KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK

Transkript

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK
ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetlerinin tür ve niteliğini, işleyişine ilişkin esasları, çalışan personelin yetki ve
sorumluluklarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Sağlık Bakanlığının
Merkez Teşkilatında çalışan memurların 18-66 aylık olan çocuklarının gündüzlü bakım ve eğitim hizmetlerini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönerge 08.12.1987 tarih ve 19658 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren Kamu ve Kuruluşlarınca açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Fiziki Özellikler
MADDE 5 – Bakımevi, Hastane ve Bakanlık Merkez Teşkilatında istihdam edilen
personelin 18-66 aylık 50 çocuğun bulunması halinde İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne bağlı olarak
açılır ve idari açıdan Başkanlığın uygun gördüğü birim tarafından yönetilir.
MADDE 6- (1) Bakımevi olarak kullanılacak binanın;
a) Yangından korunması ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşıması,
b) Odaların bol ışıklı, kolaylıkla havalandırılabilir, her çocuk için en az 2 m² alan ile 6 m³
hava düşecek hacimde ve zeminin çocukların sağlığına zarar vermeyecek kolay silinip
temizlenen bir malzeme ile kaplanması,
c) Bakımevi tefrişinde eşyaların basit ve kolay temizlenebilir nitelikte olması,
d) Çocukların sağlık kontrollerinin yapılabileceği ve gerekli sağlık malzemelerinin
bulundurulacağı tıbbi araç gereçlerin ve ilaçların çocukların ulaşamayacağı ayrı bir
bölümde bulundurulması,
e) Mutfak bölümünün yeterli büyüklükte olması, yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde saklanması,
hazırlanması, dağıtımı ve malzemenin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç
gereçlerin bulunması ve bu bölümlerin havalandırılması için gerekli tedbirlerin alınması,
f) Yatak odalarının bol ışıklı, havalandırılacak durumda ve mümkünse her grup için ayrı
odalar şeklinde düzenlenmesi,
g) Müdür ve görevliler için odalar planlanması,
h) Her 10 çocuğa bir klozet ve 1 lavabo tahsis edilmesine imkân verecek teşkilata sahip
olması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışan Personel ve Görevleri
MADDE 7- (1) Bakımevi personeli; Müdür, kreş sorumlusu, çocukların yaş grupları göz önüne
alınarak Çocuk Gelişimcisi veya Eğitimcisi, Bakıcı Abla, Aşçı ve yeterli sayıda hizmetliden oluşur.
Bakımevinin maddi imkânlarının uygun olması halinde bunlara ek olarak Psikolog, Diyetisyen,
Öğretmen ve Sosyal Çalışmacı da görevlendirilir.
MADDE 8 (1) Müdür, hastane yöneticisi tarafından görevlendirilir.
(2) Müdür, Bakımevinin amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili her türlü hizmetten ve çocukların sevgi
ve şefkate dayanan sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, yetişme ve gelişmelerinin
sağlanmasından birinci derecede sorumludur. Görev ve yetkilerini kullanırken bağlı bulunduğu
Hastane Yöneticiliğine (birim amirine) karşı sorumludur.
(3) Görev ve Sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.
a) Kreş ve gündüz bakımevinin idari, mali ve teknik tüm işlerini mevzuata göre yürütmek,
b) Kreş ve gündüz bakımevinin yönetilmesinde başhekimlik ile gerekli koordinasyonu sağlamak
c) Kreş ve gündüz bakımevinin bütçesini hazırlamak ve onay için başhekimliğe sunmak,
harcamaların bütçeye uygunluğunu denetlemek
d) Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak, görevliler arasında meslek, beceri ve
bilgi unsurları doğrultusunda iş bölümü yapmak ve denetlemek.
e) Bakımevindeki hizmetin kalitesini yükseltmek ve geliştirmek için gereken araştırmaları
yapmak ve değerlendirmek
f) Kreş ve gündüz bakımevinin temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme hizmetlerinin
yeterli olup olmadığını kontrol etmek.
g) Hizmetle ilgili muhasebe ve ambar kayıtları ile mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların
düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak, harcamaları kontrol etmek.
h) Kreş ve gündüz bakımevi personelinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile belirlenen
usul ve esaslara uygun olarak görev yapmasını izlemek ve denetlemek.
i) Görevli personelin eğitimi ile ilgili tedbirleri alarak, hizmetiçi eğitim olanaklarının
geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
j) Bakımevine alınacak çocukların tespiti için oluşturulacak ilgili birimlere teklifte bulunmak
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı
MADDE 9 – Kreşe devam eden çocukların fiziksel, ruhsal ve gelişimlerine uygun eğitim ve gelişim
programları hazırlamak, yürütülmesini denetlemek ve gerektiğinde bizzat uygulamak,
a) Programların uygulanabilmesi için gerekli ortamların hazırlanmasını, gerekli araç ve gerecin
belirlenip idareye bildirilmesini ve mevcut araç ve gereçlerin iyi kullanılmasını sağlamak,
b) Kreşe devam eden çocukların gelişimini izlemek, tespit ettiği normal gelişim göstermeyen
çocukları değerlendirilmesi için ilgili yerlere yönlendirmek,
c)Çocukların dönemlik gelişim kayıtlarını tutarak gelişim raporu hazırlamak,
d)Aile ve çocuklar ilgili sosyal faaliyetleri sinema, tiyatro, piknik vb. yürütmek,
e)Çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerler bakımından gelişmesine yardımcı
olmak ve dili doğru kullanmalarını sağlamak için gerekli eğitimin verilmesine katkı sağlamak,
f) Çocukların temizlik, beslenme, uyku gibi alışkanlıklarının sağlıklı bir biçimde yerine
getirilmesini sağlamak,
g) Çocuklara görgü, ahlak, toplu yaşama kurallarının öğretilmesi konusunda çalışmalar yapmak
ve bunları eğitim sürecine katmak,
h) Çocukların yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, folklor gibi faaliyetlere teşvik
etmek,
ı) Kreşte bulunan diğer bakıcı ablaların ve temizlik görevlilerinin çalışmalarını denetlemek.
Psikologun Görevleri
MADDE 10 –
a) Çocuğun yetiştirilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için gerekli mesleki uygulamalara
katkıda bulunmak,
b) Gerekli durumlarda ailelere rehberlik hizmeti vermek,
c) Çocuk Gelişimi Eğitimi uzmanı ile birlikte çocuklara yönelik psiko-sosyal gelişim
programlarına katkıda bulunmak
d) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almak,
e) Bakımevine geliş ve burada kalış süresi içinde zeka, yetenek ve ruhsal durumu ile psikososyal gelişimini çeşitli test ve yöntem teknikleri ile belirlemek,
f) Çocuğun yetiştirilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için gerekli mesleki uygulamalara
katkıda bulunmak,
g) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasına katılmak
h) Bakımevinin amacına uygun nitelikte araştırma ve incelemeler yapmak
i) Çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin sorunlarının çözümü doğrultusunda gerekli
çalışmaları yapmak,
Sosyal Çalışmacının Görevleri
MADDE 11- (1) Fakülte ve Yüksek okulların Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olanlar
arasından istihdam edilen sosyal çalışmacının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakımevine başvuran aileler ve çocuklarla ilgili ön inceleme yaparak sosyal inceleme
raporu düzenlemek, bakımevine alınacak çocukların kabul işlemlerini yürütmek
b) Çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanmasında ve sorunların
giderilmesinde yardımcı olmak amacıyla sosyal, kişisel çalışma ve sosyal grup çalışması
yöntemleri aracılığı ile gerekli mesleki uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili
gerekli raporları düzenlemek
c) Aileler, çocuklar ve bakımevi arasında uyum sağlamak, belirli aralıklarla ve gerektiği
zamanlarda ailelerle çalışma yaparak garklı önlemleri almak
d) Aile ve çocuklarla ilgili sosyal faaliyetleri organize etmek,
e) Hizmetiçi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almak
f) Bakımevinin iç ve dış kaynaklarını, bakımevi hizmetlerini geliştirici yönde kanalize etmek,
bakımevinin çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla resmi ve gönüllü
kuruluşlarla işbirliği yapmak,
g) Bakımevinin sağladığı olanaklar ölçüsünde, hizmetin amacına uygun araştırma ve
incelemeler yapmak,
Diyetisyenin Görevleri
MADDE 12- (1)- Fakülte veya yükse okulların Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olanlar
arasından istihdam edilen Diyetisyenin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakımevinin yemek listesini düzenlemek ve uygulatmak,
b) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kaliteleri ile ısıları bozulmadan servise gelmesi ve
çocuklara dağıtılmasını sağlamak,
c) Yemek servis bölgesinin ve mutfağın hijyen koşullarına göre işletilmesini, mutfak
personelinin gerekli temizliğe uymasını eğitimini sağlamak,
d) Yiyeceklerin saklanması ve muhafazasında uygulanacak beslenme kurallarını görevlilerle
birlikte yürütmek,
e) Bakımevine satın alınacak yiyecek maddelerinin cins ve miktarlarının belirlenmesinde
teslim alınan yiyecek maddelerinin şartnamelere uygun olup olmadığının denetlenmesinde
idareye yardımcı olmak, depo ve kilerlerin hijyen ve beslenme koşullarına göre
düzenlenmesini sağlamak,
f) Beslenme ile ilgili araç gereçleri belirleyip temininde görev almak,
g) Yemek servisinin düzenli olarak işlemesini, yemek yenen yerlerin ve yemek kaplarının
temizlenmesini sağlamak,
h) Özel diyet alan çocukların listesini yapmak, özel beslenme usullerini uygulamak, gerekli
talimatları vermek,
Hemşirenin Görevleri
MADDE 13- (1) Hemşirelik okullarından mezun olanlar arasından istihdam edilen Hemşirenin
görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Doktorun direktifleri doğrultusunda hasta çocukların tedavilerini yapmak,
b) Sorumlu olduğu bölümlerin tüm hijyen koşullarının yerine getirilmesini sağlamak,
c) Muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde doktora yardım etmek, ilaçları muhafaza
etmek, son kullanma süresi geçen ilaçları doktora bildirmek,
d) Çocukları dönemsel sağlık kontrolü ve muayenelerine hazırlamak, kilolarını, boylarını
dişlerinin çıkış tarihlerini izlemek ve bu bilgileri sağlık fişlerine işlemek,
e) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hallerde çocuğu hemen tecrit ederek doktora ve
müdüre haber vermek,
f) Acil vakalarda ilgili doktor ve hastane ile ilişki kurmak,
g) Bakımevinde görevli personelin ayda bir sağlık kontrolünden geçirilmeleri için gerekli
takibi yapmak,
Çocuk Bakıcısının Görevleri
MADDE 14- (1) Çocuk bakıcısının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak
kendisine verilen görevleri çocuk gelişimcisi gözetiminde yerine getirmek,
b) Öğün saatlerine göre yiyecekler hazırlamak, masayı düzenlemek, çocukların yemek
yemelerine yardımcı olmak ve yemek sonrasında çocukların temizliklerini düzenli bir
şekilde yapmak,
c) Çocukların tuvalet sonrası temizliklerini yapmak,
d) Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında yardımcı olmak,
e) Çocukların yataklarını hazırlamak, uykuya yatış ve kalkışları ile giyimlerine yardımcı
olmak,
f) Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında yardımcı olmak,
g) Kendi sorumluluğuna verilen eşyaları, çamaşır ve yatak takımlarının muhafazası çocuk
gelişimci denetiminde sağlamak,
h) Çocuğa ait özel konularla ilgili olarak çocuk gelişimcinin bilgisi olmadan görüşmemek ve
bilgi vermemek,
i) Öğretmenler odası, yönetici odası ve sınıfların temizliğini yapmak.
Diğer Personel
MADDE 15- (1) Bakımevine gelen-giden evrakların takip ve sevkini yapmak, dosyalamak, diğer
yazışmaları yapmak, her türlü ihtiyacın satın alınmasında yardımcı olmak, muhasebe, ambar ve depo
memurluğu işlerini yürütmek ve müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek üzere yeteri kadar
idari memur görevlendirilir.
(2) Bakımevinde idari personelin yanı sıra yemek, temizlik, bulaşık vb işlerde
çalıştırılmak üzere yeteri kadar aşçı, bulaşıkçı, temizlikçi gibi personel istihdam edilir.
(3) Bakımevinde çalışan personelin yetersiz kalması halinde, Bakımevin kasasında para
yeterli ise geçici sigortalı eleman çalıştırılabilir. Çalıştırılan işçiler emekliliği halinde kıdem
tazminatları her işçi için o yılın en az asgari ücret tutarında ayrı bir para yatırılır.
(4) Bakımevinde ihtiyaç halinde stajyer öğrenci olarak kız meslek lisesi çocuk gelişimi
öğrencilerinden yararlanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çocukların Gruplandırılması, Bakımevine Kabul, Hizmet ve İşleyiş
Çocukların Gruplandırılması
MADDE 16- (1) Kreşe kabul edilen çocuklar yaşları itibari ile üç gruba ayrılır ve buna göre eğitim
programları uygulanır.
Her grup için çocuk gelişimci görevlendirilir. Yeterli sayıda çocuk gelişimcisi yoksa her bir grup
için bakıcı abla görevlendirilir. Belirlenen çocuk grupları şu şekildedir:
Birinci Grup: 18-24 aylık çocuklardan oluşan grup
İkinci Grup: 25-36 aylık olan çocuklardan oluşan grup
Üçüncü Grup: 37-48 aylık olan çocuklardan oluşan grup
Dördüncü Grup: 49-66 aylık olan çocuklardan oluşan grup
Bakımevine Kabul
MADDE 17- (1) Kreşe yazılı müracaatı bulunan hastane ve bakanlık merkez teşkilatında çalışan
personelin çocukları kabul edilir. Kreş kapasitesinin dolmaması halinde diğer kamu kuruluşunda
çalışan personelin çocukları kabul edilir.
(2) Çocuk kabulü aşağıdaki gibidir:
Hastane veya bakanlık merkez teşkilatında anne-babası her ikisi de çalışan,
Hastane veya bakanlık merkez teşkilatında anne-babasından herhangi biri çalışan,
Diğer müracaatı bulunan çocuklar.
Müracaat sayısının toplam 50 çocuk olan kreş kapasitesini aşması durumunda yukarıda
yapılan sıralamaya göre ve hastane veya bakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin geçen hizmet
süreleri göz önüne alınarak kreşe çocuk kabul edilir. Hizmet sürelerinin eşit olması durumunda ise
kabul edilecek çocuk kura ile belirlenir.
e) Bakımevine bulaşıcı veya ağır hastalığı, ruhsal ve zihinsel engeli olup özel eğitimi
gerektiren çocuklar alınmaz.
Kayıt için istenecek belgeler
MADDE 18-(1) Kayıt için istenecek belgeler
a) 6 adet resim
b) Çocuğun nüfuz cüzdanı fotokopisi
c) Çocuğun PPD testi, boğaz kültürü, Parazit tahlilini içeren sağlık raporu
d) Çocuğun aşı kartı,
(2) Belgeler her çocuk için ayrı tutulacak dosyalarda muhafaza edilir. Belgelerdeki bilgilerin doğru
olmadığının anlaşılması halinde çocuğun bakımevinden kaydı silinir.
Bakımevi Ücreti
MADDE 19- (1) Bakımevi ücretlidir.
a) Her çocuk için alınacak aylık ücret, hastane yöneticisinin görevlendirdiği bir ilgili müdür veya
müdür yardımcısı başkanlığında toplanan çocuk alım komisyonunca, çocukların bakım,
beslenme ve eğitim giderleri göz önünde bulundurularak tespit edilir.
b) Tespit edilen ücret devlet memurları ile kamu görevlilerinin aylıklarının ödenmesinden itibaren
en geç üç gün içinde verilen banka hesap numaralarına yatırılır.
c) Bulaşıcı hastalık, bakım onarım tadilat nedeniyle kreşin kapanması halinde ücret talep edilmez.
d) Kreş personel çocuklarından kreş ücreti tam olarak alınır.
Çalışma Gün ve Saatleri
MADDE 20-(1) Kreşte mesai kreş personeline 7:30’da başlar 17:00’da sona erer; hastane personeline
8:00’de başlar 16:00’da biter.
(2) Kreş, hafta sonu, dini ve resmi tatillerde kapalıdır.
Ayrılma
MADDE 21- (1) Çocuk aşağıda belirtilen hallerde Bakımevinden ayrılır
a) Velinin yazılı isteği
b) Çocuğun 66 ayı doldurması halinde çocuğun kaydı silinir.
c) Kreşte kalabilmesi için bu yönergede öngörülen şartların kaybolması halinde çocuğun kaydı
silinir.
d) Bakımevinde kalabilmesi için bu Yönergede öngörülen şartların kaybolması
e) Kabule esas olan bilgi ve belgelerde yanlışlık veya velinin gerçek dışı beyanının sabit
olduğunun anlaşılması,
f) Çocukların veya ailelerin Bakımevi işleyiş ve düzeni ile bu yönerge hükümlerine aykırı
hareketleri,
g) Ağır ve bulaşıcı hastalık,
h) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün veya daha fazla süre ile devamsızlık nedeniyle çocuğun
kaydının silinmesi,
(2) Kaydı silinen çocuk için ödenmiş ücret iade edilmez.
Bakımevinde Tutulacak Kayıt Defterleri ve Dosyalar
MADDE 22- (1) Bakımevinde tutulacak kayıt defterleri ve dosyalar aşağıda belirtilmiştir.
a) İdari bölümde;
1- Çocuk Kayıt defteri
2- Her çocuk için çocuğa ait belgelerin konulduğu dosya
3- Sağlık izleme defteri
4- Evrak kayıt defteri
5- Gerekli muhasebe defteri ve kayıtları
6- Karar defteri
b) Gelişim ve Eğitim Bölümü
1- Öğrencilerin devam-devamsızlık çizelgesi
2- Yıllık ünite ve günlük plan dosyaları bulunur.
Sağlık Kontrolü
MADDE 23-(1) İdari Bölümde; çocuk kayıt defteri, her çocuğa ait ilgili belgelerin konulduğu dosya,
evrak kayıt defteri, gerekli muhasebe defteri ve kayıtları, kreş personeline ait evrak ve bilgilerin
bulunduğu dosya, demirbaşların bulunduğu dosya. Gelişim ve eğitim bölümünde; öğrencilerin devamdevamsızlık çizelgeleri, yıllık ve günlük plan dosyaları, çocuk gelişimi gözlem raporları ve çocuk
gelişimi test veya envanterlerinin bulunduğu dosya.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Velilerin ve Çocukların Uyması Gereken Kurallar
MADDE 24 (1) Bakımevinde velilerin ve çocukların uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakımevi idaresinin ve eğitimcilerinin uygun göreceği durumların dışında velilerin,
çocuklarını ziyaret etmesi ve misafir çocuk getirmesi
b) Çocuğun Bakımevine özel yiyecek ve oyuncak getirmesi
c) Çocuğun bakımevine ait herhangi bir eşyayı eve götürmesi,
d) Çocuğun tehlike yaratacak delici, kesici, yakıcı gibi bir eşya ile yada kıymetli küpe, yüzük,
nazarlık gibi ziynet eşyası takılarak Bakımevine gönderilmesi yasaktır.
(2) Çocuklar, Bakımevine ailesi tarafından teslim edilir ve alınır. Çıkışta çocuğun başka birine
teslim edilmesi isteniyorsa Bakımevi yetkililerine önceden bilgi verilir.
Çocuk Eşyası
MADDE 25- (1) Çocuğun Kreşte kullanacağı araç-gereç ve temizlik malzemelerini yaş gruplarına
uygun olarak kreş belirler. Eğitim faaliyetleri için gerekli oyuncak, araç-gereçler, çocukların kreşte
giyeceği elbise ve çamaşırları ile kullanacağı nevresim takımlarını temin etmekle velisi yükümlü olup
eğitim faaliyetleri ve çocukların kullanacağı temizlik malzemeleri için her veliden dönem başlarında
çocuk alım komisyonunca belirlenen kırtasiye masrafı alınır.
Eğitim ve Gelişim Programları
MADDE 29- (1) Günlük ve yıllık eğitim programları çocukların yaşlarına gelişim düzeylerine
uygun olarak çocuk gelişimci tarafından hazırlanır. Programların uygulanmasında anne-babaya düşen
görevler tespit edilerek bildirilir ve gereğinin yapılması istenir.
Beslenme
MADDE 30 (1) Kreşteki çocuklara öğle yemeği, sabah ve ikindi kahvaltısı olmak üzere iki çeşit
kahvaltı verilir. Çocukların öğle yemeği kreşin bağlı olduğu hastanenin yemek şirketinden
gelmektedir. Kahvaltılar ise kreşte hazırlanmaktadır.
Komisyonlar
MADDE 31
(1) Satın Alım Komisyonu: Kreşin ihtiyacı olan erzak alım işlerinin yapıldığı kreş sorumlusu,
kreş sorumlusunun seçeceği bir kişi ve bir velinin oluşturduğu ve en az üç kişinin katılımıyla oluşan
komisyondur. Komisyonun görevi, kreşin ihtiyaçlarını en iyi şekilde, uygun şartlarda ve zamanında
karşılaması ve kreşin lehine hareket etmesidir.
(2) Muayene ve Kabul Komisyonu: Kreş sorumlusunun, bir diyetisyenin, kreşte görev yapan
bir çocuk gelişimcinin ve velilerden en az birinin katılımıyla oluşmuş olup aylık erzak ve malzeme
alımında toplanan komisyondur. Satın alma komisyonunda bulunan üyeler bu komisyonda yer alamaz.
Komisyonun görevi; gelen malların cins, miktar ve niteliklerinin faturaya uygunluğunun kontrol
edilmesi, uygun olmayan malları iade etmesi, uygun olanları ise teslim alması ve alınan malların
hijyenik şartlarda muhafaza edilmesini takip etmek ve sağlamaktır.
(3) Çocuk Alım Komisyonu: Hastane yöneticisinin görevlendirdiği ilgili müdür veya müdür
yardımcısının başkanlığında kreş sorumlusu, kreşte görev yapan bir çocuk gelişimci ve bir psikologun
oluşturmuş olup her kayıt dönemi öncesi ve gerektiği durumlarda toplanan komisyondur.

Benzer belgeler

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş i) Görevli personelin eğitimi ile ilgili tedbirleri alarak, hizmetiçi eğitim olanaklarının geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak. j) Bakımevine alınacak çocukların tespiti için oluşturulacak i...

Detaylı