Yeni Azizler - Imge Kitabevi

Transkript

Yeni Azizler - Imge Kitabevi
Aleksandros Adamopulos
Yeni Azizler
Çeviren: Zerrin Ertan Keskin
E
skiden her gün kutsanan saygýdeðer yaþlý Azizler unutulduðunda ve insanlar artýk
yortu günlerini kutlamadýklarý için hiç Aziz kalmadýðýnda, özel günlere hâlâ ihtiyaç
duyulmaktaydý. Bu nedenle “Yaþam Hakký Örgütü”nün Bilgeleri, fevkalade eðlenceli
kutlamalar yapabilmek için yeni Azizler bulmaya karar verdiler.
Ve içlerinden biri kendi kendilerini kutlama fikrini ortaya attý.
“Bu iyi bir fikir, ama tümümüze uygulanamaz.” dedi biri.
“Belirli bir kiþi ile ilgili olmamasý ve tarafsýz olmasý daha iyi.” dedi bir baþkasý.
“Evet, tarafsýz olmalý.” diye ekledi diðer ikisi.
“Evet, evet.” dediler ve hepsi bu konuda uzlaþtý.
Ve böylece yeni özel günler için yeni azizler yaratmaya baþladýlar.
Bir gün anneler günü, öteki babalar günü ve diðeri çocuklar günüydü. Ve daha sonrakiler
âþýklar, açlar, toklar, susayanlar, körler, tek gözlüler, topallar, dýrdýrcýlar, salaklar, eblehler ve
gerizekâlýlar günleriydi.
Bilgeler, Azizleri týpký yeni Tanrýlar gibi yeryüzüne savurmuþlardý ve bu sýrada dünya büsbütün küçüldüðünden ilk yaratýmda olduðu gibi, daha sonra hep birlikte kutlayacaklarý cennetlerinin özel günlerine isimler verdiler.
Çokça sevdikleri evcil hayvanlara ve kendi haline býraktýklarý vahþi hayvanlara birer özel
gün verdiler. Denizi, yalnýz kaplumbaðalarý, duyarlý foklarý kutladýlar. Ve terk ettikleri nehirleri ve ormanlarý da kutladýlar.
Saygýdeðer yaþlý Azizlerin öldüðü ve Örgüt'ün bilgelerinin yeni özel günler bulduklarý zamandan beri, artýk oldukça küçülen dünyanýn her yerinde her gün bir kutlama vardý.
154
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
YENÝ AZÝZLER
Ve ancak karanlýk çöküp özel gün sona erdiðinde, yeni bir günün þafaðý, beraberinde baþka bir kutlamayý getiriyordu.
Gün be gün, her gün. Ve onlar ekmek için, pirinç için ve yað için özel bir gün yarattýlar.
Daðlar, hava ve toprak için. Ve bir tane de deniz için.
Kahve, ot ve tütün için de bir gün vardý. Ve hatta bir tane de çay için.
Ve demir, ateþ ve altýn için.
Bir günü gençlerin günü yaptýlar ve birini de yaþlýlarýn. Uzaklarda, yalnýz ve gözden ýrak
bir þekilde yatak örtülerinin altýnda geleneklerine sarýnmýþ yaþlýlar, gözyaþlarýný tutmaya çalýþýrken günlerini kutladýlar.
Her meslek için özel bir gün yarattýlar: Askerler, tüccarlar, atletler, hýrsýzlar ve polisler için.
Ve herkes kutladý.
Oldukça Bilge yaþlý bir profesör, bir katil -ama sahte bir katil deðil, hakiki hüküm giymiþ
bir katil- Aziz olarak atandýðýnda günleri daðýtma iþini neredeyse tamamlamýþlardý.
Biri itiraz etmeye çalýþtý, ama baþka bir bilge yaþlý adam oldukça ciddi bir þekilde Aziz-katile özel gününü derhal vermeleri gerektiðini söyledi.
“Ama bizler kiþisel özel günler vermiyoruz.” diye itiraz etti birincisi.
“O zaman biz de Cinayet'i kutlarýz.” dedi oldukça Bilge profesör.
“Eðer geriye bir gün kaldýysa…”
Ama tabii ki geriye bir gün kalmýþtý! Ve hem de ne gün! Yýlýn son ve en þanlý günü.
Ve böylece yýlýn en þanlý gününü Örgüt ve Cinayet günü yaptýlar: Çünkü örgütün de kendi özel gününe sahip olmasý gerekiyordu.
Ve o gün, ilk kutlandýðýnda oldukça þaþýrtýcý ve görkemli bir özel gün oldu, çünkü Bilge
yaþlý profesörün bir Aziz olarak atadýðý o katil, o Aziz-Katil, Bilge yaþlý profesör konuþmasýný
yaparken birden üstüne atýlarak onu öldürdü.
Tam da bizim önümüzde, dünya küçüldüðü için.
Ve bizler gene de kutlamaya devam ettik.
Ve bu Örgüt'ün ölümü nasýl kutsadýðýný gösteriyordu.
Ölüm Günü. Tüm özel günlerin en muhteþemi. En canlýsý.
Ve böylece tüm aziz günleri tamamlandý ve bizler özel günleri bu þekilde kutlamaya devam
edeceðiz, ta ki belki de yeni Azizler bulunana dek.
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
155
Aleksandros Adamopulos 1953 yýlýnda Atina'da doðdu. Tiyatro ve sinema yönetmenliði eðitiminin yaný sýra
Atina'da hukuk ve klasik gitar, Paris'te ise sosyal politika eðitimi aldý. Temel ilgi alanlarý edebiyat, tiyatro ve çeviri
olan Adamopoulos Fransýzca ve Ýngilizce bilmektedir.
Uluslararasý üne sahip avangart besteci Jani Christou'nun (1926-1970) çalýþmalarýnýn tanýtýlmasý ve korunmasý
için 1984 yýlýnda kurduðu “Jani Christou Derneði”nin 1984-1995 yýllarý arasýnda yöneticisi; 1992-1994 yýllarý
arasýnda Yunan Ulusal Tiyatrosu Sahne Genel Sekreteri; 1991-2005 yýllarý arasýnda Yunan Folk Müziði
Enstrümanlarý Müzesi-Etnomüzikoloji Merkezi Genel Sekreteri (Nisan 2005'ten beri Baþkaný); Kültürel mirasýn
korunmasý için çalýþan “Helen Topluluðu” üyesi ve 2002-2005 yýllarý arasýnda ise küçük Yunan adalarýnda müzik
ve tiyatro atölyeleri düzenleyen “Yunan Adalarý ve Denizi Dostlarý” adlý kültürel topluluðun üyesi olarak görev yapmýþtýr.
Özel ve belediye tiyatrolarýnýn yaný sýra Melina Merkouri döneminde Kültür Bakanlýðý, ERT:Helen Radyo
Televizyonu, Mora Yarýmadasý Folklor Kurumu, K. Koun “Sanat Tiyatrosu, Varþova Uluslararasý Çaðdaþ Müzik
Festivali, Hamburg-Kuzey Almanya Radyo Televizyonu, New Delhi Ulusal Edebiyat Akademisi, Atina Festivali,
Indira Gandhi Ulusal Sanat Merkezi, Frankfurt Uluslararasý Kitap Fuarý-2001, Ýstanbul Uluslararasý Kitap Fuarý2004, Boðaziçi Üniversitesi gibi ülke içi ve dýþý çeþitli kültürel kurumlarla iþbirliðinde bulunmuþtur.
Adamopulos'un eserleri:
Twelve and One Lies (Ikaros Pub. 1991) birçok dile çevrilmiþ, Hindistan'da iki kere baskýsý yapýlmýþtýr (Sahitya
Academy 1998; Samkaleen Prakashan, 1999). Türkçeye On Ýki Artý Bir Yalan olarak çevrilen bu eser Ýmge Kitabevi
Yayýnlarý tarafýndan 2000 yýlýnda yayýmlanmýþtýr. Almanca baskýsý Zwölf und eine Lüge adýyla 2001 yýlýnda
Elfenbein Verlag tarafýndan yapýlan eserin Fransýzca baskýsý ise Douze et un mensonges adýyla Editions Alteredit
tarafýndan yayýma hazýrlanmaktadýr. Eserin Ýspanyolca basýmýnýn yaný sýra yeniden Ýngilizce basýmý için hazýrlýklar
devam etmektedir.
Lies Again (Agra. Pub. 1998), Ýngilizce ve Almancaya çevrilmiþtir.
Twelve and One Lies'ýn tiyatro uyarlamasý (2000) Ýngilizceye çevrilmiþtir.
Inachos, son of the Ocean (Paris 1992; yeni versiyonu 2003). 12 yaþ üstü çocuklar için bir müzikal tiyatro
oyunu olan bu eser, Fransýzcaya çevrilmiþtir.
That (Ikaros Pub. 2001), kýsa hikâye olan bu eser Ýngilizceye çevrilmiþtir.
The Devils, Dostoyevski'nin romanýna dayanan bir librettodur. Yunan Ulusal Operasý ve British Council'ýn
ortak prodüksiyonu olarak dünya prömiyeri Nisan 2001'de Atina'da yapýlmýþtýr.
O Simigdalenios (Hestia Publications, 6. Baský), tiyatro oyunudur. Geçen birkaç yýl içinde yazarýn da bazýlarýnda þahsen oynadýðý kýrktan fazla gösterimi Yunanistan içi ve dýþýnda sahnelenmiþtir. Oyunun Türkçe baskýsý
Ýrmikoðlan adýyla Albatros Kitabevi tarafýndan yayýma hazýrlanmaktadýr. Ýngilizce baský ise The Spiceman adýyla
(Ithaca Publications, 2004) yayýmlanmýþtýr.
Adamopoulos'un Yunancaya kazandýrdýðý çevirileri:
Albert Camus'den Les Possedes, Henry de Montherlant'dan La Ville dont le prince est un enfant, Lev Tolstoy'dan
On ne badine pas avec l'amour (Hestia editions 2002), Alfred de Musset'den Lorenziaccio, Roald Dahl'dan My uncle
Oswald (Agra editions 2004), Auguste Rodin'den Testament (Agra editions 2005), Tarýk Günersel'den Half a glass
of Water (2005) (Türkçesi: Yarým Bardak Su, Mitos Boyut Yayýnevi, 2004).
156
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005