T-KIT 3 DOC*

Transkript

T-KIT 3 DOC*
E¤itim K›lavuzu
PROJE
YÖNET‹M‹
Proje Yönetimi K›lavuzunun Yazarlar›
Bernard Abrignani (yaz›m): Frans›z Gençlik ve Spor Bakanl›¤›nda
görevli ve Ulusal Gençlik ve Toplum E¤itimi Enstitüsünde proje
yetkilisi. Gençlik kat›l›m›, toplum kalk›nmas›, e¤itim, suç, kültürleraras› ö¤renme ve uluslararas› gençlik çal›flmalar› konular›nda
uzmanlaflm›flt›r.
Anne Dussap (eflgüdüm, derleme): Avrupa Konseyi Gençlik ve
Spor Direktörlü¤ünde çal›flan bir özel e¤itmen.
[email protected]
Rui Gomes (yaz›m): K›lavuzun yaz›m› s›ras›nda proje temelli çal›flma üzerine Avrupa çap›nda e¤itim kurslar› üzerine deneyimi olan
ve özellikle kültürleraras› e¤itim ve az›nl›k haklar› üzerine çal›flan
serbest e¤itmen. Mart 2000'den bu yana ise Avrupa Gençlik Merkezi - Budapeflte'de Program ve E¤itimden sorumlu olarak çal›fl›yor.
[email protected]
Dirk de Vilder (yaz›m): K›lavuzun yaz›m› s›ras›nda serbest e¤itmen
ve dan›flman. Deneyimsel ö¤renme, çokkültürlü tak›m çal›flmas›,
iletiflim ve liderlik e¤itimi ve uluslararas› proje yönetimi üzerine
uzmanlaflm›fl. fiu anda Belçika'da "Outward Bound" için özel ve
kar amac› gütmeyen sektörler için e¤itmen ve dan›flman olarak
çal›fl›yor.
[email protected]
Peter Merry (derleme, redaksiyon): Lahey'de yerleflik serbest e¤itmen ve dan›flman, kültürleraras› ö¤renme, insani ekoloji, e¤itimde tiyatro, çat›flma çözümlemesi ve grup kolaylaflt›r›c›l›¤› üzerine
uzmanlaflm›flt›r.
... ve afla¤›daki kifli de bu k›lavuzun oluflumuna katk›da bulunmufltur:
Alain Roy: Strasbourg Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesindeki Dini E¤itim Enstitüsünde ö¤retmen e¤itimi profesörüdür. 10 y›ll›k bir dönem boyunca Avrupa Konseyinde Avrupa Gençlik Dan›flma Komitesinin sekreterli¤ini yürüttü ve proje yönetimi ve Orta ve
Do¤u Avrupa'da kalk›nma üzerine serbest e¤itmen olarak çal›flt›.
Gönüllü çal›flmalar› Alsace-Lorraine bölgesinde Genç Avrupal›
Hristiyanlar›n sorumlulu¤unu da içermektedir.
109