Toprak Mahsulleri Ofisi - TOÇ BİR-SEN

Transkript

Toprak Mahsulleri Ofisi - TOÇ BİR-SEN
T.C.
TOPRAK
MAHSqLLERi
OFiSicEl\rELnnuotiru,ticu
KURUMinani KURULU
ToPLANTITUTANACi
NTSAN2016
TOPLANTI TARiHi
TOPLANTI SAATI
TOPLANTI YERi
: 20/0412016
: 09:30
: TMO GenelMtidiirliigi
Toprak Mahsulleri ofisi Genel Mtidiirliiptindegahgankamu giirevlilerinin
sorunlanrun,
kurum ve sendikayetkilileri ile 4688 sayh Kimu ctiiwiireri
sendikalanve Toplu srizlegme
Kanunu' nrtr.22''-u9d:1ge.r$ince olugturulanKurum ida;
iurulu yukandabelirtilen tarih ve
saatteToprakMahsulleriofisi Geneltr,ttdtirltiginde toplanmak
suretiylegoq"kirqtiil-;i$tir.
Kurum idari Kurulu'na; TMo Genel Miidiirltigti adna Genel
Mtidiir Vekili Mustafa
ERDOGAN (Kurul Bagkam),Personelve Egitim Dairesi
BagkanVekili izzet GEMiCi ve
PersonelgubeMridiirii perran KARAN
Yetkili sendika ToQ BiR-sEN adrnaGenel Bqtkan-yardrmcrsr
Fatih DOGAN (Kurul
Genel BagkanYardrmosrNail sUNGti ve g no,lu gube
lntl
-Yardrmcrsr),
Bagkamismail
TIRYAKI kahlmrglardrr.
A) 2016 YILI
T*OJLU* q-OZtq$MESiNDE, KA.MU PERSONELi
DANI$MA
.
KURULLARINDA
VE- DAHA ONCE YAPILAI{
KURUM iUANi
KURUL
TOPLAI\TILARINDA CoNUgtiT,EN TALEPLERDEN GERqEKLE$ENLER;
23/8/2015tarih ve 29454sayrhResmiGazetedeYaymlanan
"Kamu G<irevlilerininGenelineve
iorove2anyr'anmKapsayan
3.
l":ryrHukrgu.iri*in
Xlffi,f1l=X1,:::,flY-111.":
TopluSdzleqme"
metnininikinci-Krsrm
- BirinciBoliirnii'niin39,uncu
*"dd"r#:;;;l;
?E:y
"KlT'lerde
399say* Kanun Hiilvniinde Kararnamekapsam*rdagdrev yapan
sdzlesmelipersonel
pozisyonlartna iliskin ternel-iicret gruplannm 3t/I/2:016
tarihine t*ioi ynntiui' dii""nlenmesi
konusunda
galrymayapilacakttr.',Utit<mtigere[ince;
Devlet Personel Bagkanh$mda ocak 2016 igerisinde yapJlan
toplanhlar sonucu,
siizlegmeli
PersonelinTemelUcret Gruplart ite ilgili olaiak, s grui haunae
oian ypK Karar eki cetvelir3
gruba diigiiren taslak metin iizerinde uzlagilmrf
olup; Karar Taslafr yiiksek planlama
Kurulu'nun giindeminesunulmugtur"
2016ve 2017Yrllannr Kapsayan3. D6_nem
Toplu Sdzleqme
mretnininTanm ve ormancrhkHizmet
Koluna ltiqtin To^plYsdziepmebaghkhsekizinci Bdliimii-15,
Maddesindeyer
alaa,,s5s3saytlt
'koro*
Kanunun gegiei 3 tincii maddesindedngdrillen YilksekPlantl,ama
Kurulu
g*anlabilmesi
hususundaqaIrymay aprIacahr.,, Hiikmii geregince;
2510212016
Tarihinde Devlet PersonelBagkanh[rndayaprlan toplantr
sonrasr,rMo Genel
Miidiirlii$i tarafindan, YPK Karar TaslaSiha'ilanarak GrclaTanm
ve HayvancrlkBakanlSr,
na gdnderilmigtir' s<iz konusu taslak metin Grda Tanm ve
fllayvancrlrkBak"anlgrtarafindanda
KalkrnmaBakanhsr'na gdnderilmi$olup, YPK Karar stirecidevam
etmektedir.
.44c
44
rX
Zt-/
E!,!elCe
Evrak
s-o,N
-+
__:d
sayrh elektronik imza kanununa giire giivenli elektroni! iqza ile imzalanmDtrr.
http://e-belge.tmo.gov.tradrtsinden Belge Nurn:48126494-915.02.02-E.28423
ve Bar*od Num.:234472gbilgileriyle ergebilirsiniz.
3- Cuma siinii iiile,tatili
2318/2015
tarihve 29454sayrhResmiGygtedeYayrmlanrur
o'KamuGiirevlilerinin
Geneline
ve
HizmetKollannaY<ineliktutuliu",
Hanara-irili.in2016ve zori v,uanm Kapsayan
!"r.y{
DtinemToplusdzlepme"
metnininitin"irrsr- - girii"i-nolflmii,niin4o,rncimaodesinde 3.
yeralan
"cuma giinleri tidle tatilinin ibade!hiwitetini iiguil"*"y,ucek
qekildedilzenlenmesine
y1nelik
sahsma
vapilacakttr'"Htikmiineittinuo*o,ziii?llrlyrit
--- Bagbakanhk
Genelgesi
r
08/01/2016
,de
tarih
ve295t7sayrhResmiGazete yayrmlanmrqhr.
. o K o r u y u c u G r d a y " . a ' - @ " t U I i iUveulanmqg!
dtirlti$iMemurveSiizlegme|i
Personelineverilecek Koruyucu Grda Yardrm.
vtineigerii olaraf os.oq.zgrs tarih ve 2156
sayrlrGenelge,201(*i201
7 ydla' igin de uygulanmayaa""",, edilecektir.
q!g_e{gsturultqa$
23/8/2015tarih ve-29454sayh Resmic*rt.or
vuy*tunan "Kamu GdrevlilerininGenelineve
Hizmet Kollanna Ytinelik Mali ve
H*kl*"
ili;ilin ,1016ve 2ar7 yrilanru Kapsayan3.
.so*.v_lr DdnemToplu Sdzleqme"
metnininikincikrsrm
Birinci'golii:mii,niinls;inci mauoesirroe
yer alan
"sosval Giivenlik Kurumu Baskanhp
rrta"ok komisyon taraftndan pamu
-bii;i"ti";;^-oiirst
gtirevlilerinden kimlerin hangi
*
ttiiiyle
t--nyrqi
yarcrlendtrtlacap hust*uyenidendegerrendtrirecektir.,,ritit -frili hir;;,;;-"siiresi zammtndan
ontigeresince;
sosyal Giivenlik Kurumu netdinde gah$malar baglamrg
ve Komisyonlar olugturulrnugtur.
Aynca Komisyon gahgmalarrkapsamrndaToprak Mahsuileri
Ofisi (Lnel Mtidiirlii$i,nde de
gahgmalardevametmektedir.
B) TALEPLER
lEmekli olan personelingahgrrken_ql_mrg
oldu$u maagliemeklilik maa$rnakryaslayaklaqft
vo50' ye ulagangelir kaybrmnengellenebilmesi
amidfir ) Kurumdagalgan biitiin personelinek
<idernelerinden
de SGKprimi kesilmesi,
IVlevzuat Degigiklifii
bulunulmasrna,
Gerekti[inden
Kamu
Personeli Danrgma *l
Kuruluna
teklifte
2- 399 sayrh KanunHiikmiindeKaramameeki II sayrh
cetve,letabi gahganstizlegmelipersonelin
(kendi isteklerine baSh olarak), I sayrh cetvelde
oldufiu gibi 657 sayrl Kanun'n 4/A statiistine
gegirilmesi,
Mevzuat rle[ipiklifi
bulunulmasrnao
Gerekti$inden
Kamu
Personelii Damqma Kurutuna
teklifte
3- 399 sayrhKHK da II sayrhcetveletabii personelinmaap
ve ricretlerinietkileyen,sicile ba{1
basanve lademiicretlerinin kaldrnlarak,Ayru orandaternel
iicretin arttmlmasr.
Mevzuat DefigikliEi Gerektifinden Kamu Personeli
Danrsma Kuruluna teklifte
bulunulmasma,
+ 399 sayrhKHK da II sayrhcetveletabii personelingelir
vergisi matrahmrnhesaplanrrken( brtit
tizerinden deEil de), 657 sayh Kanuna tabii mdrurlarda
oldugu gibi bir hesaplamave
vergilendirmeyaprlmasq
Merrzuat Defigiklifi
bulunulmasma"
Gerektifinden
Kamu
Personeli Danryma Kuruluna
I
,4^n(D
--r - A*
L'
(f
sayr} elektronik imza kanununa giire giivenli erektrol4
lma ite imzalanmr$trr.
http://e-befge.tmo'gov.tradresindenBelge Nurn:48 1264g4-g15.02.02-8.28423ve
Barkod Num z2344T2gbilgileriyleergebilininiz.
teklifte
5- Ek gdsterge,mali sorumluluk,dzel hizmet
vc makamtazrninatlannmdahaadil bir gekilde
diger
ytinetici kademelerindegdrev yapan personele
de verilmesine yonelik dtizenlemeleryapllmasr
hususunda
kunrmtarafindangatigmalariaqlafi
lmau,
Mevzuat Defipiklili
Gerektifinden Kamu personeli Danrgma
Kuruluna teklifte
bulunulmasma,
G Fazlamesaiyapanmemurve stizlegmeligahganlara
ddenocekolan fazlagahgrna
mesaiiicretinin
giiniin kogullanna uygun olarak arttlnlmasr
igin xarnu perrsoneliDanrgma Kuruluna
teklifte
bulunulmasrna,
Mevzuat Defiigiklifii
bulunulmasma,
Gerektisinden
Kamu
personeli Damgma
Kuruluna
teklifte
7- I sayrh cetveletabi ($ube Miidtirii, Baguzman
kadrosuddtril) personelile Daire Bagkanlunvanr
arasmdaolugan ticret/maagfarkrmn,
ivtiidtirti
Sute
personelemaa$ art$l yaprrmak
suretiylegiderilmesikonusunda
"" ""t.ir
KpDi(, ya teklif edilmesi.
Mevzuat DeEilikliBi Gerekti!'inden Kamu personerli
Danryma Kuruluna teklifte
bulunulmasrna,
8- Kamu G<irevlileri
MutabakatMetni gere[inceyemek yardrmr6denmesine
foplu s<izlegmesi
nakdlourat
vardrmmrn
<jdenmesi-ve
bubedelin
oEiin
fililJ"Ty-TfT,*::l,o'*"nelin ve'rnek
Mevzuat DefigikliEi
bulunulmasna,
Gerekti$inden Kamu
Personeli Damgma Kuruluna
teklifte
9- Harcrrahlann
mevcutekonomikgartlardikkatealmarak,giinrinkogullanna
g6rearttmlmasr,
Mevzuat De[igiklisi Gerektifinden Kamu
Personelli Danrgma Kuruluna teklifte
bulunulmasrnao
10-TMo Genel Miidiirlti$ii rnelkez-,veta$rategkilatrndagahgan
II sayrh cetveletabii personelinI
sayrtrcetveleait kadrolara-Y"ytng II sayrir.cetvele
ait bir iist gdrevevekdletgtirevlendirmelerinde,
vekaletedilenunvamnek iidemesindenfaydalandmlmasr
o" uii.at"t iicreti <idenmesi,
Merrzuat Defigiktifi
GerektiEinden Kamu Personeli Danrgma Kuruluna
teklifte
bulunulmauna,
11- Qahganlannyrlhk izinleri hesaplanrken,Cumartesi,
lrazar giinleri ile diger resmi tatil
giinlerinin yrlhk izindensayrlmamasr
lionusundagerekli yur"t ,ttir"rremenin yapdmasr,
Mevzuat Defigiklifi
Gerektifinden
6olqntrlmasmtr
Kamu
Personeli Danrqma Kuruluna
teklifte
l2-.istihdam tiir{i ytiniiyle.aynm yaprlmaksrzm
kurum galginlanna nakdi olarak en az 100-TL
Gilrm yardrmmmridenmesi,
Mevzuat Defligiklili
bulunulmasrna,
Gerektiginden
Ksmu
personeli Damgma Kuruluna
teklifte
13- Tedavi amacryla,.-ejrgv.mahlllidrqrnagrkrglardatidener:ek
giindeliklerinhesabrndasaglk
uygulama Tebli$ hiikiimleri yerine daira gergekgi
olan ve tincedende uygulanan6245 sayr6
HarcrrahKanunuHiiktimrerininuygulanmasrna
devamedilmesi,
Mevzuat De$igiklifi Gerektilinden Kamu Personeli
Danqma Kuruluna teklifte
bulunulmasrnao
lG Kamu gahganlanmnve bakmaklayiiktimlii olduklan
aile bireylerinin muayenesiigin saglk
kuruluglanndan
ahnmaktaolankatkrpaylanarnkaldrnlmasr,
Mevzuat Defigiklifi
,"GerektiEinden Kamu Personeli Damqma Kuruluna tektifte
bulunulmasrna,
,//
W
r r
4
-9-+pr
!u belge
Evrak
) sayh elektronik imza kanununa giire giivenli elektronik imza ile imzalanmr$trr,
http://e-belge.tmo.gov.tradresindenBelge Nurn:48 126494-915.02.02-8.28423ve
Sarkoa N;
.z234472gnigileriyle ergebitininiz
15- 399 sayrhKHK' ya tabi olan ve II sayrhcetveldeyer
-,J.,g
alan sdzleqmelipersonelinek 6deme
oranlannm, emsali 657 sayrh yaseya taiii person.tin
oldugu ek <idemeoranlanna
yiikseltilmesi,
Mevzuat De$iqikli[i
bulunulmasrna,
Gerektilinden
Kamu
Personeli Danrgma Kuruluna
teklifte
16-Anayasada
da yerini bulanEngellilerepozitif aynmcrhkyapilmasrkapsamrnda;
a- Kendileri veya bakmaklayiikiimlii olduklan kimselerden
engelli veya
tedavi stirecindeo,lanEngelli gahganlannslra tahsistilojmanlarda siirekli hastalk ve
oturma siiresinin6ziir
grubunag<ireuzatrlmasr.
b- Kendileri veya-bakmaklayiiktimlii olduklan kirnselerden
engelli veya siirekli
tedavi siirecinde.olanEngelli gahganlannlojman pu* rr"*uplamalannda hastalk ve
i-it" to pu*
fazladanverilmesi,
Mevzuat Depigiklifi
Gerektilinden
bul'nulsn51ng,
Kamu
Personeli Dauryma Kuruluna
teklifte
17epitim d<inernibagrndave Dini Ba.yramlarda
_Kamugahganlanna
birer tam maa$ikramiye
verilmesi,
Mevzuat Defigikligi
bulunulmasmao
Gerektifinden
Kamu
Personeli Dan4ma *qru'u
Kuruluna
teklifte
ls KiT Y<jnetimKurullanna399 sayh KHK eki II sayrhcefveldeyer
alansdzlegmelipersonelin
maaglanndaYo 5'e ka!,a,rartrma y"ikisi veren 201L/T-20 sayl ypK
Karanrung inci maddesi
htikmii ile kamu g<irevlileriningenelineve hizmetkollannay,6nehk
mali ve ,n*yul-hukl*u iligkin
2014ve 2015 yrlannrkapsayan2- drjnemtoplu s<izlegmesini"rr
i rncrrnaddesineistinaden,
Toprak
Mahsulleri ofisi Genel.trlti{u-rtisundeg6rw yapan ve II sayrh
cetveldeyer alan srizleqmeli
personelintemeliieretlerinde(skalaayarlamasr)artrgyaprlmasr,
waza6 tarih ve 29454sayrhResmi GazetedeYayrmlanan
"Kamu Gdrevlilerinin Geneline
ve Hizmet Kollanna Yiinelik Mali ve sosyal Haktara ili$kiln 2016ve
20lz yrllalnr Kapsayan
3' Diinem Toplu siizlepmeo'Mutabakat Metninin 'itrfliT'lerde
giirev y"p;; sdzleqmeli
personelintemel iicretleri" baghkh 3g uncu maddesindeyerr
alan
Jb9saytttKanun
Hiikmiinde Kararnamekapsamtndagiirev yapan siizlegmeipersonel"riTterdi
polisyonlartna il$kin temel
'aliizenleimesi
iicret gruplaunm 3I/I/2016 tarihine kadar y"nidrn
konasunda gal,ma
yapilacaknn, Hiiknii gere[ince;
Ilgili Kurumlar ve Yetkili Sendika/Konfederasyon arasrnda
yapilacak gahgmalar
neticelendiktensonra, kurum personelinin temel iicretlerrinin yeniden
belirlenmesi (temel
ficret skala ayarlanmasr)hususundagerekriigremreryaprlar:aktrr.
19- TMo' de gahganpersoneleMahsul Ahm Diinemluinde yaptrnlan
fazla galqmalan
kargrhfirnda
ddenenFazlaQahgmaUcretlerinin, Biitqe Kanurruite uelirienm4oi*
arru galqma
ticretinin 5 (beq)katr tutannda<idenmesi,
Talep, Kurum tarafindal uygun giirfilmiig olup, Mevzuat De[iqiktigi
Gerektisinden Kamu
PersoneliDanrymaKuruluna teklifte bulunulmaslna,
20- Kurum tarafindandzelliklehububat,geltikv.b. ahmddnemLleri
ve sonrasrnda
oluqanig yiikii ve
bu dcinemdeuygulananfazla gahgmalardikkate ahnarak;TMO' de gahgan
ttirn priron le mahsul
dnce, Mahsul Ahmma Hazrrhk odene!;i gibi bir ek 6deme
veya ikramiye
*#::,ilerinden
De[igikli[i
Gerektifinden Kamu
saph elektmnik imza kanununa gtire giivenli elektronik imza ile imzalanmutrr,
http://e-befge.tmo.gov.tradrcsinden Belge Nurn:48126494-915,02.02-8.28423
ve Barkod Num.:2344728 bilgileriyle eriqebilininiz
2l- TMO' de Eksperunvarundagah$anve rinlisansve
lisarosdiizel,indeteknik <igrenimmezunu
personelinteknikhizmetler$ilfina alinmasr,
Kurum tarafindan bu madde-uygun gdriilmtig
olup; lvrevzuartDefiigiklili Gerektifinden
Kamu PersoneriDamgmaKururu'a terufrt. uutoour*arrna,
22- GenelMiidiirlii$tin *"lk?I"
taErategkilatrndaihtiyag cluyulanunvanlarigin gerekli
mevzuat
degigikligiyaprlarakGiirevdeYiikselmesruavrve unvan
b*giqiktigi srnau yaprlmasr,
23/8/2a15
tarihve [email protected];-f"iffiffiilerinin
Geneline
ve
Hakrarairyjtbr'l
yruanm
ve
2017
Kapsayan
3.
Hl'"T:.n:1n?,:::fly1tl,-"?,losyar
Ddnem
Toplu stizlepme"metnininikinciKrsrm - Birinci Bdliiimii,ntin
35,inci *uoa.rfio'!TJ,{r;
399 sayth Kanun Htik:miindeKararname kapsamu.flqtdrk;*;ii-;;;;onel
olarak
istihdam edilen ve 2a06/10344sayth Bakanlar Kurulu'Koron
ite yiiriirli)[e pnnulan Devlet
Mernurlanna Adenecekzam ve Timinatlara itilrnti titr.rr,
gU saytlt cetvelin ,,8- Tetmik
Hizmetler"biiliimiiniin 6 nct srasmda ek tizel hizmettazminafi"w
iidenmesiringririitenyerlerde
fiilen
galryanlardan;
*KlT'lerde
(a) Grup basmfihendisi,basmi'ihendis,
bagmimar,milhendis,mimar,-se,kir
planctst,jeolog, hidrolog,
hidroieolog, ieoJizikqi, frziki ve ieomlrfolog pozisyonLrurda
bulunanlara ayl* s00 TL, yi
gegmemekiizere,
ft) Teknikerpozisyonlanndabulunanlaraayl* 300TL'yi geg,memek
iizere,
(c) TeLnisyen
pozisyonlardaburunanrara
ayr* 200rL,;i;eir,nentek ilzere,
hergiin iqin ilaveiicret (Arazirazminatr) ijdenmes,i,,
Qalry-trklan
ile ilgili olarak,
S<izlegme
hiikmiiniin
uygulanmasma
dair
yazrh
talimat
loqlu
Genel Mtidiirliik tarafindanTMO
$ubeMiidiirliikleri ve AjansAmirlikxerinegrinderiiecektir.
44-t/+--
Bq belge
Evrak
saythelektronik imzakanununagtire gtivenli elektronik imza ile imzl\ry1
ty.
http://e-belge.trno.gov'tr
adresinden
BelgeNurn:48126494.915.02.02.F,.28423
veBarkodNum;2344728bilgileriyleeriqebilininiz.
Toprak Mahsulleri ofisi Genel Mridtirliigti ile Yetkili sendika Toe
BiR-sEN arasmda
gergeklegtirilenKurum idari rurul toplantrsrndugrirtigtit.n konulardan;
ramu pqrsoneriDampma
Kuruluna sevk edilen maddelerin,Kamu Personili 6urrrg*,* Kuruluna
TMo Genel MiidiidfiEli
tarafindanyaztlmasma,Kurumca yerine
maddelerle
ilgili yaprlan
.fftt:tlT:$- .yyFun.gririilen
gahgmalar
hakkrndaYetkili sendikaToQ BiR-sEN'e
bitgiverii"mesive Kurul KararlanmnToprak
Malnulleri ofisi Genel Mlidiirliigii merkez ve tapra-kuruluglanmn
tamamrna lir yazr ile
bildirilmesine,kurumun"'qeb" sitesindeve kurum ilan panolzu:na
asrlmaksuretiyleduyurulmasma
kararverildi.
TOPRAKMAHSULLERiOFiSi GENELNTUNIUru,UGU
KURUMiNANi
KURULU
YETKiLi SENDIKATOq BIR-SEN
ADINA
TMOGENEL
nntipiinr,ucti
Fffr)G{qir
GenelftrgkanYarlrmcrsr
Kurul BalkatYardlmcrst
Yardrmcrsr
'
Personelve E!ftlm DairesiBas'kam
V.
ismailrinyari
i
I
I
saylhelektnrnik imzakanununagiire giive{fi ebktronik imzaile imzalanmrrtrr,
http://e-belge.tmo.gov.tradrtsinden Belge Nurn:48126494-915.02.02-E.28423
ve Barkod Nurn:2344728 bilgileriyle erlebilininiz

Benzer belgeler

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü - TOÇ BİR-SEN

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü - TOÇ BİR-SEN : tiiketilmesi kaydryla grda yardrmr olarak verilir. Crrda iitenlereverileceline iligkin usul ve esaslarilgili kurum ve .a tarafindanbirlikte belirlenir ve bir drnefi belirlemeyi

Detaylı