Ders Dosyası

Transkript

Ders Dosyası
Grafik Tasarım Tarihi (GRT 210) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Grafik
Tasarım
Tarihi
GRT
210
Bahar
2
0
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
0
2
3
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Öğr. Gör. Pınar Bingöl
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
İlk yazılı kaynağın hazırlanması ile birlikte grafik
sanatların ortaya çıkışı, anlamı, önemi geçirdiği
evreleri tanımlayabilme. Devirleri kronolojik olarak
sınıflandırılarak, grafik sanatlarla ilgili kavramları,
terimleri ifade edebilme. Grafik Sanatın
oluşumunda, gelişiminde insanların yaşadığı doğal
çevre, teknoloji, din, sosyo ekonomik yapı ve
uygarlıkların birbirleriyle olan etkileşimlerini fark
edebilme.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Bu derste, görsel iletişim ve grafik tasarım tarihi en
erken görsel iletişim örneklerinden başlayarak,
günümüze kadar olan zaman dilimindeki olayları,
kişileri ve zaman çizelgesinin incelenmesi,
modernizm sürecinden başlayarak günümüze
kadar üretilen grafik işler hakkında teorik ve görsel
bir bilgiye sahip olunması amaçlanarak Grafik
Sanatı Tarihinin önemini kavratarak Dünya'da ve
Türkiye'de grafik sanatların gelişimi ve etkilenmiş
olduğu sanat akımları öğretilir.
• Geçmişten günümüze, kültür ve uygarlıklardaki
grafik sanatların gelişim evrelerini söyler,
• Geçmişten günümüze, kültür ve uygarlıklardaki
grafik sanatların gelişim evrelerini söyler,
• Toplumların sosyo-kültürel ve ekonomik
yapılarının Grafik Sanatların biçimlenmesindeki
rolünü söyler,
• Avrupa ve Amerika’daki Grafik Sanatlara ait
dönemler; matbaanın bulunuşu, afiş, kitap
resimleme sanatındaki gelişimleri ve etkileşimleri
ifadelendirir,
• Grafik Sanatlara ait üretilmiş çeşitli ürünlerdeki
üslupları ve kültürel farklılıkları, ayrıştırır, analiz ve
sentez yapar.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Grafik Sanat Terimleri ve
Kavramları Üslup Gelişimleri
2
Yazının bulunuşundan başlayarak Her ders sonunda bir sonraki
grafik sanatların geçirdiği evreler. konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
3
Yeni Klasik Akımlar
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
4
Matbaanın bulunuşu
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
5
Ticari Grafik Kavramı
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
6
Bauhaus, Arts and Craft
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
7
Arts and Craft Ekolünün
Avrupada’ki Evreleri
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
8
Vize Sınavı
9
Avrupa’daki çeşitli Grafik Sanat
Akımları ve Üslup özellikleri
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
10
Avrupa’daki çeşitli Grafik Sanat
Akımları ve Üslup özellikleri
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
11
Avrupa’daki çeşitli Grafik Sanat
Akımları ve Üslup özellikleri
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
12
Türkiye’de Grafik Sanatlar
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
13
Türkiye’de Grafik Sanatlar
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
14
Amerika Kıtasında Grafik Sanat
Akımları’nın Uygulanması
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
15
Amerika Kıtasında Grafik Sanat
Akımları’nın Uygulanmas
Her ders sonunda bir sonraki
konu verilerek öğrencilerin
araştırma yapmaları
sağlanacaktır.
16
Genel Sınav
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. A.Turani, Dünya Sanat Tarihi, İst,2007
2. E.H Gomrich, Sanatın Öyküsü, İst, 1980
3. Alain Weill, Grafik Tasarım (Tarihi) , İst.2009
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
-
-
Genel Sınav/Final Juri
1
100
Toplam
1
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine,
alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve
işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler
arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve
problemleri betimler,çok boyutlu olarak algılar, tasarlar
ve uygular.
X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir,
bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde
çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve
öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam
boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma
Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve
meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü
Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve
nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan
ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye,
yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında
edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası
değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket
eder.
X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve
tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa
sahiptir.
X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite
kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli
bilince sahip olur.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
2
32
8
4
32
4
4
16
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
4
4
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
6
6
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
90

Benzer belgeler