71490862-010.06.02 Konu ıHijyen ve çevre

Transkript

71490862-010.06.02 Konu ıHijyen ve çevre
6oo
t
Lskı Dostlar. Yeni Liderler:
600 y ı l l ı k TUrklye - Polonya
--p f^
l . L. .
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Sayı : 71490862-010.06.02
Konu ıHijyen ve çevre sağlığı
GENELGE 2014/.
Ülkemizin turizm alanındaki pazar payının arttırılması, gelir artışındaki sürekliliğin sağlanması.
turizm tesislerinin niteliğinin yükseltilmesi, turist sağlığı ve can güvenliğinin sağlanması gibi ülke
imajımızla birlikte ülkemize gelen ziyaretçilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması suretiyle üst
düzeyde memnuniyet oluşturulması konularında ilgili tüm kurum ve kuruluşlara önemli ölçüde sorumluluk
düşmektedir. Özellikle turizm tesislerinde zaman zaman yaşanılan gıda zehirlenmesi vakaları, havuz ve
deniz ortamlarında gerçekleşen boğulma olayları gibi olumsuzluklar, turist sağlığı ve yaşamını tehdit eden
istenilmeyen durumların yaşanılmasına neden olmakta ve söz konusu durum iç ve dış basında geniş yer
bularak ülkemiz turizmine zarar vermektedir.
Turizm işletmeleri ve kuruluşlarının, bu sorumluluk bilinci çerçevesinde, tesislerin fiziksel
nitelikleri, hizmet kalitesi, personelin niteliği ve eğitimi ile sağlık, hijyen ve güvenlik konularında azami
özeni göstermesi gerekmektedir. Söz konusu çaba, sadece insan sağlığı ve tüketici açısından değil aynı
zamanda ülkemizin uluslararası alandaki imajının olumsuz etkilenmemesi açısından da önem taşımaktadır.
Turizm tesislerinin
kendi bünyeleriyle birlikte çevresiyle bir bütün oluşturduğu
değerlendirildiğinde alınacak temel tedbirlerin;
1) Tesislerde iç ve dış mekan tasarımında kullanılacak malzemelerin seçiminde fonksiyon ile
birlikte estetik unsuruna da dikkat edilmesi,
2) Kent mobilyası olarak tanımlanan ve alan kullanımında kullanıcı memnuniyetini arttıran
aydınlatma direkleri, oturma bankları, çeşmeler, güneşlikler, pergolalar vb. unsurların
tasarımıyla birlikle işlevsellik ve görsellik unsuruna dikkat edilmesi,
3) Tesis içi ve dışı sosyal, kültürel ve etkinlik alanları gibi mekanların tasarım amacına uygun
ve can güvenliğini sağlayacak nitelik ve nicelikte yapılıp işletilmesinin sağlanması,
4) Tesis bünyesinde kullanılan suyun tesise alınması, depolanması, atık su kontrolü, atık yağ
kontrolü, klorlama aşamaları ile tesisat, musluklar, tuvalet, banyo, mutfak vb. ıslak mekanların
temiz tutulması hususlarında gerekli sağlık ve hijyen koşullarına riayet edilmesi,
5) Isıtma ve soğutma sistemlerinin düzenli bakım ve kontrolünün yapılması,
6) Sıvı ve katı gıdaların (yiyecek-içecek) temini, nakli, depolanması, işlenmesi, tüketime hazır
hale getirilmesi, sunumu, muhafazası ve atıkların düzenli bir şekilde tahliyesi gibi konularda
herhangi bir ihmale ve insan sağlığını tehdit edecek nitelikte gelişmelere mahal bırakmayacak
şekilde gerekli ve yeterli nitelikteki sağlık ve hijyen tedbirlerinin alınması ve hassasiyetle
denetlenip sürdürülebilir hale getirilmesi,
7) Tesislerin temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yapılması, iç denetim sistemi
oluşturulması, ihtiyaç duyulan sağlık, hijyen ve temizlik tedbirlerinin tavizsiz uygulanmasının
sağlanması,
8) Tesislerde tüketilen su ürünlerinin (balık, midye vb.) belgeli işletmelerden alınması yoluyla,
hem kaçak avlanmanın engellenmesi hem de lisanslı ürün alım yoluyla gıda kontrolünün ve
vergilendirme sisteminin işlerliğinin sağlanması.
İsmet İnönü Bulvarı No:5 06100 Emek/ANKARA
Telefon: +90 312 212 83 00 Faks: +90 312 213 89 09
Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Filiz ÖRS (ÖZALP)
E-Posta: [email protected] Elektronik Afc www.kultiituriangov.tr
"Nfl^
Kontrolör
ĞOO
f ski Dostla-. >cm: .cicrıcr.
600 yıllık Türkiye - Polonya
D.piorrtâtık ilişkileri
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
9 ) Mevzuat gereği çocuk havuzu bulundurulması, cankurtaran sertifikalı personel, sağlık
personeli/ilkyardım sertifikalı personel istihdam edilmesi ve tesis bünyesinde revir/sağlık
birimi düzenlemesinin yapılması zorunlu olan tesislerde anılan hususlara titizlikle uyulması,
şeklinde sıralanması mümkündür.
Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde
"Belgeli turizm işletmelerinde temizlik, intizam, servis, fiyat, idare ve işletme, belge almaya esas
olan vasıflarla, personel niteliklerinin tespit ve denetimi yetkisi Bakanlığa aittir. Sağlık ve çevre
kirliliği ile ilgili denetimler, görevli kamu kurum ve kuruluşlarının tabip ve sağlık elemanlarınca,
işyeri açma ve çalışma ruhsatlan ile ilgili denetimler, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren kamu
kurumu tarafından yapılır. İlgili mercilerin bu konularda yapacaklan denetimlerde, denetim
raporunun bir nüshası Bakanlığa gönderilir." hükmü ile Bakanlığımızın denetim yetkisi ve bu yetkinin
çerçevesi belirlenmiş olup. Bakanlığımız görev alanı dışında uzmanlık gerektiren sağlık, gıda ve çevre
gibi konulardaki denetim yetkisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile ilgili Yerel İdarelere (Valilik, Belediye) aittir.
Bu kapsamda; Bakanlığımızdan belgeli olan veya Bakanlığımızdan belge almadan mahalli
idarelerin izni kapsamında faaliyet gösteren tüm turizm tesislerinde, yaşanılan olumsuzlukların önlenmesi
ve tesislerin nitelik ve nicelik açısından daha iyiye ulaşmaları konusunda sürekliliğin sağlanması
amacıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri. İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlükleri. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Mahalli İdarelerce turizm
tesislerinde yapılan denetimlerin gerekli ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi ve turizm işletmelerince de
gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve devamlılığının sağlanmasını
önemle arz/rica ederim.
"^^3T
OzsürTJZASLAN
Bakan a.
Müsteşar
Dağıtım:
Gereği:
İçişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
81 İl Valiliği
Bilgi:
Türkiye Otelciler Federasyonuna
(TÜROFED)
Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar
Birliğıne(TUROB)
Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB)
KÜLTÜR VffTÜRİZM r'Oİ'RLÜG"
U
/?o.
ma
li Yaraımcısı
İsrrct İnönü Bulvarı No:5 06100 Emek/ANKARA
Telefon: +90 312 212 83 00 Faks: +90 312 213 89 09
E-Posta:[email protected] Aç: www.kubjturizmgov.tr
Aynnüh bilgi için irtibat:
Filiz ÖRS^(OZALP)
Kontrolör