Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları

Transkript

Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
SÜLFACEL
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
Sülfacel enjeksiyonluk çözelti’nin beher ml’de 200 mg Sulfadimidin baza eşdeğer 215,8 mg
Sulfadimidin sodyum ile 40 mg trimethoprim içeren berrak, açık sarı-sarı renkli steril bir
çözeltidir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
SÜLFACEL enjeksiyonluk çözelti, bir sulfonamid türevi olan sulfadimidin sodyum ile
trimethoprim kombinasyonu esasına göre hazırlanmıştır. SÜLFACEL enjeksiyonluk çözelti
içerdiği sulfadimidin sodyum ve trimethoprim aktif maddeleri sayesinde, duyarlı bakterilerin
folik asit sentez zincirinde birbirini takip eden iki enzimin aktivitesini engeller. Sinerjik etkili iki
aktif maddenin kombinasyonu ile daha düşük dozlarda her bir etken maddenin antibakteriyel
etkisinden daha güçlü bir etki meydana gelir, bakterilerin direnç geliştirme riski azalır.
SÜLFACEL, enjeksiyonluk çözelti in vitro olarak aşağıdaki gram pozitif ve gram negatif
bakterilere etkilidir.
Gram pozitif aeroblar: Staph. aureus, Streptococcus sp., Actinomyces sp., Corynebacterium
sp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathie
Gram negatif aeroblar: Actinobacillus sp., Bordetella sp., Enterobacteriaceae (E. Coli,
Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Yersinia sp.) Haemophilus sp., Pasteurella sp.
Anaeroblar: Actinomyces sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp., bazı Clostridium sp.,
Chlamydia sp.
Bazı Mycobacterium sp., ve bazı Nocardia sp. orta derecede duyarlıdır. Rickettsia sp.
Leptospira sp., Pseudomanas aeroginosa, Mycoplasma sp. dirençli olarak kabul edilir.
Sulfadimidin sodyum parenteral uygulama sonrası hızlı ve iyi emilir, vücuttan yavaş atılması ve
metabolitlerinin de suda iyi çözünmesi sebepleriyle, böbrek tubüllerinde kristalleşme tehlikesi
doğurmaz. Sulfadimidin sodyum ve Trimetoprim parenteral yolla verildikten sonra yaklaşık 4
saat içinde pik plazma yoğunluğa ulaşır. Sulfadimidin sodyum damariçi yolla verildikten sonra
24 saat süreyle 5 mg/ 100 ml’lik plazma yoğunluğuna ulaşır. Sulfadimidin sodyum ve
trimetoprim plazma proteinlerine bağlanır. Vücuttan atılmaları büyük oranda idrarla
olmaktadır.
KULLANIM SAHASI
Sülfacel enjeksiyonluk çözelti, sığır, at, dana, tay, buzağı, koyun, keçi, kedi ve köpeklerin
sindirim, solunum ürogenital sistem enfeksiyonlarının ve lokal enfeksiyonların sağaltımında
kullanılır. Bu kapsamda Pasteurella spp.’e bağlı enzootic pneumonilerde, tek başına ya da viral
enfeksiyonlarla seyreden alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında, E. Coli ve Salmonella’lara
bağlı gastroenteritis ve septisemilerde, buzağı difterisinde ve yumuşak doku enfeksiyonlarında
kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; kas içi veya yavaş damar
içi yolla uygulanır.
Farmakolojik doz: Hedef türler için 16 mg/ kg canlı ağırlık/ gün dür. Pratik doz: 1 ml/ 15 kg canlı
ağırlık/ gündür.
Buna göre: SULFACEL
Hayvan Türü
Canlı ağırlık (kg)
Dozu (ml)
Uygulama yolu
At
450- 600
30-40
Damar içi (i.v.)
Tay
50-150
4-10
Damar içi (i.v.)
Sığır
450-600
30-40
Kas içi (i.m.), Damar içi (i.v.)
Dana
50-150
4-10
Kas içi (i.m.), Damar içi (i.v.)
Buzağı
30-45
2-3
Kas içi (i.m.)
Koyun- Keçi
45-60
3-4
Kas içi (i.m.)
Kuzu- Oğlak
7,5-15
0,5-1
Kas içi (i.m.)
Köpek
5-30
0,3-2
Kas içi (i.m.)
Kedi
1,5-7,5
0,1-0,5
Kas içi (i.m.)
Sığırda kas içi ve damar içi, atlarda tercihen yavaş ve vücut ısısına yakın olarak damar içi
uygulanır. Tedavi için genellikle tek doz yeterlidir. Gerek görüldüğü takdirde günde bir kez en
fazla 3 gün devam edilebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda 10 kg canlı ağırlığa 1 ml SULFACEL
uygulanabilir. Damar içi uygulamaları yapılırken ürünün ısısının vücut ısısına yakın olmasına
özen gösterilmelidir.
Uygulamada asepsi şartlarına dikkat edilmelidir. Enjektör ve iğne steril olmalıdır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Sulfonamidlerin dehidrasyon hallerinde ve asidik idrar ortamında nefrotoksik etkiler
(kristalüri, tubular obturasyon, hematuri vb.) meydana getirebilecekleri dikkate alınarak tedavi
sırasında hayvanların susuz kalmamasına dikkat edilmelidir.
İSTENMEYEN/ YAN ETKİLER
Hastalarda folik asit noksanlığı halinde sağaltım güvenliği daralır. Bu durumda trombosit,
alyuvar sayısında azalma ve megablast sayısında artış görülür. Köpeklerde uzun süreli kullanımı
keratoconjunctivitis sicca’ya yol açabilir. Özellikle Doberman- Pinscher ırkı köpeklerde olmak
üzere tüm köpeklerde, kan tablosunda bozulma, nonseptik poliarthritis ve deride döküntülerle
karakterize idiosinkratik zehirlenmelere neden olabilirler. Ayrıca sürgün, kusma, Steven
Johnson Sendromu, sarılık, anemi, pıhtılaşma bozukluğu, granulosit sayısında azalma,
sulfhemoglobinemi gibi istenmeyen etkileri vardır. Nadiren de olsa damar içi uygulamayı
takiben atlarda respiratorik ve kardiyak şok meydana gelebilir. Bu sebeple ürün vücut ısısında
olmalı ve mümkün olduğu kadar yavaş yapılmalıdır.
Hemopoetik sistem ve böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Yeni doğan hayvanlarda dikkatle
kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımları hepatoksisiteye ve hipotroidizme yol açabilir.
Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli
dehidre hayvanlarda kullanımı esnasında bu husus göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik
etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerektiği hallerde
idrarın alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Aynı zamanda verildikleri takdirde, para- aminobenzoik asit veya onun esterleri (procaine,
tetracine) ile ve methenamine ile geçimsizdir. Atlarda, detomidine ile aynı zamanda
verildiğinde, fatal (öldürücü) dysrhythmias’a neden olur. Warfarin (Coumadin), phenytoin
(Dilantin) veya cyclosporine (Sandimmune) kullanıldığında dozun ayarlanması gerekir.
Phenylbutazon, thiazide diuretics, aspirin ve methotrexate antiacid’ler sulfonamidlerin
emilimi düşürür. Cyclosporine ile kullanılmamalıdır. Beraber kullanılması halinde
cyclosporine’lerin faydasını düşürür, toksisitesini ise arttırıt. Anticoagulants (blood thinners),
methotrexate, phenylbutazone, thiazide diüretikler, salicylates, probenidic ve phenytoin’in
etkilerini yükseltebilir. Beraber verildiklerinde cyclosporine’ler böbrek harabiyetine neden
olabilirler. Toksik etkiye neden olacağı için ionophore içeren antikoksidial ilaçlarla birlikte
kullanılmamalıdır. Yardımcı enzimler, glukoz ve sublime de sulfonamidlere antagonist etkili
olduğundan birlikte kullanılmamalıdır. Alfa-2 reseptör agonistleri ile beraber kullanım
durumunda öldürücü olabilecek kardiak aritmi oluşabilir. Bu nedenle Alfa- 2 agonistleri ile
sedasyonu sağlanmış atlarda damar içi kullanılmamalıdırlar.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Önerilen dozlarda kullanıldığı takdirde bir tehlikesi yoktur. Aşırı doz halinde uyuşukluk, diare
ve akut toksikasyon belirtileri gözlenebilir. Uyuşukluk ve diare belirtileri uygulamanın kesilmesi
ile belirtiler normale döner. Toksikasyon halinde antihistaminikler ve atropin ile müdahale
edilmelidir.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün
geçmeden sığır, koyun ve keçiler kesime gönderilmemeli, 5 gün (10 sağım) süreyle elde
edilen inek, koyun ve keçi sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. (Eti için yetiştirilen
atlarda kullanılmaz)
KONTRENDİKASYONLARI
Hayvanlarda aminopyrimidinlere veya sulfanamidlere karşı alerjisi olanlarda
kullanılmamalıdır. Atlarda alfa-2 agonistler ile sedatasyon altında kullanılmamalıdır.
Hayvanlarda ciddi böbrek ve karaciğer harabiyetlerinde kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Teratojenik etkisi nedeniyle gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde
bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Ambalajı
hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Aminopyrimidinlere veya sulfanamidlere karşı alerjisi olan uygulayıcılar ilacın derileri ile
temasında sakınmalıdırlar
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Doğrudan ışık almayan bir yerde ve 25 °C’nin altında oda ısısında saklanmalıdır. Raf ömrü imal
tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılmış ürünler 4 hafta için tüketilmelidir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: SÜLFACEL enjeksiyonluk çözelti; 20, 50, 100ml’lik amber renkli cam
şişelerde ve 100, 250 ml’lik amber renkli plastik şişelerde karton kutulu, 500 ml’lik amber renkli
plastik şişelerde karton kutusuz olarak sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayanehane, polikliniklerinde ve
hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 02.04.2012
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO
12.03.2012-25/059
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ve ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ
ÇELİKLER İLAÇ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
Gersan San. Sitesi 2310/1.sokak No: 24
Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 255 98 60- 65 Fax: 0312 255 98 78

Benzer belgeler

primoxal enj prospektüs

primoxal enj prospektüs fark edilir bir değişiklik görülmemiştir. Gebe rat ve farelerde çok yüksek dozlarda teratojenik etki belirlenmiştir. İSTENMEYEN/YAN ETKİLER Hastalarda folik asit noksanlığı halinde sağaltım güvenli...

Detaylı

Diklovet

Diklovet İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden sığır, koyun ve keçiler kesime gönderilmemeli, 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek, koy...

Detaylı

trisuldokin - Etkin İlaç

trisuldokin - Etkin İlaç yol açabilir. Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı esnasında bu husus göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik e...

Detaylı

prospektus

prospektus Hayvanlarda aminopyrimidinlere veya sulfanamidlere karşı alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır. Atlarda alfa-2 agonistler ile sedatasyon altında kullanılmamalıdır. Hayvanlarda ciddi böbrek ve karaci...

Detaylı

ZEFİKAR ÇÖZELTİ KULLANIM KILAVUZU BİLGİLERİ ZEFİKAR

ZEFİKAR ÇÖZELTİ KULLANIM KILAVUZU BİLGİLERİ ZEFİKAR Gebelikte kullanım: Teratojenik etkisi nedeniyle gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır. GENEL UYARILAR Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Bekl...

Detaylı

Prospektüs

Prospektüs kullanılmamalıdır. Atlarda alfa-2 agonistler ile sedatasyon altında kullanılmamalıdır. Hayvanlarda ciddi böbrek ve karaciğer harabiyetlerinde kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanım: Teratojenik etki...

Detaylı

trisulfakin - Etkin İlaç

trisulfakin - Etkin İlaç oluşabilir. Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidre hayvanlarda kullanım esnasında bu husus göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etki...

Detaylı