İÇİNDEKİLER Sunuş Anadolu`da Bir Tatar Noyanı: Samagar Ahmet

Transkript

İÇİNDEKİLER Sunuş Anadolu`da Bir Tatar Noyanı: Samagar Ahmet
İÇİNDEKİLER
Sunuş
Anadolu’da Bir Tatar Noyanı: Samagar
Ahmet TOKSOY ..................................................................................
1
Emîr Timur ve Mirza Şahruh Dönemlerinde Timurlu Devleti’nde
Elçilik Münasebetleri
Mustafa ŞAHİN ...................................................................................
7
Barutun Ortaya Çıkışı, Kullanımı ve Askerî Müzedeki Osmanlı
Devri Barutluk Örnekleri
Şenay ÇİMEN IŞIK ..............................................................................
37
Mirliva Ahmed Avni Paşa ve Hatıratı
Osman ÖNDEŞ …………………………………………………......…….
55
XIX. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Hazırlanan İki
Risale: Vebâ-yı Bakarî ve Zâtülcenb
Zeynel ÖZLÜ........................................................................................
Kırgızistan, Tarihi
Kırgızistan İlişkileri
ve XX.
99
Yüzyıldan Günümüze Türkiye-
Levent ÜNAL ……………………………………………………………….
115
İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de Seferberlik
Barış BORLAT ………………………………………………….………….
Yayım İlkeleri
149
CONTENTS
Introduction
Samagar: A Tatar Noyan in Anatolia
Ahmet TOKSOY ....……………………………………………………..….
1
Ambassadorial Relations in Timurid Empire During the Rules of
Emir Timur and Mirza Shahrukh
Mustafa ŞAHİN .............................................................................…...
Emergence of Gunpowder, Its Use, and the Ottoman
Gunpowder Flask Collection in the Military Museum
Şenay ÇİMEN IŞIK…………………………………………………………
7
37
Mirliva [General] Ahmed Avni Pasha and His Memoirs
Osman ÖNDEŞ ..........................................................................…......
55
Two Pamphlets Prepared in the Late 19th Century in the
Ottoman Empire: Vebâ-yi Bakarî [Rinderpest] and Zâtülcenb
[Pleurisy]
Zeynel ÖZLÜ .....................................................................……………
99
Kyrgyzstan, Its History, and Turkey-Kyrgyzstan Relations Since
the 20th Century
Levent ÜNAL .............................................................………………….
115
Mobilization in Turkey During World War II
Barış BORLAT …………………………………………………......…..….
Publication Guidelines
149

Benzer belgeler