Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına

Transkript

Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına
A İNŞA
S
I
­­
Avrupa Konseyi hakkında
1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi, çocuklar dâhil olmak üzere bireylerin
korunmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer referans
belgelerine dayanan ortak ve demokratik prensipler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Çocukların insan haklarını güvence altına almak ve teşvik etmek ve çocukları
her türlü şiddetten korumak için “Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Bir
Avrupa İnşası” programı geliştirilmiştir.
Bu broşür, Türkiye’de Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından
yürütülen “Beştebir Kampanyası -Avrupa Konseyi, Çocukların Cinsel
Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunması-” kapsamında Hollanda
Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği’nin Matra Programı çerçevesinde
bastırılmıştır.
Building a Europe for and with children
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
www.coe.int/children
[email protected]
TUR – PREMS 21014 – © Avrupa Konseyi – Resimler: Lotte Klaverr
ÇOCUK
LAR İÇ
İN VE
ÇOCUK
LARLA
BİRLİK
TE BİR
AVRUP
ürü
m
ö
S
l
e
s
ın Cin
r
a
l
k
u
c
o
Ç
arşı
k
a
r
a
m
s
i
İst
upa
r
v
A
ve Cinsel
n
i
k
ş
ına İli
s
a
m
n
u
r
Ko
mesi
ş
e
l
z
ö
S
i
Konsey
detin en
id
ş
n
a
n
ula
karşı uyg
uk “seks
c
a
o
r
ç
la
n
k
o
u
y
c
il
r, ço
2m
00
el istisma e, her yıl yaklaşık
s
ış 10-20.0
in
c
m
a
e
r
v
ğ
u
r
ü
r
ö
a
ü
r
g
m
n
’e
ma
Cinsel sö
ir. UnIcef ternette, cinsel istis dır. Bu çocuklarda
d
n
e
d
in
r
le
İn
ta
ve büyük
kötü biçim e kullanılmaktadır.
er almak
iş
y
m
ü
il
t
d
n
e
ü
k
r
r
ö
g
nd
l, te
endüstrisi”
dan fazla iştir. Çoğu meçhu
n
o
y
il
m
it 1
ilm
pit edileb dir.
çocuğa a
s
e
t
i
ğ
li
kim
kte
amakta,
m
çok azının n istismar edilme
n
lu
u
b
r
le
hale
lık
in istatistik
k
ihtimalle
iş
il
yük farklı
a
ü
b
ın
r
a
la
t
d
u
ın
y
ın
bo
ras
tismarının çek vaka sayısı a ki çocuk istismarın
is
k
u
c
o
ç
a
l
r
Avrupa’da ilen vakalarla ge
ğun sosya
, Avrupa’d
r
u
e
c
il
o
r
ç
e
a
v
i
d
k
a
y
dir
de
ikle cinsel
arafından
ancak bil inmektedir. Elimiz
ll
t
e
r
z
e
ö
il
,
iş
e
k
t
e
ın
ak
i
i bil
şidd
lik verdiğ
olduğu iy ile içinde, çocuğa y ektedir. Çocukları
e
c
n
ö
ır
d
n
m
la a
zun zama
ini göster
u
çoğunluk
iğ
t
in
ş
le
in
k
y
e
e
ç
s
on
e ger
Avrupa K
,
çevresind
k
a
m
u
r
arşı ko
şiddete k
lmuştur.
o
u
n
o
k
ir
b
Bu sözleşmenin amacı nedir?
Çocukların Cinsel Sömürüye ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi, çocuklara karşı işlenen cinsel suçların önlenmesi, faillerinin yargılanması ve
çocuk mağdurların korunması yönünde atılan önemli bir adımdır.
Çocukların korunması amacı bu sözleşmenin merkezinde yer alır. Sözleşme her yönüyle,
çocuk haklarına saygı, çocukların esenliğinin sağlanması, görüşlerine, ihtiyaçlarına ve
endişelerine cevap verilmesi ve her zaman yüksek menfaatlerine göre hareket edilmesi
konularına odaklanmıştır.
Sözleşmeye göre devletlerin yapması gerekenler nelerdir?
Sözleşmenin kapsamında
hangi suçlar yer alır?
Sözleşme, cinsel sömürü ve cinsel istismar oluşturan davranışları Madde 18-23’te
tanımlamaktadır.
Bu sözleşme ile ilk kez bir uluslararası anlaşma, cinsel istismar suçunu tanımlamakta
ve cinsel istismarı suç saymaktadır. Araştırmaların ortaya koyduğuna göre, çocukların
tanıdığı kimseler ya da ilişkisi olan kimseler tarafından cinsel istismara uğraması,
çocuklara karşı cinsel şiddetin psikolojik açıdan en fazla hasar yaratan ve mağdur
üzerinde uzun süre kalıcı etkiler bırakan şekillerinden biridir. Sözleşme, bir yetişkinin
bir çocukla cinsel açıdan ilişki kurduğu vakaların, özellikle zor kullanma ve tehdit
unsuru varsa, suç oluşturduğunu kabul etmektedir.
Önleyici tedbirler
Sözleşme şu davranışların da suç oluşturduğunu kabul eder:
çocuk fuhuşuyla ilgili suçlar;
çocuklarla temas halinde çalışan kimselerin incelenmesi, işe alınıp eğitilmesi;
çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismar konusunda ve kendilerini bunlardan nasıl koruyacakları konusunda
bilinçlendirilmesi;
çocuklara karşı cinsel suçları önlemek amacıyla, hem suçlular hem de muhtemel suçlularla ilgili müdahale
tedbirlerinin alınması ve bunların düzenli aralıklarla izlenmesi.
Koruyucu tedbirler
mağdurları ve ailelerini desteklemeye yönelik programlar geliştirilmesi, iyileştirici yardım ve acil psikolojik destek
sağlayacak bir düzen kurulması;
cinsel sömürü ve cinsel istismar şüphesi bulunan durumların bildirilmesinin teşvik edilmesi;
danışmanlık hizmeti verecek, telefon ve internet acil yardım hatlarının tesis edilmesi.
Ceza hukukuna ilişkin tedbirler
yasal olarak cinsel faaliyetlere girebilecek yaşa erişmemiş bir çocukla bu tür faaliyetlere girişmek gibi belirli davranışların ceza gerektiren suç sayılmasının sağlanması;
Çocuk fuhşuna olan talep önemli derecede artmıştır ve çoğu kez organize suçlar
ve insan ticaretiyle bağlantılıdır. Sözleşme, fuhuş yapan çocukları hem “çalıştıranlar”
hem de “kullananlar” için cezai yaptırımlar getirerek, bu konudaki arz ile talep
arasında bağ oluşturmaktadır.
çocuk pornografisiyle ilgili suçlar;
Çocuk hakkında pornografik yayınların üretilmesi, önerilmesi, dağıtılması, bunlara
sahip olunması ve internet ortamında görüntülenmesi sözleşmede suç oluşturan
fiiller olarak kabul edilmektedir.
çocuklara cinsel amaçlı teklifler yapılması (kandırılması);
Kandırma kavramı ilk kez uluslararası anlaşmada yer almakta; bu da göstermektedir
ki, çocukların ilk kez sanal ortamda, özellikle internetteki sohbet ve oyun sitelerinde
rastladıkları yetişkin kimselerle buluştuklarında cinsel yönden zarar görüyor
olmaları giderek daha endişe verici bir durum haline gelmektedir. “Kandırma” terimi,
cinsel haz amacıyla çocuğu kullanmak için çocuğu cinsel istismara hazırlama
anlamına gelmektedir.
özellikle de internet olmak üzere yeni teknolojiler kullanılarak çocuklara cinsel açıdan zarar verecek davranışların,
örneğin çocukların kandırılmasının (cinsel amaçlı tekliflerde bulunulmasının) suç olarak kabul edilmesi;
etkili, orantılı ve caydırıcı bir ceza sistemini yerleştirebilmek için açık ve net ortak kriterler geliştirilmesi;
çocuklara karşı işledikleri cinsel suçtan dolayı hüküm giymiş suçlular hakkındaki verilerin toplanıp saklanması.
Araştırmaya ve yargılamaya ilişkin çocuk dostu usuller
çocuk mağdurların yargı işlemleri süresince iyi korunması ve yaşamış oldukları sarsıntının daha da ağırlaşmasına
izin verilmemesi;
çocuk mağdurların mahremiyetinin, kimliğinin ve imajının korunması;
çocukların ve ailelerinin haklarına saygı gösterilerek çocuk mağdurların ihtiyaçlarına uygun tedbirlerin alınması;
çocuk mağdurlarla yapılan görüşmelerin sayıca sınırlı tutulması; bu görüşmelerin güven verici ortamlarda, bu
amaca yönelik eğitilmiş profesyonel kişilerce yapılması.
İzleme
bilgi ve veri toplanmasına katkıda bulunmak, Sözleşme’nin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde
uygulanmasının izlenmesine imkan sağlamak. Sözleşme gereği oluşturulan izleme mekanizması “Lanzarote
Komitesi”dir.
Kim cezalandırılabilir?
Sözleşmede belirlenmiş olan suçlardan herhangi birini
işleyen herhangi bir kişi hakkında yargı süreci başlatılabilir. En ağır suçlar için ise, söz konusu fiilin suç
sayılmadığı yabancı bir devletin sınırları içinde bile
işlense, suç faili, vatandaşı olduğu ülkeye döndüğünde
yargılanabilir. Bunun amacı çocuk seks turizmi ile
mücadele etmektir.

Benzer belgeler

Cinsel İçerikli Mesajlaşma

Cinsel İçerikli Mesajlaşma hem de “kullananlar” için cezai yaptırımlar getirerek, bu konudaki arz ile talep arasında bağ oluşturmaktadır. çocuk pornografisiyle ilgili suçlar; Çocuk hakkında pornografik yayınların üretilm...

Detaylı

Gerçek Zamanlı Çocuk Cinsel İstismarının Canlı Yayını

Gerçek Zamanlı Çocuk Cinsel İstismarının Canlı Yayını hem de “kullananlar” için cezai yaptırımlar getirerek, bu konudaki arz ile talep arasında bağ oluşturmaktadır. çocuk pornografisiyle ilgili suçlar; Çocuk hakkında pornografik yayınların üretilm...

Detaylı