atık pillerin çevreye verdiği zararlar konulu afiş yarışması

Transkript

atık pillerin çevreye verdiği zararlar konulu afiş yarışması
ro)
B
T.C.
ANTALYAVALiLI6I
ll MilriEgitinMiidijrlitEfl
8.08.4.MEM.0.0?.09.00-053/2012
''Atrk Piueiin
Cevrcyevedigi zealle'
4t2.2DrZ.
JBrr4
ILCEMiLLi EdITiMMUDURLUdUNE
ilimiz (epez ll9.si Atal rk Teknikve EndiistriMestekLhesi Miid{rllg0 ldannd& Iliniz
dm iltclenndet,dldnan
hs€ogEnciterine
yonetit-Art pi er n CeqeJe\ erdiEizJ.4tai.tonut!
yal5nd
rrr
dueltemerqerkrincdrir )a/rte., vahtig:m,anI t) lOt2 Eil ve 13688sdyrtr
unN ekle rdfdentm\ 6,1p.]anjhr )anndmejVLtdu,tii6um0z
inremerqyfNr Dokh;hr
Dorumrnde
'2yrnrMrsrr L
Sijz konnsuyairsmern ilgenizlisebnneduyurulinAr,kar'lnat isteycnlennesdterini 04
Md 2012tadhinekadtryanlma$anim€sindeb€litit€. au6c
Silsi ve gereginidcaed€rin,
MUd
EKLER:
DA6ITIM:
r9l9e Mi iEgirin Mudiirtiidtne
A d ! r ) i r M i E s nn M 0 d oura !
r{tE[F
r.r.foi:(024421360
00(pbn
E,edb: [email protected].!
girdD
ffi
A
ad)
[U
T,C.
ANTATYA VAL]Li6i
ll Milli ElnimMndiirlngn
8.08.4.MEM.0.07.09.00-053/,012
''At1kPillerin
z'dlac
Qevrcyeverdigi
21.122012. 33688
VAL]I,IK MAKAMINA
ANTALYA
iliniz U,"?til9€si Alalilrk Teknik ve Endilstri Meslek Lis€si Mdddrl{E tdaflndan
llimiz ftm ilgelerihd€ bulmm lise dAencilerire ybnelik "Al'k Pillerin Cd!€y€ Verdigi Zddld"
konuluans yd$nar d zenleheisEklerinedair ydllan, Kepezl19cMilli Egnin Mildilliigiindn
l2l12/20l2rarihve2l?2lsayrlryuNveydDmala.tnanesiiliriktesunulmutlu..
S0z konusu -vanrnann ilimiz liim ilgeleri lise dgrencileine yonelik d zenlcnn.si
Miidiirlijgiimilae uysun giirnlmekedn.
Md<atoldmrca da uy8u gdrnldiigii takdndeolua lanDa arz edeim.
LKT
MilliEEirim
OLUR
7 l . / t 22 0 t 2
a rj!IMirr tgrimM0d0rrgr
r. doi: (0r12)?rs 6000(Pbx)
E-pdb: ohry.m.m@fr .b cw r
IIES
T,C,
KEPEZKAI'I\4AKAMLI6I
neeMilli Egitin Mldiidii6i
: B.OS.4.MEM.0.O7.s2.Oe/
21t1L
r2_t2_n12.
ANTALYAiL MiTLI EciTiM MIJDiJRLT'6TINE
(Kinft Burosu)
MiidijllnEitniize baEl' Atltink Teknik ve End0striMslek Lissi Miidiirliigiinth
11,122012tdih E 1663ey'h At* pinerin Qcwye Vcrdigi Zddld konulu y&s; ehe
Bilgilerinia vegeEBrr d ederin.
Hnd
ilCr Milli Egitin Miid0r V.
EIi
-3- $&rmc (3 sayfo)
130.2012.3\
tffi
@
{02at6re-16ee)
68 ozr)16s7.
f'{,t
T.C.
(!PEZ KAYMAK{MLICI
Alat{rkTeknikveE.dnsdM€slekLissi Mldurlrgtl
1.05/r663
8.08.4.MEM.
L07.52.NA-82
lt 122012
ILCEMiLLi EdiTJMMdDI]RLI]CIJNE
(Ktll i B0rosu)
KEPEZ.AN'I'ALYA
OknlumuzDaEcrhk!e DogaSpon&rkulilbit DanDm$ aigElne.i Enral EVRENin
deg€nereAirimikapsmnda okulmlraki lisc dlEncilerine ydnelik"Al& Pillein Ceveye
verdigi Zanrltu" konulu Afi! Ya$mas.a ait dilekeesi v€ ydtna iannamesiekle
Konu hal&mdao.aymz oldugu t*dnd€, yum'z ekindekiymtm taltnmesini,
diger otullara du]omak igin il MiUi Egirim MldorlitEii K hnr Biircsunagondcnhesi
Ce(ginim€derin.
I Adet$annam(l sayfa)
1212.12
t t285|
Kt!,yikr Mah.Y.Bqa.t c
xo:2
mtE[f,|
[6trD
IEIA-
= A.==r#q
Fll'llllllffi|
ANTAIYAATATORX
T[XI{II(VEEI'{OOSTRi
MESTEK
TiSEsiDA6TIUXXUL03LJ
ATIXPiTLERiN
ETKiSI
VED6NO'OMtJ
EEVREYE
KONUI
U AIi' YANI'MA,5I'ARTNAMT9I
Ahkpilerins,n$Eht'naveqevreyeqokbrjyijkzar:rvermekredir.Pirlertnse14isijzeleijprer
piLle.de
arlmashallnde
bulunan
kadmiyum,.lva,
kul'ui s bitoksitmaddeler5wa,top.aEa
kanFrak
veaEtrmetabiik mineyola!ar.Bunun
$nrunda Akiger
hanalkhr, kanser,
kane,lk, bdbrek,karacigerv€
beyindokurarn'nrahribi,
komorombozulmanyta
sakatqocukdodumlanna
nedenolur.Busebeplegela.e6ifrnikotuma
aqendan:arjed
lebilirpil
kuranna've at k p rerij,ertoprama
kuturanna
al'lmarrdtr.
ok! umuzDalcrrk(olijht ohhk bukoduda
duyar''g'arttmakvadoEayr
korumakama.yta
afij
r. Yansmav.
xanhmv€Teknlkxotullar:
a,Yairmaantalya
iliideeiftih stjrenlke (trenclerlacsndayaprlacaki..
b. Yartmayakatrmak(ln okuumuzbrafndanharrranm't
bawurutormunun,
dksiksi,
vedogruorarak
doduruarak,
afittaltmasylabidktetedih edilmpsi
Yansmaya
heryantmacr
enfazta3
Eerckmektedt.
c. Tairlanacakafiu her ttr|n bash mat€ryalve djital onamda,medyave rekhm calLsmalair
ire
iizendnme
ijr0nei, k i(aiiyem.hemelerl,
ant€rikai t, faks,pankrdve benzeio'tamve fa.liyederde
0r0n haklanemamenyan9nayrdiizenteyen
kuruma
btraklacaEr
kalLlmcr
crafrndan
kabuledilni5tir.
vevarcnkiolarakterim €dilmesiserekmektedk.
Esener
elLe
gbi AdobellustEior,rfeeHaid,coreDiawve Phoroihop
{izim teknigikulaniarakhardana.a6'
p.osramrarndsn
bni iLe hazra.mt he maner tai5nai orarakco oi.am'ndada sonotmai
e. oneriieneserb,sijnolupdaha6ncebatkabn yerdeyaynlanmam't
olmaeserekmektedi..
sunulan
ya
yay'naDmam[
mamI
da
om.ldf. sogici(urutarafndankopya
.lduEuanlatr
analit erdeEdrlend
t Yantnan'ntamamanmasndansonrada oka dereceyegircnta$nmann 62giiniiEij te itgiti(kopya,
9 a l n t ' v b . ) o u : a b l l e c e k h et h
. tu! k u k i v e m a i s o r u i d a n y a n s 5modr!u n N u u r
okuumuzafisleri9inkatlfr.'nn yukairda
verdigiinlmuvafaratmmeka.Jld'ndaayncabn bedel
a. serilen:fi5ta5arayan,
okuumuza
sdresnolarakramkullanmhakkn'verdiginiperitren
kabuleriEin
ve bria baal'orarar!s346sayhfikir ve sanatEseded
Kanunu
ve dEer tgitifr.vzu* sereEince
atisin
i5etrme,yaytu,
t.frril,umuma
i
etim/
favdalanma
vb.umuma
aa teirsilibitumum
cogaltm!,
haktariqin
okurumuza
tamrkan5/yetkl
vediainikabur
€der.
b. Seqile.afit her tnlt bai' materyave,ljta onamda,medyave rekam catEmatan
ie promosvon
ij,iinreri,kdasiyemazenetei, ant.nikagrt,fat5, panka ve benzadonam ve fa:tiyerterde
kuhn,,o
!labil.cekn.
Bu
bag:mda,
afil
tasanmc6r
b.kenen
fiyat
d'5rnda
helhansi
bn
tetif
hakkr
toEa
htep
., Set.i Kurul,katl'mryereri gitrmedtEi
takdndeyantnay'sabepbbnereksontandrma
hakh ite
a.n ihriya.n'ka15layamamaj
haltnde,
esene.e
itd!tverjpvememe
3.Tasai,mlann
TerlimSekllv€iraretlenmesi
:- Kal'hmdrar
bawutuyapa*€nher bk tasanmidn bt Drf kutanacaktadtr.
zarfiqe sindeeksikr
temasireirsiihsabiranktamann
(entata 40okeime)yeramascerekmektedn.
kasndave cD'ninijn yiizijndeGharfvo/vevadkamtjanotusanrunuz
aEktenerintek rl.nmamanve 5rat otmamaeFdrekmektedn
Frkl
rasanmc,lada.gelen tasannlardaayn' rumuzolnae hainde okuumuzrumue ek yaona hark'na
c. Yan5maya
birden fara ta$nmla kar'an kail'mciar, her raerm
ku laihaldrj birdenfadataenm n ieslih zarflan,rek
b rpostalamahd' igindegijnderebitir.
4.Ta3anmlann
G6ndenlnesi
T a s a n m lkaar ,n l ' m
f o r h uv ec D h a e r s o r m e y e t. e
e kk i d ep a k € r e n p , 0M4a d2 0 1 3 . 1 2N r n z o r l ,
.umasnnii saat1r.00yekadar,a5aEdaki
po{a ile iad.liraahhiji, otarakganderte.ek
adre5e
veya
postadakiCe.ikme
eldentedin €dire.ekrk€rdengeinibn
betse
ka4tErnda
iestim
akntr.
ve
tat'!natar,
hdddanokuumu soiumu deEidn
BaJVuruTaah.ri:
04Mad2013 12Nkan2013
sonuerann
r0rl
& kranma!:10May6
odortdreniveta h sonulrara!'llandrkbn$i6ilan€dire.ek&,
Kepe?
Atalu* Ieknikve EndijnriMedekLi56i
{4'yakr Mahafle,iyiqnm Bey,zrcaddsi. No ,
Yanrmaie ilgilirann:m. ve haauru
yay,nranmakladr.
siiresince
(ara€m.com)
intenet 3itesinde
baeu.u
5,D.lenendlm€!e s.9iciK!tuI
6zciiN
M.dn lrvll.r LisesiResihoEr€tmeni
Ald.nlz unf, GEfikaiirimii 66tim
r*denlzonv,6rankBiEhn OErctim
al.s.o Gdrelsamtlarvesror tG€si
AEtnrk I€knik ve [nd. Mes. r.
AnbrF arat!ft Tcknlkv. EndijddMestekLk6t oa:.,t,t (unbn
Afir f.saflm Yantmas
aawuruFornu
AntaryaAtariirkTeknikveEnd0nriMedekLkesi
DaEcrtrkKutiibijafisTasanmyantmasSa.rn:mesinin
kallm kotollanhvejan.am€ninrtmmaddeteiniaynenl:but€rigimibeyan€derebeyanml
agaEdaki
im:amilednavtanm.
Not 3u form ekiksizolarakdoldo.uladkv€ iize ndeyalnfta rumurunuzun
Vaz'l'
konacaklri
2a4 kapalr
ola€ktasaamlann
oldulupakete
(epezaratii* Teknikv€ EndiinriMesl€krcesi
xal'yakaMahallesi
Yldmmseyaztcaddesi.
No2
)

Benzer belgeler

Özet Sinemada Hayal Kırıklığı: Hayalin İdeolojik Sunumu

Özet Sinemada Hayal Kırıklığı: Hayalin İdeolojik Sunumu http://www.idefix.com/kitap/toplumbilim-sayi-18-avrupa-sinemasi-ozel-sayisikolektif/tanim.asp?sid=MGFPQ0RQ550WW4KCM97G VIEW ITEM http://www.baglam.com/kitapyazar/tb18.htm VIEW ITEM Biryıldız, E. (2...

Detaylı

ir uirri eciriu MUDuRrucUNr

ir uirri eciriu MUDuRrucUNr 4' ihaleye katrlabilme gartlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik delerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ihaleye katllma Frtlan ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatr gereti kaytth oldulu ...

Detaylı