çağdaş diller eğitim merkezi subject tests answer key test 1

Transkript

çağdaş diller eğitim merkezi subject tests answer key test 1
ÇAĞDAŞ DİLLER EĞİTİM MERKEZİ
SUBJECT TESTS
ANSWER KEY
TEST 1
TENSES –1
1. (A) Present Perfect + Since + Simple Past tense (Past Perfect + Since + Past Perfect)
2. (B) Last + Simple Past.
3. (D) By the end of next month+Future Perfect.
4. (C) Nokta zamanda (at 5 ...) continuous kullanılır. Tomorrow+ Future. Bk.26
5. (D) Sınavlara girmek temporary action; Present Continuous Tense.
6. (A) Ago+ Simple Past..
7. (B) Giriş –shouted past tense- devamı da past olmalı. ...coming; reduced
clause=...that was coming.
8. (D) Adamın kaçma eylemi polisin duyumundan daha önce olduğu için Past
Perfect kullanılır.
9. (C) Seçenekler içinde recently kelimesine uygun sadece Present Perfect var. Bk.16
10. (A) Charlie Chaplin artık yaşamadığı için ona yönelik anlatımlarda Simple Past
Tense gerekir.
11. (B) Until zaman cümleciği –time clause- olduğu için, sonrasında continuous, will,
would veya Past Perfect
kullanılmaz, Simple Present Tense gereklidir.
12. (A) Last night + Simple Past. Yet kelimesinden anladığımıza göre CD’yi dinlememe
durumu devam etmekte,
bu nedenle Present Perfect kullanılır.
13. (E) These days olayın temporary olduğunu gösteriyor; Present Continuous Tense.
14. (C) Tüm gece çalışması uyanmasından daha önceki bir eylem. Bu nedenle Past
Perfect gereklidir.
15. (C) 1. boşlukta eylemin zamanı kesin olmadığı için Present Perfect, 2. boşluk işi
yapan özne sorulduğu için
Simple Past Tense olmalıdır.
16. (B) 1. cümlede olayın daha önce başlamış olup, hala devam ettiğini belirtmek için
Present Perfect
Continuous gereklidir. 2. cümlede so far Present Perfect verir.
17. (D) I suppose veriye dayalı olmayan tahmin verdiği için will gerekli.
18. (D) Zaman cümleciklerinde –time clauses- will, would gibi kiplikler kullanılmaz,
Simple Present veya Present
Perfect kullanılır. Bk.186
19. (B) to be about to = bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu belirtir. Bk.259
20. (C) to be just going to do sth = to be about to.
21. (E) By the time they get home = gelecekteki bir referans noktasını belirtmekte bu
nedenle Future Perfect
Tense gereklidir.
22. (B) Now Present Continuous verir. Everyone daima tekildir.
23. (A) Uzun olay-kısa olay.
24. (E) Şemsiyenin unutulması daha önceki bir olay.
25. (A) ...before she came... olayın past olduğunu veriyor. İkinci boşlukta eylem
soruluyor; continuous. Eylem
öğretmenin gelmesinden önceki bir eylem olduğuna göre Past Perfect
Cotinuous.
TEST 2
TENSES-2
1. (D) For ever six years = altı seneden daha fazla zamandan beri ifadesi Present
Perfect Tense gerektirir.
2. (A) 1990-2000 zaman dilimini aşmış olduğumuza göre Simple Past Tense kullanılmalı.
3. (A) While – eylemin sürekli olduğunu gösterir; continuous tense. B tense uyumu yok,
E want non-continuous
bir fiildir.
4. (D) Benim gelmemden önceki bir olay olduğuna göre Past Perfect Tense.
5. (E) Haberi iletmem George’u gördükten sonra olacağına göre time clause Present
Perfect Tense olur.
6. (E) Yarın bu sırada yapacağınız bir eyleme değindiğinize göre Future Continuous
Tense.
7. (B) Saat 10’a kadar geçecek süredeki eylemi verdiğine göre Future Perfect
Continuous Tense.
8. (D) Emekli olduğumda tamamlanacak çalışma süresi –gelecekte tamamlanacak bir
iş- Future Perfect Tense.
9. (A) Cüzdanı unutma olayı bilet satın almaktan önce olduğu için Past Perfect Tense
kullanılmalıdır..
10. (D) Karşı tarafı bilgilendirdiğimiz için Present Perfect Tense kullanmalıyız.
11. (C) Kaza öncesi söz konusu olduğu için Past Perfect Tense. Eylemden söz edildiği
için de continuous.
12. (B) Permanent –her zaman için geçerli- bir olay söz konusu olduğu için Simple
Present Tense gereklidir.
13. (A) İlk cümle emir cümlesi olduğu için olayın present olduğu anlaşılıyor. Eylem
olduğu için de continuous.
14. (B) ...by twelve o’clock . Future Perfect veriyor. State bildirdiğimize göre continuous
değil simple. Bk.7
15. (C) Planning, arrangement sorulduğu için Present Continuous. Bk.33
16. (D) Eş zamanlı –veya zincirleme - iki olay Simple Past Tense. Bk.26.c
17. (C) Time clause ile will/would kullanılmaz. Bk.6.2
18. (E) Her iki olay da past ve eş zamanlı. Simple Past + Simple Past
19. (A) Olayın geçmişte olduğunu 2. cümledeki fell ve broke fiillerinden anlıyoruz. O
nedenle Past Continuous
Tense kullanmamız gerekir. While olduğu için de Past Continuous kullanmak
gerekir.
20. (C) ... the last... Perfect tense verir.
21. (C) Earlier -daha önceden denmesi Simple Past veriyor.
22. (A) Binaların tahrip olması edilgen –passive- olmalı. Bu durumda elimizde A, B ve E
seçenekleri var.
Bombaların patlamaları ve binaların tahrip olmaları paralel olaylar; Past
Continuous + Past Continuous.
23. (C) Emir cümlesi olması nedeniyle present tense formunda olmalıdır.
24. (B) Kente ulaşması ve iş aramaya başlaması birbirini izleyen olaylar; Simple Past +
Simple Past + ... .
25. (C) ...the past... Present Perfect verir. Olay eylem olmadığı için B seçeneği olamaz.
TEST 3
TENSES-3
1. (C) 1. tip koşul cümlelerinde Simple Present + Will. Bk.157
2. (B) Future continuous: köprünün kapanması rutin bir olay.
3. (C) Listen! demesi olayın present olduğunu gösteriyor. Hear non-continuous olduğu
için D seçeneği olamaz.
4. (D) Giriş fiili expected past. Bu nedenle bağlı cümleciğin de past olması gerekli.
5. (B) Karşı tarafı bilgilendirdiği için Present Perfect. Mutfağın dağınıklığına yol açan
eylemden söz ettiği için de
continuous.
6. (E) Ayçiçeğinin Trakya’da yetişmesi permanent bir olay; Simple Present.
7. (B) Yapılan bir işi kesin zaman belirtmeden ilettiğimiz için Present Perfect..
8. (C) Time table –zaman çizelgesi- olduğu için Simple Present Tense.
9. (A Dislike. Bk.3
10. (D) Cümle şimdiye kadar gördüğüm anlamında; Present Perfect Tense.
11. (A) Cümle girişi past. As if (as though) + Past; unreal
12. (B) ...the past month/week/year vb. Present Perfect Tense gerektirir.
Bu nedenle Present Perfect Cont. Tense’e gerek var.
13. (E) A,B,D tense uyumsuzluğu var. C Simple Past+ Past Continuous kombinasyonu
mantıksız. Bk.25
diyagram. E klasik Simple Past+Past Perfect kombinasyonu.
14. (C) B olamaz. Bak. 25 diyagram. C klasik Simple Past+Past Perfect kombinasyonu.
15. (C) When ile başlayan time clause gelecekte bir nokta verdiği için Future Perfect
Simple Tense.
16. (B) By next July Future Perfect gerektirir.
17. (D) Mary, olaya ilişkin bilgi verildiğinde artık anaokulunda değil. Bu nedenle olay
past. Today anaokulu
çalışma saatine ait. Bilinen 24 saatlik içinde yaşadığımız bugün değil. Bu nedenle
has broken olamaz.
18. (D) Önce bir şeyler olacak ve ben sonra farkına varacağım. Simple Past + Par
Perfect
19. (E) This time continuous veriyor. Last year ise Simple Past.
20. (A) Arrangement; Present Continupus.
21. (B) Unless=if not cümleciğinde will kullanılmaz. A ve E seçeneklerinde tense
paralelizmi yok. Öte yandan
will continue; olayların doğal akışı.
22. (C) When cümleciği gelecekte bir zaman noktası veriyor ve bu noktada hazırlıkların
biteceği söyleniyor;
Future Prefect Tense.
23. (B) Şu anda saat 10. Saat 11 gelecekteki bir zaman noktasını vermekte. Bu nedenle
Future Perfect. Yapılan
eylemin süreci ise Continuous vermekte; Future Perfect Continuous.
24. (B) By the time the school is over; gelecekteki bir zaman noktası; Future Perfect.
Öğrendiklerini sormakta. Bu
bir state –durum- deyişi olduğuna göre Future Perfect Simple. Eylem olsaydı bir
önceki sorudaki gibi
continuous olurdu.
25. (A) Yürürken –continuous- farkına vardık –past-; Simple Past + Past Continuous.
Yanlış yöne sapmış
olmamız ise bunlardan önce oluyor; Past Perfect Simple Tense.
TEST 4
TENSES-4
1. (D) Veriye -I feel too bad- dayalı tahmin.
2. (C) Veriye dayalı olmayan tahmin.
3. (D) Tehdit –threaten-. Bk.30.4
4. (C) Bilgilenmek isterken zaman zarfı kullanmıyorsak Present Perfect.. Bk.12.1
5. (C) This time next week; Future Continuous.
6. (B) Kızkardeşinde kalması geçici bir süre için; Present Continuous Tense.
7. (E) Taşınma olayı time clause sonrasında gerçekleşeceği için Present Perfect Tense.
Bk.186.b
8. (A) Partide eğlenmek geçici bir olay; Present Continuous. Cümle girişi past
olduğuna göre –Reported SpeechPast Continuous Tense formuna dönüşür.
9. (D) ‘Satma’ eylemi geçmişte yapılmış ve iki tarafca da bilinmekte –Simple Past;
sold-. Bu nedenle zaman
zarfına gerek yok. E seçeneği olamaz çünkü aletteki bozukluğu satış öncesine
götürüyor; had been wrong.
10. (A) Zaman zarfı kullanmadan birisini bilgilendirirken Present Perfect Tense. Decision,
intention; be going to
11. (B) Anonsa başlamak uzun süreli bir olay değildir ve bu nedenle continuous
olamaz. Anonsun iniş öncesinde
yapılması gerekli. Bu nedenle de had begun seçenekleri yanlış.
12. (E) Her üç eylem de eş zamanlı ve uzun süreli.
13. (A) Changes, developments; Present Continuous Tense. Bk2.c.
14. (C) Yapmayı düşündüğümüz ama yapmadığımız olaylar; Bk.33 was, were going to.
15. (D) Endişelenmeye başlamamızdan önce saatlerin geçmesi gerekli; Past Perfect.
Hear ve begin Past
Continuous olamazlar.
16. (D) Ever since Present Perfect veriyor. Eylem olduğu için de continuous.
17. (C) This the first, second time vb. yapılar Present Perfect Tense verirler.
18. (B) Değinilen işi -grip olduğu için- yapmamış; was/were going to.
19. (A) Gözlük takmak sürekli bir olay olduğu için continuous. Recognize noncontinuous bir fiildir. İçeriye
girmek ve gireni tanımak/tanımamak eş zamanlıdır; Simple Past + Simple Past.
20. (E) Bilgi verildiği için Present Perfect. State/result belirtildiği için Simple. Continuous
kullanırsanız tümüne
birden binmiş gibi bir mantıksızlık çıkar.
21. (B) Rica –polite request- bildiriyor; will.
22. (D) Kararlılık -decisiveness – bildiriyor; will.
23. (A) Teklif –offer- bildiriyor; will.
24. (C) Aniden verilen –at the moment of speaking- karar; will.
25. (E) B ve D seçeneklerinde tense paralelizmi yok. A seçeneğinde frightens
genelleme yapmakta, halbuki has
happened spesifik bir olaydan söz etmekte. C seçeneğinde ise frighten
continuous olarak kullanılmış.
TEST 5
MODALS-1
1. (C) Past ability + present ability. Bk.59
2. (B) Advice –tavsiye-.
3. (A) Assumption -veriye dayalı tahmin-.
4. (D) Assumption.
5. (E) Prohibition –yasaklama-. Bk.61
6. (E) Permission –izin7. (B) Possibility –olasılık-.
8. (A) Specific past ability.
9. (C) You needn’t= it is not necessary for you to...
10. (D) 9.soru ile aynı.
11. (E) Prohibition.
12. (B) Has to= it is necessary for him to...
13. (B) Must=konuşanın getirdiği zorunluluk. Bk.65.a
14. (A) Assumption=Veriye dayalı tahmin. B seçeneği olamaz çünkü The thief spesifik
bir olayı vermektedir.
can’t ise genellemedir.
15. (C) Past ability. A seçeneği olamaz çünkü see duyu belirten bir fiildir. Bk.60 could
b.
16. (D) Assumption. Soaked to the skin: iliklerine kadar ıslanmak.
17. (B) Up to now Present Perfect verir.
18. (B) Ziyaret yapılmadı; non-fulfillment. Bk.67 should have.
19. (A) Öğretmenin kuralları açıklamasına gerek yoktu ama açıkladı.
20. (E) Couldn’t have watered: it was impossible to water...
21. (C) Bu genel bir gerçektir ve herkes tarafından bilinmektedir. Burada sadece bir
hatırlatma yapılıyor.
22. (D) Bir görevin yerine getirilmediği -non-fulfillment.-belirtiliyor;should have.
23. (B) Burada bir kural söz konusu; must.
24. (D) Expectation=beklenti, duty=görev-; should
25. (A) Assumption.
TEST 6
MODALS-2
1. (C) Expectatiob=beklenti; should
2. (B) Olay past (...it was...) ve gerçekleşmiş.
3. (A) Advice=tavsiye, expectation
4. (D) Polite request=kibar rica.
5. (E) Duty=görev, olay present; ...is out..., ... all the time=durmaksızın, sürekli olarak;
continuous,
6. (D) Ability.
7. (B) should like=wish
8. (A) Assumption
9. (C) Müdüründen izin istiyor; May. Bk.61
10. (E) needn’t have=gerek yoktu ama yaptı, otobüsü kaçırmış olma olasılığı; ...must
have missed the bus.
11. (C) Suggest fiilinin kipliği; should
12. (B) Possibility; Olasılık.
13. (D) Had better=advice
14. (D) Possibility
15. (B) ...needn’t have brought...; getirmenize gerek yoktu ama getirmişsiniz.
16. (E) Have got to= have to
17. (D) Olay past; had gone. Bu nedenle had to.
18. (A) Must; necessity, needn’t; absence of necessity.
19. (E) Resmi toplantılara spor kıyafetle gidilemeyeceğine göre mustn’t.
20. (B) Suggestion; we should...
21. (C) I’m sure; Çok güçlü olasılık; assumption
22. (C) Assumption; must
23. (A) Possibility.
24. (D) Expectation; should
25. (B) Olay past assumption; must have, süregen; continuous.
TEST 7
PASSIVE VOICE 1
1. (B) lambalar bizim odaya girmemizden önce yakılmış.
2. (B) ...by twelve o’clock; Future Perfect
3. (A) Olumsuz bir yapı gerekli. Yet; Present Perfect verdi.
4. (D) Olay passive, zaman verilmediği için Present Perfect. Ayrıca; to cut=kesmek
için, to be cut
=kesilmek için.
5. (E) Olay aktif, ayrıca zamanı verilmediği için Present Perfect. Ayrıca; to produce
meat=et elde etmek için.
6. © ...preparations; passsive, at the mooment;present continuous.
7. (D) Olay aktif: Tüm yabancılar kayıt yaptırmalı. Polisin kendi bildirdiğiner göre;must.
8. (A) Her iki boşluk içinde aktif yapı gerekli.
9. (B) Olay pasif, ayrıca uzun olay/kısa olay kombinasyonu.
10. Permanent bir olay;Simple Present;are fed
11. Sözü çevreciler söylediğine göre bu kesin bir istek olur;must
12. (D) Pasif ve beklemekte olduğuma göre Present Continuous.
13. (A) ...said... past, iznin verilmemiş –pasif- olması ise Past Parfect.
14. (B) Anons yapıldığına göre will, olay bildiriliyor;Pasif.
15. (D) Olay present. Spesifik bir olay ve pasif.
16. © Tavsiye;should, olay present ve pasif.
17. (E) Olay pasif. As if/though olduğuna göre, olay gerçek değilse bunlardan sonra
past kullanılır.
18. (B) Öğrenciye burs verilmesi söz konusu. Bu durumda her iki taraf ta pasif. Bk.84.
People say
19. (A) need+gerund=pasif. Bk.87
20. (D) Make pasif olarak kullanıldığında kendisinden sonra gelen fiil to alır. Bk.206
21. © Have+so+do sth. Bk.87
22. © Get+sth+done
23. (E) Have+so+do+sth.
24. (B) Olay present; The teacher looks... , assumption;must be
25. (A) Pasif yapı gerekiyor. Tavsiye var.
TEST 8
PASSIVE VOICE-2
1. (C) assume=kabul etmek olduğuna göre It+pasif yapı olmalı. Yönetim yapacak;aktif.
2. (E) Ortaya konan yeni yöntemler;pasif, tense paralelizmi present+present. Prove;link verb. Bk.121
3. (B) Önce çocuk ısırılıyor;Past Perfect, sonra serum veriliyor; Simple Past
4. (A) Her iki tarafın da aktif olmaları gerekiyor. B seçeneğinde tense paralelizmi yok.
5. (D) Araştırma yapılıyor;pasif. Bilgilendirme var;Present Perfect Tense.
6. (E) ...by the end of...;Future Perfect.
7. (D) olay present ve halen devam ediyor. Evin onarılması geçici bir olay.
8. (C) Announcement nedeniyle will gerekiyor.
9. (B) Araba bulunduğunda, CD player yoktu, önceden çalınmıştı.
10. (A) Birinci fiilin past olması gerekli, ikincisinin past perfect.;İzledikten sonra yakalayacaksınız. After edat
olduğu için kendisinden sonra isim gelir;having...
11. (E) Tavsiye alınmamış;should have been. After sonrasında gerund;going
12. (D) Olayların sıralanışına göre Simple Past + Past Perfect
13. (C) Object to + gerund
14. (C) ...at –edat- + noun;gerund
15. (B) Olay görülmekte;you see; Present Continuyous.
16. (A) Olay past;...old recordings.
17. (E) ...coming modals; will be
18. (D) Ev benim duymamdan önce soyulmuş.
19. (C) Her iki fiilin de pasif olmaları gerekiyor. E seçeneğindeki must zorunluluk vermiyor.
20. (B) Tavsiye söz konusu olduğuna göre should kullanılmalıdır.
21. (A) Promise;will.
22. (E) Ünlüleri tanıma olayı halen geçerli;present. Bk.84
23. (D) Her iki fiilin de pasif olmaları gerekiyor. Ayrıca, tense uyumu da gerekli.
24. (B) Birinci fiilin present ve aktif olması gerekli. İkinci fiilin ise pasif.
25.(C) Bu soruda kilit nokta birinci fiil; was ve to be made eş zamanlı olduklarından yanlış. Being made ise çok
yanlış. ...was to have been made=would have been made
TEST 9
IF CLAUSES
1. (B) 1.tip;present+will vs.
2. (D) 3.tip;past perfect+would have
3. (A) 2.tip. past+would
4. (E) 1.tip. Unless=if not
5. (E) 2.tip
6. (D) 3.tip.
7. (B) If it weren’t for=if it hadn’t been for. Type 3.
8. (E) Unreal. Bk.157
9. (C) as long as=if. 1.tip;will+present
10. (A) Had there been=If there had been
11. (C) Uçağa binmesi past, buraya ulaşması present –now-. 3+2
12. (D) 3+2
13. (E) Present unreal
14. (B) Provided=if
15. (A) 1.tip
16. (B) 2.tip;Present unreal
17. (C) 2.tip;Present unreal.
18. (D)
19. (B)
20. (E)
21. (A) ...in case=possibility.
22. (E) Very polite request
23. (C) But for=if it weren’t for=if it hadn’t been for
24. (D) 3+2
25. (B) 2.tip.
TEST 10
ADJECTIVES AND ADVERBS-1
6. (B) was=linkverb Bk.121
1. (B) =düzenli olarak
2. (C)=kesinlikle
3. (A)=tercihan
4. (D)=daha hızlı
5. (C)=tamamiyle
7. (A) Bk.116
8. (C) go=link verb
9. (D=completely
10. (B) sık sık/ciddi
16. (A)=açıkca, net olarak
17. (C) sürpriz. Bk.117
18. (C) Positive=equality. Bk.123
19. (A) Comparative
20. (C) Comparative
21. (D) Bk.125
22. (B) Modifier. Bk.126
23. (E) Special use. Bk.127
11. (E) good=link verb
12. (E)=sadece
13. (D)=daha yeni, henüz
14. (E)=hemen hemen Bk.120
15. (B)=yüksekten Bk.120
24. (E) Bk.126
25. (A) Bk.129
TEST 11
ADJECTIVES AND ADVERBS-2
1.E
11.C
21.B
2.C
12.D
22.B
3.D
13.C
23.B
4.A
14.A
24.A
5.B
15.B
25.D
6.E
16.C
7.B
17.D
8.A
18.B
9.C
19.D
10.A
20.C
7.B
17.A
8.A
18.C
9.D
19.A
10.A
20.C
7.B
17.E
8.C
18.B
9.C
19.D
10.E
20.E
TEST 12
ARTICLES
1.B
11.A
21.A
2.D
12.C
22.B
3.E
13.E
23.C
4.C
14.A
24.A
5.C
15.B
25.D
6.B
16.D
TEST 13
ADVERBIAL CLAUSES
1.C
11.A
21.B
2.D
12.D
22.A
3.C
13.D
23.C
4.E
14.B
24.A
5.A
15.A
6.B
16.A

Benzer belgeler