Naqshibandi Order

Transkript

Naqshibandi Order
SALTANAT
İnsanları Rahat
Ettirir
Sultanate Offers
Peace to Humanity
• SALTANAT insanları rahat ettirir.
Saltanatın dışında insanlar ıztırab içerisindedir.
• Sultanda heybet ve azamet saklıdır.Ve
insanlar heybet ve azametten korkarlar.
• Saltanatın dışında azamet ve heybeti
temsil eden insan yoktur.
• Seçimle gelen kimseler- Demokrasihalkın arasına karıştıkları zaman seçenleriyle senli benlidirler. Bu ise halkın
arasında seçdikleri ile senli benli olmaya
sebebdir. Böyle olunca da memlekette
heybetli ve azametli kimse kalamaz.
• People not living in a Sultanate are always living in a state of restlessness.
• The Sultan is a symbol of majesty and glory.
His majestic presence inspires people with
awe.
• Outside Sultanate there is no one to embody
this magnificence and awesomeness.
• Those who are elected for office in a Democratic system are bound to be over-familiar in
their relations with the people who have elected them. This, then, makes the electoral body
lacking in respect for their representatives.
When this happens, no one will remain who
can inspire awesomeness and magnificence in
that country.
Official Journal of the
Naqshibandi Order
All content written by Mawlana Sheikh Nazim in Lefke, Cyrpus
Karagöz İle Hacivat
Karagöz ile Hacivat günümüze
ayna tutuyorlar;
Hem güldürür hem
düşündürürler.
-Karagöz der ki,
“ Ey Hacivat, bu günkü hal ve
ahvale sen ne dersin?”
*Hacivat der ki,
“ Ey Karagöz, bu günde gün,
yalan söyleyen ve insanları
aldatanlarındır.”
-“Günümüzde en geçerli matah
yalan dolandır!”
*“Aklını kullan tuzağa düşme!”
(A Punch-and- Judy Turkish style
puppet show)
Karagoz and Hajivat reflect our
times. They entertain but also
make you think.
-Karagoz says: “Oh Hajivat what
do you say about today’s conditions?”
*Hajivat answers: ”Oh Karagoz,
these are times of telling lies and
fooling people!”
-“Truly! Today’s most popular
commodity is lying and deceit.”
*”Then, Karagoz, be clever and
don’t fall into a trap!”
Saltanat
Mohammad Ali
Mosque, Cairo Egypt
Volume 1, Issue 1:
1 Muharram 1431
Bu Beyan Bütün Insanliga
Doğru Yolu Göstermek Içindir
Declaration
azırlayan sıradan bir kuldur. Münakaşa edilmez
HAKİKAT'ları bu BEYAN'larda
bulacaksınız. Bunu hazirlayan:
Nakşibendi manevi yolunun bir
yolcusu Şeyh Nazım'dır. Yanlış yola
düşmekten Allah'a sığınırız. Bu
BEYAN DIN ve DÜNYA'yi alakadar
eden her konuyu ele alır ve yanlışsız
bir yolu gösterir. Yardım imdad
sahibi Allah'dir.
his declaration is to show all human
beings the true way. The author is
just an ordinary human being. In the
following articles you will find indisputable truths. Their author is Sheikh
Nazim, a traveller on the Naqshbandi
spiritual way. May Allah protect us from
falling into the wrong way. This declaration takes in consideration all subjects
related to this world and to religion, it
points to the infallible way. Support and
success only come from Allah.
H
T
Ş
Saltanat
an ve şerefin sembolüdür.
Saltanat dünyanın şerefidir.
SALTANATA ulaşmak insanlarda son gayedir.
-Demokrasi niçin ortaya
çıkmıştır?
-Çünkü Demokrasi dağdaki
bir çobana da müstakbelde
-yani gelecek bir gündeSultan olabilmek ümidini
vermiştir.
Bu Saltanatın bugündeki
ismi İKTİDAR olmaktır.
Ve şimdi günümüzde modern bir SALTANAT kavgası
halkların arasında ölüm-kalım
savaşına dönüşmüştür.
İşte Pakistan, işte Afganistan,
işte Acemistan, işte Türkiye,
işte Bağdat, işte Yemen, işte
Hindistan, işte Sudan,
işte çağdaş Avrupa süper
açıkgöz ülkeler, işte Kıbrıs, işte
bir sürü partilerle dolu ülkeler,
işte Çin,
işte Kore, işte Balkanlar, işte
Almanya, işte İtalya, işte patlamaya hazır Libya, işte İsrail,
işte Filistin patlamaya hazır
bomba gibi, işte patlamaya
hazır Mısır, işte Somalıya, işte
patlamaya hazır AB, işte yalan
sermaye ile dünyayı aldatmaya
insanları kandırmaya uğraşan
yalan üzerine kurulmuş UN.
Sultanate
I
t is the symbol of glory and
honour. The SULTANATE
is the honour of the world. To
reach to the SULTANATE is
mankind’s ultimate aim.
So how did democracy come
into being? Is it because it gives
hope to the shepherd on the
mountain that one day in the
future he also could become the
Sultan? What is meant by this
Sultanate is only political power.
And now in the modern era the
fight for the Sultanate has been
transformed into a life-or-death
struggle among the people.
So it is in Afghanistan, so it is in
Iran, so it is in Turkey, so it is in
Baghdad, so it is in Yemen, so
it is in India, so it is in the very
smart contemporary European
countries, so it is in Pakistan, so
it is in Cyprus, so it is in countries full of political parties, so
it is in China, so it is in Korea,
so it is in the Balkans, so it is in
Italy, so it is in Libya, which is
boiling, so it is in Israel, so it is
Palestine, so it is in Egypt, so it
is in Sudan, so it is in Somalia,
so it is in the European Union,
so it is in Germany, and so it is
in the UN, established on falsehood, is working by means of
lies, to deceive people and cheat
the world.
‘Hakimiyet
Ulusundur!’
-en büyük yalan ve aldatmaca-
G
erçek olan,
binlerce yıldır
tecrübe edilen hakikat
şudur: Hakikatler
zamana bağlı değildir.
Nasıl ki ALTIN zamana bağlı değildir,
ve ALTIN her zaman ALTINDIR,
hakikatler de asla
zamanla ne yıpranır
ve ne değişir! Şimdi,
HAKİMİYETin kimde
olduğunu aldatılan
insanlara bildirelim:
-HAKİMİYET, hiçbir vakit halkın eline
verilmemiştir!
Hakimiyet, öyle sihirli
ve cazip bir kurum
ve insanlar için gaye
hedefdir ki, bu sihirli
kudreti hiçbir kimse
başkasına vermek
istemeyecek, ve her ne
pahasına olursa olsun
kendinde kalması için
kıyameti koparacak ve
harp edecektir. Öyle
ise hangi şahıs çıkıp
da: ‘HAKİMİYET
bendedir, gelin alınız’
diyecektir! Partilerin
kavgaları niçindir?
İKTİDARı ellerinde tutmak içindir.
Şimdi, ‘HAKİMİYET
ulusundur!’ yalanına
gelelim: Hiçbir za-
man bu olmamış
ve de olmayacaktır!
HAKİMİYET,
ANCAK VE YALNIZ, KUVVET
sahiplerinindir!
Ve asla başkasının
olmayacaktır!
Ve TC BMMeclisinde
baş yerde yazılı olan,
‘Hakimiyet Ulusundur!’ sözü yalan ve
uydurmacadır! Ve
ancak cahil kimseleri aldatmak
içindir! Nitekim de
87 seneden beri,
bu yazıya rağmen
millet, toprağına
ve tahtına sahiplik yapamamıştır.
‘Hakimiyet Ulusundur!’ sözü yalan ve
uydurmacadır! Ve
ancak cahil kimseleri
aldatmak içindir!
Lies Concerning
Sovereignty
“Sovereignty belongs to the people.”
T
his statement is the
biggest deception.
The reality that has
been experienced for
thousands of years is
that truth is not bound
by time. It is like gold
which never loses its
power in his hand,
man can go to war and
destroy the world.
If this is so, what kind
of person would get up
and say, "The reins of
power are in my hands,
come and get them."
-Why do parties fight?
-To keep power in their
hands.
'Sovereignty Belongs
to the Nation.’ This is
another lie. It has never
happened and will never happen. Sovereignty
belongs uniquely to the
strong and mighty, and
it will never be anybody else's. Thus the
value. Gold is always
statement 'Sovereignty
gold and truths never
Belongs to the Nawear out or change
tion', which occupies a
with time.
central position in the
Let us explain in whose main hall of the Turkhands sovereignty
ish Parliament, is a lie
really is. There has
and a fabrication; it is
never been a time when designed only to cheat
sovereignty was in the
ignorant people. The
hands of the people. To irony is, that despite
rule is
this statement, for the
indeed a charming and past 87 years, this naattractive proposition
tion has failed to regain
and its magical 'power' the ownership of its
is such a desirable goal territories and the right
that no one will ever
to its throne.
want to give it to anyone else. To keep that

Benzer belgeler