Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Gençlik Raporu 2012.

Transkript

Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Gençlik Raporu 2012.
Sayı: 13509
17 Mayıs 2013
10:00
İstatistiklerle Gençlik, 2012
Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde günün önemine atfen özel yayın ya da
haber bülteni yayımlamaya başlamıştır.
Bu kapsamda, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” çerçevesinde genç nüfusa (15-24 yaş
grubu) ilişkin geçen yıl ilk defa hazırlanan “İstatistiklerle Gençlik, 2011” yayını, bu yıl güncel bilgileri
içerecek şekilde tekrar yayımlanmıştır. Bu haber bülteninde, ülkemizdeki genç nüfusun temel özelliklerini
ortaya koyan istatistiklere yer verilirken, eş zamanlı olarak çıkarılan “İstatistiklerle Gençlik, 2012” kitabında
genç nüfusa yönelik ayrıntılı tablolar da kullanıcılara sunulmaktadır.
Türkiye nüfusunun %16,6’sı gençtir
Ülkemizin toplam nüfusu 2012 yılı sonu itibariyle 75 627 384 kişi olup bunun %16,6’sını (12 591 641 kişi)
gençler oluşturmaktadır. Genç nüfus oranı 1935 yılında %15,1, 1980-2000 yılları arasında ortalama olarak
%20 iken bu yıldan sonra azalma eğilimi göstermiştir.
Genç nüfusun %51,1‘ini genç erkekler, %48,9’unu ise genç kadınlar oluşturmaktadır.
Gençlerin toplam nüfus içindeki oranı, 2075 yılında %10,1’e düşecektir
Nüfus projeksiyonlarına göre, 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %15,1’e, 2050
yılında %11,7‘ye, 2075 yılında ise %10,1’e düşeceği tahmin edilmektedir.
Seçilmiş Ülkelere Göre Genç Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Oranı, 2011
Kaynak: Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Komisyonu, İstatistiksel Veritabanı
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2011
* Brezilya ve Meksika için değerler 2010 yılına aittir
Seçilmiş ülkelere göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, 2011 yılında 15-24 yaş
grubundaki genç nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerden birinin Türkiye (%16,8) olduğu görülmektedir.
Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalamasına göre genç nüfus oranı %11,8 iken, Amerika Birleşik Devletleri’nde
%14,1 ve Kanada’da %13,3’tür. Bu oran, 2010 yılında Brezilya’da %17,2 ve Meksika’da %18,3’tür.
Yükseköğretimde net okullaşma oranı (18-22 yaş grubu) %35’tir
Yükseköğretimde 2011/'12 akademik yılında net okullaşma oranında cinsiyete göre fark görülmemektedir.
Yükseköğretime devam eden gençlerde (16-24 yaş grubu) cinsiyetler arasında en
önemli fark, önlisans programında görülmektedir
Lisans, lisansüstü ve tıpta uzmanlıkta 2011/'12 akademik yılında belirgin cinsiyet farkı görülmez iken,
cinsiyet farkı en çok önlisans eğitiminde görülmektedir. Örgün önlisans programında genç erkekler
(%62,5), açık öğretim ön lisans programında ise (%62,1) genç kadınlar daha fazladır.
Genç işsizlik oranı 2012 yılında %17,5’tir
2012 yılında toplam nüfusun işgücüne katılım oranı %50, işsizlik oranı %9,2 ve tarım dışı işsizlik oranı
%11,5 iken, gençlerde işgücüne katılım oranı %38,2, işsizlik oranı %17,5 ve tarım-dışı işsizlik oranı ise
%20,8’dir. İşsizlik oranı genç erkeklerde %16,3, genç kadınlarda ise %19,9‘dur. Tarım-dışı işsizlik oranı ise
genç erkeklerde %18,4, genç kadınlarda %26,1’dir.
Genç Nüfusun ve Toplam Nüfusun İşsizlik Oranı, 2005-2012
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi
Genç nüfusun %14,2’si evlidir
Ülkemizde genç nüfusun %14,2‘si evlidir. 2012 yılında genç erkeklerin %5,5‘i, genç kadınların ise %23,2’si
evlidir. Genç nüfusun evlenme oranı yıllara göre düşme göstermekle birlikte, evlenmede cinsiyetler arası
fark hala çok yüksektir. Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,7 iken, kadınlar için 23,5’tir.
Yaşamının herhangi bir döneminde eşinden ya da birlikte yaşadığı kişiden fiziksel ya
da cinsel şiddet görmüş genç kadınların oranı %35,3’tür
2008 yılında, yaşamının herhangi bir döneminde eşinden ya da birlikte yaşadığı kişiden fiziksel ya da
cinsel şiddet görmüş kadın oranı %41,9‘dur. Bu oran, genç kadınlarda %35,3’tür. Son 12 ay içerisinde
eşinden ya da birlikte yaşadığı kişiden fiziksel ya da cinsel şiddet görmüş kadın oranı 13,7 iken bu oran
genç kadınlarda %21,3’tür.
Anne ve babalar, gençler ile en çok arkadaş seçimi konusunda problem yaşamaktadır
2011 yılında anne ve babalar, 13-25 yaş grubundaki çocukları ile en çok arkadaş seçiminde (%33,7)
problem yaşamaktadır. Çocuklarının harcama ve tüketim alışkanlığında problem yaşayan anne ve
babaların oranı %30,6, kılık kıyafet tarzında problem yaşayanların oranı %29,4, yemek ve ev düzeni
alışkanlığında sorun yaşayanların oranı ise %23,3’tür.
Gençler ise anne ve babaları ile en çok harcama ve tüketim alışkanlıkları konusunda
problem yaşamaktadır
2011 yılında 18-25 yaş grubundaki gençler, anne ve babaları ile en çok harcama ve tüketim alışkanlıkları
konusunda problem yaşamaktadır. Yemek ve ev düzeni alışkanlıklarında problem yaşayan gençlerin oranı
%24,5, arkadaş seçiminde problem yaşayanların oranı %22,7, kılık kıyafet tarzında problem yaşayanların
oranı ise %22,4’tür.
Gençlerin %14,8’i fazla kilolu, %3,8’i ise obezdir
2012 yılında gençlerin vücut kitle indekslerine göre %69,2’sinin normal değerlerde olduğu görülmektedir.
Gençlerin, %14,8’i fazla kilolu, %3,8’i obez iken %12,2’si düşük kiloludur.
Gençlerin %8,6’sı alkol kullanmaktadır
Hiç alkollü içecek kullanmamış olan gençlerin oranı, 2010 yılında %83,9’dur. Alkol kullanan genç erkeklerin
oranı (%14,7), genç kadınların oranından (%2,8) yaklaşık 5 kat daha fazladır. Gençlerin %18,6’sı 14 ve
daha küçük yaşta iken ilk kez alkollü içecek denemiştir.
Gençlerde internet kullanım oranı %67,7’dir
2012 yılında, genç erkeklerin internet kullanım oranı %80,6 iken, genç kadınlarda bu oran %55,4’tür.
Gençlerin%24,1’i sıklıkla kitap okumaktadır
2011 yılında, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetleri değişik alanlarda incelendiğinde, gençlerin %52,2’si
ara sıra kitap okurken, %24,1’i sıklıkla kitap okumaktadır. Gençlerin %52,5’i ara sıra gazete okurken,
%26,4’ü sıklıkla gazete okumaktadır. Bar, gece kulübü vb. yerlere gitme alışkanlığı olan genç oranı
%14,4’tür.
Gençlerin %47,1’i beş yıl sonra Türkiye’nin ekonomik açıdan iyi yönde değişeceğini
düşünmektedir
Yetişkinlerin %39,8’i beş yıl sonra Türkiye’nin ekonomik açıdan iyi yönde değişeceğini düşünmektedir.
Gençlerin %47’si beş yıl sonra kamu hizmetlerinin sunumunda, %45,6’sı ise sosyal haklar ve özgürlüklerde
iyi yönde bir değişim olacağını düşünürken, bu oranlar yetişkin nüfusta (25 yaş ve üzeri) sırasıyla %40,8 ve
%37,6’dır.
Mutlu olduğunu beyan eden gençlerin oranı %64,6’dır
Gençlerin %69,6’sı, 2011 yılında mutlu olduğunu beyan ederken, bu oran 2012 yılında 5 puan düşerek
%64,6 olmuştur. 2011 yılında gençlerin %5,4’ü mutsuz olduğunu beyan ederken, 2012 yılında bu oran
%9,4’e yükselmiştir.
Gençlerin yaklaşık %84’ü gelecekten umutludur
Genç erkeklerin %83,2’si, 2012 yılında umutlu olduğunu beyan ederken, genç kadınların %84,2’si umutlu
olduğunu beyan etmiştir. Umut oranı 25 ve daha üstü yaştaki yetişkinlerde, gençlere oranla daha düşüktür.
Gençler %50,9 oranında diğer insanların arkadaş çevrelerine önem veriyor
Yetişkinlerin %53,3’ü diğer insanların aile yaşam biçimlerine önem verirken, gençlerde bu oran %50,9’dur.
Aile yaşam biçimine verilen önem %50,4 ile gençlerde ikinci sırada yer alırken, yetişkinlerde insanların
arkadaş çevrelerine verilen önem %49,7 ile ikinci sıradadır.
_____________________________________________________________________________________
AÇIKLAMALAR
Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine göre oldukça genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen, yaklaşık 10 yıllık
bir gelecek içerisinde doğuşta beklenen ömrün uzaması ve toplam doğurganlık hızındaki azalış nedeniyle
gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahip olacaktır. Etkin gençlik politikaları üretmenin önündeki engelleri aşma ve
kalıcı çözüm sağlayacak yapısal değişiklikleri gerçekleştirme doğrultusunda atılacak en önemli adım,
ülkemizdeki gençlere yönelik, eğitim, sağlık, kişisel yaşam, işgücü, sosyal katılım, gelirden eşit pay alması
vb. konularda politikaların üretilmesi ile mümkün olacaktır. Bu alanda gerekli politikaların oluşturulması ve
oluşturulan politikaların sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, TÜİK “İstatistiklerle Gençlik, 2012”
yayınını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde özel olarak yayımlanmıştır.
Veri seti ve yayında yer alan veriler, TÜİK ’in gerçekleştirdiği sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan,
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin çalışmalarından yararlanılarak derlenmiştir.
Bilgi icin: Dilek GÜDER
Telefon: +90 312 410 06 24
e.posta: [email protected]

Benzer belgeler

İstatistiklerle Gençlik-(2014-14.05.2015)

İstatistiklerle Gençlik-(2014-14.05.2015) Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine göre oldukça genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen yaklaşık 8 yıllık bir gelecek içerisinde doğuşta beklenen ömrün uzaması ve toplam doğurganlık hızındaki azalış ...

Detaylı