Eylül - Cargill

Transkript

Eylül - Cargill
Cargill Türkiye
CargillHaberler
Eylül 2009
Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!
www.cargill.com.tr
-
www.cargill.com
•
•
•
•
Sizin kriteriniz ne?
Basit þeyler, büyük iþler baþarýr!
Katsan: “Türk pastacýlýðýnda
bir mihenk taþý”
Orhangazi’nin yardým eli
Cargill - Türkiye
CargillHaberler
Eylül 2009
bu sayýda
03
22
14
Gerçekçi çözümler!
04
Güncel
Basit þeyler, büyük iþler baþarýr!
Kapak konusu
Maliyet rekabetine ve inovasyona
dayalý gerçekçi çözümler
Cargill Türkiye’’den
Aktüel
- Cargill Türkiye en büyükler arasýnda...
- Gerkens Kakao yeni ambalajýnda
06
Dünyadan
- Dünya gününde el ele
- Sürdürülebilir dünyanýn ilk adýmlarý
08
Ýçimizden biri
- Mehmet Tosun: “Cargill hakikaten ilginç bir þirket!”
14
Kapak konusu
Cargill kývam arttýrýcýlarla ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!
20
Güncel
Sizin kriteriniz ne?
24
08
Mehmet Tosun:
“Burada hiç kimse size
yetki ve sorumluluk
vermekten çekinmiyor”
22
Güncel
Enerji tasarrufu
Ercan Topçuol:
“Ovalette Türkiye’de pastacýlýðýn
geliþmesinde mihenk taþý oldu”
Cargill Türkiye
Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu
32
Koordinasyon
Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna
Sera BAYSAL
[email protected]
Güncel
31 yýldýr bir hayýr duasý
için çalýþýyorlar
Adres
Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi
Sarkuysan Ak Ýþmerkezi
No: 4-A Blok 8-9-10-11
34662 Üsküdar / Ýstanbul
Tel: 0.216 554 18 00
Faks: 0.216 651 24 17
CargillHaberler,
Cargill Türkiye’nin tanýtým broþürüdür.
24
Sohbet
Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý
30
Güncel
Nerede o eski bayramlar
32
Güncel
Orhangazi’nin yardým eli
CargillHaberler - Ýçindekiler
1
CargillHaberler
ncak, kaçýnýlmaz harcama kýsýtlamarýna raðmen, geliþmiþ ülkelerdeki tüketicilerin hala
özel ve katma deðerli gýdalar satýn alýp yemek istediði söylenebilir. Dahasý tüketiciler gýda ürünlerinde lezzet, aðýzda býraktýðý his, kalite, görsel çekicilik, güven ve rahatlýk gibi niteliklerden vazgeçmemektedir. Peki üreticiler bir yandan maliyetleri dizginlemeye çalýþýrken, yukarýda sýralanan nitelikleri
nasýl saðlayacaklar?
A
Yukarýda okuduðunuz ve bir soru ile biten bu alýntý, Cargill Kývam Verici Çözümler Avrupa, Orta Doðu
ve Afrika Pazarlama Müdürü Yves Maltete’ e ait.
Maltete’nin bu sayýmýza özel kaleme aldýðý makale,
son yýllarda tüm dünyada gýda sektöründe yaþanan
ekonomik daralmaya karþý Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi’nin çözüm önerilerini sýralýyor.
Okuru fazla yormak istemeyen Maltete, çözüme dair ana tespitini de yazýsýnýn hemen baþýna koyuyor:
“Bu gibi sýkýntýlý zamanlarý yönetebilmenin püf noktasý, katký tedarikçileri ve gýda üreticileri arasýnda
maliyet rekabetine ve inovasyona dayalý gerçekçi çözümler doðuran, ekonomik durgunluðun sonrasýnda
dahi sürdürülebilecek yakýn ve etkili iþ ortaklýklarý
kurmaktýr”.
Aslýnda bu yazýmýzda Cargill Gýda Türkiye’nin
2008 Yýlý ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluþu listesine
kaçýncý sýradan, nasýl hýzlý bir giriþ yaptýðýndan, cirosundan, kaç kiþi çalýþtýrdýðýndan falan bahsedecektik ama bu makale bizlere; ÝSO 500 listesinde ne-
birlikte çalýþ > üret > baþar
rede olduðumuz deðil, oraya nasýl geldiðimiz gerçeðini hatýrlattý: Gerçekçi çözümler ve iþ ortaklýklarý… Ýþte size Cargill’i Türkiye’deki ya da dünyanýn
herhangi bir yerindeki önemli ekonomik göstergelerde üst sýralara taþýyan nedenlerden sadece ikisi!
Bu baþyazýmýzda spontane ve her zamankinden
farklý bir þekilde Cargill Haberler içindeki bir yazýya
atýfta bulunduk. Madem öyle baþladýk, bir alýntý daha taþýyalým o zaman… Bu da Çalýþan Baðlýlýðý konusunu iþlediðimiz yazýmýzdan olsun.
Günümüz iþ dünyasýnda þirketler baþarýlarýný ölçümlemek için çeþitli kriterlere baþvuruyorlar. Kimi
þirketler için müþteri sadakati çok önemli olurken,
bir baþkasý için karlýlýk ya da verimlilik ön plana çýkabiliyor. Cargill Türkiye þirket olarak baþarýsýný ölçümlemek için dört performans ölçütü kullanýyor:
Ýþine baðlý çalýþanlar; Mutlu müþteriler; Zenginleþmiþ toplumlar ve Karlý bir büyüme.
Nasýl? Zannediyoruz, her þeyi özetliyor. Deðil mi?
O zaman baþka bir alýntýyý uyarlayarak bitirelim
bu baþyazýyý:
Burada anlatýlan ilke ve kriterler kulaða hoþ ve
basit þeylermiþ gibi gelebilirler… Ama büyük iþler
baþarýrlar!
Saðlýklý ve mutlu bayramlar dileklerimizle!
CargillHaberler - Cargill Türkiye’den
3
Cargill Türkiye’den
Gerçekçi
çözümler!
CargillHaberler
Bu beyaz, bir baþka beyaz…
Net rakamý 233.521.261TL olarak gerçekleþti.
Cargill Türkiye, Ýstanbul Sanayi Odasý tarafýndan
Temmuz ayýnda açýklanan 2008 yýlý 500 Büyük
Sanayi Kuruluþu listesine 234. sýradan hýzlý bir
giriþ yaptý. Özel kuruluþlar arasýnda 224. sýrada
yer alan Cargill Türkiye’nin Üretimden Satýþlar
Þirketi, Türkiye’nin 500 büyüðü listesine taþýyan
en önemli etken, baþarýlý kriz yönetimi oldu. Diðer yandan 2008 yýlý, yenilikçi ürün ve projelere
odaklanýlan bir yýl oldu. Bu yenilikçi ürünler arasýnda saðlýða desteði olan gýda ham maddeleri
(bitki sterolleri, omega-3, arpa beta glukan, probiyotikler, lesitin türevleri, dayanýklý niþastalar
ve lifler, soya proteinleri, uzun süreli enerji salýnýmý saðlayan ve diþ dostu karbonhidratlar) ile
yaðý, tuzu, þekeri veya kalorisi azaltýlmýþ ürünler
bulunuyor. Bunun yanýnda kakao, aromalar ve
textürize ürünlerde iç piyasada talepte yaþanan
artýþ ise hemen tüm ürün kategorilerinde çift haneli büyümeyi de beraberinde getirdi.
Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Fabrikasý, ödüllerine bir yenisini ekledi. Bursa ÝI Tarým Müdürlüðü tarafýndan 3 yýl önce baþlatýlan Beyaz Tabak
Projesi’nin 6. Dönemi kapsamýnda en üst düzeyde hijyenik ve standartlara uygun üretim yapan
firmalara verilen Beyaz Tabak Ödülü’nü kazandý.
Bursa genelinde 21 firmanýn Beyaz Tabak almaya
hak kazandýðý projede, Orhangazi’den Cargill Gýda Türkiye ile birlikte dört firma ödüle layýk görüldü.
Kazanan firmalara ödülleri 6 Aðustos Perþembe
günü Almira Otel’de düzenlenen bir törenle verildi. Ödül törenine Bursa Vali yardýmcýsý Hüseyin
Eren, Tarým Ýl Müdürü Hüseyin Yýldýzer, Ýl Müdür
yardýmcýlarý ile Orhangazi Ýlçe Tarým Müdürü
Her þey müþteri
memnuniyeti için!
Gürkan Kabul, Ýlçe Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Ömer
Lütfü Alkan, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Ergün Efendioðlu ile Meclis Baþkaný Bekir Aydýn katýldý.
Cargill Gýda Türkiye adýna ödülü Bursa Vali Yardýmcýsý Hüseyin Eren’in elinden alan Orhangazi
Fabrika Müdürü Cenan Celepçi, Beyaz Tabak
ödülüne layýk görüldükleri için duyduklarý memnuniyeti ifade etti.
Orhangazi ilçesinden ödül almaya hak kazanan
diðer firmalar; Soyaslan Zeytincilik, Emrecan
Tuðran Zeytincilik; Celayir Zeytincilik ve Marmara Ekmek oldu.
Aktüel
Cargill Türkiye, en büyükler arasýnda…
Günümüzde müþteri memnuniyeti, ticari yaþamýn geliþtirilmeye devam eden konularýnýn baþýnda geliyor.
Gerkens Kakao 1 ve 5 kg’lýk yeni paketlerinde
Cargill Kakao ve Çikolata’nýn yýllardýr dünya pazarlarýna tedariðini yaptýðý ünlü Gerkens Kýzýl
Kahve Kakao Tozu, 1 ve 5 kg.lýk yeni paketlerinde satýþa sunuldu. Yeni küçük ambalajý ile ürünler pastane, otel, café ve restaurant gibi küçük ve
orta ölçekli iþletmelerin ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere hazýrlandý.
Bugüne kadar 25 kg.lýk orijinal paketlerinde satýþa sunulan Gerkens Kakao ürünlerini kullanan
iþletmeler, yeni küçük ambalajlar sayesinde her
zaman taze ürün kullanmanýn rahatlýðýný yaþayacaklar. 25kg.lýk paketlere göre daha rahat taþýnabilen ve kullanýmý çok daha
kolay olan yeni ambalajlar, iþletmelere stok maliyetlerinde de önemli tasarruf saðlayacak.
Gerkens, dünyanýn en kaliteli kakao
tozu markalarýndan biri ve yýllardýr piyasalarda her torbasýnda ayný renk ve
tatta ürün sunmasýyla takdir görüyor.
Bu tutarlý ürün, kalitesini, farklý orjinlerden gelen kakao çekirdeklerinin kýrýlma-
4
CargillHaberler - Aktüel
sýyla ortaya çýkan kakao tozlarýnýn karýþýmýndan
elde ediyor. Hasattan hasata ortaya çýkan tat ve
renk farklýlýklarý, kaliteli kakao çekirdeklerinin
karýþým oranlarý düzenlenerek bertaraf ediliyor.
Gerkens Kýzýl Kahve Kakao Tozu,
1 ve 5 kg.lýk yeni küçük ambalajý ile
pastane, otel, café ve restaurant gibi
iþletmelerin ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere hazýrlandý.
Cargill Gýda Türkiye’de Müþteri Memnuniyeti tamamen somut verilerle analiz ediliyor. Müþterilerden þirketi Ürün Kalitesi, Satýþ, Müþteri Hizmetleri ve Lojistik, Uygulama ve Teknik Destek,
Yenilikçilik/Müþteri Çözümleri, Katma Deðer ve
Pazarlama/Ýletiþim gibi farklý 7 alanda deðerlendirmeleri isteniyor. Tüm bunlar uzman bir ekip
tarafýndan titizlikle hazýrlanan ve 2 yýl önce uygulamaya konulan Müþteri Memnuniyeti Projesi
kapsamýnda yapýlýyor. Müþterilerle gerçekleþtirilen anketlerin sonuçlarý deðerlendiriliyor ve
“Müþteri memnuniyeti düzeyini daha yukarý nasýl
çýkarabiliriz?” sorusunun cevabý aranýyor.
Bu yýl proje kapsamýnda yapýlan Müþteri Memnuniyeti Anketi Nisan ayý baþýnda tamamlandý. Anket, 33 müþteri firmanýn 52 çalýþaný ile gerçekleþtirildi. 7 farklý alanda Cargill Gýda Türkiye’nin deðerlendirmesini yapan müþterilerden gelen sonuçlar Ýngiliz B-Squared firmasý tarafýndan deðerlendirmeye alýndý. Her bir alanda alýnan puanlarýn ortalamasý ise genel skoru belirledi. Çýkan sonuçlar hakkýnda tüm Cargill Gýda Türkiye
ekibi bilgilendirildi.
Bugünlerde tüm ekip, anketten çýkan aksiyonlar
üzerinde çalýþmalarýný devam ettiriyor. Müþteri
odaklý yenilikçi çözümleriyle Cargill Gýda Türkiye
ekibi; “Her þey “Müþteri Memnuniyeti için” diyor!
CargillHaberler - Aktüel
5
Dünyadan
Gýda Güvenliði Forumu
Dünya gününde el ele
Cargill’in teknoloji ödülleri
Cargill Çin, Pekin’de düzenlenen ve 50’nin üzerinde Çinli
ABD’nin çabalarýyla 40 yýl önce kutlanmaya baþlanan
Cargill 2. kez “Bassy Ödülü” adlý üstün teknolojik liderlik
gazeteci, akademisyen, müþteri ve devlet yetkilisinin ka-
Dünya Günü’nde çevreyle ilgili projeler ve çalýþmalar ya-
ödülünü verdi. Adýný Emekli Baþkan Yardýmcýsý Guillaume
týldýðý “Gýda Güvenliði Konusunda Uluslararasý Diyalog”
pýlýyor. Cargill bu yýl 2008 Dünya Günü’nde gerçekleþtir-
Bassy Bastiaens’den alan ödül bu yýl Cargill Hayvansal
forumuna ev sahipliði yaptý. Toplantýnýn organizatörü ve
diði global faaliyetlerin iki katýný hedefledi.
Protein Bölümü Araþtýrma ve Geliþtirme Müdürü Richard
Cargill Çin Ýletiþim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Direktörü Minna Zheng; “Cargill’in Çin Hükümeti ve diðer ülkelerin hükümetleriyle ortaklaþa yürüttüðümüz çalýþmalar da
dahil olmak üzere gýda güvenliði
alanýnda neler yaptýðýný anlat-
Faaliyetlerin bölge sayýsý geçen yýl 68 iken bu yýlki sayý
Cargill BÝOH polyolleri ve dört müþterisi bir araya gelerek
Crystal, Minnesota'daki Habitat for Humanity (Ýnsanlýk
için Habitat) evine mobilya yardýmýnda bulundu. Bu özel
yer, ABD Yeþil Binalar Konseyi’nin Enerji ve Çevre Tasarý-
yaklaþýk 200, ülke sayýsý da 14’ten 30’a yükseldi. Bu yýl
Patent Sahipleri ve Teknolojik Projeler Yýllýk Toplantýsý, 46
mýnda Liderlik (LEED) programýndan yeþil sertifikasý olan
Cargill çalýþanlarý; Tayvan ve Rusya’da parklarý ve top-
patent sahibi, 21 teknolojik proje ve 199 iþtirakçinin ge-
Minnesota'daki ilk habitat evi.
lumsal alanlarý, Kanada’da yol kenarlarýný, ABD’de nehir
niþ katýlýmýyla düzenlendi. Baþarýlý Teknoloji Gruplarý ödü-
kýyýlarýný temizlediler, Zambia’da aðaç diktiler ve Hondu-
lü için aday olan projeler arasýndan dört ekip ödüle layýk
ras’ta öðrencilere suyun korunmasýný öðrettiler.
bulundu. Baþarýlý Teknoloji Gruplarý ödülünü kazanan
mayý istedik” dedi.
Çin
Morley’e verildi.
Sürdürülebilir dünyanýn ilk
adýmlarý
ABD
ekipler:
Baðýþla ilgili olarak Cargill Biotemelli Poliüretan Bölümü
BaþkanýYusuf Wazirzada: “Bu baðýþta bizlerle birlikte olan
deðerli partnerlerimize teþekkür borçluyuz. Bu ürünler
sürdürülebilir bir dünyaya doðru çýkýlan yolculuðun ilk
-Doðal tatlandýrýcý Truvia’yý geliþtiren ekip,
adýmlarý atýlýyor” dedi.
-Yüksek yoðunluklu tatlandýrýcý R.R Monatin’ý geliþtiren
Mobilya baðýþýnda bulunan Healtier Choice, Lane Home
Furnishings, Serta and HOM Furniture firmalarýnýn mobil-
ekip,
-Evde hazýrlanabilen milkshake Shakers'i geliþtiren
yalarýnda petrol türevli bileþenler yerine soya temelli BÝOH polyolleri kullanýlýyor.
ekip,
ABD
-Dondurulmuþ patatesin porsiyonunda sýfýr trans
yað çözümünü geliþtiren ekip.
ABD
McDonald’s mükemmel
tedarikçi ödülü Cargill’in
McDonald’s tarafýndan bu yýl ilk kez verilen Jim Cantalupo Mükemmel Global Tedarikçi ödülüne Cargill layýk görüldü. McDonald’s, 2004’te yaþamýný kaybedene dek
McDonald’s yönetim kurulu baþkanlýðý görevinde bulunan
Jim Cantalupo’nun adý verdiði bu ödül kategorisini birkaç
yýl önce oluþturmuþtu, ancak bu yýla kadar bu ödüle layýk
görülen bir tedarikçi bulunmadýðýndan verilmemiþti. Bu
anlamda ödüle layýk görülen ilk tedarikçi Cargill oldu.
Ödül McDonald’s Global Tedarik Zinciri Liderler Toplantýsýnda CEO Greg Page, Cargill McDonald’s Ýþ Birimi Baþkaný Jerry Rose ve Birimin Baþkan Yardýmcýsý Pete Richter’e
takdim edildi. Cargill’in seçilmesinin nedeninin, Cargill’in uzun yýllara dayalý olarak kanýtlanmýþ deneyimi ve dünya genelinde her alanda gösterdiði aktif katýlýmý olduðu vurgulandý.
ABD
6
CargillHaberler - Dünyadan
CargillHaberler - Dünyadan
7
CargillHaberler
Ýçimizden biri
Ticaret ve Finansal Planlama Global Aktivitelerden Sorumlu Finans Müdürü Mehmet Tosun
“Cargill hakikaten ilginç bir þirket!”
“Burada kimse size yetki ve sorumluluk vermekten çekinmiyor, siz yaptýkça
daha fazlasýný veriyorlar. Açýkçasý, sýkýlmaya fýrsatýnýz olmuyor”.
argill Türkiye’nin Altunizade’deki merkez
ofisindeyiz. Son derece ferah bir mekânda
ve bu ferahlýðý tamamlayan güler yüzlü Cargill
çalýþanlarý ile bir aradayýz. Merkez ofiste Amerika’dan izne gelen Mehmet Tosun ile Cargill’i, görevini ve biraz da özel yaþamýný konuþuyoruz.
C
çok güzel yýllardý. Hem Boðaziçi’nde hem de turizm sektöründe çok düzgün, bir o kadar ilgi çekici insanlarla tanýþtým. O dönem zarfýnda pek
çok ülkeden farklý insanlarla tanýþmak yanýnda iþ
yapma tecrübesi de edindim”.
Boðaziçi’nden sonra…
Mehmet Tosun, Cargill’in 159 bin çalýþanýndan
biri ve Minneapolis’teki merkezde Ticaret ve Finansal Planlama Bölümünde Global Aktivitelerden Sorumlu Finans Müdürü olarak görev yapýyor. Konu konuyu açýyor. Tosun, “Ýlginç bir þirket”
olarak tanýmladýðý Cargill’de çalýþanlara yetki ve
sorumluluk vermekten kaçýnmayan bir yönetim
þekli olduðunu belirtiyor. Çalýþma arkadaþlarýný
ise “Bildiklerini paylaþmaktan çekinmeyen ve size deðer katan insanlar” olarak tanýmlýyor.
“
“Hayatýmýn gençlik yýllarýna dair bölümünde
Saint-Benoit Fransýz Lisesi, Fransýzca ve turist
rehberliðinin yaný sýra voleybol var” diyor. Yaþadýðý sakatlýklarýn, 6 yýl süren voleybol hayatýnýn sonunu getirdiðini anlatýyor gülümseyerek. “Belki
boyumu yeterince uzatamadým ama çok önemli
hayat dersleri aldým” diyor. “Takým sporu insaný
hayata hazýrlamak anlamýnda epey iþe yarýyor.
Öncelikle baþarýyla ve kaçýnýlmaz olarak da baþarýsýzlýkla tanýþýyorsunuz. Her zaman sizden daha
iyisi olacaðýný ama önemli olanýn elinizden gelenin en iyisini yapmak olduðunu öðreniyorsunuz”.
Cargill çok ilginç bir
þirket. Farklý ülkelerde
yaþayan pek çok insan
bir arada çalýþýyor. Bir
illa ayný ülkede hatta
kýtada yaþamanýz
gerekmiyor. Bu anlamda
gerçekten çok global bir
þirket.
8
CargillHaberler - Mehmet Tosun
Mehmet Tosun
arada çalýþmak için de
”
Saint-Benoit sonrasýnda “Þikâyet edemem, çok
güzel yýllardý” dediði Boðaziçi Üniversitesi yýllarý
baþlýyor. Bu arada turist rehberliði iþine de devam ediyor. O yýllarý þöyle özetliyor: “1989 yýlý idi.
Önce Psikoloji’ye girdim. Sonrasýnda amacým
olan Ekonomi bölümüne transfer oldum. Ekonomiye geçiþi tamamladýktan sonra, bir yandan turist rehberi olarak çalýþmaya diðer yandan da Boðaziçi’nin keyfini çýkarmaya devam ettim. Rehberlikti, hazýrlýk sýnýfýydý, transferdi derken Boðaziçi yýllarým 95’te sona erdi. Þikâyet edemem,
Boðaziçi’ni Arthur Andersen günleri izledi. Daha
ekonomiden mezun olmadan turizm sektörü yerine finans ile ilgili bir þeyler yapma kararýný vermiþtim. Bugünlerde sürekli global finansal krizle
uðraþýyorum. Malum geliþmiþ ülkelerden farklý
olarak bizler krizlerle iç içe büyüyoruz. Mezun olduðumda da yine öyle yýllardý. Ýþ bulmak pek çok
genç için çok zordu. Ama Boðaziçi bize pek çok
kapýlarý açtý. Ben sunulan teklifler arasýndan
seçme þansý olan gençlerden biriydim ve tercihimi Arthur Andersen için kullandým.
O yýllarda Arthur Andersen bir anlamda okulun devamý niteliðinde bir kurumdu. 95-98 yýllarý
arasýnda audit (denetim) bölümde çalýþtým. Hem
denetim hem de özellikle finansal piyasalarda
danýþmanlýk projelerinde çalýþtým. Düþünüyorum
da sadece 3 sene çalýþmama raðmen ne kadar çok
þey öðrenmiþim. Sanýrým gece gündüz çalýþtýrmalarýnýn da bunda çok katkýsý oldu.
Arthur Andersen, Cargill öncesi alt yapýmýn
oluþmasýnda çok önemli bir rol oynadý. Hem turizm sektöründe hem de Arthur Andensen de çok
önemli iþ tecrübeleri edinsem de o yýllarý nedense hep okul yýllarý gibi düþünüyorum. Gerek Saint-Benoit, gerek Boðaziçi gerekse Arthur Andersen, hayatýmda halen çok önemli yeri olan dostluklarýn oluþmasýný saðlayan ortamlar oldu. Özü
itibarýyla hayatýmýn bu döneminde tanýdýðým ve
pek çoðuyla farklý iletiþim araçlarýyla irtibatýmý
sürdürmeye çalýþtýðým bu dostluklarýn, geliþimimde ve altyapýmýn oluþmasýnda çok büyük katkýlarýný gördüm.
Mehmet Tosun, Cargill’in Minneapolis’teki
merkezinde Ticaret ve Finansal Planlama
Bölümünde Global Aktivitelerden Sorumlu
Finans Müdürü olarak görev yapýyor.
CargillHaberler - Mehmet Tosun
9
CargillHaberler
Meksika, Minneapolis), Asya (Çin, Hindistan, Singapur) ve Avrupa (Cenevre,
Türkiye, Rusya) finans faaliyetlerinden sorumlu.
Cargill’e girdikten sonra burada her þeyin gerçek hayata daha çok benzediðini anlamaya baþladým. Farklý altyapýlarý, farklý özgeçmiþleri, becerileri, düþünce tarzlarý olan insanlar ortak hedefler etrafýnda birleþmiþlerdi. Ben her zaman þanslý olduðuma inanýrým. Þansým Cargill’de de beni
yalnýz býrakmadý. Hem profesyonel hem insani
boyutta beni sorgulayan, düþünmeye zorlayan,
bildiklerini paylaþmaktan çekinmeyen, her þeyden önemlisi bana deðer katan yöneticilerim, iþ
arkadaþlarým oldu. Cargill hakikaten ilginç bir
þirket; burada kimse size yetki ve sorumluluk
vermekten çekinmiyor, siz yaptýkça daha fazlasýný veriyorlar. Sýkýlmaya fýrsatýnýz olmuyor.
Yurt dýþýna nasýl transfer oldunuz?
Peki, Cargill Türkiye’ye nasýl baþladýnýz?
“
1997 yýlýna kadar Cargill diye bir þirketin adýný bile duymamýþtým. Arthur Andersen de deli gibi çalýþýyorduk ama ayný zamanda güzel bir ortam vardý. Arýç Ökten, Ýbrahim Hafýz Mustafa ve ben hep
birlikte Arthur Andersen’e baþladýk. Sonra da
Cargill’e… Hala üçümüz de Cargill’deyiz (Tek sorun üçümüz de ayrý kýtalardayýz). Üç kafadar, o
çok yoðun geçen yýllarý eðlenceli hale getirmek
için elimizden geleni yapýyorduk. Bir gün Arýç
Ökten adýný daha önce hiç duymadýðým bu þirketi denetlemeye gitti. 6 ay gibi kýsa bir süre sonra
da burada iþe baþladý. Önce Arýç Ökten, arkasýndan Ýbrahim Hafýz Mustafa ve sonrasýnda ben
Cargill Türkiye’de iþe girdik.
Cargill sayesinde diðer
dünya insanlarýyla çok
da farklý olmadýðýmýzý,
farklýlýðýmýzdan çok
benzerliklerimiz
ve bu nedenle çok
mutluyum. Umarým bir
gün hepimiz dünya
vatandaþý oluruz.
10
CargillHaberler - Mehmet Tosun
Mehmet Tosun
olduðunu görebiliyorum
”
Ýlk göreviniz ne oldu?
Nisan 1998’de Hazine ve Finansal Piyasalar Bölümü’nde Finans Müdür Yardýmcýsý olarak göreve
baþladým. Sonuçta Arthur Andersen çok uluslu
bir þirketti ama yaptýðýnýz iþ yerel þirketleri denetlemekti. Cargill bu anlamda çok ilginç bir þirket. Farklý ülkelerde yaþayan pek çok insan bir
arada çalýþýyor. Bir arada çalýþmak için de illa ay-
Göreviniz kapsamýnda neler yapýyorsunuz?
Biz neredeyse 24 saat bütün dünyayý takip ediyoruz. Seyahatler dýþýnda her günüm önce Avrupa’yla baþlýyor, sonra Amerika; sonrasýnda evim
ve ailem. Çocuklar uyuduktan sonra 1-2 saat (her
gün olmasa da) Asya’yla çalýþma gerekiyor. Bu tamamen benim sorumluluklarým çerçevesinde ve
kendi oturttuðum bir çalýþma biçimi.
Ýþim kapsamýnda bölümümün Amerika (Brezilya, Arjantin, Meksika, Minneapolis), Asya
(Çin, Hindistan, Singapur) ve Avrupa (Cenevre,
Türkiye, Rusya) finans faaliyetlerinden sorumluyum. Baðlý bulunduðum bölümde 23 ülkeden insan çalýþýyor.
Çok farklý ülkelerden insanlarla çalýþýyorsunuz.
Çalýþma tarzlarý nasýl?
Ocak 2001’de ayný bölümde Finans Müdürü oldum. Sanýrým benim geliþmemde en önemli rolü
hayatýma giren insanlar kadar; mali krizler oynuyor. 2001 bu anlamda benim için önemli bir dönemeçti. Son global krize kadar böyle bir yoðun öðrenme yýlý yaþamam diyordum. Her büyük laf ettiðimde baþýma geldiði üzere yanlýþlýðým bu son
global krizde de ispatlandý. Krizi izleyen 2-3 yýl,
benim açýmdan son derece verimliydi ama bir
noktada piyasalar iþinizin içeriðini belirliyor.
2001 mali krizini izleyen yýllarda yerel anlamda
büyüme fýrsatlarý azalmaya baþladý. Çeþitli alanlarda büyüme kendini küçülmeye býraktý. Bu dönemde çeþitli yurt dýþý fýrsatlarla ilgilenmeye baþladým.
Mesela Latinler bize çok yakýn (hele Brezilyalýlar
iþ yapýþ tarzý anlamýnda bize acayip benziyor),
Asya’ya gittiðinizde ise Hindistan/Pakistan olsun,
Çin olsun, benzerlikler baþ döndürücü.
Nisan 2004’de finansal piyasalar bölümünün
bir parçasý olan TSF Bölümü’nde (Trade and
Structured Finance-Ticaret ve Finansal Planlama) Global Aktivitelerden Sorumlu Finans Müdürü olarak þirketin merkezi olan Minneapolis’e
atandým. Her ne kadar yurt dýþý beklediðim bir
geliþme olsa da Amerika; ne yalan söyleyeyim hiç
aklýmda yoktu. Daha yeni evlenmiþ ve Ýstanbul’da
apartman dairemize yeni yerleþmiþtik ama mecburen 8 ay sonra Minneapolis’e taþýndýk.
Aileniz neler düþünüyor? Yurtdýþý, Amerika,
deðiþik insanlar, farklý kültürler...
Ocak 2006’da ise ayný bölümün Global Aktivitelerden Sorumlu Finans Müdürü görevine terfi ettim ve halen bu görevimi sürdürüyorum.
Ýçimizden biri
Mehmet Tosun, görevi kapsamýnda bölümünün Amerika (Brezilya, Arjantin,
ný ülkede hatta kýtada yaþamanýz gerekmiyor. Bu
anlamda gerçekten çok global bir þirket.
Genelde bu ülkelerin her birine yýlda en az bir
kez gidiyorum. Ýnsanlarla farklýlýklardan dem vurup duruyorlar. Evet, ilk bakýþta doðru görünüyor; çok büyük farklýlýklar var gibi duruyor ama
özü itibarýyla farklýlýklardan çok benzerliklerimiz
var. Cargill sayesinde diðer dünya insanlarýyla
çok da farklý olmadýðýmýzý, farklýlýðýmýzdan çok
benzerliklerimiz olduðunu görebiliyorum ve bu
nedenle çok mutluyum. Umarým bir gün hepimiz
dünya vatandaþý oluruz.
Çocuklarýný mutlu görmekten ve okutmaktan
baþka kaygýlarý olmayan memur bir baba ile ev
kadýný bir annenin oðluyum. Ailemin bir tarafý
Bulgaristan’dan diðer tarafý ise Rize’den Ýstanbul‘a gelmiþler. Dolayýsýyla göçebelik ailede var.
Bir þekilde bu duruma alýþkýnlar diyebilirim. Ablam da eþimde isletmeci. Eþim Nurcan evlendiðimizde uluslararasý bir ilaç firmasýnda ürün müdürü olarak çalýþýyordu. Minneapolis e taþýndýktan sonra Kerem (4) ve Zeynep (2) aramýza katýldýlar. Benim yoðun iþ seyahatlerim arasýnda
CargillHaberler - Mehmet Tosun
11
CargillHaberler
Yaþadýðýnýz þehirden bahsedelim biraz… Nasýl
bir þehir Minneapolis?
Minnepolis yaþanmasý hem en kolay hem de en
zor yerlerden biri. Malum kýþlar çok soðuk, Amerika’da ev iþlerine yardýmcý bulmak ise tuzlu. Dolayýsýyla her iþinizi kendiniz yapmayý öðreniyorsunuz. Söz konusu çocuklarýnýz olduðunda da
gurbetçi içgüdüsüyle kimseye güvenemiyorsu-
12
CargillHaberler - Mehmet Tosun
nuz. Açýkçasý çok kolay deðildi, özellikle Nurcan
için. Bugün dönüp baktýðýmýzda çocuklarýmýzýn
her þeyiyle kendimiz ilgilenebildiðimiz için kendimizi çok þanslý addediyoruz. Özellikle ilk yýllarda benim çok fazla seyahat etmem gerekti.
Eðer Amerikalý dostlarýnýz olduysa bilirsiniz;
çok kibar, hobileri olan ve bir o kadar da meraklý
insanlardýr. Biz her zaman çocuklarýmýz nedeniyle “Hobilerimiz var, ama vaktimiz yok!” dedik
dostlarýmýza. Bebeklik dönemleri geçtiðinden beri sað olsunlar ailemizin büyük destekleriyle son
2 senede sosyal yaþantý kalitemizde gözle görülür
bir yükselme oldu. Twin cities hem fiziksel hem
kültürel altyapý anlamýnda Amerika’nýn üst sýra-
larýnda yer alýyor. Ýlgi alanýnýza göre her türlü sanat veya spor etkinliðinden faydalanabiliyorsunuz. Son 2 yýlda (ailemize aðlamalarýmýz sonuç
verdi) kuzenlerimiz, teyzelerimiz hem bize yardýmcý oldular hem de Ýngilizce kurslarýna gittiler.
Bu arada golf bile öðrendik. Türkiye’den farklý
olarak golf özellikle Minneapolis’te çok yaygýn ve
çok pahalý olmayan bir spor.
lamýnda bizlere çok þeyler kattýðýný düþünüyoruz.
Türkiye’de sadece daha çok para için yurt dýþýna
gidileceði tarzýnda (benim kanýmca) yanlýþ bir
beklenti var. Biz bunu uzun vadeli bir fýrsat olarak deðerlendirdik ve bugüne kadar da verdiðimiz karardan memnunuz. Pek çok genç arkadaþým (sadece Türkiye’de deðil) hem para, hem unvan, hem yetki hepsini bir arada istiyorlar.
Yurt dýþýnda çalýþmak isteyenlere tavsiyeleriniz
olacak mý?
Gerçek hayatta istisnalar dýþýnda genelde her
þeye bir arada sahip olamýyorsunuz. Dolayýsýyla
önceliklerinizi belirleyip o doðrultuda çalýþýp kararlar vermeniz gerekiyor.
Öncelikle pek çok zorluklarý olsa da yurt dýþý tecrübeyi herkese tavsiye ederiz. Ailem ve ben, hem
profesyonel anlamda hem de hayat tecrübesi an-
Dünyanýn pek çok ülkesinden insanlar bizim
Amerika’da Türk olmak nasýl bir duygu?
“
Amerika’da Türk olmak
çok güzel! Avrupa’da var
olan önyargýlara
Amerika’da muhatap
olmuyorsunuz. Biz de
Amerika’da Türk olmak çok güzel! Avrupa’da var
olan önyargýlara Amerika’da muhatap olmuyorsunuz. Amerikalýlar malum hem meraklýlar hem de
entelektüelleri hariç dünyanýn kalan kýsmý hakkýnda çok þey bilmiyorlar. Dolayýsýyla geçmiþ turizm tecrübelerimin de etkisiyle olsa gerek yeri
geldiðinde kendimizi bir nevi elçi gibi hissediyoruz. Elimizden geldiðince Türk-Amerikan Derneði çalýþmalarý kapsamýnda kültürümüzü tanýtmaya çalýþýyoruz.
elimizden geldiðince
Türk-Amerikan Derneði
çalýþmalarý kapsamýnda
kültürümüzü tanýtmaya
çalýþýyoruz.
CargillHaberler - Mehmet Tosun
Mehmet Tosun
Nurcan hem üç çocukla uðraþtý hem de University of Minnesota, Carlson Business School da
mastýrýný tamamlýyor. Bu yaz o da Cargill Corporate Brand Management Bölümünde staj yapýyor.
MBA sonrasý tekrar iþ hayatýna dönecek.
Malum ailemiz Türkiye’de ve her sene elimizden geldiðince ailemizle Türkiye de vakit geçirmeye çalýþýyoruz. Ýlk yýllarda Türkiye tatilinde
bebekler, çanta aç kapa, bir anneden obur anneye koþ derken yorulup donuyorduk, bütün expatlara tavsiyem yazlýðýnýz yoksa, siz Türkiye’de bir
yer tutun anne babalarýnýz sizi ziyarete gelsin.
Böylece bavul açma kapama ve koþturmaca derdinden kurtulup tatil yaptýðýnýzý hissediyorsunuz.
Minneapolis, birçok ünlü sanayi kuruluþunun
da merkezi olma özelliðini taþýyor. ABD'nin
ortabatý bölgesinde, Minnesota eyaleti içinde
yer alan kent, doðusunda olan ve yanyana
bulunduðu St. Paul kenti ile birlikte, Twin
Cities olarak biliniyor.
Ýçimizden biri
yaþadýðýmýz türden tecrübeler yaþýyorlar. Ben
kendimi göçebe olarak adlandýrýyorum. Görevim
proje bazlý olmadýðý için “Kaç yýl daha Amerika’dasýn veya yurt dýþýndasýn?” sorusunun cevabýný “Mutlu olduðumuz sürece bilmiyorum” diye veriyorum. Hayatta her alanda olduðu gibi bu konuda da artýlar ve eksiler var. Hepimizin kararlarýmýzý kendi isteklerimiz doðrultusunda vermemiz
gerekiyor.
”
13
CargillHaberler
Cargill kývam arttýrýcýlarla
Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!
tedarik zincirindeki tüm iþkollarý,
global ekonomik darboðazdan ve
artan hammadde fiyatlarýndan
kaynaklanan sorunlardan ve
dalgalanmalardan dolayý sýkýntý
çekiyor. Özellikle tüketici alýþveriþ
açýnýlmaz harcama kýsýtlamarýna raðmen,
geliþmiþ ülkelerdeki tüketicilerin hala özel
ve katma deðerli gýdalar satýn alýp yemek istediði söylenebilir. Dahasý tüketiciler gýda ürünlerinde lezzet, aðýzda býraktýðý his, kalite, görsel çekicilik, güven ve rahatlýk gibi niteliklerden vazgeçmemektedir. Peki üreticiler bir yandan maliyetleri dizginlemeye çalýþýrken, yukarýda sýralanan nitelikleri nasýl saðlayacaklar?
K
Katma Deðerli Bir Yaklaþým
ve yeme alýþkanlýklarý sofistike bir
yapýdan uzaklaþmakta, temel
gýdalara dönük; maliyet duyarlý
yaklaþýmlara kayýyor.
Bu gibi sýkýntýlý zamanlarý yönetebilmenin püf
noktasý, katký tedarikçileri ve gýda üreticileri
arasýnda maliyet rekabetine ve inovasyona dayalý
gerçekçi çözümler doðuran, ekonomik durgunluðun sonrasýnda dahi sürdürülebilecek yakýn ve
etkili iþ ortaklýklarý kurmaktýr. Eðer yeniden formülasyon, maliyet avantajlý ürünler anlamýnda
iyi sonuç veriyorsa orijinal formüle dönme gereði
de ortadan kalkmaktadýr. Cargill; üzerlerinde zaman ve maliyet baskýsý olan üreticilerin, tedarikçilerden artýk yalnýzca hammadde talep etmeyip,
ayný zamanda tekli kývam vericiler (örneðin soya
ile yumurtanýn kýsmi ikamesi) veya özel fonksiyonel karýþýmlarla yeniden formülasyon çözümleri de beklemekte olduðunu daha iyi görüyor. Bu
geniþ tabanlý yaklaþým, bilhassa iç kaynaklarýn
zorlandýðý, pazar araþtýrmasý ve inovasyonla ilintili aktivitelere daha az zaman ayrýlabildiði durumlarda büyük anlam kazanmaktadýr.
“Müþteriye Özel Yenilikler”
Fonksiyonalite bir seçenek olarak belirdiðinde
iki kritik alandan söz etmek mümkün; üreticinin elindeki hammadde çeþitililiði ve tedarik
kaynaðýnýn güvenilirliði.
Fonksiyonel sistem ile yeniden formülasyon, her ölçekteki
üretici için ürün geliþtirme ve iþleme ile ilgili sabit
masraflarýn düþmesine yardýmcý oluyor.
14
Cargill hasat koþullarýný ve ilgili diðer tedarik
faktörlerini göz önünde alarak hammadde kalitesi ve bulunabilirliðini küresel bir temelde sürekli
olarak izlemektedir. Bu, þirketin hammadde tedariðinde ya da kalitesinde herhangi bir kýtlýk
olasýlýðýný tahmin edebilmesini ve bu gibi faktör-
CargillHaberler - Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!
leri telafi edebilecek gerçek anlamda sürdürülebilir alternatifler sunan çözümler geliþtirmesini
saðlamaktadýr. Tüm dünyadaki üretim birimleriyle Cargill müþterilerine ürün seçiminde esneklik
saðlamakta ve tüm girdilerinin geriye doðru entegre tedarik zincirinde tam olarak izlenebilir
oluþu sayesinde de güçlü bir güven oluþturmaktadýr. Fakat üreticiler için asýl fýrsat tek bir tedarikçiden ksantan gam, pektin, karagenan, aljinat,
keçiboynuzu gamý, soya unu, niþasta, lesitin, kültür ve enzim gibi tek bileþenden oluþan kývam
arttýrýcýlardan çok bileþenli fonksiyonel sistemlere uzanan eþsiz ürün portföyünü keþfettiklerinde
ortaya çýkmaktadýr. Cargill sayesinde böylesi geniþ bir ürün portföyü ve teknik uzmanlýkla gelen
yenilikçi ve müþteriye özel çözümler - hammadde
tedariki ya da gerekli iþleme tesislerin varlýðý gibi konularla ilgili bir kýsýtlama olmaksýzýn- hemen bir adým ötede durmaktadýr!
arayan her ölçekteki üretici için ürün geliþtirme
ve iþleme ile ilgili sabit masraflarýn düþmesine
yardýmcý olmasýdýr.
Tekli Gýda Katkýlarý Yaklaþýmý
Belirtmek gerekir ki, fonksiyonel sistemler yeniden formülasyonlar için tek çözüm stratejisi deðildir. Cargill’in portföyünde pek çok üstün nitelikli katkýlar bulunmaktadýr ki bunlar yalnýzca
maliyetlerin düþmesini saðlamamakta ayrýca kimi rekabet avantajlarý ile üreticilere yardýmcý da
olmaktadýr. Örneðin jelatin bazlý yumuþak þekerleri ele alalým; on yýllardýr þekerlemeciler en popüler jelleþtirici kývam verici olarak jelatin kullanmakta idi. Ancak jelatinin maliyet dalgalanmalarýnýn yanýsýra etnik ve dini zeminlerde getirilen sýnýrlamalar üreticileri alternatif yollar aramaya teþvik etmektedir. Modifiye niþastalar, mal-
Kapak konusu
Günümüzde, yiyecek ve içecek
Fonksiyonel Yeniden Formulasyon
Yeniden formülasyon çalýþmalarýnda fonksiyonel
karýþýmlar gün geçtikçe daha çok ön plana çýkmaktadýr. Bileþenlerinin biraradaki performansý
ayrý ayrý kullanýldýklarýnda gözlemlenen foksiyonelliðine göre daha yüksek olmaktadýr. Fonksiyonel sistemler en az iki bileþenden oluþan kombinasyonlardýr. Bu hazýr karýþýmlý formülasyonlarýn
içerisinde spesifik ihtiyaçlarý karþýlamak için
kullanýlan temel kývam verici bileþenler, karagenanlar, pektinler, alginatlar, ksantan gam, keçiboynuzu gamý ve guar gamý gibi polisakkaritlerdir. Ayrýca niþastalar, soya proteinleri, süt proteinleri, jelatin ve emülgatörler gibi diðer hammaddeler de kullanýlmaktadýr.
Yves Maltete
Avrupa, Orta Doðu ve Afrika
Pazarlama Müdürü
Cargill Texturizing Solutions Cargill Kývam Verici Çözümler
Fonksiyonel sistem ile yeniden formülasyonun
en önemli avantajý, gerçek fabrika koþullarý altýnda çalýþma üzerine kurulu yenilikçi çözümler
Cargill, tüm girdilerinin geriye doðru
entegre tedarik zincirinde tam olarak
izlenebilir oluþu sayesinde güçlü bir
güven oluþturuyor.
CargillHaberler - Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!
15
CargillHaberler
belirdiðinde iki kritik alandan söz
etmek mümkün; üreticinin elindeki
hammadde çeþitililiði ve tedarik
kaynaðýnýn güvenilirliði.
Protein-ikamesi alanýnda soya gibi tekli girdiler pazara saðlýk kazanýmlarý baðlamýnda umut
ýþýðý getirmektedir. %40 protein ve %20 kolestrolsüz soya lipitlerinden oluþan saðlýklý bir soya unu
(kuru formda), çoklu doymamýþ yað asitleri (linoleik asit), lesitin, E vitamini ve steroller bakýmýndan zengin bir ürün olarak (Cargill’in Profull™ 68141 tam yaðlý soya unu), üreticilere daha saðlýklý ürünler üretmeleri konusunda yardýmcý olmaktadýr. Soya unu, reçetede yer alan yumurta miktarýnýn %50’sini ikame ederek ürünün
raf ömrünün artmasýný saðlamaktadýr. Diðer tek-
li girdiler de besin deðeri üzerinde doðrudan etkide bulunabilecek, yeni gýda iþleme ekipmalarýna daha uygun olabilecektir.
Cargill’den Maliyet Rekabetine Dayalý
ve Yenilikçi Uygulama Örnekleri
Cargill’in yüksek performanslý kývam arttýrýcý
katkýlarý ve fonksiyonel sistemleri, maliyetleri
düþürürken tüketicinin ilgisini kaybetmek de istemeyen gýda üreticileri arasýnda oldukça raðbet
gören aþaðýdaki özel uygulamalarý sunmaktadýr.
Et Sektörü
Et ürünlerinde kullanýlan iç yaðýna ikame arayýþýnda olan üreticiler, ‘light-hafif’ ürünler için kusursuz biçimde uygun ve önemli maliyet tasarruf-
Cargill’in fonksiyonel sistem yaklaþýmý
Ýmalat Özelliði
Fayda
En uygun hammaddenin seçimi
Kalite güvencesi ile birlikte düþük maliyet
Ön harmanlama / karýþtýrmaya gerek yok
Zaman ve maliyet tasarrufu
Homojen daðýlým
Sürekli (süreðen) kalite
Girdiler arasýnda sinerjik etkileþim
Alt dozajlar belirli maddeler için geçerli
Bireysel (Tek tek) girdilerin tam izlenebilirliði Kalite kontrol ve üretim güvenilirliði
Standart üretim
Kullaným kolaylýðý, daha az baðdaþmazlýk, düþük israf
Bölgeye göre adapte edilmiþ
Yerel veya bölgesel piyasa koþullarý ve yasal ürün
formülasyonu mümkün
standartlara uyma becerisi
Et üreticileri, Adrogel™GR fonksiyonel
sistemini kullanarak et ürünlerinde kullanýlan
iç yaðýný ikame edebiliyorlar.
16
CargillHaberler - Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!
larý saðlayan yeniden yapýlandýrýlmýþ bitkisel
esaslý yað elde etmek için Adrogel™GR fonksiyonel sistemini kullanabileceklerdir. Bu “yeniden
yapýlandýrýlmýþ” bitkisel yað basitçe Adrogel™GR’yi soðuk su ve bitkisel yað ile karýþtýrarak oluþturulmaktadýr. Beyaz renkte ve
iç yaðýna oldukça benzer olan bu
yað, kümes hayvaný ve hindi sosislerinde, kaplama ette ve ezmelerde kullaným için küçük
parçalar halinde doðranabilmektedir.
Et suyunun ürünün içinde baðlanmasýný saðlayarak lezzeti arttýran tahýl kaynaklý bir fonksiyonel sistem olan Burger Cereals™ sayesinde,
hamburger ve diðer kýyma bazlý ürünlerinin maliyeti önemli ölçüde düþürülebilmektedir.
Fosfosal™T30 fonksiyonel sistemi, piþirilmiþ
jambonda yüksek verim sunmaktadýr. Ürün, proteinler niþastalar ve hidrokolloidler arasýnda optimum dengeyi saðlayarak hem lezzeti hem de
ekonomik avantajý hedeflemektedir.
geleneksel peynir yapým prosesinden gelen ‘artýk’
malzemeleri kullarak, çok çeþitli kývamlarda peynir bazlý ürünlerin üretimine imkan vermektedir.
Ýþlenmiþ peynir üretiminden gelen erimiþ tuz da
ayrýca kullanýlabilmektedir.
Burada gündeme getirilen
öneri ve uygulamalarýn, üretimin yapýlacaðý ülkenin gýda
yönetmelikleri çerçevesinde
ele alýnmasýnýn üreticilerin sorumluluðunda olduðunu da vurgulamak isteriz.
Dondurma ve Dondurulmuþ Tatlýlar
Dondurmalar için %150’yi aþan hava tutma kapasiteleri, Lygomme™FM2800 fonksiyonel sistemi
ile en uygun stabiliteyi ve duyusal özellikleri yitirmeden gerçekleþtirilebilmektedir. Hidrokolloidlerin bu fonksiyonel karýþýmý hava kabarcýklarýnýn düzgün daðýlmasýný saðlamakta, bitmiþ ürüne
iyi bir ekstrüzyon kapasitesi ve yavaþ erime süresi kazandýrmaktadýr. Ürün süt ürünlerinde hem
de bitkisel katý yaðlarda kullanýlabilmektedir.
Süt Ürünleri
Lygomme™ACH210 fonksiyonel sistemi sayesinde oldukça düþük bir protein içeriði ile yüksek
kaliteli iþlenmiþ peynir üretmek mümkündür. Bu
bitmiþ ürün sürülebilir ve ýsýya dayanýklý olabilmekte, bunun yanýnda ister kase ister porsiyon
olarak paketlenebilmektedir.
Öte yandan, düþük proteinli yoðurtlar Lygomme™AYS53 kullanarak baþarýlý biçimde imal edilebilmektedir.
Hidrokolloidlerin sinerjik bir kombinasyonu
olarak Flanogen™ACH310 fonksiyonel sistemi,
Diðer yandan, içerik listesini düzene sokmak
isteyen tüm meyve preperatlarý üreticileri optimum stabilizasyona, yüksek hava tutma kapasitesine ve tek bir bileþen; pektin ile seçkin bir tada
eriþebilmektedir. Cargill’in Unipectine™FZ244’i
jelatinsiz, proteinsiz, GDO’suz pektinin müþterilerin zihnindeki ‘doðal’ imajýyla dostane bir marka olarak yüksek kaliteli meyve preperatý üretimi
için özellikle geliþtirilmiþtir.
Cargill’in fonksiyonel sistemleri sayesinde
yüksek kaliteli ve çok çeþitli kývamlarda
peynir bazlý ürünler üretiliyor.
Soslar ve Salata Soslarý
Kapak konusu
Fonksiyonalite bir seçenek olarak
todekstrinler ve karagenanlar örneðin; jöleli þekerlemelerde yalnýzca jelatinin geleneksel özelliklerini deðiþtirmeyi önermekle kalmamakta,
üreticilere yeni kývamlar keþfetmenin ufuklarýný
da açmaktadýr.
Bir emülsifiye edici niþasta olan C*EmTex™, yüksek maliyet tasarrufuyla
CargillHaberler - Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!
17
CargillHaberler
Cargill’in yüksek performanslý
kývam arttýrýcý katkýlarý ve
fonksiyonel sistemleri, maliyetleri
düþürürken tüketicinin ilgisini
kaybetmek de istemeyen gýda
Az yaðlý keklerde C*EmTex™06328
niþastasý kullanýmý %25 yumurta ikamesi
saðlýyor. Ürünün raf ömrü artýyor ve hafif,
tüy gibi yumuþak bir doku kazanýyor.
özel uygulamalar sunuyor.
kolestrosüz soslar ve salata soslarýnýn üretimine
imkan tanýyan bir çözüm olarak yumurta sarýsý
tozunun %100 ikamesi olarak kullanýlabilir.
Soðuk iþlenmiþ soslar için, C*EmTex™12688
niþastasý dipersyon aþamasýnda doðrudan yumurta sarýsý tozunun yerine kullanýlabilmekte ve
yüksek emülsifiye edici özelliði ile sosa yumuþak,
krema kývamýnda bir doku ile hoþ bir aroma kazandýrmaktadýr.
Sýcak iþlemler için, C*EmTex™06369 niþastasý su fazýna diðer katkýlarýn eklenmesinden önce
ön ýsýtma aþamasýnda eklendiðinde yine mükemmel soslar yaratýlabilmektedir. %50’nin üzerinde
yað içeriðine sahip olan soslar için, emülsifiye edici olarak C*EmTex™ niþastasýný
kullanmak önemli bir maliyet tasarrufu
getirmektedir. C*EmTex™ kullanýmý formülasyonda kullanýlan kývam verici miktarýnýn %50’ye
varan oranlarda azaltýlmasýný saðlamaktadýr.
Unlu Mamüller
Temeli yumurta ikamesine dayanan pek çok maliyet avantajlý çözüm, unlu mamüller için de söz
konusudur. Keklerde ve çöreklerde kullanýlan
Lygomme™GER0920 fonksiyonel sistemi mükemmel bir iç yapý, nem ve aroma saðlarken hacim kaybý olmaksýzýn yumurtanýn %50’ye varan
oranlarda ikame edilmesine olanak vermektedir.
Profull™68147 tam yaðlý soya unu
bisküvilerde %50 yumurta ikamesi
ile geliþkin hamur vizkositesi,
mükemmel bir gevreklik ve
kavrulmuþ fýndýk lezzeti sað-
18
CargillHaberler - Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!
Temeli yumurta ikamesine dayanan pek çok
maliyet avantajlý çözüm sunan fonksiyonel
sistemler sayesinde %50’ye varan oranlarda
yumurta ikamesi yapýlabilmekte.
lamaktadýr. Az yaðlý keklerde (sponge) C*EmTex™06328 niþastasý kullanýmý %25 yumurta
ikamesi saðlamakta, raf ömrünün artmasýný saðlamakta, hafif, tüy gibi yumuþak bir doku kazandýrmaktadýr. Bahsedilen önemli maliyet tasarrufu fýrsatlarý kadar, ‘düþük kolestrol’ ifadesi de
üreticiler için ek bir müþteri talebi yaratabilmenin bir yolu olarak gözükmektedir.
Þekerleme
Gam Arabik, þekerleme üreticileri tarafýndan
meyveli sakýzlar üretmek için geleneksel olarak
kullanýlmaktadýr. Maliyet, bulunabilirlik ve etnik
köken gibi unsurlarý göz önüne alarak, üreticiler
bunu Cargill’in baþarýlý bir uyum gösteren C*ClearSet™ ve C*AraSet™ niþastalarý ile ikame etmek arayýþýna yönelmiþlerdir. Bu niþastalar en
verimli biçimde sakýz ve þekerleme kaplamalarýnda kullanýlmaktadýr.
Keza jelatin de Cargill’in incelemesi altýndadýr; Cargill’in C*ClearSet™ niþastasý ya tek baþýna ya da kombine edilmiþ olarak Satiagel™ karagenanlarý, C*Dry MD™ maltodekstrinleri ile birlikte bazý ilginç alternatifler sunmaktadýr.
Pektin ve karagenanlar gibi C*ClearSet™ ve
C*AraSet™ niþastalarý da geniþ bir yelpazede yenilikçi þekerleme kývamlarýnýn yaratýlmasý için
tek baþýna ya da Cargill’in diðer jelleþtirici etmenleri ile birlikte kullanýlabilmektedir.
Profull™68147 tam yaðlý soya unu ve Prolia™68232 yaðsýz soya unu geliþkin parlaklýkla
birlikte çikolata dolgularýnda ya da fýndýk kremalarýnda kullanýlan süt tozuna ikame olarak kullanýlabilmektedir. Viscogum™CPR kavrulmuþ keçiboynuzu posasý; dolgu, sürme ve kaplama çikolatalardaki kakao tozuna kýsmi ikame olarak kullanýlabilmekte, kaliteden taviz vermeksizin üretim maliyetlerinin azaltýlmasýný saðlamaktadýr. Profull™68121 & 68128 kavrulmuþ iri granüllü soya, tariflerdeki
cevizin yerine süsleme olarak ya
da badem ezmesi üretiminde
kýsmi ikame olarak kullanýlabilmektedir.
Meyve Bazlý Ürünler
Meyve preparatlarý hazýrlamada Lygomme™OFY500 fonksiyonel sisteminin kullanýmý
hidrokolloidler, süt proteini, kalsiyum arasýnda
spesifik ve iyi kontrol edilmiþ etkileþimler sayesinde yoðurt ile karýþtýrma sonrasý tepkimeye ve
ilave kývam oluþumuna imkan vermektedir. Bu
sayede viskoziteyi arttýrmak için geleneksel olarak ilave edilen gamlar özellikle düþük yaðlý ve
düþük proteinli reçetelerde artýk gerekli deðildir.
Unlu mamül dolgularýnda spesifik iþlevselliði
için en iyi pektin, alginat veya niþastanýn seçimini belirlemek her zaman kolay olmamaktadýr.
Cargill portföyündeki tüm girdileri ve uzmanlýðý
ile tüm unlu mamül dolgularý için maliyet ve iþlevsellik anlamýnda en yetkin çözümleri sunma
becerisine sahiptir.
Kapak konusu
üreticileri arasýnda raðbet gören
Sonuçta, mükemmel bir kývam ve artan müþteri memnuniyeti için sýrasýný bekleyen fonksiyonel
sistemleri ve tekli katkýlarý keþfetmek üreticilerin günü yakalamak adýna dikkate almalarý gereken temel bir konudur; ekonomik zemin her ne
olursa olsun!
Farklý fikirler, yeni reçeteler
Altýn Fýrsat: Yeniden Formülasyon
Her ne kadar mali kaygýlardan kaynaklanýyor olsa da yeniden formülasyona olan ihtiyaç,
ürünü farklý bir gözle deðerlendirmek ve gerçekte ne sunduðunu ölçüp biçmek için altýn bir fýrsat
sunmaktadýr. Cargill’in pazara ve
müþterilerine yakýnlýðý, uygulamalar ýþýðýnda kanýtlanmýþ uzmanlýðý ve geniþ gýda katkýlarý porföyü ile
ekibi yüksek kaliteyi maliyet optimizasyonu ile
birleþtiren yeniden formülasyon çözümleri üretebilmektedir. Nitekim -teknik engeller ne olursa
olsun- gerçekten müþteriye özel çözümleri üretebilmek için Cargill, dünyanýn dört bir yanýnda laboratuarlar ve pilot tesisler ile donatýlmýþ ve
ekiplerin endüstri ölçülerine en yakýn þartlarda
çalýþmasýný saðlaprofesyonel ekipmanlý ipmanlý
uygulama merkezleri sayesinde müþterileri yeniden formülasyon denemeleri için günlük üretime
ara vermek zorunda kalmamaktadýr.
Böylesi çok ürünün, müþteriler için farklýlýk yaratacak reçete önerilerine dönüþmesi elbette kolay olmamaktadýr. En verimli þekilde hizmet sunabilmek adýna Cargill AR-GE ve Pazarlama faaliyetlerini ürün grubu bazýnda deðil, kategori
bazýnda yürütmektedir. Cargill Texturizing Solutions (CTS) bünyesinde et, süt ve sütlü mamuller, unlu mamuller, hazýr gýdalar, meyve bazlý
ürünler, çikolata&þekerleme kategorileri yer almaktadýr. Bu makalede herbir kategorinin maliyet düþürücü çalýþmalarýndan bazý örneklemelere yer verilmektedir. Bahsi geçen uygulamalarýn
Türk Gýda Kodeksi ve Yönetmeliklere uygunluklarýnýn araþtýrýlmasý yerinde olacaktýr.
Dünya ekonomisindeki olumsuz geliþmeler ve
belirsizlik, Türkiye gýda piyasalarýnda da belli bir
daralmanýn yaþanmasýna, ihracat taleplerinin
azalmasýna neden olmakta; böylesi zorlu bir dönemde Cargill Türkiye, müþterilerine farklý fikirler ve yeni reçeteler sunarak destek vermektedir.
CargillHaberler - Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!
19
CargillHaberler
Baðlýlýktan güç doðar!
Sizin kriteriniz ne?
çalýþanlarýndan alýyor.
ünümüz iþ dünyasýnda þirketler baþarýlarýný
ölçümlemek için çeþitli kriterlere baþvuruyorlar. Kimi þirketler için müþteri sadakati çok
önemli olurken, bir baþka þirket için karlýlýk ya
da verimlilik ön plana çýkabiliyor. Cargill þirket
olarak baþarýsýný ölçümlemek için dört performans ölçütü kullanýyor: Ýþine baðlý çalýþanlar;
Mutlu müþteriler; Zenginleþmiþ toplumlar ve
Karlý bir büyüme.
G
Dikkatle incelendiðinde dört performans ölçütü içerisinde “Ýþine baðlý çalýþanlarýn” ilk sýrayý
aldýðý görülüyor. Cargill Türkiye Yönetim Kurulu
Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, iþine baðlý çalýþanlarýn Cargill için birinci derecede performans ölçütü sayýlmasýnýn nedenini, diðer bütün ölçütlerin
“iþine baðlý çalýþanlara baðlý olmasý ve yine bütün
ölçütlerin iþine baðlý çalýþanlarla baþlamasý” olarak açýklýyor. “Biz, çalýþanlarýmýzýn nasýl mutlu
olacaðýný, nasýl baþarýlý bir þekilde geliþebileceðini ölçümlemekten vazgeçmeyeceðiz. Çalýþan Baðlýlýðý bizim en önemli performans ölçütlerimizden biridir” diyor. Cargill için baðlýlýk “Çalýþanýn
duygusal ve düþünsel olarak þirketine baðlý olma
durumudur” sözleriyle tarif ediyor. Cargill’de iþine baðlý çalýþanlar genellikle þu üç davranýþý sergiliyor:
Kalýcý Olmak: Organizasyonun ya da grubun bir
üyesi olmak için güçlü istek duyarlar.
Olumlu Konuþmak: Organizasyon ya da grup
ile ilgili (ürünler hakkýnda müþterilerden gelen
övgüleri iletir vs.) pozitif konuþurlar.
Desteklemek: Kendini iþine güçlü bir þekilde
adayarak iþi için en faydalý þekilde davranýrlar ve
beklenenden fazlasýný ortaya koyarlar.
Çalýþaný anlamak
Cargill’in ilk olarak 1950 yýlýnda ölçümlemeye
baþladýðý çalýþan baðlýlýðý, son yýllarda tüm dünyada þirketlerin önemle üzerinde durduklarý konularýn baþýnda geliyor. Bugün pek çok firma çalýþanlarýnýn baðlýlýk ve motivasyon düzeyini ölçmek için çeþitli araþtýrma þirketlerine baþvuruyor. Dünya ölçeðinde etkin firmalarýn tümü bu ölçümleri bir yönetim ve iyileþme aracý olarak kullanýyor. Cargill’in 60 yýldýr yaptýðý Baðlýlýk Anketi
ile çalýþanlarýn Cargill’e ve iþlerine ne kadar baðlý olduklarý ortaya çýkýyor. Ayný zamanda çalýþan
memnuniyeti de ölçümlenmiþ oluyor. 60’tan fazla
ülkede 159.000 çalýþaný olan Cargill için bu son
derece önemli. Zira Cargill; farklý dilleri konuþan,
farklý kültürlerden ve geleneklerden gelen birçok
çalýþanýný en iyi þekilde anlamaya çalýþýyor.
Çalýþanlar ankette Cargill’in 13 Baðlýlýk Faktörü olarak belirlediði baþlýklar hakkýnda detaylý
sorularý cevaplýyorlar. 13 Baðlýlýk Faktörü adý altýnda sorulan sorularýn sonuçlarý; organizasyonun/ ülkenin/ lokasyonun vb.. kültürünü anlamada ve hepsinden önemlisi çalýþanlarla beraber
aksiyon planlarýný oluþturmada yardýmcý oluyor.
Son dönemde yapýlan ve sonuçlarý geçtiðimiz
aylarda açýklanan Baðlýlýk Anketi sonuçlarý, Cargill Global’de tutarlý bir yükseliþin devam ettiðine
iþaret ediyor.
Cargill tarafýndan iki yýlda bir düzenlenen ve
geçtiðimiz yýl ekim ayýnda gerçekleþtirilen Liderlik Forumundaki (Global Yöneticiler Toplantýsý)
açýlýþ konuþmasýnda CEO Greg Page de anket çalýþmalarý esnasýnda ortaya çýkan bu yükseliþe
dikkat çekmiþti. Page; Cargil’i küresel ekonomik
krize raðmen baþarýlý kýlan beþ nedeni sýraladýðý
konuþmasýnda þunlarý iletmiþti: “Cargill baþarýlý
bir kadroya sahip. Çalýþan bilgi ve deneyiminin
hazinesi Cargill’i her zamankinden daha büyük
yapýyor. Çalýþan baðlýlýðý ise en üst düzeyde”.
Sonuçlar baþarýlý olsa da Cargill’de çalýþan
baðlýlýðý ölçümleme süreci bununla bitmiyor ve
anket sonucunda ortaya çýkan bilgilerin baþarýlý
iþ sonuçlarýna çevrilmesi için çalýþanlar ve Ýnsan
Kaynaklarý yetkilileri ortak çalýþmalar yapýyorlar.
Çalýþanlarla Aksiyon Planlarý yapýlýyor ve belirlenen aksiyonlar uygulamaya konuluyor.
Çalýþan Anketi Baðlýlýðý Modeli
1. Anket Uygulama:
Anket uygulanýr.
2. Öðrenmek:
Anket, ölçümler ve
sonuçlar hakkýnda
çalýþanlara bilgi verilir.
3. Paylaþmak:
Çalýþanlarla anket
sonuçlarý paylaþýlýr.
4. Uygulamak:
Sonuçlarýn paylaþýlmasý
sonrasý çalýþanlarla
aksiyon planlama
toplantýlarý yapýlýr ve
aksiyonlar hayata
geçirilir
Baðlýlýk Anketi ile Cargill; farklý dilleri konuþan, farklý kültürlerden ve
geleneklerden gelen birçok çalýþanýný en iyi
þekilde anlamaya çalýþýyor.
Ocak ayý içerisinde Cargill Türkiye’de de
bütün çalýþanlarýn katýlýmý ile baðlýlýk anketi
uygulamasý gerçekleþtirildi. Anketi daha etkin ve daha rahat uygulayabilmeleri için çalý-
Güncel
Cargill Türkiye, iþ sonuçlarýný geliþtirmek için gerekli esin kaynaðýný pozitif
þanlara kendi birimlerinde farklý anket doldurma
seanslarý organize edildi. Her seans öncesi çalýþanlara Ýnsan Kaynaklarý yetkilileri tarafýndan
anket ile ilgili bilgilendirme sunumu yapýldý. Yýlbaþýnda açýklanan Baðlýlýk Anketi sonuçlarý, Cargill Gýda Türkiye’de son 5 dönemin en yüksek çalýþan baðlýlýk oranlarýný (%71) ortaya koyuyor.
Baðlýlýk Anketi Tarihçesi
Çalýþanlarýndan geribildirim almak Cargill için yeni bir süreç deðil ve Cargill 1950 yýlýndan bu yana çalýþan baðlýlýðýný
belirli zaman aralýklarýnda sistematik olarak ölçümlüyor.
1950: Cargill çalýþan baðlýlýðýný ölçümlemeye baþladý.
1999: Çalýþan baðlýlýðýný daha etkili ölçümleyebilmek için Hewitt þirketi ile ortak çalýþma kararý alýndý.
1999/2000: Hewitt’ in hazýrladýðý anket küçük bir test grubuna uygulandý.
2001: Çalýþan baðlýlýðý anketi global olarak bütün çalýþanlara uygulandý.
2002: Anket sonuçlarýna lokal olarak ulaþýlabilmesi saðlandý.
2004: Anket 18 ayda bir uygulanmaya baþlandý (daha önce yýlda bir).
Bugün: Anket iki yýlda bir bütün dünya çalýþanlarýna ayný dönem aralýklarýnda uygulanmaya baþlandý.
20
CargillHaberler - Sizin kriteriniz ne?
CargillHaberler - Sizin kriteriniz ne?
21
CargillHaberler
Enerji Tasarrufu
Davranýþ Temelli Enerji
Basit þeyler,
büyük iþler baþarýr!
Ottumwa fabrikasýnýn müdürü
Randy Zorn, odasýndan çýkýp birkaç
adým atmýþtý ki yardýmcýlarý;
“Randy! Odanýn ýþýklarýný kapatmayý
büyük 100 fabrikada
yayýlarak uygulanacaðý
düþünülüyor.
Güncel
Yönetimi’nin, özellikle en
Davranýþ Temelli Enerji Yönetimi programýna çok iyi bir örnek olabilecek bu anektod
Cargill News'un son sayýsýndan alýntý ve Ottumwa
fabrikasýnýn haftada 40.000 Dolar enerji tasarrufu yapmasýný saðlayan yeni davranýþ deðiþikliklerinden yalnýzca bir tanesi.
D
unuttun” diye uyardýlar. Zorn
gülümseyerek, “Bugün beni ikinci
yakalayýþlarý” dedi.
Programý çerçevesinde sýzdýran buhar borularý
hýzla onarýldý. Boþa çalýþan cihazlar kapatýlarak
yalnýzca gerektiðinde açýldý. Vanalar iyice kapatýlarak hortumlardan sularýn boþuna damlamasý
önlendi. Randy Zorn bunlarýn çok küçük adýmlar
olarak göründüðünü ama “damlaya damlaya göl
olur” mantýðýyla büyük enerji tasarrufu saðlandýðýný belirtiyor.
Bu programýn uygulanmasý için Ottumwa fabrikasýna gelen bir danýþman ekibi, çalýþanlarla
omuz omuza tam 30 hafta geçirdiler. Management Alternatives, Ltd. (MAL) adlý firmadan gelen bu danýþman ekibi, "insanlarýn davranýþlarý
ve kurum kültürüne odaklanarak” fabrikalarýn
enerji tasarrufu yapmasýný saðlamak konusunda
uzman bir ekip.
MAL, Ottumwa ve Beardstown (Illinois) fabrikalarý dýþýnda ABD’deki iki mýsýr öðütme fabrikasýnda da olaðanüstü bir deðiþim gerçekleþtirdi.
Aldýklarý ücretin en az iki katý tasarrufu garanti
ediyorlardý, ama garantilediklerinden çok daha
fazla tasarruf saðladýlar. MAL ile ilk anlaþmayý
yapan Cargill fabrikasýnýn müdürü Mitch Gardner, “Bu ekip müthiþ bir iþ baþardý” dedi. “Baþlangýçta hiç ihtimal vermiyorsunuz. Ama sonucu görünce hayrete düþüyorsunuz”
Enerji israfýna yol açan en ufak parçalar bile yenilendi.
22
CargillHaberler - Basit þeyler, büyük iþler baþarýr!
Programýn geliþtiricilerinden ve müdürlerinden Greg Jason, yöneticilerin baþarýya giden yolda dýþarýdan kiþilerle çalýþarak deðiþiklikler yapmak gerektiðine inanmalarý gerektiðini belirti-
Borularda enerji kaybýna neden olan çatlaklar
tek tek bulunarak tamir edilmek üzere etiketlendi.
yor: “Enerji tasarrufu teknolojisi konusunda olaðanüstü bir baþarý elde etmiþ bulunmaktayýz.
Þimdi artýk insanlara ve iþlemlere odaklanabilmek için daha çok fýrsatýmýz var.”
Greg Jason, MAL’ýn büyük getiri saðlayacaðý sözünü verdiði Davranýþ Temelli Enerji Yönetimi’nin Cargill bünyesinde, özellikle en büyük 100
fabrikada yayýlarak uygulanacaðýný düþünüyor.
Hava akýþýnýn kontrolü
MAL’ýn Ottumwa fabrikasýndaki temsilcisi Dave
Morningstar fabrikada sürekli dolaþarak “Ýki tanesi yeterli olabileceði halde neden üç tane sýcak
su kazaný çalýþtýrýyorsunuz?” ya da “Orada hazýr
sýcak su varken neden burada su kaynatmaya çalýþýyorsunuz?” gibi sorularla etrafý kolaçan ediyor.
Dave Morningstar fabrikada dolaþýrken periyodik olarak küçük bir cihaz ile hava akýþýný ölçüyor ve etlerin taze tutulmasý için hayvanlarýn iþlendiði ortamýn soðuk olmasý gerektiðini vurguluyor. “Havayý soðutmaktan ödün veremezsiniz ama
ortama sýcak hava akýþýný en aza indirebilirsiniz.”
Dave Morningstar, Ottumwa’ya gelir gelmez fabrikada soðuk havanýn gereksiz yerlerde deðil yalnýzca etler üzerinde kullanýlmasýna yönelik bir
çalýþma baþlatmýþ. Kate Pfefferkorn ile yaptýklarý
düzenlemelerle hava soðutma için gereken harcamalardan saðlanacak tasarruf yýlda yaklaþýk
30.000 Dolar.
Kimya mühendisi olan Kate Pfefferkorn, Ottumwa Enerji Ekibinin baþýnda bulunuyor. Bu
programýn 25. haftasýnda haftalýk 42.000 Dolar
toplamda da 500.000 Dolar’dan fazla enerji tasarrufu saðlayan Ottumwa Enerji Ekibi, bu þekilde
devam ettikleri sürece yýlda 2 milyon Dolara ulaþacaklarýný öngörüyorlar.
den çalýþtýrýlýrdý. Ama bunun için çok daha iyi bir
çözüm kýsýmlar arasýnda saðlýklý iletiþim kurarak
herkesin neyin ne zaman yapýlmasý gerektiðini
bilmesini saðlamak oldu.
Artýk Ottumwa’da su kazanlarý gerektiði anda
çalýþtýrýlýyor. Ve soðutma için kullanýlan dev kompresör bütün gece boþu boþuna çalýþtýrýlmýyor; bu
deðiþiklik günde 750 Dolar tasarruf saðlýyor. Fabrikanýn tüm kýsýmlarýndan birer temsilciden oluþan Ottumwa Enerji Ekibi için de iletiþim önemli
bir öncelik. Bu ekip haftada bir kez bir araya gelerek fabrikanýn hedefleri doðrultusunda ilerleyip ilerlemediðini deðerlendiriyor.
sinin önemli bir parçasýdýr. Ohio, Dayton’daki mýsýr öðütme fabrikasýnda boru hattý boyunca birileri tarafýndan sarý etiketlerle iþaretlenmiþ yüzlerce çatlak vardý. Bu 200 çatlaðýn onarýlmasýyla
yaklaþýk 500.000 Dolar tasarruf saðlanýyor.
Fabrikada çalýþanlar borularda çatlak gördüklerinde kontrol odasýndan aldýklarý sarý renkli bir
"çatlak etiketi" ile çatlaðýn olduðu yeri iþaretliyorlar ve bunlar da tam zamanlý olarak çatlaklarýn onarýlmasýyla görevlendirilmiþ sekiz kiþilik
bir ekip tarafýndan onarýlýyor.
Ýyi iletiþim
Bugüne dek gerçekleþtirdikleri en önemli faaliyetlerden biri su kullanýmýnýn haftalýk 500.000
galon azaltýlmasý olmuþ.
En fazla tasarruf sýcak su kazaný operatörleri ile
ana iþleme kýsmý çalýþanlarý arasýnda daha iyi bir
iletiþim saðlanarak gerçekleþtirildi.
Çatlaklarý týkamak
Bazý çatlaklar buhar dýþarý sýzdýðý için kolay
fark edilirken bazýlarýný fark etmek zor olabiliyor.
Ottumwa fabrikasýnda kim daha çok çatlak bulacak yarýþmasý düzenlendi. Beth Gravett ve Marty
Thompson, içine bulaþýk deterjaný koyduklarý suyu borulara döktükten sonra oluþan baloncuklar
sayesinde 36 çatlak buldular.
Gýda imalat fabrikalarýnda metrelerce buhar borusu bulunur ve kimi zaman bu borularda bazý
çatlaklar meydana gelir. Bu çatlaklarýn bulunup
onarýlmasý o fabrikanýn enerji tasarrufu strateji-
Burada anlatýlanlar kulaða basit þeylermiþ gibi
gelebilirler ve aslýnda öyledirler ama bunlar Davranýþ Temelli Enerji Yönetimi programýnda büyük iþler baþarýrlar.
Ottumwa’da eskiden bir operatör su kazanýný
devreye sokmakta geciktiðinde sorun yaþanýrdý.
Bundan kaçýnmak için de su kazanlarý çok önce-
CargillHaberler - Basit þeyler, büyük iþler baþarýr!
23
CargillHaberler
Katsan Gýda Genel Müdürü Ercan Topçuol
Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý!
“62 yýlý geride býrakan Topçuol Ailesi, birçok ilklere imza attýklarý pastacýlýk
sektöründe bugün 25 ülkeye ihracat yapýyor.”
Katsan, pastacýlýk sektörüne kaliteli, güvenilir ve sürekli
hammadde tedarik ediyor. Son derece modern üretim
tesisinde üretilen bu hammaddeler, pastanelerden
catering sektörüne kadar geniþ bir yelpazede kullaným
alaný buluyor.
24
CargillHaberler - Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý!
Seksenli yýllarýn ortalarýnda Abdullah
Bey, kendi pastacýlýk sanatýna ve deneyimine dayanarak Pasta Katký Maddesi geliþtiriyor. 1988 yýlýnda 400 m2
gibi küçük bir alanda kurduklarý Katsan ise bu birikimin sanayiye aktarýlmasýný ve seri üretime geçilmesini saðlýyor. Böylece Türk
pastacýlýðýnda bir ilk’e de imza atýyorlar. 90’lý yýllarýn baþýnda da ayný marka adý altýnda ilk krem
þanti tozunu üretiyorlar. Markanýn adýný ise bugün tüm sektörün tanýdýðý OVALETTE koyuyorlar. O yýllara kadar hep ithal edilen, çok zor bulunan, yerli imalatý süreç ve iþ gücü yönünden oldukça meþakkatli olan bu ürünlerin Türkiye’de
üretiliyor olmasý, Türk pastacýlýðýnýn geliþmesinde çok önemli bir adým kabul ediliyor. Pasta Katký Maddesi pandispanya, kek ve sarmalarda
emülgatör olarak kullanýlýyor. Yumurta kullanýmýný yarý yarýya düþürüyor hem de bir saatlik hazýrlýk süresini 5 dakika gibi kýsa bir süreye indiriyor. Ürünlerin raf ömrünü de uzatan bir mucizevi
ürün ayný zamanda… Ercan Bey o günleri anlatýrken “OVALETTE Türkiye’de pastacýlýðýn geliþmesinde mihenk taþý oldu” diyor.
Bugün pastacýlýk sektörüne yönelik 200’ün
üzerinde ürün üretiyorlar. 6 yýl önce de çikolata
üretimine girmiþler.
Sohbet
astacýlýðýn duayeni bir babanýn oðlu Ercan
Topçuol. “Kendimi bildim bileli pastacýlýðýn
içindeydim” diyor, “Babam beni daha ilkokuldayken çalýþtýðý pastanelere götürürdü”. Baba Abdullah Topçuol, mesleðin duayen isimlerinden. “O
zamanlar Anadolu’da pastacýlýk pek yoktu” dediði 40’lý yýllarýn sonunda, daha 12 yaþýndayken
baþlamýþ çalýþmaya. Kýrk yaþýna kadar çeþitli pastanelerde çýraklýk ve ustalýk yaptýktan sonra
önemli bir giriþime imza atarak 1975 yýlýnda Yeþilyurt’ta Abdullah Pastanesi’ni açmýþ; sonra da
Yeþilköy’de. “Ben ve kardeþlerim uzun yýllar pastanelerimizde çalýþtýk ve babamýzdan çok þey öðrendik” diyor Ercan Bey. Bu mesleðin sanayicisi
olmak istemesinde babasýnýn büyük payý olduðunu belirtiyor.
P
Katsan’ýn pastacýlýk sektörüne katkýsý üretim
ve ticaretini yaptýðý ürünlerle de kalmýyor. Kendi
bünyesindeki pastacýlýk uzmanlarý ile deðiþik
bölgelerde eðitim faaliyetleri düzenliyorlar. Bu
eðitimler, modern Türk pastacýlýðýný daha ileriye
taþýyacak yeni nesil ustalarýn yetiþmesi açýsýndan
büyük önem taþýyor. Kýsacasý Topçuol Ailesi 62
yýldýr Türk pastacýlýðýnýn geliþmesi için çalýþýyor.
Ercan Bey, kaç yýldýr pastacýlýk sektöründesiniz,
nasýl baþladýnýz bu mesleðe?
1960 Ýstanbul doðumluyum. Baba mesleði olduðu
için kendimi bildim bileli pastacýlýðýn içindeydim desem abartmýþ olmam. Babam
ben daha ilkokul çaðlarýndayken çalýþtýðý pastanelere zaman zaman
beni de götürürdü. Üniversiteye
gidene kadar da kendi pastanelerimizde çalýþtým. Yüksek öðrenimin faydalarý yadsýnamaz ancak esnaflýk bambaþka bir meziyet. Küçük yaþlarda iþ
hayatýna atýlmakta insana çok þey öðretiyor.
Babanýz Abdullah Bey 1947 yýlýndan beri bu sektörün içinde yer alan duayen bir isim. Neler öð rendiniz babanýzdan, bu birikim size neler kattý?
Katsan’ýn Ýstanbul
Beylikdüzü’ndeki 22.500 m2
alana kurulu fabrikasýnda Pasta
Katký Maddesi, Krem Þanti
Tozu, Pastacýlýk Jöleleri,
Çikolata ve Konfiseri çeþitleri
üzerine 200’e yakýn pastacýlýk
hammaddesi, hijyenik
koþullarda ve dünya
standartlarýnda üretiliyor.
Söylediðiniz gibi babam Abdullah Topçuol pastacýlýk mesleðinin duayenlerindendir. Dürüstlüðü,
çalýþkanlýðý ve meslek aþký sayesinde çevresinde
çok sevilen ve sayýlan bir kiþiliktir. Türkiye’deki
birçok deðerli pasta ustasýnýn yetiþmesinde
önemli katkýlarý olmuþtur. Bende böyle bir babanýn evladý olmaktan gurur duyuyorum.1975 yýlýnda ilk Abdullah Pastanesi þubesini Ýstanbul Yeþilyurt’ta açtý. Ben ve kardeþlerim uzun yýllar pastanelerimizde çalýþtýk ve babamýzdan çok þey öð-
CargillHaberler - Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý!
25
CargillHaberler
Katsan, 80’li yýllarýn sonunda o
zamana kadar sadece ithal edilen
Sohbet
Pasta Katký Maddesi ve Krem þanti
Tozunu, OVALETTE markasý altýnda
ilk kez Türkiye’de üretmeye baþlýyor.
Türkiye’de bir ilk olan bu yerli
üretim, Türk pastacýlýðýnýn
geliþmesinde önemli bir rol oynuyor.
Pandispanya*
Malzemeler
mi 5 dakikaya indiren ayrýca malzemeden tasarruf saðlatan, raf ömrünü uzatan kýsacasý hem kaliteyi hem de ucuz üretimi ayný anda gerçekleþtirebilen ender hammaddelerden biridir.
Peki, Katsan fikri nasýl oluþtu?
Üniversite öðrenimini ve askerlik vazifesini yerine getirdikten sonra sýra hayata atýlmaya geldi.80’li yýllarýn sonlarý Türkiye’nin kabuk deðiþtirdiði, dünyaya açýldýðý ve sanayileþme hamlesinin baþladýðý yýllardý.
Katsan Gýda’yý 1988 yýlýnda bir aile þirketi olarak kurduk. Eðitimimi ve birikimlerimi pastacýlýðýn sanayisinde kullanmak için bir adým attým ve
pastacýlýðýn temel malzemelerinden biri olan ve
Türkiye ‘de ilk defa babamýn kullandýðý, o zamana kadar da Türkiye’de üretilmeyip sadece ithal
edilen Pasta Katký Maddesini OVALETTE markasý altýnda üretmeye baþladýk. OVALETTE Pasta
Katký Maddesi bitkisel esaslý emülgatörlerden
üretilen kek, pandispanya ve sarmalarýn yapýmýnda kullanýlan bir çeþit geliþtirici.
O yýllarda Türk Gýda Kodeksi henüz yoktu. Gýda mevzuatýmýz bazý ürünlerin ithalatýna müsaade edecek veya ithalatýný kolaylaþtýracak kadar
ayrýntýlý ve Avrupa standartlarýna uyumlu deðildi.
Gümrük vergileri çok yüksekti ve bürokrasi þimdikinden çok daha fazlaydý. Birkaç gýda ithalatçýsýnýn büyük zorluklarla Avrupa’dan ithal ettiði az
miktarlardaki Pasta Katký Maddeleri raflarda vadelerini dolduruyorlardý. Çünkü hem gümrük
vergileri yüzünden çok pahalýydýlar hem de bu
ürünün kullanýmýný çok az sayýda usta biliyordu.
OVALETTE Pasta Katký Maddesi 1 saatlik bir iþle-
26
CargillHaberler - Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý!
Biz bu ürünün üretimine baþladýktan sonra ustalara verdiðimiz eðitimlerle kullanýmýný yaygýnlaþtýrdýk ve çok daha ucuz fiyatlarla piyasaya
sunduk. Mesleðin içinden gelmemiz de baþarýmýzda önemli rol oynamýþtýr. OVALETTE Pasta
Katký Maddesi Türkiye’de pastacýlýðýn geliþmesinde önemli bir mihenk taþý olmuþtur.
Son yýllarda hangi ürünlerle büyüyorsunuz?
60 Yumurta
Ýstanbul Beylikdüzü’ndeki 22 500 m2 fabrikamýzda Pasta Katký Maddesi, Krem Þanti Tozu, Kabartma Tozu, Jöleler, Pasta ve Dondurma Soslarý,
Meyve Preparatlarý, Çikolata ve Konfiseri çeþitleri üzerine yaklaþýk 200 çeþit ürün üretmekteyiz. 6
sene önce çikolata üretimine baþladýk. Çikolata
üretimi dipsiz bir kuyu gibi. Son olarak Spesial
Çikolata ve Draje üretimine aðýrlýk veriyoruz.
1500 gr su
2000 gr Þeker
2800 gr Un
200 gr Niþasta
80 gr Ovalette Kabartma Tozu
Cargill ile tanýþmanýza da gelmek istiyoruz! Nasýl
bir iþbirliðiniz var?
Baþka ilkler var mý?
OVALETTE Pasta Katký Maddesinin üretiminden
sonra 90’lý yýllarýn baþýnda pastacýlýk sektörüne
yönelik Krem þanti Tozunu da Türkiye’de ilk biz
ürettik. Hayvansal Krem Þanti çok az miktarda
üretildiði için bu ürün sayýlý pastaneler tarafýndan kullanýlabiliniyordu. Hatta bu pastaneler bile ürünü yeterli miktarda temin etmekte güçlükler çekiyordu. Abdullah Pastanesinde çalýþtýðým
yýllarda, o gün yeterli miktarda krem þanti gelmediði için Ýstanbul’daki mandýralar arasýnda mekik dokuduðumuzu çok iyi hatýrlarým. Hijyenik
ortamda üretilmeyen ve taþýnmayan hayvansal
krem þantiler yüzünden birçok olumsuzluklar yaþanabiliyordu. Artýk krem þanti tozu var ve pastaneler bu ürünü istedikleri kadar alýp uzun süre
depolayabiliyorlar, su veya süt ile çýrpýp çok hijyenik, lezzetli ve uzun ömürlü bir krem þanti elde edebiliyorlar. OVALETTE Krem Þanti Tozunun
da OVALETTE Pasta Katký Maddesi gibi pastacýlýðýn geliþmesinde önemli bir mihenk taþý olduðunu söyleyebilirim.
350 gr Ovalette Pasta Katký maddesi
Hazýrlanýþý: Bütün malzeme miksere konulur.2dk
orta, 3dk hýzlý devirde çýrpýlýr. Ýsteðe göre bir
miktar Ovalette Kakao tozu ilave edilir.160-180
Cargill bir dünya devi, büyüklüðü tartýþýlmaz. Birçok ürününü hammadde olarak kullanýyoruz. Bazý ürünlerini iç piyasadan alýyoruz baþta kakao
likörü, kakao yaðý ve kakao tozu olmak üzere, bazýlarýný da yurtdýþýndan direk olarak ithal ediyoruz. Cargill Türkiye ekibi son derece dostane ve
profesyonelce davranýyor, bu da bizi çok memnun
ediyor. Bu vesile ile bütün Cargill ekibine teþekkür ediyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.
Pastacýlýk sektörü nereden nereye geldi? Son
trendler neler?
Babamýn zamanýnda pastacýlýk çok zormuþ. Hammadde ve ekipman eksikliði varmýþ. Mesai saatleri çok uzunmuþ. Þimdiki pastacýlar çok þanslý,
her türlü hammadde ve ekipmana rahatlýkla ulaþabiliyorlar. Daha önce ustalarýn kendi yaptýðý ve
yapýlmasý çok zaman alan pastacýlýk dekorlarý bile artýk hazýr satýlýyor. Pastacýlýk teknoloji ile iç
içe ve pastacýlar çok daha saðlýklý ortamlarda çalýþabiliyorlar.
derecelik fýrýnda piþirilir.
(*) Pasta ustalarý için.
“
Abdullah Pastanesinde
çalýþtýðým yýllarda, o gün
yeterli miktarda krem
þanti gelmediði için
Ýstanbul’daki mandýralar
arasýnda mekik
dokuduðumuzu çok iyi
hatýrlarým.
CargillHaberler - Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý!
Ercan Topçuol
rendik. Pastacýlýk mesleðinin sanayisine atýlmamda da babamýn mesleki bilgilerinin ve beni
cesaretlendirmesinin büyük payý vardýr.
”
27
CargillHaberler
Sohbet
90’lý yýllarda Türkiye’nin hýzlý bir ilerleme sürecine girmesi birçok sektörü olduðu gibi pastacýlýk sektörünü de olumlu olarak etkilemiþ, açýlan pastane sayýsýnda bu yüzden önemli artýþlar
olmuþtur. Bununla birlikte bazý olumsuzluklar da
yaþanmýþtýr. Mesela pastane sayýsýndaki hýzlý artýþ eleman açýðýný da beraberinde getirmiþtir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de maalesef bu
mesleðin bir okulu olmayýþý ve hala usta çýrak
iliþkisiyle yürütülmesidir. Son trend olarak PastaCafe-Braserie tarzý dükkanlarýn çoðaldýðýný gözlemliyoruz. Cafelere yönelik Kahve Þuruplarý ve
benzeri ürünlerin üretimine de son zamanlarda
aðýrlýk veriyoruz. Þirket içinde birde HoReKa departmaný kurduk.
Son 2-3 yýl dünya pazarlarýnýn daraldýðý, sanayicinin hammadde, kalite ve fiyat konusunda sýkýntý
yaþadýðý bir süreç geçirdik. Ýhracat yapan bir firma olarak siz bu süreçten nasýl etkilendiniz?
Abdullah Bey’in bir sözü var: Pastacý dediðin biraz ressam ruhlu olmalýdýr!”. Biz de þunu soralým
size; “Sanayici dediðiniz nasýl olmalýdýr?”
Tanýdýðým birçok yabancý iþadamý Türk sanayicilerini akrobat olarak görmektedirler. Bu kadar
ekonomik krizi peþ peþe atlatýp hala ayakta kalýp
baþarýyla yollarýna devam etmelerine bu þeklide
tarif ediyorlar. Þaka bir yana gerçekten Türk sanayicisi çok sabýrlý ve dirençlidir.
Katsan ürün gruplarý
Siz ve kardeþleriniz iþi babanýzdan devraldýnýz,
baþarýyla yürütüyorsunuz. Kime devredeceksi niz? Aileden yetiþen var mý?
28
CargillHaberler - Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý!
Dondurmacýlýk
Kahve ve Kokteyl Þuruplarý
Benim ve kardeþlerimin çocuklarýnýn hepsi okuyorlar. Bir yandan iþe ýsýndýrmaya çalýþýyoruz ancak zorlama yapmýyoruz. Okuyabildikleri en üst
seviyelere kadar okuyup daha sonra bireysel tercihlerini yapmalarýný bekliyoruz. Bizden sonra
Katsan’ýn baþýna geçecek çok dinamik ve bilgili
bir ekibin geleceðini söyleyebilirim.
Ýþ dýþýnda neler yapýyorsunuz?
Babamdan bana geçen bir ressamlýk meziyeti var.
Geçmiþte Avrupa’nýn en önemli sanat okullarýndan birine gitmeye hak kazanmýþtým ama ben
ekonomi ve iþ idaresi tahsili yapmayý tercih ettim. Bu yüzden içimde hep bir ukde kaldý. Boþ zamanlarýmda resim yapmaya çalýþýyorum ancak iþlerimin yoðunluðundan fazla ilgilenemiyorum.
Favori pastanýz var mý?
Bence iyi bir sanayici hem iyi bir “ tarihçi” hem
de iyi bir “fütürist” olmalý. Hem geçmiþi iyi okuyabilmeli ve tahlil edebilmeli, hem de iyi bir satranç oyuncusu gibi oyunun birkaç hamle sonrasýný görebilmeli.
Pastacýlýk
Çikolata ve Konfiseri
Catering
Perakende/ Market
“
Bence iyi bir sanayici
hem iyi bir “ tarihçi”
hem de iyi bir “fütürist”
olmalý. Hem geçmiþi iyi
okuyabilmeli ve tahlil
edebilmeli, hem de iyi
bir satranç oyuncusu
gibi birkaç hamle
Bir çok kiþi gibi yazýn meyveli pastalar kýþýn sa çikolatalý pastalarý tercih ederim. Hemen her gün
pasta yiyorum diyebilirim. Çünkü laboratuardaki
tadým çalýþmalarýna bizzat katýlýyorum.
sonrasýný görebilmeli.
CargillHaberler - Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý!
Ercan Topçuol
Dünyanýn ve Ülkemizin yaþadýðý ekonomik krizler sebebi ile halkýn alým gücü düþtü. Bu durumun piyasalara olan olumsuz etkilerine raðmen
Türkiye’nin geleceðini çok parlak görmekteyim.
Verimli ve kaliteli üretim yapan firmalarýn varlýklarýný daima sürdüreceklerine inancým var. Erkek kardeþlerimin ikisi ile birlikte Katsan’da çalýþýyoruz. Tüm çalýþanlarýmýzla birlikte tam bir
ekip ruhuyla bugünlere geldik. Kendi sektörümüzde sadece Türkiye’de deðil yurtdýþý pazarlarýnda da marka olduk. Hâlihazýrda 25 ülkeye ihracat yapýyoruz. Hedefimiz ihracatýmýzý daha da
arttýrmak.
”
29
CargillHaberler
Mendilleri hazýrlayýn, haydi þeker toplamaya...
Nerede o eski bayramlar!
Eminiz, Cargill Haberler’i þu an elinde tutan pek çok okurumuz, bu sözü
söyleyecek yaþtadýr. Bir yerde ne zaman bayramlardan konuþulsa söze,
“Artýk bayramlarýn eski tadý kalmadý. Nerede o eski bayramlar!” diyerek
baþlamak adetten oldu.
Ý
Her evde televizyonun olmadýðý, radyolarda saat baþý ajans haberlerinin dinlendiði, “Arkasý yarýn”larýn yarým kalan piyeslerinin merakla beklendiði yýllarý kim unutabilir ki… Özellikle
çocuklarýn dört gözle beklediði “Hacýcavcav”lý
radyo piyesleri. Dinlemeye doyum olmazdý.
Hacivat ve Karagöz, gölge oyunlarýnýn en güzeli
olarak Ramazan akþamlarýnýn da vazgeçilmez
eðlencesiydi ayný zamanda. Muhakkak bir
“Hayâlî” tarafýndan, bir yerlerde kurulurdu bu
geçmiþ zaman sahnesi!
O yýllarda bayram hazýrlýklarýna günler öncesinden baþlanýrdý. Baklavalar, börekler açýlýr; anneler, nineler evlerden, mutfaklardan çýkamazdý.
Ama çoðumuz hatýrlarýz, yaðýn, tuzun, gazýn zor
bulunduðu bayramlardý. “Az az yiyek, bizim de
var diyek!” dediðimiz bayramlar… Nasýl? Biraz o
yýllara gittik deðil mi? Devam edelim mi; bakalým
hatýralarýmýzda daha neler var?
Mesela; Bayramlýk diye bir þey vardý. Sadece
bayramlarda giyilen elbiselerimiz, ayakkabýlarýmýz olurdu. Bayram sabahýna kadar elbise dolaplarýnda sakladýðýmýz, geceleri uyanýp sanki biri
götürecekmiþ gibi “yerinde mi?” diye gizliden
baktýðýmýz elbiseler.
Ve yataklarýn altýna koyduðumuz “Bana bir makosen alýndý oðlum, bak göreceksin gýsgýcýr!” diye
arkadaþlarýmýza nispet yaptýðýmýz ayakkabýlarýmýz vardý. Büyüklere ise genellikle ayakkabý tamircilerinin yolu görünürdü; ya gizli pençe attýrýlýr ya da topuklar yenilenirdi.
Bir de hemen her mahallede bulabileceðiniz
pek maharetli ustalar olurdu; terziler. Ceketlerin
kol dirseklerine yama yapan, eskiyen astarlarý yenileyen hünerli ellerdi onlar. Parasý olanlara ise
en güzel kumaþtan takým elbiseler dikerlerdi.
Günlük yaþamýmýzda da sýkça rastladýðýmýz figürlerde vardý tabii. Macuncu amcalar vardý mesela. Genellikle yuvarlak bir tepsinin içinde rengarenk macun kývamýnda bir þekerleme satarlardý. Kýsa tahta bir çubuðun etrafýna nedense baþka hiçbir alet kalmamýþ gibi tornavida ile sarýp
sarmalayýp verirlerdi. Hijyen mi? Bir yerlerden
çaðrýþým yapýyor ama sanki çocukluk yýllarýmýzdan deðil!
Baþka neler vardý? Her mahallede olmasa bile
bisikletçiler vardý. Bayram harçlýklarý ile bisiklet
Hacivat ve Karagöz, gölge oyunlarýnýn en güzeli olarak Ramazan
akþamlarýnýn da vazgeçilmez eðlencesiydi ayný zamanda. Muhakkak bir
“Hayâlî” tarafýndan, bir yerlerde kurulurdu bu geçmiþ zaman sahnesi!
30
CargillHaberler - Nerede o eski bayramlar!
kiralanýrdý. Yarým saati 50 kuruþ. Yarým saat diye
gidip, iki saat sonra yorgun argýn gelinirdi. Bisikletçiler genellikle tüp, variller içerisinde gaz falan da satarlardý. Ayý oynatan Çingenler, elma þekerciler, simitçiler ve pamuk helvacýlar aklýmýzda kalan diðer figürler! Yani, bir tiyatro sahnesinden farksýzdý o yýllarýn mahalleleri!
Bayram sabahlarý bir baþka heyecanlý, bir baþka coþkulu olurdu. Bayramlýklar giyilir, ailenin
erkekleri yola koyulur, bayram namazýna gidilirdi. Özellikle çocuklar “ya kaybolursa” korkusuyla
bayram için alýnan ayakkabýlarla gitmezlerdi,
çünkü çok paraydý o yepyeni ayakkabýlar! Niyetler edilir, namaza durulur, biter bitmez de önce
camide bayramlaþýlýrdý. Eve dönerken fýrýndan
alýnan sýcacýk ekmeklerin kokusu eminiz hala
burnunuzdadýr…
kapý kapý dolaþýlýr, herkesle bayramlaþýlýr,
þeker ve çikolata toplanýrdý.
Güncel
sterseniz hep beraber þöyle bir zaman yolculuðuna çýkalým ve “eskinin” bayramlarýna gidelim. Ne dersiniz? Öyle çok eskiye deðil caným, hani þu
“Bir maniniz yoksa bu akþam annemler size
gelecek” yýllarýna! Bayram týraþlarý olduðumuz o
günlere; Hacý Efe amcanýn bir elinde tarak, diðer
elinde makasla “Sonra kýlýcýný havada þöyle
bir sallamýþ…” diye anlattýðý hikâyeleri
dinlediðimiz berber koltuklarýna gidelim.
Ne yýllardý deðil mi?
Bir yerden bir yere gitmek ise aslýnda
sorundu. Çünkü dolmuþ, otobüs sayýsý azdý.
Her gidilen akrabada muhakkak Hasan Amcalar
veya Fitnat Halalarla tekrar karþýlaþmak mümkündü. Hatta bir akrabada tekrar karþýlaþýlýnca
“Bu kaçýncý bayramlaþmamýz?” diye gülüþerek sorulurdu. Evler kalabalýklaþýr, komþu, akraba birbirine karýþýr, oturulacak yer bulunamazdý.
Uzak akrabalar ve arkadaþlarla da bayramlaþýlýrdý. Kartpostallar yollanýr, hasretle “Bayramýnýzý en içten dileklerimle
kutlarým” denirdi. Dört gözle tebrik kartý
gelmiþ mi diye posta kutularýna bakýlýrdý.
Velhasýl eski bayramlarda kimse unutulmazdý.
Evde herkes sýraya girer, en büyükten baþlayarak el öpülürdü. Bayram harçlýklarý cebe indi mi,
gelsin ondan sonra bisikletçiler, þekerciler ve daha niceleri. Ama önce bayram þekeri ve illa ki kolonya… Hal, vakit yerindeyse çikolata da olurdu
ikramlýklar arasýnda. Gerçekten “bayram beyi” olma korkusundan mý yoksa lokum, þeker ve çikolatalar hemen bitmesin, gelen misafirlere de ikram için kalsýn kaygýsýndan mý bilinmez; sürekli
az yenmesi konusunda uyarýlar olurdu.
Sonrasýnda bayram gezmeleri, akraba ve komþu ziyaretleri baþlardý. Yumurtacýlarýn Hacemmisine, oradan da Gilikçi Ýllaz Emmi’ye geçilir, el
öpülürdü. Sorulduðunda “Daha buradan Gevreklerin Mahmut Abi’ye gideceðiz” denirdi.
Kimi harçlýk verir, kimi de mendil, çorap veya
baþörtüsü hediye ederdi. Çocuklarýn bir baþka
keyfi daha vardý ki ilk gün neredeyse akþama kadar sürerdi. Elde bir torba veya mendil heycanla
Bilmiyoruz, sizi eski bayramlara, bayramlarýn
aslýnda bugünden farklý olmadýðý yýllara götürebildik mi? Kalbinizde, ruhunuzda geçmiþe dair
bir fýrtýna koptu mu?
O zaman sorma vakti geldi dostlar; eski bayramlar mý güzeldi, yoksa biz mi çocuktuk? Ya da
þöyle deðiþtirelim soruyu isterseniz; günümüz
bayramlarýnda mý tat yok, yoksa biz mi büyüdük
farkýnda olmadan?
Belki de tüm bu anlattýklarýmýz çocukluðumuza özlemdir, ne dersiniz? Öyle ya, bayramlar deðiþmediðine göre!
O zaman haydi dostlar, el öpmeye, bayramlaþmaya, kaynaþmaya; gidilemeyenlere telefon etmeye, e-posta yollamaya!
Öyle ya, bayramlar deðiþmediðine göre!
CargillHaberler - Nerede o eski bayramlar!
31
CargillHaberler
ve kuruluþlardan destek gördüklerini belirtiyor.
“Bu yeterli midir diye sorarsanýz, daha iyisi olabileceðini düþünüyoruz” diyor.
Orhangazi’nin yardým eli
“Türkiye Yardým Sevenler Derneði
Orhangazi Þubesi, çalýþmalarý
nedeniyle son 2 yýldýr Genel
Merkez’den takdir, vatandaþlardan
ise hayýr duasý alýyor.”
sterseniz en baþýndan baþlayalým anlatmaya.
Türkiye Yardým Sevenler Derneði, Yoksul Kadýna Yardým Cemiyeti adý altýnda 1928 yýlýnda kuruluyor. Büyük Önder Atatürk’ün “Kadýnýn yoksulu olmaz, kadýn bi-zatihi bir varlýktýr.” sözü üzerine 1938 yýlýnda Yardým Sevenler Cemiyeti olarak
adý deðiþiyor. 1975 yýlýnda da adýna Türkiye ibaresi ekleniyor.
Ý
Kýsa zamanda ülkenin dört bir yanýnda þubeleþmeye baþlayan dernek,
bugün yardým faaliyetlerini þubeleri
aracýlýðýyla yürütüyor. Orhangazi Þubesi 1978 yýlýnda Mukadder Uygar
(Erbil) öncülüðünde kuruluyor. Ýlk
kurucular arasýnda Nermin Þahin,
Tülay Kaptan, Özdemir Kaptan, Azize
Sevim, Perihan Nalbantoðlu ve Zülküf
Sevim gibi isimler de var. Þubenin ilk baþkaný
Mukadder Uygar (Erbil) oluyor. Sonra sýrasýyla,
Nermin Þahin, Gülen Elçin, Pakize Küçük, Azize
Sevim baþkanlýk yapýyorlar. Þimdiki baþkan Ayþe
Akýn, 2000 yýlýndan beri baþkanlýk yapýyor.
eþitsizlik, gelir adaletsizliði gibi problemler olmuþ. Türkiye’de yoksulluk ile ilgili yaþanmasý arzu edilmeyen görüntüler için herkesin elini taþýn
altýna koymasý gerektiðini düþünüyor. “Karýnca
kararýnca bir þeyler yapmak istediðim için bugün
bulunduðum yerdeyim” diyor. Ona göre amacýna
uygun yardým; “Gerçekten ihtiyacý olanýn elinden
tutmak, ancak bunu kimseyi rencide etmeden yapabilmekten” geçiyor. Her iþte olduðu gibi toplumsal yardýmda da adalet olmasý gerektiðini ifade ediyor. Kendisini çok duygulandýran bir anýsýný da bizimle paylaþýyor:
“Birkaç yýl önce, Manisa’dan bir aile derneðe
yardým yapmak için baþvurdu. Gelen aileye “Neden Orhangazi Yardým Sevenler Derneði, Manisa’da yardým yapacaðýnýz bir kurum yok muydu?”
diye sordum. Bana verdikleri cevap
dün gibi aklýmda; “Yaptýðýmýz yardýmýn yerine ulaþmasýný istiyoruz.
Orhangazi’de bulunan tanýdýklarýmýzdan duymuþtuk, yaptýðýmýz araþtýrma sonucunda gördük ki gerçekten bu
iþi hakký ile yapýyorsunuz.
Bu nedenle sizi tercih etme
gereði duyduk” dediler.
Yeterli mi?
1989 yýlýndan beri derneðin üyesi olan Ayþe
Akýn, 9 yýlý baþkanlýkla geçen bu 20 yýlda çalýþma
arkadaþlarý ile birlikte baþarýlý çalýþmalara imza
attýklarýný belirtiyor. O, “Bizim Orhangazi’de gerçekleþtirmek istediðimiz; eðitim alanýnda kalýcý
bir þeyler yapabilmek.” diyor. “Çünkü her iþin baþý eðitim! Cehaleti yendiðimiz zaman daha güzel
bir çevrede yaþayacaðýmýzý düþünmekteyiz”. Kiþisel olarak içinde kalan bir ukdeyi de bizimle paylaþýyor: Üniversiteyi okuyamamýþ olmak!
Türkiye’de yapýlan birçok araþtýrma,
toplumumuzun büyük bölümünün bir
þekilde birbirine yardým etme eðilimi
taþýdýðýný gösteriyor. Bireylerin %80’i bir
kuruma doðrudan baðýþ, yakýnýnda bulunan bir bireye doðrudan baðýþ, dini vecibelerini yerine getirmek amacýyla dini baðýþ
(zekat ve fitre) veya diðer sebeplerle (örneðin
dilencilere yapýlan yardýmlar ve zorunlu baðýþlar) baðýþta bulunuyor. Toplumdaki bu yaygýn baðýþçýlýk eðilimine raðmen baðýþ miktarlarýnýn oldukça düþük olduðu görülüyor.
Akýn’ý genç yaþýnda yardým faaliyetlerine çeken, etrafýnda gördüðü ve çoðu insanýmýzýn paylaþmak ya da katlanmak zorunda kaldýðý sosyal
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfý tarafýndan 2006
yýlýnda yayýnlanan Sivil Toplum ve Hayýrseverlik
Araþtýrmalarý 2004-2006 Araþtýrma Bulgularý ve
32
CargillHaberler - Orhangazi’nin yardým eli
Çözüm Önerileri adlý raporun sonuçlarý, 2004 yýlýnda Türkiye’de toplam 1.910.472.245.-TL baðýþ
yapýldýðýný ortaya koyuyor. Rapor, “tüm baðýþ türlerini açýklamada aile gelirinin önemli olduðu görülmüþtür” tespitine de yer veriyor. Hanelerin geliri arttýkça “baðýþ miktarý da artma eðilimi göstermektedir” deniyor.
Orhangazi’de durum nasýl? sorumuza Akýn, vatandaþ ve sanayici baþta olmak üzere tüm kurum
Dernek olarak yaptýklarý yardýmlarý kiþileri
rencide etmemek adýna gizli tuttuklarý için çok
fazla göz önünde olmadýklarýný, bu nedenle yeterli yardýmý alamadýklarýný düþünüyor. Dernek, ayni ve nakdi yardým, öðrenci yardýmý ve burs,
zekât, fitre, gýda, erzak, yakacak, saðlýk, toplu
sünnet, evlendirme yardýmý ve giyim alanlarýnda
Orhangazi halkýna yardýmlarýný sürdürüyor.
Ayþe Akýn baþkanlýðýndaki son 10 yýlda; yaklaþýk 1000 üniversite öðrencisine burs ve eðitim
yardýmý yapýlmýþ. Her ay ortalama 150 aileye gýda, ilaç, doktor, yakacak ve giyim yardýmý yapýlý-
yor. Her yýl ortalama 100 çocuk Orhangazi Belediyesi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen toplu sünnet
þölenlerinde sünnet ediliyor. Bunlarýn yaný sýra
kültür ve yardým gezileri, özel günlerde ise yardým balolarý düzenleniyor.
Baþkan Akýn; “Kiþilerden hayýr duasý, kurumlardan da maddi ve manevi destek görmekteyiz.
Hepsinden önemlisi; yardým iþi vicdan iþidir ve
biz bu iþi yaptýðýmýz zaman duymuþ olduðumuz
manevi haz hepsinden önemlidir. Biz daha fazla
kiþiye nasýl yardýmcý olabiliriz ve okumak isteyen
çocuklarýmýzýn elinden nasýl tutabiliriz düþüncesinden hareketle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.” diyor.
Ayþe Akýn, kiþisel bir hayalini de bizimle paylaþýyor: “Bütün sokak çocuklarýna bir anne, muhtaç
yaþlýlara bir evlat, okumak isteyen çocuklara ise
her zaman uzanan bir el olmak”.
1938 yýlýnda Büyük Önder Atatürk’ün “Kadýnýn yoksulu
olmaz, kadýn bi-zatihi bir varlýktýr.” sözü üzerine adý
Türkiye Yardým Sevenler Cemiyeti olarak deðiþen
derneðin, Orhangazi þubesi 1978 yýlýnda kuruldu.
Türkiye Yardým Sevenler Derneði Orhangazi Þubesi, ilçede özellikle eðitim
alanýnda kalýcý projelere imza atmak istiyor. Ayþe Akýn: “Çünkü her iþin baþý eðitim!
Cehaleti yendiðimiz zaman daha güzel bir çevrede yaþayacaðýz.” diyor.
Güncel
31 yýldýr bir hayýr duasý için çalýþýyorlar!
Cargill Türkiye
CargillHaberler
Eylül 2009
Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!
www.cargill.com.tr
-
www.cargill.com
•
•
•
•
Sizin kriteriniz ne?
Basit þeyler, büyük iþler baþarýr!
Katsan: “Türk pastacýlýðýnda
bir mihenk taþý”
Orhangazi’nin yardým eli

Benzer belgeler

Mayis - Cargill

Mayis - Cargill þu sözlerle devam etti: “Neredeyse AB üyesi ülkelerin toplamý kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Bu coðrafyada sadece üreticilerin deðil, akademisyenlerimizin ve devletimizin de öncü olmak

Detaylı

Temmuz - Cargill

Temmuz - Cargill Dünyadan - Dünya gününde el ele - Sürdürülebilir dünyanýn ilk adýmlarý

Detaylı

CargillHaberler

CargillHaberler Dünyadan - Dünya gününde el ele - Sürdürülebilir dünyanýn ilk adýmlarý

Detaylı

CargillHaberler

CargillHaberler iþletmeler, yeni küçük ambalajlar sayesinde her zaman taze ürün kullanmanýn rahatlýðýný yaþayacaklar. 25kg.lýk paketlere göre daha rahat taþýnabilen ve kullanýmý çok daha kolay olan yeni ambalajlar...

Detaylı

Mart - Cargill

Mart - Cargill sözler, Cargill News dergisinde Türkiye’nin tanýtýldýðý özel sayýya demeç veren Cargill Gýda Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal’a ait. Þu cümleler ise Cargill News Editörü Paul Dienhart ta...

Detaylı

Mayis - Cargill

Mayis - Cargill da sadece 3 sene çalýþmama raðmen ne kadar çok þey öðrenmiþim. Sanýrým gece gündüz çalýþtýrmalarýnýn da bunda çok katkýsý oldu. Arthur Andersen, Cargill öncesi alt yapýmýn oluþmasýnda çok önemli bi...

Detaylı

Eylül - Cargill

Eylül - Cargill Dünyadan - Dünya gününde el ele - Sürdürülebilir dünyanýn ilk adýmlarý

Detaylı

Mayıs - Cargill

Mayıs - Cargill Cargill Gýda Türkiye’de Müþteri Memnuniyeti tamamen somut verilerle analiz ediliyor. Müþterilerden þirketi Ürün Kalitesi, Satýþ, Müþteri Hizmetleri ve Lojistik, Uygulama ve Teknik Destek, Yenilikçi...

Detaylı

Ocak - Cargill

Ocak - Cargill Bugüne kadar 25 kg.lýk orijinal paketlerinde satýþa sunulan Gerkens Kakao ürünlerini kullanan iþletmeler, yeni küçük ambalajlar sayesinde her zaman taze ürün kullanmanýn rahatlýðýný yaþayacaklar. 2...

Detaylı

Mayıs - Cargill

Mayıs - Cargill Bugüne kadar 25 kg.lýk orijinal paketlerinde satýþa sunulan Gerkens Kakao ürünlerini kullanan iþletmeler, yeni küçük ambalajlar sayesinde her zaman taze ürün kullanmanýn rahatlýðýný yaþayacaklar. 2...

Detaylı