KOZMET‹K SANAY‹‹

Transkript

KOZMET‹K SANAY‹‹
KOZMET‹K
SANAY‹‹
DO⁄AL ve ORGAN‹K
KOZMET‹K AKT‹FLER‹
CODIF R&N Do¤al ve
Organik Kozmetik Aktifleri
ARERKO K‹MYA , dünyan›n önde gelen aktif
üreticilerinden CODIF R&N firmas› taraf›ndan, deniz
ve karasal iklimde yetiflen özel bitkilerden ve özel
kültür ortamlar›nda bioteknolojik yöntemler ile üretilen
aktifleri tedarik etmektedir.
AKNE TEDAV‹S‹
EPIDERMIST 4.0
C‹LT YEN‹LEY‹C‹
Aber Benoit (Brittany FRANCE) de bulunan, plankton
organizmas›ndan elde edilen Exopolisakkarit ürünüdür. Epidermist
4.0 cilt yenileme, gözenek giderme, cildi nemlendirme, akneye
yol açan bakterileri azaltma gibi etkileri ile birden fazla cilt
problemine karfl› çözüm sunmaktad›r.
T0
T28
T0
PHYCOSACCHARIDE AC
SEBUM DENGELEY‹C‹ - AKNE G‹DER‹C‹
Sebum ve akne tedavisine karfl› çözüm sunan bioteknoloji
ekstrakt›d›r.
T28
KIRIfiIKLIK G‹DER‹C‹
EPS SEAFILL
ANLIK KIRIfiIKLIK G‹DER‹C‹ (BOTOKS ETK‹S‹)
Deniz kaynakl› bioteknoloji ekstrakt› EPS SEAFILL, 15 dakika gibi
k›sa bir sürede cildi s›k›laflt›rarak ve k›r›fl›kl›klar› doldurarak k›sa
sürede ve etkili bir flekilde k›r›fl›kl›klar› azaltmaktad›r.
T0
T15M
T0
T14
T0
PHYCOJUVENINE
KIRIfiIKLIK G‹DER‹C‹ / OKS‹JEN ORANINI ARTTIRICI
Laminaria ekstrakt ürününden elde edilen, Epidermal kök hücre
yenileyici k›r›fl›kl›k giderici aktif üründür.
T28
T0
STOECHIOL
UZUN SÜREL‹ BOTOKS ETK‹S‹
Butterfly Lavender ya¤›ndan elde edilen ve k›r›fl›kl›klar› 24 saat
süre ile gerileterek botoks etkisi gösteren aktif üründür.
02
www.arerko.com
T24H
GÖZ BÖLGES‹ PROBLEMLER‹ ‹Ç‹N
D0
BUCKWHEAT WAX
GÖZ ALTI TORBASI G‹DER‹C‹ NEMLEND‹R‹C‹
Buckwheat tohumundan elde edilen ve serbest ya¤ asitleri
aç›s›ndan zengin waks formunda üründür. Göz bölgesindeki
torbalar› giderirken, cildi nemlendirir.
D28
DERMOCHLORELLA DG
SIKILAfiTIRICI / S‹YAH HALKA G‹DER‹C‹
D0
Kolajen sentezi artt›rma etkisi ile cildi s›k›laflt›ran ve k›lcal damar
oluflumlar›, göz alt›ndaki siyahl›klar gibi damarsal problemlere
karfl› etkin çözüm sunan yeflil mikro alg ekstrakt› içerir.
D28
RHODOFILTRAT PALMARIA
DAHA CANLI VE IfiILTI C‹LT / KAN AKIfiI HIZLANDIRICI
K›rm›z› alg ekstresi ile kan sirkülasyonunu art›rarak, selülitli
bölgedeki ya¤lar› uzaklaflt›r›rken, cildin daha sa¤l›kl› ve canl›
bir görünüme ulaflmas›n› sa¤lar.
SELÜL‹T ve SARKMALARA KARfiI
ACTIPORINE 8.G
SELÜL‹T G‹DER‹C‹ VE SIKILAfiTIRICI
Kültür ortam›nda yetifltirilen Jania Rubens ekstrakt›ndan elde
edilen aktif üründür. Ya¤ yak›m›n› h›zland›r›rken, kolajen
sentezini artt›rma etkisi ile selülitleri giderir ve problemli
bölgeyi s›k›laflt›r›r.
CONCENTRE CORALLINE
SIKILAfiTIRICI /SELÜL‹T G‹DER‹C‹
Mercan konsantresinden elde edilen selülit giderici aktifdir.
www.arerko.com
03
NEMLEND‹R‹C‹ AKT‹FLER
HYDRANOV
YEN‹ NES‹L NEMLEND‹R‹C‹
Oligofurecelleran konsantresi içeren, ileri teknolojij
yöntemler ile üretilen üründür. Hyaluronik asitten 3 kat
daha fazla nemlendirme etkisi ise cildi nemlendirir ve
yap›land›r›r.
HYDRASALINOL
NEMLEND‹R‹C‹ /YAPILANDIRICI
Salicornia ya¤›, epidermis de AQP8 and AQP3 sentezini
tetikleyerek, cildin nem oran›n› ciddi oranda artt›r›r ve
cildin daha sa¤l›kl› görünmesini sa¤lar.
PHEOHYDRANE
NEMLEND‹R‹C‹
Mikro alg, polisakkarit ve deniz mineralleri içeren ve cildin
her tabakas›n› k›sa sürede ve uzun süreli nemlendirme
etkisi olan bioteknoloji ürünüdür.
BEYAZLAfiTIRICI VE S‹YAH NOKTA
G‹DER‹C‹ AKT‹FLER
D0
3M3.WHITERIS G
C‹LT BEYAZLATICI /S‹YAH NOKTA G‹DER‹C‹
Dictyopteris membranacea ekstrakt› içeren ve melanin düflürme
etkisi ile etkin ve güvenli beyazlama sa¤layan bir aktifdir.
NEUROLIGHT.61 G
S‹YAH NOKTA G‹DER‹C‹
K›sa sürede etkili siyah nokta giderici etkisi olan Sea Lily extract
içerir.
04
www.arerko.com
D84
MATLAfiTIRICI AKT‹FLER
EPS SEAMAT
HIZLI MATLAfiTIRICI AKT‹F
Deniz kaynakl› bioteknoloji ürünü , h›zl› matlaflt›rma etkisi
gösteren Exopolisakkarit aktifdir.
HAC‹M KAZANDIRAN AKT‹FLER
DICTYOPTERIS OIL
DOLGUNLAfiTIRMA VE HAC‹M KAZANDIRMA
Feremon aç›s›ndan zengin , Dictyopteris ya¤› ya¤ al›m›n›
artt›rma etkisi ile dudak ve gö¤üs bölgesinde göz ile
görünür dolgunlaflt›rma sa¤lar.
C‹LD‹N RENK DENGES‹N‹ SA⁄LAYAN
VE CANLILI⁄INI ARTTIRAN AKT‹FLER
PHORMISKIN BIOPROTECH G
GENÇL‹K PARILTISI
Immortelle mikro alg içeri¤i ile , hücresel yafllanmay›
engelleyerek cildin canl›l›¤›n› ve parlakl›¤›n› geri kazand›r›r.
GÜNEfi‹N ZARARLI ETK‹LER‹NE KARfiI
HYDROFILTRAT STATICE G
ANT‹OKS‹DAN / GÜNEfi‹N IfiINLARININ YAfiLANDIRICI
ETK‹LER‹NE KARfiI KORUMA
Blue immortelle ekstrakt içeri¤i ile , antioksidan etki
sa¤larken , güneflin zararl› ›fl›nlar›na karfl› cildi korur.
www.arerko.com
05
‹RR‹TASYON G‹DER‹C‹ VE
RAHATLATICI AKT‹FLER
AREAUMAT SAMPHIRA
YATIfiTIRICI / RAHATLATICI
Beta endorfin seviyesini artt›rararak rahatlat›c› etki
sa¤layan CrIste Marine suyu içerir.
ATOLIGOMER
RAHATLATICI VE CANLANDIRICI
Deniz suyu konsantresi içeren aktif üründür. Cildi
canland›r›r ve mineral seviyesini artt›r›r. Ekzema ve sedef
hastal›klar›na karfl› etkindir.
PHYCOSACCHARIDE AI
ANTI ENFLAMASYON /RAHATLATICI/HASSAS
C‹LTLER
Marine polisakkarit içeren ve epidermal kök hücre
aktivasyonu sa¤layan aktif üründür.
ORGAN‹K SAB‹T VE UÇUCU YA⁄LAR
ARERKO K‹MYA , BIOCOSMETHIC taraf›ndan ileri teknolojik yöntemler ile
üretilen, dünyan›n farkl› bölgelerinde yetiflen çok genifl çapta Organik, Rafine
sabit ve uçucu ya¤› tedarik etmektedir. Tedarik etti¤imiz ya¤lara ait, organik
sertifikalar ve detayl› teknik bilgiler için lütfen bizimle iletiflime geçiniz.
Uçucu Ya¤lar
REFINED GRAPE SEED OIL
MANUKA OIL
TEA TREE OIL
ORGANIC AUSTRALIAN SANDALWOOD OIL
ORGANIC PARAMELA OIL
ROSA DAMASCENA ESSENTIAL OIL
YELLOW MANDARIN OIL
SAVORY OIL
06
www.arerko.com
RAF‹NE ÜZÜM ÇEK‹RDE⁄‹ YA⁄I
MANUKA YA⁄I
ÇAY A⁄ACI YA⁄I
AVUSTRALYA SANDAL A⁄ACI YA⁄I
ORGAN‹K PAREMELA YA⁄I
GÜL YA⁄I
SARI MANDAL‹NA YA⁄I
SATER YA⁄I
ORGAN‹K SAB‹T VE UÇUCU YA⁄LAR
Sabit Ya¤lar
BORAGE OIL
PEACH KERNEL OIL
JOJOBA OIL
CAMELINA OIL
MANKETTI OIL
POMEGRANATE OIL
STRAWBERRY OIL
CRANBERRY SEED OIL
MACADAMIA OIL
EVENING PRIMROSE OIL
RASPBERRY OIL
YANGU OIL
CRANBERRY SEED OIL
MANGO BUTTER
BAOBAB OIL
REFINED APRICOT KERNEL OIL
SWEET CHERRY KERNEL OIL
PAPAYA OIL
BLACKCURRANT SEED OIL
KOKUM BUTTER
MONOI DE TAHITI OIL A.O.
HEMP OIL
HAZELNUT OIL
POPPY OIL
SIBERIAN PINE NUT OIL
DRAGONHEAD OIL
COTTON OIL
PASSION FRUIT OIL
MILK THISTLE OIL
REFINED DESERT DATE OIL
TAMANU OIL
CHIURI BUTTER
DHATELO OIL
BROCCOLI OIL
NEEM OIL
SHEA BUTTER
MARULA OIL
WHEAT GERM OIL
PLUM OIL
LINSEED OIL
SWEET ALMOND OIL
AVOCADO OIL
APPLE SEED OIL
MORINGA OIL
DEODORIZED OLEIC SUNFLOWER SEED OIL
ROSEHIP OIL
PUMPKIN SEED OIL
VIRGIN COCONUT OIL
BLACK SEED OIL
COCOA BUTTER
ARGAN OIL
PRICKLY PEAR OIL
MACADAMIA OIL
BURITI OIL
SWEET ALMOND SEED OIL
SESAME OIL
CUPUACU BUTTER
PERILLA OIL
SOY BEAN OIL
HODAN YA⁄I
fiEFTAL‹ ÇEK‹RDEK YA⁄I
JOJOBA YA⁄I
KETENC‹K YA⁄I
MANKET‹ YA⁄I
NAR YA⁄I
Ç‹LEK YA⁄I
YABAN MERS‹N‹ YA⁄I
AVUSTRALYA FINDI⁄I YA⁄I
KOKUSUZ ÇUHA YA⁄I
AHUDUDU YA⁄I
YANGU YA⁄I
YABAN MERS‹N‹ ÇEK‹RDE⁄‹ YA⁄I
MANGO KATI YA⁄I
BAOBAP A⁄ACI YA⁄I
KAYISI ÇEK‹RDE⁄‹ YA⁄I
TATLI V‹fiNE ÇEK‹RDE⁄‹ YA⁄I
KAVUN A⁄ACI YA⁄I
FRENK ÜZÜMÜ ÇEK‹RDE⁄‹ YA⁄I
KOKUM KATI YA⁄I
MONOI DE TAHITI YA⁄I
KENEV‹R YA⁄I
FINDIK YA⁄I
GEL‹NC‹K YA⁄I
S‹B‹RYA ÇAM FISTI⁄I YA⁄I
MOLDOVA DRAGONHEAD YA⁄I
RAF‹NE PAMUK YA⁄I
ÇARKIFELEK MEYVES‹ YA⁄I
BO⁄A D‹KEN‹ YA⁄I
ÇÖL HURMASI YA⁄I
TAMU YA⁄I
CHIURI KATI YA⁄I
DHATELO YA⁄I
BROKOL‹ YA⁄I
YALANCI TESB‹H A⁄ACI YA⁄I
KAR‹TE KATI YA⁄I
MARULA YA⁄I
BU⁄DAY RUfiHEYM‹ YA⁄I
ER‹K YA⁄I
KETEN TOHUMU YA⁄I
TATLI BADEM YA⁄I
AVOKADO YA⁄I
ELMA ÇEK‹RDE⁄‹ YA⁄I
MOR‹NGA YA⁄I
KOKUSUZ AYÇ‹ÇEK YA⁄I
KUfiBURNU ÇEK‹RDE⁄‹ YA⁄I
KABAK ÇEK‹RDE⁄‹ YA⁄I
V‹RJ‹N H‹ND‹STAN CEV‹Z‹ YA⁄I
ÇÖREK OTU YA⁄I
KAKAO YA⁄I
ARGAN YA⁄I
H‹NT ‹NC‹R‹ YA⁄I
AVUSTRALYA FINDI⁄I YA⁄I
RAF‹NE BURITI YA⁄I
ORGAN‹K TATLI BADEM YA⁄I
SUSAM YA⁄I
CUPUACU KATI YA⁄I
ORGAN‹K PERILLA YA⁄I
SOYA YA⁄I
www.arerko.com
07
BOTAN‹K EKSTRALARI
ARERKO K‹MYA, ileri ekstraksiyon teknolojisi ile üretilen, glikol ve gliserin veya
ya¤da çözünen bitkisel ya¤lar içerisinde haz›rlanan, çok çeflitli sebze, meyve,
süt, organik, kar›fl›m fleklinde bitkisel ekstraktlar› sunabilmektedir.
Listede bulunmayan ekstrakt talepleriniz için, [email protected] adresinden
bizimle iletiflime geçebilirsiniz.
08
www.arerko.com
Bitki Latince Ad›
Türkçe ve ‹ngilizce Ad›
Betula Alba Leaf Extract
Caviar Extract
Dioscorea Villosa Root Extract
Hydrolyzed Wheat Gluten
Royal Jelly Extract
Aloe Barbadensis Leaf Juice
Carica Papaya Fruit Extract
Iris Florentina Root Extract
Phalaenopsis Amabilis Extract
Cycnoches Cooperi Extract
Amber Extract
Helichrysum Italicum Extract
Ruscus Aculeatus Root Extract
Aesculus Hippocastanum Seed Extract
Boswellia Serrata Resin Extract
Allium Sativum Bulb Extract
Adansonia Digitata Pulp Extract
Gossypium Herbaceum Flower Extract
Silybum Marianum Extract
Undaria Pinnatifida Extract
Vitis Vinifera Seed Extract
Urtica Dioica Leaf Extract
Anthemis Nobilis Flower Extract
Bambusa Vulgaris Leaf Extract
Panax Ginseng Root Extract
Ginkgo Biloba Leaf Extract
Nuphar Luteum Root Extract
Fucus Vesiculosus Extract
Serenoa Serrulata Fruit Extract
Capsicum Frutescens Fruit Extract
Yogurt Extract
Ilex Paraguariensis Leaf Extract
Spirulina Maxima Extract
Linum Usitatissimum Flower Extract
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder
Valeriana Officinalis Root Extract
Polygonum Multiflorum Root Extract
Nelumbo Nucifera Flower Extract
Birch (Hufl A¤ac›)
Caviar (Havyar)
Wild Yam (Vahfli Yam)
Wheat Gluten (Bu¤day Gluteni)
Royal Jelly (Ar› Sütü)
Aloe Vera Gel (Aloe Vera)
Papaya (Kavun A¤ac› Meyvesi)
Orris (Süsen)
White Orchid (Beyaz Orkide)
Black Orchid (Siyah Orkide)
Amber (Kehribar)
Everlasting (Ölmez Otu)
Butcher's Broom (Tavflan Memesi)
Horse Chestnut (At Kestanesi)
Boswellia (Akgünlük)
Garlic (Sar›msak)
Baobab (Baobab A¤ac›)
Cotton (Pamuk)
Milk Thistle (Deve Dikeni )
Wakame (Japon yosunu)
Grape Seed (Üzüm Çekirde¤i)
Common Nettle (Is›rgan Otu)
Chamomile (Papatya)
Bamboo (Bambu)
Ginseng (Ginseng)
Ginkgo (Mabet a¤ac›)
Water Lily (Nilüfer)
Fucus (Esmer Deniz Alg)
Saw Palmetto (Cüce Palmiye)
Capsicum (K›rm›z› Biber)
Yogurt (Yo¤urt)
Mate (Paraguay Çay›)
Spirulin (Spirulina)
Flax (Keten)
Aloe Vera Powder (Aloe Vera Tozu)
Valerian (Kedi Otu)
Foti (Foti)
Lotus (Nilüfer)
V‹TAM‹NLER
Vitamin E Alpha Tocopherol Acetate
Vitamin F
Niacinamide Vitamin B3
D-Panthenol %75
D-Panthenol %100
Panadoxine P Vitamin B6 türevi
Vitamin A Palmitate 1.0
Vitamin A Palmitate 1.7
L‹POZOMLAR ve AKT‹F TOPÇUKLAR
ARERKO K‹MYA , BIOCOSMETHIC taraf›ndan üretilen ve afla¤›da belirtilen
avantajlar› sunan ileri teknoloji ürünü lipozom ve aktif topçuklar›n müflterilerimiz
hizmetine sunmaktad›r.
Lipozom kullan›m›n›n avantajlar›
•Görsel olarak üründe farkl›l›k ve albeni yaratmas›
•Aktiflerin kimyasal stabilitesini artt›rmas›
•Koku problemi yaratan hammaddelerin kokusunu maskelemesi
•Aktiflerin direkt olarak kullan›m›na imkan tan›mas› ve bozulmas›n› engellemesi
•Çözünürlük problemlerini inlemesi
Lipozom ürün tipleri (Active Caps)
• Kök hücre içeren lipozomlar
• Hyaluronic asit
• Keratin
• Coenzyme Q10
• Tyrosine
• Riboflavin
• Retinol acetate
• Resveratrol
• v.s.....
Akfit topçuklar ve avantajlar›
• Emülgatör içermeyen formül dizayn›
• Ekten maddenin taze olarak kullan›m›
• Üründe albeni yaratmas›
• Etken maddenin Formülde yer alan di¤er kimyasallar ile reaksiyonu engellemesi
• Aktiflerin stabilitesini arrtt›rmas›
• Uyumsuzluk problemini gidermesi
Aktif topçuk örnekleri
• 2 mm Macadamia Oil (1.5%) and Jojoba Oil (1.5%)
• 1 mm vit.C/vit.E (2%)
• 2 mm Macadamia Oil (1.5%) ve green Tea Oil (1.5%)
• 2 mm caffeine (5%)
• 2 mm Cotton Oil (1.5%) ve Aloe Vera Oil (1.5%)
• 2 mm Macadamia Oil (1.5%) ve Jojoba Oil (1.5%)
www.arerko.com
09
TUZLAR
ARERKO K‹MYA, dünyan›n farkl› bölgelerinden elde edilen ve mineral aç›s›ndan
zengin ve saf tuzlar› müflterilerine sunmaktad›r.
Tuz Kaynaklar›
• Deniz Tuzlar›
• Kaya Tuzlar›
Deniz tuzlar› örnekleri ;
• Flor de sal / Portekiz
• Bali deniz tuzu
• Khoisan tuzu / Güney Afrika
Kaya Tuzu Örnekleri ;
• Kalahari tuzu / Güney Afrika
D‹⁄ER ÖZEL ÜRÜNLER
10
www.arerko.com
Coenzyme Q10
Prosqualeen
Hyaluronic acid HMW , LMW
Hydro Keratin
Piroctone Olamine
Ceramide
Capsaicin
1-3 Bütilen Glikol
FONKS‹YONEL ÜRÜNLER
ARERKO K‹MYA, ALZO INTERNATIONAL taraf›ndan do¤al kaynaklar kullan›larak
üretilen, cilt bak›m›, renkli kozmetik, kiflisel bak›m gibi genifl alanda kullan›lan
özel ve patentli Ester, Emollient, Do¤al Emülgatör, Yüzey Aktif Maddeler,
Poliüretan ve Slikon Elastomer ürünlerini tedarik etmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kal›c›l›k
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Penetrasyon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Suda Çözünme
Methylheptyl Isostearate
PPG-2 Isoceteth-20 Acetate
Isononyl Isononanoate
Glycereth-7 Benzoate
Polyglyceryl-2 Diisostearate
Lauryl Lactate
Octyldodecyl Neopentanoate
Propylene Glycoll Ceteth 3 Acetate
PPG-Isoceteth-3 Acetate
Di-C 12-15 Alkyl Fumarate
Behenoyl Stearic Acid
Pentaerythritol Tetraoctanoate
Glyceryl Tricapryllate
Ethylhexyl Hydroxystearate
Wheat Germ Glycerides
Disteareth-100 IPDI
Polyiglycerol-2 Diisostearate / IPDI Copolymer
Patentli Slikon Elastomerler
Patentli Slikon Elastomerler
Film oluflturma
Beantree
CUPL PIC
Dermol 99
Dermol G-76
Dermol DGDIS
Dermol LL
Elefac I-205
Hetester PCA
Hetester PHA
Marrix SF
Mulls 2218
Trivent PE-48
Trivent OC-G
Wickonel 171
Wickonel 535
Dermothix 100
Polyderm PPI-DGDIS
NuLastic SILK
NuLastic SURFA
Yap›land›r›c›
INCI Ad›
Emülgatör
Ürün Ad›
Nemlendirici
Emollient
C‹LT BAKIMI ‹Ç‹N FONKS‹YONEL ÜRÜNLER
•
•
•
•
•
•
•
•
PEG-15 Soyamine/IPDI Copolymer
IPDI /Peg-15 Soyamine Copolymer Dimer Dilinoleate
Dimethicone Copolyol/IPDI Copolymer
Dimethicone Copolyol/IPDI Copolymer
Behenamidopropyl Ethyldimonium Ethosulfate
Behenamidopropyl Dimethyl Amine Behenate
POE-15 Cocamine Phosphate/Oleate Complex
Dimethyl Lauramine
Bis-Hydroxyethoxypropyl Dimethicone/PEG-2 Soyamine/IPDI Copolymer
Di-2 PEG Soyamine/IPDI Copolymer
PEG-15 Soyamine/IPDI Copolymer
fiampuan için
PolyNecon SA-15
PolyNecon SA-15D
Polyderm PPI-SI-WS
Polyderm PPI-SI-WI
Foamquat BAS
Necon BAB
Necon CPS
Necon LIS
Polyderm PPI-SI-LSA
Polyderm PPI-SA
Polyderm PPI-SA-15
Dü¤ümlenmeyi
Engelleme
Dimethyl Lauramine Oleate
Linoleamidopropyl Dimethyl Amine Dilinoleate
Stearyl Alcohol (and) Stearylamidopropyl Ethyldimonium
Ethosulfate (and)Dimethyl Lauramine (and)Dilinoleic Acid
Stil Verme
Necon LO
Necon LO-80
Nequat DBS
Islak/Kuru
Tarama
INCI Ad›
fiekillendirme
Saç Bak›m›
Parlakl›k
SAÇ BAKIMI ‹Ç‹N FONKS‹YONEL ÜRÜNLER
www.arerko.com
11
FONKS‹YONEL ÜRÜNLER
Beantree
Bernel Ester 185
Bernel Ester TCC
Citmol 316/320
Dermol 2014
Dermol 20-SS
Dermol 99
Dermol DID
Dermol DGDIS
Dermol ICS
Dermol JOBA
Minno 21
Methylheptyl Isostearate
Isostearyl Neopentanoate
Tricapryl Citrate
Triisocetyl Citrate / Trioctyldodecyl Citrate
OctyldodecylMyristate
Octyldodecyl Stearoyl Stearate
Isononyl Isononanoate
Diisopropyl Dimer Dilinoleate
Polyglyceryl-2 Diisostearate
Isocetyl Stearate
Cetearyl Ethylhexanoate
Neopentyl Glycol Diethylhexanoate (and)
Neopentyl Glycol Diisostearate
Minno 41
Neopentyl Glycol Diisostearate (and)
Neopentyl Glycol Diethylhexanoate
Glyceryl Tricapryllate
Trivent OC-G
Cetyl Octanoate
Trivent OC-16
Arachidyl Propionate
Waxenol 801
Polyderm PPI-CO Castor Oil/IPDI Copolymer
Patentli Slikon Elastomerler
NuLastic SILK
NuLastic SURFA Patentli Slikon Elastomerler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Su Dayan›m›
•
•
Pigment
Islatma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Film
Oluflturma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pigment
Ba¤lama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parlakl›k / Ifl›lt›
INCI Ad›
Nemlendirici
Renkli Kozmetik
Emollient
RENKL‹ KOZMET‹K ‹Ç‹N FONKS‹YONEL ÜRÜNLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beantree
Necon LO-80
Nequat DBS
PolyNecon SA-15
PolyNecon SA-15D
Polyderm PPI-SI-WS
Polyderm PPI-SI-WI
Necon BAB
Necon CPS
Polyderm PPI-SI-LSA
Dermothix 75-L
Dermothix 75
Dermothix 100
NuLastic SURFA
12
www.arerko.com
Methylheptyl Isostearate
Linoleamidopropyl Dimethyl Amine Dilinoleate
Stearyl Alcohol (and)Stearylamidopropyl Ethyldimonium
Ethosulfate (and) Dimethyl Lauramine (and) Dilinoleic Acid
PEG-15 Soyamine/IPDI Copolymer
IPDI /Peg-15 Soyamine Copolymer Dimer Dilinoleate
Dimethicone Copolyol/IPDI Copolymer
Dimethicone Copolyol/IPDI Copolymer
Behenamidopropyl Dimethyl Amine Behenate
POE-15 Cocamine Phosphate/Oleate Complex
Bis-Hydroxyethoxypropyl Dimethicone/PEG-2 Soyamine/IPDI Copolymer
Disteareth-75 IPDI (and)Glycereth-7 Caprylate/Caprate (and)Water
Disteareth-75 IPDI
Disteareth-100 IPDI
Patentli Slikon Elastomer
Su dayan›m›
Kal›c›l›k
Viskozite
Ayarlama
Emülgatör
INCI Ad›
Nemlendirici
Bath &
Shower Care
Emollient
VÜCUT BAKIMI ‹Ç‹N FONKS‹YONEL ÜRÜNLER
ARERKO K‹MYA T‹CARET
Ekflio¤lu Plaza Küçük Bakkalköy Mahallesi
Çandarl› Sk. No 7/7 34750 Ataflehir / ‹STANBUL
Tel : +90216 3869272 Fax: +90216 3869272
Gsm : +90533 3941739
[email protected] www.arerko.com

Benzer belgeler

Tablets - karden baharat

Tablets - karden baharat Sabit Ya¤lar BORAGE OIL PEACH KERNEL OIL JOJOBA OIL CAMELINA OIL MANKETTI OIL POMEGRANATE OIL STRAWBERRY OIL CRANBERRY SEED OIL MACADAMIA OIL EVENING PRIMROSE OIL RASPBERRY OIL YANGU OIL CRANBERRY ...

Detaylı