Bağlı Ortaklıklarımız Hakkında Bilgiler

Transkript

Bağlı Ortaklıklarımız Hakkında Bilgiler
Ba¤l› Ortakl›klar
KOÇ FIAT KRED‹ F‹NANSMAN A.fi.
KOÇ FIAT KRED‹ F‹NANSMAN A.fi., 6 Mart 2000 tarihinde Koç ve
Fiat topluluklar›n›n (% 50-% 50) ortakl›¤›yla, Tofafl taraf›ndan üretilen
ve/veya Türkiye’ye ithal olunan tüm Tofafl ve Fiat Grup motorlu
araçlar›n›n ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetin
kredilendirilmesi amac›yla kurulmufltur. S›ras›yla 2002 y›l›nda Fiat
Toplulu¤u, 2003 y›l›nda da Koç Toplulu¤u hisselerini Tofafl Türk
Otomobil Fabrikas› A.fi.’ye devretmifltir. 8 Aral›k 2011 tarihinde
Tofafl taraf›ndan 15 milyon TL tutar›nda sermaye art›fl› olmufltur.
Böylece fiirketin ödenmifl sermaye tutar› 30 milyon TL’den 45 milyon
TL’ye yükselmifltir.
Koç Fiat Kredi, müflterilerine butik hizmet anlay›fl›yla kifliye özel
finansal çözümler üretmek, showroom'dan ç›kmadan, h›zl› ve az
prosedürlü yeni bir kredi modeli oluflturmak amac›yla kurulmufl
olup, sundu¤u kredi hizmetlerinin Fiat Grubu markalar›n›n
müflterilerine özel olufluyla da bu markalar›n sat›fl noktalar›na önemli
bir avantaj kazand›rmaktad›r. Fiat markas› baflta olmak üzere,
Türkiye’de sat›fl› yap›lan Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati,
Iveco ve Jeep markalar›n›n müflterilerinin araç al›mlar›n› sa¤lamaktad›r
ve ikinci el araçlar› kredilendirmektedir. Bu do¤rultuda kredi ürünlerini,
hizmet verdi¤i markalar›n sat›fl noktalar›nda müflterilerin kullan›m›na
sunmakta, böylece sat›n alma sürecinin bafltan sona bayi içinde
ve kolayl›kla tamamlanmas›n› sa¤lamaktad›r.
Koç Fiat Kredi; Türkiye çap›nda anlaflmal› markalar›na 98 bayi (146
sat›fl noktas›) arac›l›¤›yla sa¤lad›¤› online hizmetleriyle entegre bir
finansal hizmetler grubu niteli¤indedir. Hizmette rekabeti ön plana
ç›kararak müflterileriyle daha yak›n iliflkiler kurmaya, fark yaratmaya,
de¤iflime ve öncü olmaya büyük önem vermektedir. Koç Fiat
Kredi’nin 2012 y›l›nda 129 bin seviyelerinde olan baflvuru adedi,
2013 y›l›nda 132 bin seviyelerine ulaflm›flt›r. 2013 y›l›nda toplam
40 bin 926 adet araç kredisi kulland›rm›flt›r ve di¤er finansman
flirketleri içindeki pay› % 9 olarak gerçekleflmifltir. Koç Fiat Kredi,
Tofafl’›n büyük filolar hariç % 56’s›n›, büyük filolar dahil % 37,5’ini
kredilendirmifltir.
Özet Bilgiler
Yaflayan Portföy (Mio TL)
Yaflayan Kredi (adet)
Penetrasyon - Büyük filo harici sat›fllar
Penetrasyon - Tofafl sat›fllar
Kredi baflvuru (adet)
Finansman kredileri - Toplam (adet)
Finansman kredileri - Tofafl (adet)
Finansman kredileri - 2. El, Iveco (adet)
Finansman kredileri - Toplam (Mio TL)
Vergi Öncesi Kar (Mio TL)
2013
1.187
88.124
%56,00
%37,50
131.704
40.926
37.619
3.307
1.004,50
36,3
Koç Fiat Kredi, finansman hizmetinin yan› s›ra, kredinin tamamlay›c›s›
olan sigorta ürünlerini de müflterilerinin kullan›m›na sunmaktad›r.
2011 y›l›nda Kredi Koruma Sigortas› ürününden faydalanan müflteri
oran› % 18, 2012 y›l›nda bu oran % 33'ken, 2013 y›l›nda ise % 43
olarak gerçekleflmifltir. Kredi Koruma Sigortas› ürününe ek olarak
Kaskolu Kredi sat›fllar›na da bafllanm›flt›r.
Koç Fiat Kredi, kredi portföyünü a¤›rl›kl› olarak kulland›¤› krediler
ve menkul k›ymet ihraçlar›yla fonlamaktad›r. fiirket, 2499 say›l›
Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine göre 2013 y›l› içinde toplam
44
190 milyon TL nominal de¤erde kapal› arz yoluyla menkul k›ymet
ihrac› gerçekleflmifltir. 23 Aral›k 2013 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü
Genel Kurul toplant›s›nda 30 milyon TL temettü da¤›t›m› yap›lmas›
karar› al›nm›fl ve ortaklara 25 Aral›k 2013 tarihinde ödeme
gerçeklefltirilmifltir.
%43
%33
17.588
%18
14.566
9.743
KKS Adet
KKS Penetrasyon
2013 y›l›nda kredilendirme süreçlerinde yap›lan iyilefltirmeler ve
artan otomasyon oran› sayesinde, kredi talepleri k›sa sürede
cevaplanm›flt›r. Etkin risk yönetimi, alternatif arama ve tahsilat
kanallar›yla müflteri portföyünün sa¤l›kl› yönetilmesine imkan
sa¤lanm›flt›r. Bu uygulamalar›n kalite seviyesini ve verimlili¤i art›rmak
amac›yla, 2013 y›l›n›n ilk çeyre¤inde “Ça¤r› Merkezi Otomatik
Arama’’ hizmeti devreye al›nm›flt›r. Bu hizmetle gelen ve giden
ça¤r›lar kay›t alt›nda tutulmaya bafllanm›fl, profesyonel h›zl› ve
verimli çal›flma ortam› yarat›lm›flt›r. Etkin tahsilat, daha çok müflteriye
ulafl›m, bayi aramalar›na h›zl› dönüfl ve bayi hizmet seviyesinde
iyilefltirme gerçeklefltirilmifltir.
2013 y›l›nda Fiat markas›yla birlikte CRM kampanyalar› kurgulanm›fl
ve Koç Fiat Kredi bünyesinde kredi vadesinin tamamlanmas›na
k›sa bir süre kalan ve kredibilitesi yüksek olan müflterilere cazip
f›rsatlarla ön onayl› krediler sunulmaya bafllanm›flt›r. Bu kapsamdaki
müflterilerimize “Krediniz haz›r” mesajlar› gönderilerek hem müflteri
sadakatinin artmas› hem de sat›fllara destek olunmas› sa¤lanm›flt›r.
Altyap› çal›flmalar›na 2012 y›l›nda bafllanan NBSM (Yeni ‹fl Strateji
Yönetimi) ürünü 2013 y›l›nda devreye al›nm›flt›r. Otomatik kararlar›n
daha çabuk uygulamaya konulmas›, karar alma mekanizmas›n›n
daha etkin kullan›lmas›, kurallar ve ak›fllar›n daha verimli sonuçlar
vermesi amac›yla yeni kredi baflvurular›nda kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Süreç iyilefltirme çal›flmalar› kapsam›nda yat›r›m› 2012 y›l›nda
yap›lm›fl olan “Doküman Yönetim Sistemi” Mart 2013 itibariyle
devreye al›nm›flt›r. Bu sistem hem evraklar›n daha güvenli ortamda
saklanmas›na olanak sa¤lam›fl hem de gelen evraklar› ilgili kredi
ve evrak tipleriyle efllefltirerek operasyonel süreçleri h›zland›rm›flt›r.
Doküman yönetim sisteminin birinci faz›nda kredi baflvuru evraklar›n›,
ikinci faz›nda muhasebe kay›tlar›n› konu alan sistemsel iyilefltirmeler
yap›lm›fl ve bir elektronik kütüphane altyap›s› oluflturulmufltur. 2014
y›l›nda tamamlanacak üçüncü fazda ise bayilerin dokümanlar› mobil
uygulama yoluyla iletebilmesi kurgulanmaktad›r.
Koç Fiat Kredi, müflterilerine h›zl› ve tek noktadan kredi imkan›
sunarak Fiat Grubu markalar›n›n iç pazardaki sat›fllar›n› art›rma
misyonunu sürdürmektedir. Sistem yat›r›mlar›yla, verdi¤i kaliteli ve
h›zl› hizmetiyle, bayileriyle kurdu¤u güçlü iflbirli¤iyle gelecek y›llarda
da hem bayilerinin, hem de müflterilerinin ba¤l›l›¤›n› ve memnuniyetini
art›rmay› hedeflemektedir. Müflteri odakl›l›¤› ve profesyonel
yaklafl›m›yla finansal hizmet sunmaya devam edecektir. Hedefi;
marka bilinirli¤ini, pazar pay›n›, müflteri ve bayi sadakatini
art›rarak araç finansman› alan›nda lider oyunculardan biri olmakt›r.
TOFAfi FAAL‹YET RAPORU 2013
FER MAS OTO T‹CARET A.fi.
Fer Mas Oto Ticaret A.fi. 15 Nisan 2005 tarihinde % 99,4 Tofafl
Türk Otomobil Fabrikas› A.fi. ortakl›¤›nda kurulmufltur. fiirket, Nisan
2005 tarihinden itibaren Ferrari ve Temmuz 2005 tarihinden itibaren
de Maserati otomobillerinin Türkiye Resmi Distribütörü olmufltur.
Faaliyetlerine18 A¤ustos 2005 tarihinde, Kuruçeflme’de bulunan
showroom ve Genel Müdürlük binas›nda bafllayan fiirket; showroom,
küçük servis, Club Lounge mekanlar›n› bir arada bulunduran toplam
900 metrekare kapal› alanda hizmet vermektedir. Sat›fl sonras›
hizmete öncelik veren Fer Mas Oto, showroomdan önce Haziran
2005’te Ferrari-Maserati servis noktas›n› müflterilerinin hizmetine
sunmufltur. Fer Mas Etiler Armutlu’da faaliyete geçen yeni servis
alan›yla sat›fl sonras› hizmetler çok daha ileri noktaya tafl›m›flt›r.
Ferrari
1998’den Fer Mas Oto Ticaret A.fi.’nin kurulufluna kadar geçen
sürede y›ll›k ortalamas› 8 adeti geçmeyen Ferrari sat›fllar›n› 2005’te
11’e ç›karan fiirket, bu rakam› hem 2006 hem de 2007’de 29’a
yükseltmifltir. 2008 ve 2009’da 17’fler adet olan sat›fllar 2010 ve
2011 y›llar›nda 23’er adet olarak gerçekleflmifltir. 2012 y›l›ndaki
Ferrari sat›fl› ise 22 adet olmufltur. Fer Mas Oto Ticaret A.fi. 2013
y›l›nda Ferrari sat›fl adetini 23 adete yükseltmifltir.
Maserati
1998’den Fer Mas Oto Ticaret A.fi.’nin kurulufluna kadar geçen
sürede y›ll›k ortalamas› 5’i geçmeyen Maserati sat›fl adedini 2005’te
10’a ç›karan Fer Mas, bu rakam› 2006’da 20’ye, 2007’de ise 28’e
ç›karmay› baflarm›flt›r. Sat›fllar 2008 ve 2009’da 17’fler adet, 2010’da
26 adet, 2011’de 24 adet ve 2012 y›l›nda ise 18 adet olarak
gerçekleflmifltir. 40 adet Maserati sat›fl›yla 2013 y›l› baflar›l› flekilde
kapat›lm›flt›r.
Sat›fl sonras›
Fer Mas, sat›fl sonras› verilen hizmetin kalitesini art›rarak müflteri
memnuniyetini daha üst seviyelere ç›karmak amac›yla, 2009’da
tafl›nd›¤› hem lokasyon hem de alan büyüklü¤ü ve donan›m olarak
daha geliflmifl olan yeni servis mekan›nda hizmet vermeye devam
etmektedir.
Pazarlama
Her iki markay› da Türkiye pazar›nda yeniden flekillendirilebilmek
ve kurumsal kimli¤i oturtabilmek için yo¤un iletiflim çal›flmas›
uygulanm›flt›r. Do¤ru faaliyetleri yöneterek marka bilinirli¤i, marka
bilinci ve marka görünürlü¤ü ciddi flekilde art›r›lm›fl ve lüks marka
konumu güçlendirilmifltir.
Fer Mas, Ferrari’yi marka felsefesini do¤ru alg›layan A++ tüketicilerin
tercih etti¤i bir tutku otomobili, bir lifestyle olarak konumland›r›rken,
Maserati’yi de sürüfl keyfi sunan salon otomobili, bir prestij markas›
konumunda Türk tüketicisiyle yeniden buluflturmufltur.
2013 y›l› tan›t›m etkinlikleri
•
Ferrari ve Maserati markalar›n›n ‹stanbul’daki müflterilerine
yönelik özel test sürüflü ve pist aktiviteleri, 2013 y›l› boyunca
farkl› dönemlerde gerçeklefltirilmifltir.
•
Maserati’nin yeni modeli Quattroporte’nin Türkiye tan›t›m›, 17
Nisan 2013 tarihinde Eski fiapka Fabrikas›’nda düzenlenen
organizasyonla yap›lm›flt›r.
•
Maserati’nin yeni modeli Ghibli’nin Türkiye tan›t›m›, 30 Ekim
2013 tarihinde Quasar ‹stanbul’da düzenlenen organizasyonla
yap›lm›flt›r.
•
Ferrari’nin yeni model 458 Speciale'i 25 Aral›k 2013 tarihinde
Fer Mas showroom’da gerçekleflen organizyonla tan›lt›lm›flt›r.
•
Ferrari Club etkinlikleri çerçevesinde, 18 May›s 2013 tarihinde
‹stanbul-Sapanca ve 27-29 Eylül 2013 tarihlerinde ‹stanbulAlaçat›/Çeflme seyahatleri gerçeklefltirilmifltir.
•
Ferrari, Top Gear Dergisi'nden 2013 y›l› “En ‹yi Süper Otomobil”
ödülünü 458 Speciale modeliyle alm›flt›r.
•
Maserati severlerin kat›l›m›yla gerçekleflen Maserati Road Show
Kayseri etkinli¤inde, Maserati’nin Quattroporte GTS ve
GranTurismo S modelleriyle test sürüfl aktivitesi organize
edilmifltir.
Fer Mas Oto Ticaret A.fi Genel Müdürlük ve Showroom hizmetlerini
Kuruçeflme Cad. No.29 Kuruçeflme 34345 ‹stanbul adresinde
sürdürürken, sat›fl sonras› hizmetleri de Fatih Sultan Mehmet Mah.
Atatürk Cad. No.7 Armutlu ‹stanbul adresinde yürütülmektedir.
45

Benzer belgeler