ihale ilanı - Türkiye Petrolleri AO

Transkript

ihale ilanı - Türkiye Petrolleri AO
İHALE İLANI
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SONDAJ KULELERİ ELEKTRİK MALZEMELERİ (8212BSN44481) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı
İhale Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
: 2012 / 176679
İhale kayıt numarası
1- İdarenin
a) Adresi
: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : (0 488) 213 27 10 / 213 41 53
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 38 KALEM SONDAJ KULELERİ ELEKTRİK MALZEMELERİ
b) Teslim yeri
: İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ TESELLÜM AMBARI
c) Teslim tarihi
: Sözleşme imzalanmasını müteakip 30 takvim gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati
: 06 / 12 / 2012 / 14 : 00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası
belgesi;
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, idarenin İkmal Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı
(TPAO’nun T.C. Ziraat Bankası Batman TPAO Şubesi TR 10 0001 0015 7537 7119 3180 46 nolu
hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Personel Müdürlüğü
Muhaberat ve Eğitim Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
- TEKLİFLER KDV’DEN MUAF OLARAK VERİLECEKTİR.
SIRA
NO
1
STOK NO
82.55.8049
PARÇA
NO
6550-250029.
ADI ve NİTELİĞİ
MİKTAR
BİRİM
3 AWG BEARING
RTD
4
ADET
BİRİM
FİYAT (TL)
TUTAR (TL)
2
82.55.8168
3
ADET
4
ADET
82.55.8180
BC1-1330 BEARING,ROLLER
CYLINDERICAL,
(BC1-1330, SKF)
(23026
BEARING, ROLLER
CC/C3W3 SPHERICAL, (23026
3
CC/C3W33, SKF)
CR-54931 OIL SEAL
3
82.55.8178
4
2
ADET
5
82.55.8182
G86189
4
ADET
6
82.55.8184
G82153
4
ADET
7
82.55.8186
4
ADET
8
82.55.8799
3
ADET
9
82.55.8801
20
ADET
10
82.55.8802
20
ADET
11
82.55.8803
1
ADET
12
82.55.8804
15
ADET
13
82.55.8805
10
ADET
14
82.55.8806
2
ADET
15
82.55.8807
1
ADET
16
82.55.8808
1
ADET
17
82.55.8809
2
ADET
18
82.55.8810
2
ADET
19
82.55.8811
10
ADET
20
82.55.8812
5
ADET
21
82.55.8813
5
ADET
Exciter Armature
Exciter Field, 14OD
050ST
G54502
ROTATING
RECTIFIER
ASSEMBLY
CDElektrik Motoru, 2
160M1-2 Pole, 11kW, 2925
RPM, ( CD-160M1-2,
ATB)
R34100
Diode, 45 Amper,
(R34100, CKE DEAN
TECHNOLOGY)
S34100
Diode, 45 Amper,
(S34100, CKE DEAN
TECHNOLOGY)
A1412NF Bağlantı Kutusu,
SS
(A1412NFSS,
HOFFMAN)
LY4I4N
4 Kutuplu Röle, 4 NO
DC24
4 NC kontaklı, kontak
akımı 10 A, (LY4I4N
DC24, OMRON)
PTF14A-E Röle Yuvası,
(PTF14A-E, OMRON)
157B4063 Selenoid Valf,
(157B4063, SAUER
DANNFOSS)
DD182TT Elektrik Motoru,
GS18537 (DD182TTGS18537A
AA R120 A R120 L ,
L
MARATHON)
HB184TT Elektrik Motoru,
GS18110 (HB184TTGS18110A
AA 128 L A 128 L, MARATHON)
80BJ03J3 Elektrik Motoru Arka
0X
Rulman,
(80BJ03J30X, SKF)
110RU02 Elektrik Motoru Ön
H30X
Rulman,
(110RU02H30X, STC
STEYR)
P3NKA00 Sight Gauge Kit, P3N
PE
Filtre ve yağlayıcı
yedek kitleri,
(P3NKA00PE,
PARKER)
PS740P
Sight Dome / Drip
Control, P3N Filtre ve
yağlayıcı yedek kitleri,
(PS740P, PARKER)
PS740N
Sight Dome / Drip
Control, P3N Filtre ve
yağlayıcı yedek kitleri,
(PS740N, PARKER)
22
82.55.8814
P3NKA00
RL
23
82.55.8815
CLND1000-12134
24
82.55.8816
CLND750-12134
25
82.55.8817
CLND700-12134
26
82.55.8818
CLND600-12134
27
82.55.8819
G82026
28
82.55.8820
G82230
29
82.55.8821
G21592
30
82.55.8822
31
82.55.8823
32
82.55.8824
33
82.55.8825
34
82.55.8826
35
82.55.8827
36
82.55.8828
1810-040009
1885-110033
6550-100069
1030-080113
1555-020001
6550-040032
Z320PA4
0A
37
82.25.2571
(HCCA20
0S37P)
38
82.25.0488
KHS17D11-24
Service Kit, P3N Filtre
ve yağlayıcı yedek
kitleri, (P3NKA00RL,
PARKER)
Çift Delikli 1000 kcmil
Kablo Papucu, 750
G,H,I FLEX 777.7
DL,O (CLND-1000-12134, ILSCO)
Çift Delikli 750 kcmil
Kablo Papucu, 600
G,H,I,M FLEX 646.4
DLO, (CLND-750-12134, ILSCO)
Çift Delikli 700 kcmil
Kablo Papucu, 500
G,H,I & K,M FLEX
535.3 DLO, (CLND700-12-134, ILSCO)
Çift Delikli 600 kcmil
Kablo Papucu, 400
G,H,I,K,M FLEX 444.4
DLO, (CLND-600-12134, ILSCO)
PMG Stator
5
ADET
50
ADET
100
ADET
50
ADET
50
ADET
2
ADET
PMG Rotor, 16Pole,
0.094T 2.36 ID, (NOV
P/N:G82230)
Heater Strip, 250W
120V CHROME G
Filter Element
2
ADET
2
ADET
4
ADET
ADHESIVE FILTER
RECHARGING
Self Limiting Heater
8
ADET
2
ADET
NDE Ball Bearing
4
ADET
NDE O/B Oil Seal
4
ADET
AVTRON XP M6
ATEX ENCODER
Metal Oxide Panel
Mount Varistor,
(Z320PA40A, CKE
DEAN
TECHNOLOGY)
Top Drive Service
Loop, 37 Pinli Kablo
ve her iki ucunda 37
Pinli Connector
bulunan Tesco Top
Drive kablosu
(HCCA200S37P, HMT
TEKNOLOJİ)
RELAY, RÖLE 24
VDC, 4PDT, Kontak: 3
AMP 120-240 VAC30VDC (782XDXH1024VDC) Magnecraft
P/N: (KHS-17D11-24)
. Tesco P/N: 0752
1
ADET
10
ADET
1
ADET
5
EACH

Benzer belgeler

ihale ilanı - Türkiye Petrolleri AO

ihale ilanı - Türkiye Petrolleri AO bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza s...

Detaylı

ihale ilanı - Türkiye Petrolleri AO

ihale ilanı - Türkiye Petrolleri AO bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza s...

Detaylı