Z?rh ve Silah Metin Ta?lar?

Transkript

Z?rh ve Silah Metin Ta?lar?
Z?rh ve Silah Metin Ta?lar?
Z?rh ve Silah Ta?lar?
Ta?lar? eklemek sureti ile Z?rh ya da Silahlar?n?za + özellikler ekleyebilirsiniz.Envanterinizde bulunan z?rh yada
Image not found or type unknown
silah?n?za, ta?? sürüklemek sureti ile ekleme yapabilirsiniz.Ekleme ba?ar?l? olur, ya da ta? k?r?l?r.
K?r?kta?
Image not found or type unknown
slotunu farkl? ?ekillerde temizleyebilirsiniz: Demirci ya da
Image not found or type unknow
ile z?rh yada silah?n?za + basarak.
kullanarak.
Image not found or type unknown
Z?rh ya da silah?n?zda bulunan mevcut ta?lar?,k?rmadan ç?kartabilmek için
kullanmak gerekir.
Ayr?ca elinizde bulunan +0 +2 aras?ndaki ta?lar ile, toplad???n?z madenleri lonca arazilerinde bulunan maden
i?leyicilerinde cevhere çevirebilirsiniz. Örne?in: 100 abanoz madeni, +0 +2 aras? bir ta? ve miktar yang kar??l???nda
abanoz cevheri elde edebilirsiz, fakat bu i?lem her zaman ba?ar?l? olmayabilir. Ba?ar?s?zl?kla sonuçlanan i?lemlerde ta?
kaybolur.
Ta?lar Metinlerden dü?er. 25 level (Siyah Metin) ve 70level (Katil Metini) aras?ndaki tüm metin ta?lar?ndan ta?
dü?mektedir. Ayr?ca Güçlü Buz Cad?s? da ta? vermektedir. 45 level ve üzeri tüm metin ta?lar?ndan Ruh Ta?? da
dü?ebilir, ?eytan Kulesinde bulunan tüm metin ta?lar?ndada ayn? ?ekilde Ruh Ta?? drobu aç?kt?r.
Z?rh
Görüntü Ta?
Bilgi
Image not found
type unknownmax.
SihirorTa??
Image not found
or type
unknownmax.
Ya?am
Ta??
+0
+1
+2
+3
+4
SP
+30
+60
+90
+120
+150
HP
+50
+100
+150
+200
+300
+2
+4
+6
+10
+15
Image not found
or typeTa??
unknownSavunma
Savunma
artar
Image not found
or type unknownHareket
H?z Ta??
H?z? artar
+5% +10% +15% +20% +30%
Image not found
or typeTa??
unknownSald?r?
Korunma
ataklar?n? bloklar
+1% +2%
+3%
+5%
+8%
+1% +2%
+3%
+5%
+8%
Okçu
Image not found
or type unknown
Kurnazl?k
Ta??
sald?r?lar?ndan
korur
Silah
Görüntü Ta?
Image not found
or type unknown
Canavardan
Koruyan
Ta?
Bilgi
+0
+1
+2
+3
+4
+5%
+8%
Canavarlara kar?? güç verir
+1% +2% +3%
Image not found
or typeTa??
unknown
So?utma
Büyü H?z? verir
+5% +8% +12% +17% +25%
Image not found
or typeTa??
unknown
Kavrama
Delici vuru? ?ans? verir
+1% +2% +3%
+5%
+8%
Image not found
or typeDarbe
unknown
Öldürücü
Ta??
Kritik vuru? ?ans? verir
+1% +2% +3%
+5%
+8%
Image not found
or type unknown
Sava?c?dan
Koruyan
Ta? Sava?ç? karakterlere kar?? güç verir +5% +8% +12% +17% +25%
Image not found
or typeKoruyan
unknown Ta?
Ninjadan
Ninja karakterlere kar?? güç verir
+5% +8% +12% +17% +25%
Image not found
or type unknown
?amandan
Koruyan
?aman karakterlere kar?? güç verir
+5% +8% +12% +17% +25%
Sura karakterlere kar?? güç verir
+5% +8% +12% +17% +25%
Ta?
Image not found
or type
unknownTa?
Suradan
Koruyan
http://board.tkmt2.net/lexicon/index.php?entry/54-z%C4%B1rh-ve-silah-metin-ta%C5%9Flar%C4%B1/&s=22a372b409ce7c29fc25b3d544afdc427766f8f41

Benzer belgeler