1 İRSALİYELİ OLARAK BAYİLERİN BİLDİRECEĞİ

Transkript

1 İRSALİYELİ OLARAK BAYİLERİN BİLDİRECEĞİ
İRSALİYELİ OLARAK BAYİLERİN BİLDİRECEĞİ SEVK ADRESLERİNE SEVKİYAT VE TESLİMAT HAKKINDA SÖZLEŞME
I.Taraflar
Bir tarafta Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Casper Plaza No:47 K:3 D:2 Ümraniye / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren
Logosoft Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra LOGOSOFT olarak anılacaktır.) Diğer tarafta
………………………………………………………………………………………....................................................................................................adresinde
mukim………………………………………………………………………………………………………………………..…. (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır.)
1.Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşme Şirketin; şubelerine veya kendi müşterilerine irsaliye ile LOGOSOFT tarafından sevk edilecek ürünlerin satın alımı
ile ilgili olarak uymakla yükümlü olduğu kuralların tespitinden ibarettir. Sadece LOGOSOFT bizbiz-e.com.tr bayi sitesi kullanıcısı
olan bayilerin kabul edileceği bu sistemde LOGOSOFT kendisinden mal alan bayilerine yeni bir katma değer daha sağlamıştır ve
takip eden maddelerde bu katma değerden ne şekilde faydalanılabileceği anlatılmaktadır. Bu imkandan faydalanmak isteyen
firmaların E-Bayi sözleşmesini imzalamaları zorunludur. Şirket, işbu sözleşme süresince aşağıda detaylı olarak açıklanan şartları
eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.
2. Tanımlar
İrsaliye ile mal sevkiyatı: Şirketin tanımlamış olduğu kullanıcısının verdiği siparişlerde siparişin LOGOSOFT tarafından, Şirket
tarafından belirtilen adrese gönderilmesi ve bu gönderim sonucunda teslim alınan ürünlerin Şirket tarafından teslim alınmış
kabul edilmesidir.
Şirket Şubesi: Şirketin bu sözleşme kapsamında yapacağı satışlarında şirket antetli kağıdına, yetkili imzası taşıyan ve kaşeli evrak
ile bildirdiği ve LOGOSOFT tarafından şube olarak kabul edilen şubelerinin veya sevk adreslerinin tanımlanmasıdır.
Şube teslim alma yetkilisi: Şirket Şubesinde veya merkezinde mal teslim alma yetkisine haiz personeli ifade eder ve yukarıdaki
liste ile bildirilir.
Şirketin müşterisi: Şirketin mal satışı yapıp sevkiyatının yapılacağı müşteriye ait adresi ve burada teslim alacak kişiyi ve/veya
kuruluşu ifade eder. Bu bilgi elektronik ortamda LOGOSOFT' a iletilecektir.
3. Şirketin yükümlülükleri
3.1. Şirket, Ek-1 süreçler kısmında bulunan tüm koşulları eksiksiz olarak kabul ettiğini ve uygulayacağını beyan eder.
3.2. Şirket, duyuru mecrası olarak LOGOSOFT'un online satış sitesi bizbiz-e.com.tr de belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ
etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.
3.3. Bu sözleşme kapsamında Ek-1 de anlatılan süreçler, LOGOSOFT 'un öngöreceği altyapı düzenlemelerine bağlı olarak
değiştirilebilir. Bu değişiklikler LOGOSOFT'un online satış sitesi bizbiz-e.com.tr adresinde en az 10 gün öncesinde duyurularak
devreye alınacağı gibi ayrıca gerek görülürse mail ile şirkete de duyurulabilecektir. Ancak acilen değiştirilmesi gereken ve devam
etmesinde ciddi olarak bir zarar unsuru olabilecek süreç değişiklikleri LOGOSOFT'un online satış sitesi bizbiz-e.com.tr de
yayımlanmasının yanı sıra e-mail ve/veya faks ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir.
3.4. Şirket yeni oluşturulan süreçlerin kendi sistemine uygun olmadığını veya bu çalışma şekli ile verim alamayacağını karara
bağlaması halinde bu sözleşme kapsamından çıkmak için yeni uygulama başlamadan en az 7 gün öncesinden LOGOSOFT' a yazılı
bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin zamanında ve usulüne göre yapılmaması halinde doğacak tüm zararlardan Şirket
sorumlu olacaktır.
3.5. Şirket elemanlarının müşteriye veya 3.şahıslara vereceği maddi ve manevi zararlardan dolayı, LOGOSOFT' un herhangi bir
sorumluluğu bulunmayacak, bu zararlardan dolayı bizzat Şirket sorumlu olacaktır.
3.6. Şirketin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve yönetmeliklere aykırı davranışları
nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar Şirket'e aittir. LOGOSOFT kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini
sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli Şirket'e rücu ederek tahsil etme hakkına sahiptir.
3.7. Şirket bu hizmetin bedeli olarak Ek-2 Hizmet Bedelleri kısmında bulunan tutarları ödemeyi kabul eder.
4.Diğer Hükümler
4.1. Şirket Ek 1'de anlatılan süreçlerde yapılan teslimatlarda gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra teslim edilen tüm
ürünlerin kendisi tarafından teslim alınmış olduğunu ve bu teslim vakıası ile İlgili tüm itiraz ve def'i haklarından feragat ettiğini
kabul ve beyan eder. Şirket bu teslimatlara ilişkin satış bedellerini ise; LOGOSOFT' a ilgili ticari koşula göre veya LOGOSOFT
tarafından ayrıca talep edilmesi halinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul eder.
4.2. İşbu sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre için geçerli olup, imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla
beraber, taraflardan biri sözleşme süresinin sona ermesinden en az 1 ay önce, sözleşmeyi işbu maddede öngörülen sürenin
sonunda sona erdirmek istediğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, sözleşme aynı süre için yenilenmiş sayılacaktır.
4.3. Şirket işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği
takdirde, veya LOGOSOFT yönetimince alınacak idari karar doğrultusunda dilediği zaman, LOGOSOFT yazılı bildirimde bulunmak
suretiyle Şirket'in bu kapsamda mal alma ve satış yapma yetkisini iptal etme ve sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın
Ad-Soyad-İmza-Kaşe
1
derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin Şirket'e tebliğ edildiği tarihte sözleşme
münfesih sayılacaktır. Bununla birlikte sözleşmenin işbu madde uyarınca feshi sebebiyle LOGOSOFT' un maruz kalacağı zararların
tümü Şirket tarafından tazmin olunacaktır. Şirketin bu sebeple uğrayacağı zararlardan LOGOSOFT sorumlu olmayacaktır.
4.4. Şirkete bu sözleşme kapsamında yapılan satışlarla ilgili borçlarda ödemenin faturada belirtilen son ödeme tarihinde
yapılmaması veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, Şirket'in LOGOSOFT' a olan ve henüz vadesi gelmemiş olan tüm
borçları muaccel sayılacak, geciken faturaların ABD Doları değeri, ABD Doları üzerinden aylık %3 gecikme faizi ile birlikte, fatura
vadesi veya muacceliyet tarihi ile ödeme tarihi (veya ödenene kadar her ayın son günü itibariyle) arasındaki T.C. Merkez Bankası
döviz satış kurlarının farkı ile çarpılıp faturalandırılacak ve bu fatura bedeli Şirketin cari hesabına borç kaydedilecektir. Ayrıca,
LOGOSOFT doğmuş ve doğacak her türlü alacağından dolayı herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın, LOGOSOFT nezdindeki Şirkete
ait tüm hak ve alacaklar üzerinde LOGOSOFT' un takas ve mahsup yapma hak ve yetkisi mevcuttur.
4.5. Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıklarda LOGOSOFT'un ticari defter kayıtları ve elektronik
ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtlar HUMK.287 anlamında münhasır delil olacaktır. Şirket bu kayıt ve belgelere
karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat eder.
4.6. Tarafların, sözleşmenin baş kısmında tespit edilmiş adresleri, kanuni tebligat adresleri olup, adres değişikliği yazılı olarak
bildirilmediği takdirde bu adreslere gönderilecek tebligatlar tebliğ edilemeden iade edilse dahi tebligat yapılmış kabul edilecektir.
4.7. İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu sözleşme ve
ekleri, tanımlar kısmındaki şartlara da uyulmasını gerektirdiğini belirten maddelerden oluşmuştur. Sözleşme …………/…………/………
tarihinde imza edilmiş ve iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, tarafların herbirine birer nüshası sunulmuştur.
"LOGOSOFT"
LOGOSOFT Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İmza ve Kaşe
"ŞİRKET"
Ünvanı:
İmza ve Kaşe
Sözleşme Ek-1: Süreçler
Sözleşme Ek-2: Hizmet Bedelleri
Şirket siparişlerini müşteri temsilcisi, LOGOSOFT'un internet satış sitesi olan bizbiz-e.com.tr üzerinden verebilir. Müşteri
temsilcisine verilen siparişlerde sevk adresi ilgili müşteri temsilcisine elektronik posta veya faks yolu ile ulaştırılmalıdır. Şirket
adına yapılacak olan teslimatlar internet sitesi veya LOGOSOFT' un daha sonra duyuracağı diğer teknik altyapılar ile bu bilgiler
belirtilen bölümlere girilmek veya LOGOSOFT' un talep ettiği data formatlarında göndermek suretiyle LOGOSOFT'a
ulaştırılabilecektir. Teslim alacak kişilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik doğrulama yöntemi ile
yapılacaktır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kişilere teslimat yapılacak teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri
kayıt altına alınacaktır. Bu bilgiler istenilmesi durumunda şirkete temin edilebilecektir. İrsaliyenin imzalanmış olması ile Şirket
malları teslim almış kabul edilecektir.Burada teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılacak ve Şirket tarafından teslim alınmadığına
dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir.Bu şekilde teslimatı yapılan siparişlerin takibi için, LOGOSOFT uygun görürse
LOGOSOFT'un online satış sitesi bizbiz-e.com.tr adresinde, sipariş takip bölümünde bir geliştirme yaparak irsaliyeli teslimatları
ayrıca raporlayabilecektir. Bu şekilde yapılan teslimatlarının tümünün şirket tarafından alınmış kabul edileceği şirket tarafından
kabul ve beyan edilmiştir.
Sözleşme Ek-2: Hizmet Bedelleri:
Bu hizmetten faydalanmak için aşağıdaki hizmet bedelleri uygulanacaktır. Bu hizmet bedelleri yazılı olarak duyurulmak suretiyle
LOGOSOFT tarafından değiştirilebilecektir.
Bayi Müşterisine Sevk Operasyon Bedeli= (İstanbul içi sevkiyatlarda 5 USD + Logosoft'un belrleyeceği sehir içi sevk bedeli)
İstanbul dışı sevkiyatlarda (5 USD + Logosoft'un belirleyeceği kargo bedeli) + KDV
İlgili bedeller, LOGOSOFT' un bu satışa istinaden kestiği faturada ayrıca gösterilecektir. Şirketin bu hizmetten faydalanabilmesi
için gerekli minimum sipariş tutar 250 USD + KDV'dir. Bu tutar tek bir sipariş için hesaplanacak minimum tutarıdır. Aynı müşteri
için bile olsa birden fazla siparişle çıkılan toplamda 250 USD + KDV üstü, ancak sipariş başına bu tutarın altında kalan siparişlerde
bu uygulama kullanılamayacaktır.
Ad-Soyad-İmza-Kaşe
2

Benzer belgeler

ürün iade talep formu

ürün iade talep formu a) Tam olarak doldurulmuş onaylı ürün iade formu , b) Logosoft’un kestiği faturanın fotokopisi , c) İade faturası birlikte gelecektir. İade edilecek ürün; a) İade talebi onaylanmamış hiçbir iade ür...

Detaylı