Özgeçmiş - Edebiyat Fakültesi

Transkript

Özgeçmiş - Edebiyat Fakültesi
1
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGÜR KOLÇAK
Ev
Silivrikapı Mah.
Ramazan Efendi Sok.
No: 13/5 K.M.Paşa
İSTANBUL
İş
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Ordu Cad. No:196
Vezneciler-İSTANBUL
E-mail: [email protected]
Gsm: +90 505 474 43 46
Kimlik Bilgileri
Adı ve Soyadı: Özgür KOLÇAK
Doğum Tarihi: 02.06.1979
Cinsiyeti: Erkek
Uyruğu: T.C.
EĞİTİM DURUMU
2005-2012
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Doktora Programı
Doktora Tezi: “XVII. Yüzyıl Askeri Değişimi ve Osmanlılar: 1660-64 OsmanlıAvusturya Savaşları”
2002-2005
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Yüksek Lisans Programı
Yüksek Lisans Tezi: “Osmanlılarda Bir Küçük Sanayi Örneği: Selanik Yünlü
Dokumacılığı (1500-1650)”
2001-2002
İstanbul Üniversitesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Tezsiz Yüksek Lisans
Araştırma Projesi: “Yusuf Akçura’nın Modern Türk Tarihçiliğine Etkisi”
1996-2001
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
1991-1996
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Beşiktaş-İSTANBUL
1990-1991
Kültür Koleji, Şirinevler-İSTANBUL
2
BURSLAR
Österreichische Austauschdienst (ÖAD) Ernst Mach-Worldwide 30 Eylül 2006-01 Şubat 2007
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 19 Ağustos 2008-25 Ekim 2008
TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programı 10 Mart 2009-26 Aralık 2009
TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Burs Programı 1 Mart 2013-31 Eylül 2013
Österreichische Austauschdienst (ÖAD) Ernst Mach-Worldwide 1 Haziran 2014-30 Eylül 2014
BİLDİĞİ DİLLER
Osmanlıca-İleri seviye
İngilizce- İleri seviye
Almanca-İleri seviye
YAYINLAR
Makaleler:
Özgür Kolçak vd., “Osmanlı Dönemi Balkan Şehir Tarihi: Bosna, Macaristan ve Yunanistan
Şehirleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, III, no. 6 (2005), s.117-150.
“Selanik Yünlü Dokumacılığının Tarihsel Gelişimi (1500–1620): Yeni Bulgular Işığında Genel
Bir Değerlendirme”, Osmanlı Araştırmaları, XXXI (2008), s. 93-126.
“Habsburg Elçisi Walter Leslie’nin Osmanlı Devlet Yapısına Dair Gözlemleri (1665)”, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 54 (2011), s. 55-89.
“… Cümle Palankaları Küffâr Aldı …”: 1663-64 Osmanlı-Habsburg Savaşında Dezenformasyon,
Propaganda ve Siyasî İktidar”, Osmanlı Araştırmaları, 43 (2014), s. 165-192.
Bölüm Yazarlığı:
Osmanlı Tarihi (1300‒1566) içinde "Merkeziyetçi Devletin Doğuşu ve Çöküşü" ve "İstanbul'un
Fethi ve İmparatorluğun Teşekkülü" üniteleri, ed. Feridun M. Emecen, T.C. Anadolu Üniversitesi
Yayını No: 2700, 1. bs., Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2012, s. 42-85.
3
“Yeniçeriler, Ümera Kapıları, Tımarlı Sipahiler: 1663-64 Osmanlı-Habsburg Savaşlarında
Osmanlı Ordu Terkibi”, Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi: Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar,
yay. haz. Kahraman Şakul, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013, s. 217-251.
Makale çevirileri:
“Macaristan’a Yönelik Osmanlı Siyaseti, 1520-1541”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, 40 (2004), s. 11-85, (P. Fodor’un “Ottoman Policy Towards Hungary, 1520-1541”
adlı makalesinin tercümesi).
“XVI. Yüzyılda Osmanlı-Hasburg Mücadelesinin Bir Kaynağı Olarak Mühimme Defterleri”
(Géza Dávid’in, “The Mühimme Defteri as a Source for Ottoman-Habsburg Rivalry in the
Sixteenth Century” adlı makalesinin tercümesi); İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, 53 (2011), s. 295-349.
Kitap çevirileri:
Andrew Hess, Unutulmuş Sınırlar: 16. Yüzyıl Akdenizinde Osmanlı-İspanyol Mücadelesi, çev.
Özgür Kolçak, İstanbul: Küre Yayınları, 2010.
M. Bennett, J. Bradbury, K. DeVries, I. Dickie, P. Jestice, Dünya Savaş Tarihi: Ortaçağ
(Teçhizat, Savaş Yöntemleri, Taktikler) 500-1500, Cilt I, çev. Özgür Kolçak, İstanbul: Timaş
Yayınları, 2011.
C. Jörgensen, M. F. Pavkovic, R. S. Rice, F. C. Schneid, C. Scott, Dünya Savaş Tarihi: Erken
Modern Çağ (Teçhizat, Savaş Yöntemleri, Taktikler) 1500-1763, Cilt II, çev. Özgür Kolçak,
İstanbul: Timaş Yayınları, 2011.
David Nicolle, Osmanlı Orduları, 1300-1774, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
2013.
David Nicolle, Malazgirt 1071, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.
Efsane Komutanlar ve Zaferleri, yay. Jeremy Black, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.
David Nicolle, Niğbolu 1396, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.
Basılmış Bildiriler:
“Osmanlılarda Bir Kent Ekonomisi Örneği: Selanik Yünlü Dokumacılığı (1500-1630)”, CIÉPO
Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu Bildirileri,
4
Trabzon, 18-23 Eylül 2006, haz. Kenan İnan, Yücel Dursun, Trabzon: Karadeniz Teknik
Üniversitesi, 2011, s. 519-526.
“A Bolognese Polymath in Ottoman Lands: The Life and Activities of Luigi Ferdinando Marsigli
in the Ottoman Empire”, Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25-26 Eylül 2010,
ed. Bayram Öztürk, İstanbul: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, 2010, s. 46-51.
Kitap tanıtımı:
Robert Dankoff, An Ottoman Mentality: The World of Evliya Çelebi, with an afterword by
Gottfried Hagen, revised second edition, Leiden-Boston: Brill, 2006, 279+xxi s. (İslam
Araştırmaları Dergisi, 17 (2007), s. 174-182).
Mark L. Stein, Guarding the Frontier: Ottoman Border Forts and Garrisons in Europe, London
and New York: Tauris Academic Studies, 2007, ix + 222 s. (Osmanlı Araştırmaları, 37 (2011), s.
232-238).
Yusuf A. Aydın, Sultanın Kalyonları: Osmanlı Donanmasının Yelkenli Savaş Gemileri (17011770), İstanbul: Küre Yayınları, 2011, 430 s. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, 56 (2012), s. 167-172.
Sempozyumlar:
“Avrupa’nın Askeri Gelişimi ve ‘Askeri Devrim’ Bilmecesi”, Eskiçağ’dan Modernçağ’a Ordu:
Oluşum, Teşkilat ve İşlev Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi, 14-16
Mayıs 2007, İstanbul.
“Büyüyen Osmanlı Ordusunda Değişen Roller: 1663-1664 Osmanlı-Habsburg Savaşlarında
‘Ümera Kapıları’”, II. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri, İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma
Merkezi, 10-11 Mayıs 2010.
“‘Dostluk Nişânesi İçün’: Habsburg Elçisi Walter Leslie’nin Osmanlı Devlet Yapısına Dair
Gözlemleri (1665)”, Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yıldönümü Münasebetiyle Seyyahlar ve
Seyahatnâmeler Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi, 23-24 Mayıs 2011,
İstanbul.
“A Family Sprouting in War: The Emergence of Köprülü Political Influence during the
Habsburg-Ottoman Military Engagements of 1658-1664”, 12th International Congress of
Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 11-15 Temmuz 2011, Retz, Avusturya.
5
"XVII. Yüzyıl Askeri Gelişimi ve Osmanlılar", Türkiye Araştırmaları Merkezi Tez-Makale
Sunumları -123, Bilim ve Sanat Vakfı, 13 Eylül 2012, İstanbul.
"1663-64 Osmanlı-Habsburg Savaşlarında Osmanlı Ordu Terkibi ve Seferberlik Organizasyonu",
III. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri: Tecrübi Çalışmalar, Topografik Araştırmalar ve Modelleme
Işığında Osmanlı Askeri Yapısı ve Savaşlar, 5-6 Ekim 2012, İstanbul Şehir Üniversitesi.
"Mükemmel Bir Kapı: Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Örneğinde 17. Yüzyıl Osmanlı İktidarının
Doğası", Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları, 9 Kasım 2012, Ankara.
"Kadim Gelirler, Modern Savaşçılar: Osmanlı Ordu Terkibinde Tımarlı Sipahiler (1663-64)", 17.
Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Kriz ve Dönüşüm Çalıştayı, 7-9 Şubat 2013, ODTÜ ve
Tarih Vakfı, Ankara.
“The Ottoman Army in Hungary in 1664: The Composition, Tactics and Strategy of Ottoman
Field Army at Zrínyi-Újvár and St. Gotthard”, Szentgotthárd – Vasvár 1664: Guerre et paix à
l’époque de Nicolas Zrínyi, 15-17 Mayıs 2014, St. Gotthard ve Vasvár, Macaristan.
“‘Şahinler’in Pençesinde Bir Erdel Hükümdarı: II. Rákóczi György ve Köprülü Mehmed Paşa”,
21st Symposium of the Comite International des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes, 7-11 Ekim
2014, Eötvös Loránd Üniversitesi, Macar Bilimler Akademisi, Szeged Üniversitesi, Budapeşte,
Macaristan.

Benzer belgeler