ITEC Onaylı Kurslar

Transkript

ITEC Onaylı Kurslar
Masaj ve Doðal Terapiler Derneði
ITEC Onaylý Kurslar
ITEC Diplomalý Kurslar(international)KayýtTarih (Süre)Anatomy and PhysiologyBaþvurunuzu þimdi yapýn Aromatherapy
Baþladý Certificate in Body Massage Level 3 Baþladý Certificate in Personal Training Level 3 Baþladý Certificate in Sports
Massage Therapy Level 3 Baþladý Certificate in Sports Massage Therapy Level 4 Baþladý Complementary Therapies Level
2 Baþladý Lymphatic Drainage Massage Baþladý Pilates Teaching Reflexology Kayýt AçýkBaþvurunuzu þimdi yapýnSpa and S
Management Level 4 Baþladý Spa Treatments Baþladý Sports Massage Therapy Level 5 Baþladý Thai Massage Baþladý Yoga
Teaching Indian Head Massage
Baþladý 1-5 Kasým 2012 On Site Massage Baþladý ITEC, Merkezi Londra’da bulunan, 40 ülkede aktif uluslararasý mesl
kurslar veren eðitim merkezlerini akredite eden bir organizasyondur. International ANA Academy Türkiye’de ITEC
tarafýndan akredite edilen ve ilgili alanlarda eðitim vermesi için yetkilendirilen en kapsamlý kurum olma niteliðini taþýmaktadýr. Ý
duyduðunuz kurslar için önceden baþvuru ve kayýt yaptýrmanýz gerekmektedir. International ANA Academy tarafýndan verilen
kursu/kurslarý baþarýyla tamamlayan kiþilere ITEC tarafýndan belge verilecektir. Fiyatlar kursun seviyesi ve belgenin çeþidine
göre; en düþük 500 TL, en yüksek 1000 TL seviyesindedir. Öncelikle talep ettiðiniz ve ilgi duyduðunuz kurslarýn açýlmasýna önc
verilecektir. Lütfen taleplerinizi bize bildiriniz.ITEC hakkýnda ayrýntýlý bilgi için http://www.itecworld.co.uk/
http://www.madoted.org
Joomla! tarafýndan geliþtirilmiþtir.
Oluþturuldu: 12 October, 2016, 16:28