Le traitement du récidivisme, Section V,
Troisième Congrès International de Criminologie, 1955 (iki adet).
647.POZO José Hurtado (Director), Anuario derecho penal, Lima,
1999.
648.STERLING Claire, La pieuvre, Paris, 1990.
649.YARSUVAT Duygun, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve
İlgili Ceza Hükümleri, İstanbul, 1968 (iki adet).
650.ANAYURT Ömer, Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeti,
İstanbul, 1998 (iki adet).
651.GÜNGÖR Şener – KAVALALI A.Mümin, Uygulamada Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri, Ankara, 1990.
652.KARAGÜLMEZ Ali, Açıklamalı ve Uygulamalı Adlî ve İdarî Para
Cezaları, 1.Bası, Ankara, 2001.
653.KARAGÜLMEZ Ali, Gün Para Cezası Sistemi, Ankara, 2005.
654.MALKOÇ İsmail – GÜLER Mahmut, Çek Yasası ve Senetlerle
İşlenen Suçlar, Ankara, 1990.
655.AKBULUT İlhan, Ceza Hukuku Denemeleri, İstanbul.
656.YENER Orhan, Tatbikatta Asliye Ceza Davaları, Ankara, 1993.
657.YENER Orhan, Tatbikatta Sulh Ceza Davaları, Ankara, 1992.
658.YENER Orhan, Tatbikatta Ağır Ceza Davaları, Ankara, 1994.
659.BAKICI Sedat, Açıklamalı-İçtihatlı Genel Adap ve Aile Düzenine
Karşı Cürümler, Ankara, 1994.
38
660.SZABÓ András, Révolution dans le cadre d’un État de droit et la
légitimité constitutionnelle du droit pénal, VIIIe Conférence Aquinas,
Budapest, 1999.
661.Hukuk ve Adalet Özel Dosya: Savaş ve Hukuk, Yıl:1, Sayı:1, 2004.
662.Revue Internationale d’Histoire Militaire, No:67-1988.
663.GÜNAL Yılmaz , Askeri Münasebetlerde Emir ve Sorumluluk,
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt XXII Sayı 4, Ayrı Bası, Ankara,
1968.
664.Askeri Ceza Kanunu, İstanbul, 1981.
665.Askeri Ceza Kanunu, Askeri Yargıtay Dergisi Eki, Ankara, 2000.
666.Askeri Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat, Etimesgut, 1971.
667.ÇIKLA Yaşar, Ceza ve Askerî Ceza Hukukunun Genel Esasları,
2.Bası, 1952.
668.Askeri Yargıtay Kararlar Dergisi, Ankara, 1985.
669.Askeri Yargıtay’ın
Ankara, 2004.
90’ıncı
Kuruluş
Yıldönümü
Sempozyumu,
670.YAMAN Derya – YAMAN Murat, Askeri Yargı ve Adli Yargı
Arasındaki Görev Sorunları, 1.Bası, Ankara, 2001.
671.KARDAŞ Ümit,
İstanbul, 1992.
Askeri
Mahkemelerin
Kuruluş
ve
Yetkileri,
672.ERMAN Sahir, Askeri Ceza Hukuku, İstanbul, 1956.
673.ERMAN Sahir, Askeri Ceza Hukuku Ek I, İstanbul, 1983 (iki adet).
674.ERMAN Sahir, Askeri Ceza Hukuku, 6.Bası, İstanbul, 1974 (üç
adet).
675.Rifat, Şerh Askeri Ceza Kanunu, İstanbul, 1930 (iki adet).
676.ERMAN Sahir, Askeri Ceza Hukuku, 7.Bası, İstanbul, 1983 (iki
adet).
677.Jandarmayı İlgilendiren Mevzuat Değişiklikleri, Ankara, 2000.
678.CAN Cahit, Toplumsal İnsanın Evrensel Doğası ve Cinsel Suçlar,
1.Bası, Ankara, 2002.
679.OTACI Cengiz, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı İşlenen Suçlar,
1.Bası, Ankara, 2002.
39
680.GELERİ Aytekin – ÇEVİK Hasan Hüseyin ( Editörler), Organize
Suçlarla Mücadele ve Polis, 1.Bası, Ankara, 2003.
681.MAZZANTI Manlio, L’osceno e il diritto penale, Milano, 1956.
682.DE LA PAUMELIÈRE, L’abandon de famille en droit interne
français, Rennes, 1945.
683.HAFIZOĞULLARI Zeki, Zina Cürümleri, İstanbul, 1983.
684.DEMİRBAŞ Timur, Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu, Ankara,
1992.
685.DEMİRBAŞ Timur, Yeni Doğmuş Çocuğu Öldürme Suçu, Ankara,
1992 (iki adet)..
686.YURTCAN Erdener, Türk Hukukunda Kürtaj ve Uygulaması,
2.Bası, İstanbul, 1990 (üç adet).
687.ERDOĞAN Sevinç – ÖZKEPİR Ramazan, Kasten Adam Öldürme
Suçları, Ankara, 1996.
688.KESKİN Kadri, Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma,
Ankara, 1994.
689.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Kan Gütme Cürümleri, Ankara,
1952.
690.ÖZEK Çetin, Kavga Suçu, İstanbul, 1976.
691.ERMAN Sahir, Hakaret ve Sövme Suçları, 2.Bası, İstanbul, 1989
(iki adet).
692.ERMAN Sahir, Hakaret ve Sövme Cürümleri, İstanbul ,1950.
693.GÜNAY Erhan, Yargısal Görevlerinden Dolayı Hakimlerin
“Tazminat” Sorumluluğu ile Hakimlere, C.Savcılarına ve Avukatlara
Karşı İşlenen Hakaret Suçları, 1.Bası, Ankara, 2000.
694.ŞENSOY Naci, Basit Hırsızlık ve Çeşitli Mevsuf Hırsızlıklar,
2.Bası, İstanbul, 1963 (iki adet).
695.TÜMERKAN Somay, Dolandırıcılık Suçu, İstanbul, 1987 (dört
adet).
696.SELÇUK Sami, Dolandırıcılık, 1.Bası, İstanbul, 1982.
697.SELÇUK Sami, Dolandırıcılık Cürmünün Kimi Suçlardan Ayrımı ve
Çeklerle İlgili Suçlar, Ankara, 1986.
698.BULUTOĞLU Kenan, Emniyeti Suiistimal Cürümleri, İstanbul,
1955.
40
699.YILMAZ Halil, Yetkili Mercilerin Kararlarına Uymama, Ankara,
1999.
700.ÖZBEK Mustafa, Noter Senetlerinde Sahtelik, Ankara, 2001.
701.ERMAN Sahir,
İstanbul 1984.
Ekonomik
Suçların
Tesbitinde
Suç
Siyaseti,
702.EMİRHASANOĞLU Mevlüt, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun
7.1.1981 Gün ve 2370 Sayılı Kanunla Değişik 119uncu Maddesi
Gereğince Para Cezası Ön Ödeme Tebliğ Olunacak Kabahat Fiilleri,
Adalet Bakanlığı Yayınları, 1988.
703.KÖROĞLU Hasan, Örgütlü Suçluluk, 1.Bası, Ankara, 2001.
704.MEHLHORN Sven, Der Straverteidiger als Geldwäscher, BadenBaden, 2004.
705.Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü Genelgesi, Milletlerarası Adli Yardımlaşma, 1996 (üç adet).
706.LEHTI Martti – AROMAA Kauko, Trafficking in human beings
illegal immigration and Finland, Helsinki, 2002.
707.Kadın ve Gençkız Ticareti, Uluslararası Hukukçu Kadınlar
Federasyonu Genişletilmiş Konsey Toplantısı, İstanbul, 2001 (üç adet).
708.Gelişen Dış Ticaretimiz İçinde 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu Paneli, İstanbul, Gümrük Müşavirleri Derneği, İstanbul, 2003.
709.ZAFER Hamide, 4483 Sayı ve 2.12.1999 Tarihli “Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun”un
Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Dergisi Cilt 74 Sayı10-11-1-2, 2000
710.Droit Pénal Général, Université de Genève Faculté de droit,
Document de travail no:1.
711.Çeşitli Ülkelerde Basın Hukuku Kaynakları.
712.SANCAR Türkan Yalçın, Şartla Salıverme Dava ve Cezaların
Ertelenmesine Dair Kanun Hakkındaki Anayasa Mahkemesi Kararının
İncelemesi, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:2002/2, Yıl:60, Ayrı Basım.
713.SANCAR Türkan, Ekonomik Suç Gerçekliği Karşısında “Ekonomik
Suça Ekonomik Ceza” Söylemi, Ayrı Bası, Ankara, 2002.
714.SANCAR Türkan Yalçın, Türk Ceza Kanunu’nun 159.ve
312.Maddelerinde Yapılan Değişiklerin Anlamı, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, Ayrı Bası, Ankara, 2003.
41
715.SANCAR Türkan Yalçın, Türk Ceza Kanunu Tasarısının (2000)
Bazı Hükümleri Hakkında Düşünceler, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, Ayrı Bası, Ankara, 2002.
716.ALACAKAPTAN Uğur, 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen
Suçlardan
Dolayı
Şartla
Salıvermenin,
Dava
ve
Cezaların
Ertelenmesine Dair Kanuna Genel Bir Bakış, Anayasa Yargısı, Ayrı
Bası, Ankara, 2001 (iki adet).
717.SANCAR Türkan Yalçın, İşkence Yapan Kamu Personeline Rücu
Sorunu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ayrı
Bası, Ankara, 2003.
718.SANCAR Türkan Yalçın, “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen
Suçlardan
Dolayı
Şartla
Salıvermenin,
Dava
ve
Cezaların
Ertelenmesine Dair Kanun”un Hukuksal Niteliği ve Sonuçları, Anayasa
Yargısı, Ayrı Bası, Ankara, 2001.
719.YURTCAN Erdener, Bir Cezacıyla Geçmişten Günümüze, İstanbul,
1997.
720.ÖZTÜRK Mustafa, Taksirden Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluk,
İstanbul, 1995.
721.SENKERİ Tarık, Anayasal Kuruluşları Tahkir ve Tezyif Cürümleri,
İstanbul, 1996.
722.BAKIRCI Kadriye, İşyerinde Cinsel Taciz, 1.Bası, İstanbul, 2000.
723.ÖZEK Çetin, Devlete Karşı Suçlar, İstanbul, 1976 (üç adet).
724.GÜNAY Erhan, Uygulamada Hakim-Savcı-Avukatlar ile Diğer Adli
Personelin İşledikleri Suçlar ve Soruşturmalar, 1.Bası, Ankara, 1997.
725.CİHAN Erol, Sosyal ve Hukuki Bakımdan Sunî İlkah, İstanbul,
1971.
726.MUMCU Ahmet, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, Ankara,
1972.
727.Kolluğu Silah Kullanma Yetkisi, Türk Ceza Hukuku Derneği,
İstanbul, 2005 (üç adet).
728.YURTCAN Erdener, Çocuk Koruma Kanunu ve Yorumu, İstanbul,
2006 (üç adet).
729.DONAY Süheyl, Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul, 1978.
730.YARSUVAT Duygun, Trafik Suçları, Ankara, 1972 (üç adet).
731.TOSUN Öztekin, Fiyat Nizamını İhlâl Suçları, İstanbul, 1960.
42
732.AKDAĞ Muzaffer, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, İstanbul, 1982.
733.ÖZER Yılmaz – İYİBİL Ali – ARICA M.Nadir – CAN İsmail, Memur
Soruşturma Kılavuzu ve Memur Suçları, Ankara, 1986.
734.EREM Faruk, Âmmenin Selâmeti Aleyhine Cürümler, Ankara,
1960.
735.EREM Faruk, Adliya Aleyhine Cürümler, Ankara, 1955.
736.KIYAK Fahrettin, Türk ve Askeri Ceza Kanunlarında Yağma
Cürümleri ve Tatbikatı, Ankara, 1955.
737.YARSUVAT Duygun, Türkiye’de Şehirleşme ve Ceza Adaleti, Ayrı
Bası, İstanbul, 1974.
738.TOSUN Öztekin, Suçluların Cezaevinde İyileştirilmesinde Yeni
Yöntemler, İstanbul, 1967.
739.ÖZÜTÜRK Nejat Hazim, Nazari ve Tatbiki İlk Tahkikat, İstanbul,
1955.
740.MENTEŞ Cevdet – SANAL Âdil – EGESELİ Hakkı, Kaçakçılık
Mevzuatı, İstanbul, 1970.
741.KIYAK Fahrettin – ÇAĞLAYAN M.Muhtar – ŞENEL Cebbar, Nazari
ve Tatbiki Devlet İdaresi Aleyhinde Cürümler ve Memurin Muhakemat
Kanunu, Ankara, 1960.
742.YAŞAR Osman, Uygulamada ve Öğretide Hürriyet Aleyhine
İşlenen Suçlar, 1.Bası, Ankara, 2001.
743.TANDOĞAN Halûk, Sonraki Tarihli Çekler ve Ticaret Kanunu ile
3167 Sayılı Kanun Açısından Ortaya Çıkardıkları Sorunlar, 2.Bası,
Ankara, 1986.
744.CİHAN Erol, Sosyal Sınıfları Düşmanlığa Tahrik Suçu, İstanbul
Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XL Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, 1974.
745.ARASLI Tevfik, Rusya’dan Trabzon’a Uçak Kaçıran Baba-Oğul
Brazinskas’lar Hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Kararı,
Ankara, 1971.
746.ÖZEK Çetin, Türk Ceza Hukukunda Kumar Suçu, İstanbul Hukuk
Fakültesi Mecmuası Cilt XXIX Sayı 1-2, Ayrı Bası, İstanbul, 1963.
747.BASSIOUNI M.Cherif – VETERE Eduardo (Editors), Organized
Crime, New York, 1998.
748.The fight against
Strasbourg, 2003.
terrorism
Council
of
Europe
standards,
43
749.Organize Suç, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ankara, 1998.
750.STEGMANN Andrea, Organisierte Kriminalität, Bern, 2004.
751.KÖROĞLU Hasan, Örgütlü Suçluluk, 1.Bası, Ankara, 2001.
752.KURT Şahin, Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat, Ankara
(iki adet).
753.ZAFER Hamide, Sosyolojik Boyutuyla Terörizm, 1.Bası, İstanbul,
1999.
754.ZAFER Hamide, Ceza Hukukunda Terörizm, 1.Bası, İstanbul,
1999.
755.AKBULUT İlhan, Gerekçeli Terörle
Açıklaması, İstanbul, 1993 (üç adet).
Mücadele
Kanunu
ve
756.ALASU Yılmaz, Hukukumuzda Ateşli Silahlar Bıçaklar ve Patlayıcı
Maddeler, Ankara.
757.KAVALALI Mümin, Açıklamalı ve Uygulamalı Hukukumuzda
Silahlar ve Patlayıcı Maddeler, İstanbul, 1983 (iki adet).
758.Organized Crime in the Baltic
Internationale de Droit Pénale, 1998.
Sea
Area,
Association
759.PEYREFITTE Alain, Réponses à la violence, Paris, 1977.
760.Maβnhmen gegen Organisierte Kriminalität im Rechtsstaat –
Möglichkeiten und Grenzen-, 1.Bası, Ankara, 2003.
761.ŞEN Ersan, Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, İstanbul, 1996
(iki adet).
762.ÖZTÜRK Yusuf, Ceza Hükümleri Yönünden Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu, İstanbul, 2000.
763.KAYMAZ Seydi – GÖKCAN Hasan Tahsin, Gıda Suçları ve Yeni
Gıda Mevzuatı, 3.Bası, Ankara, 2002.
764.AKSAR Yusuf, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Ceza
Usul Hukuku, Ankara, 2003.
765.ÖNOK Murat, Tarihî perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı,
Ankara, 2003.
766.KARAKAŞ Birsen, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki
Hükümleri ve Uygulaması, 1.Bası, Ankara, 2002.
Ceza
767.GÖKCAN Hasan Tahsin – KAYMAZ Seydi, Uygulamada Trafik
Suçları ve Trafik Mevzuatı, 1.Bası, Ankara, 2000.
44
768.CİHAN Erol, Cebir Kullanma Cürmü, İstanbul, 1978 (üç adet).
769.ŞENSOY Naci, Basit Hırsızlık ve Çeşitli Mevsuf Hırsızlıklar,
2.Bası, İstanbul, 1963.
770.EREM Faruk – TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler, 3.Bası, Ankara, 1978.
771.ÖNDER Ayhan, Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler,
İstanbul, 1963.
772.ERSOY Yüksel, Ignoranza ed errore nel diritto penale, Ankara,
1968.( 2 adet )
773. Değişen Toplum ve Ceza Hukuku Karşısında TCK’nin 50 Yılı ve
Geleceği Sempozyumu, İstanbul, 1977.
774.KEYMAN Selahattin, Türk Hukukunda Af, Doktora Tezi, Ankara,
1965.
775.GÜNAL Yılmaz, Yetkili Merciin Emrini İfa, Ankara, 1967.
776.GÜRAN Sait, İfade Hürriyeti Üzerinde İdarenin Yetkileri, İstanbul,
1969.
777.EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler, 10.Bası, Cilt I, Ankara, 1973.
778.EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler, Cilt II, Ankara, 1971.
779.Türkiye’de Trafik Problemleri Semineri, İstanbul, 1967.
780.BAYRAKTAR
Köksal,
Hekimin
Sorumluluğu, İstanbul, 1972.
Tedavi
Nedeniyle
Cezai
781.ERMAN Sahir, Sahtekarlık Cürümleri, 3.Bası, İstanbul, 1970.
782.DÖNMEZER Sulhi – ŞENSOY Naci, Ceza Hukukunda İçtihatlar
Kararlar ve Meseleler, 2.Bası, İstanbul, 1964.
783.KIZILARSLAN Hakan, Hileli ve Taksiratlı İflas Suçları, Ankara,
2006 (iki adet).
784.ERSOY Yüksel, Çalışma Hürriyetine Karşı Suçlar, Ankara, 1973
(üç adet).
785.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Şahıslara Karşı ve
Mal Aleyhindeki Cürümler, 6.Bası, İstanbul, 1965.
786.DÖNMEZER Sulhi, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler,
4.Bası, İstanbul, 1975.
45
787.EREM Faruk, Hakaret ve Sövme, Ankara, 1958.
788.Temyiz Kararları Ceza Bölümü, Adliye Vekaleti, Ankara, 1956.
789.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku, Cilt I, 7.Bası, İstanbul, 1979.
790.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku, Cilt II, 7.Bası, İstanbul, 1981.
791.DÖNMEZER Sulhi – ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku, Cilt III, 9.Bası, İstanbul, 1983.
792.DÖNMERZER Sulhi, Kişilere ve Mallara Karşı Cürümler, 11.Bası,
İstanbul, 1981.
793.SEVİG Vasfi Raşit, Askeri Adalet, Ankara, 1956.
794.YURTCAN
İstanbul, 2004.
Erdener,
Kaçakçılıkla
Mücadele
Kanunu
Şerhi,
795.AKTAŞ Yusuf, Uygulamada Kaçakçılık, İstanbul, 1983.
796.GÜNAY Erhan, Uygulamalı Kaçakçılık Suçları, 1.Bası, 1996
Ankara.
797.TOSUN Öztekin, Suç Hukuku Dersleri, İstanbul, 1967.
798.ÇELEN Orhan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2.Bası,
Ankara, 2001.
799.ÇELEN Orhan, Askeri Ceza Kanunu, 3.Bası, Ankara, 2001.
800.ÇELEN Orhan, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve
Yönetmeliği Askeri Ceza Kanunu Disiplin Mahkemeleri Kanunu Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 11.Bası, Ankara, 2003.
801.ÇELEN Orhan, Askerlik Kanunu Yedek Subay Kanunu, 1.Bası,
Ankara, 2001.
802.ÇELEN Orhan, Uzman Erbaş Kanunu ve Yönetmeliği, 4.Bası,
Ankara, 2003.
803.ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku – Genel Hükümler, 1.Bası,
Ankara, 2006.
804.ÖZTÜRK Bahri – ERDEM Mustafa Ruhat, Uygulamalı Ceza
Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 9.Bası, Ankara, 2006.
805.CENTEL Nur – ZAFER Hamide – ÇAKMUT Özlem, Türk Ceza
Hukukuna Giriş, 4.Bası, İstanbul, 2006.( 2 adet )
46
806.ÖZBEK Veli Özer, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, 3.Bası,
Ankara, 2006.
807.DEMİRBAŞ Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4.Bası, Ankara,
2006.
808.ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, 1.Bası, Ankara,
2005.
809.ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, 2.Bası, Ankara,
2005.
810.YURTCAN Erdener, Yeni Türk Ceza Kanunu Ve Yorumu, 2. Bası,
İstanbul, 2006( 2 adet )
811.GÜNAL Yılmaz, Uyuşturucu Madde Suçları,1.Bası, Ankara, 1976
812.CİHAN Erol, Cebir Kullanma Cürmü, 1. Bası, İstanbul, 1978
813.EVİK Vesile Sonay, Çıkar Amaçlı Örgütlenme Suçu, 1. Bası,
İstanbul, 2004
814.KAYMAZ Seydi – GÖKCAN Hasan Tahsin, Taksirle Adam Öldürme
Ve Yaralama Suçları, 1. Bası, Ankara, 2006
815.ERMAN Sahir – ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kamunun
Selametine Karşı İşlenen Suçlar (TCK 369-413), 1. Bası, İstanbul, 1995
816.ERMAN Sahir – ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kamu
Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, 1. Bası, İstanbul, 1996( 2 ADET)
817.ARTUK Mehmet Emin – GÖKÇEN Ahmet – YENİDÜNYA Caner,
Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası, Ankara, 2006
818.TOSUN Öztekin, Ceza Hukuku Bakımından Suni İlhak, İstanbul,
1960
819.ÖNDER Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 1. Bası,
İstanbul, 1985
820.TEZCAN Durmuş, La Lutte Contre La Corruption Des Cadres
Politiques Et Administratif Au Moyen De La Sanction Pénal, Séminaire
De l’Institut International Des Sciences Administratives – Section
Nationale Turque, Ankara, 15-17 Octobre 1997
821.DESPORTES Frédéric - LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal
Général, 8e éd., Paris, 2001.
822.GÖKCEN Ahmet, Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Cürmü,
Ankara, 2001.
47
823.YURTCAN Erdener, Yeni Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun Şerhi,
İstanbul, 2007.
824.Harmonisation of national legislations relating to firearms,
Council of Europe, Strasbourg, 1986.
825.Harmonisation des législations nationales concernant les armes à
feu, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1986.
826.Assistance to victims and prevention of victimisation, Council of
Europe, Strasbourg, 1988
827.Rapport sur la décriminalisation, Conseil de l’Europe, Strasbourg,
1980.
828.Report on decriminalisation, Council of Europe, Strasbourg, 1980.
829.La recherche historique sur la criminalité et la justice pénale,
Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1985.
830.Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur les
effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule
à moteur, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1976.
831.Explanatory report on the European convention on the
international effects of deprivation of the right to drive a motor
vehicle, Council of Europe, Strasbourg, 1976.
832.Lignes directrices concernant les infractions dans un code
européen de la route, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1979.
833.Guidelines concerning offences to be included in a european
highway code, Council of Europe, Strasbourg, 1979.
834.Dédommagement des victimes d’infractions pénales, Conseil de
l’Europe, Strasbourg, 1978 (iki adet).
835.Compensation of victims of crime, Council of Europe, Strasbourg,
1978.
836.Rapport et conclusions, Colloque multidisciplinaire
pharmacodependance, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1972.
sur
la
837.Explanatory report on the European convention on the supression
of terrorism, Council of Europe, Strasbourg, 1977.
838.DURMUŞ Tezcan – ERDEM Ruhan – ÖNOK Murat, 5237 Sayılı
Türk Ceza Kanunu’na Göre Teorik Ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 4.
Bası, Ankara, 2006
48
839.Improving the implementation of the European rules on
community sanctions and measures, Council of Europe, Strasbourg,
2002.
840.European rules on community sanctions and measures, Council of
Europe, Strasbourg, 1994.
841.Problèmes relatifs à l’application pratique de la Convention
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, Conseil de
l’Europe, Strasbourg, 1971.
842.Problems arising from the pratical application of the european
convention on mutual assistance in criminal matters, Council of
Europe, Strasbourg, 1971.
843.Explonatory report on the Additional Protocol to the European
convention on mutual assistance in criminal matters, Council of
Europe, Strasbourg, 1978.
844.Aspects juridiques de l’extradition entre États européens, Conseil
de l’Europe, Strasbourg, 1970.
845.Rapport explicatif sur la Convention européenne d’extradition,
Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1969.
846.La peine de mort dans les pays européens, Conseil de l’Europe,
Strasbourg, 1962.
847.Rapport explicatif sur le Protocole additionnel à la Convention
européenne d’extradition, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1975.
848.Rapport explicatif sur la Convention européenne pour la
répression des infractions routières, Conseil de l’Europe, Strasbourg,
1970.
849.Compétence extraterritoriale en matière pénale, Conseil de
l’Europe, Strasbourg, 1990.
850.Agreement on illicit traffic by sea, Council of Europe, Strasbourg,
1996.
851.Extraterritorial criminal jurisdiction, Council of Europe,
Strasbourg, 1990.
852.Explanatory report on the Convention on laundering search
seizure and confiscation of proceeds from crime, Conseil de l’Europe,
Strasbourg, 199.
853.La criminalité des affaires, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1981
(iki adet)
49
854.Rapport explicatif sur la Convention européenne pour la
répression du terrorisme, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1977.
855.The role of criminal law in consumer protection, Council of
Europe, Strasbourg, 1983.
856.Le rôle du droit pénal dans la protection des consommateurs,
Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1983.
857.Explanatory report on the European convention on offences
relating to cultural property, Council of Europe, Strasbourg, 1985.
858.Extorsions under terrorist threats, Council of Europe, Strasbourg,
1986.
859.Extorsions obtenues par les menaces à caractère terroriste,
Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1986.Suçlar Sistemi Çerçevesinde
Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları, 1. Bası, Ankara, 2007
860.ÜZÜLMEZ İlhan, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı
İşlenen
861.HAKERİ Hakan – AKBULUT Berrin, Ceza Hukuku Pratik
Çalışmaları, 2. Bası, Konya, 2007
862.TOROSLU Nevzat, Ceza Hukuku, 1. Bası, Ankara, 1988
863.ÇINAR Fatih, Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında
Uluslararası Ceza Divanı, 1. Bası, Çanakkale, 2004
864.KAYNAK Altan, Örgütlenmiş Suç Ve Mafya, Yargıtay Dergisi, Cilt:1
Sayı:4, Ayrı Bası, 1975
865.ARKONAÇ Oğuz M., Psikiyatrik Bakımdan Keyif Verici Maddeler
ve Türkiye’deki Durum, XXI. Milli Türk Tıp Kongresi, Rapor III-2,
Bursa, 1970
866.KAYMAKÇALAN Şükrü, İlaç İptilasının Farmakolojik Yönleri, XXI.
Milli Türk Tıp Kongresi, Rapor III-1, Bursa, 1970
867.DÖNMEZER Sulhi, Ekonomik Suçlar, Erciyes Üniversitesi İİBF
Dergisi, Sayı:7, 1985
868.Crimes Related To The Computer Network, Asia And Far East
Institude For The Prevention Of Crime And The Treatment Of
Offenders (UNAFEI), Tokyo, 2000 ( iki adet ).
869.İstanbul Barosu Çocuk Hakları Günleri, 17-18 Kasım 1995,
İstanbul
870.YILMAZ Alia, Individual V. Extradition: The European Model,
Geneva, 1997
50
871.Gouvernment Program For Fighting Corruption in theCzech
Republic and the time – schedule for measures in combating
corruption, Ministry Of The Interior Of The Czech Republic, Praha,
1999
872.Conclusions Of The Tent Congress Of International Criminal Law,
Associazione Internazionale Di Diritto Penale, Gruppo Italiano, Centre
Nazionale Dı Prevenzione E Difesa Social, Rome, Septembre 29 –
Octobre 5 1969
873.VECCHIO Goerges Del, Jusitice – Droit – Etat, Paris, 1938
874.CHAUVEAU A. – FAUSTIN-HELE, Théorie du Code Pénal, Tome
IV., Paris
875.MIRTI Pietro, La Falsıtà In Attı, Roma, 1946
876.STRYZ Wolfgang, Die Abgrenzung Von Strafverteidigung und
Strafvereitelung, München, 1983
877.GROB Simona Bustini, Grosskredite in Schatten des Strfrechts,
Bern, 1997 (iki adet).
878.BASSE-SOMONSOHN Devlet Michael, Geldwäscherei-beämpfung
und organisiertes Verbrechen, Bern, 2002
879.KLEINKNECHT Theodor – MEYER Karlheinz – GOßNER Lutz
Meyer, Strafprozeß-ordnung, München, 1993
880.Türk Ceza Kanunu İçin Müzakereler, Konya, 1998
881.Ekonomik Suçlar ve Ceza Kanunu Öntasarısı Sempozyumu, 17-18
Nisan 1987, İstanbul
882.Criminal law convention on corruption / Convention pénale sur la
corruption, Council of Europe / Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1999.
883.Convention on laundering search seizure and confiscation of the
proceeds from crime, Council of Europe / Conseil de l’Europe,
Strasbourg, 1990.
884.European convention on the suppression of terrorism /
Convention européenne pour la répression du terrorisme, Council of
Europe / Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1977.
885.Crime and economy, Council of Europe, Strasbourg, 1995.
886.Crise économique et criminalité, Conseil de l’Europe, Strasbourg,
1985
887.Economic crisis and crime, Council of Europe, Strasbourg, 1985
51
888.Decriminalisation
889.Crimes related to the computer network, Tenth United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,
Vienna, 10-17 April 2000
890.Turkish Criminal Code
891.Criminal Justice (Terrorism and Conspiracy) Bill, Terörismle
Mücadeleyle İlgili Kanunlar
892.Avant-Projet de Code Pénal Suisse, İsviçre Ceza Kanunu Ön
Tasarısı
893.SELİÇİ Harika – AKÇO Seda, Gerekçeli ve İçtihatlı Çocuk Koruma
Kanunu, 3. Bası, İstanbul, 2006
894.Journal des Tribunaux, III.Droit Cantonal, 101e année – 1953,
Lausanne, 1953.
895.Journal des Tribunaux, III.Droit Cantonal, 102e année – 1954,
Lausanne, 1954.
896.Journal des Tribunaux, IV.Droit Pénal, 103e année – 1955,
Lausanne, 1955.
897.Journal des Tribunaux, III.Droit Cantonal, 103e année – 1955,
Lausanne, 1955.
898.Journal des Tribunaux, III.Droit Cantonal, 104e année – 1956,
Lausanne, 1956.
899.Journal des Tribunaux, IV.Droit Pénal, 110e année – 1962,
Lausanne, 1962.
900.Journal des Tribunaux, IV.Droit Pénal, 112e année – 1964,
Lausanne, 1964.
901.Journal des Tribunaux, IV.Droit Pénal, 113e année – 1965,
Lausanne, 1965.
902.Journal des Tribunaux, IV.Droit Pénal, 114e année – 1966,
Lausanne, 1966.
903.Journal des Tribunaux, IV.Droit Pénal, 115e année – 1967,
Lausanne, 1967.
904.Journal des Tribunaux, IV.Droit Pénal, 116e année – 1968,
Lausanne, 1968
905.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 2/2002
52
906.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 3/2002
907.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 4/2002
908.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 5/2002
909.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 1/2003
910.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 2/2003
911.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 3/2003
912.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 4/2003
913.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 5/2003
914.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 1/2004
915.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 5/2004
916.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 1/2005
917.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 2/2005
918.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 3/2005
919.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 4/2005
920.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 5/2005
921.Journal Des Tribunaux, Droit Pénal, 6/2005
922.GÜNAL Yılmaz, Avrupa Ceza Hukukunun Birleştirilmesinin
Türkiye ile İlgisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt XXII Sayı 2, Ayrı
Bası, Ankara, 1968.
923.Türk Hukukunda Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu,
Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 1983.
924.Yüksek Teknoloji Tıbbı ve Hekim-Hasta İlişkisi, İstanbul, 2006.
925.Atatürk Sempozyumu: Atatürk İlkeleri ve Ceza Hukuku, İstanbul,
1981.
926.Anayasa ve Cezaevi Mevzuatı, Adalet Bakanlığı, 1988.
927.YURTCAN Erdener, Bir Cezacı ile Geçmişten Günümüze, İstanbul,
2006.
928.NUHOĞLU Ayşe, Para Cezaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
1988.
929.Tıbbi Etik Yıllığı I, İstanbul, 1991.
53
930.1.Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Archive of Public Law,
Kasım 2005.
931.Çek Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul Ticaret Üniversitesi,
İstanbul, 2002.
932.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul,
2007.
933.CİHAN Erol, Sosyal ve Hukuki Bakımdan Sunni İlkah, İstanbul,
1971.
934.Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu Semineri, T.C.
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara, 1999.
935.İnternet ve Hukuk
936.Ankara 1.Transplantasyon Sempozyumu, Türkiye Transplantasyon
Derneği, Ankara, 1970.
937.Ceza İnfaz Sistemi ve Sivil Toplum Konferansı Raporu, Ankara,
2007.
938.BAYRAKLI Hasan Hüseyin, Vergi Ceza Hukuku, 3.Bası,
Afyonkarahisar, 2006.
939.L’Ordre public, Travaux de l’Association Henri Capitant, Paris,
1998.
940.MUMCU Ahmet, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl, Ankara,
1963.
941.PARLAR Ali – YILDIRIM Ferhat, Silahlı Çeteler ve Terör Suçları
Haksız Yakalama ve Tutuklamaya İlişkin Tazminat Davaları, Ankara,
2001.
942.İşkence ve Kötü Muamele Suçu TOHAV 2006 İzleme Raporu,
İstanbul, 2007.
943.ÖZDEMİR H. Enver, Traifk Kazalarından Doğan Tazminat ve
Sigorta Davaları, İstanbul, 1975.
944.YENİDÜNYA Ahmet Caner, Mukayeseli Hukukta ve Türk
Hukukunda Şartla Salıverme, İstanbul, 2002.
945.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen
Haller, 2.Bası, Ankara, 1957.
946.Türk Ceza Kanunu Tasarısı, İstanbul Barosu – Türk Ceza Hukuku
Derneği, İstanbul, 2004.
54
947.OĞUZOĞLU Abdullah Çetin, Her Yönüyle Çek Sorunları, İstanbul,
1984.
948.Du boulet au bracelet, La peine privative de liberté et son avenir
en Suisse, Neuchâtel, 2007.
949.Uluslararası Ceza Divanı, İstanbul, 2007.
950.Trafik ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku
Serisi 6, Ankara, 2006.
951.KAZANCI Behiye Eker, İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına
Fesat Karıştırma Suçları, Ankara, 2007.
952.DURSUN Selman, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar,
Ankara, 2006.
953.SEVÜK Handan Yokuş, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde
Kullanılmasına İlişkin Suçlar, Ankara, 2007.
954.GÜNGÖR Devrim, Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Ankara,
2007.
955.YALÇIN İsmail, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Ankara, 2007.
956.DOĞAN Koray, Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Ankara ,2005.
957.SANCAR Türkan Yalçın, Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları, 2.Bası,
Ankara, 2006.
958.DONAY Süheyl, Bankacılık Ceza Hukuku, İstanbul, 2007.
959.YİĞİT Uğur, Bankacılık Suçları, 1.Bası, İstanbul, 2006.
960.EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku, Cilt II Hususi Hükümler, 1.Bası,
Ankara, 1962.
961.CONTE Philippe – DU CHAMBON Patrick Maistre, Droit pénal
général, 2e éd., Paris, 1996.

Benzer belgeler