TIE 2015 Egitim Yan~masl ...................MOOORLOGUNE ilgi :il Milli

Transkript

TIE 2015 Egitim Yan~masl ...................MOOORLOGUNE ilgi :il Milli
T.e.
MEZiTLi KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say. : 10965224/821134448
Konu: TIE 2015 Egitim Yan~masl
0510112015
................... MOOORLOGUNE ilgi
:il Milli Egitim MUdUrlUgUnUn 30112/2014 tarihli ve 7070931 sayIll yazlSI.
"OUnyaYl Beslemek, Ya~am ic;in Enerji" konulu ingilizce, italyanca ve Franslzca
dillerinde yapl1mak Uzere resmi/ozel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul ogrencileri arasmda
"TIE 2015 Egitim Yan~masl" dUzenlenmesi ile ilgiJi yazlsl ekte gonderilmi~ oiup,okuIunuz
ogrenciierine duyuruiarak, ba~vurulann dogrudan ~artnamede belirtilen internet adresine
yaptlmasl hususunda;
Bilgilerinizi rica ederim.
Ahmet YALKIN MUdUr a. Sube MUdUrU EKLER: l-iIgi YaZlve Ekleri OAGITIM: \- ResmiiOzel TUm Okullar MEztTLi IL~E MILL! EGiTiM MlJDORLOGlJ
Yeni Mah G MKBulvan Mezitli Sanayii Sitesi Giri$i <;:elik AptKat:2 MEZiTLlIMERSiN
Tclefon:( 324)3585464 Faks (0324 }3597444 e-posla:mezitl i3 3@lmeb<gov.lr web hltp:l/mezitl i<meb<gov <Ir
Ayrmllh bilg,
i~in
irtibat Temel Egilim Subesi H<ORANLI
Bu cHak giivcnli eleklronik imza tie imzalanml$lIr< httpllevraksorgu<meb<gov.lr adresinden0591-1 eb2-3eb9-a2e6-41 fd kodu tie teyit edtlcbllir.
T.e.
MERSiN VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 93525931/821.0517070931
30/12/2014
KOllu: TIE 2015 Egitim YarJ$maSI
............................KA YMAKAMLIGINA
(il~e Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi: MEB Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdlirWgunun 29/12/2014 tarihli ve
821.05/6999584 say II I yazlSJ.
italya Egitim, Oniversite ve Ara$tlrma BakanlIgl tarafmdan, "EXPO 2015' de Birlikte"
etkinl ikleri <;:er<;:evesinde, Avrupa ve Turkiye geneli resmilOzel ilkoklll, Ol1aokul, lise ve dengi
okullara yonelik "DOnyaYI Beslemek, Ya$am i<;:in Enerji" konulu ingilizce, italyanca ve
Franslzca dillerinde yapIlmak Ozere, "TIE 2015 Egitim Yafl~masl" duzenlenecegi ilgi yazl
ile bildirilmi$tir.
Soz konuSll yan$ma kO$ullan ekte gonderilmi$ 0111P; il<;:eniz resmilozeI ilkokul,
ortaokul, lise vc dengi okullanna duyurulmasml, ba$Vllrularm dogrudan $ul1namede bclil'tilcn
Internet adresine yapllmasInI rica ederim.
Ahmet AYDOGAN VaH a. Miidiir YardllTICISI EKi
ilgi yazl ve ekleri
DA(;trIM
Tum ii~c KaymakamlJklarma
;"'~
,
..
"";­
"\
/
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojilcri Gencl MUdUrlUgU Sayl : 88013337/821.05/6999584
Konu: TIE2015 Egitim Yan~masl
29112/2014
............................... VALiLiGiNE
(il Milli Egitim MUdCirlUgU)
ilgi: Ol1aogretim Genel MildilrlUgU'nGn 08.12.2014 tarihli ve 84037561/821176089 sayIlI
yazlsi.
italya Egitim, Oniversite ve Ara~tlrma Bakanllgl'nm, "EXPO 2015'de Birlikte"
etkinlikleri ~er~evesinde, Avrupa ve Tilrkiye geneli resmi/ozel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi
okullara yonelik, "DGnyaYI Beslemek, Ya~am iyin Enerji" konulu ingilizce, italyanca ve
Franslzca dillerinde yapIlmak Gzere, "TIE 2015 Egitim YarJ~masl"
dOzenlemek
istediklerine ili~kin ilgi yazisl incelenmi~tir.
TLirkiye CLlmhLlriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel KanunLl ile TUrk Milli
Egitiminin genel amaylarma Llygun olarak, ilgili yasal dOzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
ama~lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, il/il~e milli egitim
mGdlirlilkk:ri tarafmdan ger~ekle~tirilmek Gzere soz konusu etkinligin yapilmasl uygul1
gori.ilmU~tUr.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Dinyer ATE$­
Bakan a. Genel MOdUr EK: iIgi yazl ve ekleri (5 sayfa)
DAG1TIM:
Geregi:
B Plam -
Konya YOIUlT.OkuliariANKARA
Eleklmn~k Ag: _www.mcb.gov.tr
yegilck@m.::b.gov.tr
Bilgi:
Temel Egitim Genel MildGrlGgO
Ortaogretim Genel MtidOrlUgil
Din Ogretimi Gene! Mildilrlilgil
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mtidilrltigil
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mildtirltigti
AB ve DI~ ili~kiler genel MGdlirlUgU
Aynntill bilgi icrin: ~cymal1ur DON DAR
Tel: (0312) 2969400 ·96'14
Faks: (0312) 2238736
Bu evr"k guvenli ~lckmlllik imza ile imzalanml~tJr. http://evraksorgu.mcb.gov.tr adrcsindcn7626·ecaO·3df9·88b9-de05 kodu ile ICyl1 cdilebilir.
[',C
:--'fiLLi EC~jTj\1 BAKA:-';U(iI
:<t:>1 : .'\"+'1,,-'(1 I x2 i
61-:(;(1~9
K,1[1U: TlE 2(L:, Egitll1l
Yan~l11a~1
Yi\;tLiK \T r:(iITi\1 TEKNOLOJILERj GE:\F:r. MCDURLCCiC:\E
jl~l
',1\ Ycnilik \''': Fgirim Teknoloji!eri Gene1 \fUdUrliigtmun B.Ol\,O.YFT.OO,~().(lO 3616
,'.;ayJil yazlsl (Gcndge :-10::2012 13).
b I Ondi.igrclim Genel MlidiirlUgli e\Takll1da kay III I 20 II 2014 tarihli \C 2;.;23 say:!!
vaZl.
iL.ll\d
Egitll11.Cnin;'rsite \C .\ra;;rmnd 8akanll)lh'nm "Expo 201S'de Biriikt~·"
elk nlikkri .;en;e\e:-;imk TIE 2015 egium yarl;,llla:'1 LlU:tenknmesiyk Jig!!! rlgl ih) yaZl \C
d:h:ri int.:-.:knmi;;nL
y ~trI~nun III I1g! ! a) GClleige dogrullu:,unda Gene] \Hidurlligiinuzce deg.erkndlrilmesi
hususund cl
Bil:zikrinizi
\T
gercgini arz ederim,
Ya"ar KO(,.'AK
D;lire Ba~kanl
I K: ilg! yazi
\'C
ekkri
AMBASCIATA O'tTALIA
2a NOV,
IN ANKARA
?01~
T.C. Milli Egitim Bakanll91
BakanllklarJAnkara
Italya EMirr, Universlte va Ara§tlrma Bai<anllgi'nm "Expo 201S'de Birlikte" elkinlikler:
dOzenlediQini taraflnlza bildirmekten memnurluk
yer~vesince TIE2015 e~itim yan~as~
duymaktaYl'TI.
YarisMa Italyan ve yabarcl okullara y5nelik olup. karde~ oKuliar olu~turarak O~rencileri
'DOnyaYI beslemek. Ya~am !yin Ene~i' ba~hgl altlnda kendi deneyimlerini an1atmaya
davet etmektedir. Farkh Qlkelerden O~renciler farkll gOrO~1eri sentezleyen ve biraraya
·;:jetiren konuya i1i~kjn anlatlmlarlnf r;oklu ortal1da kendi arala'nda taklm clu~turarak
hazlnayabi:ecek'erdir.
Yart~maya katllabilmek i9in oncelikle okuHarm IngHizce, Italyanca "Ie Franslca dil'erinde
hazlr1anm~~
TIE2015 sitesine (http://www.togetherinexpo2015.itJengJlndex.pnp)
O{SYlt olmalan gerekmektedjr.
E~er
okulun daha Cnce herhangi bir yabanci okt.:1 ile
i{arde~lik anla~masl yok ise bu siteden yan~maya kat: Imak isteyen ba~ka bir okut
se~lerek, ka~de9 okul olara~ taklm olu~tur:. Jlarak yar;~maya katlhm momklin olacaldlL
Yukanda belirtilen sitedeki online Baivuru Fo'mu!"Iun en ge~
doldurulup g6rderiimesi istenrnekted:r.
3::; Mart 2015 taril1inde
Yarisma kmpllanrll h;:eren ingilizce duyvu yazlmlz eknde gOnderilmektedir.
Ya(I~Manln ilgili okullarda duyuruSJr.un yaphmaslnl rica eder. bu vesile ile en derin
saygllanml sunan'Tl.
Ankara, 20/1112014
Gianluca Biscardi
KOtOr Ata~esi
~p,r-.fJ-.A~
-
TOGETHER IN EXPO 2015
TOGETHER IN EXPO 2015 - THE EDUCATIONAL CONTEST
I-a M r:
~t'"Y
:J Sd'JC.::t;oc, Urve"s'Y .lrd
::XPO 201.5nl:iatlV\!S,
Re"!';;~,~~, <!!"'1,,'rcp.s
the
~d\.cQ~jtnal
on:es:
"T1E2015~,
as ca-: c'
,~e -CG~HER 1[',
: 'ie ::lIn;:-~t:ti"., 1$ .:lp<>n to :!aU~!" and f"q';q" s::hc-::t. ar:! n-'It'l!> sft;:i!?nts :0 elat::lrate a s:o';teldng -r
,.ay. :ase: :1,~ :winr.'" ~ - of ~helr e)'pe~I~~l:e ~n tt'e :-,,,0'1.' "Fet(ling the Pla'let, Energy for Life",
ii
~rared
Stu.;1e:1ts fr::r-: ;jif'~r;art ':CJI't:":es, w:lrkng togeth~r, ca:" create a r"lL.lt mec;,a r.¥rOlt!\l1i! !hat surr.n'F;"ES
~oUac:s dlHere-t :>Oi-:~5 c' ¥'EW. A few er.ar.:p'.!ls:
~rG
- or,,~e:1' a !o;:lJC of ~ne;r chon:~: focd, techno,e,gy sLstamablhty bas.ed en E:(PO M/l~"'c 20''!:;
- :e l tfje:~ :;wn ,,,entity t;,rolJg'1 food ..:Ind :ompare I Wit:' that ci ~:r,,,,r ~crt:ies:
- ,"Ilercret :~e thi!"tie of Ihe f:..r!ure of f;lOd accClrdit1;; to a bC:JS of th~lr C'1Oice: technology. ;rr :;\lati~.,
sus:alnabili:y. e:lI.:at.ty. qwaUty prod'JClion, d!t!o?r..u'.c'! bf!t.Yf!el1 the l10rth ar:d sC'u,h of ~r.e wortc
- exp-ess t'1€'lr opmion on th'i! ,,.$1.;e of l1r'lvrfol'1:f1e'llaL su~!a''1ab:l,;;.' iind fi:IC: ,r.(!ustries
-h" MISSIONS :11 .. 1 art p:"fsen:ed ir'l5ide
,deas a" ;j test r"lI},;eS am<Jng stud!1'\!S en
:>1
:t'a~ ~
th~ CJ"'l~LN1Tv
of '";1=201,]. ena!:le a"o /.;mt,tatf' the
ex,="a~;9 ~'
2a 1:. wl-.",. ai ".) 'c~:eril"'~ tn@ tcrM,H;c~
'~e key IS~we!i EXPJ "1naro
that ;,>1 ;:::n I(l"<:~s to partlci:::a'~ 1'1 t"!e <!!c(.;calon .. l ~:iI"!!St.
In Mdit cn pa-:'ci;:iit1i19!n Ire t.4ISSIONS ,d;:ws ;;creol ~",~m> ~D ",,,rn a credit. thct ",::1 1.1<: taker. I~:J 2~c:;]r"
,.;he~ f .... al1Ja~i!l,:; t:1e el"bcrate sent fer th'? c:mtest.
ART. 1
Recipients
T:-~ ~::-:eUi'Ji
'$
Gr~j,,::; ~U5~ :-21
formac by !eams fr~m at leas~ tv.'.) diP'er-en: COUf1tr!i:iS.
ocen to stl,;jents 01 ftahan 31'1 brelgl' 5choc,s; :'1.at c>:!t:::le t~ joil In a
twhn''-,g.
ART. 2
!-fow ttl partlel pate t Reg s:~a!;sl1 011 t'le pc:-:a! TOGETHER IN EXPO 2075
~o
a~<1 ;;~II'iator 0t
one :e:arl, :1<:9 C:,\f w!~ which '10,)
\':ar~ pal'"1 :i:')ate in t~e c~rtes! Z.lc'!!·t.~ :::at::l'1:::1 a team
tor cf mu!t'pJ! leams], Dolh
1~3t'"n ant fcr~9r.. wi!", ",hiCh:o '.vc-.,jci"1Uy Ic r J ' : ~rf
in\!1 or: the l!'l\:;.e!'l\t'ntat;oi1 01 it mUI!I!'N~dja s:oryt .. Ur:g. dli'vel':ped .a~{)ur)d l-e tiCe,;) of EXPO Milano 2:>1 ~
"Feeding the Plant't, Enugy for Ufe",
3. lder!;ficatio~, made t::y the variQUS tea-ns who '1'3'1" dec":ed t j w~r-: tc>giltherlor t>'i! CC"l:es~. of;:; te3r te.ld"r
...."0 w a ~a\tE' trc-task of lOc;1il1g :he StJbml.$sio~1 ;;n:j man~g~ ':0 11,...,l;nk,,:1C:15 witt'. the Ec'~c -,al'-lana:;:ef"H,"'l:
c'T E2'J15 [qm"l"urity'2tC'qethe6ne~p-()20111:1
4. CeJ\l.op"'lel"l of il mJ'!imedi& slory:1?Wrg i1" th.- IC~,'-l of a - di;;t<l~·!ale",!')te9rat ng d,ff']nr.t !a"g~a;"5,
tnl"gi:l; wI;; ;;t"'i ii series 01 skill:.: Writing, :ec"H1:l.og:::a! sl<l.I:o "nd ar!istk sen5lbl';tf ;fc,r ,,,:h,~'n!
s;peCif Catl(\n5. please see i"!, 3);
s. F II n~, no lattr than March J(), 2015, ,n the orcin.: fOiM c r , 'l!i.' 'hebsilE! a' TIE201S :ilC:IV," 'rc'"'1 th~ end ci
('Clci:~' 201:.f ·.... th the dElta of all pariicipalog turns, mede t y' ,he lila;: ~er Ol t'1f" tea;),,;,:; ie"m r"'e $.c;lrrt: j,(\n
c'l·e 'dlgl:at tate' IT:\,j,.t be dor9 at :1)", "a"re tTl?, a'\:: Inu!!l ir,ctJce I 'HI fcJ-;",.-il"g data
- :>.ese..,tal :n cf thE' d:gi~al-lale
p;"'::ci~at o~
ctasss-s a'i.d
t:"1
ir,
3:l .ab~tra{"! !-nat: 500 cnara'.:te'sl r) the -,<it
VII
!,mgu3;es ::' a.l ~'1~
E"9tisr.
C£H"l!~ C:;ORDIHAMENTO tUGFrHER '" O:PO t015
LA FAe9~ CA SilL - COJr4I"-UkICATlON, ECUCATIO!'l" MA:<K~ING,';~ "ill"nc S ;: 1~4
;..:~!" r:t~ ... '!":·... f;St~_ as.'!!s.t.ln~.' tt'\fortUe:g~~h~rlnp..cc2C15J!:
TOL.!..
~lJi.{8£RT~!TA\.t
,""a"
;,;ii
aor 1'.r} !--)
i
S~""PE. '~'~;>'_~:II-;flt:~O~:;~
TOGETHER IN EXPO 2015
• ~:n,:; ,t
-
.:?G'f
~i~ ~l_m ::~e <;\.'OCa:iVQ ;iT1.ig~
d
~"'e
pro;l'c::S
Ii?
"l00)t 500 piy..,l;L
ART. 3
Tl'chn'cal characteri-stics of the
submis~ions
Classes a"" 're~ I::> c"eate the:- own rr:IJbrre,jja
~l:bmiS:>:Qn:>, vd:: anc! :r 'H'I'matiors. images a~d
'~e
JStr1g I"xt. images 2'1>; f Of :i'9ta! :::r~:r::s vice:::
c· a:-al,-,gi(3l ~"ctograpt!s approcri1i:<.:t,.. digi\;.:ec JSJ~;
sof:-... ares !hit t')e 1" feel are most apprc;)ri.:te
resc')attwIlh the "':'10S! poputJr vp,,'<lt'ng s/stl':r."16it-li(rosort 'WIf'iC:WS, t.p.e Mac CS
-.AU "':'1ilter'a!s IT:..ts:
I., i!'!c.:
- Ent"ies can he pr.;;dwced jo- the roHewing forrrat SI pt. P;)t~. doc, C::lCl, pc'. el< .; vld~c,> a-:d I o' arir'loar.~·.s
shcu.d be ::lrcc,,"ced in onE! of I,. foUowng 'orma!5 MOV. M ~E~, A'lll, WM'I, ;;LV, audiO til'!!!> mU5t tie
prodLc~d .1 mp3 forma~,
- "!'"he c'JeraL Sile of the suomlssior Must "10:
j
/I.'::
'~r
b~
CII,.'
::J Iv'b in the ~ase of vr.je~s.' ..1r,iTa!!o:")s. 3"d '101 DYer
all (l'r-e'-I'!;;:es 01 allowl!!c rorrr<lls
Mo~.o"2r
!"'e :)~trib,,,tiol1 ml.;s! nct use ol:lhJt~(jr,mr!c, JU~ICI or '/Id~o mater:~, pi:!!e,,!e: by copyri;"11 ill';i
text'J8i o;onmbut :Ins .... -liter; 1;:y t""ir" p.-:ies '~e
,;(;.u'ce T..J5~ ah'/ays be qLot;!d
:'~r "':'10"'" info :;'1
way~ ara '1';€>t'1cds te woo-I<. w,th ::I gi'al tools plaa~e .'il'it ~~e OIGITAL PILLS itK~ion or;
'J" w~i-::" au'''t:-jzallor of usage is i1a~ proV1d~r::. ·"i".f!~ ~~irg
t""
·t~2C 1~
s \,,€:~lre.
ART. I.
EVi1lu~tion
A qua!' .:: jl."Y• .:mec<I .. )I CQnsltiJted cy re~r ~:.er!a1i\le$ of the' tal:an M,r i!'.tr;, c·' Edue ,![lC n . ~XPO 1~lta;;c 2C' 5.
;:;iH!lgh:;.o\> 3~~ l.~c;:.;dlng eJ::perts h rutrlton. ecuca':.Jil :in:! ;:orrmUf'tC3tlon, Il101,[ l<'illL(Jat~ t~e f i f ' ~; -,'.0
an'l:JU"':') t"e \·:r'1e;s a: its U'-"CUl? di:;c'<!:-;Cl' by the ~!;:j cl Apr! ZiJ15
ART. 5
Evatua!ion Cr!t~rla
Entries WI" te judr;ed bused 0i'I the fO:!OWIfl'<J ccite-a:
• crigina11ty d the pCOpCSE!C ccntenl
- ere;'!!,i:y ar::lusE' af m,Jltimedia larlguages - har"'l:ny ii~d '1te9rat ~r of the ccntnbu:icn1> c,j the ai/lerent.w(;"ed clas!ll!s :r=::::~
('a-ned :':r:-:.J9" parhci::atmg in !i'\! M'SSIONS
ART. 6
Awards
Nnners are
i,..,·
:ed to e'per,en:f: !lrst rar:l t~e i1)';perien~~ o· EXOD ~ :l,inC 2C: 5. :-'ins ";M~"S ,vill be seiect<:!'d C!'I a par. ~h"ee: fJr each 9~ade ::l1 scb'J:. A :ielesa:!:1 of s:ud!!!"Its imr;] the-50; schc::lts wilt fI:\ady r ..... the; etlanc" te n,."t l.':,;., 1'1 :he ,:~ntlii)(: 0' Ex!:'J "t;.a~() 2C 15 a"c ... Ile~ the c.gi!al t-...vn!<ng@xperlence pC''1Nn?::l hi TIE201S, willge: tc kr:cw l'd<:h ot'ler ::I~"r.~.:. there:), ~emc'1s:ratif1g the v..be of frI'l'nd"hp "I'd st',ar:rg. ~ .. dasst' 5 ""to wit, send t) $ubmjs!ion, wi\( r;:i:~M~ aCert!icate c: Partlcipaton. ~~. '0 g.:al tali'S suom'tte-o 10, the co~te5t Witt be pu:;,;s!"ed f' a spp.ci<l\ ser~:{m of thE "I;" TIEZ01S ART. 7
Prl't'acy imd disclaimer
(."no CC<:ACfNAME!liTO
TOGETHe~:'1
EXPO :!:()'S
Ll I'.SSlltl::.l S~L - Ct:j,jl\!'JhICATlOt.,£OI,/CATlOI>; & MARKriNO
~:>'rI0n,,'''I~ a~;;.s·.3~n
.li.
~,,",;-C
S20l1.4 Vq.·1 ·1t.Lv
81)1).' '77'J
In'olilICl.etl1ff'"eXPG201S.11 j ":OLl ht.:"':!€R 1" IT!\L'f
:iA:'l}.
kt.
j
SKY:;:E:
l~;;"!l:f'''e.:c:J'5
TOGETHER IN EXPO 2015
aed Res':!,r::h wh·~ has t"'e "'g~l:o procw:::!! t~a;::i1ilg ~"I'lor:-natill€ malE':;a(;; usrrg all
:h, cc"'lesl. witr;;u~ pil)img any nH~U:1er.ativ!'1 I]r CO "rI;:lecnsa:'c'l 11 thi? iluth,::rs
:,,~
rrat!!r:a,,, :;i.1:l"~I::!':~
'0'
~.:br·J;:ts:
...a~s toul':i be .::lQsted
'e"h:a t
~t ed:.lc~::cr;;1 an,::
01 ~"Ie W"lDSI:,. ~t Ire Haira., t,;k~!stri c' Edll~atlDr:, as 'lJe:, as t;;;=~ for ''ll!
'rf:lrrr,:!ltJve ed11biticns ara e'JE':'l:s., ::',,;OMt:l::'l'll a v..o~(.( lor ,')", c:,;n~sl.mO:,e5
:'1~ possessio:" of a:. :he r,;hts Jt,,<!?d to trE: won:' :Is,@ll a.,:;i ra:se:; the "1:n istri 01 EdlJc~l:,ln. Jri-Jers1t.. . ;"c
~e<;l!.lr::'l '''01'''1 a.ll 3tli!i~. costs and exper,;es c' any la:l.re, 'Atr;':1 MiN be me JrraJ due :c Ire CO:lItl'it of ~~e
w:I-k.
:),,\
til S:.:bfllIU"j ....orks ,. us: :Ie ;;::;companied 'Y t~e conse~t to t1e procts51ng of ~er50C'1a: dala. furs.:.a~: :0
l.egtstat ~'" J",cre~ M. :ur. 30, 2003. ~, 196.
:E:¥,TI(::l C)ORDINAIlENTO TO,}r:lHER IN EX"O :!tl1'5
..A <AtISRICJ. !RI. • COMHl;~ICATION. EOl/CATION " M:'R!':ETf'llQ lij"
,~ •.
la~,:'J 5 i': 1"- Mi.l" . ilal',
',. reO"tH~ a ;S'~\a~,. !1'!lfli'lt:>;?t~erll1<!)( .. o<C1S.ill TOLl.. Ii 1,) "IB iiR "'0 'fAt y, ijiJI) 1177 6t i SKV?£, 'c~.' ·.n'OF<, ;~,:,!,
___ v ............ •
JI.:....-.;. . .<Jl ,~