Günlük Bülten

Transkript

Günlük Bülten
15 Ekim 2002
Günlük Bülten
PİYASA GÖRÜŞÜ
PİYASA KAPANIŞLARI
Kapanõş
Günlük Değ.
9,030
-%3.0
1,640,977
%0.0
%70.9
%0.4
İMKB-100
TL/$
Bono Faizi (7 Mayõs 2003)
İMKB
400
İşlem Hacmi ($ mn)
10,000
İMKB-100
9,800
350
300
9,320
9,400
9,146
250
200
9,600
9,307
9,200
9,000
201
191
150
9,030
242
8,809
8,800
8,600
100
118
100
50
8,400
8,200
0
8,000
08Eki
09Eki
10Eki
11Eki
14Eki
İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.)
0.55
-%42.5
Turkcell ADR (TL karşõlõk/Günlük Değ.)
8,500
-%3.2
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İşlem
Fiyat
Günlük
Hacmi ($ mn)
(TL)
Değişim (%)
12
13,000
8.3
6
3,900
0.0
ASELSAN
SABANCI HOLDİNG
İŞ BANKASI (C)
5
3,400
-4.2
TURKCELL
5
8,500
-2.3
GARANTI BANKASI
5
1,675
-4.3
EN ÇOK ARTANLAR
EN ÇOK DÜŞENLER
Günlük Değ. (%)
Günlük Değ. (%)
TOPRAK FİN. KİR.
19.3
LAFARGE ASLAN ÇİM
-11.0
TOPRAK FACT.
17.2
MEGES BOYA
-10.1
KRİSTAL KOLA
9.2
KAPLAMİN
RAKS EV ALETLERİ
8.9
NET TURİZM
-9.6
-7.6
RAKS ELEKTRONİK
8.8
AVRASYA YAT. ORT.
-7.6
Kapanõş
Değişim
Piyasa Değeri
($ mn)
PORTFÖY ÖNERİLERİ
(TL)
(%)
AK ENERJI
7,800
-3.7
257
AKSIGORTA
4,700
-2.1
193
BEKO
4,150
-3.5
152
DOĞAN YAYIN HOLD.
2,125
-5.6
299
12,750
-3.8
568
FORD OTOSAN
SABANCI HOLDING
3,900
0.0
1,901
TRAKYA CAM
5,300
-1.9
315
Spread
Fiyat
%46.0
86.125
Faiz
%58.3
%13.8
BONO & PARA PİYASALARI
Repo Oranlarõ (Basit/Bileşik)
Eurobond (30-yõllõk)
%10.26
Ay başõndan bu yana TL/$ artõşõ
Yõlbaşõndan bu yana TL/$ artõşõ
Ekonomik Veriler
TÜFE (aylõk / yõllõk)
TEFE (aylõk / yõllõk)
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
Hazine ihaleleri öncesinde piyasada
stratejisinin hakim olmasõnõ bekliyoruz
bekle-gör
Irak endişelerinin halen sürdüğü hisse senetleri
piyasasõnda bugünkü Hazine ihaleleri öncesinde beklegör stratejisinin hakim olmasõnõ bekliyoruz.
DÜNÜN YORUMU
İMKB-100 endeksi %3 düşüşle 9,030 puandan kapandõ.
Politikacõlarõn Irak’a ilişkin sert çõkõşlarõnõn etkisiyle, Irak
konusu ekonomiyi kötü etkilemesi ve bunun seçimleri
ertelemek için bir bahane olarak kullanõlmasõndan ürken
piyasada rahatsõzlõk yarattõ. Ayrõca, Bali’deki bombalama
eylemleri Avrupa borsalarõnõ olumsuz etkiledi, İMKB’ye
de olumsuz yansõdõ.
HAFTANIN GÜNDEMİ
15 Ekim
- Pamukbank için ilgilenen yeni yatõrõmcõlarõn
başvurmasõ için son gün
- Hazine’nin 371-gün Euro ve Dolar cinsinden Devlet
tahvili ihaleleri
16 Ekim
- Hazine'nin 1,030 trilyon TL'si piyasaya olmak üzere
1,052 trilyon TL iç borç itfasõ.
- YSK DEHAP kararõnõ açõklayacak.
- Toprak Yatõrõm Bankasõ için uygun yatõrõmcõlar
belirlenecek
- Merkez Bankasõ 4-haftalõk depo alõm ihalesi
POLİTİKA & GENEL EKONOMİ HABERLERİ
-
MGK 22 Ekim’de Irak gündemiyle toplanõyor
Büyüme hedefi %4’e çõkarõldõ
DEHAP konusu yarõn belli olacak
Erdoğan kurucu üyelikten istifasõnõ verecek
2003 Bütçesi’ne ilişkin çalõşmalar son şeklini alõyor
ŞİRKET HABERLERİ
-
-
YKB Tümteks ve Boyasan’dan olan alacaklarõ
karşõlõğõnda şirketlere sermaye artõrõmõna katõlma
yoluyla ortak olacak.
Enka 17.6 mn $’lõk ek iş aldõ
Petrol Ofisi 3Ç2002 karõnõ açõkladõ
-0.6%
13.4%
Eylül
Eylül
%3.5
%3.1
%37.0
%40.9
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
15 Ekim 2002
Haberler
MGK
MGK 22 Ekim’de Irak gündemiyle toplanõyor
MGK 22 Ekim’de toplanarak olasõ Irak harekatõnõ ve bağõmsõz Kürt
Devleti kurulmasõna ilişkin Türkiye’nin tutumunu belirleyecek.
BÜYÜME HEDEFİ
Büyüme hedefi %4’e çõkarõldõ
Devlet Bakanõ Masum Türker, IMF ile yapõlan görüşmelerde büyüme
oranõ revize edilerek %3’ten %4'e çõkarõldõğõnõ bildirdi. 2003 yõlõ hedefi
ise %5 olarak belirlendi. Ayrõca, IMF’ye verilecek ek niyet mektubunda,
işçi ve memurlarõn vergi iadelerine dokunulmayacağõ ifadesinin yer
alacağõnõ bildirdi.
IMF Heyetinin bugün bir basõn toplantõsõ düzenleyerek Türkiye'den
ayrõlmasõ bekleniyor.
DEHAP
DEHAP konusu yarõn belli olacak
Yüksek Seçim Kurulu Başkanõ Tufan Algan, DEHAP'õn seçime girme
yeterliliği olup olmadõğõna ilişkin kararlarõnõ, 16 Ekim Çarşamba günü
açõklayacaklarõnõ bildirdi.
R.T.ERDOĞAN
Erdogan kurucu üyelikten istifasõnõ verecek
AK Parti 17 Ekim Perşembe günkü toplantõsõnda R. T. Erdoğan’õn
anayasa Mahkemesi’nin ihtarõnõ yerine getirmek üzere kurucu üyelikten
istifasõnõ vermesi bekleniyor.
2003 BÜTÇESİ
2003 Bütçesi’ne ilişkin çalõşmalar son şeklini alõyor
2003 bütçe büyüklüğünün 134-135 katrilyon lirada bağlanmasõ
öngörülürken, tahmin edilen vergi geliri 81.5 katrilyon liraya ulaşõyor.
Bütçe’nin 17 Ekim 2002 tarihine kadar Meclis’e sunulmasõ gerekiyor
Sayfa 2
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
15 Ekim 2002
Haberler
YAPI KREDİ BANKASI
TL 1,050
Piyasa Değeri: 481 mn $
YKB Tümteks ve Boyasan’dan olan alacaklarõ karşõlõğõnda
şirketlere sermaye artõrõmõna katõlma yoluyla ortak olacak.
YKB İstanbul Yaklaşõmõ altõnda Tümteks ve Boyasan'dan olan
alacaklarõnõn kõsmen tasfiyesi amacõyla Tümteks'in sermaye arttõrõmõna
35.6mn dolar bedelle (ki bu durumda Tümteks'in % 69.05 hissedarõ
olunacaktõr) tahsisli usulle yada Sermaye Piyasasõ Kurumu
mevzuatõnca öngörülen başka bir şekilde, Boyasan'õn sermaye
arttõrõmõna Tümteks'in Boyasan'daki 1.968 milyar TL'lõk hissesinin
iktisabõnõ takiben bilahare yapõlacak sermaye artõşõna iştirak edilmesi
suretiyle işbu satõn alõnan hisse de dahil 10.2mn dolar bedelle (ki bu
durumda iktisap ve iştirak ile Boyasan'õn % 29.17 hissedarõ
olunacaktõr) olmak üzere toplam 45.9mn dolar bedelle iştirak edeceğini
açõklamõştõr.
ENKA İNŞAAT
TL 82,000
Piyasa Değeri: 1,127 mn $
Enka 17.6 mn $’lõk ek iş aldõ
Enka son dönemde Kazakistan ve Rusya’da toplam 17.6 mn $
tutarõnda dört ayrõ proje aldõğõnõ açõkladõ.
Analist Yorumu: Enka İnşaat’õn 1 milyar $’lõk kalan proje tutarõ içinde
bu yeni projeler önemli bir değeri ifade etmemektedir .
PETROL OFİSİ
TL 3,350
Piyasa Değeri: 510 mn $
Petrol Ofisi 3Ç2002 karõnõ açõkladõ
Petrol Ofisi 2002’nin ilk 9 ayõ için beklentilerimiz paralelinde 105 trl TL
(71.3 mn TL) net kar açõkladõ. Bu geçen yõlõn aynõ dönemine göre
%49’luk bir düşüşü ifade ediyor.
Sayfa 3
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Benzer belgeler

Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten - Oyak Yatırım teklifini birkaç gün içinde açõklayacak. ABD Başkanõ George W. Bush, kendisine Irak'a karşõ harekete geçme yetkisi veren bir kongre kararõ teklifini birkaç gün içinde açõklayacağõnõ söyledi.

Detaylı

Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten - Oyak Yatırım sayõsõnõn iki katõnda önerilecek adaylar arasõndan TMSF tarafõndan uygun görülecek kişilerden oluşturulacaktõr” hükmü yer almaktadõr. Bu paralelde taraflarca danõşman firma olarak Ray & Berndston f...

Detaylı

Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten - Oyak Yatırım Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bi...

Detaylı