tc kocaeli üniversitesi 2008 yılı idare faaliyet raporu

Transkript

tc kocaeli üniversitesi 2008 yılı idare faaliyet raporu
T.C.
KOCAELø ÜNøVERSøTESø
2008 YILI
øDARE FAALøYET RAPORU
Nisan 2009
Sunarken……
Kocaeli Üniversitesi’’nin De÷erli Mensuplar,
Sevgili Ö÷rencilerimiz, Mezunlarmz,
Üniversitemizin Çalúmalarn øzleyen De÷erli Dostlarmz,
Kocaeli Üniversitesi Avrupa ile Asya arasnda bilgi, teknoloji ve kültür aktarmnn
gerçekleúti÷i köprü üzerinde, ülkemizin en dinamik co÷rafyasnda, 1992 ylnda kurulmuútur.
Üniversiteler tarihine bakld÷nda, henüz çok genç birüniversiteyiz. 1999’’da Üniversitemizi
büyük ykma u÷ratan 17 A÷ustos Depremi’’ni yaúadk. Buna ra÷men kuruluú ivmemiz ve
geliúimimizden hiç ödün vermedik. Bugün Umuttepe’’de 5.480 dönümlük bir alanda Ülkemizin, her
türlü yeterlilik ve altyapya sahip en güzel yerleúkelerinden biri kurulmuútur. Üniversitemiz 278.885
m2 ’’si Umuttepe yerleúkesinde olmak üzere toplam 439.337 m2 kapal alanda 55.366 ö÷renciye,
önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora düzeyinde e÷itim vermektedir.
Uluslararas bir yaplanma ve ilgiye sahip, bilinir, görülebilir, öncü, dinamik ve Mustafa
Kemal Atatürk’’ün kurdu÷u Türkiye Cumhuriyeti’’nin bilim ülküsüne yaraúr bir üniversite olmay
hedefliyoruz.
Kocaeli Üniversitesi ö÷renci ve ö÷retim üyesi says, üniversite düzeyinde yaplan yayn ve
araútrma faaliyetleri says, teknik donanm, iletiúim teknolojilerinin etkin ve yaygn kullanlmas,
ça÷daú dünya üniversitelerine uyum ve iúbirli÷i çalúmalar bakmnda kuruldu÷u yldan beri sürekli
geliúme göstermektedir. Üniversitemiz, yeni yerleúkesine taúnmasndan itibaren hedeflerine daha
kolay ulaúabilecek duruma gelmiú olup, nitelikli ve özverili e÷itim kadrosuyla Türkiye’’nin 21.
yüzylda daha da geliúmesi ve yükselmesi için çalúmaya devam etmektedir.
2008 yln üniversitemiz açsndan baúarl bir yl olarak görmek mümkündür. 2008 ylnda
önlisans, lisans, yükseklisans, doktora ve TUS’’ da toplam 55.366 ö÷renci ö÷renim görmüútür. Bu
yl içerisinde üniversitemizde 392 tanesi SCI’’ de, 367 adet SCI kapsam dúnda 333 adet ulusal
bildiri,311 adet uluslar aras bildiri, 220 adet ulusal poster, 123 adet uluslar aras poster ve 67 adet
kitap yayn yaplmútr.
Türkiye’’deki imalat sanayinin %14 ünü kapsayan ilimizde sanayi ile bir çok çalúma
baúlatlmú, hem akademik hem proje düzeyinde bu çalúmalar baúar ile devam etmektedir.
TÜBøTAK-MAM’’ la düzenlenen iúbirli÷i ile özellikle genetik alanda akademik çalúmalar
baúlatlmútr. Di÷er önemli bir çalúma alanmz, bölgedeki 6 üniversite ile birlikte kurulan Bat
Karadeniz Üniversiteler Birli÷idir. Bu birliktelik ile gerçekleútirilmek istenen özellikle ihtiyac olan
üniversitelere ö÷retim üyesi deste÷i ve úimdilik dört alanda yürütülen ortak doktora programlardr.
Bundan sonra yaplacak çalúmalarda, gerek teknik yönden, gerek uygulanabilirlik yönünden
Üniversitemizin bütün faaliyet alanlarnda daha ileriye gidilece÷ine inanyor ve çalúma
arkadaúlarma güveniyorum. Bu vesile ile raporun hazrlanmasnda eme÷i geçen tüm akademik ve
idari çalúma arkadaúlarma katklarndan dolay teúekkür ederim.
Prof. Dr. Sezer ù.KOMSUOöLU
Rektör
øDARø FAALøYET RAPORUNUN
HAZIRLANMASI
FAKÜLTELER
YÜKSEKOKULLAR
REKTÖRLÜK
Strateji Geliútirme Daire Baúkanl÷
ENSTøTÜLER
DEVLET
KONSERVATUVARI
MERKEZLER
MYO
øDARø
FAALøYET
RAPORU
øDARø BøRøMLER
øÇøNDEKøLER
IGENEL BøLGøLER
............................................................................................... 1
I.A.Misyon ve Vizyon
........................................................................................... 1
I.B.Tarihçe
........................................................................................... 1
I.C.ødareye øliúkin Bilgiler
........................................................................................... 4
I.C.1.Fiziksel Yap
....................................................................................... 4
I.C.1.1Yerleúkeler
................................................................................... 4
I.C.1.2E÷itim
................................................................................. 17
I.C.1.3Sosyal Alanlar
................................................................................. 17
Kantinler ve Kafeteryalar .................................................................................................... 17
Yemekhaneler...................................................................................................................... 17
Misafirhaneler ..................................................................................................................... 18
Lojmanlar ............................................................................................................................ 18
Spor Tesisleri....................................................................................................................... 18
Toplant –– Konferans Salonlar ........................................................................................... 18
Ö÷renci Kulüpleri ................................................................................................................ 18
Mezun Ö÷renciler Derne÷i .................................................................................................. 18
I.C.1.4Hizmet Alanlar
................................................................................. 19
Akademik Personel Hizmet Alanlar................................................................................... 19
ødari Personel Hizmet Alanlar ............................................................................................ 19
I.C.1.5Ambar Alanlar
................................................................................. 19
I.C.1.6Arúiv Alanlar
................................................................................. 19
I.C.1.7Atölyeler
................................................................................. 19
I.C.1.8Hastane Alanlar
................................................................................. 20
I.C.2.Örgüt Yaps
..................................................................................... 21
I.C.3.1Yazlmlar
................................................................................. 27
I.C.3.2Bilgisayarlar
................................................................................. 31
I.C.3.3Kütüphane Kaynaklar
................................................................................. 31
I.C.3.4Di÷er Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ........................................................................... 34
I.C.3.5Bilgi øúlem
................................................................................. 38
I.C.4.ønsan Kaynaklar
..................................................................................... 45
I.C.4.1Akademik Personel
................................................................................. 45
I.C.4.2Yabanc Uyruklu Akademik Personel .......................................................................... 45
I.C.4.3Di÷er Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel (40.a vb.) ......................................... 46
I.C.4.4Baúka Üniversiteden Kurumumuzda Görevlendirilen Akademik Personel ................ 47
I.C.4.5Sözleúmeli Akademik Personel ................................................................................. 48
I.C.4.6Akademik Personelin Yaú øtibariyle Da÷lm ............................................................. 48
I.C.4.7ødari Personel
................................................................................. 49
I.C.4.8ødari Personelin E÷itim Durumu ................................................................................. 50
I.C.4.9ødari Personelin Hizmet Süreleri ................................................................................. 51
I.C.4.10ødari Personelin Yaú øtibariyle Da÷lm .................................................................... 51
I.C.5.Sunulan Hizmetler
..................................................................................... 52
I.C.5.1E÷itim Hizmetleri
................................................................................. 52
Ö÷renci Saylar................................................................................................................... 52
Yabanc Dil Hazrlk Snf Ö÷renci Saylar ...................................................................... 52
Ö÷renci Kontenjanlar ......................................................................................................... 53
Yüksek Lisans ve Doktora Programlar .............................................................................. 53
Yabanc Uyruklu Ö÷renciler ............................................................................................... 54
I.C.5.2Sa÷lk Hizmetleri
................................................................................. 54
I.C.5.3ødari Hizmetler
................................................................................. 55
I.C.5.4Di÷er Hizmetler
................................................................................. 55
I.C.5.6 Yönetim ve øç Kontrol Sistemi ................................................................................. 73
II
AMAÇ ve HEDEFLER
............................................................................................. 76
II.A.Stratejik Amaç ve Hedefler
......................................................................................... 76
II.B.Temel Politikalar ve Öncelikler
......................................................................................... 85
II.B.1.E÷itim Politikalar
..................................................................................... 85
II.B.2.Araútrma Politikalar
..................................................................................... 85
II.B.3.Kalite Politikalar
..................................................................................... 86
II.B.4.Çevre Politikas
..................................................................................... 86
II.B.5.Akademik Politikalar
..................................................................................... 86
II.B.6.ødari Politikalar
..................................................................................... 87
II.B.7.Ö÷renci politikalar
..................................................................................... 87
II.B.8.Bölgesel Politikalar
..................................................................................... 87
III FAALøYETLERE øLøùKøN BøLGø VE DEöERLENDøRMELER .......................................... 89
III.A.Mali Bilgiler
......................................................................................... 89
III.A.1.Bütçe Uygulama Sonuçlar
..................................................................................... 89
III.A.1.1Bütçe Giderleri
................................................................................. 89
III.A.1.2Bütçe Gelirleri
................................................................................. 91
III.A.2.Temel Mali Tablolara øliúkin Açklamalar ...................................................................... 93
III.A.3.Mali Denetim Sonuçlar
..................................................................................... 94
III.B.Performans Bilgileri
......................................................................................... 95
III.B.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri
..................................................................................... 95
III.B.1.1Faaliyet Bilgileri
................................................................................. 95
III.B.1.2Yaynlarla ølgili Faaliyet Bilgileri ............................................................................. 96
III.B.1.3Üniversiteler Arasnda Yaplan økili Anlaúmalar ...................................................... 97
III.B.1.4Proje Bilgileri
............................................................................... 104
IV-KURUMSAL YETENEK ve KAPASøTENøN DEöERLENDøRøLMESø ................................. 129
VÖNERø VE TEDBøRLER
........................................................................................... 133
EKLER
........................................................................................... 134
Grafikler
Grafik1-2008 Ylnda Satn Alnan Kitaplarn Konusal Da÷lm.............................................32
Grafik2-2008 Ylnda Bilgisayara Girilen KitaplarnKonusal Da÷lm..................................... 33
Grafik3- Umuttepe Yerleúkesi Fiber Optik A÷ ùemas.... .................................................. .43
Grafik4-Yllara Göre Toplam ønternet Kapasite Durumu…………………………………………………………………………………………………………………………..44
Grafik5-ødari Personelin E÷itim Durumu .......................................................................... 50
Grafik6- 2008 yl Bütçe Giderleri Gerçekleúme Da÷lm.....................................................90
Grafik7- 2008 yl Gelir Da÷lm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
I
GENEL BøLGøLER
I.A. Misyon ve Vizyon
a.Misyon: Uluslararas ça÷daú e÷itim sürecine uyumlu, ileri düzeyde e÷itim, ö÷retim,
araútrma, geliútirme etkinliklerini sürdürerek, sa÷lk, sosyal, kültür, sanat, spor,
ekonomi ve teknoloji alanlarnda gerçekleútirdi÷i bilimsel araútrmalar ile tüm
insanl÷a yarar sa÷layacak bilgiyi üretmek, üretti÷i bilgi ve teknolojinin aktarm ile
kullanmn sa÷lamak ve insan haklarna saygl, özgür düúünceli, etik de÷erlere ba÷l,
yaratc, yapc ve uygulayc bireyler yetiútirmek, Kocaeli Bölgesinde paydaúlarmzla
birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüúüm gerçekleútirecek bilinir markalar
oluúturulmasna katkda bulunmaktr.
b.Vizyon: Bilgi ça÷na hakim, bilinir, görünür bir üniversite olmak
c.De÷erler
x
Mustafa Kemal Atatürk’’ün kurdu÷u Türkiye Cumhuriyeti’’nin temel ilkelerinin,
Atatürk ilke ve devrimlerinin korunmas ve gelecek kuúaklara aktarlmas
x
Ça÷daú, laik, demokratik, ulusal de÷erler ve insan haklarna saygl olmak
x
Evrensel hukuk ilkelerine uymak
x
Herkese ayrm gözetmeksizin saygl olmak ve hizmet vermek
x
Etik de÷erlere ba÷l kalmak
x
Bilimsel ve teknolojik geliúmeleri izlemek
x
øç ve dú paydaúlarla uyum ve iúbirli÷i içinde olmak
x
Kalite ve denetimi ilke edinmektir.
I.B. Tarihçe
Kocaeli Üniversitesi’’nin ilk adm olan Kocaeli Devlet Mühendislik ve
Mimarlk Akademisi, 1976 ylnda kurulmuútur.
Akademide ilk açlan bölümler; elektrik, makine, temel bilimler ve yabanc dil
bölümleridir.
1
1982 ylnda 41 sayl Kanun Hükmündeki Kararname ile Akademinin ad
““Kocaeli Mühendislik Fakültesi”” olarak de÷iútirilmiú ve Akademi, Yldz Teknik
Üniversitesi’’ne ba÷lanmútr.
3 Temmuz 1992 tarihinde çkarlan 3837 sayl yasa ile ““Kocaeli Mühendislik
Fakültesi””, yeni kurulan 22 üniversite arasnda ““Kocaeli Üniversitesi”” olarak yerini
almútr.
2547 Sayl yasann 12.maddesi ile Üniversitemize aúa÷daki görevler
yüklenmiútir.
a. Ça÷daú uygarlk ve e÷itim - ö÷retim esaslarna dayanan bir düzen içinde,
toplumun ihtiyaçlar ve kalknma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaö÷retime
dayal çeúitli düzeylerde e÷itim - ö÷retim, bilimsel araútrma, yaym ve danúmanlk
yapmak,
b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarn rasyonel, verimli ve ekonomik
úekilde kullanarak, milli e÷itim politikas ve kalknma planlar ilke ve hedefleri ile
Yüksekö÷retim Kurulu tarafndan yaplan plan ve programlar do÷rultusunda, ülkenin
ihtiyac olan dallarda ve sayda insangücü yetiútirmek,
c. Türk toplumunun yaúam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydnlatc bilim
verilerini söz, yaz ve di÷er araçlarla yaymak,
d. Örgün, yaygn, sürekli ve açk e÷itim yoluyla toplumun özellikle sanayileúme
ve tarmda modernleúme alanlarnda e÷itilmesini sa÷lamak,
e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve
geliúmesini ilgilendiren sorunlarn, di÷er kuruluúlarla iúbirli÷i yaparak,kamu
kuruluúlarna önerilerde bulunmak suretiyle ö÷retim ve araútrma konusu yapmak,
sonuçlarn toplumun yararna sunmak ve kamu kuruluúlarnca istenecek inceleme ve
araútrmalar sonuçlandrarak düúüncelerini ve önerilerini bildirmek,
f. E÷itim - ö÷retim ve seferberli÷i içinde, örgün, yaygn, sürekli ve açk e÷itim
hizmetini üstlenen kurumlara katkda bulunacak önlemleri almak,
g. Yörelerindeki tarm ve sanayinin geliúmesine ve ihtiyaçlarna uygun meslek
elemanlarnn yetiúmesine ve bilgilerinin geliúmesine katkda bulunmak, sanayi, tarm
ve sa÷lk hizmetleri ile di÷er hizmetlerde modernleúmeyi, üretimde artú sa÷layacak
çalúma ve programlar yapmak, uygulamak ve yaplanlara katlmak, bununla ilgili
kurumlarla iúbirli÷i yapmak ve çevre sorunlarna çözüm getirici önerilerde bulunmak,
h. E÷itim teknolojisini üretmek, geliútirmek, kullanmak, yaygnlaútrmak,
2
i. Yüksekö÷retimin uygulamal yaplmasna ait e÷itim - ö÷retim esaslarn
geliútirmek, döner sermaye iúletmelerini kurmak, verimli çalútrmak ve bu
faaliyetlerin geliútirilmesine iliúkin gerekli düzenlemeleri yapmaktr.
Üniversitemiz bu görevlerini, Rektör ve Yetkili organlar eli ile yerine getirir.
3
I.C. ødareye øliúkin Bilgiler
I.C.1. Fiziksel Yap
I.C.1.1 Yerleúkeler
Umuttepe Yerleúkesi
Üniversitemizin ana merkezi Umuttepe yerleúkesidir. Umuttepe’’deki 5.480.000
m2 arazi üzerinde, 278.885 m2 si iúletmeye açk 53.805 m2 si yapm devam etmekte
olmak üzere toplam 362.512 m2 olarak kurulmuútur. Bu yerleúkemizde Rektörlük
binas, E÷itim, Fen-Edebiyat, øktisadi ve ødari Bilimler, øletiúim, Hukuk, Teknik
E÷itim ve Tp Fakülteleri, Sa÷lk Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Kocaeli
Sa÷lk Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi’’nin 1. ksm yer almaktadr. Ayrca
mediko sosyal binas, 17.000 m2’’lik kapal alan olan ö÷renci sosyal tesisleri,
kütüphane, ö÷renci evi ve kantinleri, Avrupa Birli÷i Merkezi, kreú gibi hizmet destek
birimleri de Umuttepe yerleúkesinde yer almaktadr.
Üniversitemizin merkez yerleúkesi olan Umuttepe’’de, yerleúim plan uygulanarak
büyük oranda altyap ve bina inúaatlar 2008 yl sonu itibar ile tamamlanmútr.
BESYO Yüksekokulu ve olimpik boyutlardaki spor tesisleri de 2008 yl itibariyle
tamamlanmútr. 2009 ylnda Mühendislik Fakültesinin II. Ksm inúaatnn bitirilmesi
4
hedeflenmiútir.Üniversitemizin merkez yerleúkesi olan Umuttepe’’ de, yerleúim plan
uygulanarak büyük oranda altyap ve bina inúaatlar sürmekte olup 2008 yl sonu
itibar ile;
x Rektörlük
x E÷itim Fakültesi
x Fen-Edebiyat Fakültesi (A Blok)
x Fen-Edebiyat Fakültesi (B Blok)
x øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi
x øletiúim Fakültesi
x Mühendislik Fakültesi (I. Ksm)
x Hukuk Fakültesi
x Teknik E÷itim Fakültesi
x Tp Fakültesi
x Araútrma ve Uygulama Hastanesi
x Morfoloji Binas
x Sa÷lk Yüksekokulu
x Prof. Dr. Baki Komsuo÷lu Kültür ve Kongre Merkezi
x Kütüphane
x 1. Kafeterya (Fen Edebiyat ve Teknik E÷itim Fakülteleri)
x 2. Kafeterya (øktisadi ve ødari Bilimler ve øletiúim Fakülteleri)
x Büyük Kafeterya
x Küçük Kafeterya
x Lojman ve yurt binalarnn bir bölümü
x Mediko-Sosyal binas
x Sosyal Tesisler binas ( A Blok)
x BESYO (Beden E÷itimi ve Spor Yüksekokulu 2008-2009 e÷itim ylnda
açlmútr.)
x Yerleúke giriú denetim binalar tamamlanmú ve hizmete açlmútr.
5
øzmit Antpark Yerleúkesi
øzmit merkezindedir. 7.493 m2 alan üzerinde 18.305m2 kapal alana sahiptir. Bu
yerleúkemizde Mimarlk ve Tasarm Fakültesi, Devlet Konservatuar, Yabanc Diller
Yüksekokulu ile Araútrma ve Uygulama Hastanesi’’ne ba÷l olarak özel poliklinik
hizmeti yürütülen Ünibel ve mediko-sosyal hizmet birimlerimiz bulunmaktadr.
Ayrca üniversitemizin kuruluú tarihi müzesi bu merkezde yaplandrlmú ve ziyarete
açlmútr.
6
Veziro÷lu (Vinsan) Yerleúkesi
Depremden hemen sonra tüm mühendislik birimlerinin yerleúti÷i alandr. Beú
bölüm Umuttepe yerleúkesine taúnmú, fakat halen Mühendislik Fakültesi’’nin sekiz
bölümü bu yerleúkede yar prefabrik binalarda (22.961 m2) oldukça zor úartlarda
e÷itim vermektedir. Ayrca üniversiteye ait bir sosyal tesis bulunmakta olup, binalar
tamamlanncaya kadar øhsaniye MYO ve Nuh Çimento Kaynakçlk MYO da bu
yerleúkede e÷itim verecektir.
7
Arslanbey Yerleúkesi
17 A÷ustos Depremi’’nden önce üniversitemizin ana yerleúkesi olarak planlanan bu
yer, büyük ykmdan sonra yeniden yaplandrlarak 548.000 m2’’ lik alanda 8.298 m2
kapal alana kavuúturulmuútur. Bu yerleúkede Sivil Havaclk Yüksekokulu, øzmit
Meslek Yüksekokulu, Ali Rza Veziro÷lu Meslek Yüksekokulu, Arslanbey Meslek
Yüksekokulu ve øSGÜM laboratuar bulunmaktadr. Sivil Havaclk YO dúndaki
di÷er okullarda genelde tarma ve iú sa÷l÷ e÷itimine dayal MYO ö÷rencileri
yetiútirilmektedir. Yerleúkede yemekhane, kantin, voleybol alan gibi baz kullanm
alanlar ortaktr.
8
Hereke Yerleúkesi
øzmit’’e 30 km uzaklkta bulunan Hereke Yerleúkesi, Marshall Boya ve Vernik
Sanayi A.ù. ve Uzunyol Holding tarafndan, üniversitemize devredilen tarihi
Sümerbank lojmanlarnn tadilat ve yeni binalarn yapmyla 33.882 m2 arazi üzerinde
19.340 m2 kapal alanda oluúmuútur. Yerleúkede Güzel Sanatlar Fakültesi, Ömer
øsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu ve Asm Kocabyk Meslek Yüksekokulu e÷itimö÷retim vermektedir.
9
Dereköy Yerleúkesi
Yerleúke øzmit’’e 40 km uzaklkta, Karamürsel’’in Kavak mevkii Gazanfer Bilge
Mahallesi’’nde 20.610 m2 arazi üzerine Sayn Gazanfer Bilge tarafndan kurulmuútur.
Yerleúkede, Gazanfer Bilge MYO, Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, Karamürsel
Meslek Yüksekokulu yer almaktadr.
10
Derbent Yerleúkesi
ølimize ba÷l Büyük Derbent beldesinde 48.122 m2 arazi üzerinde 9.604 m2
kapal alan olan yerleúkede, Derbent Turizm ve Otel øúletmecili÷i Yüksekokulu,
Derbent Meslek Yüksekokulu, Turizm Uygulama Oteli, ve Kocaeli Sa÷lk Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
(henüz prefabrik binada) bulunmaktadr.
Kocaeli Sa÷lk
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’’nun inúaat Umuttepe Yerleúkesinde baúlamútr
11
Kullar Yerleúkesi
Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kullar beldesinde Mustafa Özsoy tarafndan
ba÷úlanan 22.931 m2 arazi üzerinde, toplam 11.445 m2 kapal alanda yaplanmútr.
Okul yaplan yeni binalarna 2002’’de taúnmútr. Kocaeli Meslek Yüksekokulu YÖKDünya Bankas Endüstriyel E÷itim Projesi’’ne ba÷l 30 yüksekokul arasnda yer
almaktadr. 2008 ylnda Pakmaya ve Kartonsa tarafndan 3200 m2 ‘‘lik kapal alan
hizmet binas yaptrlmútr.
Bunlarn dúnda Kocaeli’’nin di÷er beldelerinde çeúitli programlarda e÷itim
veren Yüksek Okullar ve MYO’’lar bulunmaktadr:
12
Körfez MYO ve Köseköy MYO
Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolu üzerinde Köseköy beldesinin, Meúelik
Mevkii’’nde 15.379 m2 arazi üzerinde 4.343 m2 kapal alanda eski belediye binasnda
Köseköy Meslek Yüksekokulu, ayn yerleúkede Türkiye Jokey Kulübü øzmit ødman
Alan’’nda da 9.500 m2 arazide Körfez Meslek Yüksekokulu e÷itimö÷retimini
sürdürmektedir.
Gölcük MYO
Gölcük Meslek Yüksekokulu, Gölcük Belediyesi tarafndan 25 yll÷na
bedelsiz olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörlü÷ü’’nün kullanmna verilen 5.634 m2
kapal
alanda
otomotiv
a÷rlkl
programlarda
e÷itim-ö÷retim
etkinli÷ini
sürdürmektedir.
Gebze MYO
Gebze Meslek Yüksekokulu, øzmit’’e 45 km uzaklkta, Gebze ilçesi Çayrova
beldesinde, 5.070 m2’’si Çayrova Belediyesi, 9.570 m2’’si üniversitemize ait toplam
14.640 m2 arazide Milli E÷itim Bakanl÷’’na ait bir binada e÷itim-ö÷retim hizmeti
vermektedir.
De÷irmendere MYO
De÷irmendere Meslek Yüksekokulu, øzmit’’e 19 km uzaklktaki De÷irmendere
beldesinin Topçular Mahallesi’’nde 9.357 m2 arazide, 1.548 m2 kapal alanl prefabrik
yaplarda, mücevher tasarmcl÷ programlarnda e÷itim-ö÷retimini sürdürmektedir.
Kandra MYO
Kandra Meslek Yüksekokulu, Kocaeli il merkezi øzmit’’e 40 km uzaklktaki
Kandra ilçesinde Kocaeli Valili÷i’’nce üniversitemizin kullanmna sunulan 28.372 m2
arazi üzerinde 22.969 m2 kapal alanda, halkla iliúkiler, muhasebe programlarnda
e÷itim-ö÷retimini sürdürmektedir.
Yahya Kaptan MYO
øzmit’’in merkezde 1.350 m2 arazi üzerinde 1.727 m2 kapal alanda iú u÷raú ve
rehabilitasyon konularnda özgün e÷itim-ö÷retim vermektedir.
depreminden
sonra
engelli
duruma
gelen
Okul binas, 1999
vatandaúlarmza
esenlendirme
(rehabilitasyon) hizmetleri sunmak üzere Kocaeli Büyükúehir Belediyesi, Metro
13
Küme, AÇEV, Project Hope ve Kocaeli Üniversitesi iúbirli÷iyle kurulmuú ve øzmit
Rehabilitasyon Merkezi (øREM) adyla hizmet vermeye baúlamútr. Bina daha sonra
Kocaeli Üniversitesi’’ne devredilmiútir. Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu
kurulduktan sonra, øREM iúlevini yüksekokul ö÷rencilerine uygulama alan ve
laboratuvar oluúturacak biçimde de sürdürmektedir.
Diú Hekimli÷i Fakültesi
21.06.2006 tarih 26205 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlü÷e göre
17.05.2006 tarihli Bakanlar Kurulu Karar gere÷i kurulan Üniversitemiz Diú
Hekimli÷i Fakültesi 25 ö÷renci ile 2008-2009 E÷itim-Ö÷retim ylnda e÷itime
baúlamútr. Fakülte binamz 8.200 m2 kapal alan olmak üzere toplam 53.778 m2
üzerine kurulmuútur
KOÜ Teknopark
Kocaeli-Yalova D130 Karayolu üzerinde,Yeniköy bölümünde tamam Kocaeli
Üniversitesi’’ne verilmiú olan 164.965 m2 arazi üzerinde 7.945 m2 kapal alanda
üniversitemizin teknopark kuruluú çalúmalarn tamamlamú, 59 firma ile anlaúma
yaparak çalúmalarn sürdürmektedir.
14
Kocaeli Üniversitesi Taúnmazlarnn ve kapal alanlarn Da÷lm.
Konum
Mülkiyet Durumuna Göre Taúnmaz
Alan (m2)
Üniversite
Maliye
Di÷er
Haz.
5.480.000
TOPLAM
(m2)
Açklama
5.480.000
YERLEùKE
7.493
7.493
YERLEùKE
VEZøROöLU
159.330
159.330
YERLEùKE
ARSLANBEY
548.000
548.000
YERLEùKE
HEREKE
33.882
33.882
YERLEùKE
DEREKÖY
20.610
20.610
YERLEùKE
DERBENT
48.122
48.122
YERLEùKE
KULLAR
22.931
22.931
YERLEùKE
KÖRFEZ ve
KÖSEKÖY
GÖLCÜK
15.379
15.379
MYO
5.958
5.958
MYO
14.640
MYO
UMUTTEPE
øZMøT ANITPARK
GEBZE
9.570
DEöøRMENDERE
9.357
9.357
MYO
28.372
28.372
MYO
YAHYA KAPTAN
1.350
1.350
MYO
Døù HEKøMLøöø
53.778
53.778
FAKÜLTE
164.965
164.965
TEKNOPARK
KANDIRA
KOÜ TEKNOPARK
TOPLAM
6.555.319
5.070
5.070
6.560.389
15
Kocaeli Üniversitesi kapal alanlarnn da÷lm
Yerleúke
Umuttepe
Kapal Alan Miktar (m2)
øúletmeye Açk Alanlar
Yapm Sürenler
278.885
53.805
Toplam (m2)
362.512
øzmit Antpark
18.305
18.305
Veziro÷lu
22.961
22.961
Arslanbey
8.298
8.298
Hereke
19.340
19.340
Dereköy
2.248
2.248
Derbent
9.604
9.604
Kullar
11.445
11.445
Körfez ve Köseköy
15.000
15.000
Gölcük
5.634
5.634
Gebze
5.228
5.228
De÷irmendere
1.548
1.548
22.969
22.969
YahyaKaptan
1.727
1.727
Diú Hekimli÷i Fakültesi
8.200
8.200
7.945
439.337
7.945
493.142
Kandra
KOÜ Teknopark
Toplam
53.805
16
I.C.1.2 E÷itim Alanlar -Derslikler
E÷itim
Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi
Alan
0––50
51––75
76––100
101––150
151––250
251––Üzeri
Anfi
1
1
5
3
Snf
259
206
28
9
2
48
15
-
-
-
Di÷er Lab.
181
33
5
-
-
Toplam
489
255
38
12
2
Bilgisayar
1
Lab.
1
I.C.1.3 Sosyal Alanlar
Kantinler ve Kafeteryalar
21
Kantin Says
Kantin Alan
( m2 )
4.541
8
Kafeterya Says
Kafeterya Alan (m2 )
6.971
Yemekhaneler
Ö÷renci yemekhane Says
( Adet )
48
Ö÷renci yemekhane Alan
( m2 )
20.521
Personel yemekhane Says
( Adet )
Personel yemekhane Alan
( m2 )
11
1.822
17
Misafirhaneler
Misafirhane Says
(Adet )
Misafirhane Kapasitesi (Kiúi )
2
46
Lojmanlar
Lojman Says
Lojman Bürüt Alan
(Adet )
( m2 )
72
12.790
Dolu Lojman Says
(Adet )
72
Spor Tesisleri
4
Kapal Spor Tesisleri Says ( Adet )
( m2 )
Kapal Spor Tesisleri Alan
21.669
15
Açk Spor Tesisleri Says ( Adet )
Açk Spor Tesisleri Alan ( m2 )
32.559,88
Toplant –– Konferans Salonlar
Kapasitesi
0––50
Kapasitesi
51––75
Kapasitesi
76––100
Kapasitesi
101––150
Kapasitesi
151––250
Kapasitesi
251––Üzeri
43
2
2
1
-
3
2
2
8
8
2
-
45
4
10
9
2
3
Toplant
Salonu
Konferans
Salonu
Toplam
Ö÷renci Kulüpleri
Ö÷renci Kulüpleri Says : 77 Adet
Ö÷renci Üye Says
:8.000 kiúi
Mezun Ö÷renciler Derne÷i
Mezun Ö÷renciler Derne÷i Says
Mezun Ö÷renciler Derne÷i Kiúi Says
:2 Adet
:4500 kiúi
18
I.C.1.4
Hizmet Alanlar
Akademik Personel Hizmet Alanlar
Says
Alan
(Adet)
(m2)
Çalúma Odas
1.227
Kullanan Says (Kiúi)
15.035,47
1920
ødari Personel Hizmet Alanlar
Says
Alan
Kullanan Says
2
(Adet)
(m )
Servis
112
2.142,48
964
Çalúma Odas
373
6.610,15
964
Toplam
485
8.752,63
964
I.C.1.5Ambar Alanlar
Ambar Says:65 Adet
Ambar Alan:3.118,40 m2
I.C.1.6Arúiv Alanlar
Arúiv Says: 82 Adet
2
Arúiv Alan :1.378,92 m
I.C.1.7Atölyeler
Atölye Says: 60 Adet
Atölye Alan : 4.579 m2
19
I.C.1.8Hastane Alanları
BøRøM
SAYI (ADET)
ALAN (M2)
Acil Servis
2
501,5
Yo÷un Bakm
5
2.147
Ameliyathane
3
2.637,5
Klinik
31
18.405
Laboratuar
17
766
Eczane
1
320
Radyoloji
2
1051,5
Nükleer Tp
1
477
Sterilizasyon
1
227,5
Mutfak
1
970,5
Çamaúrhane
1
358,5
Teknik Servis
7
1223,5
125
10.000
Kütüphane
1
560
Konferans Salonu
2
770
77
5682
Ofisler
Poliklinikler
Di÷er
Hastane Toplam Kapal Alan
40.133
277
86.230,50
20
I.C.2. Örgüt Yaps
Kocaeli Üniversitesi’’nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 sayl yasaya göre
belirlenmiútir. Üniversitenin yönetim organlar rektör, üniversite senatosu ve
üniversite yönetim kuruludur.
Rektör, profesör akademik unvanna sahip kiúiler arasndan görevdeki rektörün
ça÷rs ile toplanacak üniversite ö÷retim üyeleri tarafndan seçilecek alt aday
arasndan Yüksekö÷retim Kurulunca belirlenen üç aday içinden Cumhurbaúkannca
dört yl süre ile atanr. øki dönemden fazla rektörlük yaplamaz. Rektör, üniversitenin
tüzel kiúili÷ini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalúmalarnda
kendisine yardm etmek üzere, üniversitenin aylkl profesörleri arasndan en çok üç
kiúiyi rektör yardmcs olarak seçer.
Rektörün görev, yetki ve sorumluluklar:
1- Üniversite kurullarna baúkanlk etmek, yüksekö÷retim üst kuruluúlarnn
kararlarn uygulamak, üniversite kurullarnn önerilerini inceleyerek karara
ba÷lamak, üniversiteye ba÷l kuruluúlar arasnda düzenli çalúmay sa÷lamak
2- Her e÷itim-ö÷retim yl sonunda ve gerekti÷inde üniversitesinin e÷itim-ö÷retim,
bilimsel araútrma ve yaym etkinlikleri konusunda Üniversiteleraras Kurula bilgi
vermek,
3- Üniversitenin yatrm programlarn, bütçesini ve kadro gereksinimlerini ba÷l
birimler, üniversite yönetim kurulu ve senatonun görüú ve önerilerini aldktan
sonra hazrlamak ve Yüksekö÷retim Kurulu’’na sunmak
4- Gerekli durumlarda üniversiteyi oluúturan kuruluú ve birimlerde görevli ö÷retim
elemanlarnn ve di÷er çalúanlarn görev yerlerini de÷iútirmek, yeni görevler
vermek
5- Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki çalúan üzerinde genel gözetim ve
denetim yapmak
6- Bu yasa ile kendisine verilen di÷er görevleri yapmaktr.
Rektör, üniversitenin ve ba÷l birimlerin ö÷retim kapasitesini aklc kullanm ve
geliútirilmesi, ö÷rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa÷lanmas, gerekti÷inde
güvenlik önlemlerinin alnmas, e÷itim-ö÷retim, bilimsel araútrma ve yaym
etkinliklerinin devlet kalknma plan, ilke ve hedefleri do÷rultusunda planlanp
yürütülmesi, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yaplmas, bu görevlerin alt
21
birimlere aktarlmas, izlemi, denetimi ve sonuçlarnn alnmasnda birinci derecede
yetkili ve sorumludur.
Senato, Rektörün baúkanl÷nda, rektör yardmclar, dekanlar ve her fakülteden
fakülte kurullarnca üç yl için seçilecek birer ö÷retim üyesi ile rektörlü÷e ba÷l enstitü
ve yüksekokul müdürlerinden oluúur. Senato, üniversitenin akademik organ olarak
iúlev görür. Bu kapsamda, üniversitenin e÷itim-ö÷retim, bilimsel araútrma ve yaym
etkinliklerinin ana çizgileri konusunda karar almak ve üniversite yönetim kuruluna
üye seçmek temel görevleri arasndadr. Senato, her e÷itim-ö÷retim yl baúnda ve
sonunda olmak üzere ylda en az iki kez toplanr.
Üniversite yönetim kurulu, rektörün baúkanl÷nda dekanlardan, üniversiteye ba÷l
de÷iúik ö÷retim birim ve alanlarn temsil edecek biçimde senatoca dört yl için
seçilecek üç profesörden oluúur. Üniversite yönetim kurulu idari etkinliklerde rektöre
yardmc bir organ olarak görev yapar.
Üniversite yönetim kurulunun görevleri:
1- Yüksekö÷retim üst kuruluúlar ile senato kararlarnn uygulanmasnda belirlenen
plan ve programlar do÷rultusunda rektöre yardm etmek
2- Etkinlik plan ve programlarnn uygulanmasn sa÷lamak, üniversiteye ba÷l
birimlerin önerilerini dikkate alarak yatrm programn, bütçe tasars tasla÷n
incelemek ve önerileri ile birlikte rektörlü÷e sunmak
3- Rektörün üniversite yönetimi ile ilgili getirece÷i konularda karar almak
4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarnn kararlarna yaplacak itirazlar
inceleyerek kesin karara ba÷lamak
5- Bu yasa ile verilen di÷er görevleri yapmaktr.
Fakülte, enstitü ve yüksekokul düzeyinde yönetim organlar aúa÷daki gibidir:
Fakülte organlar: Dekan, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulundan oluúur.
Dekan: Fakülte ve birimlerinin temsilcisi olarak, rektörün önerece÷i, üniversite
içinde ya da dúnda üç profesör arasndan Yüksekö÷retim Kurulu’’nca üç yl süre ile
seçilir ve normal yöntemle atanr. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.
Dekan kendisine çalúmalarnda yardmc olmak üzere fakültenin aylkl ö÷retim
üyeleri arasndan en çok iki kiúiyi dekan yardmcs olarak seçer.
Dekann görev, yetki ve sorumluluklar:
22
1- Fakülte kurullarna baúkanlk etmek, fakülte kurullarnn kararlarn uygulamak ve
fakülte birimleri arasnda düzenli çalúmay sa÷lamak
2- Her ö÷retim yl sonunda ve istendi÷inde fakültenin genel durumu ve iúleyiúi
konusunda rektöre rapor vermek
3- Fakültenin ödenek ve kadro gereksinimlerini gerekçesi ile birlikte rektörlü÷e
bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüúünü aldktan
sonra rektörlü÷e sunmak
4- Fakültenin birimleri ve her düzeydeki çalúan üzerinde genel gözetim ve denetim
yapmak
5- Bu yasa ile kendisine verilen di÷er görevleri yapmaktr.
Dekan, fakülte ve ba÷l birimlerinin ö÷retim s÷asnn aklc kullanlmas ve
geliútirilmesi, gerekti÷i zaman güvenlik önlemlerinin alnmas, ö÷rencilere gerekli
sosyal hizmetlerin sa÷lanmas, e÷itim-ö÷retim bilimsel araútrma ve yaym
etkinliklerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi, bütün etkinliklerin gözetim ve
denetiminin yaplmas, izlemi, denetimi ve sonuçlarnn alnmasnda rektöre karú
birinci derecede sorumludur.
Fakülte kurulu, dekann baúkanl÷nda fakülteye ba÷l bölümlerin baúkanlar ile
varsa fakülteye ba÷l enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yl için fakültedeki
profesörlerin aralarndan seçece÷i üç, doçentlerin aralarndan seçece÷i iki, yardmc
doçentlerin aralarndan seçece÷i bir ö÷retim üyesinden oluúur. Fakülte kurulu normal
olarak her yaryl baúnda ve sonunda toplanr.
Fakülte kurulu akademik bir organ olup aúa÷daki görevleri yapar:
1- Fakültenin e÷itim-ö÷retim,bilimsel araútrma, yaym etkinlikleri ve bu etkinliklerle
ilgili esaslar, plan, program ve e÷itim-ö÷retim takvimini kararlaútrmak
2- Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek
3- Bu yasala verilen di÷er görevler
Fakülte yönetim kurulu: Dekann baúkanl÷nda fakülte kurulunun üç yl için
seçece÷i üç profesör, iki doçent ve bir yardmc doçentten oluúur. Fakülte yönetim
kurulu dekann ça÷rs üzerine toplanr, gerekli durumlarda geçici çalúma kümeleri,
e÷itim-ö÷retim koordinatörlükleri kurabilir ve bunlarn görevlerini düzenler.
Fakülte yönetim kurulu, idari etkinliklerde dekana yardmc bir organ olup
aúa÷daki görevleri yapar:
23
1- Fakülte kurulunun kararlar ile belirledi÷i konularn uygulanmasnda dekana
yardm etmek
2- Fakültenin e÷itim-ö÷retim, plan ve programlar ile takviminin uygulanmasn
sa÷lamak
3- Fakültenin yatrm, program ve bütçe tasarsn hazrlamak
4- Dekann fakülte yönetimi ile ilgili getirece÷i bütün iúlerde karar almak
5- Ö÷rencilerin kabulü, ders intibaklar ve çkarlmalar ile e÷itim-ö÷retim ve
snavlara ait iúlemleri konusunda karar vermek
6- Bu yasayla verilen di÷er görevler
Enstitü organlar: Enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulundan
oluúur.
Enstitü müdürü, üç yl için ilgili fakülte dekannn önerisi üzerine rektör tarafndan
atanr. Rektörlü÷e ba÷l enstitülere bu atama do÷rudan rektör tarafndan yaplr. Süresi
biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylkl ö÷retim elemanlar
arasndan üç yl için atayaca÷ en çok iki yardmcs bulunur. Müdüre vekâlet etme ya
da müdürlü÷ün boúalmas durumlarnda yaplacak iúlem, dekanlarda oldu÷u gibidir.
Enstitü müdürü, bu yasa ile dekanlara verilmiú olan görevleri enstitü için yerine
getirir.
Enstitü kurulu müdürün baúkanl÷nda, müdür yardmclar ve enstitüyü oluúturan
anabilim dal baúkanlarndan oluúur. Enstitü yönetim kurulu, müdürün baúkanl÷nda,
müdür yardmclar, müdürce gösterilecek alt aday arasndan enstitü kurulu tarafndan
üç yl için seçilecek üç ö÷retim üyesinden oluúur. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim
kurulu, bu yasayla fakülte kurulu ve fakülte kuruluna verilmiú görevleri enstitü için
yerine getirir.
Yüksekokul organlar: Yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul
yönetim kurulundan oluúur.
Yüksekokul müdürü, üç yl için ilgili fakülte dekannn önerisi üzerine rektör
tarafndan atanr. Rektörlü÷e ba÷l yüksekokullarda bu atama do÷rudan rektör
tarafndan yaplr. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün okulda görevli
aylkl ö÷retim elemanlar arasndan üç yl için atayaca÷ en çok iki yardmcs
bulunur. Müdüre vekâlet etme ya da müdürlü÷ün boúalmas durumlarnda yaplacak
iúlem, dekanlarda oldu÷u gibidir. Yüksekokul müdürü bu yasa ile dekanlara verilmiú
olan görevleri yüksekokul için yerine getirir.
24
Yüksekokul kurulu, müdürün baúkanl÷nda, müdür yardmclar ve okulu oluúturan
bölüm ya da anabilim dal baúkanlarndan oluúur. Yüksekokul yönetim kurulu;
müdürün baúkanl÷nda, müdür yardmclar ile müdürce gösterilecek alt aday
arasndan yüksekokul kurulu tarafndan üç yl için seçilecek üç ö÷retim üyesinden
oluúur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu bu yasayla fakülte kurulu ve
fakülte yönetim kuruluna verilmiú görevleri yüksekokul için yerine getirir.
Rektörlük yönetim örgütünün baúnda bir genel sekreter ve genel sekretere ba÷l
iliúkine baúkanlar, müdürler, hukuk müúavirli÷i, uzmanlar, 657 sayl devlet
memurlar yasasna ba÷l memurlar ve di÷er görevliler bulunmaktadr.
Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dal ve bilim dal olarak, enstitüler ise
fakülte ve lisans e÷itimi veren yüksekokullardaki anabilim dallar olarak yaplanr.
Her fakültede dekana ba÷l ve fakülte idari örgütünün baúnda bir fakülte sekreteri,
enstitü ya da yüksekokullarda ise müdüre ba÷l yüksekokul sekreteri bulunur. Genel
sekreter ve sekreterler oy hakk olmakszn ba÷l bulunduklar kurumun kurullarnda
yazmanlk (raportörlük) yapar.
Üniversitemizin akademik-idari organizasyon yaps aúa÷da gösterilmiútir.
25
26
I.C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
I.C.3.1 Yazlmlar
2008 ylnda aúa÷daki programlarda geliútirme ve güncelleme çalúmalar
yaplmútr.
Personel Daire Baúkanl÷ için Personel Bilgi Sistemi
Üniversitemizin tüm çalúanlarn bordrolarn(Maaú, Maaú Farklar, Nöbet,
Ekdersler ) yasal ekleri ile birlikte hazrlanr. Kiúilere verilen bordro internet
ortamnda isteyen istedi÷i tarihte bordrosunun dökümünü alr. Ayrca Akademik ve
ødari Personel sevk ka÷tlarn da bu program arac÷yla temin ederler.
Kütüphane Dokümantasyon Daire Baúkanl÷ için Yordam 2001
YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Program 1999 ylnda satn
alnmútr.
Üniversite
kütüphaneleri
verdikleri
bir
çok
hizmeti
elektronik
ortama
aktarmaktadrlar. Elektronik ortamda kitap sipariúinden, kullanc e÷itimine, web
üzerinde belge sa÷lamadan, ödünç alnmú yaynlarn takibi ve süre uzatlmasna,
elektronik kütüphane katalogundan, elektronik danúma hizmetlerine kadar birçok
kütüphane hizmeti teknolojinin olanaklarndan yararlanlarak sunulmaktadr.
YORDAM 2001 MODÜLLERø:
WEB OPAC : Kocaeli Üniversitesi Merkez ve ba÷l úube kütüphanelerinde
bulunan yaynlarn uluslararas kural ve standartlara göre taranmas ve gösterimi; özel
oturum ile üyelerin kitap sipariúi verme, üzerindeki kaytlar görme, kitap ayrtma ve
süre uzatma gibi kendi kaytlar ile ilgili iúlemleri uzaktan ve 7/24 esasna göre
yapmalarna olanak sa÷layan, ilgi alanlar belirleme ve o konularda girilen yaynlarla
ilgili ““alarm”” hizmeti veren en önemli modüllerden biridir.
OKUYUCU HøZMETLERø MODÜLÜ: Yaynlarn ödünç verilmesi ve iade
alnmas, ödünç verilen yaynlarn iade sürelerinin uzatlmas, ödünçteki kitaplarn
ayrtlmas, üye kaytlarnn tutulmas gibi iúlemleri yerine getiren, gerekti÷inde çok
yönlü istatistik alnabilen bir modüldür.
27
SATIN ALMA MODÜLÜ: Kocaeli Üniversitesi Merkez ve ba÷l úube
kütüphanelerine alnmas istenen yaynlarla ilgili taleplerin toplanmas ve gerekli alt
yap çalúmalarnn yaplmasna imkan veren bir modüldür.
SÜRELø YAYINLAR MODÜLÜ: Basl/elektronik süreli yaynlarn kayt giriúi
ve saylarnn takibi ile ilgili her tür iúlemin yaplmasna olanak sa÷layan modüldür.
KATALOGLAMA MODÜLÜ: Kütüphanemizdeki basl veya elektronik her tür
materyalin katalog bilgilerinin girilerek her türlü düzenlendi÷i, etiket basm ve
çktnn alnabildi÷i; böylelikle de yaynlarn en hzl úekilde kullanclarmzn
kullanmna sunulmasn olanakl klan modüldür.
Akademik Personel Bilgi Bankas
Akademik Personelin yaynlar, araútrma alanlar, projeler, yönetilen tezler,
bildiri, poster, SCI kapsaml yaynlar, SCI kapsam dúndaki yaynlar kitap ve verilen
derslerini listeler, rapor ve østatistiksel Tablolar oluúturula bilinmektedir.
ødari Mali øúler Daire Baúkanl÷ için Evrak Takibi
Elektronik programn iúleyiúi úu úekildedir; Rektörlü÷e gelen tüm evraklara
ødari ve Mali øúler Daire Baúkanl÷
Genel Evrak Müdürlü÷ü’’nde bir numara
verilmekte ve evraklar birimlere sevk edilmektedir. Birimler kendilerine gelen
evraklarn tarih, say, konu gibi özelliklerini yine internet ortamnda görmekte,
evraklara yaplan iúlemler ve bu iúlemlerin sonuçlarn programa girmektedirler. Bu
sayede gerek dúardan gelen gerekse de iç evraklarn takibi kolaylaúmakta, evrakn
nerede bekletildi÷i ö÷renilebilmektedir. Evraklarla ilgili geçen süreçte yaplan iúler
kullanclara ve ilgililere yetkileri orannda paylaútrlmaktadr.
Taúnr Kayt Kontrol Program
Satn alnan veya hibe yoluyla Rektörlü÷e verilen demirbaú ve sarf malzemenin
kayt altna alnmas ve ihtiyaca göre ilgili birimlere da÷tlmas iúlemleri, Taúnr Mal
Yönetmeli÷i do÷rultusunda gerçekleútirilir. Ylda bir kez demirbaú ve depo saym
28
yaplr. Üç ylda bir, Sayútay’’a dönem hesaplar gönderilir. Taúnr kayt Kontrol
iúlemlerinde bu program kullanlmaktadr
Ö÷renci Bilgi Sistemi
ÖBS, Web tabanl bir uygulama olup aktif olarak 55.366 ö÷renci ve 2884 Ö÷retim
görevlisi ve ødari Personele hizmet vermektedir.
Ö÷renciler ÖBS üzerinden;
-Ders kaytlar
-Ders programlarnn takibi
-Snav programlarnn takibi
-Ö÷renci belgesi, transkript gibi belge isteklerinin yaplmas ve durum takibi
-Ders de÷erlendirme ve benzeri de÷erlendirme anketlerinin doldurulmas
-Snav sonuçlarnn takibi
-Tüm ders notlarnn takibi
-Ö÷retim görevleri ile karúlkl ileti gönderebilme.
-Ö÷renci duyurular takibi
gibi iúlemleri gerçekleútirebilmektedirler.
Akademik personel;
-Ders programlarnn takibi
-Snav programlarnn takibi
-Not giriúleri
-Ö÷renci ders dilekçelerinin takibi ve onay
-Ö÷renci devam durumu takibi
-Snf ve Snav listelerinin alnmas
29
-De÷erlendirme anketleri sonuç takibi
-Ö÷rencilere ileti gönderme
ve bunun gibi iúlemleri gerçekleútirebilmektedirler.
ødari personel;
-Ö÷renci durumlarnn takibi
-Ö÷renci kiúisel bilgilerinin takibi
-Ö÷renci belge isteklerinin takibi
-Ö÷renci belgelerinin baslmas(ö÷renci belgesi, transkript ve benzeri belgeler)
-Ders planlarnn oluúturulmas
-Derlerin açlmas
-Ders programlarnn oluúturulmas
-Diploma basm
-Diploma eki basm
-Snf ve bölüm baúar verilerinin oluúturdu÷u listelere ulaúma ve bunun gibi iúlemleri
gerçekleútirebilmektedirler.
ødari ve Akademik personelin kullanm için, gerek görülen yerlerde, düúük güç
tüketimli ince istemci (thin client) cihazlar kullanlmaktadr. Laboratuarlar derslerinin
gerçekleútirilebilmesi için ve genel amaçl kullanm için de bu cihazlardan
faydalanlmaktadr. Bu cihazlarn ba÷lanabilmeleri için uzak masaüstü sunucular
kurulmuútur ve kullanlmaktadr.
Kocaeli Üniversitesi'nin abone oldu÷u çevrimiçi veritabanlarna kurum dúndan
eriúim için bir vekil sunucu (proxy) kullanlabilmektedir.
Gelecekteki kullanmlar için çalúr ve kullanlabilir durumda MS SQL sunucular
kurulmuútur.
Tüm akademik ve idari personele e-posta hizmeti sa÷lanmaktadr. Tüm ö÷renciler için
kararl çalúan ve yeterli kapasiteye sahip bir e-posta sunucusu kurulmas çalúmalar
devam etmektedir.
Teknik E÷itim Fakültesi ve Enformatik bölümü, deneysel amaçl olarak Web üzerinde
ders notlar sunmakta ve snavlar gerçekleútirebilmektedirler.
30
Gerçekleútirilmesi düúünülen e-yerleúke projesi kapsamnda tüm yerleúkelerin, ADSL
ba÷lantlar yardmyla merkezi bir sisteme ba÷lanlmas, yerleúkelere giriúlerinin ve
yemekhane kullanmlarnn denetim altna alnmas amaçlanmaktadr.
Kurumsal ve harici kullanm için FTP hizmeti verilmektedir.
Tüm yerleúkelerin veri trafi÷i, çeúitli yazlmlar aracl÷yla gözlemlenebilmekte ve
tespit edilen sorunlara yönelik tedbirler ivedilikle alnmaktadr.
Umuttepe yerleúkesinin snma iúlerinin yerleúke içinden ve dúndan denetlenebilmesi
amacyla eúanjörlere a÷ deste÷i sa÷lanmútr.
øletiúim Fakültesine ait RadyoKi radyosu için Internet üzerinden deneysel amaçl
radyo yayn yaplmaktadr.
2008 yl içinde muhtelif miktarlarda Microsoft Windows XP Pro , Windows 2003
server ve CE.net 5.0 øúletim sistemleri ile sql server 2005 yazlmlar satn alnmútr.
I.C.3.2 Bilgisayarlar
3.1. Yazlm ve Bilgisayarlar
Cinsi
ødari Amaçl
(Adet)
58
E÷itim Amaçl
(Adet)
30
Araútrma Amaçl
(Adet)
10
Masa Üstü Bilgisayar
2892
2741
236
Taúnabilir Bilgisayar
265
262
54
Yazlm
I.C.3.3 Kütüphane Kaynaklar
Kocaeli Üniversitesi Merkez Kütüphanemize çeúitli kuruluúlar aracl÷yla, 1995
ylndan günümüze kadar Amerika’’dan çeúitli konularda ba÷ú kitaplar sa÷lanmú;
özellikle øngilizce kitap koleksiyonumuz hzla artmútr. Ayrca; Türkçe kitap
31
koleksiyonumuzdaki
boúlu÷u
kapatmak
için
okuyucularmzn
ihtiyaçlar
do÷rultusunda her sene almlar yaplmaktadr.
Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baúkanl÷mz,
ö÷retim üyelerimizin ve okuyucularmzn istekleri do÷rultusunda kütüphanemiz
bütçesi dahilinde her sene çeúitli elektronik veri tabanlarna abone olmakta ve
okuyucularmzn hizmetine sunmaktadr.
2008 yl içerisinde 895 kitap satn alnmú (bkz. Grf.1), 4.859 kitap ba÷ú
yoluyla kütüphanemize sa÷lanmú olup toplam 6.006 adet kitabn (bkz. Grf.2)
kütüphane otomasyonuna veri giriúi yaplmútr.
ULAKBøM kapsamnda 27, ANKOS kapsamnda da 22 adet veri taban satn
alnarak toplam 18.740 tam metin dergiye abonelik sa÷lanmútr.
2008 YILINDA SATIN ALINAN KøTAPLARIN KONUSAL DAöILIMI
49
4
133
109
22
139
59
9
71
143
27
75
GENEL KONULAR
SOSYAL BøLøMLER
GÜZEL SANATLAR
TEKNOLOJø
FELSEFE-DøN
SøYASET BøLøMLERø
EDEBøYAT
ASKERLøK
30
42
TARøHE YARD. BøLøMLER
HUKUK
BøLøM
DENøZ BøLøMLERø
4
TARøH
EöøTøM
TIP
39
COöRAFYA
MÜZøK
TARIM
Grafik1- 2008 Ylnda Satn Alnan Kitaplarn Konusal Da÷lm
32
2008 YILINDA BøLGøSAYARA GøRøLEN KøTAPLARIN KONUSAL DAöILIMI
22
15
323
21
459
196
45
537
27
10111
772
688
1422
801
207
GENEL KONULAR
KUZEY AMERøKA TARøHø
SøYASET BøLøMLERø
GÜZEL SANATLAR
TARIM
BøBLøYOG. VE KÜTÜPHANECøLøK
FELSEFE-DøN
GÜNEY AMERøKA TARøHø
HUKUK
EDEBøYAT
TEKNOLOJø
43
167
196
241
TARøHE YARD. BøLøMLER
COöRAFYA
EöøTøM
BøLøM
ASKERLøK
TARøH
SOSYAL BøLøMLER
MÜZøK
TIP
DENøZ BøLøMLERø
Grafik2- 2008 Ylnda Bilgisayara Girilen Kitaplarn Konusal Da÷lm
3.2. Kütüphane Kaynaklar
BÖLÜMÜ
Kitap
Says
Periyodik
Yayn
Says
Tp
10.511
Elektronik
Yayn
Says
10.266
Fen
12..208
8.408
20.616
Sosyal
23.168
11.437
34.605
Di÷erleri
9.323
2.561
11.884
TOPLAM
55.210
32.672
87.889
1.134
Optik
Yayn
Says
Di÷erleri
Toplam
20.784
Üniversitemiz Kütüphanesinde; Kitap, basl dergi, e-dergi ve tezin yan sra aúa÷da
belirtilen di÷er bilgi ve teknolojik kaynaklarn dúnda araútrma amaçl 114 adet CD,
2 adet nota, 38 adet ses kaseti, 2 adet VCD, 2 adet video kaset bulunmaktadr.
33
I.C.3.4 Di÷er Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
ÖLÇÜ BøRøMø
ADET
ølk Madde ve Malzemeler
ADET
477.014
Krtasiye Malzemeleri Grubu
ADET
311712
A- TÜKETøM MALZEMELERø
150
150
01
150
01
01
Yaz Araçlar
ADET
17277
150
01
02
Yazm, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri
ADET
63
150
01
03
Ka÷t Ürünler
ADET
241983
150
01
04
Yazc, Faksimile Cihaz, Fotokopi ve Bask Makinesi Malzemeleri
ADET
4738
150
01
05
Ka÷t Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar
ADET
5943
150
01
06
Yaz Düzelticiler
ADET
3431
150
01
07
Küçük Krtasiye Gereç ve Malzemeleri
ADET
24826
150
01
08
Biliúim Malzemeleri
ADET
13451
150
02
ADET
7022
150
02
01
Beslenme/Gda Amaçl ve Mutfakta Kullanlan Tüketim Malzemeleri
Grubu
Tek Kullanmlk Mutfak Eúyalar
ADET
0
150
02
02
Servis ve Saklama Kaplar
ADET
6950
150
02
03
Sofra Takm ve Çatal Bçak Takm
ADET
23
150
02
04
øçecek Servis Takmlar
ADET
0
150
02
05
Mutfak Araç ve Gereçleri
ADET
49
150
03
Tbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
ADET
42177
150
03
01
ølaçlar ve Farmakolojik Ürünler
ADET
1
150
03
02
Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri øçeren Kimyasallar
ADET
24242
150
03
03
Medikal Malzemeler
ADET
734
150
03
04
Laboratuvar Malzemeleri
ADET
17200
150
04
Yaktlar, Yakt Katklar ve Katk Ya÷lar Grubu
ADET
5498
150
04
01
Kat Yaktlar
ADET
0
150
04
02
Sv Yaktlar
ADET
5365
150
04
03
Gaz Yaktlar
ADET
7
150
04
04
Ya÷lar ve Katk Ya÷lar
ADET
54
150
04
05
Kimyevi Maddeler
ADET
72
150
05
Temizleme Ekipmanlar Grubu
ADET
4496
150
05
01
Temizlik Malzemeleri
ADET
1752
150
05
02
Temizlik Araç ve Gereçleri
ADET
1377
150
05
03
Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonlar
ADET
1367
150
06
Giyecek, Mefruúat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
ADET
18535
150
06
01
Giyecekler
ADET
17771
150
06
02
Mefruúat Ürünleri
ADET
764
150
06
03
Tuhafiye Malzemeleri
ADET
0
150
09
Canl Hayvanlar Grubu
ADET
409
150
09
Deney Amaçl Hayvanlar
ADET
409
150
10
Zirai Maddeler Grubu
ADET
31
150
10
Haúerelere Karú Mücadele Ürünleri
ADET
31
150
12
Bakm Onarm ve Üretim Malzemeleri Grubu
ADET
67107
150
12
01
Küçük El Aletleri ve Gereçleri
ADET
4310
150
12
02
Tutturucular
ADET
6730
04
03
34
150
12
03
Kaplayclar
ADET
4553
150
12
04
Elektrik-Elektronik ve Aydnlatma Malzemeleri
ADET
33209
150
12
05
A÷aç Ürünleri
ADET
316
150
12
06
Metal Ürünler
ADET
13482
150
12
07
Cam Ürünler
ADET
460
150
12
08
Plastik Ürünler
ADET
1663
150
12
09
Karayollar ve Trafik Malzemeleri
ADET
20
150
12
10
Kaynak Malzemeleri
ADET
2364
150
13
Yedek Parçalar Grubu
ADET
4344
150
13
01
Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçalar
ADET
29
150
13
02
Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçalar
ADET
215
150
13
03
Taútlar Grubu Yedek Parçalar
ADET
78
150
13
04
Büro Makineleri Grubu Yedek Parçalar
ADET
3878
150
13
05
Su ve Shhi Tesisat Yedek Parçalar
ADET
144
150
14
Nakil Vastalar Lastikleri Grubu
ADET
10
150
14
Otomobil Lastikleri
ADET
10
150
15
De÷iúim, Ba÷ú ve Satú Amaçl Yaynlar Grubu
ADET
1764
150
15
Basl Yaynlar
ADET
1764
150
16
Spor Malzemeleri Grubu
ADET
1108
150
16
02
Salon Sporlarnda Kullanlan Spor Malzemeleri
ADET
855
150
16
03
Saha Sporlarnda Kullanlan Spor Malzemeleri
ADET
250
150
16
99
Di÷er Spor Malzemeleri
ADET
3
150
17
Basnçl Ekipmanlar
ADET
17
150
17
Pompalar
ADET
17
150
99
Di÷er Tüketim Amaçl Malzemeler
ADET
12784
150
99
02
Ödül Amaçl Alnan Taúnrlar
ADET
11204
150
99
03
Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçl Tüketim Malzemeleri
ADET
102
150
99
04
E÷itim ve Ö÷retim Amaçl Kullanlan Madde ve Malzemeler
ADET
1413
150
99
05
Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarlar
ADET
65
01
01
01
35
B- DAYANIKLI TAùINIRLAR
253
Tesis, Makine ve Cihazlar
ÖLCÜ
BøRøMø
ADET
TOPLAM
Makineler ve Aletler Grubu
ADET
1712
102.885
253
02
253
02
01
Tarm ve Ormanclk Makineleri ve Aletleri
ADET
166
253
02
02
ønúaat Makineleri ve Aletleri
ADET
73
253
02
03
Atölye Makineleri ve Aletleri
ADET
1001
253
02
04
øú Makineleri ve Aletleri
ADET
19
253
02
05
Güç Elektroni÷i ve Basnçl Makineler ile Aletleri
ADET
323
253
02
06
Posta Makineleri
ADET
1
253
02
07
Paketleme Makineleri
ADET
2
253
02
08
Etiketleme ve Numaralandrma Makineleri
ADET
6
253
02
09
Ayrma, Snflandrma Makineleri
ADET
11
253
02
10
Matbaaclkta Kullanlan Makina ve Aletler
ADET
110
253
03
Cihazlar ve Aletler Grubu
ADET
11469
253
03
01
Ykama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçlar
ADET
101
253
03
02
Beslenme/Gda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri
ADET
607
253
03
03
Kurtarma Amaçl Cihaz ve Aletler
ADET
6
253
03
04
Ölçüm, Tart, Çizim Cihazlar ve Aletleri
ADET
1256
253
03
05
Tbbi ve Biyolojik Amaçl Kullanlan Cihazlar ve Aletler
ADET
8389
253
03
06
Araútrma ve Üretim Amaçl Cihazlar ve Aletleri
ADET
917
253
03
07
Müzik Aletleri ve Aksesuarlar
ADET
176
253
03
08
Spor Amaçl Kullanlan Cihaz ve Aletler
ADET
17
Taútlar Grubu
ADET
57
Karayolu Taútlar Grubu
ADET
57
254
254
01
254
01
01
Otomobiller
ADET
16
254
01
02
Yolcu Taúma Araçlar
ADET
7
254
01
03
Yük Taúma Araçlar
ADET
5
254
01
04
Arazi Taútlar
ADET
0
254
01
05
Özel Amaçl Taútlar
ADET
3
254
01
06
Mopet ve Motosikletler
ADET
0
254
01
07
Motorsuz Kara Araçlar
ADET
26
Demirbaúlar Grubu
ADET
Döúeme ve Mefruúat Grubu
ADET
4275
255
4275
255
01
255
01
01
Döúeme Demirbaúlar
ADET
354
255
01
02
Temsil ve Tören Demirbaúlar
ADET
1456
255
01
03
Koruyucu Giysi ve Malzemeler
ADET
97
255
01
04
Seyahat, Muhafaza ve Taúma Amaçl Demirbaú Niteli÷indeki Taúnrlar
ADET
160
255
01
05
Hastanede Kullanlan Demirbaú Niteli÷indeki Taúnrlar
ADET
2208
255
02
Büro Makineleri Grubu
ADET
13706
255
02
01
Bilgisayarlar ve Sunucular
ADET
6450
255
02
02
Bilgisayar Çevre Birimleri
ADET
1229
36
255
02
03
Teksir ve Ço÷altma Makineleri
ADET
182
255
02
04
Haberleúme Cihazlar
ADET
3237
255
02
05
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazlar
ADET
1684
255
02
06
Aydnlatma Cihazlar
ADET
91
255
02
99
Di÷er Büro Makineleri ve Aletleri Grubu
ADET
751
255
03
Mobilyalar Grubu
ADET
57752
255
03
01
Büro Mobilyalar
ADET
47797
255
03
02
Misafirhane, Konaklama ve Barnma Amaçl Mobilyalar
ADET
1390
255
03
03
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyalar
ADET
7466
255
03
04
Bebek ve Çocuk Mobilyas ve Aksesuarlar
ADET
1
255
03
05
Seminer ve Sunum Amaçl Ürünler
ADET
1098
255
04
Beslenme/Gda ve Mutfak Demirbaúlar Grubu
ADET
279
255
04
Yemek Hazrlama Ekipmanlar
ADET
279
255
06
Tarihi veya Sanat De÷eri Olan Demirbaúlar Grubu
ADET
28
255
06
04
Güzel Sanat Eserleri
ADET
27
255
06
08
Mühür ve Mühür Basklar
ADET
1
255
07
Kütüphane Demirbaúlar Grubu
ADET
1739
255
07
01
Kütüphane Mobilyalar
ADET
615
255
07
02
Basl Yaynlar
ADET
1073
255
07
03
Görsel ve øúitsel Kaynaklar
ADET
48
255
07
04
Bilgi Saklama Üniteleri
ADET
3
255
08
E÷itim Demirbaúlar Grubu
ADET
10584
255
08
01
E÷itim Mobilyalar ve Donanmlar
ADET
10226
255
08
02
Ö÷renmeyi Kolaylaútrc Ekipmanlar
ADET
347
255
08
03
Derslik Süslemeleri
ADET
9
255
08
04
Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaúlar
ADET
2
255
09
Spor Amaçl Kullanlan Demirbaúlar Grubu
ADET
398
255
09
01
Do÷a Sporlarnda Kullanlan Demirbaúlar
ADET
87
255
09
02
Salon Sporlarnda Kullanlan Demirbaúlar
ADET
137
255
09
03
Saha Sporlarnda Kullanlan Demirbaúlar
ADET
130
255
09
99
Di÷er Spor Amaçl Kullanlan Demirbaúlar
ADET
44
255
10
Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçl Demirbaúlar Grubu
ADET
790
255
10
01
Güvenlik ve Korunma Amaçl Araçlar
ADET
4
255
10
02
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
ADET
356
255
10
03
Yangn Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçlar
ADET
430
255
12
Kullanmda Olan Demirbaú Niteli÷indeki De÷erli Eúyalar
ADET
47
255
12
Büro Malzemeleri
ADET
47
255
99
Di÷er Demirbaúlar Grubu
ADET
49
255
99
01
Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandk ve Kafesler
ADET
30
255
99
02
Seyyar Tanklar ve Tüpler
ADET
19
01
02
37
I.C.3.5 Bilgi øúlem
Üniversitemizin 55.366 ö÷renciye (önlisans, lisans, yüksek lisan ve doktora
düzeyinde) ve akademik ve idari personele internet ve e-posta hizmeti vermektedir.
Üniversitemiz a÷ alt yaps yüksek hzda veri iletiúimine imkan sa÷layan fiber
optik kablolar ile oluúturulmuútur. Bu kapsamda binalarn Bilgi øúlem sistem salonuna
fiber optik kablolar ile uçlandrlmútr. Tüm yerleúkelerde
kullanclara biliúim
hizmetleri vermeye yönelik alt yap olanaklarna sa÷lanmútr. Üniversitemizin toplam
ønternete çkú kapasitemiz (hzmz) ise Metro Ethernet 80 Mb/s’’dir.
Elektronik posta servisimiz [email protected] uzantl olarak 1 adet e-posta
sunucusu ile akademik ve idari personelimiz ile tüm ö÷rencilerimize hizmet
vermektedir.
Personelimize 1Gb. ve ö÷rencilerimize ise 100 Mb. e-posta barndrma yeri tahsis
edilmiútir.
E-posta sunucularndan geçen
günlük ortalama 8400 adet elektronik posta
trafi÷imiz mevcuttur.
Üniversitemizde
bulunan
63
kurulumundan daire baúkanl÷mzn
Bilgisayar
laboratuarlarnda,
sorumlu oldu÷u 1231
bakm
ve
adet ince istemci
bulunmakta ve bu say artan ö÷renci saysna göre her geçen gün artmaktadr. Bu
hizmet sayesinde ö÷rencilerimizin temel bilgisayar e÷itiminde uygulama alanlar
olarak hizmet vermektedir.
Daire Baúkanl÷mz temelde biliúim alannda hizmet vermekte olup, bunlar
a÷rlkl olarak internet yoluyla bilgiye ulaúmann sa÷lanmas, web hizmetleri, e-posta
hizmetleri ve ftp hizmetleridir.
Web hizmetimiz bünyesinde her gün ana sayfamzdaki (www.kocaeli.edu.tr )
güncel ilan, haberlerin yaynlanmas, periyodik güncellemeler, Birim, Bölüm, Ö÷renci
Topluluklar, Organizasyon ve Sempozyum duyurularnn aksatlmadan yürütülmesi
sa÷lanmaktadr.
Ayrca biri asp-html di÷eri ise php-mysql tabanl olarak 2 adet sunucu üzerinden
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarnn web hizmetlerinin sa÷lanmasnda
gerekli teknik destekler de verilmektedir.
38
Biliúim hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacyla biliúim sistem salonu 2
adet 30 KWA kapasitesinde ve min 2 saat enerji besleme yetene÷ine sahip 1 + 1
yedekli Kesintisiz Güç Kayna÷ ile enerji beslenmesi sa÷lanmaktadr.
Üniversitemizin sunucu altyapsnda iki tür iúlerim sistemi mevcuttur.Bunlar;
Windows 2003 server iúletim sistemleri
Unix tabanl iúletim sistemleridir.
Kocaeli Üniversitesi Bilgi iúlem altyapsnda de÷iúik hizmetlerde kullanlan 8 adet
unix sunucu bulunmaktadr.Bunlar:
kocaeli.edu.tr alanna ait DNS alan kaytlarnn tutuldu÷u dú dns sunucusu.(2 adet)
Üzerinde FreeBSD iúletim sistemi ve
BIND dns servisi uygulamas bulunmaktadr.
Php ve mysql destekli web sayfalarnn yaynland÷ web sunucusu.
Üzerinde FreeBSD iúletim sistemi ve
apache web server,
mysql db server,
ftp server, uygulamalar bulunmaktadr.
@kocaeli.edu.tr alanna ait mail hesaplarnn tutuldu÷u webmail, pop3 ve imap
hizmetlerinin verildi÷i üç sunucudan oluúan mail sunucusu grubu.
Bu sunuculardan bir tanesinde tum personelin mail hesaplar di÷erinde tüm
ö÷rencilerin mail hesaplar bulunmaktadr, üçüncüsünde ise bu iki sunucuya webden
eriúim yaplmas amacyla web mail hizmeti verilmektedir. øki mail sunucu 12 Tb.
Kapasitesinde olan bir veri depolama ünitesine (storage) ba÷lanmútr.
mail sunucular üzerinde :
Solaris iúletim sistemi
Sun Messaging Suite
web mail sunucu
Solaris 10 iúletim sistemi
39
Sun Web server. uygulamalar bulunmaktadr.
Vmware server sanallaútrma sunucusu, e÷itim amaçl uygulamalarda ve baz
sistemlerin yedek servislerinin tutulmas amaçl kullanlmaktadr.
Redhat Enterprice Linux Server
Vmware Server, uygulamas bulunmaktadr.
Kocaeli Üniversitesi Bilgi iúlem altyapsnda de÷iúik hizmetlerde kullanlan 30
adet Windows 2003 server iúletim sistemine sahip
sunucu bulunmaktadr.Bu
sunucular üzerinde;
bilgisayar laboratuarlarnn RDP hizmetleri,
Üniversitemizin DHC hizmetleri,
Üniversitemizin
a÷
altyapsnn
performans
takibinin
yapld÷
hizmetler
sunulmaktadr.
A)
SøSTEM YÖNETøMø GRUBU
Sistem yönetim grubu Üniversitemiz bünyesinde aúa÷daki hizmetlerin sa÷lkl
yürütülmesini sa÷lar:
Proxy/ firewall ile iki yönlü internet eriúiminin kontrolünün sa÷lanmas,
E-posta iletiúiminin sa÷lanmas,
Web sunucularnn internet eriúiminin sa÷lanmas,
FTP dosya paylaúmnn sa÷lanmas,
Uzak masa üstü ba÷lantlarnn sa÷lanmas,
Tüm sunucularn çalúr durumda tutulmasn ve kullanclarn AUP Sözleúmesine
uygunlu÷unun denetlenmesini sa÷lamaktadr.
40
B)
Aö YÖNETøM GRUBU
A÷ grubu aúa÷daki hizmetlerin sa÷lkl ve kesintisiz yürütülmesini sa÷lar:
Yapsal kablolama mant÷na uygun olarak veri aktaran a÷lar planlayarak
uygulamaya geçirmek,
Mevcut a÷ trafi÷ini takip ederek iúlerli÷ini sa÷lamak , yönetmek ve denetlemek,
Kesintisiz , kaliteli bir bilgisayar a÷ hizmeti sa÷lamak.
Sistemin a÷ yapsyla ilgili konularda di÷er sistem çözümleyici ve tasarmclarna
yardmc olmak,
øhale veya ba÷ú yoluyla alnan bilgisayarlarn ilk kurulumlarn standartlara uygun
olarak yapmak,
Üniversite bünyesindeki bilgisayarlarda lisansl programlarn kullanmn sa÷lamak,
Güncellenebilen anti virüs programn a÷ üzerinde kullanmn sa÷layarak virüs
ataklarna sunucular güvenli tutmaktr
E-Kart Otomasyon Projesi (Sunucu Yönetimi Uygulamalar:
Kart formatlama ve sorgu uygulamalar, kart talep uygulamalar, harcama
raporlama
uygulamalar ve kart veri taban yönetimi bu kapsamda
de÷erlendirilmektedir. Ayrca kap ve yemekhanelerdeki kart okuyucular takip ederek
iúlerli÷ini sa÷lamak.)
C ) YAZILIM TEKNOLOJøLERø GRUBU
Üniversitemizde ihtiyaç duyulan uygulama yazlmlarnn mümkün oldu÷u
düzeyde geliútirmektir. Yazlm grubunun üretmiú oldu÷u ÖBS (Ö÷renci
Sistemi) yllar içersinde sürekli iyileútirilerek,
Bilgi
geliútirilmiútir. ùuanda yürütülen
yazlma yaplan ve yaplacak ilaveler bir önceki yla göre % 80 orannda iú yükü
getirmiútir.
D ) WEB TEKNOLOJøLERø GRUBU
x Web teknolojileri grubu
aúa÷daki hizmetlerin sa÷lkl ve kesintisiz
yürütülmesini sa÷lar:
41
x Üniversitemizin simgesi olan www.kocaeli.edu.tr internet sitesinin yapmn ve
güncelli÷ini sa÷lamak,
x Üniversitemizde yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden
duyurulmasn sa÷lamak,
x Web sayfas için gerekli grafik ve dinamik altyap yazlmlarn yapmaktr.
x Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul, enstitülerin web sayfalarnn
hazrlanmasnda teknik destek sa÷lamaktr.
E ) DONANIM DESTEK GRUBU
x Donanm destek
grubu
aúa÷daki hizmetlerin sa÷lkl ve kesintisiz
yürütülmesini sa÷lar:
x Üniversite demirbaúlarna kaytl PC ve çevre birimlerinin bakm ve onarmn
yapmak,
x øhale veya ba÷ú yoluyla alnan bilgisayarlarn ilk kurulumlarn standartlara
uygun olarak yapmak,
x Üniversite bünyesindeki bilgisayarlarda lisansl programlarn kullanmn
sa÷lamak, Güncellenebilen anti virüs programn a÷ üzerinde kullanmn
sa÷layarak virüs ataklarna karú bilgisayarlar güvenli tutmaktr.
F)
MUHASEBE /AYNøYAT
Muhasebe / Ayniyat birimi Bilgi øúlem Daire Baúkanl÷’’na ait maaú , yolluk , satn
alma , demirbaú ve ayniyat iúlerini yürütmektedir.
42
Grafik 3- Umuttepe Yerleúkesi Fiber Optik A÷ ùemas
43
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0
0
48
24
24
24
20
10
10
10
2
00
51
10
80
80
00
00
00
20
0
16
00
0
30
00
34
00
0
50
00
0
øn te rn e t K a p a s ite s i (K b /s )
40
50
60
70
00
00
00
00
0
0
0
0
0
80
00
0
0
0
00
00
80
90
KOCAELø ÜNøVERSøTESø
YILLARA GÖRE TOPLAM øNTERNET KAPASøTESø DURUMU
Yl
Grafik 4 Yllara Göre Toplam ønternet Kapasite Durumu
44
I.C.4. ønsan Kaynaklar :
I.C.4.1 Akademik Personel
Akademik Personel
Kadrolarn østihdam ùekline
Göre
Kadrolarn Doluluk
Oranna Göre
Dolu
Boú
Toplam
Profesör
163
31
194
Tam
Zamanl
155
Yar Zamanl
Doçent
111
42
153
111
-
Yrd. Doçent
451
104
555
451
-
Ö÷r. Görevlisi
296
32
328
296
-
Okutman
172
38
210
171
-
Çevirici
-
1
1
E÷itim-Ö÷r. Planlamacs
Ar. Görevlisi
667
1
213
1
880
666
-
Uzman
60
15
75
44
-
Toplam
1920
477
2397
8
-
1894
8
I.C.4.2 Yabanc Uyruklu Akademik Personel
Yabanc Uyruklu Ö÷retim Elemanlar
Unvan
Geldi÷i Ülke
Çalút÷ Bölüm
-
-
Yrd. Doçent
-
-
Ö÷retim Görevlisi
Okutman
Gürcistan(2 Kiúi)
Japonya(1 Kiúi)
-
Güzel Sanatlar Fakültesi
Devlet Konservatuvar
-
Çevirici
-
-
E÷itim-Ö÷retim Planlamacs
Araútrma Görevlisi
-
-
Uzman
-
-
Toplam
3
3
Profesör
Doçent
45
I.C.4.3 Di÷er Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel (40.a vb.)
Di÷er Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Ba÷l Oldu÷u Bölüm
Görevlendirildi÷i Üniversite
Profesör
Hukuk Fak. (3 ö÷r.üyesi)
Yeditepe Üniv.(2547 SK.40/a md)
Hukuk Fak.
Maltepe Üniv. (2547 SK.40/a md)
Hukuk Fak.
Kadir Has Üniv. (2547 SK.40/a md)
Mühendislik Fak. (2 ö÷r.üyesi)
øTÜ. (2547 SK.40/a md)
Mühendislik Fak.
Fen Edebiyat Fak.
Çanakkale 18 Mart Üniv. (2547
SK.40/a md)
Do÷uú Üniv. (2547 SK.40/a md)
Güzel Sanatlar Fak.
østanbul Üniv. (2547 SK.40/a md)
øøBF
Beykent Üniv. (2547 SK.40/a md)
øøBF
YTÜ. (2547 SK.40/a md)
øøBF
Maltepe Üniv. (2547 SK.40/a md)
Devlet Konservatuvar
østanbul Üniv. (2547 SK.40/a md)
Hukuk Fak. (2 ö÷r.üyesi)
Yeditepe Üniv. (2547 SK.40/a md)
Hukuk Fak.
Kültür Üniv. (2547 SK.40/a md)
Hukuk Fak.
Maltepe Üniv. (2547 SK.40/a md)
Mühendislik Fak.
Kültür Üniv. (2547 SK.40/a md)
Mühendislik Fak.
Haliç Üniv. (2547 SK.40/a md)
Fen Edebiyat Fak.
Yeditepe Üniv. (2547 SK.40/a md)
Fen Edebiyat Fak.
østanbul Üniv. (2547 SK.40/a md)
Güzel Sanatlar Fak.
Güzel Sanatlar Fak.
Mimar Sinan Güzel San.Üniv. (2547
SK.40/a md)
østanbul .Üniv. (2547 SK.40/a md)
øøBF
Do÷uú Üniv. (2547 SK.40/a md)
øøBF
YTÜ (2547 SK.40/a md)
øletiúim Fak.
Devlet Konservatuvar
Galatasaray Üniv. (2547 SK.40/a
md)
østanbul Üniv. (2547 SK.40/a md)
Güzel Sanatlar Fak. (2 ö÷r.üyesi)
Maltepe Üniv. (2547 SK.40/a md)
E÷itim Fak.
Gazi Üniv. (2547 SK.40/b md)
Okutman
Rektörlük Türk Dili
Gazi Üniv. (2547 SK.40/b md)
Uzman
Rektörlük
YÖK Baúkanl÷ (2547 SK.38.md)
Doçent
Yrd.Doçent
Toplam
32
16
46
I.C.4.4 Baúka Üniversiteden Kurumumuzda Görevlendirilen Akademik
Personel
Baúka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Profesör
Çalút÷ Bölüm
Hukuk Fak.
Hukuk Fak.
Hukuk Fak. (2 ö÷r.üyesi)
Diú Hekimli÷i Fak.
Diú Hekimli÷i Fak.
øøBF (2 ö÷r.üyesi)
Mimarlk ve Tasarm Fak. (2 ö÷r.üyesi)
Sosyal Bil.Enst. (2 ö÷r.üyesi)
Sosyal Bil.Enst. (2 ö÷r.üyesi)
Sosyal Bil.Enst.
Sosyal Bil.Enst.
Sosyal Bil.Enst. (2 ö÷r.üyesi)
Sosyal Bil.Enst.
Sosyal Bil.Enst.
Fen Bil.Enst.
Doçent
Mühendislik Fak. (2 ö÷r.üyesi)
Hukuk Fak.
Mimarlk ve Tasarm Fak.
Sosyal Bil.Enst.
Yrd. Doçent
Hukuk Fak.
Mimarlk ve Tasarm Fak.
Mühendislik Fak.
Sosyal Bil.Enst.
Sosyal Bil.Enst. (2 ö÷r.üyesi)
Geldi÷i Üniversite
østanbul Ticaret Üniv. (2547
SK.40/a md)
Maltepe Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Marmara
Üniv.
(2547
SK.40/a md)
Selçuk Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Selçuk Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Marmara
Üniv.
(2547
SK.40/a md)
øTÜ (2547 SK.40/a md)
Marmara
Üniv.
(2547
SK.40/a md)
MaltepeÜniv. (2547 SK.40/a
md)
Yeditepe
Üniv. (2547
SK.40/a md)
Bilgi Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Sakarya Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Anadolu Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Okan Üniv. (2547 SK.40/a
md)
østanbul Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Sakarya Üniv. (2547 SK.40/a
md)
østanbul Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Sakarya Üniv. (2547 SK.40/a
md)
østanbul Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Bilkent Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Anadolu Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Sakarya Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Kültür Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Sakarya Üniv. (2547 SK.40/a
md)
47
Sosyal Bil.Enst.
Marmara
Üniv.
(2547
SK.40/a md)
Bo÷aziçi
Üniv.
(2547
SK.40/a md)
Gebze Yük.Tek.Enst. (2547
SK.40/a md)
Maltepe Üniv. (2547 SK.40/a
md)
Marmara
Üniv.
(2547
SK.40/a md)
øTÜ (2547 SK.40/a md)
Fen Bil.Enst.
Gebze Meslek Yüksekokulu
Ö÷retim Görevlisi
Güzel Sanatlar Fak.
øletiúim Fak.
Mimarlk ve Tasarm Fak.
Devlet Konservatuvar
østanbul Üniv. (2547 SK.40/a
md)
39
15
Toplam
I.C.4.5 Sözleúmeli Akademik Personel
Sözleúmeli Akademik Personel Says
Profesör
-
Doçent
-
Yrd. Doçent
-
Ö÷retim Görevlisi
3
Uzman
-
Okutman
-
Sanatç Ö÷rt. Elm.
-
Sahne Uygulatcs
-
Toplam
3
I.C.4.6 Akademik Personelin Yaú øtibariyle Da÷lm
Akademik Personelin Yaú øtibariyle Da÷lm
Kiúi Says
Yüzde
21-25 Yaú
26-30 Yaú
31-35 Yaú
36-40 Yaú
41-50 Yaú
51- Üzeri
92
490
395
342
481
120
4.79
25.53
20,57
17,81
25,05
6,25
48
I.C.4.7 ødari Personel
ødari Personel (Kadrolarn Doluluk Oranna Göre)
Dolu
Boú
Toplam
Genel ødari Hizmetler
493
220
713
Sa÷lk Hizmetleri Snf
203
312
515
Teknik Hizmetleri Snf
88
32
120
E÷itim ve Ö÷retim Hizmetleri snf
1
5
6
Avukatlk Hizmetleri Snf.
4
0
4
Din Hizmetleri Snf
1
1
2
Yardmc Hizmetli
174
56
230
Toplam
964
626
1590
49
I.C.4.8 ødari Personelin E÷itim Durumu
ødari Personelin E÷itim Durumu
ølkö÷retim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
Kiúi Says
121
417
128
277
21
Yüzde
%12
%43
%14
%29
%2
Y.L. ve Dokt.
2%
Lisans
29%
ølkö÷retim
12%
Lise
43%
Ön Lisans
14%
ølkö÷retim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
Grafik 5 ødari personelin e÷itim durumu
Üniversitemizde ødari personelin
% 2 si Yüksek lisans ve Doktora , %12
ølkö÷retim, %14 Önlisans, %29 Lisans ve %43 Lise mezunudur. 2008 yl itibariyle
Kurumumuz da istihdam edilen idari personelin %55 si lise ve ilkö÷retim mezunu,
%45 si ise yüksek ö÷renim mezunudur. 2007 ylna göre yüksekö÷renim mezunu
personel istihdamnda
%1lik bir artú söz konusudur.
Önümüzdeki yllarda da
yüksek ö÷renime sahip personelde artú olmas beklenmektedir.
50
I.C.4.9 ødari Personelin Hizmet Süreleri
ødari Personelin Hizmet Süresi
Kiúi Says
Yüzde
1––3 Yl
4––6 Yl
7––10 Yl
11––15 Yl
16––20 Yl
21-Üzeri
67
66
245
338
93
155
6,45
6,36
23,61
32,58
8,96
14,94
I.C.4.10 ødari Personelin Yaú øtibariyle Da÷lm
ødari Personelin Yaú øtibariyle Da÷lm
Kiúi
21-25 Yaú
26-30 Yaú
31-35 Yaú
36-40 Yaú
41-50 Yaú
51-Üzeri
40
130
227
255
260
52
3,85
12,53
21,88
24,58
25,06
5,01
Says
Yüzde
51
I.C.5. Sunulan Hizmetler
I.C.5.1 E÷itim Hizmetleri
Ö÷renci Saylar
Ö÷renci Saylar
Birimin Ad
I. Ö÷retim
II. Ö÷retim
Genel
Kz
Erkek
Toplam
8752
9037
14884
23921
334
733
1445
1370
2815
107
102
209
561
922
1483
7820
3981
11801
10098
17049
27147
20.229 13.622 33.871 13.976 7.519 21.665 21.141 34.225
55.366
E
K
Top.
9234
5935
15169
5650
3102
Yüksekokullar
971
1111
2082
399
Enstitüler
815
459
1274
9229
6117
15346
Fakülteler
MYO
Toplam
Toplam
E
K
Top.
Yabanc Dil Hazrlk Snf Ö÷renci Saylar
Yabanc Dil E÷itimi Gören Hazrlk Snf Ö÷renci Saylar ve Toplam Ö÷renci Saysna Oran
Birimin Ad
I. Ö÷retim
II. Ö÷retim
I. ve
Yüzde*
II.Ö÷retim
Toplam(a)
Fakülteler
E
K
Top.
E
K
845
405
1250
312
288
24
6
30
869
411
1280
Yüksekokullar
Top.
Say
600
1850
0,077
30
0,010
Meslek Yüksekokulu
Toplam
312
288
600
1880
*Yabanc dil e÷itimi gören ö÷renci saysnn toplam ö÷renci saysna oran (Yabanc dil e÷itimi
gören ö÷renci says/Toplam ö÷renci says*100)
Ö÷renci Kontenjanlar
Ö÷renci Kontenjanlar ve Doluluk Oran
Birimin Ad
Fakülteler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokullar
Toplam
ÖSS
ÖSS sonucu
Kontenjan
Yerleúen
Boú Kalan
Doluluk Oran
4020
5827
---
100
671
743
---
100
9390
9646
----
100
14.081
16.216
--
100
52
Yüksek Lisans ve Doktora Programlar
Enstitülerdeki Ö÷rencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarna Da÷lm
Birimin Ad
Program
Yüksek Lisans
Doktora Yapan
Yapan Says
Says
Tezli
Toplam
Tezsiz
Fen Bilimleri Enstitüsü
26
419
213
263
895
Sosyal Bil.Ens.
32
406
198
142
746
Sa÷lk Bil.Ens.
18
41
4
33
78
Toplam
76
866
415
438
1.719
Yabanc Uyruklu Ö÷renciler
Yabanc Uyruklu Ö÷rencilerin Says ve Bölümleri
Bölümü
Kadn
Toplam
Erkek
58
133
191
Yüksekokullar
8
3
11
Enstitüler
-
-
-
Meslek Yüksekokullar
-
-
-
66
136
202
Fakülteler
Toplam
I.C.5.2 Sa÷lk Hizmetleri
Acil Servis Hizmetleri
Yo÷un Bakm
Klinik
Yatak Says
26
39
Hasta Says
32.193
1478
600
22.945
Ameliyat Says
20.061
Poliklinik Hasta Says
490.640
Laboratuar Hizmetleri
2.251.875
Radyoloji Ünitesi Hizmetleri
Nükleer
Tp
Hizmetler
Tetkik Says
32.193
Blm.
Verilen
158.296
9.470
53
Üniversitemiz Hastanesi, Kocaeli ve çevre illeri vatandaúlarmzn her türlü
sa÷lk sorunlarnda III. basamak tedavi edici sa÷lk hizmeti sunan tek ve en önemli
kuruluútur.
Kocaeli Üniversitesi Araútrma ve Uygulama Hastanesinin verdi÷i sa÷lk
hizmetleri bölgedeki di÷er hastanelerle karúlaútrld÷nda hasta odalar tek kiúilik
veya iki kiúilik olup her hasta odasnda lavabo, duú ve wc mevcuttur. 67 yatak
kapasiteli pediatrik ve yetiúkin yo÷un bakm üniteleri hepafilitreli hijyenik
havalandrma sistemi ve en son teknolojiye uygun tbbi cihazlarla donatlmútr.
Hastanemizde 16 ameliyathane mevcut olup, ameliyathanelerde, laminar flow
havalandrma sistemi kullanlmaktadr. Ameliyathanelerde ses ve görüntü sistemleri
ile 220 kiúilik konferans salonu ve fakülte snflarna ba÷lanmútr.
Hastanemiz Türkiye’’de ilk olma özelli÷i taúmaktadr. ønúaatnda ilk kez
sismik izolatör kullanlan hastane 256 adet lastik izalatör üzerinde durmaktadr.
Deprem annda izolatör sayesinde 27 santimetre sa÷a ve sola hareket edebilen binann
di÷er örnekleri, sadece Amerika ve Japonya’’da bulunmaktadr. ønúaatnda 2700 ton
çelik kullanlan hastanede, stma ve so÷utma iúlemleri hijyenik klimalarla
yaplmaktadr.
øzolatörler sayesinde 8 úiddetindeki bir depremde bile, hiçbir cihaz yerinden
oynamadan
doktorlarmz
bu
úiddetteki
deprem
annda
bile
ameliyat
yapabileceklerdir. Tüm bina otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir.
Kocaeli Üniversitesi Tp Fakültesi ve Araútrma ve Uygulama Hastanesi en son
teknolojiye uygun olarak inúa edilmiútir. Acil Servis, Kan Merkezi, Merkez
Laboratuar, Nükleer Tp, Kardiyoloji, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
Gö÷üs Hastalklar, Radyoloji, Genel Cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Gö÷üs
Cerrahisi, Kalp ve Damar Cerrahisi, øç Hastalklar, Psikiyatri, Dermatoloji, Ortapedi
ve Travmatoloji, Göz Hastalklar, Kulak Burun Bo÷az, Adli Tp, Patoloji, Radyasyon
Onkoloji, Kemoterapi Ünitesi, Genetik, Kök Hücre, Uyku Laboratuar ve di÷er
alanlarda tbbn son geliúmiú teknikleriyle hastalara müdahale edilmektedir. Data
54
sistemiyle poliklinikle, hasta yatak odalar, ameliyathaneler, yo÷un bakm üniteleri,
doktor ve hemúire odalar gibi her noktadan hasta bilgilerine ulaúmak mümkündür.
Polikliniklerde günde ortalama 1.000 kiúiye hizmet verilebilmektedir.
I.C.5.3 ødari Hizmetler
Üniversitemizde her harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak
görevlendirilmiútir.
Harcama yetkilileri, kendi birimlerine
bütçeyle verilen ödeneklerini, tahsis
edildikleri amaçlar do÷rultusunda ilgili yl içinde etkili, ekonomik, verimli bir
úekilde kullanlmasndan ve bunlarn kanun tüzük yönetmelikler ile di÷er mevzuata
uygun olarak gerçekleútirilmesinden sorumludur.
I.C.5.4
Di÷er Hizmetler
Ö÷renciye Sunulan Hizmetler
- Ö÷renci Danúmanl÷
Üniversitemiz Ö÷renci øúleri Daire Baúkanl÷ koordinasyonlu÷u ile tüm
birimlerimizde ö÷renci iúleri bürolar kurulmuú olup, Ö÷rencilerimiz, e÷itim-ö÷retim
çerçevesinde karúlaútklar sorunlarn, baúta danúmanlar olmak üzere kendi bölüm
sekreterliklerine ve Ö÷renci øúleri Daire Baúkanl÷'na danúarak çözebilirler. Kocaeli
Üniversitesi'nde ö÷renciler, ö÷retim elemanlarna her zaman ulaúabilmektedirler.
- Kredi ve Burs Hizmetleri
Kocaeli Üniversitesi 2003-2004 ö÷retim ylndan itibaren ö÷rencilere yar
zamanl çalúma karúl÷ burslar vermektedir. Ayrntl bilgiler ö÷retim yl baúnda
ö÷rencilere duyurulur. Bu burslar; KOÜ Vakf, KOÜ Güzelleútirme ve Koruma
Derne÷i ile Sa÷lk, Kültür ve Spor Daire Baúkanl÷ tarafndan sa÷lanr.
Ayrca Baúbakanlk tarafndan da karúlksz burs verilmektedir (Baúbakanlk
Bursu). Bu bursa baúvurular, ÖSS Snavnda ilgili kutucu÷u iúaretlemek suretiyle
yaplmaktadr. Baúvuruda bulunanlarn adreslerine postayla belgeler gönderilir ve
55
belgeler doldurulup istenen di÷er belgelerle birlikte Valiliklerde Sosyal Yardmlaúma
Birimlerine teslim edilir.
Ö÷renim kredisi ve katk kredisi (harç kredisi) baúvurular yine ÖSS snavnda
iúaretlenmek suretiyle yaplmaktadr. Baúvuruda bulunanlara Yüksek Ö÷retim Kredi
ve Yurtlar Kurumu tarafndan gerekli belgeler gönderilmektedir, doldurulan bu
belgeler Yurt müdürlüklerine teslim edilmektedir. Baúvuru sonuçlar ö÷rencilerin
kaytl oldu÷u bölüm panolarna aslmaktadr.
Üniversitemiz ö÷rencilerine burs veren baz kurum ve kuruluúlarn baúvuru
koúullar ile ilgili duyurular panolarda ilan edilmektedir.
- Sa÷lk Hizmetleri
01 Ocak 2008 - 31 Aralk 2008 tarihleri arasnda ö÷renci ve
idari-
akademik personelimize verilen hizmetler aúa÷dadr.
A. Sa÷lk Hizmetleri :
1. Umuttepe Yerleúkesi Merkez Mediko-sosyalde;
2 Uzman Hekim,
2 Pratisyen Hekim,
2 Hemúire görev yapmaktadr.
Tedavi edilen hasta says: 8178
Sevk edilen hasta says:5212 ( açk sevk:5033, KOÜ Tp Fakültesi:139
il
dú sevk:10 )
Baklan toplam hasta says:13390’’ dr. ( memur:9324,ö÷renci:4066 )
Toplam 274 kiúiye pansuman,serum takma iúlemi,EKG çekimi, enjeksiyon gibi
iúlemler yaplmútr.
Polikliniklerimizde tedavi hizmetlerine ek olarak, koruyucu sa÷lk hizmetlerine
yönelik olarak çeúitli çalúmalar gerçekleútirmiútir.
2.Hereke Yerleúkesi Mediko-Sosyal biriminde:
56
1 Doktor,
1 Hemúire görev yapmaktadr.
Tedavi edilen hasta says: 1252
Sevk edilen hasta says: 328.
Enjeksiyon: 48
Pansuman: 69
Toplam hasta says: 1697’’ dir.
75 ö÷renciye yönelik genel sa÷lk taramas ve tansiyon takibi çalúmas
yaplmútr. Bu çalúmalarda diabet ve tansiyon hastalar tespit edilmiútir.
3.Kullar Yerleúkesi Mediko-Sosyal Biriminde:
1 Uzman Doktor görev yapmaktadr.
Tedavi edilen hasta says: 449
Sevk edilen Hasta says: 316
Toplam Hasta says: 765 ( Memur: 624, ö÷renci: 141 )
23 Eylül 2008 tarihinde yemekhane mutfa÷ ve kantin denetimi yaplmútr.
B.A÷z-Diú Sa÷l÷ Hizmetleri:
Umuttepe Yerleúkesinde :
øki diú poliklini÷inde koruyucu diú sa÷l÷ hizmetleri, diú çekimi, her türlü
dolgu ve tedavi, diú taú temizli÷i yaplmaktadr.
3 Diú Tabibi ile 2 ünitede hizmet verilmektedir.
Tedavi edilen hasta says: 1853
Sevk edilen hasta says: 338 ( 73 Panoramik Radyografi için, 230 Diú
hastanesine tedavi için, 33 Kiúi il dúna Diú hekimli÷i Fakültelerine.)
Toplam hasta says: 2191 ( memur: 1683, ö÷renci: 508 )
Tp Fakültesi ö÷rencilerine yönelik hazrlanan e÷itim dönemi baú oryantasyon
e÷itiminde mediko-sosyal merkezimiz ve diú polikliniklerimiz tantlmútr.
57
C.Psikolojik Hizmetler Birimimiz:
Umuttepe Yerleúkesinde 3 Psikolog tarafndan yürütülmektedir.
1 Ocak -31 Ocak 2008 tarihleri arasnda Mediko Sosyal Merkezi Psikolojik
Hizmetler Biriminde yaplan çalúmalar aúa÷da belirtildi÷i úekildedir.
Yaplan görüúme says: 979
Psikiyatriye sevk edilen kiúi says: 148
Çocuk psikiyatrisine sevk edilen kiúi says: 7
Nörolojiye yönlendirilen kiúi says: 3
Kardiyolojiye yönlendirilen kiúi says:1
Kadn do÷uma yönlendirilen kiúi says: 1
-E÷itim ve Koruyucu Çalúmalar:
1- Ocak aynda; Köseköy Meslek Yüksekokulu’’nda 1 e÷itim semineri, TV 41’’de
bir program düzenlenmiútir.
2- ùubat aynda Radyo Ki’’de bir program düzenlenmiútir.
3- Mart aynda; Baki Komsuo÷lu Kültür Kongre Merkezi’’nde 1; Derbent
Meslek Yüksekokulu’’nda 1; Hereke Meslek Yüksekokulu’’nda 2; Köseköy Meslek
Yüksekokulu’’nda
1;
Sivil
Havaclk
Yüksekokulu
1;
Kocaeli
Meslek
Yüksekokulu’’nda 1; øzmit Kapal Cezaevi’’nde 1 kez olmak üzere toplam 8 e÷itim
semineri düzenlenmiútir.
4- Nisan aynda Derbent Meslek Yüksekokulu’’nda 2; Sivil Havaclk
Yüksekokulu’’nda 3; Köseköy Meslek Yüksekokulu’’nda 1; Kocaeli Meslek
Yüksekokulu’’nde 1; Baki Komsuo÷lu Kültür ve Kongre Merkezi’’nde 1; Beksa
çalúanlarna yönelik 2 olmak üzere toplam 10 e÷itim çalúmas yaplmútr.
5- Mays aynda Köseköy Meslek Yüksekokulunda 1; Kocaeli Meslek
Yüksekokulunda 1; Gebze Meslek Lisesi’’nde 1 olmak üzere toplam 3 e÷itim çalúmas
yaplmútr.
6- 13 A÷ustos 2008 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlü÷ü Dans
federasyonunca düzenlenen Antrenörlük kursunda spor psikolojisi dersi anlatlmútr.
58
7- Eylül ay içerisinde Tp Fakültesi ö÷rencilerine yönelik hazrlanan
oryantasyon e÷itimlerinde Psikolojik Hizmetler Birimi tantlmú, ne tür konularda ve
nasl destek alabileceklerine dair bilgi verilmiútir. E÷itim konularn içeren ve iletiúim
sonras çalúma takvimi belirlenecek olan bir yaz hazrlanmú ve Üniversitemize
ba÷l tüm yüksekokul ve meslek yüksekokullarna gönderilmiútir. Arslanbey Meslek
Yüksekokulunda 1 kez e÷itim semineri verilmiútir. Üniversiteye yeni baúlayan
ö÷rencilere yönelik olarak uyum sorunu hakknda ksa bir bilgi ve psikolojik yardma
ihtiyaçlar olmas durumunda ne yapmalar gerekti÷i hakknda yönlendirici bir broúür
hazrlanmútr. Bu broúürün oryantasyon e÷itimlerine katlan ö÷rencilere ve hazrlk
snf
ö÷rencilerine
da÷tlmas
sa÷lanmútr.
Bizim
Kocaeli
Gazetesi’’nde
yaymlanmak üzere ö÷renci, ö÷retmen ve ailelere yönelik bir yaz dizisi
hazrlanmútr.
8- Ekim ay içerisinde Kocaeli Meslek Yüksekokulu’’nda 1; Derbent Meslek
Yüksekokullar’’nda 3; Arslanbey Meslek Yüksekokullar’’nda 2 olmak üzere toplam 6
e÷itim çalúmas yaplmútr.
9-
Kasm
ay
içerisinde
Emniyet
personeline
1;
Köseköy
Meslek
Yüksekokulu’’nda 1; De÷irmendere Meslek Yüksekokulu’’nda 1; Hereke Meslek
Yüksekokulu’’nda 1; Gebze Meslek Yüksekokulu’’nda 1 olmak üzere toplam 5 e÷itim
çalúmas düzenlenmiútir.
10- Aralk ay içerisinde Körfez Meslek Yüksekokulu’’nda 1 e÷itim çalúmas
yaplmútr. 24 Kasm Anadolu Lisesi’’nde Kariyer günleri çerçevesinde psikoloji
mesle÷i tantm seminerinde konuúmac olarak yer alnmútr.
-Engelli Ö÷renciler Araútrma ve Uygulama Birimi:
Üniversitemizin
akademik ve idari personelinden oluúan 8 kiúilik bir
yönetim kurulu tarafndan yönetilen birimimiz mediko-sosyal merkezinde görevli bir
memur tarafndan koordine edilerek faaliyetlerine devam etmektedir.
Yüksek ö÷renim gören ö÷rencilerin,ö÷renim hayatlarn kolaylaútrabilmek
için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere 5478 sayl
özürlüler ve baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik yaplmas
hakknda Kanun gere÷ince Yüksekö÷retim Kurumlar özürlü ö÷renciler yönetmeli÷i
20.06.2006 tarih ve 26205 sayl Resmi Gazetede yaymland÷ 8.maddesi uyarnca
59
üniversitemiz bünyesinde 2007 ylnda Engeliler Araútrma Ve Uygulama Birimi
kurulmuú olup 2008-2009 ylnda da aktif çalúarak aúa÷da belirtilen etkinliklerde
bulunmuútur.
1-E÷itim ö÷retim yl baúlad÷nda engelli ö÷renci tespit anketi düzenlendi ve
her birimden ( fakülte/Meslek yüksekokulu ) birer temsilci seçildi.
2-Üniversite
engelli
ö÷renci
koordinatörlü÷ü
http//www.kocaeli.edu.tr/ogrhizmt/engelli/ index1.htm web.sayfas düzenlendi.
3-Üniversitemizin
tüm
birimlerindeki
(
fakülte/yüksek
okul/meslek
yüksekokulu) temsilcilerle toplant ve engelliler ve isdihdam sorunlar konulu panel
yapld.
4-Engelsiz Kampus Projesinin gerçekleúebilmesi için Kocaeli Üniversitesi
Umuttepe Yerleúkesinin Kampus alan içerisindeki yollarn bina giriúlerinin ve
bina içlerinin engelsiz hale getirilmesi için gerekli mimari projelerin hazrlanmas ile
uygulama maliyet hesabnn tespiti için toplant yapld.
5-Engelsiz Kütüphane oluúumu için Bo÷aziçi Üniversitesi GETEM ile iú birli÷i
yapmak ve kütüphanede yaplacak düzenlemelerin eksiksiz yaplandrmak amacyla
Yönetim kurulu üyelerimiz ilgili kuruma giderek incelemelerde bulundu.
6-Üniversitemizdeki tespit edilen engelli ö÷rencilerle 16.04.2008 Çarúamba
Günü saat 13.00-14.00 saatleri arasnda tanúma, birimin tantm ve ö÷rencilerin
sorunlarnn paylaúld÷ toplant yapld.
7-
““Engelsiz Kampus”” projesinin
gerçekleútirilmesi için uygun fonlar ve
sponsor bulunarak hazrlanan proje birimimiz onay ile rektörlü÷e bildirdi.
8-Engelli ö÷renciler snav genelgesi ilk defa üniversitemizde tüm birimlerde
uygulanmas için rektörlü÷e bildirildi.
- Barnma
Kocaeli’’nde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna, Kocaeli Üniversitesi Vakf’’na,
Belediyelere ve özel kuruluúlara ait yurtlar bulunmaktadr. Kocaeli’’ndeki, Kredi ve
Yurtlar Kurumu’’na ba÷l Yahya kaptan ve Umuttepe yerleúkesindeki Yurt-Kur Yurt
komplekslerinde kz ö÷renciler için 1360 , erkek ö÷renciler için 1508 olmak üzere
toplam 2868 kiúilik yatak kapasitesi bulunmaktadr. Kocaeli Üniversitesi Vakf’’na
60
ba÷l yurtlarda kz ö÷rencilere 453, erkek ö÷rencilere 356 kiúilik olmak üzere toplam
809 kapasite mevcuttur.
Belediyelerin ve Kaymakamlklarn iúletti÷i yurtlarda kz-erkek ö÷renci toplam
814 kiúilik kapasite vardr.
Ayrca Umuttepe Yerleúkesinin hemen yaknnda deprrem sonras Dünya
Bankas ve Toki tarafndan yaplandrlan 2600 konut, ö÷rencilerin uygun fiyat ve
uygun ulaúm koúullar ile barnmas için bir frsat teúkil etmektedir.
–– Beslenme
Kocaeli Üniversitesi’’nin 11 fakülte, 7 Yüksekokul, 19 Meslek Yüksekokulu, 1
Devlet Konservatuvar ve 3 Enstitü de ö÷rencilere ö÷len ve akúam ö÷ünlerinde 4 çeúit
yemek verilmektedir. Ö÷renim yl baúndan itibaren ekonomik durumu iyi olmayan
ö÷renciler ile baúarl ö÷rencilere ücretsiz yemek hizmeti sunulmakta, ayrca merkez
kampus ve di÷er birimlerin tümünde ö÷rencilerin ihtiyacn giderebilecek kantin ve
kafeterya bulunmaktadr.
- Spor Hizmetleri
Kocaeli Üniversitesi Sa÷lk, Kültür ve Spor Daire Baúkanl÷ Spor ùube
Müdürlü÷ü 2007-2008 E÷itim Ö÷retim Ylnda Ö÷renci Kulüplerine verilen malzeme
ve harcrah destekleri haricinde gerçekleútirdi÷i etkinliklerde 36 yönetici, 48 antrenör
ve 480 sporcusu ile Kocaeli Üniversitesi’’ni üniversiteleraras müsabakalarda temsil
etmiútir. Düzenledi÷i snrl saydaki Sportif-Rekreatif Kamplardan 200’’ e yakn
personel ve ö÷renci faydalanmútr. Hafta sonu gerçekleútirilen günübirlik yürüyüúlere
yaklaúk 100 kiúi katlmútr. Tüm bu etkinliklerde 34.057 km yol kat edilmiútir.
Türkiye Üniversite Sporlar Federasyonu Etkinlikleri
ATLETøZM
Yarúma Yeri
: Mu÷la - Marmaris (Atletizm Türkiye ùampiyonas)
Yarúma Tarihi
: 24 –– 28 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Ertay SEYREK
Kafile Says
: 13 on üç (1 idareci –– 1 antrenör –– 11 sporcu)
61
Yarúma Sonucu
: Bayanlar 100m ve 100m engellide Türkiye økincili÷i
BADMøNTON
Yarúma Yeri
: Konya –– Selçuk Üniversitesi (A Kategorisi)
Yarúma Tarihi
: 12 –– 17 Mart 2008
Kafile Sorumlusu
: Serpil SARPER
Kafile Says
: 15 on beú (1 idareci –– 1 antrenör –– 13 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
BASKETBOL
Yarúma Yeri
: Sakarya (C Kategorisi Grup Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 10 –– 14 Aralk 2007
Kafile Sorumlusu
: Koray ERDOöDU
Kafile Says
: 17 on yedi (1 idareci –– 2 antrenör –– 14 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Üst kategoriye 1. olarak terfi edilmiútir.
Yarúma Yeri
: østanbul - Yeditepe Üniversitesi(B Kategorisi Grup
Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 16 –– 21 Mart 2008
Kafile Sorumlusu
: Cüneyt AKTAV
Kafile Says
: 15 on beú (1 idareci –– 1 antrenör –– 13 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Grup 2. li÷i (A Kategorisine Terfi katlm hakk)
Yarúma Yeri
: Nevúehir –– Avanos (A Kategorisine Terfi
Müsabakalar)
Yarúma Tarihi
: 04 –– 11 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Cüneyt AKTAV
Kafile Says
: 15 on beú (1 idareci –– 1 antrenör –– 13 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Grup 3. lü÷ü (A Kategorisine Terfi edilmiútir.)
62
FUTBOL
Yarúma Yeri
: Edirne –– Trakya Üniversitesi (C Kategorisi Grup
Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 02 –– 08 Aralk 2007
Kafile Sorumlusu
: Bülent BAYAZIT
Kafile Says
: 25 yirmi beú (1 idareci –– 2 antrenör –– 23 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
FUTSAL(SALON FUTBOLU)
Yarúma Yeri
: østanbul –– Bo÷aziçi Üniversitesi (Erkekler Grup
Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 03 –– 07 Mart 2008
Kafile Sorumlusu
: Engin ÇETøN
Kafile Says
: 16 on alt (1 idareci –– 3 antrenör –– 12 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
Yarúma Yeri
: Konya –– Selçuk Üniversitesi (Bayanlar Grup
Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 31 Mart –– 05 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Koray ERDOöDU
Kafile Says
: 16 on alt (2 idareci –– 2 antrenör –– 12 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Grup 1.li÷i (Finallere katlm hakk)
Yarúma Yeri
: Samsun –– 19 Mays Üniversitesi (Bayanlar Türkiye
Finalli)
Yarúma Tarihi
: 12 –– 18 Mays 2008
Kafile Sorumlusu
: Bülent BAYAZIT
Kafile Says
: 18 on sekiz (2 idareci –– 2 antrenör –– 14 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Türkiye ùampiyonu olunmuútur.
63
GÜREù
Yarúma Yeri
: Amasya (Türkiye Erkekler Güreú Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 15 –– 21 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Tacettin BÜYÜKDEMøRTAù
Kafile Says
: 5 beú (1 idareci –– 2 antrenör –– 3 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Ferdi sralamalarda Türkiye 1. –– 3. ve 5. olunmuútur.
HALK OYUNLARI
Yarúma Yeri
: Rize Halk Oyunlar Grup Birincili÷i (Folklor Kulübü
Trabzon Stilize)
Yarúma Tarihi
: 28 –– 31 Mart 2008
Kafile Sorumlusu
: Seda ASLAN
Kafile Says
: 35 otuz beú (1 idareci –– 2 antrenör –– 32 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Grup 2. li÷i (Finale katlm hakk elde edilmiútir.)
Yarúma Yeri
: Rize Halk Oyunlar Grup Birincili÷i (Besyo Trabzon
Geleneksel)
Yarúma Tarihi
: 28 –– 31 Mart 2008
Kafile Sorumlusu
: ø. Cem KABA
Kafile Says
: 26 yirmi alt (1 idareci –– 2 antrenör –– 1 müzisyen –– 22
sporcu)
Yarúma Sonucu
: Grup 4. lü÷ü
Yarúma Yeri
: Eskiúehir –– Osmangazi Üniversitesi (Folklor Kulübü
Krklareli Geleneksel)
Yarúma Tarihi
: 04 –– 07 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Seda ASLAN
Kafile Says
: 17 on yedi (1 idareci –– 2 antrenör –– 14 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
Yarúma Yeri
: Eskiúehir –– Osmangazi Üniversitesi (Besyo Krklareli
Stilize)
64
Yarúma Tarihi
: 04 –– 07 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Yüksel ABDøKOöLU
Kafile Says
: 33 otuz üç (1 idareci –– 2 antrenör –– 30 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
Yarúma Yeri
: Eskiúehir –– Osmangazi Üniversitesi (Folklor Kulübü
øzmir Stilize)
Yarúma Tarihi
: 06 –– 09 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Seda ASLAN
Kafile Says
: 35 otuz beú (1 idareci –– 2 antrenör –– 32 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
Yarúma Yeri
: Mu÷la –– Marmaris (Türkiye Halk Oyunlar Finali)
Yarúma Tarihi
: 25 –– 28 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Seda ASLAN
Kafile Says
: 35 otuz beú (1 idareci –– 2 antrenör –– 32 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Türkiye 4. lü÷ü
HENTBOL
Yarúma Yeri
: Zonguldak –– Karaelmas Üniversitesi (Erkekler Grup
Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 23 –– 29 Mart 2008
Kafile Sorumlusu
: Yavuz TAùKIRAN
Kafile Says
: 18 on sekiz (1 idareci –– 1 antrenör –– 16 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Grup 2. li÷i (A Kategorisine Terfi Müsabakalarna
katlm hakk)
Yarúma Yeri
: Nevúehir –– Avanos (A Kategorisi Terfi Erkek)
Yarúma Tarihi
: 06 –– 12 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Yavuz TAùKIRAN
Kafile Says
: 21 yirmi bir (1 idareci –– 2 antrenör –– 18 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
65
Yarúma Yeri
: Mu÷la –– Marmaris (A Kategorisi Bayanlar Türkiye
ùampiyonas)
Yarúma Tarihi
: 24 Nisan - 01 Mays 2008
Kafile Sorumlusu
: Yavuz TAùKIRAN
Kafile Says
: 21 yirmi bir (2 idareci –– 1 antrenör –– 18 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Türkiye 3. lü÷ü
JUDO
Yarúma Yeri
: Sinop (Türkiye Judo Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 07 –– 08 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: ø. Cem KABA
Kafile Says
: 10 on (1 idareci –– 2 antrenör –– 7 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Ferdi dalda 2 tane Türkiye Birincili÷i elde edilmiútir.
KARATE
Yarúma Yeri
: Mu÷la –– Marmaris (Türkiye Karate ùampiyonas)
Yarúma Tarihi
: 28 –– 30 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Fahrettin ASLAN
Kafile Says
: 10 on (1 idareci –– 1antrenör –– 8sporcu)
Yarúma Sonucu
: Ferdi dalda bir 2.lik bir 3. lük ve takm olarak Türkiye
Üçüncülü÷ü
KAYAK
Yarúma Yeri
: Bursa –– Uluda÷ (Türkiye Kayak Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 26 –– 28 ùubat 2008
Kafile Sorumlusu
: ø. Cem KABA
Kafile Says
: 6 alt (1 idareci –– 1 antrenör –– 4 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Takm olarak Türkiye Birincili÷i
66
KORFBOL
Yarúma Yeri
: Mu÷la - Marmaris
Yarúma Tarihi
: 24 –– 28 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: ø. Cem KABA
Kafile Says
Yarúma Sonucu
: 16 on alt (1 idareci –– 2 antrenör –– 13 sporcu)
: Türkiye 2.li÷i
KROS
Yarúma Yeri
: Denizli –– Pamukkale Üniversitesi (Türkiye Kros
Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 19 Mart 2008
Kafile Sorumlusu
: Ertay SEYREK
Kafile Says
: 5 beú (1 antrenör –– 4 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
MASA TENøSø
Yarúma Yeri
: Mu÷la –– Marmaris (Masa Tenisi Türkiye ùampiyonas)
Yarúma Tarihi
: 25 –– 28 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Koray ERDOöDU
Kafile Says
: 11 on bir (2 idareci –– 1 antrenör –– 8 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Türkiye 3. lü÷ü
OKÇULUK
Yarúma Yeri
: Antalya (Okçuluk Türkiye Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 07 Mays 2008
Kafile Sorumlusu
: Gülúah SEKBAN
Kafile Says
: 6 alt (1 idareci –– 1 antrenör –– 4 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
67
SATRANÇ
Yarúma Yeri
: Mu÷la –– Marmaris (Satranç Türkiye Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 25 –– 28 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Harun YILMAZ
Kafile Says
: 6 alt (1 idareci –– 5 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
TENøS
Yarúma Yeri
: Antalya (Tenis Erkek Türkiye Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 29 Mart –– 04 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Nevin KOÇAK
Kafile Says
: 6 alt (1 idareci –– 1 antrenör –– 4 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
Yarúma Yeri
: Antalya (Tenis Bayan Türkiye Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 29 Mart –– 04 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Mine GÜL
Kafile Says
: 6 alt (1 idareci –– 1 antrenör –– 4 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
VOLEYBOL
Yarúma Yeri
: østanbul –– østanbul Teknik Üniversitesi (B Kategorisi
Grup Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 09 –– 13 Mart 2008
Kafile Sorumlusu
: Serpil SARPER
Kafile Says
: 19 on dokuz (1 idareci –– 1 antrenör –– 17 sporcu)
Yarúma Sonucu
: A Kategorisine Terfi Müsabakalarna Katlma
hakk.(Grup 2. li÷i)
68
Yarúma Yeri
: østanbul –– østanbul Teknik Üniversitesi (B Kategorisi
Grup Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 09 –– 13 Mart 2008
Kafile Sorumlusu
: Nahit YENøGÜN
Kafile Says
: 15 on beú (1 idareci –– 1 antrenör –– 13 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece alnamamútr.
Yarúma Yeri
: Nevúehir –– Avanos (A Kategorisi Terfi Müsabakalar)
Yarúma Tarihi
: 07 –– 11 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Serpil SARPER
Kafile Says
: 20 yirmi (1 idareci –– 1 antrenör –– 18 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Derece Alnamamútr.
YÜZME
Yarúma Yeri
: Mu÷la –– Marmaris (Yüzme Türkiye Birincili÷i)
Yarúma Tarihi
: 28 –– 29 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: Pnar ÇAKAR
Kafile Says
: 18 on sekiz (1 idareci –– 1 antrenör –– 16 sporcu)
Yarúma Sonucu
: Ferdi dalda bir 2.lik üç tane 3. lük elde edilmiútir.
Spor ùube Sportif Kamp Organizasyonlar
2008 KIù KAYAK KAMPI (Ö÷renci)
Kamp Yeri
: Bursa –– Uluda÷ (Ulu kardeúler otel)
Kamp Tarihi
: 11 –– 15 ùubat 2008
Kafile Sorumlusu
: ø. Cem KABA
Kafile Says
: 36 ö÷renci - 2 kafile sorumlusu
Kamp amac
:Kocaeli Üniversitesi ö÷rencilerine kayak sporunu
tantmak, ö÷renmelerini
sa÷lamak, üniversite sosyal hayatna katkda bulunmak,
69
maliyetli bir spor
sa÷lamak,
olan kaya÷n en uygun fiyatlarla ö÷rencilerimize sunulmasn
farkl bölüm ve yerleúkelerden gelen ö÷rencilerin kaynaúarak
üniversitelilik bilincini kazanmasna yardmc olmaktr.
2008 KIù KAYAK KAMPI(Personel)
Kamp Yeri
: Bursa –– Uluda÷ (Ulu kardeúler otel)
Kamp Tarihi
: 21 –– 25 Ocak 2008
Kafile Sorumlusu
: ø. Cem KABA
Kafile Says
: 43 personel - 2 kafile sorumlusu
Kamp amac
:Kocaeli
tantmak, ö÷renmelerini
sa÷lamak, üniversite sosyal hayatna katkda bulunmak,
maliyetli bir spor
sa÷lamak,
Üniversitesi
personeline
kayak
sporunu
olan kaya÷n en uygun fiyatlarla personelimize sunulmasn
farkl bölüm ve yerleúkelerden gelen personellerin kaynaúarak
üniversitelilik bilincini kazanmasna yardmc olmaktr.
KÜRE DAöLARI GEZøSø
Gezi Yeri
: Kastamonu –– Küre –– Cide - Amasra
Gezi Tarihi
: 17 –– 19 Mays 2008
Kafile Sorumlusu
: ø. Cem KABA
Kafile Says
: 37 personel - 2 kafile sorumlusu
Gezi Amac
: Kocaeli Üniversitesi ö÷rencilerinin, personelinin ve
ailelerinin do÷a sporlar ve trekking yapmalarn, farkl do÷al zenginlikleri
keúfetmelerini sa÷lamak, üniversite sosyal hayatna katkda bulunmak, maliyetli olan
bu gezilerin en uygun fiyatlarla ö÷rencilerimize ve
personelimize sunulmasn
sa÷lamak, farkl bölüm ve yerleúkelerden gelen
ö÷rencilerin kaynaúarak
üniversitelilik bilincini kazanmasna yardmc olmaktr.
70
2008 YAZ KAMPI(Personel)
Kamp Yeri
: Mu÷la –– Marmaris (Hisar önü Otel)
Kamp Tarihi
: 06 –– 11 Temmuz 2008
Kafile Sorumlusu
: ø. Cem KABA
Kafile Says
: 60 personel - 2 kafile sorumlusu
Kamp amac
:Kocaeli
tantmak, ö÷renmelerini
Üniversitesi
personeline
yelken
sporunu
sa÷lamak, üniversite sosyal hayatna katkda bulunmak,
maliyetli bir spor olan yelkenin en uygun fiyatlarla personelimize sunulmasn
sa÷lamak,
farkl
bölüm
ve
yerleúkelerden
gelen
personellerin
kaynaúarak
üniversitelilik bilincini kazanmasna yardmc olmaktr.
Spor ùube Sportif Haftasonu Yürüyüú Organizasyonlar
Aytepe Do÷a Yürüyüúü (Hiking) (Personel& Ö÷renci)
Etkinlik Yeri
: Yuvack - Kocaeli
Etkinlik Tarihi
: 11 Nisan 2008
Kafile Sorumlusu
: ø. Cem KABA
Kafile Says
: 40 ( 2 kafile lideri )
Etkinlik Amac
: Kocaeli Üniversitesi ö÷rencilerinin, personelinin ve ailelerinin
hiking yapmalarn, do÷al zenginlikleri keúfetmelerini sa÷lamak, üniversite sosyal
hayatna katkda bulunmak, do÷a sporlarn geliútirmek.
Kulfall Do÷a Yürüyüúü (Hiking) (Personel& Ö÷renci)
Etkinlik Yeri
: Kulfall Köyü - Kocaeli
Etkinlik Tarihi
: 11 Mays 2008
Kafile Sorumlusu
: ø. Cem KABA
Kafile Says
: 45 ( 2 kafile lideri )
Etkinlik Amac
: Kocaeli Üniversitesi ö÷rencilerinin, personelinin ve
ailelerinin
hiking yapmalarn, do÷al zenginlikleri keúfetmelerini sa÷lamak,
71
üniversite sosyal hayatna katkda bulunmak, do÷a sporlarn geliútirmek. Kulfall
Köyündeki ølkokul ö÷rencilerine kitap götürülerek yardm edilmiú. Ö÷rencilerimiz
ve personelimiz üniversiteyi ö÷rencilere anlatmúlar ve onlara e÷itim ve ö÷retim
hayatnn önemini vurgulamúlardr.
-Ö÷renci Konseyi
KOÜ Ö÷renci Konseyi; Üniversite ile ilgili e÷itim, ö÷retim, tantm, geliútirme
ve
sorunlarn
tartúlp,
çözümlenemeyen
görüúülüp,
sorunlarn
ise
kendi
Üniversite
bünyelerinde
Senatosu’’na
çözümlenebilmesi,
yanstlp,
orada
çözümlenmesi amac ile kurulmuútur.
Ö÷renci Konseyi Genel Kurulu, I. ve II. Ö÷retimdeki her snftan birer ö÷renci
temsilcilerinin katlm ile oluúur. Konseyin; duyuru, dilek, rapor vb. sekreterya
hizmetleri, ilgili Fakülte ve Yüksekokul Sekreterlikleri tarafndan yürütülür.
- Di÷er Hizmetler
Bol ve çabuk ulaúm imkanna sahip olan ilimizde Üniversitemiz ö÷rencileri;
toplu taúma otobüsleri, halk otobüsleri, úehir içi minibüsleri ve midibüsleriyle
okullarna gidebilmektedirler. Bunun yan sra, østanbul ve Adapazar yönlerinden
gelen ö÷rencilerimiz de Haydarpaúa-Adapazar tren seferlerinden yararlanmaktadr.
Umuttepe Yerleúkesinde bir banka úubesi, beú
ayr bankaya ait
ATM
makinalar hizmet sunmaktadr.
øzmit Merkezi Demiryolu Caddesi ve Hürriyet Caddesi üzerinde hemen hemen
tüm bankalarn úubeleri mevcuttur. Ayrca fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu civarlarnda ise baz bankalarn otomatik para makinalar hizmet
vermektedir.
Bilgi øúlem Daire Baúkanl÷'nn hazrlad÷ bilgi sistemi sayesinde ders kayd,
notlarn ö÷renilmesi, ö÷renci belgesi, transkript hizmetleri süratle yaplmaktadr.
Fakülte ve yüksekokullarn hepsinde e÷itimin uygulamalarla kavranmas amacyla
bilgisayar laboratuar bulunmaktadr. Baúta Merkez kütüphane olmak üzere
birimlerimiz ço÷unda ønternete girebilen bilgisayar hizmete girmiútir.
72
I.C.6. Yönetim ve øç Kontrol Sistemi
Kurumumuz stratejik planlar do÷rultusunda ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerini etkili,ekonomik ve verimli bir úekilde yürütülmesini varlk ve
kaynaklarnn korunmasn, muhasebe kaytlarnn tam olarak tutulmasn mali bilgi ve
yönetim bilgisinin zamannda ve güvenilir olarak yürütülmesini sa÷lamak üzere iç
kontrol sistemini oluúturmuútur.
Sistemi oluútururken yönetici ve çalúanlarn uzmanl÷na önem verilerek bilgili
ve yeterli kiúiler arasndan atanmasna özen gösterilmiútir.
ødarenin mali karar ve iúlemlerinin kontrolünü kapsayan ön mali kontrol
harcama birimleri ve Strateji Geliútirme Daire Baúkanl÷ øç Kontrol Birimi tarafndan
yürütülmektedir.
Harcama birimlerindeki süreç kontrolünü sa÷lamak üzere üst yöneticinin
onayyla süreç akm úemas oluúturulmuú ve uygulamaya konulmuútur.
Üniversitemizde Harcama Birimleri ve Strateji Geliútirme Daire Baúkanl÷nca
yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine iliúkin ilke, iú, iúlem ve süreçleri belirlemek
üzere 5018 sayl Kanunun 60. maddesi ve øç Kontrol ve Ön Mali Kontrole øliúkin
Usul ve Esaslara dayanarak 2008/1 sayl Ön Mali Kontrol øúlemleri Yönergesi
düzenlenmiú ve Üst Yöneticinin onayyla yürürlü÷e konulmuútur.
Strateji Geliútirme Daire Baúkanl÷nca harcama öncesi kontrol iúlemlerine
iliúkin yaynlanmú olan talimatname gere÷i kontrole tabi taahhüt evrak ve sözleúme
tasarlar Strateji Geliútirme Daire Baúkanl÷nca ön mali kontrole tabi tutulup ,
inceleme sonucunda uygun görüú yazs iúlem dosyas ile birlikte harcama yetkilisine
gönderilmektedir.
Uygun görülmeyenler ise aylk periyotlar halinde yazl olarak Üst Yöneticiye
bildirilmektedir.
Harcama sonras iç kontrol ise kurumumuz øç Denetçisi tarafndan
yürütülecektir.
73
74
NOT: Rektörlü÷e ba÷l ødari Birimler ile Araútrma ve Uygulama Hastanesi
tutar ne olursa olsun satnalma iúlemine baúlayabilmek için Rektörden ön izin alr.
Harcama birimi ile Strateji Geliútirme Daire Baúkanl÷ arasndaki yazúmalar
harcama yetkilisi ve Strateji Geliútirme Diare Baúkan düzeyinde yaplr.
75
II AMAÇ ve HEDEFLER
II.A. Stratejik Amaç ve Hedefler
STRATEJøK AMAÇ 1
E÷itim ve ö÷retimin kalite ve altyapsnn geliútirilmesi.
Stratejik Hedef 1.1 (2009-2013)
E÷itim kapsamndaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynaklarn,
ö÷rencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayda sa÷lanarak kütüphanemizde
bulundurulmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.2 (2009-2013)
E÷itim, ö÷retim ve sa÷lk hizmetleri için gerekli laboratuar, snf, amfilerinin
oluúturulmas teknolojik donanmlarnn sa÷lanmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.3 (2009-2013)
Yürütülen e÷itim programlarnn içerik ve kapsamnn ve tüm ö÷retim
elemanlarnn e÷itimle ilgili iúlevlerinin geliútirilmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.4 (2009-2013)
Mezunlarmzn iú bulmasn kolaylaútrc ve ülkemizin gereksinimlerine karúlk
verecek nitelikte yeni önlisans ve lisans programlarnn planlanmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.5 (2009-2013)
Disiplinler aras ve Yörede üretim yapan sektörün gereksinimlerine yant verecek
nitelikte yeni lisansüstü programlarn açlmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.6 (2009-2013)
Her yl en az bir meslek yüksekokulu e÷itim programna e÷itim-ö÷retim, staj,
teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek
sanayi ortaklarnn sa÷lanmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.7 (2009-2013)
Bölge ve ülkemiz genelindeki orta e÷itim kurumlar için özel tantm
programlarnn oluúturulmas hedeflenmiútir.
76
Stratejik Hedef 1.8 (2009-2013)
Üniversitemizin úu anda sahip oldu÷u 28 ö÷renci/ö÷retim eleman orannn 20
ö÷renci/ö÷retim eleman oranna düúürülmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.9 (2009-2013)
Ö÷renci iliúkilerinin, mevcut sosyal yapnn her alanda düzenlenecek sosyal ve
kültürel programlar ile zenginleútirilerek geliútirilmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.10 (2009-2013)
Tüm ö÷retim elemanlarnn ve idari personelin e÷itim ve iletiúim tekniklerinin
geliútirilmesi için profesyonel anlamda e÷itim almas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.11 (2009-2013)
Ulusal ve uluslararas yeni de÷iúim programlarnn oluúturulmas mevcut de÷iúim
programlarndaki
de÷iúim
saylarnn
artrlmas
için
planlamalar
yaplmas
hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.12 (2009-2013)
Sürekli ve uzaktan e÷itim merkezinin (SEM) bölge gereksinimleri do÷rultusunda
yeniden yaplandrlmas ve e÷itim programlarnn geliútirilmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 1.13 (2009-2013)
Uzaktan e÷itim hizmeti verecek yeni bir meslek yüksekokulunun açlmas
hedeflenmiútir.
77
STRATEJøK AMAÇ 2
Araútrma kalitesini artrarak, ulusal ve uluslararas sorunlarn çözümüne
bilgi ve teknolojik katk sa÷lamak.
Stratejik Hedef 2.1 (2009-2013)
øleri disiplinler aras endüstriyel araútrma-geliútirme laboratuvarlarnn kurulmas
ve her yl yeni araútrma projelerinin yürütülmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.2 (2009-2013)
Üniversitemizde var olan
ve bilimsel araútrmalara yönelik donanm parknn
envanterinin bir araya getirilerek kullanm ve %20 lik verim artú sa÷lanmas
hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.3 (2009-2013)
Üniversitemizin
araútrma
birimleri,
merkezleri
ve
laboratuvarlar
ile
teknoparklarda ve di÷er sanayi kuruluúlar arasndaki iúbirli÷ini kuvvetlendirmek ve
her yl en az 2 adet úirket ortakl proje yürütmek hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.4 (2009-2013)
Yurt içi ve yurtdúndan alannda uzman kiúi ve kiúilerin konferans vermek üzere
ça÷rlmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.5 (2009-2013)
Her yl ocak aynda AR-GE proje pazar düzenlenmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.6 (2009-2013)
Nümerik hesaplama ve modelleme çalúmalarnn gerçekleútirilebilece÷i geliúmiú
bir bilgisayar sisteminin kurulmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.7 (2009-2013)
Bilimsel araútrma olanaklarnn ve araútrma sonuçlarnn ilgili kurumlara
tantmnn gerçekleútirilmesi hedeflenmiútir.
78
Stratejik Hedef 2.8 (2009-2013)
Araútrma-geliútirmeye yönelik teknolojik transfer ve destek biriminin kurulmas
hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.9 (2009-2013)
Araútrma-geliútirme çalúmalarna yönelik ulusal ve uluslararas bilimsel ve
teknolojik düzlemlere katlmn sa÷lanmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.10 (2009-2013)
Kök hücre ve genetik alanndaki bilimsel çalúma sonuçlarnn klinik uygulamalara
yanstlmas için ilk aúama olarak kemik ili÷i transplantasyonu altyapsnn kurulmas
hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.11 (2010-2013)
Mekatronik alannda araútrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi
hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.12 (2010-2013)
Biliúim teknolojileri alanlarnn araútrma altyaps ve insan kaynaklarnn
güçlendirilmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.13 (2010-2013)
Bölgenin gereksinimleri do÷rultusunda çevre ve halk sa÷l÷ konusunda yaplan
araútrma çalúmalarnn arttrlmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.14 (2010-2013)
øleri malzemeler ve iúleme alannda araútrma altyaps ve insan kaynaklarnn
güçlendirilerek verimli duruma getirilmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.15 (2010-2013)
Onkolojik
bilimler
alannda
araútrma
altyaps
ve
insan
kaynaklarnn
güçlendirilmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 2.16 (2010-2013)
Elektronik haberleúme alannda araútrma altyaps ve insan kaynaklarnn
güçlendirilmesi hedeflenmiútir.
79
Stratejik Hedef 2.17 (2009-2013)
Her yl ba÷ú olarak verilen AB fonlarndan her yl
en az 3 yeni
proje ile
yararlanlmas hedeflenilmiútir.
Stratejik Hedef 2.18 (2010-2013)
Moleküler teknoloji ve biyoteknoloji alannda araútrma altyaps ve insan
kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmiútir.
STRATEJøK AMAÇ 3
ønsan kaynaklarn geliútirmek, çalúanlarn kurum içi memnuniyetini
yükselterek motivasyonlarn artrmak.
Stratejik Hedef 3.1(2009-2013)
ødari çalúanlarn meslek olanaklarnn geliútirilmesi, görevde yükselme snavlar
gibi motivasyon artrlmasna yönelik çalúmalarn gerçekleútirilmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 3.2 (2009-2013)
Her yl genela÷ (internet) ortamnda Kocaeli Üniversitesi çalúanlarna yönelik
memnuniyet anketi yaplmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 3.3 (2009-2013)
Akademik ve idari insan kaynaklar birimi oluúturularak, akademik çalúan
seçiminde aday havuzlarnn oluúturulmas, tüm idari ve akademik birimlerde
yaplacak iú analizleri, oluúturulacak görev tanmlar ve iú gerekleri do÷rultusunda
gereksinim duyulan idari norm kadro saylarnn belirlenmesi hedeflenmiútir.
STRATEJøK AMAÇ 4
Üniversitemizin yerleúkelerinin altyap ve fiziksel alanlarnn geliútirilmesi ve
etkin kullanmnn sa÷lanmas.
Stratejik Hedef 4.1 (2009-2013)
Üniversitemizin tüm birimlerine ait giriúlerde akll kart geçiú, sabit detektör ve
kameral güvenlik sistemlerinin kurulmas, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik
altyapsnn güçlendirilmesi hedeflenmiútir.
80
Stratejik Hedef 4.2 (2009-2013)
E÷itimin etkinlik ve verimlili÷ini sa÷layacak ileri teknolojik donanml snf, amfi
ve laboratuvarlarn oluúturulmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 4.3 (2009-2013)
Rekreasyon alannn, toplam yerleúke alannn %65’’ine çkarlmas, bu amaçla
mevcut alanlara ek olarak 42.000 m2 spor ve rekreasyon alannn planlanmas ve
böylece ö÷renci baúna 0,30 m2 olan spor ve rekreasyon alanlarnn 1 m2’’ye
çkarlmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 4.4 (2009-2013)
Ö÷renci baúna 0,25 m2 olan yemekhane alannn 0,30m2’’ye çkarlmas için 3.000
m2 ek yemekhane alan ve 2.800 m2 toplam kantin alannn 2013 yl sonuna kadar
tamamlanmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 4.5 (2009-2013)
Kablosuz
genela÷
(internet)
sisteminin
yerleúkelerde
yaygnlaútrlarak
yerleúkelerin tamamn kapsamas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 4.6 (2009-2013)
Üniversite içinde Prof. Dr. Baki KOMSUOöLU Kültür ve Kongre Merkezinde
telekonferans sisteminin kurularak kullanma açlmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 4.7 (2009-2013)
Yerleúkeler aras telefon ve faks iletiúimleri için genela÷ (internet) altyapsnn
oluúturulmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 4.8 (2009-2013)
Fen-Edebiyat Fakültesi’’nin fen ve edebiyat fakülteleri olarak ayrlmas, edebiyat
fakültesi için yeni bina yaplmas ve donanm sa÷lanmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 4.9 (2009-2013)
Üniversitemizin enstitülerine ait binalarnn yaplmas hedeflenmiútir.
81
Stratejik Hedef 4.10 (2009-2013)
Yerleúkelere, di÷er birimlere ve yapm düúünülen yeni binalara ait yol, kaldrm,
ya÷mur suyu aktm, aydnlatma, stma ve otopark ortak kullanm alanlarnn
projelendirilmesi ve yaplmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 4.11 (2009-2010)
Mühendislik Fakültesi’’ne ait binalarnn yapmnn tamamlanmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 4.12 (2010-2013)
Umuttepe yerleúkesinde hasta ve yaknlar ile ulusal ve uluslararas bilim, sanat,
kültür ve spor etkinliklerine katlan ziyaretçilere yönelik e÷itim ve hizmet uygulama
otelinin yaplmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 4.13 (2009-2013)
Diú hekimli÷i fakültesinin çalúma, e÷itim ve ö÷retime baúlamas hedeflenmiútir.
STRATEJøK AMAÇ 5
Tüm paydaúlarmzla iliúkileri geliútirmek ve güçlendirmek.
Stratejik Hedef 5.1 (2009-2013)
Üniversite genelinde her türlü ö÷renci dilek ve úikâyetlerinin düzenli ve sürekli
olarak topland÷ ve de÷erlendirildi÷i bir yazlm internet ortamnda geliútirilmesi
hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 5.2 (2009-2013)
Ö÷rencilerin, mezunlarn, akademik ve idari çalúanlarn birlikte katlmn
sa÷layacak sosyal etkinlikler, kültür ve spor etkinlikleri düzenlenmesi, bu tür
etkinliklerin özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli düzenlemeler yaplmas
hedeflenmiútir.
82
Stratejik Hedef 5.3 (2009-2013)
Ö÷rencilerin ve mezun ö÷renci bilgi bankasnn internet ortamnda oluúturulmas
sa÷lanacak en uygun iú frsatlar için klavuzluk, iúe yerleútirme, staj gibi konularnda
hizmet verecek ‘‘kariyer birimi’’ kurulmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 5.4 (2009-2013)
Ö÷renci konseyinin daha etkin çalúabilmesi için, konseyin ayr bir mekanda
konumlandrlmas ve kurumsallaútrlmas, ö÷rencilerin üniversitemiz birimlerinin
karar alma sürecine daha etkin katlmnn sa÷lanmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 5.5 (2009-2013)
Yerel, ulusal ve uluslararas alanda baúar elde eden ö÷rencilere yönelik bir ödül
sisteminin geliútirilmesi ve ö÷renci baúarlarnn üniversite geneline etkin olarak
duyurulmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 5.6 (2009-2013)
Akademik ve idari çalúanlarn beklentilerini ölçen memnuniyet anket sonuçlar ile
dilek, öneri ve yaknma baúvurularnn izlendi÷i bir sistemin internet ortamnda
geliútirilmesi hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 5.7 (2009-2013)
Her yl düzenli olarak meslek odalar ya da birlik temsilcilerinin katlm ile ‘‘iú
dünyas––üniversite iúbirli÷i ve iletiúim toplantlar’’nn kariyer birimi tarafndan
düzenlenmesi hedeflenmiútir.
STRATEJøK AMAÇ 6øç denetimin
uygulanmas.
etkin bir úekilde yürütülmesi, geliútirilmesi ve baúaryla
Stratejik Hedef 6.1 (2009-2013)
Denetim çalúma planlaryla denetlenen faaliyetlere iliúkin risklerin tanmlanmas
ve risk analizlerinin yaplmas, mevcut iç kontrollerin de÷erlendirilmesi ve risklerin
giderilmesine yönelik çözüm yollarnn geliútirilmesi hedeflenmiútir.
83
Stratejik Hedef 6.2 (2009-2013)
Denetim faaliyetleri, denetlenen birimlerde yaplacak anketlerle iç denetim
etkinli÷inin arttrlmas hedeflenmiútir.
Stratejik Hedef 6.3 (2009-2013)
øç Denetimce düzenlenen raporlar do÷rultusunda ve (Stratejik Amaç 1.10)’’ daki
hizmet içi e÷itim programlarn yönlendirilip, geliútirilmesi hedeflenmiútir.
84
II.B. Temel Politikalar ve Öncelikler
II.B.1. E÷itim Politikalar
a-
Ö÷rencilerin ve ö÷retim elemanlarnn ça÷daú geliúmeleri takip edip
katkda bulunabilecekleri bir ortamda e÷itim ve ö÷retim faaliyetlerine devam
etmelerini sa÷layarak bilimsel çalúmalar güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayúa
kavuúturmak.
b-
Tüm bilimsel alanlarda teorik e÷itimlerin uygulamalarla bütünleúmesine
zemin hazrlayacak altyap çalúmalar gerçekleútirmek.
c-
Örgüt iklimini güçlendirerek iç paydaúlar arasndaki iliúkileri geliútirmek
ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliútirmek ve yaygnlaútrmak).
d-
Tüm e÷itim ve ö÷retim faaliyetlerinde, üniversitenin imkanlar ölçüsünde
en iyi teknolojik verileri kullanarak e÷itimin etkinli÷ini ve verimlili÷ini artrmak.
e-
Analiz ve sentez yapma becerisi geliúmiú, özgür düúünceyi bilimsel
verimlilik alanna aktarabilen, bilginin sadece taúycs de÷il, geliútiricisi de olabilen,
yaratc ve üretken mezunlar verebilmek.
f-
Dünyann herhangi bir yerinde e÷itim adna yeni ve yararl bir geliúme
gerçekleúti÷inde, söz konusu geliúmeyi mümkün olan en ksa zamanda Kocaeli
Üniversitesi’’nde tartúmak ve uygulanabilir hale getirmek.
g-
E÷itim ve ö÷retim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla di÷er
üniversitelere önderlik etmek.
II.B.2. Araútrma Politikalar
a-
Ö÷retim üyelerini ve ö÷rencileri bilimsel çalúmalarda etkin yöntemlerle
motive ederek uluslararas düzeyde ön plana çkabilen eserler vermelerini sa÷lamak.
b-
Dikkate de÷er eser ve araútrmalarn ulusal ve uluslararas düzeyde en iyi
úekilde tantlmalarn sa÷lamak.
c-
Bilimsel araútrmalarn kapsam alann geniúletmek amacyla, çalúmalarn
sadece ulusal de÷il, uluslararas alanda da yaplabilmesi için gerekli tüm destekleri
sa÷lamak ve farkl disiplinlerde ekipler oluúturulmasna öncülük etmek.
d-
Bölgesel ihtiyaçlara göre araútrma projeleri geliútirmek.
85
II.B.3. Kalite Politikalar
a-
Üniversitenin tüm faaliyetlerini iç ve dú paydaúlar en üst düzeyde mutlu
etme anlayú ve amacyla gerçekleútirmek.
b-
Birimlerde ve bireylerde sürekli geliúim anlayún egemen klmak ve
gerçekleútirmek.
c-
øç ve dú paydaúlarn üniversitenin hizmet ve faaliyetlerinden dolay
memnuniyet derecelerini ölçerek varsa úikâyetlerini tespit edip düzeltmeler için
gereken önlemleri almak.
d-
Hizmet ve e÷itim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve
paydaúlarn önerilerini alp de÷erlendirmek.
II.B.4. Çevre Politikas
a-
Ülkemizin ve dünyann do÷al, kültürel ve sosyal çevre güzelliklerinin
korunmasna katkda bulunmak.
b-
A÷açlandrma ve yeúil alanlarn geliútirilmesi çalúmalarna mümkün olan
her türlü deste÷i vermek.
c-
øç ve dú estetik çevre bilincinin geliútirilmesine katk sa÷lamak.
d-
Çevrenin korunmasna yönelik toplum bilincinin geliútirilmesine zemin
hazrlayacak bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlere öncülük etmek.
e-
Denizin, yer alt ve yerüstü kaynaklarnn korunmas ve etkin
kullanlmasna öncülük etmek.
II.B.5. Akademik Politikalar
a-
Akademik kadrolarn ça÷n gereklerini en üst düzeyde yanstacak úekilde
yetiútirilmesi için üniversitenin yetki ve sorumluluk alanna giren tüm düzenlemeleri
yapmak.
b-
Akademisyenler aras görevdeúlik do÷uracak çalúmalara öncülük etmek.
c-
Akademisyenlerin iç ve dú paydaúlarla iliúkilerini daha etkin ve verimli
hale getirerek, iç ve dú çevrenin bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasna imkân
hazrlamak.
86
II.B.6. ødari Politikalar
a-
Üniversitenin
yönetim
kademelerinde
bulunanlar,
modern
bir
yöneticide bulunmas gereken bilgilerle donatmak. Bunun gerçekleúebilmesi için
yönetici geliútirme programlar düzenlemek.
b-
Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasna
uymalarn sa÷lamak.
c-
Yönetilenlere karú tüm uygulamalarda yüksek performans ve baúar
ölçütleri esas alnarak de÷erlendirmeler yapmak. Eúitlik ve adalet ilkesinden ödün
vermemek.
d-
Yöneticilerin birbirleriyle dayanúma ve destek anlayú içerisinde
olmalarn sa÷lamak.
e-
Yönetsel kadro de÷iúimlerinde kurumsal faaliyetlerde zafiyete yol
açmamak için, bilgi ve deneyimin aktarlmasn sistemleútirmek.
f-
ønsan kaynaklar çalúmalarn norm kadro esaslarna göre yürütmek.
g-
Üniversite
hakknda
ihtiyaç
duyulan
istatistiksel
bilgileri
sistemleútirmek (yönetim bilgi sistemini etkin bir úekilde hizmete hazr tutmak).
II.B.7. Ö÷renci politikalar
a-
Ö÷rencileri üniversitenin en önemli paydaú bilmek,
b-
Ö÷rencilere e÷itimlerini tamamladktan sonra da organize faaliyetlerle
ihtiyaç duyacaklar ve karúlanmas mümkün yardmlarda bulunmak, onlarla iliúkiyi
sürekli klarak iúbirli÷ini artrmak,
c-
Ö÷rencilerin iú dünyasna kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak
yerleúebilmeleri için destek çalúmalar gerçekleútirmek,
d-
Ö÷rencileri sevmek ve ö÷renciler tarafndan sürekli úekilde sevilmek için
oryantasyon programlar da dahil, çeúitli iç etkinliklerde bulunmak,
e-
Akademik ve idari kadrolarn ö÷rencilere karú davranúlarna düzeyli ve
memnuniyet oluúturacak standartlar getirmek ve bunlar uygulamak.
87
II.B.8. Bölgesel Politikalar
a-
Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm
çalúmalarnda bulunmak.
b-
Bölgenin sanayi ve hizmet kuruluúlaryla bölge kalknmasna daha fazla
katkda bulunacak iúbirlikleri gerçekleútirmek.
c-
Üniversite-sanayi iúbirli÷ini etkin bir úekilde gerçekleútirirken kapsama
alann tüm bölgeyi içine alacak úekilde geniúletmek.
88
III FAALøYETLERE øLøùKøN BøLGø VE
DEöERLENDøRMELER
III.A.Mali Bilgiler
III.A.1.
Bütçe Uygulama Sonuçlar
III.A.1.1
Bütçe Giderleri
2008 ylnda Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktar 139.648.800,00 TL
olup, yl içerisinde ödeneklerimiz yeterli gelmedi÷inden 23.203.760,00 TL ödenek
eklenere toplam olarak 162.852.560,00 TL olan ödenek tutarna ulaúlmútr.
Serbest braklan ödenek tutarmzdan
149.876.522,00 TL lik ksm
harcanmútr.
Bütçe Giderleri Da÷lm
Bütçe Giderleri Toplam
01 –– Personel Giderleri
02 –– Sosyal Güvenlik Kurumlar
Devlet Pirim Giderleri
03 –– Mal ve Hizmet Alm Giderleri
05 –– Cari Transferler
06 –– Sermaye Giderleri
2008
Bütçe Baúlangç
Ödene÷i
YTL
139.648.800,00
2008
Gerçekleúme
Toplam
YTL
149.876.552,00
Gerçekleú
me Oran
67.712.400,00
69.034.284,00
101,95
8.963.400,00
8.430.329,00
94,05
26.514.000,00
22.543.491,00
85,02
601.000,00
464.210,00
77,24
35.858.000,00
49.404.207,00
137,78
%
107,32
01 Personel Giderleri : Bütçe Baúlangç ödene÷i 67.712.400 TL olup 5.579.600 TL
ödenek eklenmiú olup, Yl içersinde toplam ödene÷imiz 73.292.000 TL dir. Mevcut
toplam ödene÷imizin 69.034.284 TL si harcanmútr.
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri : Bütçe baúlangç ödene÷i
8.963.400 TL olup, yl içerisinde 33.700 TL ödenek eklenmiútir. Toplam ödenek
8.997.100 TL olup, 8.430.329 TL harcanmútr.
03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri : Bütçe baúlangç ödene÷i 26.514.000 TL olup,
elektrik, yakt, telefon, su giderlermizi karúlamak üzere yedek ödenekten ve finans
fazlasndan ödenek kaydetmek üzere toplam 3.210.878 TL ilave ödenek kayd
yaplmútr. Bu durumda toplam ödene÷imiz 29.724.878 TL olup, 22.543.491 TL
tutarnda harcama gerçekleúmiútir.
89
05 Cari Transferler : Bütçe baúlangç ödene÷i 601.000 TL olup, toplam
ödene÷imizin 464.210 TL si tutarnda harcama gerçekleúmiútir.
06 Sermaye Giderleri : Bütçe baúlangç ödene÷i 35.858.000 TL olup, eklenen
14.379.582 TL nin 2.418.582 TL si 2007 ylndan devreden akreditif art÷ ödenek
kayd, 6.250.000 TL si 5724 sayl Kanunun 7. maddesinin 3. bendi gere÷ince
Yatrmlar Hzlandrma Ödene÷inden aktarlmas suretiyle, 5.711.000 TL si ise 5724
sayl Kanunun 11/3-a maddesinin gerçekleúen finansman fazlasndan kaydedilmiútir.
Bu durumda toplam ödene÷imiz 50.237.582 TL dir. Yl içerisinde 49.404.207 TL
harcama yaplmútr.
32,96%
46,06%
0,31%
15,04%
5,62%
01- Personel giderleri
02-Sosyal Güvenlik Kurumlar Devlet Prim Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alm Giderleri
05-Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri
Grafik 6 2008 Bütçe Giderleri Gerçekleúme Durumu
90
III.A.1.2
Bütçe Gelirleri
2008
Bütçe Gelir
Tahmini
TL
BÜTÇE GELøRLERø TOPLAMI
03 –– Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04 –– Alnan Ba÷ú ve Yardmlar
05 –– Di÷er Gelirler
2008
Gerçekleúme
Gerçekleúm
Oran
Toplam
TL
%
139.648.800,00
136.565.230,00
97,79
22.381.300,00
27.778.060,00
125,80
114.523.000,00
103.218.820,00
90,13
2.744.500,00
5.568.350,00
202,89
03- Teúebbus ve Mülkiyet gelirlerimizde 22.081.300 TL gelir elde edilece÷i
öngörülmüú, ancak yl içerisinde ikinci ö÷retim gelirlerimizdeki artú nedeniyle
tahsilatmz 27.778.060 TL olarak gerçekleúmiútir.
04- Alnan Ba÷ú ve Yardmlar Hazine yardmmz 2007 ylndan tahakkuk edip
devreden 5.632.000 TL 2008 yl içerisinde tahsil edilmiú olup, tahakku÷u gerçekleúen
gelirlerimizden 21.209.550 TL lik tahsilatmz ertesi yla devretmiútir.
05- Di÷er gelirlerimiz de 2.744.500 TL gelir elde edilece÷i öngörülmüú, ancak
araútrma projeleri gelirleri payndan tahmin üzerinde gerçekleúme sa÷land÷ndan yl
içerisinde 5.568.350 TL olarak gerçekleúmiútir.
91
4,08%
20,34%
75,58%
03 –– Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
05 –– Di÷er Gelirler
04 –– Alnan Ba÷ú ve Yardmlar
Grafik 7- 2008 yl Gelir Da÷lm
III.A.2.
Temel Mali Tablolara øliúkin Açklamalar
92
III.A.2. Temel Mali Tablolara øliúkin Açklamalar
KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI BøLANÇOSU
AKTøF
PASøF
I.DÖNEN VARLIKLAR
50.827.914,32
20.715.106,00
A-Hazr De÷erler
1.Kasa
2.045,94
2.Bankalar
20.517.315,14
1.Bütçe Emanetleri
195.744,92
21.209.550,00
154.917,73
2.Emanetler
4.059.809,31
7.106.769,16
II.UZUN VADELø YABANCI
KAYNAKLAR
A-Uzun Vadeli øç Mali borçlar
4.921.769,67
C-Di÷er Alacaklar
1.Kiúilerden Alacaklar
4.214.727,04
1.Alnan Depozito ve Teminatlar
21.209.550,00
B-Faaliyet Alacaklar
1.Gelirlerden Alacaklar
1.825.153,19
1.825.153,19
B-Emanet Yabanc Kaynaklar
3.Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri (-)
4.Proje Özel Hesab
6.039.880,23
I.KISA VADELø YABANCI
KAYNAKLAR
A-Faaliyet Borçlar
4.921.769,67
1.Kamu ødarelerine Mali Borçlar
7.106.769,16
7.106.769,16
1.139.152,02
D-Stoklar
1.ølk Madde ve Malzeme
1.116.174,66
III.ÖZKAYNAKLAR
2.Di÷er Stoklar
22.977,36
A-Net De÷er
92.371.857,01
B-Geçmiú Yllar Olumlu Faaliyet
Sonucu
C-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu
94.023.523,60
2.842.336,63
E-Ön Ödemeler
1.Bütçe Dú Avans ve Krediler
2.842.336,63
II.DURAN VARLIKLAR
A.Mali Duran Varlklar
1.Mal ve Hiz. Üreten Kurullar Yatrlan
Sermaye
B-Maddi Duran Varlklar
187.879.681,44
66.000,00
187.783.535,73
408.738,11
2.Tesis Makine ve Cihazlar
34.006.744,74
3.Taútlar
334.339,33
4.Demirbaúlar
18.677.530,57
5.Birikmiú Amortismanlar (-)
52.269.075,46
6.Yaplmakta Olan Yatrmlar
186.553.258,44
30.145,71
B-Maddi Olmayan Duran Varlklar
797.464,31
2.Di÷er Maddi olmayan Duran Varlklar
63.720,00
3.Birikmiú Amortismanlar (-)
831.038,60
AKTøF TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR
39.165.565,76
66.000,00
1.Arazi ve Arsalar
1.Haklar
225.560.946,37
238.707.595,76
15.256.197,92
PASøF TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR
238.707.595,76
15.256.197,92
93
Dönem sonu itibariyle toplam varlklar 238.707.595,76 TL olup, bunun
50.827.914,32 TL dönen, 187.879.681,44 TL si ise duran varlklardan oluúmaktadr.
Ksa vadeli alacak toplam 26.131.319,67 TL dr.
Dönem sonu itibariyle henüz geçici kabulü yaplmayan bu nedenle ilgili varlk
hesabna aktarlamayan ve yaplmakta olan yatrmlar hesabnda izlenen toplam
yatrm tutar 186.553.258,44 TL dr.
6.039.880,23 TL s ksa vadeli, 7.106.769,16 TL s uzun vadeli olmak üzere
toplam yabanc kaynaklar (yükümlülükler) 13.146.649,39 TL dr.
Öz Kaynak toplam ise 225.560.946,37 TL dr. Bu tutarn 39.165.565,76 TL s
Dönem Olumlu Faaliyet sonucundan, 186.395.380,61 TL s ise net de÷er ve geçmiú
yl olumlu faaliyet sonuçlarndan oluúmaktadr.
Faaliyet hesaplarna göre dönem sonunda 39.165.565,76 TL dönem olumlu
faaliyet sonucuna ulaúlmútr.
III.A.3.
Mali Denetim Sonuçlar
Üniversitemizce 2008 yl bütçesinde öngörülmüú olan hizmetler ile yatrmlarn
zamannda gerçekleútirilebilmesi için etkin bir bütçe uygulama süreci uygulanmútr.
Yaplan harcamalar, kurumsal amaç ve hedeflere uygun olarak 5018 sayl yasa
gere÷ince ödenek miktarlarmz dahilinde ve tasarruf tedbirleri do÷rultusunda,
kaynaklarn verimlilik ve etkinlik ilkelerine göre gerçekleútirilmiútir.
øç mali denetim, øç denetçi tarafndan yaplmaktadr.
Sayútay tarafndan yürütülmekte olan dú denetim 2008 yl itibari ile
yaplmamútr.
94
III.B. Performans Bilgileri
III.B.1.
Faaliyet ve Proje Bilgileri
III.B.1.1 Faaliyet Bilgileri
2008 yl Faaliyet Türü
Say
Ulusal Bilimsel Etkinlik Says
766
Uluslararas Bilimsel Etkinlik Says
350
Katlnan Çalútay(Workshop) Says
90
Katlnan Konferans Says
202
Katlnan Kongre Says
236
Katlnan Seminer Says
160
Katlnan Sempozyum Says
223
Katlnan Panel Says
93
Katlnan Toplant Says
102
Ulusal Sanatsal Etkinlik Says
168
Uluslararas Sanatsal Etkinlik Says
29
Sergi Says
41
Konser Says
60
Atölye Çalúmas Says
10
Gösteri Says
42
Uygulamal Sempozyum Says
9
Karma Sergi Says
22
Kiúisel Sergi Says
5
Ulusal Sportif Etkinlik Says
56
Uluslararas Sportif Etkinlik Says
8
Hakemlik | Juri Üyeli÷i Says
725
Dergi - Hakemlik | Juri Üyeli÷i Says
392
Konferans - Hakemlik | Juri Üyeli÷i Says
19
Sempozyum - Hakemlik | Juri Üyeli÷i Says
10
Panel - Hakemlik | Juri Üyeli÷i Says
15
95
Toplant - Hakemlik | Juri Üyeli÷i Says
28
Konser - Hakemlik | Juri Üyeli÷i Says
1
Sergi - Hakemlik | Juri Üyeli÷i Says
1
Yarúma - Hakemlik | Juri Üyeli÷i Says
33
Bilim | Sanat Ödül - Hakemlik | Juri Üyeli÷i Says
21
Ödül Says
66
Burs Says
9
Toplam Katlnan Kurs - E÷itim Says
127
Katlnan Kurs | Sertifika E÷itim Says
87
Katlnan E÷itim Semineri Says
39
Katlnan Kiúisel Geliúim E÷itim Semineri Says
97
Katlnan Bilgisayar | Teknik ve Endüstriyel E÷itim
Semineri Says
18
III.B.1.2Yaynlarla ølgili Faaliyet Bilgileri
Bilimsel Yaynlarmz
2008 yl Yayn Türü Faaliyet Raporu
Says
SCI Kapsaml Yayn Says
392
SCI Kapsaml Yayn Atf Says
160
SCI Kapsam Dúndaki Yayn Says
367
Toplam Bildiri Says
646
Ulusal Bildiri Says
333
Uluslaras Bildiri Says
311
Toplam Poster Says
275
Ulusal Poster Says
220
Uluslaras Poster Says
123
Toplam Kitap Türü Says
156
96
Kitap Says
67
Ders Notu Says
7
Kitap Bölüm Yazarl÷ Says
79
Toplam Proje Says
189
Devam Eden Proje Says
150
Biten Proje Says
30
Alnan Toplam Patent Says
5
Ulusal Patent Says
0
Uluslararas Patent Says
5
Editörlük Says
44
Yönetilen Tez Says
307
Yönetilen Doktora Tez Says
61
Yönetilen Yüksek Lisans Tez Says
192
Yönetilen Bitirme Tez Says
54
III.B.1.3Üniversiteler Arasnda Yaplan økili Anlaúmalar
Kocaeli Üniversitesi øle ERASMUS Kapsamnda Ö÷renim Hareketlili÷i økili
Antlaúmas Olan Üniversiteler (2008)
Ülke
Yüksekö÷retim Kurumu
Baúlangç
Bitiú
Almanya
Technische Universität Chemnitz
2007 - 2008
2010 - 2011
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Philipps-Universität Marburg
Universität Kassel
Universität Zu Köln
Universität Potsdam
Johann Wolfgang Goethe
Universität
2007 - 2008
2007 - 2008
2007 - 2008
2007 - 2008
2007 - 2008
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2009 - 2010
2007 - 2008
Almanya
Christian-Albrechts-Universität Zu 2007 - 2008
Kiel
2008 - 2009
Almanya
Fachhochschule Bochum Hochschule Für Technik Und
Wirtschaft
2007 - 2008
2009 - 2010
Almanya
Fachhochschule Frankfurt am
Main
2008-2009
2009-2010
97
Almanya
Universitat Duisburg Essen
2004-2005
2009-2010
Almanya
Almanya
Fachhochschule Südwestfalen
Humboldt Universitat zu Berlin
2007-2008
2007-2008
2012-2013
2009-2010
Almanya
Heinrich Heine Universitat
Düsseldorf
2007-2008
2009-2010
Almanya
Westfalische Wilhelms Universitat
Münster
2008-2009
2012-2013
Almanya
Almanya
Leipzig University
Fachhochschule Weihenstephan
2007-2008
2007-2008
2013-2014
2012-2013
Almanya
Eberhard Karls Universität
Tübingen
2007 - 2008
2012 - 2013
Avusturya
Medizinische Universitat Wien
2008 - 2008
2012-2013
Avusturya
Belçika
Universität Salzburg
Antwerpen University
2007 - 2008
2007-2008
2009 - 2010
2012-2013
Belçika
Bulgaristan
Bulgaristan
Universiteit Ghent
MT&M College
University of Food Technologies
2007-2008
2007 - 2008
2008-2009
2009-2010
2008 - 2009
2012-2013
Bulgaristan
American University of Bulgaria
2007-2008
2010-2011
Bulgaristan
Sofiiki Universitet ''Sveti Kliment
Ohridski'''
2007 - 2008
2012 - 2013
Çek
Zapadoceska Univerzita V Plzni
Cumhuriyeti
Çek
Sleska Universita V Opava
Cumhuriyeti
2008 - 2009
2008 - 2009
2007-2008
2009-2010
Çek
Univerzita Pardubice
Cumhuriyeti
2008 - 2009
2008 - 2009
Danimarka
Estonya
Estonya
Aalborg Universitet
Tallinn University
Rahvusvaheline Ülikool
Concordia Audentes
2007 - 2008
2008 - 2009
2008-2009
2012 - 2013
2012 - 2013
2012-2013
Finlandiya
Tamperen Teknillinen Yliopisto
2008-2009
2009-2010
Finlandiya
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
2008 - 2009
2008 - 2009
98
Fransa
Paris 13-Paris Nord
2007-2008
2012-2013
Fransa
Lycee Technique Nicolas
Bremontier Bordeaux
2008 - 2009
2008 - 2009
Fransa
Universite Sorbonne Nouvelle PARIS 3
Universitede Metz
Ifrass - Institut De Formation,
Recherche, Animation, Sanitaire
Et Social
2008 - 2009
2009 - 2010
2007-2008
2008 - 2009
2009-2010
2008 - 2009
Hollanda
Hollanda
Universiteit Maastricht
Technische Universiteit
Eindhoven
2007 - 2008
2008-2009
2007 - 2008
2012-2013
Hollanda
Radboud Universiteit Nijmegen
2007-2008
2010-2011
Hollanda
Hollanda
øngiltere
Utrecht University
Saxion Hogeschool Ijselland
University of Nottingham
2007-2008
2007 - 2008
2007-2008
2012-2013
2007 - 2008
2007-2008
øngiltere
ørlanda
University Of Portsmouth
Milltown Institute of Theology
and Philosophy
2007 - 2008
2008-2009
2008 - 2009
2011-2012
ørlanda
University College Dublin
National University Of Ireland,
Dublin
2008 - 2009
2008 - 2009
øspanya
øspanya
øspanya
øspanya
Universidad De Almeria
Universidad De Huelva
Universidad de Sevilla
Universitat Politecnica Catalunya
2007-2008
2007 - 2008
2007-2008
2008-2009
2012-2013
2012 - 2013
2012-2013
2010-2011
øspanya
Universidad de Granada
2007-2008
2012-2013
øspanya
øspanya
Universitat Rovira I Virgili
IMH Instituto de Maquina
Herramienta
2007 - 2008
2008 - 2009
2007 - 2013
2008 - 2009
øsveç
øsveç
Uppsala Universitet
Högskolan Dalarna University
2007 - 2008
2008-2009
2007 - 2008
2009-2010
øsveç
Lunds Universitet
2007-2008
2012-2013
Fransa
Fransa
99
øtalya
Universita Degli Studi Dell Aquila
2008-2009
2010-2011
øtalya
Università Degli Studi Di Genova
2007 - 2008
2008 - 2009
øtalya
Università Degli Studi Di Palermo
2007 - 2008
2007 - 2008
øtalya
Libera Accademia Di Belle Arti Di 2007 - 2008
Brescia Laba
2007 - 2008
øtalya
Accademia Di Belle Arti Di
Catania
Accademia Di Belle Arti Di
Ravenna
2007 - 2008
2012 - 2013
2007 - 2008
2007 - 2008
øtalya
øtalya
Università Di Bologna
Universita Degli Studi Dell
Insubria
2007 - 2008
2007 - 2008
2008 - 2009
2012-2013
øtalya
øtalya
øtalya
Universita Di Milano Bicocca
Universita Degli Studi Trieste
Universita Degli Studi Di Sassari
2008-2009
2008-2009
2007 - 2008
2012-2013
2012-2013
2012-2013
øtalya
Universita Degli Studi Di Firenze
2008-2009
2012-2013
øtalya
Universita Degli Studi Di Brescia
2008-2009
2012-2013
øtalya
Università Degli Studi Di Pavia
2008 - 2009
2008 - 2009
Letonya
Letonya
Litvanya
Baltijas Krievu Instituts
Latvijas Universitate
Kauno Technologijos
Universitetas
2007 - 2008
2007 - 2008
2007 - 2008
2007 - 2008
2008 - 2009
2007 - 2009
Macaristan
Budapesti Mûszaki És
Gazdasagtudomanyi Egyete
2008-2009
2012-2013
Macaristan
Polonya
Debreceni Egyetem
Uniwersytet Marii CurieSklodowskiej
2007 - 2008
2007 - 2008
2012 - 2013
2009 - 2010
Polonya
Politechnika Krakowska
2007 - 2008
2008 - 2009
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Politechnika Gdanska
Universytet Wroclawski
Uniwersytet Jagiellonski
Universytet Bialymstoku
Pomorska Akademia
Pedagogiczna
2008-2009
2007 - 2008
2007-2008
2007 - 2008
2008 - 2009
2009-2010
2012-2013
2011-2012
2012-2013
2008 - 2009
øtalya
100
Portekiz
Portekiz
Universidade Do Porto
Instituto Politécnico De Setubal
2007 - 2008
2008-2009
2012 - 2013
2012-2013
Portekiz
Portekiz
Romanya
Universidade De Lisboa
Instituto Politécnico De Leiria
Universitatea Tehnica George
Asachi Din Iassi
2007 - 2008
2008 - 2009
208-2009
2012 - 2013
2008 - 2009
2012-2013
Romanya
Universitatea ''Nicolae Titulescu'''
2008-2009
2012-2013
Romanya
Romanya
Universita Din Bucuresti
Universitatea ''Aurel Vlaicu'' Din
Arad'
2007-2008
2008 - 2009
2012-2013
2008 - 2009
Slovenya
Slovenya
Yunanistan
Mariboru University
Univerza V Ljubljani
Ethniko Metsovio Polytechnio
(E.M.P)
2007-2008
2007 - 2008
2007 - 2008
2008-2009
2009 - 2010
2012 - 2013
Yunanistan
Yunanistan
Panepistimio Kritis
Aristoteleio Panepistimio
Thessalonikis
2007 - 2008
2008 - 2009
2008 - 2009
2009 - 2010
*Erasmus økili Anlaúmalar "Bölümler" baznda yaplr ve üniversitedeki tüm
bölümler için geçerli de÷ildir.
Kocaeli Üniversitesi øle ERASMUS Kapsamnda Staj Hareketlili÷i Antlaúmas Olan
øúletmeler (2008)
Ülke
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
øúletme
Effort International Handels Gmbh
Württembergische Versicherung
Beng E.V.Bettenhausener
Frauengruppe International
Sozial Und Sprachendienst
Sig'nal Iduna Insurance
Unikassel Versitat
Auto-Experts Uyar
Aytec Sonderkugelhahne
Benteler Stahl/Rohr
Helmholtz Center for Enviromental
Research -UFZ
Martin Engineering GmbH Deutschland
DAS Medical Facility Management
GmbH
Baúlangç
2008
2008
2008
Bitiú
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
101
Almanya
Avusturya
Bulgaristan
Bulgaristan
Çek
Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Finlandiya
Fransa
Fransa
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
øngiltere
øngiltere
øngiltere
øngiltere
øngiltere
øngiltere
øngiltere
øngiltere
øspanya
øspanya
øspanya
øspanya
øspanya
Romanya
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Dr. Robert Eckert Schulen Ag
Tiroler Fachberufsschule St. Nikolaus
Egeya-Sumer Salim ST
Radio Pasa
Artory- Consultng, S.V.O
2008
2008
2008
2008
2008
2012
2012
2008
2008
2010
COWI A/S
Tampere University of Technology
Isfae
Lisi Aerospace
L'asseblee Citoyenne Des Originaires
De Turque- L'acort
Good Nuts Holland Bv
Coeurtel BV
Allied Mineral Products Europe B.V.
University of Twente
Roc Van Amsterdam Gooi En
Vechstreek
Erasmus Medical Center
Theater Rast
Londonhood International Trading
Areva T&D
Tulip Holidays
Oxford Vision
Auto Id Services Ltd.
Red Tv
River Habitat
Claim Time Solicitors
Universidad De Huelva
Asociacion Juvenil Intercambia
Miquel Angel Lacomba Segui
Imh Instituto De Maquina Herramiente
Editoral La Casa De Espana, S.L
Teatrul Tony Bulandra Targoviste
Polytropon Automation Systems
The Center Of Asia Minor Studies
Archipelagos
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2012
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2008
2010
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2009
Kocaeli Üniversitesinin ERASMUS Kapsam Dúnda Uluslararas Üniversiteler ile
Yaplan E÷itim-Ö÷retim økili øúbirli÷i Antlaúmalar (2008)
Ülke
Yüksekö÷retim Kurumu
Estonya
Talinn Universitesi
Kazakistan Al-Farabi Kazakh National
Kazakistan Kostanay State Universitesi
Ukrayna
Odessa National Maritime University
102
Almanya
Belçika
Bulgaristan
Kore
Kazakistan
Krgzistan
Kazakistan
Fachhochshule Frankfurt/Main
Hasselt University
Technical University of Varna
Pukyong National University
Karandi Bolashak University
Kashgarli Mahmud Barskani Eastern University
Kazakistan Gumilev Eurasia National University
Kocaeli Üniversitesinde ERASMUS Programndan Yararlanan
Ö÷renciler (2008)
Erasmus Program øle Ö÷renim Hareketlili÷i Kapsamnda Yurtdúna
Gönderilen Ö÷renci
Erasmus Program øle Ö÷renim Hareketlili÷i Kapsamnda
Yurtdúndan Gelen Ö÷renci
Erasmus Program øle Staj Hareketlili÷i Kapsamnda Yurtdúna
Gönderilen Ö÷renci
Says
Kocaeli Üniversitesinde Uluslar aras Antlaúmalar (2008)
Says
Erasmus Kapsamnda Yaplan Uluslararas Antlaúma (Ö÷renim)
Erasmus Kapsamnda Yaplan Uluslararas Antlaúma (Staj)
Erasmus Program Dúnda Yaplan Uluslararas øúbirli÷i Anlaúma
160
29
67
96
46
11
Ulusal E÷itim-Ö÷retim Antlaúmamz Olan Üniversiteler
Kocaeli Üniversitesi øle Ulusal E÷itim-Ö÷retim Antlaúmas Olan Üniversiteler
Abant øzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Bahçeúehir Üniversitesi
Baúkent Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupnar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gaziosmanpaúa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Harran Üniversitesi
ønönü Üniversitesi
103
østanbul Teknik Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraú Sütçü ømam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Ondokuz Mays Üniversitesi
Ortado÷u Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uluda÷ Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Yaúar Üniversitesi
Yüzüncü Yl Üniversitesi
III.B.1.4 Proje Bilgileri
Bilimsel Araútrma Proje Says (2008)
Projeler
Önceki
Yldan
Devreden
Proje
Yl
øçinde
Eklenen
Proje
Toplam
Yl øçinde
Tamamlanan
Proje
-
1
1
-
2.000.000,00
34
20
54
10
5.028.448,71
3
1
4
-
1.258.991,50
BøLøMSEL ARAùTIRMA
PROJELERø
DøöER
39
44
83
3
3.074.500,00
1
4
5
-
425.766,00
TOPLAM
77
70
147
13
11.787.706,21
DPT
TÜBøTAK
A.B.*
Toplam
Ödenek
TL
*AB projeleri 2008 yl proje tutar 585.278 EURO olup 31.12.2008 tarihi itibariyle merkez bankas
satú kuru esas alnarak hesaplanmútr.
104
-Kocaeli Üniversitesi tarafndan yürütülen Tübitak destekli projeler
2008 Ylnda TÜBøTAK, DPT ve Üniversitemiz tarafndan desteklenen ve iúlemleri
Üniversitemiz tarafndan yürütülen Bilimsel ve Teknolojik Araútrma Projeleri :
Müh. Fak.
Jeoloji
Müh.Böl.
Sonuçland
Araútrma
Yo÷un bakom ünitelerinden izole
edilmiú
olan
Pseudomonas
aeruginosa suúlarnda beta-laktam
antibiyotik direnci ile iliúkili
integronlarn tanmlanmas
Yrd.Doç.Dr.
Fatma BUDAK
Tp Fak.
Mikrobiyoloji
ABD.
Sonuçland
Alternatif Bir Yakt Olan Biyo
Dizel'in Yanma Karakteristiklerinin
NOx
Oluúumuna
Etkisinin
øncelenmesi
Doç. Dr.
Mustafa
ÇANAKÇI
Teknik E÷t. Fak.
Makine E÷t. Böl.
Sonuçland
Ortaklar - Germencik Yöresinin
Neotektonik øncelemesi
Doç. Dr.
Ö.
Feyzi GÜRER
Müh. Fak.
Jeoloji Müh.
Böl.
Sonuçland
Kat Atk Depolama Gazndaki
Organik Bileúiklerin Belirlenmesi
ve
Sa÷lk
Risklerinin
De÷erlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr.
Ertan
DURMUùOöLU
Müh. Fak. Çevre
Müh. Böl.
Sonuçland
Azeotrpik
Karúmlarn
Pervaporasyonla
Ayrlmasnda
Dolgulu
Membranlarn
Pervaporasyon
Performansna
Etkilerinin øncelenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Nilüfer DURMAZ
HøLMøOöLU
Müh. Fak.
Kimya
Müh. Böl.
Yürürlükte
Parkin
Genlerinin
ønsan
Hücrelerinde
Kontrollü
Ekspresyonunun
Hücreler
ve
Organeller Üzerindeki Etkisi
Yrd. Doç. Dr.
Murat KASAP
Tp. Fak.
Histoloji ve
Embriyoloji
ABD.
Yürürlükte
X-Iún ile Kzlötesi Bölgesi
Arasnda Yaylan Elektromanyetik
Spektrumlarn
Kaydedilmesine
Yönelik
Spektrometrelerin
Tasarm ve Gerçeklenmesi
Prof. Dr.
Arif DEMøR
Fen - Edb. Fak.
Fizik Böl.
Sonuçland
TÜRÜ
Araútrma
Yrd. Doç. Dr.
Ercan
ALDANMAZ
Araútrma
104Y171
104S337
104M372
Supra-Subduction Zonlarda (SSZ),
Manto Ergimesi ve Ergiyik-Kat
Etkileúimi Proseslerinin Platinyum
Grubu Elementler (PGE) ve Re-Os
øzotoplar
Kullanlarak
Modellenmesi:
Bat
Türkiye
Ofiyolit
Komplekslerinden
Örnekler
Araútrma
8
DURUM
U
Araútrma
7
FAKÜLTE
/BÖLÜM
Kariyer
6
PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ
Kariyer
5
PROJE ADI
Araútrma
4
105Y059
3
104Y378
2
104M211
1
104S217
NO
104T158
SI
PROJE NO
TÜBøTAK DESTEKLø PROJELER
105
Araútrma
Araútrma
Yrd. Doç.Dr.
Suzan
PASVANOöLU
Müh. Fak.
Jeoloji
Müh. Böl.
Yürürlükte
Araútrma
Gda
Ürünlerinde
PCDD/F
Konsantrasyonlarnn Belirlenmesi
ve Risk Analizi
Yrd. Doç. Dr.
Aykan
KARADEMøR
Müh. Fak. Çevre
Müh. Böl.
Sonuçland
Kariyer
Karst Akifer Ortamlarnda DNAPL
Kirlili÷inin
Temizlenmesi:
Potasyum Permanagatl Yerinde
Kimyasal
Oksidasyon
Teknolojisinin Performans
Yrd.Doç.Dr.
ørfan YOLCUBAL
Müh. Fak.
Jeoloji
Müh. Böl.
Yürürlükte
Araútrma
Neojen Borat Yataklarnn Toprak
Jeokimyas ile Prospeksiyonu,
Hedef
Saptamada
Yöntem
Geliútirme
Prof. Dr.
Selçuk TOKEL
Müh. Fak.
Jeoloji Müh.
Böl.
Sonuçland
Araútrma
104Y325
104Y167
104O121
104Y063
105Y092
Terme (Krúehir) ve Kozakl
(Nevúehir) Scak ve Mineralli
Sularnn
Karúlaútrmal
øncelenmesi
Sodyum Borhidrürden Hidrojen
Eldesi øçin kat Katalizör tasarm
ve Geliútirilmesi
Prof. Dr.
A. Nilgün AKIN
Müh. Fak.
Kimya Müh.
Böl.
Sonuçland
Araútrma
19
Yürürlükte
Kuark-Gluon Plazma Ortamnda
Hadron Üretimi ve Hadron
Bozunumlarnn øncelenmesi
Prof. Dr.
Elúen VELø
Fen - Edb. Fak.
Fizik Böl.
Yürürlükte
Araútrma
18
Müh. Fak.
Jeofizik Müh.
Böl.
Mineral Dolgu Maddeleri øle
Poliolefin Borularn Ksa ve Uzun
Süreli øç Basnç Performans
Özelliklerinin Optimizasyonu
Yrd. Doç. Dr.
ùenol ùAHøN
Müh. Fak.
Makine Müh.
Böl.
Yürürlükte
Kariyer
17
Prof. Dr.
ùerif BARIù
Da÷tlmú
Elektrik
Üretim
Sistemlerinde Kontrol, Koruma,
Güvenilirlik
ve
Kalite
Fonksiyonlarnn øncelenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Ayúen BASA
ARSOY
Müh. Fak.
Elektrik
Müh.Böl.
Yürürlükte
Araútrma
16
Kuzey Anadolu Fay Sistemi,
Geyve-Gemlik
Arasndaki
Bölgenin Tektonik Geometrisinin
Üç Boyutlu Derinlik Hz Yapsnn
Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle
Belirlenmesi
Bor Alaúmlama øle Takm Çeli÷i
Geliútirilmesi, Döküm ve Toz
Metalurjik Takm øle Kalp
Çeliklerinde Uygulama
Prof. Dr.
ùadi KARAGÖZ
Müh. Fak.
Metalurji ve
Mlz. Müh. Böl.
Sonuçland
Araútrma
15
105M350
14
105T131
13
105M220
12
105E105
11
105M343
10
106M231
9
øleri Teknoloji
Muhtevasnn
Geoteknik
Getirece÷i
ørdelenmesi
Doç. Dr.
Sami ARSOY
Müh. Fak. ønúaat
Müh.Böl.
Yürürlükte
øle Zemin Su
Belirlenmesinin
Mühendisli÷ine
ønovasyonlarn
106
Araútrma
Araútrma
Yrd. Doç. Dr.
Nezahat BOZ
Müh. Fak.
Kimya Müh.
Böl.
Yürürlükte
Araútrma
Endoparazitoit Pimpla Turionellae
Zehirinin
ve
Parazitlenmenin
Konak
Hemolenf
Proteinleri,
Serbest
Aminoasitleri
ve
Hemositlerine Etkileri
Yrd. Doç. Dr.
Fevzi UÇKAN
Fen - Edb. Fak.
Biyoloji Böl.
Yürürlükte
1007-Kamu
Yakt Pilli Mikro Kojenerasyon
Sistemi
(1007 - KAMU PROJESø / ANA
PROJE NO : 105G217)
Yrd. Doç. Dr.
Nesrin OLTEN
Müh. Fak.
Kimya Müh.
Böl.
Yürürlükte
Araútrma
Alev Hidrolizi Yöntemiyle Nano
Büyüklükte Malzeme Sentezi,
Karakterizasyonu ve Katalitik
Yanma
Uygulamalar
øçin
Performans Testleri
Yrd. Doç. Dr.
Nesrin OLTEN
Müh. Fak.
Kimya Müh.
Böl.
Yürürlükte
Kariyer
106M280
106M041
106T255
106G039
106M232
Atk Yemeklik Ya÷larn ve Bitkisel
Ya÷larn
Transesterifikasyon
Reaksiyon øçin Uygun Katalizör
Tasarm ve Kinetik Çalúmalar
Hidrojen
Depolama
Ve
Nanoteknolojik Uygulamalar øçin
Tek Ve Çok Duvarl Karbon
Nanotüplerin Eldesi Ve Polimerler
Kullanlarak
Fonksiyonlaútrlmasyla
Reaktifliklerin Arttrlmas
Yrd. Doç. Dr.
Nalan TEKøN
Fen - Edb. Fak.
Kimya Böl.
Yürürlükte
Kariyer
30
Yürürlükte
Karbon Nanomalzemelerin CVD
Yöntemiyle Eldesi øçin CVD
Reaktörünün Kurulmas: Yakt
Pilleri øçin Katalizör Geliútirme,
Hidrojen
Depolama
ve
Nanoteknolojik Uygulamalar øçin
Nanotüplerin Saflandrlmas
Yrd. Doç. Dr.
Saadet KAYIRAN
BEYAZ
Fen - Edb. Fak.
Kimya Böl.
Yürürlükte
Kariyer
29
Müh. Fak.
Mekatronik
Müh.Böl.
Orta Anadolu Kristalin Masifi Ve
Pontid
Kuúa÷
Arasndaki
Ofiyolitik Kayaçlarn Jeokimyasal,
Jeokronolojik
Ve
Petrolojik
Özellikleri
Yrd. Doç. Dr.
Ömer Faruk
ÇELøK
Müh. Fak.
Jeoloji Müh.
Böl.
Yürürlükte
1007-Kamu
28
Yrd. Doç. Dr.
H. Metin
ERTUNÇ
Bitkisel ve Hayvansal Atklardan
Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji
Üretim
Sisteminde
Kullanm
(BøYOGAZ) ( 1007 - KAMU
PROJESø / ANA PROJE NO :
106G112 )
Prof. Dr.
Halil øbrahim
SARAÇ
Müh. Fak.
Makine Müh.
Böl.
Yürürlükte
Araútrma
27
Rulman
Arzalarnn
Gerçek
Zamanda
Analizi
ve
Arza
Kaynaklarnn Tespit Edilmesi
HiperSpektral
Snflandrma,
Bölütleme ve Tanma (HISSET)
Prof. Dr.
Sarp
ERTÜRK
Müh. Fak.
Elektronik ve
Hab. Müh. Böl.
Yürürlükte
Araútrma
26
106T497
25
106T502
24
106Y222
23
107G022
22
107E011
21
107M148
20
Yüksek Hassasiyetli 6 Serbestlik
Dereceli Paralel Robot Uygulamas
Doç. Dr.
Zafer
BøNGÜL
Müh. Fak.
Mekatronik
Müh. Böl.
Yürürlükte
107
Kariyer
Araútrma
Prof. Dr.
Erdal KARAÖZ
Tp Fak. Kök
Hücre ve Gen
Tedavileri
Arú.ve
Uyg.Merkezi
Yürürlükte
Araútrma
Nanosaniye Lazer Kullanlarak
Malzemelerin
Mikro
Ölçekte
øúlenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Elif KAÇAR
Fen - Edb. Fak.
Fizik Böl.
Yürürlükte
Araútrma
En Uygun Süzgeçleme Temelli
Çoklu Tanmlamal Kodlama
Yrd. Doç. Dr.
O÷uzhan URHAN
Müh.Fak.
Elektronik ve
Hab.Müh.Böl.
Yürürlükte
1007-Kamu
Francisella Tularensis (Tularemi)
Tansnda
Kullanlmak
Üzere
Kantitatif PCR Kiti Geliútirilmesi
Doç. Dr. Aynur
KARADENøZLø
Tp Fak.
Mikrobiyoloji
ABD.
Yürürlükte
Kariyer
107M327
107S276
107T566
107E155
107G255
Kemik øli÷i Kökenli Mezenkimal
Kök Hücrelerinin Sçan Pankreas
Adacklar ile Ko - Kültürünün
ønsülin
Üreten
Hücrelere
Farkllaúma Potansiyeline Etkisi
Elektronik Anahtarlamal Çok
Fonksiyonlu
Anten
Paneli
(EAÇAP) Tasarm Ve Üretimi
Doç. Dr. Yunus
Emre ERDEMLø
Teknik E÷t.Fak.
Elo.Bilg.E÷t.Böl.
Yürürlükte
Kariyer
41
Yürürlükte
øzmit Körfezi Sediment Ve Biyota
Örneklerinde
Çevresel
Kirleticilerin
Belirlenmesi,
øzlenmesi Ve Alc Ortam Kaynak
Belirleme Modelinin Uygulanmas
Yrd. Doç. Dr.
Halim Aytekin
ERGÜL
Fen-Edb.Fak.
Biyoloji Böl.
Yürürlükte
Hzl Destek
40
Teknik E÷t. Fak.
Makine E÷t. Böl.
Kontrollü Ovaryen Stimulasyon
Uygulanmú Sçanlarda Sildenafil
Sitratn
Endometriyum
Reseptivitesinde Rol Oynayan
Faktörlere Etkisi
Doç. Dr. Serdar
FøLøZ
Tp Fak.
Histoloji ve
Embriyoloji
ABD.
Yürürlükte
Araútrma
39
Yrd. Doç. Dr.
Yasin KøùøOöLU
Eksenel Akl Sürekli Mknatsl
Motorlarda Minimum Vuruntu
Momenti Için Optimum Rotor
Yapsnn Belirlenmesi Ve Vuruntu
Momentinin
Deneysel
Olarak
Do÷rulanmas
Yrd. Doç. Dr.
Metin AYDIN
Müh. Fak.
Mekatronik
Müh. Böl.
Yürürlükte
øúbirli÷i
38
ønsan
Omurgasnn
ve
Diz
Ekleminin Bilgisayarl Tomografi
Görüntüleri Kullanlarak 3 Boyutlu
Kat Modellemesi, Analizi ve
Ameliyatla Düzeltmelere Öncülük
Etmek
øyonizasyonlu Radyasyona Maruz
Kalmú Lösemilerin Sitomorfolojik,
ømmunokimyasal ve Moleküler
Biyolojik Özellikleri
Yrd. Doç. Dr.
Hakan SAVLI
Tp Fak. Tbbi
Genetik ABD.
Yürürlükte
Araútrma
37
107E198
36
107Y261
35
107S444
34
108E051
33
107S131
32
108M132
31
Dizel Motor Tahrikli R134a
So÷utucu Akúkanl Otomobil Is
Pompasnn Çeúitli Is Kaynaklar
øçin Deneysel Performans Analizi
Doç. Dr. Murat
HOùÖZ
Teknik E÷t. Fak.
Makine E÷t.Böl.
Yürürlükte
108
Araútrma
Hzl Destek
Doç. Dr. Ufuk
YILDIZ
Fen - Edb. Fak.
Kimya Böl.
Yürürlükte
Araútrma
Evsel, Tehlikeli Ve Endüstriyel
Kat
Atk
Sznt
Sularnn
Elektrokimyasal Yöntemler øle
Artlabilirli÷inin øncelenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Sevil VELø
Müh. Fak. Çevre
Müh. Böl.
Yürürlükte
Araútrma
P-Prosesle Ilgili A>112 Izotoplarn
Yüklü
Parçack
Yakalama
Reaksiyon
Tesir
Kesitlerinin
Ölçümleri
Doç. Dr. Nalan
GÜRAY
Fen –– Edb.Fak.
Fizik Böl.
Yürürlükte
Araútrma
Lineer
ve
Lineer
Olmayan
Parabolik Denklemleri øçin, Ek
Koúulu
øntegral
Operatörlerle
Verilmiú
Ters
Problemlerin
Çözümü Ve Su Kirlili÷i Problemi
øle øyon Transferi Problemine
Uygulamalar
Prof. Dr. Alemdar
HASANOöLU
Fen –– Edb.Fak.
Matematik Böl.
Yürürlükte
Araútrma
108E083
108T282
106Y151
108T508
108T332
Atk
Sulardan
A÷r
Metal
øyonlarnn Uzaklaútrlmas Ve
Geri Kazanlmas
Plaka Içi Magmalarn Manto
Kaynaklarnda
Eski
Plaka
Dalmnn Radyojenik Izleri: Bat
Türkiye, Geç Miyosen-Kuaterner
Alkali Primitif Bazaltlarn Siderofil
Element
Ve
Re-Os
Izotop
Sistematiklerinin Incelenmesi
Doç. Dr. Ercan
ALDANMAZ
Müh. Fak.
Jeoloji Müh.
Böl.
Yürürlükte
Hzl Destek
52
Yürürlükte
3-oksopropannitrillerin Seryum(iv)
Amonyum
Nitrat
Aracl÷yla
Konjuge Alkenlerle Radikalik
Halkalaúma Reaksiyonlar
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet YILMAZ
Fen - Edb. Fak.
Kimya Böl.
Yürürlükte
Araútrma
51
Teknik E÷t. Fak.
Elektrik E÷t.Böl.
Lastik Sanayinde Çeúitli Amaçlarla
Kullanlan Nanokristalin ZnO
Tozlarn
Yar
Kimyasal
Yöntemlerle Üretimi
Doç. Dr. Ömer
YILDIZ
Müh. Fak.
Metalurji ve
Malzeme Müh.
Böl.
Yürürlükte
4002-Bilim
50
Doç. Dr. Engin
ÖZDEMøR
Fiziksel Olaylarn E÷lenceli ve
Görsel Sunumu
Prof. Dr. Elúen
VELø
Fen - Edb. Fak.
Fizik Böl.
Yürürlükte
Araútrma
49
3-Fazli 4-Telli Sistemlerde Güç
Kalitesi Düzeltimi øçin Birleúik
Seri-Paralel Aktif Filtre Sisteminin
Tasarimi
Denetimi
Ve
Gerçekleútirilmesi
Kazk
Hasarlarnn
ønovatif
Yaklaúmla Hzl Belirlenmesi
Doç. Dr. Sami
ARSOY
Müh. Fak. ønúaat
Müh. Böl.
Yürürlükte
Araútrma
48
108Y202
47
108T305
46
108M124
45
108B020
44
108M297
43
108S196
42
Genetik Absans Epilepsili Wag/Rij
Sçanlarda
Epileptogenez
Sürecinin, Absans ve Limbik
Epilepsi Örneklerinde, Bölgesel ve
Moleküler Düzeyde Proteomiks
Yöntemi ile Araútrmas
Yrd. Doç. Dr.
Ayúe KARSON
Tp Fak.
Fizyoloji ABD.
Yürürlükte
109
Araútrma
107K538
54
Mu÷la –– Yata÷an Havzas ve
Çevresinin
Neotektonik
øncelenmesi
Doç. Dr. Ömer
Feyzi GÜRER
Müh. Fak.
Jeoloji Müh.
Böl.
Yürürlükte
Araútrma
108Y277
53
Afetlere
Yönelik
Psikososyal
Hizmetler
Alannda
Kapasite
Geliútirme
Amaçl
Türkiye
Pakistan øúbirli÷i Projesi
Prof. Dr. Ahmet
Tamer AKER
Tp Fak.
Psikiyatri ABD.
Yürürlükte
SANAYø VE TøCARET BAKANLIöI DESTEKLø PROJELER
SIRA
NO
PROJE NO
TÜRÜ
PROJE ADI
PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ
FAKÜLTE
/BÖLÜM
DURUMU
1
00126.STZ.20072
SAN-
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet
YILMAZ
Müh. Fak.
Elo.
Hab.Müh.
Böl.
Yürürlükte
2
00262.STZ.20081
SANTEZ
Mikroiúlemci
Denetimli
Multifrequency Özellikli
Ultrasonik
Temizleme
makinesi Prototip Tasarm
ve Üretimi
( ULTRATEM–– 007 )
Plastik Cerrahide Ameliyat
Planlamas için 3 –– B
Tarayc
Yrd. Doç. Dr.
O÷uzhan
URHAN
Müh. Fak.
Elo.
Hab.Müh.
Böl.
Yürürlükte
3
00324.STZ.20082
SANTEZ
øris Kamera
Yrd. Doç. Dr.
M. Kemal
GÜLLÜ
Müh. Fak.
Elo.
Hab.Müh.
Böl.
Yürürlükte
DøöER PROJELER ( BELEDøYE, SANAYø KURULUùLARI - AR-GE PROJE
PAZARI )
SIRA
NO
PROJE NO
TÜRÜ
PROJE ADI
PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ
FAKÜLTE
/BÖLÜM
DURUMU
1
2008 APP
001
Ar-Ge
Prof. Dr. Haluk
KONAK
Müh. Fak.
Jeodezi
Müh. Böl.
Yürürlükte
2
2008 APP
002
Ar-Ge
øzgaz Do÷algaz Altyapsnn
Ulusal Jeodezik A÷lar ve Arazi
Bilgi Sistemi ile øzlenmesi
Atk Yemek Ya÷larnn
Karakterizasyonu ve Alternatif
Yakt Olarak De÷erlendirilmesi
Doç. Dr.
Mustafa
ÇANAKÇI
Teknik
E÷t. Fak.
Makine
E÷t. Böl.
Yürürlükte
110
7
8
TÜRÜ
Araútrma
Altyap
Araútrma Altyap
2008K120800
2003K120790
2003K120790
Araútrma
Altyap
Araútrma
Altyap
Araútrma
Altyap
Araútrma
Altyap
Araútrma Altyap
6
Araútrma Altyap
5
2003K120790
4
2003K120790
3
2003K120790
2
2003K120790
1
2003K120790
SIRA
NO
PROJE NO
DPT DESTEKLø PROJELER
PROJE ADI
PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ
FAKÜLTE
/BÖLÜM
DURUMU
øleri
Disiplinler
Aras
Araútrma Laboratuarlar (
øDEAL )
Prof. Dr. Arif DEMøR
Rektörlük
Yürürlükte
YENø
øLAÇLARIN
EPøLEPSø
TEDAVøSøNDEKø
ROLÜNÜN
MOLEKÜLER
VE
BøYOTEKNOLOJøK
YÖNTEMLERLE
ARAùTIRILMASI
KAöIT
ENDÜSTRøSø
ATIKSULARINDA
ADSORBLANABøLøR
ORGANøK
HALOJENLERøN
GøDERøMø
GÖRÜNTÜ
øùLEME
KONTROLLÜ Nd : YAG
LAZER
øLE
ENDÜSTRøYEL
MALZEMELERøN
øùLENMESø
PROF. DR. SEZER ù.
KOMSUOöLU
Tp Fakültesi
Tp Fakültesi
Sonuçland
YRD. DOÇ. DR.
SEVøL VELø
Mühendislik
Fakültesi
Çevre
Mühendisli÷i
Sonuçland
PROF. DR.
ARøF DEMøR
FenEdebiyat
Fakültesi
Fizik
Sonuçland
YAPAY
RESEPTÖR
ÖZELLøöøNE
SAHøP
YENø KÜKÜRBøTÜRÜL
TÜREVL.
SEN.
VE
KARAKT. (ÖYP)
ODTÜ
YÜRÜTÜCÜLÜöÜNDE
YRD.DOÇ.DR.
NESLøHAN ùAKø
FenEdebiyat
Fakültesi
Kimya
Sonuçland
BENZøN
OKTAN
YÜKSELTøCøSø
DøøZOBÜTENøN
ÜRETøMø
øÇøN
KATALøZÖR SEÇøMø VE
KøNETøK ÇALIùMALAR
(ÖYP)
SUPERHYROPHOBIC
YÜZEYLER ÜZERøNDE
SIVI
VE
GAZ
AKIùKANLARININ
øNCELENMESø
VE
MÜHENDøSLøK
UYGULAMA
ALANLARININ
ARAùTIRILMASI
5
EKSEN
Cnc
FREZELEME
OPERASYONLARINDA
øùLENEN
YÜZEYøN
KALøTESøNø
PROSES
OPTøMøZASYONU
øLE
ARTTIRAN BøR SøSTEM
GELøùTøRME
ODTÜ
YÜRÜTÜCÜLÜöÜNDE
YRD. DOÇ. DR.
NEZAHAT BOZ
Mühendislik
Fakültesi
Kimya
Mühendisli÷i
Sonuçland
YRD. DOÇ. DR.
HASAN KARABAY
Mühendislik
Fakültesi
Makine
Mühendisli÷i
Sonuçland
YRD. DOÇ. DR.
CÜNEYT OYSU
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisli÷i
Sonuçland
111
15
16
Araútrma Altyap
Araútrma Altyap
Araútrma
Altyap
98K122290
2003K120790
2003K120790
2003K120790
Araútrma
Altyap
Araútrma
Altyap
Araútrma
Altyap
Araútrma Altyap
14
Araútrma
Altyap
13
2003K120790
12
2003K120790
11
2002K210440
10
2001K120870
9
KOMPOZøT
ÜRETøMøNDE
KULLANILAN
TERMOSET
MATRøS
REÇøNELERøNøN
KøMYASAL
MODøFøKASYONU
VE
ELDE
EDøLEN
ÜRÜNLERøN TERMAL,
MORFOLOJøK
VE
MEKANøK
ÖZELLøKLERøNøN
øNCELENMESø
METAL
BOYA
ENDÜSTRøSø
ATIKLARINDAN
BESø
YEMLERø
KATKISI
OLARAK KULLANILAN
øNORGANøK
VE
ORGANøK
ESASLI
MøNERAL
ÇøNKO
KOMPLEKSø ÜRETøMø
NANO
KRøSTALøN
ELMAS
TOZUNUN
TANK
PALET
LASTøKLERøNDE
TAKVøYE MALZEMESø
OLARAK
KULLANILMASI
SMART ANTENLø 3.
NESøL
GEZGøN
HABERLEùME SøSTEMø
TEMEL
ALICI-VERøCø
øSTASYONU
PROF. DR.
øSMAøL CÜRGÜL
Mühendislik
Fakültesi
Makine
Mühendisli÷i
Sonuçland
YRD. DOÇ. DR.
øBRAHøM ÜNAL
Mühendislik
Fakültesi
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisli÷i
Sonuçland
YRD. DOÇ. DR.
ùEYDA POLAT
Mühendislik
Fakültesi
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisli÷i
Sonuçland
PROF. DR.
HASAN DøNÇER
Mühendislik
Fakültesi
Elektronik
ve
Haberleúme
Mühendisli÷i
Sonuçland
øÇTEN
YANMALI
MOTORLARIN YANMA
ODASINDA
TURBULANS
ARAùTIRILMASI
DOÇ. DR.
AHMET ERDøL
Müh.Fak.
Mekatronik
Müh.Böl.
Sonuçland
KATI OKSøT YAKIT
PøLLERøNøN
ÜRETøM
TEKNOLOJøSøNøN
GELøùTøRøLMESø
VE
ENDÜSTRøYEL
UYGULAMASI
YRD. DOÇ. DR.
ÖMER YILDIZ
Mühendislik
Fakültesi
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisli÷i
Sonuçland
POLøSøKLøK AROMATøK
HøDROKARBON (PAH)
OLUùUM VE YOKOLMA
KøNETøK
MEKANøZMALARININ
ÇAPRAZ
AKIùLI
DøFÜZYON
ALEVLERøNDE
øNCELENMESø
øZMøT VE CøVARININ
CBS TABANLI SøSMøK
MøKRO BÖLGELEMESø
YRD. DOÇ. DR.
NESRøN OLTEN
Mühendislik
Fakültesi
Kimya
Mühendisli÷i
Sonuçland
PROF. DR.
M. FIRAT ÖZER
Mühendislik
Fakültesi
Jeofizik
Mühendisli÷i
Sonuçland
112
20
Araútrma
Altyap
Araútrma
Altyap
2001K120870
Araútrma
Altyap
2003K120790
Araútrma
Altyap
19
2003K120790
18
2003K120790
17
STENT
ÜRETøMø
AMACIYLA
Tø-ESALI
ALAùIMLARIN PVD øLE
KAPLANARAK UYGUN
BøR
KOMPOZøT
MALZEME
GELøùTøRøLMESø
ELMAS-MATRøS
BAöLANTISININ
GÜÇLENDøRøLMESø øLE
ELMAS
KESøCø
TAKIMLARDA
PERFORMANSIN
ARTTIRILMASI
BOR ALAùIMLI TOZ
METALURJøK
VE
DÖKÜM TAKIM øLE
KALIP ÇELøKLERøNøN
GELøùTøRøLMESø
KATI OKSøT YAKIT
PøLLERøNøN
ÜRETøM
TEKNOLOJøSøNøN
GELøùTøRøLMESø
VE
ENDÜSTRøYEL
UYGULAMASI
PROF. DR.
ùADø KARAGÖZ
Mühendislik
Fakültesi
Metalurji ve
Malzeme
Müh.
Sonuçland
DOÇ. DR.
MUZAFFER ZEREN
Mühendislik
Fakültesi
Metalurji ve
Malzeme
Müh.
Sonuçland
PROF. DR.
ùADø KARAGÖZ
Mühendislik
Fakültesi
Metalurji ve
Malzeme
Müh.
Sonuçland
YRD. DOÇ. DR.
HÜSEYøN SOYKAN
Mühendislik
Fakültesi
Metalurji ve
Malzeme
Müh.
Sonuçland
2
3
4
PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ
FAKÜLTE
DURUMU
A3
Nöronal Nitrik Oksid Sentaz
ønhibitörü
1-(2
Trifluoromethylphenyl)ømidazole
(TRøM)
‘‘Ün
Fensiklidin’’in
Sçanlarda Ön-Uyaran Aracl
ønhibisyonda
Neden
Oldu÷u
Bozukluk Üzerindeki Etkilerinin
Araútrlmas.
Prof. Dr. Güner
ULAK
Tp Fakültesi
Yürürlükte
A3
Atipik Antipsikotik ølaçlarn Su
Labirenti, Iúnsal Kollu Labirent
Ve Yeni Obje Tanma Testlerinde
Ö÷renme Ve Bellek Üzerine
Etkileri
Prof. Dr. Güner
ULAK
Tp Fakültesi
Yürürlükte
A3
Dobutamin øle Stres Kardiak MR
ønceleme
Prof. Dr. Ali
DEMøRCø
Tp Fakültesi
Yürürlükte
A3
ønmeli Hastalarda Transkraniyal
Do÷ru
Akm
Stimülasyon
Tedavisinin Kognitif Ve Motor
Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Nigar
DURSUN
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/001
PROJE NO
PROJE ADI
2008/002
1
TÜRÜ
2008/003
SIRAA
NO
2008/004
ÜNøVERSøTEMøZ TARAFINDAN DESTEKLENEN 2008 YILI PROJELERø
113
2008/005
13
2008/006
12
Sepsise Ba÷l Akut Böbrek
Yetmezli÷i
Hastalarnda
ÖnKoúullanmann (Preconditioning)
Önemi Ve Is ùoku Proteinlerinin
(HSP) Varl÷nn Prognoz Ve Akut
Böbrek Yetmezli÷i Geliúimi øle
ølintili
Olup
Olmad÷nn
Araútrlmas.
Prof. Dr. Itr
YEöENAöA
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/007
11
A3
A2
Tiroid Hastalarnda (Benign Ve
Malign)
Nitrik
Oksit(NO),Endotelin(ET),Vasküler
Endotelial
Growth
Faktör(VEGF),ønterlökin 8 (IL––
8),TNF-Alfa Düzeylerinin Ve
VEGF
Gen
Polimorfizminin
Araútrlmas
Prof. Dr. Nuh
Zafer
CANTÜRK
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/008
10
Yürürlükte
A3
Psödoeksfolyatif
Sendromlu,
Psödoeksfolyatif Glokomlu Ve
Primer Açk Açl Glokomlu
Hastalarda Serum Ve Aköz
Humorde Eritropoetin Düzeyleri
Prof. Dr. Nurúen
YÜKSEL
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/009
9
Tp Fakültesi
Kök Hücre
ve Gen
Tedavileri
A.U.M.
A3
ùizofreni Ve Bipolar Hastalarnda
Rol
Oynayan
Genlerin
Belirlenmesi
Prof. Dr. Ali
SAZCI
Tp Fakültesi
Sonuçland
2008/010
8
Prof. Dr. Erdal
KARAÖZ
A3
Brakial
Plexus
Ultrason Kullanm
Bloklarnda
Doç. Dr. Yavuz
GÜRKAN
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/011
7
Pankreatik
Adack
Mikroçevresinde Kültüre Edilen
Kemik øli÷i Kökenli Mezenkimal
Kök
Hücrelerin
Diyabetik
Sçanlarda Hiperglisimiye Ve
Adack Allograft Toleransna
Etkisi
A3
Bir Seri Otopside Yaú Ve
Cinsiyetin Aorta Abdominalis Ve
Ana
Dallarnn
Duvar
Kompozisyonu Ve Morfometrisi
Üzerindeki
Etkilerinin
Araútrlmas
Yrd. Doç. Dr.
Belgin BAMAÇ
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/012
6
B1
A3
Nöronal Nitrik Oksid Sentaz
(Nnos) Blokörü 7-Nitroindazol’’ün
Sçanlarda
MK-801
øle
Oluúturulan ùizofreni Modeli
Üzerindeki
Etkilerinin
Araútrlmas
Yrd. Doç. Dr.
Füruzan YILDIZ
AKAR
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/013
5
A2
Psikiyatri
Hastalarnn
Verme Yeterli÷i
Yrd. Doç. Dr.
Mine
ùEHøRALTI
Tp Fakültesi
Yürürlükte
Karar
114
2008/014
24
2008/015
23
2008/016
22
2008/017
21
Sonuçland
A3
D1
øzmit Körfezi Sediment Ve Biyota
Örneklerinde
Çevresel
Kirleticilerin
Belirlenmesi,
øzlenmesi Ve Alc Ortam Kaynak
Belirleme Modelinin Uygulanmas
Yrd. Doç. Dr.
Halim Aytekin
ERGÜL
FenEdebiyat
Fakültesi
Biyoloji Böl.
Yürürlükte
2008/018
20
FenEdebiyat
Fakültesi
Felsefe Böl.
A3
Osmaniye
Taúnmaz
Envanteri
ølçelerinde
Varlklar
Yrd. Doç. Dr.
Füsun TÜLEK
FenEdebiyat
Fakültesi
Arkeloji Böl.
Yürürlükte
2008/019
19
Yrd. Doç. Dr.
Asl KAYHAN
C1
Kocaeli’’nde
Tüketilen
Ticari
Gdalarda
Pcdd/F
Konsantrasyonlarnn Belirlenmesi
Ve Risk De÷erlendirmesi
Doç. Dr Aykan
KARADEMøR
Mühendislik
Fakültesi
Çevre
Mühendisli÷i
Böl.
Sonuçland
2008/020
18
østanbul’’da
Popüler
E÷lence
Mekânlar Olarak Türkü Barlar:
Geleneksel
Kimlikten
Kent
Kimli÷ine Geçiú Mekânlar
A3
Körfez Bölgesi Havasnda Element
Konsantrasyonlar
Ve
Kaynaklarnn Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Hakan PEKEY
Ali Rza
Veziro÷lu
MYO
Çevre
Koruma
Yürürlükte
2008/021
17
B1
A2
Kablosuz
Alglayc
Kullanarak ødeal øzleme
A÷
Doç. Dr. øsmail
ERTÜRK
Teknik
E÷t.Fak.
Kablosuz
Hab. ve
Biliúim
Sist.A.B.
Yürürlükte
2008/022
16
A3
A1
A4
Akll Anten Kullanan Geniúbant
Kablosuz Sistemler øçin Servis
Kalitesi Destekli Ortam Eriúim
Protokolü Tasarm Ve Benzetimi
Doç. Dr. øsmail
ERTÜRK
Teknik
E÷t.Fak.
Kablosuz
Hab. ve
Biliúim
Sist.A.B.
Yürürlükte
2008/023
15
A3
A3
E÷itim Fakültesi Fen Bilgisi
Laboratuarlarnn Alt Yapsn
Güçlendirme Projesi
Yrd. Doç. Dr.
Do÷an GÜLLÜ
E÷itim
Fakültesi
Fen Bilgisi
Ö÷retmenli÷i
Yürürlükte
2008/024
14
A3
Bilim Yaz Okulu
Yrd. Doç. Dr.
Esma BULUù
KIRIKKAYA
E÷itim
Fakültesi
Fen Bilgisi
Ö÷retmenli÷i
Yürürlükte
Sigara Dumanna Maruz Braklan
Ratlarda
Aneminin
Flep
Yaúayabilirli÷ine Etkisi
Meme Kanseri Hücre Hatlarnda
Curcimin Etkisine Ba÷l Gen
Anlatmnn (Mikroarray) Dizilim
Yöntemi øle Analizi
øli Ve
Kültür
Yrd. Doç. Dr.
Tonguç øùGEN
Tp Fakültesi
Yürürlükte
Yrd. Doç. Dr.
Hakan SAVLI
Tp Fakültesi
Yürürlükte
115
2008/025
34
2008/026
33
2008/027
32
2008/028
31
2008/029
30
A1
2008/030
29
A3
C1
Göç
Olgusunun
Geçmiúten
Günümüze
Kocaeli
Ve
Çevresindeki Sosyo -Kültürel
Etkileri
Yrd. Doç. Dr.
øbrahim ùøRøN
FenEdebiyat
Fakültesi
Tarih Böl.
Yürürlükte
2008/031
28
A3
A3
Lif Katkl Betonlarn Burulma,
Aderans Dayanm Ve Mekanik
Özelliklerinin Lif øçeri÷ine Göre
De÷iúiminin øncelenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Adnan ÖNER
Mühendislik
Fakültesi
ønúaat
Mühendisli÷i
Yürürlükte
2008/032
27
B1
A2
Yüksek Katl Binalarn Deprem
Karúsndaki Do÷rusal Olmayan
Davranúnn ørdelenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Fuad OKAY
Mühendislik
Fakültesi
ønúaat
Mühendisli÷i
Yürürlükte
2008/033
26
A3
C1
Armutlu Yarmadasnn Mikro
Deprem Etkinli÷inin Ve Güncel
Gerilme Da÷lmnn øzlenmesi
Yrd. Doç. Dr.
T.Serkan
IRMAK
Mühendislik
Fakültesi
Jeofizik
Mühendisli÷i
Yürürlükte
2008/034
25
Güvenceli Esnekli÷in Bireysel Ve
Örgütsel
Sonuçlar:
Çeúitli
Sektörler
Ba÷lamnda
Türkiye’’deki
Sorunlarn
øncelenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Aúkn KESER
øktisadi ve
ødari
Bilimler Fak.
Çalúma
Ekomomisi
ve
End.øliúkiler
Yürürlükte
Takm
Çeliklerinde
Aúnma
Direncinin Kullanm Koúullarnda
Belirlenmesi
Doç. Dr. Mustafa
ÇÖL
Gebze MYO
Metalurji ve
Malz.Müh.
Yürürlükte
Yrd. Doç. Dr.
Timur CANEL
Lazer
Teknolojileri
A.U.M.
Yürürlükte
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet
YILMAZ
FenEdebiyat
Fakültesi
Kimya Böl.
Yürürlükte
Doç. Dr. Sibel
ZOR
FenEdebiyat
Fakültesi
Kimya Böl.
Yürürlükte
A1
Kimya Mühendisli÷i Laboratuvar
Geliútirme Projesi -1
Prof. Dr. Ayúe
Nilgün AKIN
Mühendislik
Fakültesi
Kimya
Mühendisli÷i
Yürürlükte
Uzun (Milisaniye) Ve Ksa Atml
(Nanosaniye) Lazerler Kullanarak
Polimer Ve Takviyeli Kompozit
Polimerler Üzerinde Açlan Mikro
Ölçekli
Deliklerin
Optimum
Parametrelerinin Belirlenmesi
Fluor
øçeren
1,3-Dikarbonil
Bileúiklerinin 2-Tiyenil Sübstitüe
Alkenlerle Radikalik Halkalaúma
Reaksiyonlar
Polianilin Ve Polipirol’’ün Katyon
Katklama øle Farkl Metaller
Üzerine Elektrokimyasal Sentezi
Ve Anti Korozif Özelliklerinin
øncelenmesi
116
2008/035
44
2008/036
43
2008/037
42
Yürürlükte
2008/038
41
Tp Fakültesi
A3
Kafa Travmasna Maruz Kalmú
Sçanlarda Beyin Ve Periferik Kan
Örneklerinde Zamana Karú Gen
Anlatmnn
Mikroarray
Yöntemiyle Analizi
Doç. Dr. Tuncay
ÇOLAK
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/039
40
Prof. Dr. Arzu
Serpil ARSLAN
A2
Ratlarda
Sirkadien
Ritim
Bozukluklarnn, Yara øyileúmesi
Ve Barsak Anastomoz Kuvveti
Üzerine Etkisi
Prof. Dr. Anl
ÇUBUKÇU
Tp Fakültesi
Sonuçland
2008/040
39
Tp E÷itimini Geliútirmede Farkl
Yöntem Ve E÷itim Materyallerinin
Etkinli÷i
A3
Keratokonus
Tedavisinde
Kullanlan
Crosslinking
Cihaznn,Deneysel
Olarak
Üretilmesi Ve Güvenirlili÷inin
De÷erlendirilmesi.
Doç. Dr. Özgül
ALTINTAù
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/041
38
A1
A1
Çoklu Is De÷iútiricili E÷itim Seti
Ve Deney Düzene÷i
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa
SEÇøLMøù
Asm
Kocabyk
MYO
Do÷algaz,
Istma ve
Shhi Tesisat
Teknolojisi
Yürürlükte
2008/042
37
A2
A3
Yatarak Tedavi Gören 0-6 Yaú
Grubu Çocuk Hastalarda, Akut
Solunum Sistemi Enfeksiyonu
Yapan Viral Ajanlarn Moleküler
Ve Viral Yöntemlerle Saptanmas
Prof. Dr. Recep
BøNGÖL
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/043
36
A2
A3
Kemik øçi Vida Destekli Molar
Distalizasyonu-Diúhekimli÷i
Fakültesi
Prof. Dr. Ali
øhya
KARAMAN
Tp Fakültesi
Yürürlükte
2008/044
35
A3
Güzel Sanatlar Fakültesi Altyap
Geliútirme Projesi
Prof. Dr.
Mehmet Reúat
BAùAR
Güzel
Sanatlar
Fakültesi
Plastik
Sanatlar
Yürürlükte
Behçet Hastal÷nda MEFV Gen
Mutasyonlar øle Klinik Bulgular
Arasndaki øliúki
Ailevi Akdeniz Ateúi (AAA) Olan
Hastalarda
MEFV
Gen
Mutasyonlarnn
Skl÷
Ve
Fenotip-Genotip øliúkisi
Doç. Dr. Ayúe
CEFLE
Tp Fakültesi
Yürürlükte
Doç. Dr. Ayúe
CEFLE
Tp Fakültesi
Yürürlükte
117
DPT Destekli Di÷er Projeler:
3. 2008 Yl Proje Uygulamalar :
1.Proje No:1994H031920
Proje Ad: Çeúitli Ünitelerin etüt Projesi (MD)
Eksik olan projeler ve proje revizyonlar ile kampus ihtiyacnn cevaplanmasna
yönelik yeni projeler üretilmiútir. Proje yllk ödene÷i 300.000-TL olup, nakdi ve
fiziki gerçekleúmesi yl itibari ile %67 dir. Proje ödene÷inde revizyona gidilerek
98.000 TL si di÷er projelere aktarlmútr.
2.Proje No:1995H031500
Proje Ad: Derbent MYO+MYO økm. ønú. ve Uygulama Alanlar (MD)
Proje esas itibari ile yüksek okullarmzn yer ald÷ yerleúkelerde ““Deprem””
hasarnn giderilmesi kapsamnda güçlendirme, onarm ve ikmal iúlerine yönelik
uygulamalar yapmakta, ayrca Meslek Yüksek Okullarmzn ihtiyac olan yeni
yaplaúmalar gerçekleútirmektedir. Proje kapsamnda yaplan ylk planlama dahilinde
iúlere devam edilmiútir. Proje yllk ödene÷i 1.600.000-TL olup, 400.000 TL si ek
ödenek ile sa÷lanmútr. Nakdi ve fiziki gerçekleúmesi yl itibari ile %100 dür. Proje
kapsaml herhangi bir revizyon yaplmamútr.
3.Proje No:1999H031760
Proje Ad:Lojman ve Yurt inúaat (3000 m2)(MD)
-Lojman ønúaat (1300 m2)
-Yurt ønúaat (1700 m2)
01.08.2007 tarihli Yurt ksm için 1. etap ikmal ihalesi kapsamndaki iúlere
yllk iú program dahilinde yapmnda devam edilmiútir. Projenin Lojman ønúaat
ksmnda iz ödenek olup, Yurt ønúaat ödene÷i 1.146.0000-TL olup, 301.000-TL si ek
ödenek ile sa÷lanmútr. Nakdi ve fiziki gerçekleúmesi yl itibari ile %100 dür. Proje
kapsaml herhangi bir revizyon yaplmamútr.
118
4.Proje No:2000H031050
Proje Ad:Kampus Altyaps (MD)
““Altyap 3. Etap økmal ønúaat”” ödenek yetersizli÷i yüzünden sözleúme süresi
içerisinde bitirilemeyece÷i anlaúlmú ve süre uzatmla gidilmiútir. Proje yllk ödene÷i
5.100.000-TL olup, 800.000- TL si ek ödenek ile sa÷lanmútr. Yl itibari ile nakdi
gerçekleúme %100, fiziki gerçekleúmesi %135 dir. Biten binalara altyap hizmeti
sunmak için planlamann dúna çklarak yllk ödene÷in üzerinde imalatlar
yaptrlmútr.
5.Proje No:2000H031060
Proje Ad:Derslik ve Merkezi Birimler (MD)
““Derslik ve Merkezi Birimler 2006/2. Grup økmal ønúaatlar Yapm øúi””
kapsamnda, Beden E÷itimi Yüksek Okulu Binas tamamlanmútr. Yap øúleri Binas
ince iúleri ile çat imalatlarna baúlanlmútr.
Mühendislik Fakültesi II. Ksm økmal ønúaat ihalesi yaplarak yer teslimi yaplmú ve
iúlere baúlanlmútr.
““Merkezi Yemekhane Binas økmal ønúaat”” kapsamnda, A ve D bloklar
tamamlanmú di÷er bloklarn ince iúleri ile tesisat iúleri devam etmekyedir.
Proje yllk ödene÷i 19.307.000-TL olup, 6.300.000-TL si ek ödenek ile sa÷lanmútr.
Yl itibari ile nakdi gerçekleúme %100, fiziki gerçekleúmesi %125 dr.
6.Proje No:2000H033530
Proje Ad:Büyük Onarm (MD)
K.O.Ü.Anitpark Ile Hereke Yerleúkeleri Elektrik Onarim Iúleri Yapim Iúi,
Do÷algaz Dönüúümleri 3.Etap Ve Isitma Tesisati Iúleri Yapim Iúi, Muhtelif
Yerleúkeler Onarim Iúleri Yapim øúlerine ait ihale yaplmú ve bitirilmiútir.
119
Proje yllk ödene÷i 700.000-TL olup, yl itibari ile nakdi gerçekleúme %100, fiziki
gerçekleúmesi %100 dr.
7.Proje No: 2007H032550
Proje Ad: Makine ve Teçhizat Alm.
2008 Yl Toplam Ödenek
: 1.100.000,00 TL
2008 Yl ølave Ödenek
:
2008 Yl Harcanan Tutar
: 1.227.883,54 TL
Cihaz Alm
:
62.071,22 TL
Makine Teçhizat Alm
:
900.725,05 TL
Demirbaú Alm
:
265.087.27 TL
Tamamlanamayan Proje Tutar
:
2.116,46 TL
130.000,00 TL
2008 Yl Proje Uygulamalar Makine ve Teçhizat projesi baznda birimlerin
talepleri do÷rultusunda, 81 Adet Yazc, 71 Adet Projeksiyon Cihaz, 7 kalem Tefriúat
(Masa, sandalye, dolap, sra vb.), 4 kalem e÷itim amaçl laboratuar malzemesi, 1 Adet
Yol süpürme makinesi, 1 Adet Romörk, 1 Adet Traktör ve ekipman, 5 kalem müzik
aletleri ve Demirbaú alm ( 8 Adet Klima, 1 Adet Buzdolab, 2 Adet Jeneratör, ..vb.)
almlar gerçekleútirilmiútir.
8.Proje No:2007H032570
Proje Ad: Bilgi Teknolojileri Alm
2008 Yl Toplam Ödenek
:300.000,00 TL
2008 Yl ølave Ödenek
: 70.000,00 TL
2008 Yl Harcanan Tutar
:370.000,00 TL
Tamamlanamayan Proje Tutar
:120
2008 Yl Proje Uygulamalar Bilgi teknolojileri baznda 27 Adet Dizüstü
Bilgisayar, 383 Adet Masaüstü Bilgisayar alm gerçekleútirilmiútir.
9.Proje No:2007H032560
Proje Ad: Yayn Alm
Abone olunmas istenilen 9 adet veri tabanna ödenek yetersizli÷inden üyelik
baúlatlamamútr. Ayrca satn alnmasn planlad÷mz basl yaynlarn yaklaúk
%40’’ yine ödenek olmad÷ndan sa÷lanamamútr.
Sra VERø TABANLARI
Veri Taban Adedi YTL
No
1
EJAMS
1
4.096,32 YTL
2
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 1
6426,60 YTL
(ACS)
3
AMERICAN
INSTITUTE
OF 1
7.173,55 YTL
PHYSICS (AIP)
4
BLACKWELL-STM
1
29.864,11YTL
5
INSTITUTE OF PHYSICS (IOP)
1
10.931,51 YTL
6
JSTOR
1
8.768,97 YTL
7
OXFORD UNIVERSITY PRESS
1
6.692,09 YTL
8
PROQUEST
HEALTH
AND 1
11.934,06 YTL
MEDICAL
9
SIAM
1
5375,88 YTL
10
SPORT DISCUS(EBSCO)
1
3.723,00 YTL
11
SPRINGER LINK
1
32.995,62 YTL
12
UptoDate
1
15.693,81 YTL
121
13
WILEY INTERSCIENCE
1
10.835,81 YTL
14
TÜRK
STANDARTLARI 1
28.350,00 YTL
ENSTøTÜSÜ
15
KAZANCI HUKUK VERø TABANI
1
2.024,00 YTL
16
Kitap satn alm (06 Kalemi)
823 adet
63.042,09YTL
TOPLAM
247.927,42 YTL
2008 YILINDA EKUAL KAPSAMINDA ABONE OLUNAN VERø TABANLARI
1
BRITISH MEDICAL JOURNAL (BMJ)
EKUAL
2
CLINICAL EVIDENCE
EKUAL
3
ELSEVIER/ SCIENCE DIRECT
EKUAL
4
IEEE
EKUAL
5
WEB OF SCIENCE (WOS)
EKUAL
6
EBSCO HOST (21 ADET VERø TABANI)
EKUAL
7
OVID
EKUAL
8
TAYLOR & FRANCIS
EKUAL
2008 yl bütçemizin 184.885,33 YTL’’s veri taban, 63.042,09 YTL.’’s yurt
içi/dú kitap almnda kullanlmútr.
10.Proje No:1994H050170
Proje Ad: Açk Spor Tesisleri
Projenin yllk ödene÷i 48.000-TL olup, Spor Salonu Projesine aktarlmútr.
122
11.Proje No:2000H050020
Proje Ad:Spor Salonu (MD)
““Spor Salonu ønúaat”” kapsamnda; çat imalatlar devam etmekte olup, çat
iúleri ile cephe iúleri bitirilme aúamasna gelmiútir. Proje yllk ödene÷i 5.648.000-TL
olup, 2.548.000-TL si ek ödenek ile sa÷lanmútr Nakdi ve fiziki gerçekleúmesi yl
itibari ile %100 dür. Proje kapsaml herhangi bir revizyon yaplmamútr.
12.Proje No:2008I000740
Proje Ad: Hastane Büyük Onarm
Döner Sermaye øúletmesi gelirlerinden karúlanmak üzere 150.000.- YTL
ödene÷imiz
bulunmakla
birlikte
gelirlerimizin
yetersizli÷i
sebebi
ile
kullanlamamútr.
13.Proje No:2008I000750
Proje Ad: Makina ve Teçhizat Alm
Suudi Kalknma Fonundan sa÷lanan 7.200.000 TL turanda dú proje kredi
ödene÷imizle desteklenen projemizin ihale süreçlerinde yaúanan gecikmeler nedeniyle
6.681.127 TL tutarnda Hastane ihtiyaçlarmz karúlanmútr. Ayrca 2007 ylnda
akreditif yoluyla alm gerçekleútirilip, 2008 ylna devreden 2.418.582,19 TL
tutarnda ödenek akreditif iúlemleri tamamlanarak hesaplara alnmútr. øhtiyaçlar
karúlanan üniteler:
Yanik ünitesi
Tüp bebek ünitesi
Acil tomografi
Acil rontgen
Çok kesitli tomografi
Radyoloji anjiyo
123
Kan iúinlama
Uyku laboratuvari
Yürüme analiz ünitesi-FTR
øHALESø SONUÇLANAN ALIMLAR LøSTESø (KDV HARøÇ)
S.N. CøHAZ ADI
MøKTARI BøRøMø B.FøYATI($) TUTARI ($)
TIBBø CøHAZ ALIMI (2008/97812 øKN ve 04.09.2008)
1
MR
1
ADET
1.788.000,00
1.788.000,00
2
DøGøTAL
1
ADET
415.000,00
415.000,00
RÖNTGEN 1
ADET
407.000,00
407.000,00
MAMOGRAFø CøHAZI
3
DøGøTAL
CøHAZI
2.610.000,00
TIBBø CøHAZ ALIMI (2008/109678 øKN ve 16.09.2008)
5
DøYALøZ MAKøNASI
4
ADET
15.565,00
62.260,00
6
GASTROSKOP
3
ADET
23.000,00
69.000,00
7
KOLONOSKOP
2
ADET
25.000,00
50.000,00
8
ENDOVøZYON
1
ADET
59.000,00
59.000,00
MERKEZø DEPOLAMA 1
ADET
63.000,00
63.000,00
1
ADET
129.994,00
129.994,00
SøSTEMø
9
VE ANALøZ SøSTEMø
10
KARDøYOPULMONER
BYPASS POMPASI
11
ANESTEZø CøHAZI
2
ADET
74.482,00
148.964,00
12
TRANSPORT
1
ADET
9.089,00
9.089,00
10
ADET
9.089,00
90.890,00
MONøTÖRÜ
13
øNVAZøV MONøTÖR
124
14
KESøCø
VE
DELøCø 1
ADET
21.850,00
21.850,00
1
ADET
31.560,00
31.560,00
CøHAZ 1
ADET
70.855,00
70.855,00
1
ADET
72.900,00
72.900,00
DOPPLER 1
ADET
136.000,00
136.000,00
ADET
13.410,00
13.410,00
MOTOR SøSTEMø
15
VøDEO EEG CøHAZI
16
TIBBø
KALøBRASYON
CøHAZLARI
17
PNÖMATøK SøSTEM
18
RENKLø
EKO KARDøYOGRAFø
CøHAZI
19
ÜROLOJøK
1
ENDOSKOPø
SETø
PARÇALARI
1.028.772,00
TIBBø CøHAZ ALIMI (2008/158932 øKN ve 10.11.2008)
20
FøBER
OPTøK 2
ADET
37.000,00
74.000,00
1
ADET
94.700,00
94.700,00
1
ADET
93.500,00
93.500,00
BALLOON 1
ADET
70.000,00
70.000,00
BRONKOSKOP
CøHAZI
21
BODY
PLETøSMOGRAF
SøSTEMø
22
ULTRASONOGRAFø
CøHAZI
23
DOUBLE
ENTERESKOPø
CøHAZI
332.200,00
G.TOPLAM
3.970.972,00
125
YURT DIù KAYNAK DOöRUDAN TEMøN ALIMLARI (KDV HARøÇ)
S.N. AÇIKLAMA
MøKTARI
USD
1
PLASTøK CERRAHø(GENEL CER)
18.886,64
2
ORTOPEDø
18.871,85
3
BEYøN CERRAHø
18.594,32
4
ÇOCUK CERRAHøSø
17.948,81
5
KALP DAMAR CER.
18.588,16
6
ÜROLOJø
16.251,92
7
GÖöÜS CERRAHøSø
18.564,13
8
K.B.B.
18.909,45
9
GÖZ A.D.
18.523,03
10
AMELøYATHANE
18.805,87
11
KADIN DOöUM
19.449,74
12
GENEL CERRAHø
19.870,54
13
AMELøYAT MASASI
1 ADET
19.527,43
242.791,89
14.Proje No : 2008K12080
Proje Ad: øleri Disiplinler Aras Araútrma Laboratuarlar ( øDEAL)
Projesi
Devlet planlama teúkilat (DPT2008) bünyesinde farkl teknoloji alanlarn
hedef alan, ve bu alanlarda ileri seviye bilimsel araútrma ve ürün geliútirme
çalúmalarna alt yap sa÷lamay hedefleyen øleri Disiplinler aras Endüstriyel
Araútrma Laboratuarlar (IDEAL) Kocaeli Üniversitesinde kurulmaya baúlanmútr.
Bu do÷rultuda kurulmas hedeflenen øDEAL’’øN,
Disiplinler aras iúbirli÷i: Ortak çalúma kültürünün geliútirilmesi ve ortak
amaca yönelik eú güdümlü çalúma kavramnn yerleúmesi
126
Ürüne yönelik projeler: Bilimsel çalúmalarn endüstriyel ihtiyaçlar
karúlayacak úekilde ürüne dönüútürülmeye hazr biçimde gerçekleútirilmesi.
Üniversite-Sanayi iúbirli÷i: Geliútirilen ürünlerin sanayinin kullanmna
sunularak katma de÷er yaratlmas
Akademik Ça÷daúlk: En üst akademik birikime sahip ve en son teknolojileri
kullanabilecek bilgi birikimi ile donatlmú araútrmac yetiútirilmesi.
öncelikli amaçlar do÷rultusunda çalúmalar devam etmektedir. Bu hedeflere
ulaúmak için 2008 ylnda Lazer Laboratuarnda gerçekleútirilen faaliyetler aúa÷da
belirtilmektedir.
A - 2008 Ylnda Gerçekleútirilen Alt Yap Çalúmalar
2008 ylnda øleri Disiplinler aras Endüstriyel Araútrma Laboratuarlarnn
(IDEAL) alt yap çalúmalar büyük ölçüde tamamlanmútr. Toplam 500 m2 kapal
alanda 5 adet laboratuar oluúturulmuútur.
Lazer Teknolojileri Laboratuar için 441.268,00 TL ödenek kullanlarak 4
Kalem malzeme alnmú ve Laboratuar %80 orannda tamamlanmútr.
øletiúim Laboratuar için 231.000,00 TL ödenek kullanlarak 12 kalem
malzeme alnmú ve Laboratuar %40 orannda tamamlanmútr.
Yakt Teknolojileri ( Kimya ) Laboratuar için 402.000,00 TL ödenek
kullanlarak 12 kalem malzeme alnmú ve Laboratuar %40 orannda tamamlanmútr.
Malzeme ( Makine ) Laboratuar için 373.000,00 TL ödenek kullanlarak 7
kalem malzeme alnmú ve Laboratuar %30 orannda tamamlanmútr.
Biyoteknoloji Laboratuar için 501.382,00 TL ödenek kullanlarak 2 kalem
malzeme alnmú ve Laboratuar %40 orannda tamamlanmútr.
B - Katlnan Konferanslar
øleri Disiplinler aras Endüstriyel Araútrma Laboratuarlarnn en önemli
amaçlarnda biri; en üst akademik birikime sahip ve en son teknolojileri
kullanabilecek bilgi birikimi ile donatlmú araútrmac yetiútirilmesidir. Bu amaca
ulaúmak için yurt dúnda gerçekleútirilen çalúmalar takip edilmekte ve laboratuar
bünyesinde gerçekleútirilen çalúmalarda uluslar aras konferanslarda sunulmaktadr.
Bu amaç dahilinde gerçekleútirilen çalúmalar ve konferanslar faaliyetleri aúa÷da
belirtilmektedir.
- E. Akman, L. Candan, T. Canel, A. Demir, E. Kaçar, ““The effect of the
vacuum with different pressure on laser drilled PC””, Laser Precision Microfabrication
Conference (LPM2008), Quebec Kanada. Haziran 2008
- M. Mutlu, E. Kacar, E. Akman, C. K. Akkan, P. Demir, A. Demir, ““ Effects
of The Laser Wavelength on Drilling Process of Ceramic Using Nd:YAG Laser””
Laser Precision Microfabrication Conference (LPM2008), Quebec Kanada. Haziran
2008
- A. Demir, E. Kacar, T. Canel, E. Akman, B. Genc, M. Mutlu, L. Candan, P.
Demir, C. K. Akkan, ““ Laser micromachining ““, Advanced Laser Technology
Conference (ALT08), Hungary, Macaristan Eylül 2008
- B. Genc, E. Akman, P. Demir, E. Kacar, A. Demir, ““Spectroscopic
Measurement And Modelling Of The Laser Induced Titanium Plasma”” Laser Induced
Breakdown Spectroscopy Conference (LIBS2008), Berlin, Almanya Eylül 2008.
127
- B. Demir, S. Ertürk, "Improved Hyperspectral Image Classification with
Noise Reduction Pre-Process", European Signal Processing Conference (EUSIPCO2008), Lausanne, Switzerland, Aug 2008.
- B. Demir, S. Ertürk, "Spectral Magnitude and Spectral Derivative Feature
Fusion for Improved Classification of Hyperspectral Images ", International
Conference on Geosience and Remote Sensing Symposium, Boston, Massachusetts,
U.S.A, July 2008.
- B. Demir, S. Ertürk, " Reducing the Computational Load of Hyperspectral
Band Selection using the One-Bit Transform of Hyperspectral Bands ", International
Conference on Geosience and Remote Sensing Symposium, Boston, Massachusetts,
U.S.A, July 2008.
- B. Demir, S. Ertürk, "Empirical Mode Decomposition Pre-Process for Higher
Accuracy Hyperspectral Image Classification ", International Conference on
Geosience and Remote Sensing Symposium, Boston, Massachusetts, U.S.A, July
2008.
C - Düzenlenen Konferanslar
1 –– Kocaeli Üniversitesi øleri Disiplinler aras Endüstriyel Araútrma
Laboratuarlar (IDEAL) yaps altnda faaliyet gösteren Lazer Laboratuarlar, ayn
zamanda Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araútrma ve Uygulama Merkezi
tarafndan da desteklenen bir laboratuardr. Bu ba÷lamda ülkemizin Optijk, Elektro ––
Optik ve Fotonik alannda çalúan bilim insanlarnn bir araya geldi÷i bilimsel ve
teknolojik bilgi alúveriúinin gerçekleúti÷i FOTONøK’’ 08 Çalútay, Kocaeli
Üniversitesi ve Lazer Teknolojileri Araútrma ve Uygulama Merkezinin ev
sahipli÷inde düzenlenmiútir.
128
IV -KURUMSAL YETENEK ve KAPASøTENøN
DEöERLENDøRøLMESø
Üniversitemiz birimlerinin stratejik planlar ve üniversitenin durum analizi
do÷rultusunda kurumun güçlü ve zayf yönleri ile etkilenebilece÷i frsat ve tehditler
belirlenmiú ve aúa÷da verilmiútir.
GÜÇLÜ YÖNLER
x
Günceli izleyen dinamik akademik ve idari çalúanlara sahip olmas
x
ҏHoúgörülü ve düzeyli bir tartúma ortamnn varl÷
x
Düúünce, görüú ve önerilerini serbestçe savunabilen ö÷renci toplulu÷u
x
Kendi uzmanlk alannda derinlemesine geliúimini tamamlamú insan kaynaklarna
sahip olmas
x
Ö÷retim eleman, idari çalúan ile ö÷renci iletiúiminin di÷er üniversitelere göre
daha ileri düzeyde bulunmas
x
Umuttepe yerleúkesindeki binalarn ça÷daú donanma sahip olmas, mimari ve
estetik açdan iyi bir biçimde tasarlanmas
x
Altyap sisteminin teknolojik açdan (s, aydnlatma, do÷algaz, elektrik, biliúim,
atk su) en ileri düzeyde olmas
x
Çift anadal e÷itim sisteminin benimsenmesi nedeniyle farkl alanlarda bilgi
birikimine sahip insan gücü yetiútirmeye uygun olmas
x
Ö÷renci bilgi sisteminin sürekli geliúmeye ve gereksinim durumunda de÷iúikli÷e
uygunlu÷u
x
Tp fakültesinin yeri, donanml zenginli÷i, depreme dayankl yaps, her türlü
giriúime uygun çeúitlilikte çalúann bulunmas
x
Teknolojik geliúmeleri izleyen teknoparkn kurulmuú olmas
x
Üniversitemizde beyin frtnas tekni÷inin geliúmiúli÷i
x
Genç ve dinamik ö÷retim elemanlarnn varl÷
x
Üniversitenin kendisine ait önemli ve farkl çalúmalarn kamuoyuna
kabullendirebilmesi ve yanstabilmesi
x
Ö÷rencilerin AB programlar ile ilgili isteklerinin hzla yerine getirilmesi
129
x
øletiúim Fakültesi binasnn amacna uygun bir biçimde tasarlanmú ve
donanmnn tamamlanmú olmas
x
Yenili÷e açk örgüt kültürünün varl÷
x
Ö÷rencilerin kurum içi yar zamanl çalúma olanaklarnn geliúmiúli÷i
x
Özel sektörün üniversiteler arasnda düzenledi÷i yarúmalarda iyi derecelerin
alnabilmesi
x
Üniversitemizde bir tp fakültesi ve geliúmiú binasyla bir araútrma ve uygulama
hastanesinin bulunmas
x
Yardmc doçent saysnn fazla olmas
x
Üniversitemizin yeni ve ça÷daú gereksinimleri karúlayacak bir merkezi yerleúkeye
sahip olmas
ZAYIF YÖNLER
x
Devlet üniversitesi niteli÷i nedeniyle bütçe kullanmnda özerklik ve esnekli÷e
sahip olmamas
x
Yabanc dil e÷itiminde kullanlan olanaklarn kstll÷,
x
Yabanc dilde lisans e÷itimi yapan bölümlerin henüz üniversitemizde bulunmayú
x
Birimlerin ve çalúanlarn görev tanmlarnn eksikli÷i, tanmlanan görevlerin
yeterince benimsenmeyiúi
x
Hizmet içi e÷itimlerin yeterli olmamas
x
Teknopark’’n henüz teknoloji transferi ve patent düzeyinde çalúmalara
geçememiú olmas
x
Yurtdú destekli projelerde, karú tarafça istenen belirli orandaki tutarn
karúlanamamas
x
Birimlerde ekip anlayúnn eksikli÷i
x
Kent-üniversite yerleúkeleri arasndaki ulaúm güçlükleri
x
Ö÷renci saysnn çoklu÷u nedeniyle kalite kontrolünün yeterince yaplamayú
x
Güdülenme (motivasyon) zayfl÷
x
Bilgi iúlem ve ö÷renci iúleri bürolarnda yeterli düzeyde eleman istihdamnda
güçlük
130
x
MYO’’larda pratik e÷itime yönelik çalúmalarn ve taleplerin yeterli düzeye henüz
ulaúamamú olmas
x
Baz bölüm ve programlarda ö÷retim üyesi saysnda eksiklik
x
Yukardaki eksikli÷in, ikinci ö÷retim yaplmas nedeniyle araútrma ve yayn
etkinliklerine negatif yansmas
x
Kocaeli Üniversitesi’’nin adnn ve bulundu÷u yerin yeterince bilinmemesi
FIRSATLAR
x
Kocaeli Üniversitesi’’nin ülke imalat sanayinin %14’’ünü temin eden Kocaeli
bölgesinde kurulu olmas, dolaysyla üniversite-sanayi iúbirli÷ine yatknlk
x
Kocaeli bölgesinde bulunan orta ölçekli önemli sanayi kuruluúlarnn çok fazla
oluúu ve MYO ö÷rencileri ile kurulabilen pozitif iletiúim
x
Kocaeli’’de kú ve yaz turizminin son yllarda ileri derecede geliúmiúli÷i ve bunun
ö÷renci ve ö÷retim eleman bulmakta sa÷lad÷ kolaylklar
x
Üniversitemizin, ülkenin en büyük metropollerinden olan østanbul’’a yaknl÷,
dolaysyla bu metropoldeki bilimsel ve sosyal aktivitelere katlm kolayl÷
x
Avrupa ve Amerika Birleúik Devletlerindeki güçlü üniversitelerden mezun veya
doktora yapmú ö÷retim üyelerinin varl÷
x
Kocaeli ilinin büyükúehir belediyesi yapsyla yönetilmesi ve mali gücünün artmú
olmas
x
Bölgede tek referans hastanesi olan Kocaeli Üniversitesi Tp Fakültesi’’nin
‘‘Umuttepe Tp’’ amblemi ile bir marka durumuna getiriliyor olmas
x
Kampus üniversitesi olmas nedeniyle multi disipliner araútrmalara uygunluk
x
Fiziki altyapda ve teknolojik altyapmzdaki son yllarda kaydedilen önemli
geliúmeler
TEHDøTLER
x
Üniversitelerde özellikle mali özerkli÷in yeterince iúlerlik kazanmamú olmas
x
55.000 civarndaki ö÷renci saysnn her zaman istenilen kalitede olamayaca÷ ile
ilgili endiúeler
131
x
Binalara giriúin ve içinde hareket edebilmenin, bedensel engelliler açsndan
yeterince uygun olmamas
x
Yabanc dil ö÷retimindeki yetersizlik
x
Yurtdúndaki üniversitelerle yaplan anlaúmalarn henüz arzu edilen sayda
olmamas
x
Son yllarda yeni yasalar ve yeni tanmlamalar ba÷lantsnda Araútrma ve
Uygulama Hastanesi’’nin gelirlerinin azalmas, döner sermayede yaúanan
güçlükler
x
Bölge ҏSanayisinin üniversiteye henüz yeterince güven duymayú
x
ҏYönetmeliklerde sk sk de÷iúiklik yaplmas gereksinimi
x
ҏAraútrma merkezlerinin istenilen verimde çalúmamas
x
Ö÷retim üyelerinin gelir düzeylerinin düúüklü÷ü nedeniyle ders yükünü artrma ya
da di÷er biçimlerde gelir artrc yollara gitmesiҏҏ
1.1.
VARSAYIMLAR
Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleúmesi aúa÷da sralanan
üniversite içi ve dú etmenlere (faktör) ba÷ldr.
øç Etmenler:
x
Üniversite üst yönetimi ve çalúanlarn stratejik yönetim anlayún
benimsemesi ve bu do÷rultuda çaba harcamas
Dú Etmenler:
x
Kamu bütçesinden yeterli ve zamannda ödenek sa÷lanmas
x
Hükümetlerin stratejik yönetim anlayún sürdürmesi
x
Üniversiteye alnacak ö÷renci saysnda çok önemli bir artú ya da azalma
x
Bilimsel araútrma ve teknolojiye ayrlan bütçe paylarnn artmas, olmamas
x
Siyasi ve ekonomik krizlerin olmamas
x
Uluslararas ö÷rencilerin yüksek ö÷retimimize olan istemlerinin artmas
x
Savaú, do÷al afet gibi durumlarn olmamas
132
V
ÖNERø VE TEDBøRLER
- E÷itim, ö÷retim kalitesinin üst düzeye çkartlmas amac ile gerekli araç, gereç
ve bilgisayar donanmn artrmak gerekti÷i,
- Mevcut donanmlar teknolojik de÷iúimlere uyumlu hale getirerek ö÷renci ve
personelin optimum fayda sa÷lamasnn amaçland÷,
- E÷itim, ö÷retim alanlarnn (laboratuar, kütüphane vb.) ihtiyaca göre
iyileútirilmesi ve geliútirilmesini sa÷lamann zorunlu oldu÷u,
- Üniversite ve paydaúlar arasndaki iliúkiyi geliútirmeye ve tantmaya yönelik
sanatsal, kültürel, sosyal ve e÷itsel etkinlikler gerçekleútirmenin gereklili÷i,
- Üniversitemiz ö÷rencilerinin sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini istenilen
düzeyde yürütebilmeleri için fiziksel alanlarn ve
donanmlarn karúlanmas
gerekti÷i.
133
EKLER :
øÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do÷ru oldu÷unu beyan ederim.
Bu raporda açklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiú kaynaklarn,
planlanmú amaçlar do÷rultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanld÷n ve iç kontrol sisteminin iúlemlerin yasallk ve düzenlili÷ine iliúkin
yeterli güvenceyi sa÷lad÷n bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip oldu÷um bilgi ve de÷erlendirmeler,
benden önceki yöneticilerden almú oldu÷um bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporlar
ile Sayútay raporlar gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadr.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakknda bilgim olmad÷n beyan ederim.
30/04/2009
Prof. Dr. Sezer ù. KOMSUOöLU
Rektör
134
MALø HøZMETLER BøRøM YÖNETøCøSøNøN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuat ile di÷er mevzuata
uygun olarak yürütüldü÷ünü, kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli bir
úekilde kullanlmasn temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iúletildi÷ini,
izlendi÷ini ve gerekli tedbirlerin alnmas için düúünce ve önerilerimin zamannda üst
yöneticiye raporland÷n beyan ederim.
ødaremizin 2008 yl Faaliyet Raporunun ““III/A- Mali Bilgiler”” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve do÷ru oldu÷unu teyit ederim.
30/04/2009
Mehmet Tuncel ÖZTÜRK
Strateji Geliútirme Daire Baúkan
135

Benzer belgeler