ilçe milli eğitim müdürlükleri sgk prim borç sorgulaması klavuzu

Transkript

ilçe milli eğitim müdürlükleri sgk prim borç sorgulaması klavuzu
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SGK PRİM BORÇ SORGULAMASI
KLAVUZU
İlçenizde bulunan Özel Motorlu Taşıt ve Sürücü Kurslarının sigorta prim borç sorgulamalarının
yapılabilmesi için gereken işlemler ve izlenecek yol aşağıdaki gibidir;
1. ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü SGK müdürlüklerine resmi yazı ile başvurarak www.sgk.gov.tr internet
adresinde hizmet veren e-SGK bölümünden "Diğer Uygulamalar" menüsü altındaki "İdarelerce eborç Sorgulama" uygulamasına , belirlediği İlçe Milli Eğitim Personelleri için yetki alır.(Şekil-l, Şekil-2)
Şekil 1- www.sgk.gov.tr İnternet Sitesi
fv
vDiğer U ygulam alar
4-
C
S www.sgk.gov.tr vps/portal/tr/e_sg
ĞedfoneZsem»Hesapsam»
Geçici 2 0 .M ad de
Iştst'âKçi Giriş v e A y riş
Büd:rç»si
mmeL
Id a -'e îe rc e e - b o r ç S o -'s tfe m a
İşyeri gHchçes (4-a fc Siço?tais Çaaşördaniar Yönünden)
Iş î.a205. Mesiek naufcaifc £ v i c s n
Kemi Kurumlannca TOrfej* Gereli İşveren Borç
)
Şekil 2- İdarelerce e-borç Sorgulama Uygulaması
7S=7
&
2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri SGK uygulamalarından sorgulama yaparken kurumlara SGK
tarafından verilen 23 haneli iş yeri sici^numarasını kullanacaklardır. Aşağıda iş yeri sicil numarasının
açılımı bulunmaktadır, iş Yeri sicil numarasının ilk hanesi özel devamlı kurumlan sonraki 4 hane ise
Sürücü Kurslarını (8553) ifade etmektedir. (Şekil-3)
İş y e r i s ic il n o .
M
i® k o lu k o d u
2
S
5
5
S b .k d .
Ün.
Kd.
S ır a n o .
İl k o d u
İlçe
kodu
K o n tr o l
3
Şekil 3- iş Yeri Sigorta Sicil Numarası Açılımı
3. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri MEBBIS sisteminde yeni açılan "İl / İlçe Mem İşlemleri" menüsü
altında yer alan "SGK Borç Sorgu Giriş / Görüntüleme" ekranından yazdır butonunu kullanarak
"Kurum Dönem Personelleri Çalışma Saatleri" raporunu alır. Bu raporda belirlenen ay içinde ders
verilen personellerin statüsü (Kadrolu veya Ders Ücretli) ve seçilen ayda kaç saat eğitim verildiği
bilgileri yer almaktadır.
,
4. ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri SGK tarafından sunulan "İdarelerce e-borç Sorgulama" uygulamasına
kendi kullanıcı adı şifrelerini kullanarak giriş yapar. (Şekil-4)
id a r e l e r c e e
-b
o r ç so rg u la m a
K u lla n ıc ı a d ;
Ş if re
g iriş y a p
-
-----............................................................................ıW l
Şekil-4 : İdarelerce e-borç Sorgulama Uygulaması Kullanıcı Giriş Ekranı
5. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yetki verilen kullanıcılar borç sorgulama ekranına giriş yaparak
sorgu parametrelerine kuruma ait iş yeri sicil numarasını girerek kurumun borçlarını
görüntüleyebilirler. (Şekil 5)
Ancak bu borçlar işyerinin şimdiye kadar SGK ya olan toplam borcunu göstermektedir. Dönem açma
işlemlerinde toplam borç dikkate alınmayacaktır. SGK tarafından ilgili uygulamada değişiklik
yapılarak kurumların ay bazında borçları elektronik ortamda görünür duruma getirilecektir. Bu
uygulama aktif duruma gelene kadar Özel Motorlu Taşıt ve Sürücü Kursları 2014 Mart döneminden
itibaren SGK ya borçlarının olmadığına dair SGK Müdürlüklerinden alınacak resmi yazı ile İlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerine başvuracaklardır, ilgili uygulama aktif hale geldikten sonra resmi yazı
istenmeyecek ekran üzerinden sorgulama gerçekleştirilecektir. Şekil-7 de bir kuruma ait borç
sorgusu görüntülenmektedir.
Googie Chrome'un şifrenizi kaydetmesini istiybr musunuz?
; Şifreyi kaydet
Bu site için hiçoir zaman
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SGK
ti ı/tvvMt»
Çıktş | Ş if re d e ğ iş t ir
S O S Y A L G Ü V EN L İK KURUMU B A Ş K A N L IĞ I
E -B O R Ç SORGULA M A
B o r ç s o rg u la m a
Tescili S o rg u la m a
İi Kodu Bilgileri (S xcel)
|jş y e r i S ig o rta lıla r ı S o rg u m a la
[İliş ik s iz lik B e lg e s i B a ş v u ru K o n tro l
2 0 0 9 © S o s y a l S ig o rta la r K urum u
Şekil 5- İdarelerce e-borç Sorgulama Ekranı Ana Sayfası
fil
SGK - Bore G örüntülem e
4*»*
mSjp
Ç*
x
h tt'D S' ■i?u y g .S Q k. Q O V . t r
SGK
n rr
f i A Ç r> r n 1■^"«
r f 7 •:}r\ ~r h n rf*c n r r
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
A n a S a y fa j G e rt D ö n j Y a z d ır j Ç ıkış
S O S Y A L G Ü V E N L İK K U R U M U B A Ş K A N L IĞ I
E -B O R C S O R G U L A M A
S o rg u P a r a m e fcrelen
Yeni
Eski
Şube K odu
Şube K odu
Sıra
No
.......................... L _ ___ , I
B o r ç S o r g u la
K od u
S o rg u
T a rih î
I................... aolos^ol*;
T e m iz le
2009 © Sosyal Sigortalar Kurumu
&%ÇK Sayfa k*rKjî
ilgili ıtytışmarhk Halimle Kmıtm kayıHar?
Şekil 6- İdarelerce e-borç Sorgulama Borç Sorgu Ekranı
çA-j
j
j_j SGK - Borç Görüntüleme
4"
C
S Https
x \...
-::xjT
ât
*
uyg.sgk.gov.tr .
«fîfssraa» »■**«*?
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
A n a S a y fa | G e ri D ö n | Y a z d ır J Ç ıkış
S O S Y A L G Ü V E N L İK K U R U M U B A Ş K A N L IĞ I
E -B O R C S O R G U L A M A
İ Ş Y E R İ B İL G İL E R İ (ş u b e s i: S G K İ
İ ş y e r i n u m a ra s ı
İş y e r i ün van ı
İş in m a h iy e t i
I S O S Y A L G U V .IL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü İ ifk o d u l
2855301
■
■
5 S H
iş le m T a rth ii2 0 .05.2014
H
SÜRÜCÜ KURSU
CSJ
İ ş y e r i a d re s i
İh a le m a k a m » u n v a n ı
İh a le m a k a m ı a d re s i
S o rg u ta r ih i
20.05.201 4 j M e rn is N o :!
B O R Ç B İL G İL E R İ
i
B o rç T ü rü
B o rç A s iı
G e c ik m e Z a m m ı
T o p la m
P rim
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
İş s lz fik
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
İP C
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
T o p la m
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Şekil 7- Kurum Borçları Görüntüleme Ekranı
6-
ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri her ayın 15 inden itibaren Şekil 8 de görülen işyeri Sigorta
Sorgulama ekranını kullanarak, Şekil-9 da görülen "Sigortalının Hizmet Dökümünün idareler
Tarafından Sorgulama Giriş Ekranı" na kulanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.
7. ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şekil 10 da görülen sorgulama ekranını kullanarak kurumun iş yeri
sicil numarası, yıl ve aya göre kurum tarafından SGK ya bildirimleri yapılan personelleri listeler.
i
Yazdır butonunu kullanarak ilgili ay için bildirimi yapılan personellerin listesini alır. Personel bazında
prim gün sayısını kontrol etmek için Detay bölümüne tıklanarak bildirimi yapılan gün sayısı
görüntülenebilirdeki! 11). Ders ücretli personelin prim gün sayısı personelin girdiği dersin 7.5 ile
bölümünden elde edilen sonuç kadar olmalıdır.
8. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri MEBBIS sisteminden alınan "Kurum Dönem Personelleri Çalışma
Saatleri" raporu ile SGK sisteminden alınan iş Yeri Sigorta Sorgulama Ekranı Personel raporunu
karşılaştırır. Bildirimi yapılmayan personeli bulunan kurumlara veya prim günü eksik olarak bildirilen
personel bulunan kurumlara dönem açılışına izin vermez.
9. 2014 Mart döneminden itibaren borcunun olmadığını belgelendiren, personel bildirimlerini ve
prim gün sayılarını eksiksiz olarak bildiren kurumların dönem açılışları ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri
1
tarafından aynı gün MEBBIS sisteminde yer alan "SGK Borç Sorgu Giriş / Görüntüleme" ekranına giriş
yapılır.
:
T«ial Sçföuid
O
; k u i U n i t ı û i f i j E k ra n ;
*
işyeri ile Ç a lış a n S o rg u la
i»ini i»>a>ül'
x
uyg.sglcgov.tr
yiMŞ j
İşyeri M Kodu
cr~
işyeri Yeni Şube Kodu
ez:
n— ı
İşyeri Eski Şube K odu
İşyeri Sıra Numarası
İşyeri Aracı Numarası
f^yeri Dör*cm Yi!
2014 ’
İşyeri Donem Ay
Mart
M
*
: D e va m I , Te m izle I
1
m
=
r n i g
: İ l i l
MHImMSMBHMHmHMMaBH
i-.î, v,
f,
rivf.tse.,,
'f '
-V.
1 0 7 1 .0 -
D«t*y
Detay
OtfUy
1 0 7 1 .0
Detay
1871.0
107*»Ö
~
m
e
mm*.
Ç ık ış
i https:/ uyg.sgk.gov.tr borci
mmm
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
j Ş if r e d e ğ i ş t i r
s o s y a l
g ü v e n l ik
k u r u m u
b a ş k a n l ig i
E -B O R C S O R G U LA M A
B o r ç s o r g u la m a
T e s c i l S o r g u la m a
İ l K o d u B il a i E e r H E x c e O
İ ş y e r i S ig o r t a l ıl a r ı S o r g u m a l a
^
st^
i eT g e s t f a ş V ü r u ^ o n ? « ^
2009 € ) S osyal S ig o rta lar Kurum u
Şekil 8- iş Yeri Sigortalıları Sorgulama
13
1
_j Ân g menü
J
K ullan ıcı Giriş Ekranı
X
CZ)
).. ©
Üi
% .
0
I
e
III
i
X
.. uyg.sgk.gov.tr
%\%
SİGOR TALIM IN H İZ M E T DÖKÜMÜNÜN İD A R ELER TAR AFIN D A N SO R G U LA M A GİRİŞ EKRANI
1
K u lla n ıcı A d ı
v
:
|
1 ________________1
k e
Giriş |
i
X T C.Sos>*al G üv enlik K u ru m u
Şekil 9 -Sigortalının Hizmet Dökümünün idareler Tarafından Sorgulama Giriş Ekranı
73j
^
O
.... u y9.sgk.g0y.tr
işyeri ile Çalışan Sorgula
x
:
r_
r
]
Vâzdîf
işyen Ü Kodu
İş y e ri Y «m i Ş u b e K o d u
İşyeri
Eskî
Şube Kodu
işyeri Sıra, Numarası
İşyeri Aracı Numarası
İş y e ri DÖnerr» Yıl
2014 *
İşyeri Dönem A y
A y seçiniz r
I r 3- |
T.C.Sosyal Güvenlik kurumu
Şekil 10. İşyeri Sigortalıları Sorgulama Ekranı
r:r j
«
j£sdj.Şeıg«U
C
x
,«
._ .
.., uyg.sgk.gov.tr
Ha!_______________
K u lla n ıcı Q iii} E b a tt ı
X
işyeri ile Ç a lışa n S o rg u la
x
*w
.........................................................................
K ü f e Î -.-5
Ç tk ış |
Yazdsr
İşyeri İl Kodu
O ”
İşyeri Yeni Şube Kodu
İşyeri Eski Şybe Kodu
İşyeri Sıra Numarası
İşyeri Aracı Numarası
İşyeri Dönem Yi!
2014 *
I f y e r t Dörş<*m A y
Mart
i D evam I
T
i T e m iz le
ffc Soyadı
| Kazancı
1 0 7 1 .0
1071.0
Detay
Şekil 11. işyeri Sigortalıları Sorgulama'Sonuç Ekranı

Benzer belgeler