1 ve 2 yıl mat ders içerikleri

Transkript

1 ve 2 yıl mat ders içerikleri
MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
MF 103 Fizik-I (4-0) 4:
Vektörler; parçacık kinematiği ve dinamiği; eylemli ve eylemsiz çerçeveler; Doğrusal
Hareket; Düzlemde Hareket ; Newton Kanunları ; Newton Kanunlarının Uygulamaları; İş ve
Kinetik Enerji; Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu; Momentum Çarpışma ve Kütle
Merkezi ; Katı Cisimlerde Dönme Hareketi; Açısal Momentum ve Tork ; Kütle Çekimi
merkezcil kuvvetler altında hareket; Salınımlar.
Ders Kitabı:
Temel Fizik-1, P.M. Fishbane, S. Gasirowiciz, S. T. Thornton , Arkadaş Yayınevi. Fen ve
Mühendislik İçin Fizik-1 : R.A. Serway, R.J. Beicher , Palme Yayıncılık ; Fizik I F.J. Keller,;
W.E. Gettys, M.J. Skove, McGraww Hill.
MT 121 Analitik Geometri I (3-0) 3
Lineer denklem sistemleri, Düzlemsel koordinatlar, Uzayda dik koordinatlar, Vektörler,
Uzayda vektörler cebiri, Skaler çarpım, Vektörel çarpım, Karma çarpım ve geometrik
yorumları, Düzlemde koordinat dönüşümleri, ötelemeler, dönmeler, Konikler, çember, Elips,
Hiperbol, Parabol, Koniklerin ortak tanımı.
Ders Kitabı:
Kaya R., Analitik Geometri, Bilim Teknik Yayinevi, Eskisehir,1985; Kindle J. H., Theory
and Problems Analytic Geometry, McGraw-Hill, New York, 1950.
MT 131 Analiz I (4-2) 5
Sayı kümeleri, fonksiyonlar, limit kavramı ve teoremleri, süreklilik, türev ve geometrik
anlamı, türev alma kuralları, türevin uygulamaları, üstel ve logaritmik, trigonometrik ve
hiperbolik fonksiyonlar, ters hiperbolik fonksiyonlar. Belirsiz formlar ve Taylor formülü.
Kutupsal koordinatlar ve parametrik gösterimler.
Ders Kitabı:
Edwards C. H., and Penney D. E., Calculus with Analytic Geometry, Prentice Hall, 1998;
Akdeniz F., Donmez D. and Ünlü Y., Analiz I, Baki Kitapevi, Adana, 2001.
MT 153 Soyut Matematik I (3-0) 3
Sembolik mantık, küme kavramı, niceleme mantığı, kümeler cebiri. Bağıntı, fonksiyon, çok
değişkenli fonksiyon, işlem.
Ders Kitabı:
Akkas S., Hacisalihoglu H. H. and Sabuncuoglu A.,Soyut Matematik, Gazi Univ. Yayinlari,
Ankara, 1988. Donmez A., Soyut Matematik, Seckin, Ankara, 2001. Rosen K. H., Discrete
Mathematics and its Applications, McGraw-Hill, New York, 1991. Callialp F., Orneklerle
Soyut Matematik, Istanbul, 1995.
TU 101 Türk Dili I: (2-0) 2
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür
münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’nin ses
özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması,
noktalama işaretleri ve uygulaması.
Ders Kitabı: Öğretim elemanları ders notları.
IN 101 İngilizce I: (2-0) 2
Cümle yapıları, zamanlar, belirli ve belirtisiz isim tamlamaları, sayılabilen ve sayılamayan
isimler, belgesiz zamirler, emir cümleleri, düz,soru ve olumsuz cümle yapıları, çekimsiz
yardımcı fiiller, sıfat tamlamaları, sıfatlarda eşitlik ve üstünlük durumları, emir cümleleri.
Ders Kitabı:
Life Lines, Tom Hutchinson, Oxford Üniversity Press, Oxford, 1997. English Gramer in Use,
Raymond Murply, Cambridge Üniversity Press, 1994. Inside English Grammer for
Prepiration Classes, Sevil Soylu, Daniş Soylu, Hacettepe, TAŞ, Ankara.
AI 101 Atatürk Ilke ve İnkılapları I : (2-0) 2
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri ve 20. yüzyıl
başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun genel durumu. Trablusgarb Balkan Savaşları. I.
Dünya Savaşı. I. Dünya Savaşına genel bakış, savaşta Osmanlı Devleti. Mondros Ateşkes
Andlaşması, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi, Erzurum
Kongresi. Ankara’nın Başkent ilan edilmesi ve Ankara’da TBMM’nin kurulması. İç isyanlar
ve bu isyanların bastırılması.
Ders Kitabı: Öğretim elemanları ders notları.
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri: (2-2) 3
Temel terimler ve kavramlar; İşletim Sistemlerine Giriş (Windows); Kelime İşlemciler
(Word); Veri ve Grafik İşleme (Excel); Sunu Hazırlama (Power Point)
Ders Kitabı:
Windows 2000, Craig STINSON, Carl SIECHERT, Microsoft Pres, Bilgisayar ve Internet
Haselwander Penny, Konemann Michael and Tucker (Editor) Dennis C., Basic Information
Technology Skills, Scarecrow Pres, 2002.
II. YARIYIL
AI 102 Atatürk Ilke ve İnkılapları II : (2-0) 2
Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem
Olayı. I. Ve II. İnönü Muharebeleri. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara
Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esaslar ve önemi. Lozan
Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı; siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim
alanlarındaki inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk dış
politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye.
Ders Kitabı: Öğretim elemanları ders notları.
IN 106 Ingilizce II: (2-0) 2
Özne zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar.
Geniş zaman, olma ile ilgili bu zamanın olumlu, olumsuz soru yapıları. Bağlaçlar, işaret
zamirler, belgili ve belgisiz zaman zarfları, isim fiiller ve nesne zamirler. Çekimsiz yardımcı
fiillerde “can ve örneklerle kullanımı. Modullar ve kullanımı.
Ders Kitabı:
Life Lines, Tom Hutchinson, Oxford Üniversity Press, Oxford, 1997.
English Gramer in Use, Raymond Murply, Cambridge Üniversity Press, 1994.
Inside English Grammer for Prepiration Classes, Sevil Soylu, Daniş Soylu, Hacettepe, TAŞ,
Ankara.
FZ 102 Genel Fizik II (3-2) 4
Elektrik Yükü; Coulomb yasası, Elektrik Alanı; Gauss Yasası ; Elektrik Potansiyel ;
Kondansatör ve Dielektrik ; elektrik enerjisi, akım ve direnç, DA devreleri, manyetik alan,
Biot-Savart ve Ampere yasaları, Faraday yasası, indüktans, madde içindeki manyetik alanlar,
elektromanyetik alanlar, elektromanyetik salınımlar ve AA devreleri, Maxwell denklemleri
elektromanyetik dalgalar.
Ders kitabı:
Temel Fizik-2, P.M. Fishbane, S. Gasirowiciz, S. T. Thornton , Arkadaş Yayınevi. Fen ve
Mühendislik İçin Fizik-2 : R.A. Serway, R.J. Beicher , Palme Yayıncılık; Fizik II, F.J. Keller,
W.E. Gettys, M.J. Skove, McGraww Hill
MT 122 Analitik Geometri II (3-0) 3
Düzlemde ikinci derece eğrilerin sınıflandırılması. Uzayda doğru ve düzlem. Bir
dörtyüzlünün hacmi. Uzayda simetri. Düzlemlerinin dik koordinatlardaki denklemi. Küre,
silindir,
koni.
Uzayda
dik
koordinat
dönüşümleri.
İkinci
dereceden
yüzeylerin
sınıflandırılması. Uzayda diğer koordinat sistemleri.
Ders kitabı:
Kaya R., Analitik Geometri, Bilim Teknik Yayinevi, Eskisehir,1985.
Kindle J. H., Theory
and Problems Analytic Geometry, McGraw-Hill, New York, 1950.
MT 132 Analiz II (4-2) 5
Sonsuz seriler. Belirsiz integral, integral alma kuralları ve yöntemleri. Belirli integral ve
özellikleri, belirli integralin uygulamaları, düzlem bölgelerinin alanı, hacim hesapları, yay
uzunluğu, dönel cisimlerin yüzey alanı, düzlem bölgelerinin ağırlık merkezi. Çok değişkenli
fonksiyonlar ve kısmi türevler, çok katlı integraller.
Ders kitabı:
Edwards C. H., and Penney D. E., Calculus with Analytic Geometry, Prentice Hall, 1998.
Akdeniz F., Donmez D. and Ünlü Y., Analiz I, Baki Kitapevi, Adana, 2001.
MT 154 Soyut Matematik II (2-0) 2
Matematik yapılar, eşit güçlü kümeler, sonlu ve sonsuz kümeler, Doğal sayılar, sayılabilir
kümeler, Tam sayılar, Rasyonel sayılar, Gerçel sayılar.
Ders kitabı:
Alpay S. and Karakas H. I., An Introduction to Number systems and Algebraic Structures,
Matematik Vakfi, Ankara, 1996. Blyth T. S., Set theory and Abstract algebra, Longman,
London, New York, 1975. Rosen K. H., Discrete Mathematics and its Applications, McGraw -
Hill, New York, 1991. Blyth T. S. and Robertson E. F., Sets and Mappings, Chapman and
Hall, London, New York, 1986.
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri (2-2) 3
Veri iletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma; Internete Giriş; E-posta, Tartşma Grupları, Forumlar;
FTP; Web ve Bilgi Tarama Sistemleri; Internetle Bilgi Yayma, HTML'ye Giriş, Web'te
yayınlama.
Ders Kitabı:
Windows 2000, Craig STINSON, Carl SIECHERT, Microsoft Pres, Bilgisayar
TD 104 Türk Dili II: (2-0) 2
Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyoyazmada
kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe’de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım
şekilleri ve uygulanması. Zarfların ve edatların Türkçe’de kullanılış şekilleri.
Ders Kitabı: Öğretim elemanları ders notları.
III. YARIYIL
MT 211 Cebir I (4-0) 4
Uzayda ve düzlemde vektörler, vektör uzayları, Alt uzaylar, Lineer bağımlılık. Bazlar ve
sonlu boyutlu vektör uzayları, Lineer dönüşümler, Matrisler, Lineer dönüşümlerin matrislerle
gösterimi, Direkt toplam, Lineer denklem sistemleri, Determinantlar. özdeğerler, özvektörler
ve köşegenleştirme, iç çarpım uzayları.
Ders Kitabı:
Hoffman K., Linear Algebra, Prentice-Hall Inc. New York, 1971. Sabuncuoglu Arif, Lineer
Cebir, Nobel Yayinevi, Ankara, 2000.
MT 233 Diferensiyel Denklemler I (3-0) 3
Differensiyel denklemlerin sınıflandırılması. Tam, ayrılabilir, homojen, lineer differensiyel
denklemler. Parametreler değişikliği yöntemi. Sabit katsayılı denklemler. Differensiyel
denklemlerin kuvvet serileri ile çözümü.
Ders Kitabı:
Ross S. L., Differential Equations, Ginn and Company, Toronto, 1960. Simmons G. S.,
Differential Equations with Applications and Historical Notes, McGraw-Hill, Toronto, 1991.
Akyildiz E., Alpay S. and Erkip A. Differential Equations, METU, Ankara, 1990.
MT 241 Analiz III (4-0) 4
R nin tamlığı. Diziler ve limitleri. Limit teoremleri, alt diziler ve Bolzano-Weierstrass
Teoremi. Cauchy kriteri.. Sonsuz serilerin yakınsaklığı. Koşullu ve mutlak yakınsaklık
testleri. Fonksiyonların limitleri, limit teoremleri, sürekli fonksiyonlar, düzgün süreklilik.
Monoton ve ters fonksiyonlar.
Ders Kitabı:
Bartle R. G. and Sherbert D.R., Introduction to Real Analysis, John Wiley & Sons Inc., New
York, 1992.
MT 261 Olasılık (4-0) 4
Örnek uzay, olay ve sayma kuralları. Permütasyon ve kombinasyon. Olasılık aksiyomları,
geometrik olasılık, koşullu olasılık. Bayes teoremi. Rastgele değişkenler, beklenen değer,
varyans, momentler, Chebyshew eşitsizliği. Kesikli olasılık dağılımları (Bernoulli, Binom,
çok terimli, geometrik, düzgün, Poisson, hipergeometrik), normal dağılım, Binom dağılımına
normal yaklaşım.
Ders Kitabı:
Akdeniz F., Olasilik ve Istatistik, Baki Kitapevi, Adana, 2001.
IV. YARIYIL
MT 212 Cebir II (4-0) 4
İkili işlem, gruplar. sonlu gruplar ve grup tabloları. Alt gruplar, devirli gruplar. Permütasyon
grubu, devirler . Alterne grup. İzomorfizmler ve Cayley'in teoremi, Direkt çarpımlar, Sonlu
doğurulmuş abelyen gruplar. Normal alt gruplar ve bölüm grupları, izomorfizm teoremleri.
Sylow'un teoremleri.
Ders Kitabı:
Karakas H. I., Soyut Cebire Giris, ODTU Matematik Vakfi, Ankara, 1998. Bhattacharya P.
B., Jain S. K. and , Nagpaul S. R., Basic Abstract Algebra, Cambridge Univ. Press,
Cambridge, 1994.
MT 236 Vektörel Analiz (2-0) 2
Bir vektör fonksiyonun türevi, türevin özellikleri, ivme vektörü, normaller ve teğet düzlemi.
Vektör alanları. Çizgisel integraller, korunan vektör alanları, Ñ operatörü. Green, Diverjans
ve Stokes teoremleri.
Ders Kitabı:
Stein S. K., Calculus and Analytic Geometry, McGraw-Hill, New York, 1987.
MT 242 Analiz IV (4-0) 4
Diferensiyel, ortalama değer teoremi.Riemann integrali.Diferensiyel-İntegral hesabın temel
teoremi. L'Hospital kuralı. Taylor Teoremi. Fonksiyon dizileri ve serileri. Noktasal ve düzgün
yakınsaklık. Limitlerin değişimi.
Ders Kitabı:
Bartle R. G. and Sherbert D.R., Introduction to Real Analysis, John Wiley & Sons Inc., New
York, 1992.
MT 244 Diferensiyel Denklemler II (2-0) 2
Lineer differensiyel denklem sistemleri, eşdeğer sisteme indirgeme, sabit katsayılı lineer
differensiyel sistemler, Laplace dönüşümü ve özellikleri, sınır değer problemleri.
Ders Kitabı:
Ross S. L., Differential Equations, Ginn and Company, Toronto, 1960.
Simmons G. S.,
Differential Equations with Applications and Historical Notes, McGraw-Hill, Toronto, 1991.
Akyildiz E., Alpay S. and Erkip A. Differential Equations, METU, Ankara, 1990.
MT 262 İstatistik (4-0) 4
Örnekleme ve örnek seçimi, verilerin düzenlenmesi ve analizi, frekans tablosu, merkezi
eğilim ölçüleri, değişim ölçüleri, örnekleme dağılımı ve aralık tahmini, hipotez testleri, c 2-ye
dayalı testler, regresyon ve korelasyon analizi.
Ders Kitabı:
Akdeniz F., Olasilik ve Istatistik, Baki Kitapevi, Adana, 2001

Benzer belgeler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ Sayılar, Trigonometri

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ Sayılar, Trigonometri Temel Fizik-1, P.M. Fishbane, S. Gasirowiciz, S. T. Thornton , Arkadaş Yayınevi. Fen ve Mühendislik İçin Fizik-1 : R.A. Serway, R.J. Beicher , Palme Yayıncılık ; Fizik I F.J. Keller,; W.E. Gettys, ...

Detaylı