Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz - Garland

Transkript

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz - Garland
Mealstream 401 Kullanma Rehberi
Starbucks Fýrýnlarýnada geçerlidir
Önemli Bilgiler
Kullanmadan Önce Okuyunuz
Bu Rehberi Saklayýnýz
1
ÝÇÝNDEKÝLER
Güvenlikle Ýlgili Bilgiler ........................................ 3
Önceden Alýnacak Tedbirler ............................... 3
Elektrik Kaynaðý ................................................. 4
Kurma Bilgileri ................................................... 5
Uygun Piþirme Kaplarý ....................................... 6
Giriþ .................................................................. 8
Ana Özellikler ..................................................... 9
Kontrol Panosu ................................................ 10
Çalýþtýrma Usulleri:
Proðramsýz Çalýþtýrma Þekli ............................ 11
Sayý Levhasýnýn Proðramlanmasý .................... 12
Bir Proðramý Çalýþtýrma ................................... 13
Elle Kontrol ( RD401 modelleri için ) ................ 14
Günlük Temizleme ........................................... 15
Problemlerin Çözümü ...................................... 16
Teknik Özellikleri .............................................. 16
Servis için Kontak etme Detayý ........................ 17
LÜTFEN ÝLERDEKÝ GÜVENLÝKLE
ÝLGÝLÝ BÝLGÝLERÝ OKUYUNUZ
BU REHBERÝ SAKLAYINIZ
2
ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Fýrýný içine yiyecek veya sývý koymadan,BOÞ OLARAK ÇALIÞTIRMAYINIZ, aksi halde çok fazla ýsýnma
sonucunda makineye zarar verebilirsiniz.
Fýrýnýn dýþ kabýný ASLA çýkarmayýnýz.
Fýrýnýn içindeki sabit parçalara ASLA dokunmayýnýz veya onlarý çýkarmayýnýz.
ASLA kontrol panosu,kapý,lastikler veya fýrýnýn her hangi bir parçasýný kurcalamayýnýz.
Hava çýkýtý/filtre veya buhar çýkýþ yerinin önlerine engel olacak þeyler KOYMAYINIZ.
HÝÇ BÝR ZAMAN fýrýnýn her hangi bir yerine mutfakta kullanýlan silici, kurulayýcý bezleri asmayýnýz.
Eðer kapýnýn lastikleri bozulmuþsa,fýrýn ehliyetli,onaylý bir Teknisyen tarafýndan tamir edilmelidir.
Bütün servis ve tamirler ehliyetli,onaylý bir Teknisyen tarafýndan yapýlmalýdýr.
Eðer elektrik kablosu kullanýlmaz durumdaysa ehliyetli,onaylý bir Teknisyen tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Sýcak sývýlarý,yiyecekleri ve kaplarý fýrýndan çýkarýrken, ellerin yanmamasý için çok dikkat etmek gerekir.
Sývýlarý, yalnýz mikrodalga veya kombinasyon fonksiyonunu kullanarak ýsýtma durumunda,ýsýtmaya
baþlamadan önce patlayýcý taþmayý önlemek için karýþtýrmak gerekir.
Bebek mama kavanozlarý ve biberonlarý ýsýtmadan önce kapaklarýný açýp, içindekileri karýþtýrmak ve sallamak
gerekir, ve yenip içilmeden önce yanmayý önlemek için sýcaklýðý kontrol edilmelidir.
Fýrýnda alkollü maddeleri ýsýtmayýnýz, örneðin konyak, rom vs. Ayný zamanda alkollü yiyecekleride ýsýtmamak
gerekir, fazla ýsýnma durumunda yangýna sebep olunabilir.
Fýrýný, derin yaðda kýzartma yapmak için kullanmayýnýz.
Aletiniz küçük çocuklar veya hasta ve sakat kimseler tarafýndan yalnýz olarak kullanýlmamalýdýr.
Küçük çocuklarýn alet ile oynamamalarý için dikkat etmek gerekmektedir.
DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fýrýný kullanmadan önce bu rehberi okuyunuz.
Bütün elektirikli aletlerde olduðu gibi, periodik olarak baðlantýlarýn kontrolünü yapmak gerekir.
Fýrýnýn içi, kapý lastikleri sýk sýk temizlenmelidir, temizlemenin nasýl yapýlacaðý TEMÝZLEME kýsmýnda
anlatýlmýþtýr.
Her fonksiyonu tamamladýkdan sonra fýrýný kapamaya gerek yoktur, ancak günün sonunda veya operasyon
devresinin sonunda kapamak gerekir.
Mikrodalga enerjisi, bezlerin kurutulmasý veya tabaklarý ýsýtmak için kullanýlmamalýdýr.
Diðer piþirme aletlerinde olduðu gibi, fýrýnýn içinde bulunan þeylerin yanmamasýna dikkat edilmelidir.
Eðer duman çýktýðý görülürse:
Fýrýnýkapayýnýz
Elektirikten ayýrýnýz
Fýrýnýn kapýsýný kapalý tutarak alevlerin
sönmesini bekleyiniz
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ýyi netice almak için yiyecekleri fýrýnýn ortasýna koyunuz.
Yalnýz mikrodalga fonksiyonunu kullanýrken, yiyeceklerin üstünü kapatarak iç duvarlara sýçramayý önleyiniz.
Yanabilir plastik veya kaðýt kaplar içindeki yiyecekler için yalnýz mikrodalga fonksiyonunu kullanýnýz ve sýk sýk
yanma durumunu kontrol ediniz.
Konveksiyon ve kombinasyon fonksiyonlarýný kullanýlýrken, konan maddeler paketlerinden çýkarýlmalýdýr.
Katý piþmiþ veya normal yumurtalar, mikrodalga veya kombinasyon fonksiyonlarýný kullanarak ýsýtýlmamalýdýr,
patlayabilirler.
Kalýn derili yiyecekler, örneðin patates, elma, sosis vs. gibi, ýsýtmadan önce çatalla delinmelidir.
Yiyeceklerin konduðu kaplarýn aðzý sýký sýkýya kapatýlarak ýsýtýlmamalýdýr, buharýn çoðalmasý ile patlayabilir.
Fazla yaðlar, ‘Rosto’ yapýlýrken ve aðýr kaplar fýrýndan çýkarýlmadan önce alýnmalýdýr.
Eðer cam kaplar fýrýnýn içinde kýrýlýr veya parçalanýrsa, yiyeceklerin içinde cam parçalarýnýn kalmadýðýna emin
olunuz. Eðer þüpheniz varsa o anda fýrýnda bulunan yiyecekleri kullanmayýnýz.
Bu fýrýný þu hallerde kullanmayýnýz: kapýnýn önünde bir þey var ve kapý iyi kapanmýyor, veya kapý,menteþe,
mandal, lastikler bozulmuþ veya fýrýnýn içinde yiyecek yok.
3
ELEKTRÝK KAYNAÐI
DÝKKAT
Bu alet muhakkak topraklanmalýdýr. Aksi halde elektrik þoku ve ölüm olabilir.
Mealstream EC401EE5, RD401 (13A UK modelleri için)
Elektrik kaynaðýnýn kablosu fýrýnýn arkasýndadýr.Bütün UK
modellerine 13 amp. sigortalý sabit fiþ takýlmýþtýr. Bu fiþin hiç bir
zaman çýkarýlmamasýný tavsiye ederiz. Ancak bazý kurumlar
baþka cins bir fiþin takýlmasýný isteyebilirler. Bu gibi durumlarda
aþaðýdaki þekilde yeni fiþin takýlmasýný tavsiye ederiz
Yeni fiþ kalifiye bir elektrikçi tarafýndan takýlmalýdýr.
Kullanýlacak yeni fiþin 13 amp. li bir sigortasý olmalýdýr. Priz
doðru olarak hazýrlanmalý ve muhakkak topraklanmalýdýr.Elektrik
devresinin yüksek kuvvette elektrik isteyen elektrikli aletlere
uygun olmasý ve devrenin çok yüklü olmamasý gereklidir.
Dikkat: Hiç bir zaman uzatma kablosu veya adaptör
kullanmayýnýz.
Mealstream EC401XX5 & EC401XE5, RD401XE ( 30A )
DÝKKAT
The Mealstream EC401 & RD401 ( 30A ) 30 Amps’li özel bir elektrik kaynaðýna kalifiye ve onaylý bir elektrikçi
tarafýndan baðlanmalýdýr.Kurulacak her fýrýn için 30 amp’li, kutuplarýn arasýnda 3mm kontak boþluðu olan uygun bir
ayýrýcý devre anahtarý konmalýdýr.
Standard ( Tip ‘B’ ) devre ayýrýcýsý olan yerlerde, dondurucu dolap, buz dolabý ve diðer yiyecek hazýrlama aletleri ki
microwave fýrýnlarýda bunlara dahildir, aletlerin düðmesi çevrilip çalýþmaya baþladýðýnda ani elektrik taþmasý olabilir.
Bundan dolayý ayrý bir Tip ‘C’ devre ayýrýcýsýnýn konmasýný ( bu tip aletler için özel olarak dizayn edilmiþtir ) özellikle
tavsiye ederiz. Her yeni fýrýn için özel, uygun dereceli bir devre ayýrýcýsý kullanýlmalýdýr.
TEK FAZ
Tek Faz
UK modellerine bir Mavi 32Amp Fiþ takýlmýþtýr BS4343
Devre ayýrýcýsý 45A (Tip C) olmalýdýr.
ÇÝFT FAZ
Çift fazlý Mealstream 401 fýrýn modelleri gösterildiði þekilde
baðlanmalýdýr.
Devre ayýrýcýsý 45A (Tip C) olmalýdýr.
Eðer sizin elektrik kaynaðýnýzý iyi bilmiyorsanýz,
kalifiye bir elektrikçinin yardýmýný isteyiniz
4
KURULMA
Fýrýný paketinden ve koruyucu plastikten çýkarýnýz.
Gözle görülebilen, taþýnma esnasýnda olabilecek hasar olup olmadýðýna bakýnýz.
Eðer gerekiyorsa, DERHAL satýcýya haber veriniz.
Aksesuarlarý çýkarýp kontrol ediniz:
2 dönen tepsi, 1 raf, 1 fýrýn tepsisi, 1 tutacak, 1 dönen disk,
Servis kayýt kartý, çalýþtýrma ve temizleme rehberleri.
KONULACAK YER VE POZÝSYONU
Seçilen konulacak yerin ana ýsý kaynaklarýndan uzak olmasýný saðlayýn.
Pozisyonun kýzartýcýlardan, ýzgaralardan, tavalardan sýcak hava emmemesini
garanti ediniz.Eðer fýrýn, ocak, soba veya fýrýnlý ocak yanýna konma
zorunluluðunda ise o zaman fýrýn yüksekliðinde sýcak geçirmeyecek bir engel
kullanýlmalýdýr.
Hava akýmý
için gerekli,
tavsiye edilen
en az açýklýðý
lütfen not
ediniz
Not:
Hava çekme yeri fýrýnýn
arkasýndadýr, aþaðýda
belirlenen açýklýk var olsa
bile çekilen havanýn
özellikle soðuk olmasý ve
fýrýn, ýzgara, ocak gibi diðer
aletlerden bu havanýn
ýsýnmamasý gereklidir, aksi
halde fýrýnýn ömrü kýsalacaðý
gibi performansýda düþer.
Fýrýný diðer bir fýrýnýn üzerine
koymayýnýz. Her fýrýn için
ayrý bir raf veya iki ayrý raflý
saðlam bir sehpa kullanýnýz.
Not:
Yan yana duran iki fýrýnýn
arasýnda gerekli olan en az
açýklýðýn 100mm olmasý
tavsiye edilir.
Fýrýný YATAY, SAÐLAM ve SALLANTISI olmayan düz bir yere koyunuz.
Arkasýnda, üstünde ve her iki yanýnda en az 50mm açýklýk býrakarak
hava akýmýnýn serbestçe dolaþmasýný saðlayýnýz.
Hava çekme yeri fýrýnýn arkasýndadýr,yukarda belirlenen açýklýk var olsa
bile çekilen havanýn özellikle soðuk olmasý ve fýrýn,ýzgara veya ocak gibi
aletlerden çýkan sýcaklýkla bu havanýn ýsýnmamasý gereklidir.
Fýrýnýn her tarafýnda en az 50mm açýklýk býrakarak hava akýmýnýn serbest
dolaþmasýný saðlayýnýz. Fýrýnýn üstünde en az 150mm açýklýk býrakarak
sýcak havanýn kaçmasýna yardým ediniz.
Fýrýnýn önünde en az 400mm açýklýk býrakarak, fýrýn kapýsýnýn tam olarak
açýlmasýný saðlayýnýz.
Ýmalatçý tarafýndan kullanýlanlar haricinde, fýrýna etiket gibi þeyler
yapýþtýrmayýnýz.
5
DÝKKAT: Çalýþtýrmadan önce
hava filtresinin yerinde
olduðunu kontrol ediniz
( bak- Esas Özellikler )
UYGUN PÝÞÝRME KAPLARI
Ýmalatçýnýn verdiði bilgiler incelenerek bahsi geçen kap ve kacaklarýn piþirme þekillerine
uygunluðu nu öðrenmek gerekmektedir..
ko
m
bi
n
k o asy
on
nv
ek
siy
on
Aþaðýdaki tablo genel bir bilgi vermek için hazýrlanmýþtýr:
ga
al
d
o
ikr
m
Sýcaða dayanýklý kaplar
Dayanýklý Cam
Camlý seramik
Toprak
(porselen, çömlek, çini gibi.)
Metal dekorasyonu olan kaplarý
kullanmayýnýz.
Metal Kaplar
Metal kaplar ancak cam mineli
çelik dönen tepsiye konularak
kullanýlmalýdýr.
Bak-sayfa 7 ‘Metalik kaplarýn
kullaanýlýþý’
Metal Kaplar.
(Dönen tepsi ebadýnda olanlar)
Plastik kaplar
Çift-Fýrýnlanabilir plastik kaplarý
(belirli sýcaklýða dayanýklý) þimdi
bulmak mümkündür.
Kullanmadan önce imalatçýnýn
verdiði bilgileri okuyunuz
Sert, kaynamaya dayanýklý,
plastik kaplar
Atýlabilirler
Yanýcýlar (kaðýt, karton vs.)
Kling - film yiyeceklere temas
etmemelidir.
Mikrodalgaya-dayanýklý klingfilm
Diðer kap ve
aletler
Plastik torba baðlayýcýlarý
Çatal kaþýk
Isý ölçücü termometreler
Yiyecekler piþerken içinde hiç bir
alet bulunmamalý
Aksesuarlar (verilmiþtir )
Tepsi
Raf
Dönen Tepsi
6
METAL KAPLARIN KOMBÝNASYON VEYA MICROWAVE FONKSÝYONLARINDA KULLANILIÞI
Metal Kaplar yalnýz dönen tepsi ile kullanýlmalýdýr.
Dönen tepsi, cam mineli çelikten yapýlmýþ olup, izolasyon saðlayarak metal
kaplarýn kontrol edilebilen durumlarda güvenceli olarak kullnýlmasýný saðlar.
Büyük metal kaplarý, fýrýnýn ortasýna, duvarlardan en az 40mm ( 1.5 inç )
uzaklýða yerleþtiriniz.
Metal kaplarý tek tek, birbirlerinden ve dönen tepsinin kenarýndan en az
40mm (1.5 inç) ara ile yerleþtiriniz.
DÝKKAT:
Kaplarý fýrýnýn içindeki doðru
yerine koymak çok önemlidir.
Eðer metal kaplar birbirlerine
veya duvarlara çok yakýn olursa,
ark ýþýnlarý dolayýsiyle fýrýna
zarar verebilir.
DÝKKAT:
Kombinasyon veya mikrodalga
fonksiyonlarýný kullanýlýrken,
eðer metalik, çatýrdayan bir
ses duyulursa kapýyý açarak
piþirmeyi durdurunuz ve
kaplarýn pozisyonunu
düzeltiniz.
Eðer metal maddeler (gümüþ
servis tepsileri de dahil) ark
ýþýnlarýndan lekelenmiþlerse
bunlarý fýrýna koymayýnýz.
65mm (2.5 inç) den daha derin olan metal kaplarý kullanmaktan kaçýnýnýz,
bunlar mikrodalgalarý aksettirerek yiyeceklerin iyi ýsýtýlmasý süresini
deðiþtirirler.
Her hangi bir metal kabý, diðer bir metal kabýn içine koyarak fýrýna koymayýnýz,
ark ýþýn durumu ortaya çýkabilir.
FIRININ KAPASÝTESÝNÝARTIRMA (YALNIZ KONVEKSÝYON ÝÇÝN )
Raflar ve fýrýn tepsileri fýrýna,sabit raylarýn üstüne konmak suretiyle kapasite
artýrabilir. Bu yalnýz konveksiyon piþirmesinde kullanýlýr, mikrodalga ve
kombinasyonda kullanýlmaz.
7
DÝKKAT:
Fýrýný raf veya tepsi
koyarak mikrodalga veya
kombinasyon fonksiyonlarýnda
kullanmayýnýz
GÝRÝÞ
Mealstream 401 Serisi fýrýnlar yiyecek hazýrlayan mutfaklara , yalnýz mikrodalga, yalnýz
konveksion, ve kombinasyon piþirme þekli ile üç deðiþik kullanmayla esneklik
getirmektedir.
Kombinasyon piþirme, göreneksel piþirmenin aldýðý zamana kýyasla çok kýsa bir sürede
yüksek kalite sonuç alýnmasýný saðlar, ve bu bilhassa fýrýnlama, kýzartma,rosto ve ýzgara
yapma veya graten yiyecekleri hazýrlamada görülmektedir.
Kurgu tamamlandýktan sonra , arzu edilen seçilmiþ yiyeceklerin piþmesi, kombinasyon
veya konveksiyon þekillerinde fýrýnýn belleðine proðramlanarak arzu edilen her an, aynen ve
kolayca tekrarlanabilir.
Çok-Safhalý Proðramlama: Mealstream EC401Modelleri
Mealstream EC 401’in elektronik kontrol sisteminin esnekliði çok-safhalý proðram yapmaya
uygundur.Bu þekilde, piþecek yiyeceklerin cinsine göre gerekli kondisyon yaratýlarak kaliteli
sonuç alýnmasýný saðlar.
Üç safhalý tipik bir proðram gösterilmektedir. Fýrýn önceden 225°C dereceye ýsýtýlmýþtýr. Safha
1 % 25 kuvvetinde hafif mikrodalga ile baþlar (buz çözülmesi için idealdir) bu arada
konveksiyon derecesi 250°C’a yükselir. Safha 2’de mikrodalga kuvveti en yükseðe çýkar
(100%). Son safhada,kýzartma safhasý, konveksiyon derecesi mikrodalga enerjisi
kullanmadan 275°C ‘a çýkar.
Bu örnek sayýsýz çok-safha proðramlardan biri olup hazýrlanýp belleðe konulur. Proðramlar bir,
iki veya üç safhalý olabilir.
Not: konveksiyon derecesinin deðiþmesinin biraz zaman alacaðýný unutmayýnýz. Deðiþik
dereceler kullanýldýðýnda, ani netice almayý beklemeyiniz.
Bu rehberde verilen bilgiler Merrychef fýrýnlarýnýn güvenliði
ve uzun zaman kullanýlmasý için hazýrlanmýþtýr
8
ANA ÖZELLÝKLER
7
4
9
10
1
6
3
8
15
12
2
11
14
13
5
1 HAVA ÇIKMADELÝKLERÝ
2
3
4
5
6
7
8
9 HAVA KONTROL LEVHASI
Fýrýnýn yan tarafýnda bulunan bu delikler, fýrýn içinde
bulunan parçalarý soðutmak için kullanýlan havanýn
dýþa kaçmasýný saðlar.Ancak bu delikler mikrodalga
enerjisinin dýþa kaçarak doðaya çýkmasýna izin
vermez.Deliklerin önü serbest olmalýdýr.
FIRININ ÝÇÝ
Fýrýnýn içi cam mineli çelikten yapýlmýþtýr.Daima
temiz tutulmaalýdýr.
(bak- TEMÝZLEME).
KIZAKLAR
Fýrýnýn içinin iki tarafýnda bulunan kýzaklar verilen raf/
kare tepsileri tutar.Bunlar konveksiyonda fýrýnýn
kapasitesini çoðaltmak için kullanýlabilir.
HAVAGÝRÝÞFÝLTRESÝ
Fýrýnýn arkasýnda bulunmaktadýr, önünde engel
olmamalý ve her gün temizlenmelidir.
KAPI MANDALI
Bu katý bir kol olup aþaðýya ve kendinize doðru
çektiðiniz an kapýyý açar.
KONTROL PANOSU
Bak- sayfa 10.
BUHAR ÇIKMA DELÝKLERÝ
Bu delikler fýrýnýn içindeki buharýn kaçmasý içindir ve
buhar birikmesini önler.Mikrodalga enerjisinin dýþa
kaçmasýna izin vermez.
TEPSÝ TUTMA ASACAÐI
Fýrýnýn her iki tarafýnda birer tane vardir ve tutma
kolunun kolaylýkla asýlmasý içindir.
9
10
11
12
13
14
15
Fýrýnýn arka panelini oluþturur ve daima temiz
olmalýdýr.( bak-TEMÝZLEME )
PERVANE
Fýrýnýn içindeki havayý dolaþtýrarak kombinasyon
piþirme için gerekli sýcaklýðýn daðýtýmýný saðlar.
AÇMA/KAPAMA ANAHTARI
Anahtar açýlýnca(on), kontrol panelinin ýþýðý yanar.
Pervane ve ventilasyon sistemide hazýr olur.
SINIFLAMA LEVHASI
Arka panele konmuþtur ve seri numarasýný,
modeli,elektrik spesifikasyonunu, Merrychef
adresini ve telefon numarasýný gösterir.
KAPI
Bu kusursuzca imal edilmiþ bir enerji maniasýdýr ve
dört mikrodalga güvenlik kiþilidi bulunmaktadýr.
Daima temiz olmalýdýr (bak TEMÝZLEME). Kapý aðýr
kaplarý taþýmaya uygun deðildir.
KAPI LASTÝKLERÝ
Lastikler kapýnýn sýkýca kapanmasýný saðlar.Temiz
tutulmalý ve her hangi bir hasarýn varlýðý sýk sýk
kontrol edilmelidir. Böyle bir durumda Servis
Teknisyeni tarafýndan deðiþtirilmelidir.
DÖNEN TEPSÝ ve DISK
Tepsi ve disk fýrýnýn ortasýndaki dingil üzerine
konmuþtur. Tepsi disk üzerine oturmaktadýr. bunlar
fýrýn çalýþýnca, dönmeye baþlar ve kapý açýlýnca
durur.
KONTROL PANOSU
DERECE BASMA DÜÐMELERÝ
4 adet Mikrodalga derece seçme düðmesi vardýr :%25,%50
%75, ve %100. Hangisi kullanýlýyorsa onun ýþýðý yanar.
KONVEKSÝYON BASMA DÜÐMESÝ
Bu düðme yalnýz yiyeceðin üstünün kýzartýlmasý halinde
kullanýlýr. ( mikrodalga kullanmadan)
Not : MÝKRODALGA ve KONVEKSÝYON piþirmede, basma
düðmeleri zamaný ve devreyi baþlatýr. Proðramsýz piþirme
devresinde sýcaklýk derecesi deðiþtirilebilir. Piþirmeye ara
verildiðinde, zamanýn durduðunu gösteren bir ýþýk yanýp
sönerek durumu belirtir (bak ARA VERME).
ZAMAN/PROÐRAM SEÇME DÜÐMELERÝ
Bu düðmeler piþirme zamanýný, 1 saniyelik aralarla ve en
çok 30 dakika olmak üzere ayarlamak ve ayný zamanda 01
ila 10 numaralý proðramlar için kullanýlýr.
ISI DERECESÝ SEÇME DÜÐMELERÝ
Bu düðmeler konveksiyon ýsýsýný tayin etmede kullanýlýr.
Basýlan düðmenin ýþýðý yanar. ‘0’ seçilmiþ ise koveksiyon
çalýþmaz duruma geçer. Eðer ýsý düðmesi devamlý basýlýrsa
fýrýn ýsýsý, zaman göstericisinde gözükür.
IPTAL /GERÝ ÇAÐIR ‘C’ DÜÐMESÝ
Zamana baðlý bütün piþirmeleri, önceden proðramlanmýþ
operasyonlarý iptal eder ve mikrodalga enerjisini durdurur.
Fýrýn sýcaklýðýný deðiþtirmez. Eðer fýrýn sýcak ise yiyiecek
piþmeye devam eder, dolayýsiyle derhal fýrýndan çýkarýlmalýdýr.
Bu düðme ayný zamanda yanlýþ operasyonlarýda iptal eder.
Proðramýn kendisini silmez. Ayný zamanda belleðe konmuþ
olan proðramlarýn detaylarýný incelemek içinde kullanýlabilir.
(bak GERÝ ÇAÐIRMA)
PROÐRAM ‘P’ DÜÐMESÝ
Proðramý harekete geçirme veya kurma için kullanýlýr.
ZAMAN VE PROÐRAM GÖSTERGESÝ
Ayarlanan zamaný dakika ve saniye olarak gösterir ve piþme
süresince bu zamaný 1 saniye ara ile geriye doðru sayar.
Ayný zamanda hata mesajlarýný ve fýrýn sýcaklýðýný gösterir.
(PROBLEM ÇÖZÜMÜ)
Proðram göstergesi seçilmiþ olan proðramýn numarasýný
belirtir. ‘PP’ proðram yapýldýðýný söyler.
ÇOK-SAFHAGÖSTERÝCÝSÝ
Çok-safhalý piþirmede, kaçýncý safhada olduðunu gösterir.
KOLON
Proðram yapýlýrken kolon yanýp sönerek gerekli zamanýn
yazýlmasýný iþaret eder.
AÇMA/KAPAMA ANAHTARI
HATA GÖSTERGESÝ
Bak PROBLEM ÇÖZÜMÜ.
10
ÇOK-SAFHA
GÖSTERÝCÝS
ZAMAN/
HATA GÖST
ISI DERECESÝ
SEÇME
DÜÐMELERÝ
ZAMAN/
PROÐRAM
SEÇME
DÜÐMELERÝ
IPTAL DÜÐMESÝ
PROÐRAM
DÜÐMESÝ
KONVEKSÝYON
BASMA DÜÐMESÝ
DERECE
BASMA
DÜÐMELERÝ
AÇMA/ KAPAMA
ANAHTARI
KOLON
ZAMAN/ KAPAMA
ANAHTARI
ÇALIÞTIRMA USULLERÝ : EL ÝLE ÇALIÞTIRMA
Fýrýn el ile veya proðramlanmak
yoluyla çalýþtýrýlabilir.
Proðramlayarak kullanmadan
önce el ile kullanmayý öðrenmek
önemlidir.
DÝKKAT:
FIRIN BOÞ ÝSE MÝKRODALGA ENERJÝSÝNÝ KULLANMAYINIZ
TEMÝZ HAVAFÝLTRELERÝ OLMADAN
FIRINI KULLANMAYINIZ
Fýrýnýn kontrollerini öðrenmek için piþirme operasyonuna baþlamadan
önce bir tasa 1.5 litre su koyarak fýrýnda deneme yapýnýz
1 Fýrýn açma düðmesine basýnýz.
2 Isý derecesi seçme düðmelerinde birine basarak istenilen dereceyi
bulunuz 175ºC, 200ºC, 225ºC, 250ºC,veya 275ºC.Düðmedeki ýþýk
devamlý yanýp sönerek seçimi gösterir.
Not: Fýrýn ýsýsý o andan itibaren
yükselmeye baþlar. Eðer
baþladýðýnýz anda fýrýn
soðuksa, istenilen
dereceyi bulma 15
dakikaya kadar sürebilir.
Fýrýn iç ýsýsý her an, seçilmiþ
olan ýsý düðmesine basmak
yoluyla kontrol edilebilir.
Fýrýn iç ýsýsý ºC olarak gözükür.
3 Fýrýnýn ýsýsý istenilen derecenin 25ºC altýna geldiðinde
ýþýðýn yanýp sönmesi durur.
BU ISI DERECESÝNE GELDÝKTEN SONRA fýrýný
kullanmaya baþlayýnýz.
PÝÞÝRME NASIL DURDURULUR
ÝPTAL DÜÐMESÝNE basmak
yoluyla piþirme her an
durdurulabilir.
4 Arzu edilen piþirme zamanýný
sayýlý ZAMAN SEÇME
DÜÐMESÝNÝ kullanarak
ayarlayýnýz.
Örneðin : 2 Dakika 35 saniye
Yalnýz geçerli Dakikalar ve Saniyeler
kullanýlýr.
yani: 1dakika 1 saniye, 61 saniye deðil
5 Kendinizi yakmamak için her türlü gerekli tedbiri
alýnýz,yiyecekleri fýrýnýn içine yerleþtiriniz ve kapýyý
kapayýnýz.
Daima devrenin tamamlanmasýna dikkat ediniz, kapý
çok ender açýlmalýdýr.
6 Yiyecekleri ýsýtýlmýþ hava ve
7
mikrodalga ile beraber piþirmek
için ISI AYARLAMA
düðmelerinden birisine yani
%100,%75, %50 veya %25’e
basýnýz. Yalnýz ýsýtýlmýþ hava ile
piþirmek istenilirse o zaman
pervane sembolünü gösteren
düðmeye basýlmalýdýr.
Bu anda kolon zamaný tersine
sayarak göstermeye baþlar.Kalan
zaman sýfýra inince bir ses
duyulacaktýr. Yiyecekleri fýrýndan
çýkarýnýz.
ARA VERME
Fýrýn kapýsý açýlarak piþirmeye ara
verilebilir.
Fýrýn kapýsý açýldýðý zaman piþme
süresi zamanýda durur ve DERECE
gösteren DÜÐMEnin ýþýðý yanýp
sönerek
(mikrodalga
veya
konveksiyonda) devreye ara
verildiðine iþaret eder.
Devreye DEVAM etmek için fýrýnýn
kapýsýný kapatýnýz, bu anda gerekli
derece düðmesine basmak için
dikkat çekici bir ses duyulacaktýr.
NOT:
devreye ara verildiðinde veya
durdurulduðunda fýrýnýn ýsýsý
deðiþmez ve içindeki yiyecekler
piþmeye devam eder.
11
SAYI LEVHASININ PROÐRAMLANMASI ( 0-9 )
Önceden proðramlama tekrarlanan piþirme prosedürleri için bellekte durarak
kolaylýk saðlar.
Her proðramýn üç safhasý bulunmakta olup, her safha baðýmsýzca Konveksiyon
ýsý kontrolü, Safha süresi ve Mikrodalga enerji derecesinin ayarlanmasýný
saðlar. Ancak, proðramlar ihtiyatlý kullanýlmalýdýr, zira piþirilecek yiyeceklerin
aðýrlýðý veya yoðunluðu deðiþik olabileceðinden, iyi sonuç ve daha önemlisi
iyi piþmiþ yiyecek elde edilemiyebilir. Dolayýsiyle servis yapmak için hazýrlanan
yiyeceklerin kontrol edilerek öz sýcaklýðýnýn elde edildiði anlaþýlmalýdýr.
Her deðiþik maddeye gerekli
olan proðramý bulmak için bir
zaman tecrübe yapmak lazýmdýr.
1 PROÐRAM DÜÐMESÝne basýp tutun, yanýp sönen ‘P’yi
PROÐRAM GÖSTERGESÝnde görün
2 ISI DERECE SEÇME
DÜÐMELERÝ yanýp sönerek ýsý
derecesi seçiminin gerekli
olduðunu belirtir.
Düðmeye basarak istenilen ýsý
derecesini seçiniz, seçilen
derecenin ýþýðý yanýp sönmeye
devam eder, diðerleri söner.
Proðram detayýný yanýp sönen
götericide inceleyiniz. ÝPTAL
DÜÐMESÝni kullanarak proðram
detaylarýný deðiþtirebilirsiniz.
3 ZAMAN SEÇME DÜÐMELERÝNE
basarak istenilen zamaný yazýnýz.
(Gösterici kolonlar yanýp sönerek
yazýlan zamaný gösterir).
Yalnýz geçerli Dakika ve Saniyeler
kullanýlmalýdýr. Örneðin: 1 dakika
1 saniye ve 61 saniye deðil
4 Isýtýlmýþ hava ve mikrodalga
kombinasyonu kullanarak piþirme
istenirse DERECE DÜÐMELERÝnden
birisine yani %100,%75,%50 veya %25e
basýnýz.Yalnýz sýcak hava ile piþme
olacaksa pervane düðmesini kullanýn.
Tek safhalý proðram saklanmasý
Ýstenilen sayý düðmesine basýnýz
•
•
Çok safhalý proðram saklanmasý
Piþirmenin her safhasýndaki 1den
4de kadarki kademeleri takip edin
ve tamamlanýnca PROÐRAM
DÜÐMESÝne basarak piþirmenin
ikinci ve üçüncü safhalarýný alýnýz.
Ýstenilen sayýya basarak proðramý
saklayýnýz.
örnek: 1. safha Proðram 8 olarak
saklanacak
Proðram detaylarý, saklama
anýnda kýsa bir süre gözükür.
örnek: 1. safha, 2. safha, 3. safha as
Proðram 8 olarak saklanacak
12
•
·
Yalnýz geçerli zaman
kullanýlmalýdýr.Yani 1 dakika
1 saniye, 61 saniye deðil.
Fýrýn sýcak veya soðuk olsa
bile gerekli bilgiler fýrýnýn
belleðine proðram edilebilir.
Bir proðramý incelemek
isterseniz GERÝ ÇAÐIRý
kullanýnýz, bak sayfa 14
Proðram bilgilerini bir yere
yazarak ilerde kullanmak
için referans olarak
saklanmasýný tavsiye ederiz.
BÝR PROÐRAMIN KULLANILMASI
Sayý düðmelerini kullanarak proðramlar çalýþtýrýlýr
0 dan 9a kadar olan proðramlar sayý düðmelerine basýlarak
harekete geçirilir. Bu proðramlarý canlandýrmak için aþaðýdaki
prosedür takip edilmelidir.
1 ISI DERECESÝ SEÇME DÜÐMESÝNE basarak fýrýný önceden
istenilen baþlama derecesine kadar ýsýtýnýz. Seçilen ýsýnýn
ýþýðýnýn yanýp sönmesi durana kadar bekleyiniz.
Fýrýnýn sýcaklýðýný Isý Düðmesine
tekrar basarak kontrol
edebilirsiniz.
örnek : 200°C
2 Sýcak yüzeylere dokunmadan piþirilecek
yiyecekleri fýrýna koyarak kapýyý kapatýnýz.
3 PROÐRAM DÜÐMESÝne basýnýz
‘P’ PROÐRAM GÖSTERÝCÝde
gözükür.
Kullanmak istediðinizi (0-9) harekete geçirmek için sayý
levhasýndaki düðmelere basýnýz.
Proðram numarasý ve toplam piþirme süresi göstericide
gözükür ve birinci safha ýþýðý yanar.
Not:
Eðer istenilen baþlama
sýcaklýðýna eriþilmemiþse bir
hata kodu göstericide gözükür
(E:6).
Eðer bu durum ortaya çýkarsa
yiyeceði DERHAL fýrýndan
çýkarýnýz ve istenilen ýsýnýn
ýþýðýnýn yanýp sönmesi
duruncaya kadar bekleyiniz ve
tekrar 2ci devreden baþlayýnýz.
Proðram devresinin sonunda
fýrýn ýsýsý, devre baþlamadan
önceki ayarlanmýþ olan derceye
dönüþür
örnek: Proðram 8
Proðram çalýþmaya baþlar ve
geriye kalan zaman göstericide
gözükür ve geri sayma baþlar.
(bütün safhalarýn süreleri toplam
olarak gözükür).
Sayma bitip zaman “0:00” olunca
duyulabilir bir sinyal verilir.
PÝÞME DEVRESÝNÝN DURMASI
Bu devreyi, her an ÝPTAL
DÜÐMESÝne basarak durdurup ve
de iptal edilebilirsiniz.
4 Yiyeceði fýrýndan çýkarýp fýrýnýn kapýsýný kapatýnýz.
GERÝ ÇAÐIRMA
Proðramý GERÝ ÇAÐIRMA o proðramýn safha safha incelenmesine
yardýmcý olur.
ÝPTAL DÜÐMESÝne basýp
tutunuz.
Bir kaç saniye sonra ZAMAN
GÖSTERÝCÝsi silinir ve boþ olur.
SAYI DÜÐMESÝne basarak
proðramlar birisini (0-9)
iþleyiniz..
ARA VERME
Piþme devresini fýrýnýn kapýsýný
açarak durdurabilirsiniz. Kapý
açýlnca zaman gösterici o anda
durur ve ilgili ISI DERECESÝ
levhasýndaki (mikrodalga veya
sýcak hava) ýþýk yanýp sönmeye
baþlar, ve bu þekilde devreye ara
verildiðini belirtir.
Piþirme devresine devam etmek
için fýrýnýn kapýsýný kapatýnýz, bu anda
duyulabilir bir uyarma sesi ile ýsý
derecesi levhasýna basýp zaman
göstericisinin tekrar çalýþmasý
gerektiði belirlenir.
Bir proðramý incelemek için GERÝ
ÇAÐIRMAyý kullanýnýz
Göstericide bu proðramýn içerikleri gözükür. Gösterici her safhadaki ýsý
derecesini, süresini ve enerji kuvvetini safha safha olarak bir kaç saniye
gösterir.
13
EL KONTROLLERÝ ( MODEL RD401 )
1 Fýrýnýn çalýþtýrma anahtarýný açýnýz.
2 Isý kontrol anahtarýný saat çalýþma yönünde çevirerek istenilen ýsý
derecesine getiriniz. Hava ýsýsý göstergesinin ýþýðý, istenilen ýsý derecesine
eriþilinceye kadar yanar. Ýyi sonuç almak için bu duruma gelinceye kadar
bekleyiniz. Fýrýn içi sýcaklýðý muhafaza edildiði için, gösterge ýþýðý yanýp
sönerek bu durumu belirtir.
örnek 200ºC
3 Ýstenilen mikrodalga enerji derecesini, mikrodalga kontrol anahtarýný gene
saat çalýþma yönünde çevirerek ayarlayýnýz (Power).
örnek 50%
4 Ýstenilen piþirme süresini kullanmak için zaman ayarlama anahtarýný saat
çalýþma yönünde çeviriniz (time).
örnek 15 dakika
5 BAÞLA düðmesine basýnýz (start).
Baþlama ýþýðý yanar ve zaman
ayarlayýcý tersine çalýþarak sýfýra iner.
Piþme süresi tamamlanýnca bir zil
sesi çalýþtýraný uyarýr.
Not:
• Yalnýz mikrodalga kullanarak yapýlacak piþirmede, konvesiyon ýsý
anahtarý ‘0’a getirilmelidir.Ýyi sonuç almak için fýrýn soðuk olmalýdýr.
• Yalnýz konveksiyon kullanarak yapýlacak piþirmede, mikrodalga
anahtarý ‘0’da olmalýdýr. Yalnýz sýcak hava ile piþirmede zamaný
ayarlamak gerekmez.
• Sýcak fýrýnda buz çözülmesi yapýlýrken çok ihtiyatlý olunmalýdýr.Ürünler,
‘kenar-yanmasý’ný önlemek için sýk sýk çevrilmelidir. En iyi sonuçlar
buz çözmeyi sabahlarý fýrýn soðuk iken yapýnca elde edilir.
• Yalnýz kombinasyon ve konveksiyon piþirme devamlý yükselen ýsý
derecesi kullanarak yapýlabilir ancak zaman ayarlamasýna ekstradan
dikkat etmek gerekir.
• Elle ayarlanmýþ yalnýz konveksiyon piþirmenin bir kýsmý Mikrodalga
ýsýtma yoluylada yapýlabilir. Ancak, mikrodalga enerjisi konveksiyon
piþirme zamanýnda kullanýlacaðý için bu þekil piþirmeyi, yalnýz çok
tecrübeli mikrodalga operatörünün kullanmasý gerektiðini önemle
tavsiye ederiz.
• Fýrýnýn kapýsýný açarak piþirmeye ara verebilirsiniz (ARA VERME).
Devam etmek için kapýyý kapatýnýz ve BAÞLA düðmesine basýnýz.
14
TEMÝZLEME
Fýrýnýn en iyi ve randýmanlý çalýþmasý için, fýrýn içi, kapý ve hava filtreleri daima temiz olmalýdýr.
Her gün yapýlacak temizleme alýþkanlýðý, gerekli hijiyen standartlarýna uymaya ve fýrýnýn iyi ve randýmanlý
olarak uzun süre kullanýlmasýna yardýmcý olacaktýr.
Bu el kitabýnýn baþýndaki Güvenlikle ile Ýlgili Bilgileri okuyup tatbik ediniz.
• DAÝMA elektriði kaynaðýndan kapatýnýz ve temizliðe
baþlamadan önce en az 20 dakika süre ile fýrýnýn soðumasýný
bekleyiniz
• Ýstenildiði þekilde karuseli çýkarýnýz ve atýlabilir kaðýt siliciler
kullanarak döküntüleri ve taþmalarý siliniz
Ýhmal veya kötü kullanma ki
temiz olmayan hava filtreleri
kullanmada buna dahildir, garanti
altýnda deðildir. Bu gibi hatalarý
düzeltmek için yapýlacak
servislerden ücret alýnýr.
• ASLA çelik tel elyafý, býçak veya çok aþýndýrýcý maddeleri fýrýnýn
her hangi bir yerine sürmeyiniz
Bütün diðer elektrikli aletlerde olduðu gibi, elektrik
baðlantýlarýný periodik olarak muayene etmek çok gereklidir.
1.
2.
Hava filtresini fýrýnýn arka panelindeki yerinden yukarý doðru
çekerek çýkartýnýz.
Temiz, ýlýk sabunlu su ile yýkayýp, çalkaladýktan sonra hafifçe
vurarak kurutunuz. Yerine yavaþça sokarak yerleþtiriniz.
FIRININ ÝÇÝNÝ VE KAPISINI TEMÝZLEME
1
2.
3.
4.
5.
6.
Tepsileri, raflarý, arka hava kontrol levhasýný (dört kelebek somununu
açarak), dönen tepsi ve tepsinin diskini çýkartýnýz. Kostik olmayan
fýrýn ilacý ile temizleyiniz.
Kapýnýn iç kenarý ile fýrýnýn iç ön kýsmýnda arasýnda bulunabilecek
yiyecek artýklarýný temiz, kuru bir fýrça ile süpürünüz.
( A lokasyon )
Kapý lastikleri hariç fýrýnýn iç yüzeylerini kostik olmayan
fýrýn ilacý ile temizleyiniz. Saðlýk verilen sürece bekleyiniz.
Çok miktarda temiz, ýlýk su ve temiz bir bezle yýkayýp,
temiz kuru bir bezle kurulayýnýz.
Menteþeleri temiz,nemli bir bezle siliniz.
Makine yaðý KULLANMAYINIZ.
Kapý lastiklerini temiz nemli bir bezle siliniz. Hasar ve
aþýnma var mý diye inceleyiniz.
Hava kontrol levhasýný yerine oturtup somunlarý sýkýlayýnýz.
TEMÝZ HAVAFÝLTRELERÝNÝ
YERÝNE TAKMADAN FIRINI
KULLANMAYINIZ
Kontrol panosunun ve dýþ yüzeylerin temizlenmesi
Devamlý olarak nemli bir bezle siliniz.
Fýrýn içinde bulunabilecek inatçý lekeler için tavsiyeler
1.
2.
3.
4.
Isý kullanmadan yalnýz mikrodalga enerjisini açýnýz.
Fýrýn içine ve orta yerine bir kap içinde 1.5 litre su koyunuz.
Mikrodalga enerjisini %100e çeviriniz.
Zaman ayarýný 30 dakikaya getirip baþla düðmesine basýnýz..
Buhar lý devrenin sonunda fýrýn içini temiz bir bezle siliniz.
15
Eðer kapý lastikleri hasara
uðramýþsa, fýrýn onaylý kalifiye bir
Servis Teknisyeni tarafýndan tamir
edilmelidir
PROBLEMLERÝN ÇÖZÜMÜ
Hata kodlarýnýn gözükmesi: EC401 Modelleri
Mealstream bir çok umumi problemleri hata mesajlarýný zaman göstergesinde yakýp söndürerek
bildirir.
Hata kodu göstermesi
Hata
Tavsiye edilen halletme
Kapý iyi kapanmamýþ.
Elektrikle ilgili hata olabilir
Kapýyý iyice kapayýn
Merrychef Servisini Çaðýrýn
Süre konmamýþ
Kabul edilmez süre konmuþ, 61 saniye
Konan süre 30 dakikadan fazla
Süreyi koyun
Kabuledilir süreyi yazýn : 1:01
Süreyi 30 dakikadan az yapýn
Fýrýn gerekli dereceye ýsýnmýyor
Parçalardan biri hatalý olabilir
Fýrýný kapatýnýz ve kullanmayýnýz
ELEKTRÝK KAYNAÐINDAN AYIRINIZ
Merrychef Servisini çaðýrýn.
Fýrýnýn içi çok fazla ýsýnýyor
Parçalardan biri hatalý olabilir
Fýrýný kapatýnýz ve kullanmayýnýz
ELEKTRÝK KAYNAÐINDAN AYIRINIZ
Merrychef Servisini Çaðýrýn.
Fýrýn istenilen doðru ýsýda deðil
Yiyeceði fýrýndan çýkarýn
Doðru ýsý ýþýðýnýn yanýp sönmesi durup
devamlý yanana kadar bekleyin
Fýrýn çok fazla ýsýnmýþ, kirli hava filtresi
veya bloke olmuþ hava delikleri olabilir
Hava filtrelerini temizleyin, hava
deliklerini kontrol edin
Fýrýný piþirmeden 4-5 dak. çalýþtýrýn
Bir dahili hata varlýðý ortaya çýktý
Merrychef Servisini çaðýrýn.
Fýrýn çok ýsýnmýþ durumda
Hava filtresini temizleyin - Fýrýný
ventilasyonu iyi olan bir yere koyun
Fýrýn açýlmýþ ancak kontrol panosunun
ýþýðý yanmýyor ve pervane çalýþmýyor
Sigorta/devre ayýrýcýlarýna ve elektrik
kaynaðýna bakýnýz (bu operasyon kalifiye
bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr).
Eðer dönen tepsi anormal bir ses
çýkarýyorsa veya dönmüyorsa
Dönen tepsiyi yerine iyice oturtunuz
Merrychef Servisini çaðýrýn
Fýrýnýn iç arka tarafýndan bir gürültülü
ses geliyor
Hava kontrol levhasý sýkýca baðlý mý
Merrychef Servisini çaðýrýn
Lütfen unutmayýn -Fýrýný servisi veya tamiri onaylý Servis Teknisyeninden baþka bir kimse tarafýndan yapýlmamalý
Teknik Özellikleri
Yükseklik
( mm )
Geniþlik
( mm )
Derinlik
( mm )
Konveksiyon enerji
Mikrodalga
çýkýþý
Aðýrlýk
Enerji çýkýþý
( kw )
( kgs) IEC705 ( watts )
Mealstream EC401, RD401
515
550
537
45
700
3.0
Mealstream EC401XX5
515
550
537
55
1000
3.0
Ýmalatçý boþluk býrakma tavsiyesi
665
650
587
Elektrik Kaynaðý :Bak- fýrýn arkasýndaki sýnýflama levhasý
Bu alet aþaðýdaki Avrupa Birliði direktiflerine uygundur:
EMC 89/336 EEC
LVD 73/23 EEC
Merrychef özelliklerde haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir
16
Mealstream EC401 XX5
fýrýnýnýn gürültü derecesi
70dB’den az olup EN 27779
standartýna uygundur
Patent No. 32Z3460 Yayýn 01
MERRYCHEF SERVÝS DEPARTMANI
Servis vizitalarý kaydý için, lütfen bu el rehberi ekinde verilen SERVÝS KAYIT KARTIný doldurup gönderiniz.
Bu kart gönderilmezse, garantinin baþlama tarihi imalatçýdan aletin çýkýþ tarihi olur ve satýnalma tarihi geçerli olmaz.
Eðer, PROBLEM ÇÖZÜMÜ kýsmý ile ilgili olarak bir servis teknisyenine ihtiyacýnýz varsa, Merrychef Servis Kontrol Merkezine
telefon ediniz..
MERRYCHEF SERVÝS DEPARTMANI
Tel. +44(0)1252 378007 Pazartesi - Cuma 8.45 - 17.00 arasý
(24saat Tlesekreter)
Fax +44(0)1252 371007
Telefon etmeden önce ve ilerde de kullanmak üzere lütfen aþaðýdaki bilgileri tamamlayýnýz:
Model numarasý
Seri numarasý
Satýn alma ispatý
Fýrýnýn bulunduðu yer
Posta kodu
Telefone number:
Kontak kurulacak þahýs:
Çalýþma saatleri:
Size en yakýn Merrychef tarafýndan onaylanmýþ teknisyene derhal haber verilecek ve 24 saat içinde sizi ziyaret etmeye gayret
gösterecektir. Ancak bazý durumlarda bu acele servis imkaný olmayabilir, örneðin, genel tatil günleri, hafta sonlarý, yerin çok
uzakta olmasý gibi.
Her teknisyen tamir ve parça deðiþtirme gibi servis iþlemlerini ‘sizin yerinizde’ yapabilir. Fýrýnýn tamir atölyesine götürülmesine
gerek yoktur, ancak teknisyenin fýrýna eriþmesi imkaný olmayan bir hal varsa durum deðiþebilir, mesela deniz aþýrý bir
lokalde olmasý gibi. Bu durumlarda fýrýný tamir için onaylý bir servis merkezine getirip, gönderme müþterinin mesuliyeti
altýndadýr.
SERVÝS KONTRATLARI
Satýn alma anýnda Servis Kontratlarý uzatýlabilir. Daha fazla detay için Merrychef Servis Departmaný ile kontak kurunuz.
17

Benzer belgeler

Hotpoint Ariston MWAZ 323 IX/HA

Hotpoint Ariston MWAZ 323 IX/HA Yanabilir plastik veya kaðýt kaplar içindeki yiyecekler için yalnýz mikrodalga fonksiyonunu kullanýnýz ve sýk sýk yanma durumunu kontrol ediniz. Konveksiyon ve kombinasyon fonksiyonlarýný kullanýlý...

Detaylı