Çolak, Mahmut. – Meslek mensupları ve aday meslek mensupları

Yorumlar

Transkript

Çolak, Mahmut. – Meslek mensupları ve aday meslek mensupları
111111 M
M
A
R
T
P
E
R
Ş
E
M
B
E
MA
AR
RT
TP
PE
ER
RŞ
ŞE
EM
MB
BE
E
S
S
A
Y
YIII::: 777666222
SA
AY
Bilgiye Erişim Merkezi’ne Yeni Gelen Yayınlar
Çolak, Mahmut. – Meslek mensupları ve aday meslek mensupları için sınavlara yönelik
sosyal güvenlik ve iş hukuku uygulamaları. – Ankara: TÜRMOB, 2009.
İ
İ
S
M
M
M
O
B
g
y
e
E
r
ş
m
M
e
r
k
e
z
İS
SM
MM
MM
MO
O B
Biiilllg
giiiy
ye
e E
Er
riiiş
şiiim
m M
Me
er
rk
ke
ez
ziii
1
Resmi Gazete
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
5956
Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco
Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2010/205
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında
Ulaştırma Alanında Yardım ve İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2010/142
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ile 7 Adet Şube Müdürlüğü
2010/171
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı,
Kurulması Hakkında Karar
Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2010/174
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Adının
2010/175
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı
2010/176
Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında 3 Adet Gümrük Müdürlüğü Kurulması ve Mevcut Bazı Gümrük Müdürlüklerinin
2010/177
3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" İlan Edilen
2010/180
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 8 inci Maddesinde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde, Kısa Çalışma Süresinin
2010/181
Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Yatırım Programında 2008E030290
Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
Olarak Fen Fakültesi ile İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
Adlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Şanlıurfa İlinde Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar
Altı Ay Uzatılması Hakkında Karar
Proje Numarası ile Yer Alan Şırnak Havaalanı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Adı Geçen Genel
Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2010/190
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar
2010/196
Bazı Yerleşim Alanlarının "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Alanlarındaki Tarım Arazilerinde Dağıtılacak
Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar
ATAMA KARARLARI
— Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar
YÖNETMELİKLER
— Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— 2010 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2010 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2010 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2010 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İ
İ
S
M
M
M
O
B
g
y
e
E
r
ş
m
M
e
r
k
e
z
İS
SM
MM
MM
MO
O B
Biiilllg
giiiy
ye
e E
Er
riiiş
şiiim
m M
Me
er
rk
ke
ez
ziii
2
Yabancı Süreli Yayınlar
MUHASEBE UYGULAMALARI BİBLİYOGRAFYASI
Accounting Practice Bibliography
Macaulay, H. 1955. Responsibilities of the professional accounting firms in
continuing the training of college graduates. The Accounting Review (January): 4850. (JSTOR link).
MacDonald, L. D. and A. J. Richardson. 2004. Identity, appropriateness and the
construction of regulatory space: The formation of the Public Accountant's Council
of Ontario. Accounting, Organizations and Society 29(5-6): 489-524.
MacDougall, C. 1956. Statutory requirements as to form and content of executors'
reports to courts - A rejoinder. The Accounting Review (April): 317-318. (JSTOR
link).
MacNeill, J. H. 1968. [The common body of knowledge for CPAs: Some problems
in analysis]: A reply. Journal of Accounting Research (Spring): 141. (JSTOR link).
Marriott, N. and P. Marriott. 2000. Professional accountants and the development
of a management accounting service for the small firm: Barriers and possibilities.
Management Accounting Research (December): 475-492.
Marshall, W. H. 1975. George's business problems. Management Accounting
(August): 17-19.
Marxen, D. E. 1996. The big 6 experience: A retrospective account by alumni.
Accounting Horizons (June): 73-87.
Matherly, C. M. 2004. Discussion of: Growing a nontraditional accounting firm:
Warren and Associates. Journal of Information Systems (Fall): 57-59.
Mauldin, D. S., W. M. Wilder and M. H. Stocks. 2000. Does AICPA accreditation
on nonaudit services add value? The case of personal financial planning.
Accounting Horizons (March): 49-67.
Mautz. R. K. 1965. Challenges to the accounting profession. The Accounting
Review (April): 299-311. (JSTOR link).
Mautz, R. K. 1988. Public accounting: Which kind of professionalism? Accounting
Horizons (September): 121-125.
İ
İ
S
M
M
M
O
B
g
y
e
E
r
ş
m
M
e
r
k
e
z
İS
SM
MM
MM
MO
O B
Biiilllg
giiiy
ye
e E
Er
riiiş
şiiim
m M
Me
er
rk
ke
ez
ziii
3
McCowen, G. B. 1946. The accountant as an artist. The Accounting Review
(April): 204-211. (JSTOR link).
McCredie, H. 1957. The theory and practice of accounting. The Accounting Review
(April): 216-223. (JSTOR link).
McEwen, R. A. 1990. Disclosure of major customers in the health care industry.
Accounting Horizons (March): 64-68.
McGladrey, I. B. 1947. Problems in assuming proper responsibility. The
Accounting Review (July): 273-280. (JSTOR link).
McNair, C. J. 1991. Proper compromises: The management control dilemma in
public accounting and its impact on auditor behavior. Accounting, Organizations
and Society 16(7): 635-653.
Mead, G. 1960. Auditing, management advisory services, social service, and the
profit motive. The Accounting Review (October): 659-666. (JSTOR link).
Medsker, L. L. 1940. Qualifications required by law of C. P. A. candidates. The
Accounting Review (March): 100-102. (JSTOR link).
Melancon, B. C. 1998. The changing strategy for the profession, the CPA and the
AICPA: What this means for the education community. Accounting Horizons
(December): 397-406.
Melang, T. E. 1971. Accounting controls for professional service firms.
Management Accounting (July): 26-30, 51.
Mihalek, P. H., C. S. Smith and T. A. Morrison. 1991. Should the IMA require
mandatory continuing education? Management Accounting (November): 30-32.
Miller, H. E. 1945. Internship training in accounting. The Accounting Review
(April): 187-191. (JSTOR link).
Miller, P. and T. O'Leary. 1990. Making accountancy practical. Accounting,
Organizations and Society 15(5): 479-498.
Mills, P. A. and J. J. Young. 1999. From contract to speech: The courts and CPA
licensing laws 1921-1996. Accounting, Organizations and Society 24(3): 243-262.
Mitchell, A., P. Sikka and H. Willmott. 1998. Sweeping it under the carpet: The
role of accountancy firms in moneylaundering. Accounting, Organizations and
Society 23(5-6): 589-607.
İ
İ
S
M
M
M
O
B
g
y
e
E
r
ş
m
M
e
r
k
e
z
İS
SM
MM
MM
MO
O B
Biiilllg
giiiy
ye
e E
Er
riiiş
şiiim
m M
Me
er
rk
ke
ez
ziii
4
Moles, W. A. 1967. Selling the accounting services. Management Accounting
(September): 3-6.
Moody, R. G. 1971. Management accounting customer service. Management
Accounting (March): 48-50.
Morgan, G. 1988. Accounting as reality construction: Towards a new epistemology
for accounting practice. Accounting, Organizations and Society 13(5): 477-485.
Morgan, R. A. 1981. Regulation, deregulation or self-regulation? Management
Accounting (October): 54-55.
Moriartiy, S. 2000. Trends in ethical sanctions within the accounting profession.
Accounting Horizons (December): 427-439.
Morris, T. and L. Empson. 1998. Organisation and expertise: An exploration of
knowledge bases and the management of accounting and consulting firms.
Accounting, Organizations and Society 23(5-6): 609-624.
Moscove, S. A. 1977. Accountants' legal liability. Management Accounting (May):
25-26, 30.
Moss, K. C. 1960. Admission of a partner - Step by step. The Accounting Review
(January): 123-125. (JSTOR link).
Moyes, G. D., P. A. Williams and B. Z. Quigley. 2000. The relation between
perceived treatment discrimination and job satisfaction among African-American
accounting professionals. Accounting Horizons (March): 21-48.
Mueller, A. T. 1959. The ratio and proportion method of preparing a program of
priorities for cash distribution in partnership liquidation. The Accounting Review
(July): 469-472. (JSTOR link).
Mundee, C. R. Jr. 1975. Primer on the professional corporation. Management
Accounting (January): 25-28.
Murphy, M. E. 1959. Comparative professional accountancy - Australia. The
Accounting Review (January): 46-51. (JSTOR link).
Murray, D. and K. B. Frazier. 1986. A within-subjects test of expectancy theory in
a public accounting environment. Journal of Accounting Research (Autumn): 400404. (JSTOR link).
National Association of Accountants. 1970. Independence for the corporate
accountant? Management Accounting (September): 55, 58.
İ
İ
S
M
M
M
O
B
g
y
e
E
r
ş
m
M
e
r
k
e
z
İS
SM
MM
MM
MO
O B
Biiilllg
giiiy
ye
e E
Er
riiiş
şiiim
m M
Me
er
rk
ke
ez
ziii
5
National Association of Accountants. 1977. The accounting establishment.
Management Accounting (April): 51-54. (Discussion of the Metcalf subcommittee
report and list of the Metcalf committee's 16 recommendations).
National Association of Accountants. 1980. A woman CPA looks at public
accounting. Management Accounting (February): 39-43.
Neu, D. and M. Wright. 1992. Bank failures, stigma management and the
accounting establishment. Accounting, Organizations and Society 17(7): 645-665.
Newton, G. W. 1976. Management accountant: Catalyst for change. Management
Accounting (July): 52-56.
Nielsen, O. 1960. New challenges in accounting. The Accounting Review
(October): 583-589. (JSTOR link).
Nikolai, L. A. and J. D. Bazley. 1977. An analysis of the organizational interaction
of accounting departments. The Academy of Management Journal 20(4): 608-621.
(JSTOR link).
Nissley, W. W. 1928. Progress of the Bureau for Placements. The Accounting
Review (March): 36-42. (JSTOR link).
Nissley, W. W. 1947. Recruitment for the profession. The Accounting Review
(January): 18-22. (JSTOR link).
Nissley, W. W. and J. T. Madden. 1926. A bureau for placing junior accountants.
The Accounting Review (March): 64-69. (JSTOR link).
Norris, D. R. and R. E. Niebuhr. 1984. Professionalism, organizational
commitment and job satisfaction in an accounting organization. Accounting,
Organizations and Society 9(1): 49-59.
Olive, G. S. 1945. Practical prerequisites for the certificate. The Accounting Review
(April): 201-203. (JSTOR link).
Oliver, L. 1991. Accountants as business partners. Management Accounting (June):
40-42.
O'Malley, S. 1993. Legal liability is having a chilling effect on the auditor's role.
Accounting Horizons (June): 82-87.
Otley, D. T. and B. J. Pierce. 1995. The control problem in public accounting firms:
An empirical study of the impact of leadership style. Accounting, Organizations
and Society 20(5): 405-420.
İ
İ
S
M
M
M
O
B
g
y
e
E
r
ş
m
M
e
r
k
e
z
İS
SM
MM
MM
MO
O B
Biiilllg
giiiy
ye
e E
Er
riiiş
şiiim
m M
Me
er
rk
ke
ez
ziii
6
Owens, R. N. 1941. What is an independent accountant? The Accounting Review
(December): 391-401. (JSTOR link).
İ
İ
S
M
M
M
O
B
g
y
e
E
r
ş
m
M
e
r
k
e
z
İS
SM
MM
MM
MO
O B
Biiilllg
giiiy
ye
e E
Er
riiiş
şiiim
m M
Me
er
rk
ke
ez
ziii
7

Benzer belgeler

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar — Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Nevşehir...

Detaylı

1 Resmi Gazete

1 Resmi Gazete — Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Ulaştırma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmes...

Detaylı

Vergi-sosyal güvenlik ve ticaret işlemleri açısından fatura uygulama

Vergi-sosyal güvenlik ve ticaret işlemleri açısından fatura uygulama — Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Atılım Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Nevşehir Üniversitesi ...

Detaylı

Maastricht antlaşması`ndan sonra Avrupa Birliği m

Maastricht antlaşması`ndan sonra Avrupa Birliği m TBMM KARARI 936 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Detaylı

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar Ahmet Güzel

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar Ahmet Güzel Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Ulaştırma Alanında Yardım ve İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında ...

Detaylı

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar Katar, Gözde

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar Katar, Gözde O'Malley, S. 1993. Legal liability is having a chilling effect on the auditor's role. Accounting Horizons (June): 82-87. Otley, D. T. and B. J. Pierce. 1995. The control problem in public accountin...

Detaylı

Yılmaz, Berna Burcu. – İflasın tespiti ve ertelenmesi yönünden borca

Yılmaz, Berna Burcu. – İflasın tespiti ve ertelenmesi yönünden borca O'Malley, S. 1993. Legal liability is having a chilling effect on the auditor's role. Accounting Horizons (June): 82-87. Otley, D. T. and B. J. Pierce. 1995. The control problem in public accountin...

Detaylı

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar O'Malley, S. 1993. Legal liability is having a chilling effect on the auditor's role. Accounting Horizons (June): 82-87. Otley, D. T. and B. J. Pierce. 1995. The control problem in public accountin...

Detaylı