VII - Radyo Merhaba

Transkript

VII - Radyo Merhaba
TOPLUM HABERLER‹
Victoria'l›
üyelerimizden Gökhan
Karahan ailesiyle birlikte yine Victoria
adas›nda yeni evine tafl›nd›. Güle güle
oturmalar›n› dileriz.
Toronto'lu en yafll› üyemiz say›n Mrs.
Türkiye’nin Sesi Radyosu Radyo
Merhaba’ya göndermifl oldu¤u kartta
sizlere selam söylüyor. Teflekkür ederiz.
Müceddet Teodosiu May›s ay› içinde
do¤umgününü kutlad›. Müceddet
Han›m'› ve efli Konstantin beyi tebrik
ederiz. Allah uzun ömürler ve sa¤l›k
versin. Toronto’lu üyelerimizden
Necmiye Köprülü büyük o¤lu
Muammer’i iki ay önce evlendirdi ve
Islington & Queensway’deki yeni evine
tafl›nd›. Tebrik ederiz.
Sevgili Dergi Merhaba Okurlar›,
afla¤›da sizlerle paylaflmak istedi¤imiz
bir mesaj var. Bu e-mail Türkiye’den
gelmifl.
“Sevgili RADYO MERHABA çal›flanlar› ve yetkilileri, fiimdi Türkiyede
sabah›n 03:00’ü ve hala ben çal›fl›yorum.. Sora sora Ba¤dat bulunur
misali, bir o site bir flu site, ordan öbür
site derken bir de baktim Kanada radyolar›ndan birindeyim... Hem de Türk...
Sorars›n›z ya sersemlikten kendinize, o
hesap sordum bende: K‹M BUNLAR.
Radyo Merhaba linklerinde k›sa bir
gezintiden sonra anl›yorum ki fleker mi,
fleker insanlar›n misafiri olmufluz
sevgilerle kal›n,”
Hürriyet Gazetesi
Görsel Yönetmenlerinden
Oktay Bala, ‹stanbul
‹stanbul’dan bir baflka mesaj
“K›smetse ben de ailemle birlikte 11
May›s itibari ile Kanadal› Türkler aras›na
kat›l›yorum. Toronto'ya gelip mutlaka
Radyo Merhaba'yi ziyaret edece¤im. 1
y›ld›r radyoyu hiç kaç›rmadan ‹nternet
üzerinden dinlemekteyim. Kiflisel merak›m
nedeniyle ortaokul ça¤lar›ndan beri teknik
olarak radyo yay›nc›l›¤› ile ilgilenmek
teyim. E¤er uygun ortam olursa Radyo
Merhaba'n›n da bir Cumartesi akflam›,
teknik yay›n grubuna kat›l›p en az›ndan
izlemek isterim. Toronto'da görüflmek ve
yaz›flmak dileklerimle...”
Mehmet AKALIN, ‹stanbul
Victoria’dan
bize yazan Salih Bey’in
Mexico seyahati ile ilgili an›lar›n› 38.
sayfam›zda bulabilirsiniz.
Tülin Erbafl ‹bo’nun konserinde.
Edmonton'lu
yazar dostumuz Tülin
Erbafl foto¤raf albümünden ilginç
foto¤raflar göndermifl bize. Tülin
Han›m'›n o¤lu Miraç Erbafl Bey t›pk›
‹brahim Tatl›ses'e benziyormufl ve Tülin
Han›m bunun için bize kendisinin
‹brahim Tatl›ses ile çekilmis bir
foto¤raf›n› göndermifl. Di¤er foto¤rafta
ise enifltesi Tekin Artemel Bey'in
minyatür Istanbul evlerini canland›rd›¤›
eserleri sergiledi¤i gösteri s›ras›nda
kendi eserlerinden biri önünde çektirdi¤i foto¤rafta görüyorsunuz. Tülin
Han›m “Hat›ralar›ma buralarda yaflayan
Türkler de hoflgeldiler. Onlar› da
yazd›¤›m portrelerde kucaklamak
istiyorum. Gelecek y›llar›n tatl› rüzgarlar›nda buluflal›m. ‹mzalar›m›z beraber
olsun." diye bitiriyor mesaj›n›.
Montreal
kendi Klasik Türk Müzi¤i
Korosunu kurdu. Bize haber veren Dr.
Yusuf Kutlu mesajinda “fiubat 2000'de
kurulan koromuz yeni flefimiz Sn.
‹smail Hakk› Fencio¤lu yönetiminde
çal›flmalar›na büyük bir istekle ve
büyüyerek devam etmektedir. Kendisi
eski flefimiz Sn. Altan Çakmak'›n
15
Tülin Erbafl’›n enifltesi Tekin Artemel kendi
yapt›¤› minyatür ‹stanbul evlerini canland›ran
eserleri ile.
önerisiyle ve teflvikiyle aram›za kat›lm›flt›r. Koromuza hem sesiyle hem de
saz›yla çok büyük katk›s› olan
flefimiz, ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Türk Musikisi Devlet Konservatuvar›
fian
bölümünden 1992 y›l›nda mezun oldu. Kendisinin derin bilgi ve
tecrübesinden ileride de faydalanabilece¤imizi umuyoruz. Sosyal faaliyetler kolu ile ortaklafla düzenlece¤imiz bu gece derne¤imiz yarar›na yap›lacakt›r. Türk Müzi¤ini
sevenlerle bir arada olmak ümidiyle”
Gecemiz 16 Haziran’da 8255 Mountain
Sights, Suite 165, Montreal adresinde ki
Turquebec Kültür evinde yap›lacak
Hepinizi bekleriz” diyor.
Dr. Yusuf Kutlu, Montreal
e-mail: [email protected]
Nuri Dedeli
8 fiubat 2001 Ümran ve ‹smail Dedeli
çiftinin nurtopu gibi bir o¤lu dünyaya
geldi. Tebrik ederiz.
Toronto’lu üyelerimizden Jale Wright
ve White Rock BC’li üyemiz Edip
Koçer yeni evlerine tafl›nd›lar. Güle güle
oturmalar›n› dileriz.