Ek - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

Ek - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C
G Ü L N A R K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü
S ay ı : 4 4 2 2 4 5 8 1 8 -8 4 1 / / / S > ?
K onu: 45. T Ü B İT A K O rtaöğretim Ö ğrencileri
A raştırm a P rojeleri Y arışm ası M ersin
B ölge Sergisi
17/03/2014
.M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
GÜLNAR
İl M illi E ğitim M üdürlüğünün ” 45. T Ü B İT A K O rtaöğretim Ö ğrencileri A raştırm a
P rojeleri Y arışm ası M ersin B ölge Sergisi ” konulu 14/03/2014 tarih ve 604.01/1107476 sayılı
yazısı ilişikte gönderilm iştir.
G ereğini rica ederim .
D ağıtım : L ise ve D engi O kullara
EK:
1-2 A det Y azı
H a c ıp ın a r M ah. A tatü rk Cad. Z iraat B ankası K arşısı K at 2-3 3 37 00 G ü ln a r/M E R S İ N
/ ?
m,
\
\
'è '
T e le fo n
: (3 2 4 ) 751 7 87 0
Faks:
(3 24 ) 7 5 1 7 6 22
E -P o sta
: g u ln a r 3 3 @ m e b .g o v .tr
E lek tro nik Ağ: g uln ar.m eb .g o v .tr
«WW«
T.C ,
M ERSİN VALİLİĞİ
İl M ilfi Eğitim M üdürlüğü
14/03/2014
S ayı : 347762027604.01/1107476
Konu: 45. TÜ BİTA K Ortaöğretim Ö^encileri
Arattırma Projeleri Yarışması Mersin
Bölge Sergisi
( T E L E F O N
Z İ N C İ R İ )
.........................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe M llfı Eğitim M üdürlüğü)
ilgi : Mersin Üniversitesi Dıg ilişkiler Şube Müdürlüğünün 04/03/2014 tarih ve 3300 sayılı
yazısı.
İlgi yazı gereği .TÜ BİTA K tarafından, ortaöğretim kuramlarında öğrenime devam
etmekte olan öğrenciler için her yıl düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Arattırma Projeleri
Yarılmasının bu yıl 45. si düzenlendiği, bu kapsamda Mersin Bölge Sergisi 17-19 Mart 2014
tarihleri arasında M ersin Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda düzenleneceği ve ayrıca ödül
töreninin 20 Mart 2014 tarihinde saat 10.00 da Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Ugıır Oral
Kültür Merkezi A Salonunda yapılacağı bildirilmiştir.
45. T Ü B İT A K Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Mersin Bölge
Sergisi ve ödü! töreninin ilçenizdeki tüm resmi/özel ortaög-etim kurumlanna duyurulması
hususunda gereğini rica ederim.
K am il ÇELEBIYILMAZ
V ali a.
M üdür Yardı m cısı
f'i
ÛJ
DAĞITIM :
/(,
£ / î fyffJ
13 ilçe Kaymakamlığına (İlçe M illî Eğitim Müdürlüğü)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İ ste» Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ü e imzalanın sur
Evrak teyidi http://evraksorgu.rneb .gov.tr adresinden Qecl-cb97-3c90-b3S2-9aa5 kodu ile yapılabilir.
,
Mersin İl M illi E ğitim M üdürlüğü Dumlupınar Mah. G M K .Buivan Yenişehir/M ERSfN
Telefon: 0 (324) 329 14 81-84 Dahili :324 Faks:0 (324) 327 35 1 8 -1 9 E-Posta', [email protected] raeb.gov.tr arge33m ersm @ gm ail.com - m [email protected] gm ail.com Elektronik Ağ: http://m erain.m eb.gov.tr
T .C
M E R S İN Ü N İV E R S İT E S İ R E K T Ö R L C C C
D i ? İliş k ile r Şube M üd ü rlüğü
Sayı
EFG M 1
*e* *-*e* *»*
<| «Ur «13
>069971^604 l f > 3 - i l 3 0
K o n u : T Ü B İT A K . 45
C<, /İ' 20U
O r t a ö ğ r e t im ö ğ r e n c ile r i
Araçtıraı* Projeleri Yaram ası Mersin
Bölge Sergisi
✓M .fc^.Sİ.Csi..., V A L İL İC İN K
(İl Milli Eğitim M ü d ö r t u p )
TÜBİTAK- tarafından, ormngretım kurumlarınüa öğrenime devam e tm e lir olan öğrencileri fen w
sosyal bilimlerde çalışm a!» yapmaya tfjjend irmek, «•aştırma yeteneklerini gelirlini tek v« pıoje kültürünü
yaygınlaştırmak flmaoytA her yıl Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya. M?.tcıv>*î'k. Coğrafya. Psikoloji, Sosyoloji
vc T arih’dallarında Oıtaögrctîm Ö ğlenciler: Araştırma Projeleri Yarı>»nasıııın 4S. si dtizenleumektedif. 2005
yılından itibaren bftlge sergisi ve Aıı^ata fmalferı pekimde iki aşamalı olarak gerçekleştirilen yatışmanın
Adana. C ııiM N p . H»ta\, Kahmmanınara^. Karaman. Kilis, Mersin. O sm aniye v e K K TC'yi kapsayan Mersin
Bölge Sergisi 17*19 Mart 2 0 U uırthlennde Mersin Onivcrshesi Kapalı Spov Salonunda g sıv-'k lotin lecek tîı.
Aynca ödül Öreni 20 Mart 2 0 1 4 tarihiiKİt saat: 10.00 do Mensin ü niversitesi Prof. Dr. Uj»<r Oral Kültür
Merkezi A Salonunda yapılacaktır
Btı baklamda Mersin B öl»« Sergisinin iliniz ok'jllan israfından ziyaret edilebilm esi için duyuruların
yapılarak i/u ıle ı konusunda gerekli kolaylığın sağlanması ¡»ustisıında
DAĞITIM:
Adana Valiliğine (İl M illi irk tim MBdürlÖgd)
Gaziantep Valiliğine (İl M illi t i n i m Mtidüvlüğiı)
Hatay V aliliğine (11 M illi Eğitim M iklîirlûjtt)
Kahramanın¡va$ Valilisine (M M illi F.gitîm Mildiirlllgö)
Karaman Valiliğine (İl M illi F.ğitim .Müdürlümü)
Kilis Valilisine (ît M illî Eğitim M üdürlüğü)
Metsin Vâl»¡iğine (tl Mîllî bpıtıro Müdürlüğü)
Osmaniye Valiliğine (II Milli Rgiıim M flJiid tip )
| | jy ||m E ğ i t i m M d . f W
fV C
% r cz~
A tlıe t. MEÜ Y enişehir KamfKisü 3.1169 Yenişehir.' MERSİN Ayı un ılı hiffti için irtibat
Fax: 3610573
Tel ; M I 2S J 5
H .fktronik A£ »wv-.mcrvm.c4n tr
»>txn>4» ■ftt^meriin.ttİM.ır
M Fl> i ö . F M O l * »
V .ıjm Y u i b ı
Î3
! I ' 2 0 1 .'