500 ton dondurulmuş tavuk but eti

Transkript

500 ton dondurulmuş tavuk but eti
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM SÖZLEŞMESİ
Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ET VE SÜT KURUMU …………….. Et Kombinası Müdürlüğü
(bundan sonra Kombina olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………….. (bundan sonra
Yetiştirici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. Kombinanın
a) Adı: Et Ve Süt Kurumu …………. Et Kombinası Müdürlüğü
b) Adresi: Kombina Müdürlüğünün açık adresi (tebligata esas) yazılacak …… Mah. …… Cad.
…… Sokak ….. No…. İlçe/İL
c) Telefon numarası: …….…
ç) Faks numarası: …….…
d) Elektronik posta adresi(varsa): …….…
2.2. Yetiştiricinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: …….…
b) T.C. Kimlik No: …….…
c) Vergi Kimlik No: …….…
ç) Yetiştiricinin tebligata esas adresi: …….…
d) Telefon numarası: …….…
e) Bildirime esas faks numarası: …….…
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): …….…
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde yazılı olarak karşı tarafa tebliğ edilmedikçe
en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, teyitli faks veya
elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında;
Bakanlık : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını
Yetiştirici : Küçükbaş hayvanları besleyen gerçek veya tüzel kişiyi
Birlik
: Merkez birliğine üye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Kesimhane : İdareye ait kesimhane veya idarenin anlaşma yaptığı kesimhaneyi
Kombina : Sözleşme imzalayan ESK Et Kombinası Müdürlüğünü
Kurum
: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü
Koyun
: 3 yaşından gün almış erkek ve 1 yaş üzeri dişi küçükbaş hayvan
Toklu
: 1-2 yaş arası erkek küçükbaş hayvan
Kuzu
: 3 -12 aylık arası azami canlı 45 kg. küçükbaş hayvan,
Oğlak
: 3-6 aylık arası, asgari canlı 25 kg. erkek ve dişi keçi,
Çepiç
: 7-12 aylık arası azami canlı 40 kg. erkek keçi
Keçi
: 1 yaş üzeri erkek ve dişi keçi,
İfade eder.
Madde 5 - Sözleşmenin Konusu
Aşağıda miktarı ile özellikleri belirtilen ve Bakanlığın kontrolünde yetiştirici tarafından beslenen
küçükbaş hayvanları sözleşmede kararlaştırılan karkas et bedeli üzerinden yetiştirici tarafından
temini ve kombinaya teslimi işidir.
Madde 6 - Sözleşmenin Ekleri
Sözleşmenin ekleri bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup kombinayı ve yetiştiriciyi bağlar.
1
Madde 7 - Sözleşmenin Miktarı ve Süresi
7.1. Sözleşmenin miktarı: Sözleşme hükümleri çerçevesinde besiye alınacak ve kesim zamanı
teslim edilecek küçükbaş hayvan miktarı … adettir.
7.2. Sözleşmenin süresi: Sözleşmenin akdedildiği tarih ile en son kesime alınacak küçükbaş
hayvanların kesim tarihi arasında kalan süre, sözleşmenin süresini oluşturur. Besiye alınacak
küçükbaş hayvanlar, sözleşmenin imzalanmasından itibaren asgari 2 ay, azami 6 ay süre ile besiye
tabi tutulacaktır.
Madde 8. Küçükbaş Hayvanların Teslim Yeri Ve Teslim Programı
8.1. Teslim yeri kombinanın göstereceği kesimhanedir.
8.2. Besiye alınan küçükbaş hayvanları teslim programı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
Kesim Miktarı
Kesim
Kesim Miktarı
Kesim Tarihi
(Adet)
Tarihi
(Adet)
…../……/……
…………
…../…../…..
…………
…../……/……
…………
…../…../…..
…………
8.3. Teslim programında değişiklik:
Besici teslim programına uymak zorundadır. Ancak iki tarafın mutabakatı ile asgari besi süresine tabi
tutulan küçükbaş hayvanların teslim programında kombina tarafından değişiklik yapılabilir.
Madde 9 - Küçükbaş Hayvanlarda Aranacak Nitelikler
9.1. Yetiştirici, hayvanlarını zamanında aşılatmak ve ilaçlamakla yükümlü olması yanında bakım,
yem ve veteriner hekim hizmet giderlerini de karşılayacaktır.
9.2. Yetiştirici tarafından temin edilen küçükbaş hayvanların cinsi ve evsafı sözleşmede belirtilen
şartlara uygun olacaktır. Söz konusu hayvanların bakanlığın tescil belgelerine haiz olması şarttır.
Bu belgeler kombinaya ibraz edilecektir.
9.3. Besiye alınacak küçükbaş hayvanlara ait tanımlayıcı belgeler, sözleşme imza tarihinde, kesim
belgeleri ise kesimin yapılacağı tarihte kombinaya ibraz edilecektir.
9.4. Küçükbaş hayvanlarda yerli veya ithal menşeli besi hayvanı ayırımı yapılmayacaktır.
9.5. Besiye alınacak küçükbaş hayvanlar; kurumun canlı hayvan tedariki için yürürlükte bulunan
talimatlarında yer alan ağırlık ve yaş kriterleri içerisinde olacaktır.
Madde 10 - Küçükbaş Hayvanların Asgari Besi Sonu Nitelikleri
Küçükbaş hayvanlar, sözleşmede ön görülen besi süresinin sonunda;
10.1. Kurumun kesim şekli üzerinde değişiklik yapması durumunda uygulamaya sokulacak kesim
usulü yetiştirici tarafından peşinen kabul edilir.
10.4. Sözleşme kriterlerinin dışında kalanlar, kurumun iş bu sözleşme kapsamı dışında kalan
Kurum alım esaslarına göre satın alınacaktır.
Madde 11 - Küçükbaş Hayvanlarının Kesimhaneye Teslimi, Tartımı ve Kesimi
11.1. Kesimhaneye teslim
11.1.1. Küçükbaş hayvanlar, yetiştirici tarafından; bakanlığın hayvan sevk ve kesimi için zorunlu
kıldığı belgeler ile birlikte canlı olarak kombinaya teslim edilecektir.
11.1.2. Teslim edilen küçükbaş hayvanların kesim öncesi ve sonrasında yapılan muayeneleri
sonucu, ihbarı mecburi hastalıklardan birinin tespiti halinde, hastalık tespit edilen hayvanlar iş bu
sözleşme kapsamından çıkartılarak kurumun konu ile ilgili hayvan satın alma talimatı çerçevesinde
alınacaktır. Bu satın almalar sözleşme kapsamında değerlendirilecektir.
11.1.3. Kesim tarihi belirlenen küçükbaş hayvanların kesilmek üzere kesimhaneye nakliyesi;
yetiştirici tarafından yapılacaktır.
11.1.4. Besiye alınan küçükbaş hayvanlarda, bakanlığın yürürlükteki mevzuatına göre düzenlenmiş
olan, resmi / özel Veteriner Sağlık Raporu ile belgelendirilmek koşulu ile hastalık, ölüm veya
zayiata uğrayan küçükbaş hayvan sayısı tesellüm miktarından düşülecektir. Bu şekilde düşülecek
küçükbaş hayvan miktarı için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır.
2
11.2. Kesim
11.2.1. Kombina, kesimhaneye sevk edilen küçükbaş hayvanları kesimin yapılacağı tarihte
yürürlükte olan bakanlık ve kurum mevzuat hükümleri çerçevesinde kesecektir.
11.2.2. Kesilen hayvanlar yüzüldükten sonra; kelle, iç organlar, ayak, böbrek ve böbrek yağları,
pelvis boşluğu, kavram, salkım, fıtık yağları, perde eti, iç eti ve yağları da dâhil karkastan
uzaklaştırılacak ve gerekli tüm tirimingi yapıldıktan sonra sıcak tartımı yapılacaktır.
11.2.3. Belirtilen aşamalarda kurumun raporlama ve kesim usulleri esas alınacaktır. Buna hiçbir
şekilde itiraz edilmeyecektir.
Madde 12. Fiyatlandırma
12.1. Alım fiyatı
12.1.1. Küçükbaş hayvanlar sözleşme tarihindeki kurum alım fiyatından aşağı olmamak kaydıyla
kesim tarihindeki alım fiyatı ile satın alınacaktır. (Sözleşme tarihinde kurum cari alım fiyatı ….
TL/et kg.)
12.1.2. Kesimi yapılan küçükbaş hayvanların bedelleri, karkas ağırlığı üzerinden ödeneceğinden,
deri, bağırsak, yağlar ve sakatatlar kesim hizmeti karşılığında bedelsiz olarak kuruma
bırakılacaktır.
12.2. Bu sözleşme kapsamında taahhütte bulunan yetiştiriciye:
12.2.1. Kuzu ve Oğlak için 50 kuruş / et kg
12.2.2. Toklu ve Çepiç için 40 kuruş / et kg,
12.2.3. Koyun ve Keçi için 30 kuruş / et kg
12.2.4. Birlik üyeliği olması halinde de 10 kuruş / et kg.
Kurum alım fiyatına ilave olarak ödeme yapılır.
Madde 13 - Sözleşmenin Devir Şartları
Yetiştirici, İşbu sözleşme kapsamındaki taahhüdünü kombina müdürlüğünün onaylaması halinde
Ek-1’de belirtilen “KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DEVİR TUTANAĞI” ile bir başka yetiştiriciye
kesim tarihinden önce devir edilebilir.
Madde 14 - Teminata İlişkin Hükümler
14.1. Yetiştirici hayvan başına 25 - TL (YirmibeşTürk Lirası) tutarında ve sözleşme süresi ile
sınırlı nakit para, banka teminat mektubu, gayrı menkul ipoteğini veya üyesi olduğu birlikten
temin edeceği tasdikli ve onaylı kefalet senedini, sözleşmenin imzalandığı kombinaya teslim
edecektir.
14.2. Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yetiştiricinin bu işten
dolayı kombinaya herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra teminatın tamamı,
yetiştiriciye iade edilir.
Madde 15 - Sözleşmenin Feshi
15.1. Yetiştirici yangın, sel baskını, deprem ve 11. maddede belirtilen sebeplerin dışında
taahhüdünü % 10 eksik veya karşılıklı mutabakat sağlanarak % 10 fazlası ile yerine getirmekle
yükümlüdür.
15.2. Yetiştirici yukarıda belirtilen haller hariç sözleşmede kararlaştırılan miktarın % 10’unun
dışında kalan sayıda hayvanı teslim etmediği takdirde; teslim etmediği küçükbaş hayvan sayısına
tekabül eden tutardaki teminat miktarı, herhangi bir ihtar ve kanuni merasime lüzum
görülmeksizin irat kaydedilerek sözleşme feshedilir.
15.3. Kurum gerekli gördüğü hallerde iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve bu
durumda yetiştirici hiçbir hak, alacak ve tazminat talep edemez.
Madde 16 – Anlaşmazlıkların Çözümü
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
3
Madde 17 – Diğer Hükümler
17.1. Sözleşme yapılan yetiştirici ile mutabakat sağlanmak şartı ile sözleşmede belirtilen besi
süresi kurum tarafından değiştirilebilir.
17.2. Taahhüt edilen hayvanların muhatap kombinadan başka bir kombinaya teslimi, karşılıklı
mutabakat halinde mümkün olabilir.
17.3. Sözleşmenin imza ve uygulamasından doğacak her türlü vergi, harç ve resimlerden doğan
masraflar yetiştiriciye aittir.
17.4. Kurum, ödeme usulleri kapsamında, sosyal güvenlik, stopaj, mera fonu ve borsa kesintisi
gibi yasal kesintileri yetiştiricinin alacağından tahsil eder.
17.5. Yetiştirici tarafından besiye alınan hayvanlara ait kulak küpe numaraları, bir liste halinde
sözleşme imza tarihinde kombinada görevli alım şefine ibraz edecektir.
Madde 18 – Sözleşmenin İmzalanması
Yetiştirici iş bu sözleşmenin her bir maddesini açıkça okuyup bilgi aldıktan sonra her maddesinin
içeriğini öğrenmesini müteakip imzaya yetkili kombina personeli ile karşılıklı olarak imzalar.
Madde 19 – Sözleşmenin Tanzim Tarihi ve Madde Adedi
İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 19 (on dokuz) maddeden ibaret olup, taraflar arasında
Kombinada …../….../…….. tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
YETİŞTİRİCİ
:
KOMBİNA YETKİLİLERİ:
Adı ve Soyadı :
Adı ve Soyadı :
Adı ve Soyadı
:
Kimlik No
:
Unvanı
:
Unvanı
:
Cep No
:
İş bu sözleşmenin;
her bir maddesinden açıkça bilgi aldım,
her maddesinin içeriğini öğrendim,
karşılıklı müzakere ile okudum ve kabul ettim.
( İmza )
( İmza )
( İmza )
İkametgâh Adresi:…………
Banka IBAN No:
Ekler;
Ek 1. Devir tutanağı
Ek 2. Kefalet senedi örneği
4
Ek-1
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DEVİR TUTANAĞI
Et ve Süt Kurumu …………………….. Et Kombinası ile …./……/……..tarihinde
imzalamış olduğum Küçükbaş Hayvan Alım Sözleşmesi kapsamındaki büyükbaş hayvanlarımı
aynı şartlarla devralan kısmında belirtilen şahsa devrediyorum.
Bu tutanağın imza tarihten sonra devreden adı altındaki şahsın sözleşme ve hayvanlarla
ilgili herhangi bir hak iddia etmeyeceğini, bundan böyle Küçükbaş Hayvan Alım Sözleşmesi
hükümlerinin tüm maddelerinin devralan şahıs adına yürütüleceğini, işbu tutanak ile kabul ve
taahhüt ederiz.
DEVREDEN
DEVRALAN
Adı ve Soyadın :
Kimlik No
:
Cep No
:
Adı ve Soyadı
Kimlik No
Cep No
:
:
:
İmza
İmza
:
:
İkametgâh Adresi :
İkametgâh Adresi:
(Müşahit)
KOMBİNA YETKİLİSİ
Adı ve Soyadı
:
Unvanı
:
İmza
:
5
Ek. 2
KEFALET SENEDİ ÖRNEĞİ
Kurumunuzla Küçükbaş Hayvan Alım Sözleşmesi imzalamış olan birlik
üyemiz............... ………..’ın sözleşme kapsamında teslim etmeyi veya kestirmeyi
taahhüt ettiği hayvanlarını, Kombinaya teslim etmemesi veya kestirmemesi halinde,
her bir hayvan için belirlenen ………-TL (…yazıyla) lik toplamda……….-TL
(…yazıyla) lik teminat tutarını, Kombina Müdürlüğünün yazılı talebinin tarafımıza
tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) takvim günü içinde itiraz hakkı
olmaksızın Kurumunuza cezai şart olarak ödemeyi müşterek borçlu ve müşterek
müteselsil kefil sıfatı ile kabul ve taahhüt ederim.
………………. Birliği Adına Kefalet Eden:
Unvanı
:
Adı Soyadı
:
Açık Adresi
:
İmza ve kaşe
:
6

Benzer belgeler

500 ton dondurulmuş tavuk but eti

500 ton dondurulmuş tavuk but eti herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra teminatın tamamı, yetiştiriciye iade edilir. Madde 15 - Sözleşmenin Feshi 15.1. Yetiştirici yangın, sel baskını, deprem ve 11. maddede belirti...

Detaylı