Stratejik Plan - BURSA - OSMANGAZİ

Transkript

Stratejik Plan - BURSA - OSMANGAZİ
T.C.
OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
BURSA HAMİDİYE MESLEKİ
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2015 - 2019
DÖNEMİ
STRATEJİK PLANI
BURSA 2015
0
1
“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat
yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,
sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve
istikballerini kaybederler”.
Mustafa Kemal ATATÜRK
2
İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY
3
SUNUŞ
Eğitim toplumsal kalkınmanın temel unsurudur. Eğitim sistemini planlamadan, bir
ülkenin kalkınmasını sağlamak hiçbir zaman mümkün değildir.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim, değişen ve çeşitlenen
talepler eğitim sistemimizde de planlı, programlı bir yönetim anlayışı ile hareket etmeyi
gerekli kılmıştır. Etrafımızda bu değişim ve dönüşümler yaşanırken bizler de okul olarak
durduğumuz yeri ve bundan sonra da gitmemiz gereken yeri belirlemek için planlı bir şekilde
hareket etmek zorundayız.
Ülkemizde son yıllarda uygulamaya konulan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Sisteminin getirdiği stratejik yönetim anlayışı ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun artırılması, faaliyetlerin planlanması
hedeflenmiştir. Kamu hizmetlerinin sunumunda elimizdeki kaynaklarla daha nitelikli,
sürdürülebilir hizmet verme prensibi benimsenmiştir.
Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını
şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir
çaba olarak tanımlanabilir. Planlama olmaksızın kurumların sürdürülebilir başarıyı
yakalaması söz konusu olamaz. Stratejik planın başarıya ulaşması paydaşların görüşlerinin
alınarak, tüm paydaşların planı benimsemesi ve belirlenen hedeflere ulaşmak için gayret
göstermesi ile ancak mümkün olabilir.
Stratejik Plan ile okulumuzun mevcut durumunu analiz edip, önümüzdeki beş yıl
içinde neleri gerçekleştirebileceğimizi planlayıp kurumumuzu ve dolayısıyla öğrencilerimizi
en iyi noktaya ulaştırmak için yol haritamızı belirledik.
Hazırladığımız bu stratejik plan ile okulumuzun eğitim öğretim hizmetlerinin
daha kaliteli olacağına inanıyor ve planın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.
.
Ömer BÜLBÜL
Okul Müdürü
4
GİRİŞ
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, merkez ilçe olan Osmangazi
Belediyesi sınırları içinde, şehrin hemen hemen her noktasından ulaşım sağlanabilen
merkezi bir konumda yer alan sosyo-kültürel ve ekonomik olarak orta ve düşük gelirli
ailelerin çocukları tarafından tercih edilen bir okuldur. Okulun hizmet verdiği alanlar
itibariyle ilimizde tek oluşu, ulaşım açısından rahat ve merkezi oluşu, kaliteli eğitim,
tarihi dokusu sebebiyle tercih edilen bir kurumdur.
Okulumuz bünyesinde OGYE eğitim kalitesinin arttırılması konusunda
çalışmalar yapılmaktadır. Okul genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda sürekli gelişim
sağlamak adına yararlanıcılar ve paydaşlar tarafından ihtiyaç duyulan eğitim öğretimin
başarı seviyesinin istenen düzeye taşınması ana stratejik hedefimizi oluşturmaktadır.
Strateji, "Uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yol"
olarak tanımlanmaktadır. Bu da demek oluyor ki sadece strateji belirlemek amaca
ulaşmak için tek başına yeterli olmamaktadır. Belirlenen stratejik hedeflerin OGYE
kapsamında takibinin, yürütmedeki aksaklıkların sürekli paydaşlardan ve
yararlanıcılardan dönütlerle belirli periyotlarla yapılması gerekmektedir.
Strateji güçlü yönlerimizin aktif kullanımı ile fırsatları iyi değerlendirme, zayıf
ve tehdit içeren noktalardan kaçınarak sorunların üstesinden gelme bakış açısıyla
oluşturulmuştur. Strateji planımızın temel amacı, tüm paydaş ve yararlanıcılarımızın
memnuniyetini esas alarak okul personeli, öğretmen ve öğrenci ilişkilerinin ve
paralelinde akademik başarının en üst seviyeye taşınabilmesidir.
Okulumuz stratejik planlama çalışmalarına mevcut durum tespiti ve paydaş
analizleri yapılarak başlanmıştır. Mevcut durumuza etki eden iç ve dış çevre
faktörlerinin değerlendirilmesi ile GZFT (SWOT) analizlerinin yapılması sağlanmıştır.
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne özgü olarak hazırlanmış olan stratejik
planlar ve hedefler belirlenerek 2019 yılına kadar yürütülecek faaliyetler hedefler
bazında belirlenmiştir.
Çalışmada emeği geçen ve uygulama süreci boyunca katkı sağlayacak olan
ekibimize ve komisyon üyelerine teşekkür eder; bu çalışmanın başta okulumuz olmak
üzere tüm eğitim camiasına fayda sağlamasını temenni eder, saygılarımız sunarız.
Stratejik Planlama Ekibi
5
İÇİNDEKİLER
.........................................................................................................4
GİRİŞ ..........................................................................................................5
SUNUŞ
.................................................................................................... 10
STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECİ ................................................................ 11
1.BÖLÜM
A.Hamidiye Mesleki ve Tek. And. Lisesi 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci ................................................. 11
B. Stratejik Plan Modeli .................................................................................................................................... 13
.................................................................................................... 14
DURUM ANALİZİ ............................................................................................ 15
2.BÖLÜM
A. TARİHİ GELİŞİM............................................................................................................................................. 16
B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ........................................................................................... 18
C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER ............................................................................................. 20
D. PAYDAŞ ANALİZİ ........................................................................................................................................... 23
E. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ .............................................................................................................. 27
1. KURUM İÇİ ANALİZ........................................................................................................................................ 27
1.1.KURUM YAPISI ........................................................................................................................................ 27
1.1.1 OKUL / KURUMUN BÖLÜMLERİ ..........................................................................................27
1.1.2 KURULLAR VE KOMİSYONLAR ...........................................................................................28
1.2 İNSAN KAYNAKLARI ................................................................................................................................ 29
1.3 KURUM KÜLTÜRÜ................................................................................................................................... 30
1.4 TEKNOLOJİK DÜZEY ................................................................................................................................ 31
1.5 MALİ KAYNAKLAR ................................................................................................................................... 31
1.6 GZFT ANALİZİ .......................................................................................................................................... 32
2. KURUM DIŞI ANALİZ...................................................................................................................................... 32
2.1 POLİTİK ETMENLER ................................................................................................................................. 34
2.2 EKONOMİK ETMENLER ........................................................................................................................... 34
6
2.3 SOSYAL ETMENLER ................................................................................................................................. 35
2.4 TEKNOLOJİK ETMENLER.......................................................................................................................... 35
2.5 YASAL (LEGAL) ETMENLER ...................................................................................................................... 35
2.6 EKOLOJİK ETMENLER .............................................................................................................................. 36
2.7 ÜST POLİTİKA BELGELERİ ........................................................................................................................ 36
3.BÖLÜM
................................................................................................... 37
GELECEĞE YÖNELİM ......................................................................................................................................... 38
MİSYON ........................................................................................................................................................ 38
VİZYON ......................................................................................................................................................... 38
TEMEL DEĞERLER ......................................................................................................................................... 39
STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU..................................................................................................................... 40
TEMA 1 …………………………. ............................................................................................................................ 41
STRATEJİK AMAÇ 1…………………………. ........................................................................................................... 41
STRATEJİK HEDEF 1.1…………………………. ....................................................................................................... 41
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.1................................................................................................................ 41
STRATEJİLER.................................................................................................................................................. 41
TEMA 2 ......................................................................................................................................................... 43
STRATEJİK AMAÇ 2 ....................................................................................................................................... 43
STRATEJİK HEDEF 2.1.................................................................................................................................... 43
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.1................................................................................................................ 43
STRATEJİLER.................................................................................................................................................. 43
TEMA 3 ......................................................................................................................................................... 44
STRATEJİK AMAÇ 3 ....................................................................................................................................... 44
STRATEJİK HEDEF 3.1.................................................................................................................................... 44
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.1................................................................................................................ 44
STRATEJİLER.................................................................................................................................................. 44
TEMA 4 ......................................................................................................................................................... 45
7
STRATEJİK AMAÇ 4 ....................................................................................................................................... 45
STRATEJİK HEDEF 4.1.................................................................................................................................... 45
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 4.1................................................................................................................ 45
STRATEJİLER.................................................................................................................................................. 45
4.BÖLÜM
.................................................................................................... 46
MALİYETLENDİRME........................................................................................................................................... 47
STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU ................................................................................................................. 47
5.BÖLÜM
.................................................................................................... 48
İZLEME VE DEĞERLENDİRME ............................................................................................................................ 49
EK 1. STRATEJİ GELİŞTİRME EKİBİ...................................................................................................................... 52
EK 2. ONAY ....................................................................................................................................................... 53
8
OKUL KİMLİK BİLGİSİ
İLİ: BURSA
İLÇESİ:
OSMANGAZİ
OKULUN ADI: BURSA HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Okul Adresi:
Adalet Mahallesi , 1.Hürriyet Caddesi No:122
OSMANGAZİ - BURSA
PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER
Sayıları
KURUMDA ÇALIŞAN
PERSONEL SAYISI
Erkek
Kadın
Okul Telefonu
+902242464256
Yönetici
4
2
Faks
+902242460859
Kültür öğretmeni
9
10
Elektronik Posta Adresi
[email protected]
Meslek Öğretmeni
1
10
bursatml.meb.k12.tr
Normal
İkili
(X)
(
)
Rehber Öğretmen
1
1
2
0
4
0
21
23
Web sayfa adresi
Öğretim Şekli
Memur - Sayman
Okulun Hizmete Giriş Tarihi
22.03.1891
Teknisyen-Hizmetli
Kurum Kodu
965046
Toplam
OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ
Toplam Derslik Sayısı
22
Kütüphane
Var
( X )
Yok
( )
Kullanılan Derslik Sayısı
22
Çok Amaçlı Salon
Var
( )
Yok
( X )
İdari Oda Sayısı
4
Çok Amaçlı Saha
Var
( )
Yok
( X )
Laboratuvar Sayısı
4
Yemekhane
Var
( X )
Yok
( )
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Erkek
Kız
Toplam
155
118
273
101
65
166
48
73
121
74
36
110
378
292
670
9. Sınıf
10. Sınıf
11. Sınıf
12. Sınıf
Genel Toplam
9
1. BÖLÜM
STRATEJİK PLANLAMA
HAZIRLIK SÜRECİ
10
A. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik
Planlama Ekibi tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası
belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır.
Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden “Stratejik
Plan Üst Kurulu” ve “Stratejik Planlama Ekibi” kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket
formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek
paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan
anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.
Stratejilerin Belirlenmesi;
Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri
bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.
Bu çalışmalarda izlenen adımlar;
1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip
okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için
gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar;
a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem
alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,
b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve
atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,
c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik
amaçlar olarak da ele alındı.
2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik
amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman
bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.
3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük
oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken;
bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı.
11
4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman
belirtildi.
5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.
6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak
zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde
beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu.
7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf
edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya
çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen
gösterildi.
8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet
maliyetlendirilmesi yapıldı.
9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi.
Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler
ortaya çıkartıldı.
12
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ
SIRA NO
1
2
3
4
5
ADI SOYADI
Ömer BÜLBÜL
İsmail CANAVAR
Tezcan ARSLAN
İsmail TAŞKIN
Hacer MERD
GÖREVİ
OKUL MÜDÜRÜ
MÜDÜR BAŞYARDIMCISI
ÖĞRETMEN
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADI SOYADI
Yakup ALBAYRAK
Atila ATASELİM
Emel KARAOĞLAN
Eylem KARAKUŞ
Aylin ÖZSARI
Nilüfer ÇOKSAYGILI
Özlem ALDENİZ
Erhan BALCILAR
Selim TAŞKIN
GÖREVİ
MÜDÜR YARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
REHBER ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
GÖNÜLLÜ VELİ
GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ
B.STRATEJİK PLAN MODELİ
Üst Politika
Belgeleri
Okul Durum Analizi
Raporu
İlçe MEM Stratejik Planı
2015-2019
Stratejik
Planı
SP Toplantıları ve SP
Ekibi Çalışmaları
Kurul-Komisyon
Önerileri
13
BÖLÜM 2
DURUM ANALİZİ
14
STRATEJİK PLANIN AMACI
AMAÇ
Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve
tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına
ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin
belirlenmesini amaçlamaktadır.
STRATEJİK PLANIN KAPSAMI
KAPSAM
Bu stratejik plan dokümanı Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2015–2019
yıllarınadönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.
STRATEJİK PALANLAMA YASAL DAYANAKLARI
DAYANAK
SIRA NO
REFERANS KAYNAĞININ ADI
5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
1
2
10. Kalkınma Planı (2014-2018)
3
Yüksek Planlama Kurulu Kararları
4
DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
5
Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi
6
Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik
7
61. Hükümet Eylem Planı
8
9
10
11
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
2013/26 No’lu Genelge
Diğer Kaynaklar
15
A. TARİHİ GELİŞİM
OKULUN TARİHÇESİ VE YAPISI
1885 yılında, Osmanlı Devleti döneminde, Bursa Sancağına bağlı Hamitler köyünde 26.000
dönümlük arazide dönemin padişahı II. Abdülhamid tarafından tarımsal alanda çalışmalar yapılmak
üzere Ziraat Mektebi açılması emrini verilmiştir. 1887 yılında çalışmalar başlamıştır. Adını Bursa’nın
Osmanlı topraklarına katıldıktan sonraki ilk Sancak Beyi olan Murat Hüdavendigar’dan (1.Murat)
alarak “Nazari ve Ameli Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi” adıyla 21 Mart 1891 tarihinde
açılmıştır.
Kurulmasıyla beraber ziraat alanında devletin İstanbul’dan sonra en önemli merkezi haline
gelmiştir. İlk okul kontenjanı 15 olarak belirlenmiştir ve okul ilk mezunlarını 1894 yılında vermiş olup,
alanlarında çok değerli kişiler yetiştirmiştir. 1914 yılının ortalarında çıkan 1. dünya savaşı nedeniyle
eğitimine ara verildi.
1. Dünya savaşının sona ermesinden sonra Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1924-1925 EğitimÖğretim yılında tekrar eğitim vermeye başlamıştır. İlkokul mezunu olan herkes okula kayıt
yaptırabilmiştir. 1930 yılından sonra çiftçi çocuklarına eğitim vermeyi hedefleyen okulun standartları
biraz daha arttırılmış ve kayıtlarda ortaokul mezunu arama şartı getirilmiştir.
1949 yılından itibaren sadece Bursa’ya değil çevre illere de eğitim verebilmesi için adı “Bursa
Bölge Ziraat Okulu” olarak değiştirilmiştir.
1967 yılında çıkarılan yasa ile adı “Ziraat Meslek Okulu” olarak değiştirilmiştir. Daha sonra
Ziraat okulları 1980 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlanmış; orta okul mezunlarının
girebileceği kurumlar sınavı ile öğrenci seçmeye başlamıştır. Gıda ağırlıklı 4 yıl teknik eğitim veren
yapısına kavuşmuş ve “Ziraat Meslek Lisesi” olarak adı değişmiştir.
1993 yılında tarımsal eğitimi çiftçi kesime de yaymak için “Tarımsal Mekanizasyon Eğitim
Merkezi” olarak da faaliyetlerini sürdürmüştür. O zamanlarda tarımsal faaliyetlerin kolaylaştırılmasını
sağlayan traktör ve teçhizatlarının kullanımının öğretilmesi konusunda çiftçiye yardımcı olmuştur.
2007 yılında okul Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na geçmiştir. Milli
Eğitim Bakanlığına geçişten sonra ilk mezunlarını 2010-2011 yılında vermiştir.
Kuruluşundan itibaren birçok kişiyi ülke tarımına hizmet için yetiştirmiş olan okulumuz;
gelecekte de ülke tarımının daha üst seviyelere gelebilmesi için çalışmaya devam etmektedir.
17
B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Atama
•MEB Norm Kadro Yönetmeliği
•MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama
•MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Ödül, Sicil ve Disiplin
•657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
•1702 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hak. Kanun
•Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
•Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
•MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği
•MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge
•MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
Okul Yönetimi
•1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
•Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği
•Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği
•Okul-aile Birliği Yönetmeliği
•MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
•MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
•Taşınır Mal Yönetmeliği
Eğitim ve Öğretim
•MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
•MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
•MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi
•Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
•Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Personel İşleri
•MEB Personeli İzin Yönergesi
•Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
•Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği
18
•Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
•Devlet memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
•MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
•Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
Mühür, Yazışma, Arşiv
•Resmi Mühür Yönetmeliği
•Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
•MEB Evrak Yönergesi
•MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler
•Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
•MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
•MEB Bayrak Törenleri Yönergesi
•Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
•MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönetmeliği
•MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
Öğrenci İşleri
•MEB Ortaöğretim Öğrencileri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
•MEB Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi
•MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
•Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
İsim ve Tanıtım
•Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
•MEB’e Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
Sivil Savunma
•Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu
•Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
•Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
•24 Saat Çalışma Planı
•MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
19
C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER
Durum analizinin üçüncü aşaması olan faaliyet alanlarının belirlenmesi;
yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi çalışmalarından sonra hazırlanmıştır.
Kurumun bağlı bulunduğu anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve
yönergeden kaynaklanan yetki, görev ve sorumluluklarına bağlı olarak kurumun
yaptığı iş ve işlemler sıralanıp gruplandırılmıştır. Böylece faaliyet alanları ve
sunulan hizmetler hakkında düzenlemeye gidilmiştir. Bu faaliyet alanları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
OKULUMUZDA SUNULAN HİZMET LİSTESİ
Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri
Eğitim hizmetleri
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
Öğretim hizmetleri
Sınav işleri
Toplum hizmetleri
Sınıf geçme işleri
Kulüp çalışmaları
Öğrenim belgesi düzenleme işleri
Diploma
Personel işleri
Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi
Burs hizmetleri
Öğrenci sağlığı ve güvenliği
Yurt hizmetleri
Okul çevre ilişkileri
Bilimsel araştırmalar
Rehberlik
Yaygın eğitim
Staj çalışmaları
Mezunlar (öğrenci)
Sivil savunma çalışmaları
Strateji geliştirme çalışmaları
Denetim Hizmetleri
Maddi kaynak yönetimi
20
OKULUMUZUN FAALİYET ALANLARI
FAALİYET ALANI: OKUL YÖNETİM
HİZMETLERİ
Hizmet–1 YÖNETİM HİZMETLERİNİ YÜRÜTME
Yönetim Hizmetlerini Yapma
Temsil Etme
Kurum Kültürü Oluşturma ve
Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar
Yapılmasını Sağlama
Yayın ve Halkla İlişkiler
Elektronik Ortamdaki İşlemlerin
Zamanında Yapılmasını Sağlama
İdari ve Büro İşlemlerinin
Yürütülmesini Sağlama
FAALİYET ALANI: EĞİTİM ÖĞRETİM
HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ
Hizmet–1 EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLERİNİ YAPMA
Eğitim Faaliyetlerini Yürütme
Öğretim İşlerini Yürütme
Kültürel Faaliyetleri Yürütme
Beden Eğitimi-Spor -İzcilik
İşlemlerini Yürütme
Bilgisayar Hizmetlerini Yürütme
Öğrenci İşlerini Yürütme
Servis İş ve İşlemlerini Yürütme
Yemek Hizmetlerini Yürütme
Pansiyon İş ve İşlemlerini Yürütme
FAALİYET ALANI: İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Hizmet–1 PERSONEL HİZMETLERİNİ
YÜRÜTME
Atama İşlemlerini Yürütme
Özlük İşlemlerini Yürütme
Hizmet İçi Eğitim İşlemlerini
Yürütme
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşleri
Yürütme
FAALİYET ALANI: STRATEJİ
GELİŞTİRME
Hizmet–1 STRATEJİ GELİŞTİRME İŞ
VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTME
Stratejik Planlama Çalışmalarını
Yürütme
Araştırma Geliştirme Çalışmalarını
Yürütme
İstatistik
FAALİYET ALANI: ÖZEL EĞİTİM
HİZMETLERİ
Hizmet–1 REHBERLİK
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTME
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İşlemlerini Yürütme
FAALİYET ALANI: SİVİL SAVUNMA
FAALİYET ALANI: MADDİ
KAYNAKLARIN YÖNETİMİ
Hizmet–1 MALİ İŞLERİ YÜRÜTME
Bakım ve Onarım İşlemlerini
Yürütme
Muhasebe İşlerini Yürütme
Ayniyat Donatım İşlemlerini
Yürütme
FAALİYET ALANI: DENETİM
HİZMETLERİ
Hizmet–1 İNCELEME-DENETLEMESORUŞTURMA İŞLERİNİ YÜRÜTME
Denetim İşlemlerini Yürütme
İnceleme-Soruşturma İşlemlerini
Yürütme
Hukuk-Mevzuat İşlemlerini
Yürütme
Hizmet–1 SİVİL SAVUNMA
HİZMETLERİNİ PLANLAMA
Sivil Savunma İşlemlerini Yürütme
Sivil Savunma Faaliyetlerini
Gerçekleştirme
21
SIRA
NO
FAALİYETLER
1
OKUL YÖNETİM
HİZMETLERİ
FAALİYETLERİN
DAYANDIĞI
MEVZUAT
AYRILAN
MALİ
KAYNAK
MEVCUT
İNSAN
KAYNAĞI
DEĞERLENDİRME
Yetersiz
Yeterli
Güçlendirilmeli
EĞİTİM
ÖĞRETİM
HİZMETLERİNİN
YÖNETİMİ
STRATEJİ
GELİŞTİRME
Yetersiz
Yeterli
Güçlendirilmeli
Yetersiz
Yetersiz
Güçlendirilmeli
MADDİ
KAYNAKLARIN
YÖNETİMİ
İNSAN
KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
DENETİM
HİZMETLERİ
Yetersiz
Yeterli
Güçlendirilmeli
Yeterli
Yetersiz
Güçlendirilmeli
Yeterli
Yeterli
ÖZEL EĞİTİM
HİZMETLERİ
Yetersiz
Yetersiz
Güçlendirilmeli
7
SİVİL
SAVUNMA
Yetersiz
Yetersiz
Güçlendirilmeli
8
2
3
4
5
6
Aynı Kalmalı
D. PAYDAŞ ANALİZİ
Stratejik planın uygulama sürecinde eş güdümlülük sağlanabilmesi, planın sahiplenilmesi ve
sonuçta amacına ulaşabilmesi için paydaş analizinin yapılması, durum belirlemenin önemli
unsurlarından biridir.
Bu bağlamda paydaş analizi yapılırken aşağıda belirtilen unsurlar göz önünde
bulundurulmuştur:
• Okulumuza girdi sağlayanlar,
• Okulumuz tarafından ürün ve hizmet sunulan kişi, kurum ve/veya kuruluşlar,
• Okulumuzun işbirliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar,
• Okulumuzun faaliyetlerinden etkilenenler,
• Okulumuzu etkileyen kesimler.
Bu unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan beyin fırtınası sonucunda belirlenen paydaşlar
özelliklerine göre tablodaki gibi sınıflandırılmıştır. Stratejik planlama ekibi, kendi içinde yaptığı işbölümü ile
paydaşlarla okulların gerçekleştirdiği faaliyetlerden nasıl etkilendikleri, okullardan neler bekledikleri,
okulların güçlü ve zayıf yönleri paydaş grubunun sayısına ve özelliğine uygun olan teknik ve/veya araçlar
kullanılarak belirlenmiştir.
Paydaşlardan alınan verilerle stratejik plan amaç ve hedefleri belirlenmiş ve paydaşlara bununla ilgili
dönüt verilmiştir.
İÇ
DIŞ
PAYDAŞLAR
PAYDAŞLAR
İdari Personel
Osmangazi İlçe MEM
Öğretmenler
Osmangazi Kaymakamlığı
Öğrenciler
Osmangazi Belediye Başkanlığı
Hizmetliler
Uludağ Üniversitesi
Veliler
HEM RAM
Özel Eğitim Kurumları
Diğer Ortaöğretim Kurumları
Emniyet
Sağlık Kuruluşları
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Sivil Toplum Örgütleri
Bankalar
Medya
Hayırseverler
- 23 -
PAYDAŞ
HİZMET
MATRİSİ
Eğitim
Yatırım
ve
Donanım
Öğretim
Sosyal
kültürel
ve sportif
etkenlikler
Hizmet
içi
Eğitim
Milli Eğitim
Müdürü




Öğretmenler




Öğrenciler

Veli

Okul Aile
Birliği
Eğitim
Vakfı
Mezunlar
Sivil
Rehberlik
Savunma
















Destek
Personeli









Memurlar
Avrupa
Toplum
Birliği
Hizmeti
Projeleri












Yerel
Yönetimler


Medya

Üniversiteler


Sivil
Toplum
Kuruluşları





- 24 -
PAYDAŞLAR
Milli Eğitim Bakanlığı
Valilik
LİDER P.
STRATEJ
İK OR.
TEMEL
ORTAK
√
0
Okullar ve Bağlı Kurumlar
√
0
√
0
Öğretmenler ve Diğer
Çalışanlar
√
Öğrenciler ve Veliler
Ahi Evran Üniversitesi
√
0
√
Özel İdaresi
Belediyeler
Güvenlik Güçleri (Emniyet,
Jandarma)
Bayındırlık ve İskân
Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
İl Kültür Müdürlüğü
Diğer Milli Eğitim
Müdürlükleri
Hayırseverler
Sivil Toplum Örgütleri
Medya
İşveren kuruluşlar
Muhtarlıklar
ÇALIŞAN
√
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Çalışanları
İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
Okul Aile Birliği
YARARL
ANICI
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Turizm uyguluma otelleri
√
Sanayi ve Ticaret Odaları
√
- 25 -
√ : Paydaşların tamamını kapsar
0: Paydaşların bir kısmını kapsar
Paydaş
İç
Paydaş
Dış
Paydaş
Paydaşın okula etkisi
Zayıf
Güçlü
Valilik
X
X
Kaymakamlık
X
X
Milli Eğitim Müd.
X
X
Veli
X
Öğrenci
X
Muhtar
X
- 26 -
E. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ
1. KURUM İÇİ ANALİZ
Kurum içi analiz çalışmasında; Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi teşkilat
yapısı, insan kaynakları, karar alma işlemleri ve süreçleri, eğitimde teknoloji kullanımı,
teknolojik alt yapı ve donanımı, bilgi ve iletişim teknolojileriyle yürütülen proje ve faaliyetleri,
eğitimin finansmanı (mali kaynaklar), fiziksel kapasitesi analiz edilmiştir.
2.KURUM YAPISI
MÜDÜR
ÖĞRETMENLER KURULU
OKUL AİLE BİRLİĞİ
MÜDÜR YARDIMCISI
KOMİSYONLAR
KURULLAR
ÖĞRETMENLER
BÜRO HİZMETLERİ
YARDIMCI HİZMETLER
ÖĞRENCİ KULUPLERİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
SINIF ÖĞRETMENLERİ
REHBER ÖĞRETMEN
OKUL ALANLARI
1. Laboratuvar Hizmetleri Alanı
2. Gıda Teknolojileri Alanı
3. Tarım Alanı
4. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Alanı
KURULLAR VE KOMİSYONLAR
5. Öğrenci ödül ve disiplin kurulu
6. Öğretmenler Kurulu
7. Rehberlik Hizmetleri Yönetme Kurulu
8. Sosyal Etkinlikler Kurulu
- 27 -
FİZİKİ YAPI
Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı:
Fiziki Mekân
Var
Yok
Adedi
İhtiyaç
Öğretmen Çalışma Odası
-

-
1
Ekipman Odası
-

-
1
Kütüphane

-
2
-
Rehberlik Odası

-
2
-
Resim Odası
-

-
1
Müzik Odası
-

-
1
Çok Amaçlı Salon
-

-
1
Yemekhane

-
1
-
Spor Salonu
-

-
1
Otopark

-
1
-
Spor Alanları

-
-
-
Kantin

-
1
-
Derslik Y

-
22
7
Toprak Laboratuvarı

-
1
-
Gıda Laboratuvarı

-
1
-
Genel Laboratuvar

-
1
-
Mikrobiyoloji Laboratuvarı

-
1
-
Müdür odası

-
1
-
Müdür yardımcısı odası

-
4
-
Öğretmenler odası

-
1
-
Revir
-

-
1
Spor Odası

-
1
-
Sistem Odası
-

-
1
Memur odası

-
2
-
Hizmetliler odası
-

-
1
Okul Aile Birliği Odası

-
1
-
- 28 -
1.2 İNSAN KAYNAKLARI
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde; 7 yönetici ve 39
öğretmen görev yapmaktadır. Memurlar ve hizmetliler de farklı görevlerde
kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek vermektedir.
OKULUN PERSONEL YAPISI
2010 YILI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU
SIRA NO
Görevi
E
K
T
Lisans
1
MÜDÜR
1
0
1
X
2
3
4
5
6
MÜDÜR BAŞYARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
EDEBİYAT
KİMYA
MATEMATİK
1
3
2
0
2
0
2
2
1
1
1
5
4
1
3
X
X
X
X
X
7
8
9
10
11
İNGİLİZCE
TARİH
COĞRAFYA
BİYOLOJİ
FİZİK
0
1
1
0
1
2
0
0
2
0
2
1
1
2
1
X
X
X
X
X
12
13
14
15
16
17
18
19
TOPLAM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİL.
FELSEFE
BEDEN EĞİTİMİ
GIDA TEKNOLOJİSİ ÖĞRT.
TARIM TEKNOLOJİLERİ ÖĞ.
LABORATUVAR HİZ. ÖĞRT.
REHBERLİK
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
0
0
2
0
1
0
1
1
17
1
1
0
4
4
2
1
11
34
1
1
2
4
5
2
2
12
51
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Y.Lisans
SIRA NO
Görevi
E
K
1
2
3
4
5
TOPLAM
V.H.K.İ.
SAYMAN
TEKNİSYEN
HİZMETLİ
GEÇİCİ PERSONEL
1
1
1
3
3
9
0
0
0
0
1
1
Uzman
T
1
1
1
3
4
10
- 29 -
1.3 KURUM KÜLTÜRÜ
Bursa Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilimizin en köklü okullarından
birisidir. 1885 yılında yapımına başlanıp 1891 yılında tamamlanıp aynı yıl eğitim ve öğretim
çalışmalarına başlamıştır. Okulumuzda, yoğun ve hızlı değişimlerin yaşandığı dönemlerin
olmasıyla birlikte, okul imkânlarının, veli, öğrenci ve öğretmen kalitesinin çok yüksek olması,
başarının sürekli artırmasına sağlamıştır. Bundan dolayı, okulumuz bu başarının haklı bir
gururunu yaşamaktadır. Bununla birlikte okul camiası, okulumuzun büyüme ve gelişmesinin
devam etmesi gerektiği inancını taşımaktadır. Okulumuz köklü bir okul olmasından dolayı,
okul kimliği ve okul kültürünü oluşturmuştur. Özellikle 2007 yılında Tarım Bakanlığından
Milli Eğitim Bakanlığına geçmesi ile çok yoğun, planlı ve programlı çalışmalar sonucunda
okulumuzda önemli, dikkat çekici gelişmeler yaşanmış olup başta belediyemiz,
öğretmenlerimiz, okul aile birliğimiz, velilerimiz, hayırsever vatandaşlarımızın gayretleri
okulumuzu bu noktaya getirmiştir.
- 30 -
1.4 TEKNOLOJİK DÜZEY
Okulun Teknolojik Altyapısı
Donanım Türü
Mevcut
İhtiyaç
Bilgisayar
30
0
Projeksiyon
2
0
Faks
Tarayıcı
Fotokopi makinesi
Dizüstü bilgisayar
Lazer yazıcı
Nokta vuruşlu yazıcı
Mürekkep püskürtmeli
Akıllı Tahta
Güvenlik Kamerası
1
1
2
0
11
1
2
22
32
0
0
2
5
5
0
0
5
10
1.5 MALİ KAYNAKLAR
Okul Gelir-Gider Tablosu
OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI
GELİRLER
TUTARI
GİDERLER
TUTARI
2011-2012 YILI GELİRLERİ
85.479,80
2011-2012 YILI GİDERLERİ
85.381,20
2012-2013 YILI GELİRLERİ
140.490,89
2012-2013 YILI GİDERLERİ
138.560,29
2013-2014 YILI GELİRLERİ
152.992,88
2013-2014 YILI GİDERLERİ
151.062,28
- 31 -
1.6 GZFT (SWOT) ANALİZİ
Paydaş anketleri, görüşmeler, toplantılar vb. yöntemlerle okulun güçlü yönleri zayıf
yönleri, fırsatları, tehditleri belirlenecektir.
Güçlü Yönler
1. Geçmişten gelen geleceğe taşınabilir
güçlü bir kurum kültürünün bulunması
2. İyi yetişmiş öğretmen kadromuzun
bulunması
3. İl Dışından gelen öğrenciler için
pansiyonun olması
4. Müstakil müze, kütüphane ve
arşivimizin bulunması
5. Öğrenci disiplin ve devamsızlık
olaylarının düşük olması
6. İstekli başarılı öğrenci sayısının fazla
olması
7. Gelişmeye açık ve teknolojiyi kullanan
yönetici ve öğretmenlerin olması
8. Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarım
alanlarında ve gıda işleme ile tarım
laboratuvarı dallarında ilimizde tek
Zayıf Yönler
1. Öğrenci portföyünün sosyo-ekonomik
olarak dar gelirli çevreden oluşması
2. Spor salonunun yetersiz kalması
3. Sosyal kültürel faaliyetlerin yetersizliği
4. Her branşa ait laboratuvar bulunmaması,
var olanların ise yetersiz olması
5. Okula ait binaların bakımının
yapılamaması
6. Geniş yerleşim alanımızın kontrol
edilmesinin zor olması
7. Yardımcı personel yetersizliği
8. Velilerin okulda yapılan toplantılara
katılımının az olması, ilgili veli sayısının
az olması
9. Uzman güvenlik görevlilerinin olmaması
10. Okul yemekhanesi ve kantinin yetersiz
olması
oluşu.
9. Okulumuzdaki alanlar ve zümreler arası
iş birliğinin olması
- 32 -
Fırsatlar
Tehditler
1. Siyasi sosyal ve ekonomik açıdan önemli
1. Okulumuzun bulunduğu bölgenin sosyal,
seviyeye ulaşmış mezun ve velilerin
kültürel ve ekonomik düzeyinin zayıf
bulunması
olması
2. Okulun ulaşım açısından merkezi bir
noktada olması
3. Sera, tarım alanları ve hayvan bakım
imkanlarının değerlendirilmesi
4. 12. Sınıf öğrencilerinin zorunlu ve
2. Okul çevresinde öğrencileri rahatsız edici
davranışlar
3. Velilerin ilgisizliği
4. Parçalanmış ailelerin olması ve gün
geçtikçe bunun artması
işletmelerde beceri eğitim stajlarının
5. Okul çıkışında trafik yoğunluğunun olması
bölgede isim yapmış firmalar tarafından
6. Ödenek yetersizliği
desteklenmesi
7. İlköğretimden gelen öğrencilerin hazır
5. Fuar ve çeşitli organizasyonlara katılım
bulunuşluk düzeylerinin yetersiz olması.
8. Okul türünün ÖSYM’nin MTOK
kapsamında olmaması
- 33 -
2. KURUM DIŞI ANALİZ
POLİTİK-HUKUKİ FAKTÖRLER
1739 Milli Eğitim Temel Kanunu,
EKONOMİK FAKTÖRLER
Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana
itici güç olarak belirmesi,
3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu,
Toplum kelimesinin anlamında, internet
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4734 Sayılı kamu ihale Kanunu,
kullanımı sonucunda meydana gelen
değişiklikler,
Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla
esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme
Genel ve Mesleki konularla İlgili
ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi,
yönetmelikler ile genelgeler,
Yeni iş alanlarına göre okulların ve eğitim
MEB 2015-2019 Stratejik Planı
ortamlarının yeniden tasarlanması,
Ulusal ve uluslararası projelerle öğretmen
İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve
eğitimin desteklenmesi,
hizmet sektörüne kayış,
Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için
gerekli nitelik ve becerilerdeki artış,
İstihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer
yapıları,
İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın
artması,
Ülkemizin değişen ekonomik şartlara uyum
sürecinde mesleki eğitime verdiği önem,
- 34 -
SOSYAL/KÜLTÜREL
FAKTÖRLER
Şehirlerarası ve köyden kente göçler dolayısıyla
TEKNOLOJİK FAKTÖRLER
Kentlerde sanayinin hızlı gelişmesi,
artan okul çağındaki çocuk sayısı,
Bilginin hızlı gelişimi, erişilebilirlik ve
Kentlerin hızla genişlemesi, tesisleşmesi ve
kullanılabilirliğinin gelişmesi,
bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin
artması,
Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaşım
imkânları,
Bazı kırsal ve uzak bölgelerdeki nüfusun
azalması,
Sanayide bulunan donanımsal yapının sürekli
değişmesi,
Ekonomik krizlerle iş dünyasında artan
hareketlilik nedeniyle büyüyen yoksulluğun aile
İnternet kullanımının her yaştaki okul çağı
ve toplum yapısını değiştirmesi,
çocukları tarafından kullanımının artması,
Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin
azalması,
Kalabalık toplumun bozuk yapılarının okul
çevrelerinde etkin hale gelmesi,
Milli ve Ahlaki değerlerin kalabalık toplumlarda
kaybolmaya başlanması,
Yazılı ve görsel basının okul çağındaki
çocuklarda olumsuz etkileri,
Özellikle sanayileşen şehirlerde Mesleki ve
Teknik Eğitime toplumun artan ilgisi,
Hayırseverlerin Milli Eğitime katkılarının
artması,
- 35 -
2.7 ÜST POLİTİKA BELGELERİ
Başta 2007- 2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı olmak üzere üst
politika belgelerindeki eğitim hedefleri, MEB, Bursa İl Özel İdaresi, Bursa İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları ile
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi stratejik amaç ve hedefler birbiriyle
karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmiştir. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Stratejik Plan Hedefleri, üst politika belgelerindeki hedeflerin
gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde oluşturulmuştur.
Üst Politika Belgeleri:
• 9. Kalk ınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu
• AB Müktesebat ına Uyum Programı
• 60. Hükümet Program ı Eylem Planı
• MEB Sürekli Kurum Geli ştirme Projesi Sonuç Raporu
• Bilgi Toplumu Stratejisi
• Hayat Boyu Ö ğrenme Strateji Belgesi
• Meslekî ve Teknik E ğitim Eylem Planı
• Millî E ğitim Strateji Belgesi
• 5018 Say ılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
• Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
• Millî E ğitimle İlgili Mevzuat
• 17. Millî E ğitim Şurası Kararları
• Milli E ğitim Bakanlığı Öğretim Programları
• Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Planlamalar
• Milli E ğitim Bakanlığı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Osmangazi İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları
• Di ğer Kurum ve Kuruluşların Stratejik Planları.
- 36 -
3. BÖLÜM
GELECEĞE
YÖNELİM
- 37 -
GELECEĞE YÖNELİM
Geleceğe yönelim bölümü iki başlıkta ele alınmıştır. Birinci başlıkta, misyon ve
temel değerler; ikinci başlıkta ise Temalar, Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler yer
almaktadır.
MİSYONUMUZ
Atatürk ilke ve inkılaplarına ve toplumun değerlerine sahip çıkan,
yeniliğe açık olan, Milli Eğitim bakanlığının bütün imkanlarından yararlanarak
başta eğitim olmak üzere tüm bilim alanlarında öncülük yapacak, ülkemizi ve
dünyamızı aydınlatacak yetenekleri doğrultusunda üst eğitim kurumlarını
destekleyici bireyler yetiştirmek.
VİZYONUMUZ
Okulumuzu; barış ve adalet içerisinde İlimiz ve bölgemizde ziraat
alanında lider okul haline getirmek ve topluma örnek bireyler yetiştirmek.
- 38 -
TEMEL DEĞERLER
- Ülke gıda, tarım ve hayvancılığına hizmet etmek
-Tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkartmak
-Teknoloji ve ARGE çalışmalarını tarımsal alanda kullanmak ve geliştirmek
-Doğayı ve çevreyi sevindirmek ve korumak
-Öğrencilerimizin kendi alanlarında uzman teknisyen olmalarını sağlamak
-Fırsat eşitliğini esas almak
-Okul ve iş hayatında, mesleğini seven mutlu bireyler yetiştirmek
-Sektörün beklentileri doğrultusunda donanımlı teknisyenleri yetiştirmek
-İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi almış teknisyenleri yetiştirmek
- 39 -
TEMA-1
STRATEJİK HEDEFLER
Stratejik Amaç 1
Stratejik Hedef 1.1
Mesleki ve Akademik başarısı yüksek, ilk
sıralarda tercih edilen, hedefini belirlemiş,
başarılı öğrencilere sahip, yaparak yaşayarak
öğrenmenin sağlandığı, alanında yeterli
donanıma sahip öğretmenlerin olduğu, bilimsel
ve mesleki çalışma yapan, proje üreten
öğrencilerin olduğu bir öğretim ortamı
sağlamak
Lisans Eğitimi kazanan
öğrenci oranını her yıl
artırmak
TEMA-2
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEFLER
Stratejik Amaç 2
ÖĞRETİMDE
KALİTE
STRATEJİK AMAÇ
EĞİTİMDE KALİTE
STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
TEMA-3
Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde başarılı,
özgüveni yüksek, iç disipline sahip, kendisi ve
toplumla barışık, disiplinli öğrencilerin
yetiştiği, suç ve şiddet olaylarının yaşanmadığı,
etkin iletişime sahip etkin öğretmenlerin
olduğu, rehberlik hizmetlerinin etkin biçimde
sunulduğu eğitim ortamını sağlamak
STRATEJİK AMAÇ
Stratejik Hedef 1.2
Mesleki Proje yarışmalarına ve
mesleki fuarlara her yıl artan
düzeyde aktif olarak katılmak.
Stratejik Hedef 2.1
Sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerde etkin görev alan,
sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere katılan öğrenci sayısını
her yıl %5 arttırmak.
STRATEJİK HEDEFLER
KURUMSAL
KAPASİTE
Stratejik Amaç 3
TEMA-4
Alanını verimli kullanan, donanımını
tamamlamış, mali kaynaklarını verimli
kullanan, ekonomik açıdan yeterli, çevre
düzenlemesini yapmış, sınıflarını meslek ve
teknolojik açıdan zenginleştirmiş, öğrencilerine
kaynaklarını doğru kullanmayı öğretmiş,
yardımcı personel açığını tamamlamış bir okul
ortamını sağlamak
STRATEJİK AMAÇ
Stratejik Hedef 3.1
Okul restorasyonunu ve tamir &
bakım faaliyetlerini hızlandırılması
STRATEJİK HEDEFLER
EĞİTİM ÖĞRETİME
ERİŞİM
Stratejik Amaç 4
Planlı ve verimli çalışmayı ilke edinmiş,
huzurlu çalışma ortamında takım ruhunu
yakalamış, yönetici öğretmen, öğrenci ve
velilerle sağlıklı iletişimin kurulduğu okul
çevre ilişkisi gelişmiş, demokratik katılımcılığı
özümsemiş, ortak ve hızlı proje üreten,
geliştiren ilinde, ilçesinde ve bölgesin de
tanınmış tercih edilen bir okul olmayı
sağlamak.
Stratejik Hedef 4.1
Okulumuz ile ilgili medyada
yayınlanan olumlu haber sayısını
her yıl 1 adet arttırmak.
- 40 -
1.TEMA
EĞİTİMDE KALİTE
STRATEJİK AMAÇ 1
Mesleki ve Akademik başarısı yüksek, ilk sıralarda tercih edilen, hedefini belirlemiş, başarılı
öğrencilere sahip, yaparak yaşayarak öğrenmenin sağlandığı, alanında yeterli donanıma sahip
öğretmenlerin olduğu, bilimsel ve mesleki çalışma yapan, proje üreten öğrencilerin olduğu bir
öğretim ortamı sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.1:
Lisans Eğitimi kazanan öğrenci oranını her yıl artırmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.1
S.NO
1
2
3
PERFORMANS GÖSTERGESİ
İhtiyaç sahibi öğrencilere açılan üniversiteye hazırlık
kursları sayısı
Üniversitelere düzenlenecek gezi sayısı
Sınav stresini azaltmaya yönelik seminer sayısı
MEVCUT DURUM
HEDEF
2012
2013
2014
2019
-
-
-
6
-
-
1
3
-
1
2
4
STRATEJİLER
S.No
Stratejiler
Sorumlu
Kişi-Ekip
1
Öğretim yöntem ve teknikleri hakkında öğretmenlere
bilgilendirme çalışması yapılması
2
Belirli aralıklarla öğrencilere deneme sınavı uygulanması
3
Öğrencilere verilen her türlü ödev, proje ve çalışmanın
kontrolünün yapılması
4
Her sınıfın velileriyle görüşülerek bilgilendirme toplantıları EMEL KARAOĞLAN
yapılması
YALÇIN KARAKAYA
EYLEM KARAKUŞ
AKIN GÜRBÜZ
MELTEM ŞENTÜRK
- 41 -
1.TEMA
ÖĞRETİMDE KALİTE
STRATEJİK AMAÇ 1
Mesleki ve Akademik başarısı yüksek, ilk sıralarda tercih edilen, hedefini belirlemiş, başarılı
öğrencilere sahip, yaparak yaşayarak öğrenmenin sağlandığı, alanında yeterli donanıma sahip
öğretmenlerin olduğu, bilimsel ve mesleki çalışma yapan, proje üreten öğrencilerin olduğu bir
öğretim ortamı sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.2:
Mesleki Proje yarışmalarına ve mesleki fuarlara her yıl artan düzeyde aktif olarak
katılmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.1
S.NO
1
2
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Okul proje kurulunda görev alan öğretmen sayısı
İl bazında yapılan yarışmalara katılan öğrenci sayısı
MEVCUT DURUM
HEDEF
2012
2013
2014
2019
-
-
1
4
-
-
5
80
STRATEJİLER
S.No
Stratejiler
1
Öğrencileri projeler hakkında bilgilendirmek
2
Öğrencileri projelere katılımı yönünde teşvik etmek
3
Projelere katılan öğrencileri ödüllendirmek
Sorumlu
Kişi-Ekip
AYLİN ÖZSARI
NİLÜFER
ÇOKSAYGILI
ÖMER BÜLBÜL
- 42 -
2. TEMA
EĞİTİMDE KALİTE
STRATEJİK AMAÇ 2
Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde başarılı, özgüveni yüksek, iç disipline sahip,
kendisi ve toplumla barışık, disiplinli öğrencilerin yetiştiği, suç ve şiddet olaylarının
yaşanmadığı, etkin iletişime sahip etkin öğretmenlerin olduğu, rehberlik hizmetlerinin etkin
biçimde sunulduğu eğitim ortamını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 2.1:
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde etkin görev alan, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere
katılan öğrenci sayısını her yıl %5 arttırmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.1
S.NO
1
2
PERFORMANS GÖSTERGESİ
MEVCUT DURUM
2012
2013
2014
2019
-
-
1
2
%1
%2
%3
%5
Okul bazında düzenlenen bilgi yarışması sayısı
Faaliyetlere katılan öğrenci sayısının okul öğrenci
sayısına oranı
HEDEF
STRATEJİLER
Sıra No
Stratejiler
Sorumlu
Kişi-Ekip
1
9-10. sınıf öğrencilerini öğrenmeye teşvik etmek
ZEYNEP ÖZLEM
2
Öğrencileri sportif, sosyal, sanatsal faaliyetlere
katılımlarının sağlanması
TEZCAN ARSLAN
3
En çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmek
ÖZNÜR ALKAN
- 43 -
3. TEMA
KURUMSAL KAPASİTE
STRATEJİK AMAÇ 3
Alanını verimli kullanan, donanımını tamamlamış, mali kaynaklarını verimli kullanan, ekonomik açıdan yeterli,
çevre düzenlemesini yapmış, sınıflarını meslek ve teknolojik açıdan zenginleştirmiş, öğrencilerine kaynaklarını
doğru kullanmayı öğretmiş, yardımcı personel açığını tamamlamış bir okul ortamını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 3.1
Okul restorasyonunu ve tamir & bakım faaliyetlerini hızlandırılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.1
S.NO
PERFORMANS GÖSTERGESİ
MEVCUT DURUM
HEDEF
2012
2013
2014
2019
1
İl MEM, İlçe MEM ve Yerel Yönetimler arasındaki
yazışma sayısı.
-
1
5
8
2
Okula destek sağlayan velilerin öğrenci mevcuduna
oranı.
%0,5
%1
%1
%2
STRATEJİLER
Sıra No
Stratejiler
Sorumlu
Kişi-Ekip
1
İl MEM, İlçe MEM ve Yerel Yönetimler arasında diyalog
kurulması
ÖMER BÜLBÜL
2
Mezunlar günü düzenlenmesi
LATİFE ŞEKER
3
Hayırsever kişi ve kurumlarla irtibatın kurulması
YAKUP ALBAYRAK
- 44 -
4.TEMA
EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİM
STRATEJİK AMAÇ 4
Planlı ve verimli çalışmayı ilke edinmiş, huzurlu çalışma ortamında takım ruhunu yakalamış, yönetici
öğretmen, öğrenci ve velilerle sağlıklı iletişimin kurulduğu okul çevre ilişkisi gelişmiş, demokratik katılımcılığı
özümsemiş, ortak ve hızlı proje üreten, geliştiren ilinde, ilçesinde ve bölgesin de tanınmış tercih edilen bir okul
olmayı sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 4.1:
Okulumuz ile ilgili medyada yayınlanan olumlu haber sayısını her yıl 1 adet arttırmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 4.1
S.NO
PERFORMANS GÖSTERGESİ
1
Faaliyetlere davet edilen medya mensubu sayısı
2
Okul web sayfasının güncellenme sayısı
MEVCUT DURUM
HEDEF
2012
2013
2014
2019
-
-
-
5
10
15
20
40
STRATEJİLER
Sıra No
Stratejiler
Sorumlu
Kişi-Ekip
1
Yerel ve ulusal basında yer alabilecek proje ve
organizasyonların sayısını çoğaltmak
AYLİN ÖZSARI
NİLÜFER ÇOKSAYGILI
2
Okul içerisinde gerçekleştirilen etkinlikleri web
sayfasında güncel tutmak
İSMAİL CANAVAR
ERDİNÇ İŞLER
- 45 -
BÖLÜM 4
MAALİYETLENDİRME
- 46 -
TEMALAR
STRTAEJİK AMAÇLAR –
HEDEFLER
MALİYETİ
TEMA 4
TEMA 3
TEMA 2
TEMA 1
STRATEJİK AMAÇ 1
Stratejik Hedef 1.1
-
Stratejik Hedef 1.2
20.000TL
STRATEJİK AMAÇ 2
Stratejik Hedef 2.1
17.000TL
STRATEJİK AMAÇ 3
Stratejik Hedef 3.1
-
STRATEJİK AMAÇ 4
Stratejik Hedef 4.1
TOPLAM MALİYET
15.000TL
52.000TL
- 47 -
BÖLÜM 5
İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME
- 48 -
1.1.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
“Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı’nın
onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, Stratejik Plan uygulamasının izleme ve
değerlendirmesine başlanacaktır.
İzleme, “Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı’nda
ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistemli olarak takip edilerek
raporlaştırılmasıdır.
Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere
kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun
analizidir.
Stratejik Planın uygulanmasından sorumlu bölüm, birim ve sorumlular, plan
aşamasında tespit edilmiştir. Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşabilmek ve
çalışmaların izleme ve değerlendirmesini yapabilmek için Hamidiye Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi stratejik plan izleme ve değerlendirme görevi “Stratejik
Planlama Ekibine verilmiştir. Stratejik amaçlar, hedefler, strateji ve politikalar,
gerçekleşmeler konusundaki açıklamalar, yorumlar ve mevcut durum hakkında
bilgileri içeren raporlar sorumlu birimler tarafından hazırlanacaktır. Bu raporlar altı
aylık dönemler hâlinde ve iki nüsha hazırlanarak bir nüshası izleme değerlendirme
ekibine, bir nüshası da “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi’ne
iletilecektir. İzleme ve değerlendirme ekibi, birimlerden gelen altı aylık raporların
stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü;
· Ne yaptık?
· Başardığımızı nasıl anlarız?
· Uygulama ne kadar etkili oluyor?
· Neler değiştirilmelidir?
· Gözden kaçan unsurlar var mıdır?
Sorularını da dikkate alarak bir rapor halinde Okul Müdürü’ne sunacaktır.
Ekip, Okul Müdürü’nden gelen kararlar doğrultusunda birimlere, geri bildirimler
yapacaktır.
- 49 -
İzleme ve
Değerlendir
me
Dönemi
Birinci
İzleme ve
Değerlendir
me Dönemi
Uygulama
Dönemi
OcakHaziran
Dönemi
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme Değerlendirme
Dönemi
Süreç Açıklaması
1. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler
ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin
toplanması ve değerlendirilmesi
2. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında
hazırlanan raporun okul müdürüne sunulması
3. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Stratejik Plan Ekibi tarafından ihtiyaç duyulması
halinde birimlerle koordineli çalışmalar yapılarak
elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
Raporlama
Dönemi
Her yılın
haziran ayı
sonuna
kadar
4. SP’de ortaya konulan hedefler ile bunların
gerçekleşme durumu kıyaslanacaktır.
İkinci
İzleme ve
Değerlendir
me Dönemi
Tüm yıl
1. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili
yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin
toplanması ve değerlendirilmesi
2. Üst yönetici başkanlığında diğer birim
yöneticileriyle; yıl sonu gerçekleşmelerinin,
gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma
nedenlerinin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin
alınması
İzleyen yılın
ocak ayı
sonuna
kadar
3. SP’de ortaya konulan hedefler ile bunların
gerçekleşme durumu kıyaslanacaktır.
- 50 -
KAYNAKÇA
ÇANAKCI, H (2008) Elazığ İli İlköğretim Okullarında Hazırlanan Stratejik Planlar İle İlgili
Okul
Yöneticisi Ve Öğretmen Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
(Eğitim
Yönetimi Ve Teftişi Programı)
MEB. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi. Kasım 1999 Tarih ve 2506 Sayılı
Tebliğler Dergisi. Ankara.
MEB. Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı.
MEB. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi
DPT (2014), Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu.
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, (2014) Eğitimde Stratejik Planlama Okul/Kurumlar İçin
MEB Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı (2015)
NARTGÜN, Ş. (1996). Yüksek Öğretimde Stratejik Planlamanın Uygulanabilirliği,
Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
ŞENER, T (2009), Eğitimde Stratejik Planlama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir
Has
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi. Şubat 2002 Tarih ve 2533 Sayılı
Tebliğler Dergisi. Ankara
- 51 -
STRATEJİ GELİŞTİRME EKİBİ
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
SIRA NO
1
ADI SOYADI
Ömer BÜLBÜL
GÖREVİ
OKUL MÜDÜRÜ
2
İsmail CANAVAR
MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI
3
Tezcan ARSLAN
ÖĞRETMEN
4
İsmail TAŞKIN
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
5
Hacer MERD
OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İMZA
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
SIRA NO
1
ADI SOYADI
Yakup ALBAYRAK
GÖREVİ
MÜDÜR YARDIMCISI
2
Atila ATASELİM
MÜDÜR YARDIMCISI
3
Emel KARAOĞLAN
REHBER ÖĞRETMEN
4
Eylem KARAKUŞ
ÖĞRETMEN
5
Aylin ÖZSARI
ÖĞRETMEN
6
Nilüfer ÇOKSAYGILI
ÖĞRETMEN
7
Özlem ALDENİZ
ÖĞRETMEN
8
Erhan BALCILAR
GÖNÜLLÜ VELİ
9
Selim TAŞKIN
GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ
İMZA
52
Selim TAŞKIN
GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ
Nilüfer ÇOKSAYGILI
ÖĞRETMEN
Emel KARAOĞLAN
REHBER ÖĞRETMEN
Erhan BALCILAR
GÖNÜLLÜ VELİ
Aylin ÖZSARI
ÖĞRETMEN
Atila ATASELİM
MÜDÜR YARDIMCISI
Özlem ALDENİZ
ÖĞRETMEN
Eylem KARAKUŞ
ÖĞRETMEN
Yakup ALBAYRAK
MÜDÜR YARDIMCISI
OLUR
23/12/2015
Ömer BÜLBÜL
Okul Müdürü
İMZA
53

Benzer belgeler

2015-2019 Stratejik Plan - İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Halk

2015-2019 Stratejik Plan - İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Halk O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen...

Detaylı