Kullanım talimatını indir

Transkript

Kullanım talimatını indir
DTR-25 Kullanma Talimatý ve
Menü Haritasý
A5079 / Rev.3
www.entes.com.tr
DTR-25 güneþin doðma, batma zamanlarýna ilave olarak Sabah, Öðle, Ýkindi, Akþam ve Yatsý Namaz
vakitlerini otomatik olarak hesaplayan, gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý
tarafýndan ayarlanan saatlerde, Namaz saatleri, gün doðumu veya gün batýmý saatlerine göre kontaklarýna
baðlý cihazlarý kontrol etmek üzere tasarlanmýþtýr.
Gün
Yaz / Kýþ saati uygulama
durumu
Pil durumu
Program menüsü
içindeyken gösterilen
program için seçilen günler
1234567
Tarih
gg.aa.yy
Saat
SS:dd:ss
C1:
C2:
ESC tuþu
ESC
SET tuþu
SET
AUTO
MANUAL
Röle Auto ve manuel
durumu
Röle on/off konumu
YUKARI tuþu
AÞAÐI tuþu
ESC tuþu
: Ýzleme menüleri arasýnda geçiþi saðlar. Programlama modunda bir önceki menüye geçmek
veya yapýlan deðiþikliði iptal etmek için kullanýlýr
SET tuþu
: Ýzleme menüleri arasýnda geçiþi saðlar. 3 sn basýlý tutularak programlama moduna geçmeyi
saðlar. Programlama modunda menüye girmek ve parametre deðiþikliðini onaylamak için
YUKARI
kullanýlýr.
AÞAÐI tuþlarý : Ýzleme menüsünde program iþlem zamaný gösteriminde iþlem görecek programlarý
görüntülemek için kullanýlýr. Yukarý tuþuna 3 sn basýlý tutulduðunda C2 kontaðý, aþaðý
tuþuna 3 sn basýlý tutulduðunda C1 kontaðý manuel konuma geçirilir. Programlama modunda
menüler arasý geçiþ, parametre seçimi ve sayýsal deðer ayarý için kullanýlýr.
1
Güvenli Kullaným ve Kurulum Ýçin Uyarýlar
Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir.
- Cihaz üzerindeki herhangi bir iþlemden önce tüm besleme gerilimlerini kesiniz.
- Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkarmayýnýz.
- Cihazý solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazý temizlemek için sadece kuru bez kullanýnýz.
- Cihazý çalýþtýrmadan önce baðlantýlarýnýn doðru olduðunu kontrol ediniz.
- Cihazý panoya monte ediniz.
- Cihazýnýzdaki herhangi bir sorunda yetkili satýcýnýzla temas kurunuz.
Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek istenmeyen durumlardan üretici
firma hiç bir þekilde sorumlu tutulamaz.
- Rölelere baðlý yükler besleme gerilimi olmadan kontrol edilemez. Ana menüde röleler çekmiþ
(
ve/veya
) olarak görünüyor olsa bile besleme gerilimi olmadan röleler çekmez.
Namaz Saatleri uygulamasýnda Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn hazýrlamýþ olduðu Takvimler
referans olarak alýnmýþ, namaz saatleri hesap ayarlarý kontrol edilirken Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
Takvimleri esas alýnmýþtýr.
Cihazýn namaz vakitlerinden belli bir süre önce röle açmak ve belli bir süre röle kapatma uygulamasý dýþýnda
baþka bir amaç için kullanýlmamalýdýr. Namaz Vakitleri , takvimde belirtilmiþ sürelerden +/- 2 dakika farklýlýk
gösterebilir.Daha hassas ayar yapmak için cihazýn bulunduðu yerin enlem ve boylam bilgilerini BÖLGESEL
AYARLAR bölümünde MANUAL olarak girmek daha uygun olacaktýr.
- Cihaz içinde 2 adet ek pil rezerv bulunmaktadýr. Bu rezervler sayesinde ayarlanan bilgiler elektrik
kesilmelerine karþý korunur.
- Uzun süreli rezerv için pil kullanýlmýþtýr. Cihaz sürekli olarak besleme gerilimine baðlý kalýrsa bu pilin ömrü
10 yýldýr. Cihaz besleme gerilimine baðlanmaz ve rafta bekletilirse pilin ömrü 5 yýldýr.
- Rezerv pil sadece yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir.
2
MANUEL KULLANIM :
DTR-25’de kontak çýkýþlarýný manuel olarak kullanmak için ekranýn izleme menüsünde olmasý gerekir. Aþaðý
tuþu C1, yukarý tuþu C2 kontaðýný manuel konuma alýp çýkartmak için kullanýlýr. Aþaðý tuþuna 3sn basýlýnca
ekranda manuel yazýsýnýn çýktýðý görülür. Eðer kontak çekili durumdayken bu iþlem yapýlýrsa role kontaðýný
býrakýr. Kontak býrakmýþ konumdayken bir konum degiþikliði gerçekleþmez. Tekrar aþaðý tuþuna 3 sn
basýlýnca role kontaðýný çeker. Çektirme iþleminden sonra aþaðý tuþuna 3 sn basýlýnca kontak manuel
konumdan çýkar. Cihazýn kontaðý program akýþýna göre çekili yada býrakmýþ konumda kalýr. Ayný durumlar
yukarý tuþuyla C2 kontaðý için de geçerlidir. C1 ve C2 kontaklarýnýn ikisi de manuel konumdayken ekrandaki
“AUTO” yazýsý kaybolur.
ÝZLEME MENÜSÜ :
Ýzleme menüsünde menüler arasý geçiþ için Set ve Esc tuþu kullanýlýr. Ýzleme menüsünde ekran gerçek
tarih ve saat gösteriminden baþka bir gösterimde býrakýlýrsa, 60 sn sonra gerçek tarih ve saat gösterimine
döner.
PT
PT
16:12:10
18:45:52
C1:
C2:
Gerçek tarih
saat menüsü
PT
SABAH
05:42:00
C1:
C2:
Sabah namazý
saati ekraný
PT
OGLE
12:06:00
C1:
C2:
Ögle namazý
saati ekraný
Program iþlem zamaný menüsü cihazda yazýlý bulunan programlarý iþlem zamanýna göre sýrasýyla
göstermektedir. Yukarý aþaðý tuþlarýyla iþlem görecek programlar sýrasýyla gezilebilir. iþareti bulunan
programlar iþlem yapmamýþ anlamýna gelir.
PT
PT
YATSI
18:12:00
C1:
C2:
Yatsý namazý
saati ekraný
C1:
C2:
Gün doðumu
Saati menüsü
PT
GUNBATI
16:36:00
C1:
PO1-C1
05:44:00
C2:
C1:
Gün batýmý
Saati menüsü
C1:
C2:
Ýkindi namazý
saati ekraný
AKSAM
16:47:00
C1:
C2:
Akþam namazý
saati ekraný
PT
PT
C2-SAYI
000000
C1:
C2:
PT
C2-SURE
000000
C1:
PT
C1-SAYI
000000
C2:
C1:
C2:
C1 Kontaðý
çekme iþlem
sayýsý
C2 Kontaðý
çekili kalma
süresi (Saat)
4
C2:
Program
iþlem
zamaný
menüsü
PT
IKINDI
14:22:00
C2 Kontaðý
çekme iþlem
sayýsý
3
PT
GUNDOGU
07:22:00
C1-SURE
000000
C1:
C2:
C1 Kontaðý
çekili kalma
süresi (Saat)
DTR 25 Menü Ayarlarý
DTR 25 menülerinde yapýlan deðiþiklikler, izleme menüsüne dönerken sorulan “KAYDET” sorusu
onaylanmazsa iptal olur. Bu durum “ZAMAN AYARI” menüsü için geçerli deðildir. Zaman ayarý
menüsünde yapýlan deðiþiklikler hemen iþleme alýnýr.
Programlama modunda tuþlara 30 sn boyunca basýlmazsa izleme menüsüne dönülür. Yapýlan deðiþiklik
varsa iptal edilir. DTR 25 menülerini ayarlarken menü haritasýndan yardým alýnýz.
Program Menüsü:
P01 ile P32 arasýnda 32 adet programlama yapýlabilir. Programlar için yapýlacak ayarlar; kontak seçimi,
çekme zaman ayarý, çalýþacaðý gün seçimi, býrakma zaman ayarý, zaman çakýþmasý sorgusu ve onay
kýsmýndan ibarettir. Dolu olan bir program için anlattýklarýmýza ek olarak “DÜZELT” ve “SÝL” seçimleri vardýr.
Düzelt seçilirse programýn mevcut ayarlanmýþ deðerleri gözükerek yeniden ayarlanýr. Sil seçilirse program
tamamen silinir.
Kontak Seçimi (
):
Rolenin 2 adet kontak çýkýþý vardýr. Bunlar C1 ve C2 çýkýþlarýdýr. Kullanýcý hangi kontaðý kontrol etmek
istiyorsa onu seçmelidir.
Çekme Zaman Ayarý (
):
3 adet parametresi vardýr. Zaman, gün doðumu ve gün batýmý. Kullanýcý 3 parametreden kendine uygun
olaný seçebilir.
Zaman Parametresi (
):
Zaman parametresi gerçek zaman saati uygulamasýdýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý 00:00:00 (SS:dd:ss)
ile 23:59:59 arasýnda deðer girebilir.
Sabah Namaz Saati Parametresi (...) :
Sabah Namaz Saati ayarlý bölgesel konum ve tarihe göre Sabah Namaz vaktini referans alýr. Bu parametre
seçilirse kullanýcý sabah namazý zamanýna ±9:59:59 (SS:dd:ss) arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak
yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma olursa bulunduðu gün için ayarlanan
zaman (00:00:00) olur.
Öðle Namaz Saati Parametresi (...) :
Öðle Namaz Saati ayarlý bölgesel konum ve tarihe göre Öðle Namaz vaktini referans alýr. Bu parametre
seçilirse kullanýcý öðle namazý zamanýna ±9:59:59 (SS:dd:ss) arasýnda
zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma
olursa bulunduðu gün için ayarlanan zaman (00:00:00) olur.
Ýkindi Namaz Saati Parametresi (...):
Ýkindi Namaz Saati ayarlý bölgesel konum ve tarihe göre Ýkindi Namaz vaktini referans alýr. Bu parametre
seçilirse kullanýcý ikindi namazý zamanýna ±9:59:59 (SS:dd:ss) arasýnda
zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma
olursa bulunduðu gün için ayarlanan zaman (00:00:00) olur.
Akþam Namaz Saati Parametresi (...) :
Akþam Namaz Saati ayarlý bölgesel konum ve tarihe göre Akþam Namaz vaktini referans alýr. Bu parametre
seçilirse kullanýcý akþam namazý zamanýna ±9:59:59 (SS:dd:ss) arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak
yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma olursa bulunduðu gün için ayarlanan
zaman (00:00:00) olur.
Yatsý Namaz Saati Parametresi (...) :
Yatsý Namaz Saati ayarlý bölgesel konum ve tarihe göre Yatsý Namaz vaktini referans alýr. Bu parametre
seçilirse kullanýcý yatsý namazý zamanýna ±9:59:59 (SS:dd:ss) arasýnda
zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma
olursa bulunduðu gün için ayarlanan zaman (00:00:00) olur.
):
Gün Doðumu Parametresi (
Gün doðumu parametresi ayarlý konum ve tarihe göre gün doðumu zamanýný referans alýr. Bu parametre
seçilirse kullanýcý gün doðumu zamanýna ±9:59:59 (SS:dd:ss) arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak
yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma olursa bulunduðu gün için ayarlanan
zaman (00:00:00) olur.
5
6
Gün Batýmý Parametresi (
):
Gün batýmý parametresi ayarlý konum ve tarihe göre gün batýmý zamanýný referans alýr. Bu parametre seçilirse
kullanýcý gün batýmý zamanýna ±9:59:59 (SS:dd:ss) arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer
oluþturabilir. Yapýlan eklemelerde sonraki güne sarkma olursa bulunduðu gün için (23:59:59) ayarlamýþ
olur.
Çalýþma Günlerinin Seçimi:
Çalýþma gün seçimi programýn hangi gün/günler için çekme yapacaðýnýn ayarlandýðý menüdür. Seçim
olarak “HERGÜN” “EVET” seçilirse haftanýn 7 günü evet olarak ayarlanmýþ olur. “HAYIR” seçilirse kullanýcýya
pazartesi den itibaren haftanýn yedi günü için “EVET” ve “HAYIR” seçimi yapýtýrýlýr. Ekranýn üstünde 1 den
7'ye kadar sayýlar vardýr. Bu sayýlar programda seçilmiþ haftanýn günlerini ifade etmek için kullanýlmýþtýr.
“1” gösterimi pazartesiyi ifade eder. Dolu bir programda programýn içine girmeden hangi günler için
çalýþacaðý bu sayýlar sayesinde görülür.
):
Býrakma Zaman Ayarý (
8 adet parametresi vardýr. Zaman, gün doðumu, gün batýmý, sabah, öðle, ikindi, akþam ve yatsý Kullanýcý
8 parametreden kendine uygun olaný seçebilir. Bu parametreler çekme zaman ayarýnda anlatýlan parametrelerle
aynýdýr. Kullanýcý çekme için seçtiði parametrenin aynýsýný býrakmak için seçmek zorunda deðildir. Fakat
kullanýcý çekme zamaný ile býrakma zamanýný eþit ayarlamamalýdýr. Çekme modu gün batýmý, doðumu
sabah, öðle, ikindi, akþam veya yatsý vakitlerinden biri olarak seçilmiþ ve eðer býrakma modu da zaman
seçilecek ise zaman ayar süresi çekme süresinden küçük ayarlanmamalýdýr. Bunlarýn dýþýndaki durumlarda
býrakma süresi çekme süresinden küçük ayarlanýrsa býrakma zamaný ertesi güne ayarlanmýþ olur.
Zaman Çakýþmasý Sorgusu:
Role var olan programlarla yeni yazýlmýþ olan programýn zaman çakýþmasýný kontrol eder. Çakýþma varsa
“CAKISTI PXX” uyarýsý ile kullanýcýyý uyarýr. Çakýþma yoksa “PROGRAM UYGUN” uyarýsý verir. Bu uyarýlar
3 sn gösterilir. Gösterim sýrasýnda herhangi bir tuþa basýlýrsa 3sn beklemeden onay menüsüne geçilir.
7
Onay: Kullanýcýnýn programý onaylayýp onaylamadýðý sorulur. Onaylanmazsa program eski haliyle kalýr.
Onaylanýrsa deðiþiklikler hafýzada tutulur fakat kaydedilmemiþtir. Ýzleme menüsüne dönüþte “KAYDET”
sorusu onaylanýnca deðiþiklikler hafýzaya kaydedilir.Bkz: örnek program 1 ve 2
Birleþtirme Fonksiyonu:
Birleþtirme fonksiyonu mantýksal “VE” iþlemi yapar. Birleþtirilmiþ programlarýn ortak zaman diliminde, ilgili
kontaðýný çekili tutar. Bu fonksiyon ayný kontaða en az iki tane program yazýlýrsa kullanýlabilir. BIRLS-1 ve
BIRLS-2 olmak üzere iki alt menüsü vardýr. Menülerde “KAPALI” parametresi bulunmaktadýr. Kullanýcý en
az 2 programý seçtikten sonra bu parametre yerine “SONLAN” parametresi menüye dahil olur. Kullanýcý
yukarý aþaðý tuþlarýyla parametreler arasýnda dolaþýmý saðlar; birleþtirmek istediði programlarý set tuþuyla
seçer. Ýlk seçilen programýn kontaðýna göre seçim kolaylýðý için diðer kontaða yazýlmýþ programlar
gösterimden çýkartýlýr. Seçim iþlemini bitirmek için “SONLAN” parametresi seçilmelidir.
Bu iþlem sonunda BIRLS-X alt menüsü ayarlanmýþ ve dolu olarak gösterilecektir. Kullanýcý birleþtirme
fonksiyonunu kapatmak için “KAPALI” parametresini seçmelidir. Bu iþlem sonunda BIRLS-X alt menüsü
ayarlanmýþ ve boþ olarak gösterilecektir. Ýzleme menüsüne dönüþte “KAYDET” sorusu onaylanýnca yapýlan
deðiþiklikler hafýzaya kaydedilir.
Kontak Süresi Menüsü:
Bu menü “C1”ve “C2” kontaklarý ile ilgili çekme sayýsý ve çekili kalma süresinin sýfýrlandýðý menüdür. Kullanýcý
kontakla ilgili sýfýrlamak istediði parametreyi veya parametreleri silebilir.C1-SURE, C1- SAYI,C2-SURE ve
C2- SAYI olmak üzere 4 tane alt menüsü vardýr. Ýzleme menüsüne dönüþte “KAYDET” sorusu onaylanýnca
silme iþlemi gerçekleþir.
Ayar Ýzleme Menüsü:
Kullanýcýnýn alt menü ayarlarýný 3 sn’lik ekran gösterimleriyle kontrol edeceði menüdür. Programlarýn hangi
kontaða yazýldýðý, çekme býrakma zaman seçimleri ; birleþtirme fonksiyonu seçimleri; tatil kilidi ayarlarý;
saat dilimi, yaz/kýþ saati uygulamasý, coðrafi konum ve manuel kullaným modundan çýkýþ seçiminin hangi
parametreye ayarlandýðý gösterilir.Yukarý aþaðý ve Esc tuþlarý ekran görüntüsünün gösterim süresinin
uzamasýný saðlar. Set tuþuyla alt menü baþlýklarý arasýnda hýzlý geçiþ saðlar.
8
xxxx Sembolik gösterimdir ayarlý parametreler burada gösterilir
Bölgesel Ayarlar Menüsü:
Coðrafi ayarlarýn yapýldýðý menüdür.4 tane alt menüsü vardýr. Bu menüde yapýlan bütün ayarlarýn kayýt
iþlemi izleme menüsüne dönüþte “KAYDET” sorusu onaylanýnca gerçekleþir.
Dil Menüsü:
Türkçe ve Ýngilizce parametreleri vardýr. Kullanýcý set tuþuyla dil menüsüne girip yukarý aþaðý tuþlarýyla
parametre ayarlayýp set tuþuyla onaylar. Ýngilizce seçilirse menü dili kaydetmeyi beklemeden Ýngilizce'ye
ayarlanmýþ olur. Fakat izleme menüsüne dönerken bu ayar kaydedilmezse menü Türkçe kalýr. Dil menüsünün
Türkçe veya Ýngilizce seçimi konum menüsü parametrelerini deðiþtirir.
Konum Menüsü:
Belirtilen konuma göre gün doðumu ve gün batýmý saatleri otomatik olarak hesaplanýr. Kullanýcý manuel
parametresini seçip bulunduðu coðrafi konuma ait enlem ve boylam deðerlerini girebileceði gibi seçilen
dile göre hafýzada kayýtlý parametreleri de seçebilir. Seçilen dil Türkçe ise bu parametreler Türkiye’nin 81
ili ve Alanya, Bodrum ilçelerinden oluþurken, seçilen dil Ýngilizce ise 68 adet dünya saati bu parametreleri
oluþturur. Manuel parametresi hariç diðer parametrelerden biri seçildiginde saat dilimi otomatik ayarlanýr.
9
Saat Dilimi Menüsü:
Kullanýcýnýn buluduðu coðrafi konuma ait saat diliminin girildiði menüdür. Bu parametre ayarlý konuma göre
sadece gün doðumu ve gün batýmý saatlerine yansýr.
Yaz / Kýþ Saat Uygulamasý Menüsü:
Yaz kýþ saati uygulamasýnýn ayarlandýðý menüdür. 4 adet alt parametresi vardýr.
Kapalý Parametresi:
Bu parametre yaz / kýþ saat uygulamasýný kapatýr. Ekrandaki kar (kýþ saati gösterimi) ya da güneþ (yaz saati
gösterimi) sembolü kaybolur. Yaz saati sýrasýnda bu iþlem yapýldýysa gün doðumu ve batýmý saatleri 1 saat
geri alýnýr.
Avrupa Parametresi:
Avrupa yaz/kýþ saat uygulamasý tarihlerine göre Mart ayýnýn son pazarý 02:59:59 dan 04:00:00'a (1 saat
ileri) yaz saati uygulamasýna; Ekim ayýnýn son pazarý 02:59:59 dan 02:00:00'a (1 saat geri) kýþ saati
uygulamasýna geçiþ yapýlýr.
USA Parametresi:
USA yaz/kýþ saat uygulamasý tarihlerine göre Mart ayýnýn ikinci pazarý ile 01:59:59 dan 03:00:00'e (1 saat
ileri) yaz saati uygulamasýna; Kasým ayýnýn ilk pazarý 01:59:59 dan 01:00:00'e (1 saat geri) kýþ saati
uygulamasýna geçiþ yapýlýr.
Özel Parametresi:
Kullanýcý yaz/kýþ saati uygulamasýný özel parametresini seçerek yaz saati uygulamasýnýn yapýlacaðý ay
seçimi ; seçilen ayda gün seçiminin kaçýncý sýrada geleceði (örnek: Mart ayýnýn ikinci pazarýndaki “ikinci”
parametresinin seçimi. Gösterim olarak “hafta” geçmektedir.); gün seçimi , saat uygulamasýnýn ileri alýnacaðý
saat seçimi; Kýþ saati uygulamasýnýn yapýlacaðý ay seçimi ; seçilen ayda gün seçiminin kaçýncý sýrada
geleceði (örnek: Mart ayýnýn ikinci pazarýndaki “ikinci” parametresinin seçimi. Gösterim olarak “hafta”
geçmektedir) ; gün seçimi , saat uygulamasýnýn geri alýnacaðý saat seçimini yaparak bu ayarý tamamlar.
10
Namaz Saati Hesaplama Yöntemi Seçimi Menüsü
Tüm Namaz Saatleri hesabý yapýlýrken bulunan bölgenin enlem ve boylam bilgisine ihtiyaç vardýr. Fakat
Sabah ve Yatsý saatleri için ayrýca açý bilgisine ihtiyaç vardýr. Dünyada kabul görmüþ toplam 6 açý bilgisi
mevcuttur.
1) University of Islamic Science (UIS)
2) Islamic Society of North America (ISNA)
3) World Islamic League (WIL)
4) Um Ul-Qura, Makkah(UMQ)
5) Egyptian General Organisation of Surveying (EGOS)
6) Shia Ithna Ashari (SIA)
Türkiye'de açýlar için WIL yöntemi kullanýlmaktadýr.Diðer ülkelerdeki yöntemi cihaz otomatik olarak
bulmaktadýr. Ýstenilen farklý bir yöntem bu ekranda belirlenebilir.
Buna ilave olarak Sabah ve Yatsý vakitleri açýlarý ayrýca (14 -20 derece arasý) manual olarak da belirlenebilir.
Zaman Ayarý Menüsü:
Zaman ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. 3 adet alt menüsü vardýr. Bu menüde yapýlan deðiþiklikler direkt
olarak yansýr.
Tarih Menüsü: Gösterim þekli gg.aa.yy þeklindedir.
Saat Menüsü: Gösterim þekli SS.dd.ss þeklindedir.
Yüzyýl Menüsü: Bulunduðumuz senenin ilk iki hanesinin ayarlandýðý menüdür. Gösterim þekli yyyy
þeklindedir. Son iki hane deðerini tarih ayarýndan alýr. Ayarlanmak istendiðinde gösterim þekli yy-þekline döner. 19 ile 25 arasýndaki deðerlere ayarlanabilir.
11
12
Ekran Ayarý Menüsü:
Kontrast ayarýnýn yapýldýðý menüdür. 00 ile 15 arasýndaki deðerlere ayarlanabilir.
Tatil Kilidi Menüsü:
Ayarlanmýþ programlarý kullanýcý tarafýndan belirtilmiþ zaman aralýðýnda pasif durumda býrakýr. Tatil için 4
tane zaman dilimi ayarlanabilir. Kullanýcý tatil baþlangýç tarihini (gün.ay (gg:aa) olarak) baþlangýç saatini
(saat:dakika (SS:dd) olarak) ; bitiþ tarihini (gün.ay (gg:aa) olarak) bitiþ saatini (saat:dakika (SS:dd) olarak)
girip onaylamalýdýr. Onay iþleminden sonra TATÝL-X DOLU yazýsý çýkacaktýr. Dolu olan tatil kilidi ayarý için
“DÜZELT” ve “SÝL” seçimleri vardýr. Düzelt seçilirse tatil kilidi ayarýnýn mevcut ayarlanmýþ deðerleri görünerek
yeniden ayarlanýr. Sil seçilirse tatil kilidi ayarý tamamen silinir.
Izleme menüsüne dönüþte “KAYDET” sorusu onaylanýnca kayýt iþlemi gerçekleþir.
Bkz: örnek program 3
Manuel Konum Menüsü:
Kontak çýkýþý/çýkýþlarý manuel konuma alýndýktan sonra manuel konumdan çýkma parametresinin seçildiði
menüdür. 3 tane parametresi vardýr. Hangi parametre seçilirse seçilsin kullanýcý Yukarý/ Aþaðý tuþu/tuþlarý
ile manuel konumdan çýkabilir.
Kapalý Parametresi:
Kullanýcý Yukarý / Aþaðý tuþu / tuþlarýyla kontak çýkýþýný / çýkýþlarýný manuel konuma aldýktan sonra mutlaka
Yukarý / Aþaðý tuþu / tuþlarýyla çýkartmalýdýr.
13
Program Parametresi:
Kontak / kontaklar program akýþýndaki çekme ya da býrakma hareketi gerçekleþince, kontak / kontaklar
manuel konumdan çýkar.
Zaman Parametresi:
Zaman parametresi seçildiðinde kullanýcýdan SS:dd formatýnda süre ayarý yapmasý istenmektedir. Ayarlanan
süre kullanýcýnýn role çýkýþý/çýkýþlarýný manuel konuma almasýyla geri sayýma baþlar. Zaman 23:59 ayarlandýðýnda
23 saat 59 dakika sonra kontak manuel konumdan çýkar. Zaman 00:01 ayarlandýðýnda 1 dakika sonra
kontak manuel konumdan çýkar. Zaman 00:00 ayarlandýðýnda özel durum söz konusudur. Bu ayarda da
1 dakika sonra kontak manuel konumdan çýkar.
Þifre Ayarý Menüsü:
Bu menüde þifre aktivasyon ve þifre deðiþim iþlemleri yapýlýr. Fabrika çýkýþ þifresi “0000” dýr.Þifre menüsüne
girerken 4 haneli þifre sorulur. Eðer þifre aktif ise programlama menüsüne giriþte þifre sorulduðu için bu
menüye giriþte þifre sorulmaz.
14
Þifre Aktivasyon Menüsü: Þifre korumasýnýn pasif veya aktif konuma alýndýðý menüdür. Aþaðýdaki gibi
ayarlanýr.
15
Þifre deðiþimi menüsü:
Þifre deðiþikliðinin yapýldýðý menüdür. Aþaðýdaki gibi ayarlanýr.
16
17
Birleþtirme Fonksiyonu
BIRLS-1: BOÞ
BIRLS-2: BOÞ
Þifre
ÞÝFRE:0000
ÞÝFRE DURUMU:PASÝF
Bölgesel Ayarlar
DÝL: TÜRKÇE
KONUM: ÝSTANBUL
SAAT DL: 2:00
YAZ/KIÞ SAATÝ: AVRUPA
H YONTM: WIL
BOYUTLAR
Ekran Ayarý
KONTRAS:08
Tatil Kilidi
TATÝL-1: BOÞ
TATÝL-2: BOÞ
TATÝL-3: BOÞ
TATÝL-4: BOÞ
Manuel Konum
GERÝ DÖNME : KAPALI
Kontak Süresi
C1 SÜRE : 0
C1 SAYI : 0
C2 SÜRE : 0
C2 SAYI : 0
BAÐLANTI ÞEMASI
58 mm
TÝP PK25
3
32 mm
48 mm
2
1 A1
C2
45 mm
62 mm
3
90 mm
P06: C1 kontaðý her gün yatsý namaz saatinden 20
dakika sonra çekecek, yatsý namaz saatinden 30
dakika sonra býrakacaktýr
P07: C2 kontaðý her gün sabah namaz saatinden
50 dakika önce çekecek, gün doðumu zamanýndan
10 dakika önce býrakacaktýr
P08: C2 kontaðý Cuma günü hariç öðle namaz
saatinden 20 dakika önce çekecek, öðle namaz
saatinden 30 dakika sonra býrakacaktýr
P09: C2 kontaðý sadece Cuma günü öðle namaz
saatinden 60 dakika önce çekecek, öðle namaz
saatinden 50 dakika sonra býrakacaktýr
P10: C2 kontaðý her gün ikindi namaz saatinden 20
dakika önce çekecek, ikindi namaz saatinden 20
dakika sonra býrakacaktýr
P01: C1 kontaðý her gün sabah namaz saatinden
50 dakika önce çekecek, gün doðumu
zamanýndan 10 dakika önce býrakacaktýr
P02: C1 kontaðý Cuma günü hariç öðle namaz
saatinden 20 dakika önce çekecek, öðle namaz
saatinden 30 dakika sonra býrakacaktýr
P03: C1 kontaðý sadece Cuma günü öðle namaz
saatinden 60 dakika önce çekecek, öðle namaz
saatinden 50 dakika sonra býrakacaktýr
P04: C1 kontaðý her gün ikindi namaz saatinden
20 dakika önce çekecek, ikindi namaz saatinden
20 dakika sonra býrakacaktýr
P05: C1 kontaðý her gün akþam namaz saatinden
20 dakika önce çekecek, akþam namaz saatinden
20 dakika sonra býrakacaktýr
P11: C2 kontaðý her gün akþam namaz saatinden 20 dakika önce çekecek, akþam namaz saatinden 20
dakika sonra býrakacaktýr
P12: C2 kontaðý her gün yatsý namaz saatinden 20 dakika sonra çekecek, yatsý namaz saatinden 30
dakika sonra býrakacaktýr.
P13...P32 boþ
35 mm
Fabrika Ayarý Menüsü:
Fabrika ayarlarýnýn yüklendiði menüdür. Fabrika ayarlar menüsüne girerken 4 haneli þifre sorulur. Eðer
þifre aktif ise programlama menüsüne giriþte sorulduðu için bu menüye giriþte þifre sorulmaz. Ýzleme
menüsüne dönüþte “KAYDET” sorusu onaylanýnca fabrika ayarlarýna dönüþ iþlemi tamamlanýr. Zaman
ayarlarý, kontak çekme sayýsý ve süresini deðiþtirmez.
Sürüm Bilgisi Menüsü:
Cihazýn yazýlým ve donaným versiyonlarýnýn gösterildiði menüdür.
Programlama Modundan Çýkýþ Menüsü:
Programlama modundan çýkýþ için kullanýlýr. Esc tuþu ile de bu iþlem yapýlabilmektedir. Programlama
modunda menülerde bir deðiþiklik yapýldýysa yapýlan deðiþikliði kaydetmek için onay istenir. Hiçbir deðiþiklik
yok ise gösterim menüsüne direkt geçilir.
Fabrika Çýkýþ Ayalarý: Program
35 mm
Un
18
L1
L2
L3
N
C1
2
1 A2
Bölgesel Ayarlarda Seçilen Dile göre Çýkan
Parametreler ve Ekran Görüntüleri
Türkçe seçiminde çýkan parametreler
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Elektriksel Özellikler
Ýþletme Gerilimi (Un)
Çýkýþ Kontaðý
Yenileme Süresi
Güç Tüketimi
Doðruluk
Ekran Boyutu
Program Adedi
Pil Rezerv Süresi
Mekanik Özellikler
Malzeme Koruma Sýnýfý
Ortam Sýcaklýðý
Koruma Sýnýfý
Baðlantý
Ölçüler
Kutu Aðýrlýðý
1 Paket Miktarý
Lütfen cihazýn yan etiketine bakýnýz.
2 C/O , 16 A / 4000 VA
1 sn.
< 5 VA
1 sn. / Gün
1,3” LCD
32
10 Yýl
Sýnýf II ( )
-5°C, +50°C
IP20
Ray Montaj
PK25
0,2 kg
5 adet
19
Ýller
Adana
Adýyaman
Afyon
Aðrý
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydýn
Balýkesir
Bartýn
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Ekran
Görünümü
ADANA
ADIYAM
AFYONK
AGRI
AKSARA
AMASYA
ANKARA
ANTALY
ARDAHA
ARTVIN
AYDIN
BALIKS
BARTIN
BATMAN
BAYBUR
BILECI
BINGOL
BITLIS
BOLU
BURDUR
BURSA
CANAKK
Saat
Dilimleri
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
Ýller
Çankýrý
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Erzurum
Eskiþehir
Gaziantep
Giresun
Gümüþhane
Hakkari
Hatay
Iðdýr
Isparta
Ýstanbul
Ýzmir
Kahramanmaraþ
Karabük
Karaman
Ekran
Görünümü
CANKIR
CORUM
DENIZL
DIYRBK
DUZCE
EDIRNE
ELAZIG
ERZINC
ERZURU
ESKISE
GANTEP
GIRESU
GUMUSH
HAKKAR
HATAY
IGDIR
ISPART
ISTANB
IZMIR
KMARAS
KARABU
KARAMA
Saat
Dilimleri
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
Ýller
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kýrýkkale
Kýrklareli
Kýrþehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muðla
Muþ
Nevþehir
Niðde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
20
Ekran
Görünümü
KARS
KASTAM
KAYSER
KIRIKK
KIKLA
KIRSEH
KILIS
KOCAEL
KONYA
KUTAHY
MALATY
MANISA
MARDIN
MERSIN
MUGLA
MUS
NEVSEH
NIGDE
ORDU
OSMANI
RIZE
SAKARY
Saat
Dilimleri
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
Türkçe seçiminde çýkan parametreler
Ýller
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Þanlýurfa
Þýrnak
Tekirdað
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uþak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Alanya
Bodrum
Ekran
Görünümü
SAMSUN
SIIRT
SINOP
SIVAS
SURFA
SIRNAK
TEKIRD
TOKAT
TRABZO
TUNCEL
USAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGUL
Saat
Dilimleri
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
+2:00
ISTANB
IZMIR
+2:00
+2:00
Ýngilizce seçiminde çýkan parametreler
Ýller
Arap yarýmadasý, Abu dhabi
Hindisan, Ahmedabad
Mýsýr, Alexandria
Kazakistan, Almaty
Malezya, Alorstar
Ürdun, Amman
Turkmenistan, Ashgabat
Kazakistan, Astana
Irak, Baghdad
Endonezya, Banda aceh
Irak, Basra
Lubnan, Beyrut
Kirgizistan, Bishkek
Mýsýr, Cairo
Suriye, Damascus
Suudi Arabistan, Dammam
Bangladesh, Dhaka
Katar, Doha
Arap yarýmadasý, Dubai
Tajikistan, Dushanbe
Pakistan, Faisalabad
Malezya, G.Town
21
Ekran
Görünümü
ABUDHA
AHMEDA
ALEXAN
ALMATY
ALORST
AMMAN
ASHGAB
ASTANA
BAGHDA
BANDA
BASRA
BEIRU
BISHKE
CAIRO
DAMASC
DAMMAM
DHAKA
DOHA
DUBAI
DUSHAN
FAISAL
G_TOWN
Saat
Dilimleri
+3
+ 5:30
+2
+6
+8
+2
+5
+6
+3
+7
+3
+2
+6
+2
+2
+3
+6
+3
+3
+5
+5
+8
Ýller
Pakistan, Hyderabad
Malezya, Ipoh
Pakistan, Islamabad
TURKIYE, ISTANBUL
Suudi Arabistan, Jeddah
Afganistan, Kabul
Afganistan, Kandahar
Pakistan, Karachi
Hindistan, Kashmir
Sudan, Khartoum
Kuveyt, Kuwaitcity
Pakistan, Lahore
Bahrian, Manama
Iran, Mashdad
Suudi Arabistan, Mecca
Suudi Arabistan, Medina
Özbekistan, Namangan
Özbekistan, Nukus
Sudan, Omdurman
Pakistan, Peshawar
Mýsýr, Port Said
Hindistan, Pune
Ekran
Görünümü
HYDERA
IPOH
ISLAMA
ISTANB
JEDDAH
KABUL
KANDAH
KARACH
KASHMI
KHARTO
KUWAIT
LAHORE
MANAMA
MASHDA
MECCA
MEDINA
NAMANG
NUKUS
OMDURM
PESHAW
PORT_S
PUNE
Saat
Dilimleri
+5
+8
+5
+2
+3
+ 4:30
+ 4:30
+5
+ 5:30
+3
+3
+5
+3
+ 3:30
+3
+3
+5
+5
+3
+5
+2
+ 5:30
Ekran
Ýller
Görünümü
Pakistan, Punjab
PUNJAB
Pakistan, Rawalpindi
RAWALP
Suudi Arabistan, Riyadh RIYADH
Libya, Sabha
SABHA
Yemen, Sana'a
SANAA
Iran, Tabriz
TABRIZ
Özbekistan, Tashkent
TASHKE
Iran , Tehran
TEHRAN
Libya, Tripoli
TRIPOL
22
Saat
Dilimleri
+5
+5
+3
+2
+3
+ 3:30
+5
+ 3:30
+2
ÖRNEK UYGULAMA 1: Hafta içi hergün gün doðumundan1 saat 35 dk. 51 sn önce C1 Kontaðý çeksin
gün içi saat 9 da kapatsýn.
PT
PT
16.08.10
16:40:51
C1:
PT
PT
PROGRAM
C2:
C1:
P01
BOS
C2:
C1:
GUNDOGU
+0:00:00
PT
P01-OUT
C1
C2:
PT
C1:
C1:
P01-CEK
GUNDGU
C2:
C1:
C2:
+0:00:00
PT
PT 1 2 3 4 5 6 7
HERGUN
EVET
C2:
C1:
-1:35:51
P01-BRK
ZAMAN
C2:
C1:
C2:
PT 1 2 3 4 5 6 7
ZAMAN
00:00:00
C1:
00:00:00
C2:
09:00:00
PT
C1:
C2:
PT 1 2 3 4 5 6 7
PT
PT
PR0GRAM
UYGUN
ONAYLA
EVET
C1:
C2:
AYARLI
PO1
C1:
C2:
PO1
DOLU
C1:
C2:
PT
PT
PROGRAM
C1:
C2:
PT
KAYDET
EVET
C1:
C2:
16.08.10
16:41:21
C1:
C2:
Not: Anlatýmý yapýlan programlarda parametre seçimi yukarý/aþaðý tuþlarýyla yapýlmalýdýr. Anlatýmda bu
durum gösterilmemiþtir. Set tuþu onaylama Esc tuþu bir önceki seçime dönüþ için kullanýlýr. Anlatýmlar P01
için gösterilmiþtir, diðer programlarda ayný þekilde ayarlanýr.
23
24
ÖRNEK UYGULAMA 2: Haftanýn bütün günleri namaz vakitlerinden 10 dakika önce C2 kontaðý çeksin;
20 dakika sonra C2 kontaðýný býraksýn zamanýnda býraksýn.
PT
PT
PT
TARIH
MENUSU
C1:
PT
PROGRAM
C2:
C1:
C2:
P01
BOS
C1:
C2:
PT
PT
P01-0UT
C2
P01-CEK
SABAH
C1:
C2:
C1:
C2:
SABAH Z
-0:10:00
C1:
C2:
+0:00:00
-0:10:00
PT
PT
PT
PT
HERGUN
EVET
P01-BRK
SABAH
C1:
C2:
C1:
C2:
PT
SABAH Z
+0:20:00
C1:
+0:00:00
C2:
+0:20:00
PT
PT
PROGRAM
UYGUN
C1:
25
C2:
PT
ONAYLA
EVET
C1:
C2:
AYARLI
PO1
P01
DOLU
C1:
C1:
C2:
C2:
P02
BOS
C1:
C2:
PT
PT
P02-OUT
C2
P02-CEK
OGLE
C1:
26
C2:
C1:
C2:
ÖRNEK UYGULAMA 2 DEVAMI
PT
PT
OGLE Z
-0:10:00
C1:
+0:00:00
C2:
PT
PT
HERGUN
EVET
P02-BRK
OGLE
C1:
-0:10:00
C2:
C1:
C2:
OGLE Z
+0:20:00
C1:
C2:
+0:00:00
+0:20:00
PT
PT
PROGRAM
UYGUN
ONAYLA
EVET
C1:
C2:
PT
C1:
C2:
PT
PT
PT
P02
DOLU
C1:
C2:
P03
BOS
C1:
C2:
PT
PT
P03-OUT
C2
P03-CEK
IKINDI
C1:
27
C2:
C1:
C2:
IKINDI Z
-0:10:00
C1:
C2:
PT
PT
HERGUN
EVET
P03-BRK
IKINDI
C1:
+0:00:00
C2:
C1:
-0:10:00
28
C2:
AYARLI
PO2
C1:
C2:
ÖRNEK UYGULAMA 2 DEVAMI
PT
IKINDI Z
+0:20:00
C1:
C2:
+0:00:00
PT
PT
PROGRAM
UYGUN
ONAYLA
EVET
C1:
+0:20:00
C2:
C1:
C2:
PT
AYARLI
PO3
P03
DOLU
C1:
C1:
C2:
C2:
P04
BOS
C1:
C2:
PT
PT
P04-OUT
C2
P04-CEK
AKSAM
C1:
C2:
C1:
C2:
PT
PT
AKSAM Z
-0:10:00
C1:
C2:
PT
PT
HERGUN
EVET
P04-BRK
AKSAM
C1:
+0:00:00
PT
PT
-0:10:00
29
C2:
C1:
C2:
AKSAM Z
+0:20:00
C1:
+0:00:00
C2:
+0:20:00
PT
PT
PROGRAM
UYGUN
ONAYLA
EVET
C1:
C2:
PT
C1:
30
C2:
AYARLI
PO4
C1:
C2:
ÖRNEK UYGULAMA 2 DEVAMI
PT
PT
PT
P04
DOLU
C1:
PT
PT
P05-OUT
C2
P05-CEK
YATSI
P05
BOS
C2:
C1:
YATSI Z
-0:10:00
C2:
C1:
C2:
C1:
C1:
C2:
PT
PT
HERGUN
EVET
P05-BRK
YATSI
C1:
+0:00:00
C2:
C2:
C1:
-0:10:00
PT
YATSI Z
+0:20:00
C1:
+0:00:00
C2:
+0:20:00
PT
PT
PROGRAM
UYGUN
ONAYLA
EVET
C1:
31
C2:
PT
C1:
C2:
P05
DOLU
C1:
C2:
PT
PT
PROGRAM
KAYDET
EVET
C1:
C2:
PT
C1:
C2:
TARIH
MENUSU
C1:
32
C2:
C2:
ÖRNEK UYGULAMA 3: 22 Nisan saat 18:30 dan 24 Nisan saat 00:00 kadar
bütün programlarý pasif duruma geçirme
PT
PT
PT
16.08.10
16:40:51
C1:
PT
PROGRAM
C2:
C1:
PT
TATIL
KILIDI
C2:
PT
C1:
C2:
B-TARIH
01.01
PT
TATIL
1-BOS
C1:
BASLAMA
ZAMANI
C2:
C1:
PT
C1:
C2:
B-SAATI
00:00
C2:
01.01
C1:
22.04
C2:
00:00
18:30
PT
S-TARIH
01.01
C1:
01.01
S-SAATI
00:00
C2:
C1:
24.04
00:00
33
C2:
00:00
PT
PT
PT
PT
PT
TATIL
AYARLI
TATIL
1-DOLU
TATIL
KILIDI
KAYDET
EVET
C1:
C1:
C1:
C1:
C2:
C2:
C2:
16.08.10
16:41:25
C2:
C1:
34
C2:
PT
SONLNMA
ZAMANI
C1:
C2:
ÖRNEK UYGULAMA 4: Haftanýn cuma günü hariç tüm günlerde öðle namaz vakitlerinden 10 dakika
önce C1 kontaðý çeksin; 20 dakika sonra C1 kontaðýný býraksýn;sadece Cuma günleri öðle vaktinden 30
dakika önce C1 kontaðý çeksin , 1 saat sonra C1 kontaðý býraksýn.
PT
PT
PT
TARIH
MENUSU
C1:
PT
PROGRAM
C2:
C1:
C2:
P01
BOS
C1:
PT
PT
P01-0UT
C1
P01-CEK
OGLE
C2:
C1:
C2:
C1:
OGLE Z
-0:10:00
C1:
C2:
PT
HERGUN
HAYIR
C2:
+0:00:00
PT
-0:10:00
C1:
PAZARTS
EVET
C2:
C1:
C2:
PT
PT
SALI
EVET
C1:
C2:
PT
PT
CARSMBA
EVET
PERSMBE
EVET
C1:
C2:
PT
C1:
C2:
35
PT
CUMA
HAYIR
C1:
C2:
CUMARTS
EVET
C1:
C2:
OGLE
+0:20:00
PT
PT
PAZAR
EVET
C1:
C2:
P01-BRK
OGLE
C1:
C2:
C1:
+0:00:00
36
C2:
+0:20:00
ÖRNEK UYGULAMA 4 DEVAMI
PT
PT
PT
PROGRAM
UYGUN
ONAYLA
EVET
C1:
C2:
PT
C1:
PT
PT
HERGUN
HAYIR
C1:
C2:
PAZARTS
HAYIR
C1:
C2:
C2:
PT
PT
AYARLI
PO1
P01
DOLU
C1:
C1:
C2:
P02
BOS
C2:
C1:
PT
PT
SALI
HAYIR
CARSAMBA
HAYIR
PERSEMBE
HAYIR
C2:
37
C1:
C2:
PT
P02-OUT
C1
P02-CEK
OGLE
C2:
PT
C1:
PT
C1:
C2:
C1:
PT
PT
C1:
C2:
CUMA
EVET
C1:
C2:
OGLE
-1:00:00
C1:
C2:
+0:00:00
C1:
C2:
-1:00:00
PT
PT
CUMARTS
HAYIR
C2:
PAZAR
HAYIR
C1:
38
C2:
P03-BRK
OGLE
C1:
C2:
ÖRNEK UYGULAMA 4 DEVAMI
PT
OGLE
+0:30:00
C1:
+0:00:00
C2:
+0:30:00
PT
PT
PROGRAM
UYGUN
ONAYLA
EVET
C1:
C2:
PT
C1:
C2:
AYARLI
PO2
C1:
C2:
PT
PT
PROGRAM
KAYDET
EVET
C1:
C2:
PT
C1:
TARIH
MENUSU
C2:
C1:
C2:
“Bu ürün, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayýlý resmi gazetede yayýnlanan EEE Yönetmeliðinin Madde 2 ve Ek-1A Madde 9 kapsamýndadýr.”
39
40
MENÜ HARÝTASI
PT
PT
16:12:10
18:45:52
C1:
PT
SABAH
05:42:00
C2:
C1:
PT
OGLE
12:06:00
C2:
C1:
PT
IKINDI
14:22:00
C2:
C1:
PT
AKSAM
16:47:00
C2:
C1:
PT
YATSI
18:12:00
C2:
C1:
PT
GUNDOGU
07:22:00
C2:
C1:
PT
GUNBATI
16:36:00
C2:
C1:
C2:
PT
PO1-C1
05:44:00
C1:
C2:
PT
C1-SURE
000000
C1:
PT
C1-SAYI
000000
C2:
C1:
PT
C2-SURE
000000
C2:
C1:
C2:
C2-SAYI
000000
C1:
C2:
3 sn basýnýz
PT
PT
PROGRAM
C1:
PT
BIRLEST
FUNK
C2:
C1:
PT 1 2 3 4 5 6 7
C2:
C1:
PT
P01
PT
PPT
C2:
PT
AYAR
IZLEME
C1:
C1:
C2:
C1:
C1:
PT
ZAMAN
AYARLR
C2:
C1:
PT
C1-SURE
PT
C1-SURE
SILME
C2:
C2:
C1:
PT
C1:
C2:
PT
TATIL
KILIDI
C2:
C1:
KONTRAS
08
C1:
C2:
PT
MANUEL
KONUM
C2:
C1:
PT
PT
C1:
C2:
PT
EKRAN
AYARI
DIL
TARIH
PT
PT
KONUM
SAAT
PT
PT
SAAT
DL
YUZYIL
PT
2010
YAZ KIS
PT
H YONTM
WIL
P32
BOS
C1:
PT
BOLGESL
AYARLR
C2:
PT
BIRKS-1
PT
BIRKS-2
BOS
PPT
PT
KONTAK
SURESI
C2:
PT
SIFRE
AYARI
C1:
C2:
PT
FABRIKA
AYARI
C1:
C2:
C1:
PT
TATIL
1PT
TATIL
2PT
TATIL
3PT
TATIL
4-BOS
C1:
PT
SURUM
BILGSI
C2:
MENUDEN
CIKIS
C1:
C2:
PT
GERIDON
KAPALI
C1:
YAZILIM
PT
DONANIM
V000
C2:
C1:
C2:
C2:
C2:
!
Menülerde yapýlan ayar deðiþikliklerinden sonra izleme menüsüne dönerken “KAYDET” sorusu onaylanmazsa yapýlan deðiþiklikler kaybolur. (Bu durum
zaman ayar menüsü için geçerli degildir.)
Seçilmiþ bölgenin, o gün içerisindeki namaz saatleri Sabah, Öðle, Ýkindi, Akþam ve Yatsý þeklinde saat ve dakika olarak gösterilir. Ayrýca Gündoðumu ve
Günbatýmý da ayrýca gösterilir.
* Role bu menü gösteriminde cihazda yazýlý bulunan programlarýn iþlem zamanýna göre sýrasýyla göstermektedir. Yukarý aþaðý tuþuyla iþlem görecek
programlar sýrasýyla gezilebilir. iþareti bulunan programlar iþlem yapmamýþ anlamýna gelir.
(Ýzleme menüsü ve Programlama menüsü ekranlarý gösterilmiþtir).
41
42
3 sn basýnýz
Düzelt / Sil boþ
programlarda
görünmez
PT
PT
PO1
DOLU
PROGRAM
C1:
C2:
C1:
C2:
PO1
DUZELT
Kontak
Seçimi
PO1-OUT
C1
Býrakma zaman ayarý
Çekme zaman ayarý
PO1-ON
ZAMAN
Çalýþacak gün seçimi
00:00:00
SS:dd:ss
gundgu
HERGUN
hayIrý
P32
BOS
C1:
gunbIt
PAZAR
hayIrý
evet
+0:00:00
SS:dd:ss
evet
Zaman
çakýþmasý
sorgusu
00:00:00
SS:dd:ss
gundgu
+0:00:00
SS:dd:ss
C2
PT
PAZARTS
hayIrý
PO1-BRK
ZAMAN
PROGRAM
UYGUN
ONAYLA
hayIrý
CAKISTI
PXX
evet
SS:dd:ss
gunbIt
+0:00:00
SS:dd:ss
evet
AYARLI
PO1
+0:00:00
Eski ayarýnda kalýr.
C2:
sabah
+0:00:00
sabah
+0:00:00
ogle
+0:00:00
SS:dd:ss
ogle
+0:00:00
SS:dd:ss
SS:dd:ss
IKINDI
+0:00:00
SS:dd:ss
IKINDI
SS:dd:ss
CONFIRM
yes
aksam
+0:00:00
yatsI
+0:00:00
SS:dd:ss
SS:dd:ss
+0:00:00
SS:dd:ss
aksam
+0:00:00
yatsI
+0:00:00
SS:dd:ss
SS:dd:ss
Program tamamen silinir dolu yazýsý boþ olarak deðiþir.
SIL
Programda hiçbir deðiþiklik olmaz.
no
43
44
PT
PT
BIRLEST
FONK
C1:
BIRLS-1
BOS
C2:
C1:
C2:
PT
BIRLS-2
BOS
C1:
C2:
BIRLS-1
PT
kapaliý
C1:
C2:
PX
PT
AYARLI
BIRL-1
C1:
PT
C2:
KONTAK
SURESI
C1:
C1-SURE
SILME
C1:
C2:
C2:
zamanlarýnýn ortak olduðu zaman
aralýðýnda ilgili kontaðý çektirir.
Fonksiyonu kullanabilmek için ayný
kontaða en az 2 program yazýlmalýdýr.
Yukarý aþaðý tuþlarý parametreler arasý
PT
geçiþi saðlar. Set tuþu parametreyi
BIRLS-1 onaylayýp bir sonraki programa geçer.
DOLU
Parametrelerden "DISABL" parametresi
2 adet program set tuþuyla seçildikten
sonra menüden çýkar " FINISH "
paremetresi menüye dahil olur.
Birleþtirilecek programlar set tuþu ile
seçildikten sonra " FINISH" parametresi
seçilmelidir.
C1:
PT
ONAYLA
PT
AYAR
IZLEME
BIRLS-1 yapar. Seçilmiþ programlarýn çekme
BOS
C1:
PXX
sonlan
Birleþtir fonksiyonu mantýksal VE iþlemi
PT
AYARLI
BIRL-1
C1:
C2:
C2:
PO1-C1
PT
PT
BOLGESL
AYARLR
C1:
P31-C1
BIRLS-1
DIL
TURKCE
C2:
C1:
C2:
DIL
TURKCE
INGILI
C1:
PT
KONUM
MANUAL
C1:
C2:
KONUM
MANUaL
hayIrý
ISTANB
N 0000
C2:
KONUM
ZONGUL
C1:
45
KONUM
YAZ KIS
KONUM
MANUAL
C1:
PT
ZONGUL
C2:
GERIDON
E 000.00
KONUM
ISTANB
C1:
C1:
SAAT DL
C2:
PT
C1-SURE
SILME
TATIL
Ayar izleme menüsünde alt menülerin ayarlý
parametreleri gösterilmektedir. Akýþ
diyagramýnda alt menü baþlýklarý gösterilmiþtir.
PT
Parametrelerin gösterim süresi 3sn dir. Gösterim
LANGUAG
süresini uzat mak için "Esc", "Yukarý" veya
ENGLIS
"Aþaðý" tuþlarýna basýlmalýdýr. "Set" tuþuyla alt
menüler arasý hýzlý geçiþ saðlanýr.
LATITUDE LONGITUDE PT
evet
PT
BIRLS-2
C2:
C2:
46
C2:
PT
PT
BOLGESL
AYARLR
C1:
C2:
DIL
T
PT
KONUM
MANUAL
C1:
C2:
Tuþlarý "0:30" kadar arttýrýp azaltýr.
PT
SAAT DL
3:30
C1:
C2:
SAAT DL
SAAT DL
SAAT DL
SAAT DL
3:30
12:00
-12:00
3:00
Kýþ Saat uygulamasý baþlangýç ayarý
Yaz Saat uygulamasý baþlangýç ayarý
PT
YAZ KIS
SAATI
C1:
C2:
YAZ KIS
ozel
PT
YAZ
SAATI
C1:
C2:
YAZ AY
ocak
Y HAFTA
birinc
YAZ GUN
pazart
aralik
sonunc
pazar
YZ SAAT
01
PT
KIS
SAATI
C1:
C2:
KIS AY
ocak
K HAFTA
birinc
KIS GUN
pazart
aralik
sonunc
pazar
KS SAAT
01
kapali
23
23
avrupa
usa
47
48
PT
YAZ KIS
AYARLI
C1:
C2:
PT
Namaz vakit hesaplama
method seçim menüsü
PT
BOLGESL
AYARLR
C1:
C2:
DIL
T
PT
KONUM
M
SAAT DL
YAZ KIS
SAATI
PT
C1:
H YONTM
C2:
WIL
PT
C1:
C2:
C1:
Manual adýmda Sabah ve Yatsý Vakit Açý deðeri girilir.
Deðerle 14 - 20 arasýnda seçilebilir
PT
H YONTM
WIL
C1:
C2:
PT
C2:
UQM
H YONTM
UQM
C1:
PT
H YONTM
WIL
C1:
PT
PT
EGOS
C2:
C1:
H YONTM
EGOS
C1:
C2:
C1:
C1:
C2:
PT
SBH ACI
15
H YONTM
SIA
YTS ACI
14
C2:
PT
PT
SIA
PT
SBH ACI
14
C2:
C1:
YTS ACI
15
C2:
C1:
C2:
C2:
PT
MANUAL
H YONTM
MANUAL
C1:
C2:
PT
PT
UIS
C1:
C1:
C2:
PT
ISNA
H YONTM
ISNA
C1:
49
PT
SBH ACI
20
H YONTM
UIS
50
C2:
C2:
YTS ACI
20
C1:
C2:
PT
Ekranda son ayarlanan TARÝH gösterilir
PT
TARIH
16.08.10
ZAMAN
AYARI
C1:
C2:
C1:
C2:
TARIH
TARIH
PT
23.08.10
16.08.10
DEGISTI
TARIH
C1:
PT
PT
TATIL
LOCK
C1:
PT
TATIL
1-BOS
C1:
C2:
C2:
SAAT
20:53:40
C1:
C2:
SAAT
SAAT
20:53:40
20:43:50
C1:
C2:
B-TARIH
B-SAAT
01.01
Ekranda FREE gösterimi FULL olarak görünür
PT
DEGISTI
SAAT
C1:
C2:
PT
YUZYIL
2010
C1:
C2:
YUZYIL
20
TATIL
4-BOS
C1:
PT
11~17 arasý
ayarlanabilir
C2:
PT
C1:
Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir
PT
EKRAN
AYARI
C1:
C2:
KONTRAS
08
C1:
C2:
KONTRAS
08
KONTRAS
00~15 arasý
ayarlanabilir
51
Ekranda seçilmiþ parametre görünür
PT
MANUAL
KONUM
PT
C2:
DEGISTI
YUZYIL
C1:
C1:
C2:
S-TARIH
01.01
S-SAATI
PT
TATIL
AYARLI
C1:
Ekranda son ayarlanan YÜZYIL gösterilir
PT
SONLNMA
ZAMANI
00:00
C2:
Ekranda son ayarlanan SAAT gösterilir
PT
PT
BASLAMA
ZAMANI
C2:
GERIDON
KAPALI
C1:
C2:
GERIDON
KAPALI
PROGRM
05
ZAMAN
G-SURE
G-SURE
00:00
00:00
52
C2:
00:00
Þifre Aktif ise þifre sormaz
PT
SIFRE
AYARI
C1:
C2:
SIFRE
SIFRE
0000
0000
Ekranda seçilmiþ
parametre görünür
PT
SIFRE
PASIF
C1:
C2:
Þifre Aktif ise þifre sormaz
PT
FABRIKA
AYARI
SIFRE
PASIF
C1:
SIFRE
SIFRE
0000
0000
C2:
F YUKLE
HAYIR
PT
AKTIF
PT
SIFRE
HATALI
C1:
PT
SIFRE
HATALI
0001
C1:
C2:
AYARLAR
YUKLU
EVET
0001
C1:
C2:
C2:
PT
PT
YAZILIM
V0.00
SURUM
BILGSI
C1:
C1:
C2:
C2:
PT
PT
PT
SIFRE
DEGIS
C1:
C2:
YENI
YENI
TEKRAR
TEKRAR
0000
0000
0000
0000
DONANIM
V0.00
SIFRE
DEGSTI
C1:
C1:
C2:
C2:
PT
0001
GIRIS
HATALI
C1:
C2:
PT
MENUDEN
CIKIS
C1:
C2:
KAYDET
EVET
PT
16.08.10
16:40:51
HAYIR
53
C1:
C2:
Rölenin menüsünde hiç bir deðiþiklik yapýlmadan bu
menü seçildiginde kaydet sorusunu sormadan gösterim
menüsüne geçer.
54

Benzer belgeler