Çimento Sanayii, Çevre ve İnsan Sağlığı

Transkript

Çimento Sanayii, Çevre ve İnsan Sağlığı
Çimento Sanayii,
Çevre ve İnsan Sağlığı
Prof.Dr.Ali Osman Karababa
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Amaç
Çimento endüstrisinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesi.
Ülkemizde sayıları gittikçe artan ve
kuruluş yerleriyle (İzmir örneğinde
Çimentaş ve Batıçim) çevre ve insan
sağlığını tehdit eden çimento
fabrikalarının etkileri, konuyla ilgili
literatür taranarak ortaya konmaya
çalışıldı.
‘Siyah giyme toz olur’
Emine Uyar
Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in
1967 yılında, “İş için uzun mesafeleri kat
etmenize gerek yok. Yanı başınıza
çimento fabrikası kuruyorum” diyerek
temellerini attığı BATIÇİM, çevresi için
büyük bir kirlilik kaynağı oluşturuyor.
http://www.evrensel.net/06/09/24/gundem.html
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne ortak
imzalı önergede şu görüşler dile getirildi:
“Hazırlanan 25.000’lik planlarımızda İzmirimizin vizyonu, ticaret,
turizm ve kültür şehri olarak düşünülmektedir. Ayrıca, EXPO 2015
fuarının İzmir’e alınması için büyük çabalar sarfedilmektedir. Yine,
bir Avrupa kenti statüsündeki ilimizin doğu yakasındaki çimento
fabrikaları ve taş ocaklarının, doğal yaşamı ve insan sağlığını
büyük ölçüde tehdit ettiği, komisyon üyeleri olarak gezerek ve
bizzat yerinde inceleme yapılarak, kentimizin kirliliğinin baş
nedeni olduğu saptanmıştır. Körfezdeki kirliliğe karşı verilen
mücadelenin bu alanda da etkin ve acil olarak verilmesi
hususu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tensiplerine
arzederiz.”
11 Eylül 2006
Tarım Komisyonu Başkanı Saim Katırcıoğlu:
“çimento fabrikaları ve taş ocakları
konusuna bugüne değin ele alınmamasının
bir eksiklik olduğunu belirterek, “Kimse
cesaret etmemiş. Ama bu meclisin, bu
cesareti gösterecek yüreği var. Bornova’dan
geçerken kirlilikten etkilenmemek için
yüzümüzü kapatıyoruz. Çimento fabrikaları
makul bir sürede şehir dışına çıkarılmalı”
Hızlı
kentleşme
Altyapı
gereksinimleri
Üstyapı
gereksinimleri
Artan
çimento
gereksinimi
Çimento önemli
bir tüketim maddesi
(Marlowe, Mansfield 2002)
üretim sürecinde oluşan
yüksek sıcaklık, tozluluk,
allerjik maddeler ve gürültü
nedeniyle çalışanları
ürettiği toz, baca
emisyonlarındaki atık gazlar
ve toksik kimyasallarla da çevreyi
ve çevrede yaşayan halkı
olumsuz yönde etkilemektedir
Yer seçimi
¾
¾
Çimento sanayisi genellikle hammadde
kaynaklarına ve tren garı, liman vb.
ulaşım kolaylığı sağlayan çıkış noktalarına
yakın yerlere konuşlandırılmakta
Çünkü çimento ağır bir malzemedir, kara
yoluyla taşınması pahalı
(Marlowe, Mansfield 2002)
Türkiye
¾
¾
¾
¾
1911 yılında İstanbul – Darıca’da kurulan ve
toplam 20.000 ton/yıl kapasiteli fabrika ile
ülkemizde çimento sanayinin temelleri atılmış
Cumhuriyetin kurulması sonrasında Ankara,
Kartal ve Zeytinburnu fabrikaları işletmeye
alınmış,
1950’li yıllardan sonra çimento ihtiyacını
karşılamak üzere, yeni çimento fabrikaları
kurularak bu sanayi dalında büyük bir gelişme
yaşanmış
Günümüze gelindiğinde ülkemizdeki çimento
fabrikası sayısı 40’a ulaşmıştır.
Türkiye’de Çimento Fabrikalarının Dağılımı
Bölgeler
Fabrika Öğütme tesisi
Marmara
8
2
Ege
4
2
Akdeniz
4
3
Karadeniz
6
4
İç Anadolu
8
7
Doğu Anadolu
4
Güneydoğu Anadolu
6
Toplam
40
18
2005 yılı Kapasite Miktarları
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
G.Doğu Anadolu
TOPLAM
Klinker
Kapasitesi
12.068.100
5.588.580
6.840.000
4.305.000
6.349.000
1.605.000
3.557.400
40.313.080
Çimento
Kapasitesi
19.250.628
8.615.740
12.858.696
7.759.000
11.905.500
2.273.000
5.184.000
67.846.564
1.5 ton
hammadde
0.3 ton
hava
1 Ton Çimento
6 gigajul
yakıt
0.94 ton
karbondioksit
‘Toward a Sustainable Cement Industry’
Battelle, 2002
Çimento üretim
üniteleri emisyon
kaynağı ve
emisyon türü
Ocaktan çıkarma
ve kırma
Partikül
Hammadde tozu
Hammadde
kurutma
Partikül
Hammadde tozu
Hammadde öğütme,
kurutma, karıştırma
Partikül
Hammadde tozu
Döner fırın, klinker
soğutma, kömür
öğütme
Gaz, SOx,
NOx
Partikül
Farin, klinker ve
kömür tozu
Çimento Öğütme
Partikül
Alçı ve katkı tozu
Paketleme sistemi
Partikül
Çimento tozu
Çimento üretiminde kullanılan hammaddelerin
ve yakıtların özellikleri ile üretim tekniğinin
seçimi;
¾ kirletici emisyonların atmosfere yayılmasında,
¾ gerekse enerji ve yakıt kullanımı ve sarfında
son derece önemli
¾ Çimento üretimiyle ilişkili temel çevre
sorunları
havaya verilen emisyon
™ enerji tüketimi
™
¾ Atık su deşarjı genellikle sınırlı (EIPPC, 2001)
¾ Çimento endüstrisinde hammadde
çıkarılması
toprak kullanımını ve
™ biyoçeşitliliği olumsuz etkilemekte
™
(Battelle, 2002b)
Bir ton çimento üretimi sırasında oluşan sera gazı düzeyi (CO2)(ton)
Proses emisyonu
Yakıt emisyonu
Kullanılan enerjiye bağlı emisyon
Çimento endüstrisi, dünya birincil
enerji tüketiminin % 2’sini
oluşturmakta
¾ Dünyadaki insan kaynaklı CO2
emisyonunun % 5’i çimento
endüstrisi kaynaklı
¾
(Hendriks et al., 1998)
Çimento üretiminin temel çevresel etkileri (Marlowe, Mansfield 2002)
Hava emisyonu
SOx, NOx, toz/partikül
Atıkların yakıt olarak
kullanımı
Dioksinler, diğer klorluhidrokarbonlar
ve ağır metallerin salınımı
Yerel sorun
Gürültü/vibrasyon, toz, görsel
etkilenim
Sera gazları
CO2
Toprak kullanımı ve
biyoçeşitlilik
Tarım alanlarının işgali, hammadde
çıkarılmasıyla ilişkili
Çimento döner fırınlarında klinkerin pişirilmesi
yüksek sıcaklıklarda (1350°C -1450°C) gerçekleştiğinden
kullanılan hammaddeler yüksek kireç içerdiğinden
pişirme işleminde zararlı maddeleri absorbe eder
Bu nedenle, çimento döner fırınları, çevre açısından
sorun oluşturan birçok atığın
(ağaç, kağıt, tekstil, atık yağ, çözücü madde,
plastik, lastik, ve arıtma çamuru vb.)
yakılarak bertaraf edilmesinde de kullanılmakta
Bu işlem beraberinde yakılan atıkların niteliğine
bağlı yeni kirlenmeleri de gündeme getirmekte
Alternatif yakıt girişi
(atık solventler, kullanım süresi
dolmuş araç lastikleri, atık plastikler,
artık yağlar, toksik kimyasallar,
arıtma çamurları, pestisitler, vb)
Klinker fırını
Birincil
Enerji
1350-1450°C
(fosil
yakıtlar)
Sıvı atık
Katı atık
Yıllara göre, çimento üretimi sırasında alternatif enerji kaynağı
olarak kullanılan sıvı ve katı atıkların miktarları
¾
¾
Çimento endüstrisinde kullanılan geleneksel fosil
yakıtlar kömür ve ağır fueloil
Yanabilir evsel atıkların ve diğer endüstrilerden
kaynaklanan atıkların ve hatta tehlikeli atıkların
(örneğin atık solventler, kullanım süresi dolmuş
araç lastikleri, atık plastikler, artık yağlar, toksik
kimyasallar, pestisitler, vb.) çimento fabrikalarında
yakıt olarak kullanımı atıkların miktarının
azaltılmasına ve endüstriyel atık sorununa bir
çözüm olarak görülebilmesine karşın yarattığı
çevresel kirlilik bu olanakla karşılaştırılamayacak
kadar büyük
Dünyada çimento üretiminin artmasına paralel
olarak, alternatif yakıtların kullanılması sonucunda;
¾
¾
gittikçe artan düzeylerde kalıcı organik
kirleticilerin (KOK)
parçalanmaya dirençli biyoakümülatif (vücutta
birikme özelliği olan) toksik kimyasalların ve
istenmeyen yan ürünlerinin
doğaya salınımı da artmakta, çevre ve insan sağlığı
açısından doğrudan ve dolaylı maruziyetler (gıda
zincirine girerek) nedeniyle çok büyük zararların
oluşumu riski de giderek büyümektedir.
Hava kirliliği
Toz
¾ Gazlar
Toksik kimyasallar
¾
¾
Asit yağmuru
Azot oksitler
Kükürt oksitler
¾
¾
Su kirliliği
¾Toz,
Gazlar
¾ KOK’lar
¾Ağır metaller
¾
Toprak kirliliği
¾Ağır
metaller
¾KOK’lar
Dioksinler
Hava
Su
Toprak
Gıda
Öğrenme güçlüğü
IQ düşüklüğü
Tiroid hormonu azalması
Hiperaktivite
PCBler
Var mı ?
Ağır metal kirliliği kaynakları
¾ Madencilik
ve sanayi üretimleri
¾ Üretim sonrası çevreye atılan atıklar
ile
su
– gıda
– hava
–
kirliliği
Vücuda giriş yolları
Solunum
Sindirim
Deri
Vücutta birikme özelliği; biyoakümülasyon
Arsenik
Vanadyum
Selenyum
Çinko
Mangan
Kadmiyum
Nikel
Krom
Bakır
Cıva
Kurşun
Arsenik
(Uzun erimli etkilenim)
¾
Cilt reaksiyonları, ciltte kalınlaşma ve renk
koyulaşması, saç dökülmesi ve tırnaklarda
kolay kırılmalar, cilt kanseri
¾
Kemik iliği etkilenimi sonucu kansızlık (anemi)
¾
Kalp ritim bozukluğu
¾
Kılcal damar etkilenimi sonucu dolaşım
bozukluğu ve cilt renginde bozulma ve
gangrenli dolaşım bozukluğu yaraları,
Arsenik
¾
¾
Cilt hasarı
Kanser
Arsenik
(Uzun erimli etkilenim)
¾
Sarılık ile seyredebilen karaciğer ve
böbrek fonksiyon bozukluğu
¾
Gözde konjunktiva ve kornea hastalıkları
¾
Ağır bronşit
¾
Cilt, karaciğer, mesane, böbrek, prostat
akciğer ve solunum yolu kanserleri
Arsenik
(Uzun erimli etkilenim)
İnsanlar için kanserojen
(DSÖ-IARC, EPA)
Kadmiyum
(Uzun süreli ve yavaş etkilenim)
¾
Aşırı yorgunluk
¾
Solunum yolu problemleri
¾
Soluma zorluğu
¾
Böbreklerde işlev bozukluğu
¾
Sindirim sisteminde etkilenme
¾
Karaciğer zararları
¾
Böbreklerin Cd’la zarar görmesi sonrasında kemik
kırıklarının kolaylaşması
¾
Olası kanserojen (DSÖ-IARC, EPA)
Cıva
(Uzun erimli etkilenim)
Sinir sistemi etkilenimi ile beyin ve
böbreklerde birikim sonucu ortaya
çıkan bulgular:
¾
Davranış değişiklikleri (aşırı hassasiyet, korku
ve sinirli davranışlar)
¾
El, kol, bacaklar ve başta titremeler
¾
Hafızada bozulma ve his kaybı
Cıva
(Uzun erimli etkilenim)
¾
Görme alanı daralması,
¾
İşitme kaybı,
¾
Konuşma bozukluğu
¾
Kaslarda koordinasyon kaybı
¾
Böbreklerdeki birikim sonrası böbreğin
kanı filtre etme işlevi azalır ve bunun
sonucu olarak da atılamayan cıvadan
etkilenim daha da artar
Solunum yoluyla
alınan kurşun
akciğerlerden
Sindirim yoluyla alınan
kurşun mide sıvısında
çözülerek ve mideden
emilerek
Deri yoluyla az
miktarda emilen
kurşun ise cilt altı
damarlar
aracılığıyla
Kana karışır
Akciğer
Karaciğer
Dalak
Kalp
Böbrekler Beyin
Esas yerleşim yeri kemikler ve dişler;
yetişkinlerde vücuttaki kurşunun
yaklaşık % 94’ü diş ve kemiklerde
İdrar
Dışkı
Ter
Kaslar
Kurşun
(Uzun erimli etkilenim)
¾
Hedefi öncelikle sinir sistemi
¾
Parmaklar, el ve ayak bileklerinde
güçsüzlük
¾
Kan yapım sürecinin bozulması sonucu
anemi (kansızlık)
¾
Kan basıncında yükselme
(hipertansiyon) oluşabilir
¾
Hafıza kaybı ve konsantrasyon
problemleri yaşanabilir
Kurşun
(Uzun erimli etkilenim)
¾
Yüksek düzeyde etkilenmede beyin ve
böbrekler ve erkeklerde sperm yapımı
zarar görebilir
¾
Dişetlerinde çizgilenme (Burton çizgisi)
görülebilir
¾
Gebelerde bebeğin beyin gelişimine zarar
verebilir
¾
Deri ve mukozalarda solukluk, genel
yorgunluk ve bitkinlik, baş ve eklem
ağrıları, iştahsızlık, mide-barsak
bozuklukları, kabızlık, anemi (kansızlık)
Antimon
(Uzun erimli etkilenim)
¾
Göz, boğaz, nefes yollarında tahriş
¾
İdrar yapamama
¾
Kalp atışlarında düzensizlik
¾
Çeşitli deri hastalıkları
¾
Akciğer ve mesane kanserleri
¾
Gebelerde düşük
¾
Anne sütü ile bebeğe geçiş, benzer
bulguların bebekte görülmesi
Çinko
¾
¾
¾
¾
¾
Çeşitli deri hastalıkları
Solunum yollarında tahriş ve pnömoni
Nefes almada zorluk
Plörezi, kanlı balgam
Tüm organlarda kanser
Krom
(Uzun erimli etkilenim)
¾
¾
Alerjik akciğer hastalıkları ve astım
atakları
Akciğerde biriken krom Ö Bronş
kanseri
İnsanlar için kanserojen
(DSÖ-IARC, EPA)
Nikel
(Uzun erimli etkilenim)
¾ Kilo
kaybı
¾ Kalp ve karaciğer hasarı
¾ deride tahriş
Bakır
(Uzun erimli etkilenim)
¾
¾
¾
¾
Tekrarlayan mide bulantıları
kusma ve karın ağrıları
Siroz
Akciğer hasarı
Hava kirliliği
¾
¾
Partikül madde
Gazlar
™
™
™
™
™
Kükürt dioksit
Azot oksitler
Karbon monoksit
Karbon dioksit
Uçucu organik bileşikler
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Dioksin
Furan
Poliklorlubifeniller
Hekzaklorobenzen
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
Benzen
Toluen
Ksilen
Etilbenzen
Partiküler kirlilik
¾
¾
Partiküler kirlilik, mikroskobik düzeyde
katı veya sıvı damlacıklardan oluşur ve
akciğerlerimizde alveollere kadar ulaşarak
ciddi sağlık sorunlarına neden olur
Birçok çalışma partikül kirliliğinin
kardiyovasküler sistemde değişik sağlık
sorunlarına neden olduğunu göstermiştir.
Partiküler madde kirliliği
açısından risk grupları
Solunum sistemi
¾
¾
¾
¾
Burun kılları (10µ tanecikler tutulur)
Üst solunum yollarının nemi ve mukus
Solunum yollarındaki siliyer aktivite
(10µ - 2µ tanecikler tutulur)
Mukus
Asılı Partiküler Madde (PM)
¾
Akut etkileri
¾
Kardiyovasküler mortalitede
¾
Hastane başvurularında artış
¾
¾
¾
Solunum sistemi hastalıklarında
alevlenme
Bronkodilatatör kullanımı ve öksürük
prevalansında artış
Solunum fonksiyonlarında azalma
Asılı Partiküler Madde (PM)
(Kronik etkileri)
¾
¾
¾
Solunum sistemi
hastalıklarında,
mortalitesinde
Miyokardial
infraktüsünde artış
Solunum
fonksiyonlarında azalma
Asılı Partiküler Madde (PM)
¾
¾
Çok düşük
düzeylerde bile sağlık
sorunlarına neden
olur
Bu nedenle hem
kısa süreli hem de
uzun süreli ortalama
konsantrasyon için
önerilen bir eşik
değer yoktur
Toz
Ağır metaller
Toksik kimyasallar
Nikel
Selenyum
Vanadyum
Bakır
Çinko
Arsenik
Kadmiyum
Kurşun
Bitkinin topraktan
emdiği su
Krom
Antimon
Cıva
Toz
Bitki hastalıklarının artması
Toz
Tarımsal üretimin yok olması
Toprak ekosisteminin bozulması
Çimento sanayisinden
kaynaklanan çevre
kirliliği
Bitki
hastalıklarında
artış
Tarımsal üretimin
azalması
Biyoçeşitliliğin
azalması
Çimento sanayinde gelişen teknolojiler
uyarınca;
enerji ve yakıt tasarrufu sağlamak,
™ üretim ve karlılığı artırmak
™ kirletici emisyonları kontrol altına alabilmek
™
amacıyla, son yıllarda çok kademeli, ön
ısıtıcılı ve prekalsinasyonlu, yüksek
kapasiteli döner fırınlar sistemine
geçilmektedir.
Sonuç
¾
¾
¾
Çimento endüstrisinin çevre ve insan sağlığına
yoğun olumsuz etkileri var
I. sınıf gayrısıhhi müesseseler grubunda olan bu
tesislerin yer seçiminde çok özenli davranılması
Olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için
teknolojik gelişmelerden etkin biçimde
yararlanılması gerekli

Benzer belgeler

Çimento Üretimi - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Çimento Üretimi - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Bir ton çimento üretimi sırasında oluşan sera gazı düzeyi (CO2)(ton)

Detaylı

çimento fabrikalarının sağlık etkileri

çimento fabrikalarının sağlık etkileri ¾ gerekse enerji ve yakıt kullanımı ve sarfında

Detaylı